Διαδικασία : 2015/2160(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0132/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0132/2016

Συζήτηση :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Ψηφοφορία :

PV 28/04/2016 - 4.19
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0155

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 676kWORD 114k
8.4.2016
PE 571.513v02-00 A8-0132/2016

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014, τμήμα VII - Επιτροπή των Περιφερειών

(2015/2160(DEC))

Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

Εισηγήτρια: Monica Macovei

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
 1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ


1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014, τμήμα VII - Επιτροπή των Περιφερειών

(2015/2160(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014(1),

–  έχοντας υπόψη τους ενοποιημένους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014 (COM(2015)0377 – C8-0205/2015)(2),

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2014, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις των οργάνων(3),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(4) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2014, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 314 παράγραφος 10 και τα άρθρα 317, 318 και 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(5), και ιδίως τα άρθρα 55, 99, 164, 165 και 166,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0132/2016),

1.  χορηγεί απαλλαγή στον Γενικό Γραμματέα της Επιτροπής των Περιφερειών όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Επιτροπής των Περιφερειών για το οικονομικό έτος 2014·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στην Επιτροπή των Περιφερειών, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στο Ελεγκτικό Συνέδριο, στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας των Δεδομένων και στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

2. ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014, τμήμα VII - Επιτροπή των Περιφερειών

(2015/2160(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014, τμήμα VII - Επιτροπή των Περιφερειών,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0132/2016),

1.  επισημαίνει ότι, στην ετήσια έκθεσή του για το 2014, το Ελεγκτικό Συνέδριο (εφεξής «το Συνέδριο») παρατήρησε ότι δεν είχαν εντοπιστεί σημαντικές αδυναμίες όσον αφορά τα υπό έλεγχο ζητήματα που σχετίζονται με τους ανθρώπινους πόρους και την ανάθεση συμβάσεων για την Επιτροπή των Περιφερειών (εφεξής «ΕτΠ»)·

2.  σημειώνει ότι το Συνέδριο κατέληξε, με βάση τους ελέγχους που διεξήγαγε, στο συμπέρασμα ότι, για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014, το σύνολο των πληρωμών που αφορούν διοικητικές και λοιπές δαπάνες των θεσμικών και άλλων οργάνων, δεν εμφάνιζε ουσιώδη σφάλματα·

Δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση

3.  σημειώνει ότι το 2014, η ΕτΠ είχε εγκριθέντα προϋπολογισμό που ανήλθε σε 87 600 000 EUR (87 373 000 EUR το 2013), από τα οποία τα 86 300 000 EUR ήταν πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων με ποσοστό χρησιμοποίησης της τάξης του 98,5 %· εκφράζει την ικανοποίησή του για την αύξηση του ποσοστού χρησιμοποίησης το 2014·

4.  σημειώνει ότι ο στόχος 4 της Διεύθυνσης Διοίκησης και Οικονομικών ­ για διασφάλιση αποτελεσματικού περιβάλλοντος εσωτερικού ελέγχου και παρακολούθηση της εφαρμογής του δημοσιονομικού κανονισμού ­ δεν επιτεύχθηκε για δύο από τους τρεις δείκτες επιπτώσεων: το ποσοστό απόδοσης για τη διόρθωση νομικών ή δημοσιονομικών αναλήψεων υποχρεώσεων ή πληρωμών μειώθηκε κάτω από τον στόχο του 4 %, ενώ ο αριθμός των δημοσιονομικών εξαιρέσεων αυξήθηκε κατά 6 % το 2014, αντί να μειωθεί κατά 3 %·

5.  εκφράζει ανησυχία για την αύξηση του αριθμού των αναφορών εξαιρέσεων: 87 δημοσιονομικές εξαιρέσεις και τρεις διοικητικές εξαιρέσεις· τονίζει ότι οι τρεις αυτές διοικητικές εξαιρέσεις αφορούσαν μη συμμόρφωση προς τις εσωτερικές διαδικασίες· επισημαίνει ότι το 2014 υπήρξαν τέσσερις παρεκκλίσεις (σε σύγκριση με 1 το 2013) που αφορούσαν τους κανόνες για τις συμβάσεις ή τη διαχείριση των συμβάσεων και ότι το μεγαλύτερο μέρος των αναφορών παρεκκλίσεων (58 από 81) σχετίζονται με την απουσία ή την ανεπάρκεια νομικών δεσμεύσεων· ζητεί λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο προέκυψαν οι εν λόγω παρεκκλίσεις και με το ύψος των σχετικών ποσών· ζητεί πλήρη έκθεση σχετικά με τα διορθωτικά μέτρα που έχουν ληφθεί για την αποτροπή παρόμοιων καταστάσεων έως το τέλος του Ιουνίου 2016·

6.  επισημαίνει τις 13 μεταφορές μεταξύ γραμμών του προϋπολογισμού κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους 2014· είναι της γνώμης ότι οι μεταφορές, οι οποίες αφορούσαν τον προϋπολογισμό επικοινωνίας των πολιτικών ομάδων και τη δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορούσαν να είχαν προβλεφθεί στον αρχικά εγκριθέντα προϋπολογισμό·

Εξοικονομήσεις και διοικητικές δαπάνες

7.  τονίζει ότι ο προϋπολογισμός της ΕτΠ έχει αμιγώς διοικητικό χαρακτήρα, και ότι μεγάλο μέρος του χρησιμοποιείται σε δαπάνες που έχουν σχέση με άτομα τα οποία εργάζονται εντός του θεσμικού οργάνου ενώ το υπόλοιπο αφορά ακίνητα, επίπλωση, εξοπλισμό και διάφορες δαπάνες λειτουργίας·

8.  σημειώνει, ωστόσο, ότι το 2014 δαπανήθηκαν συνολικά 8 277 556 EUR μόνο για αποζημιώσεις ταξιδίου και συνεδριάσεων των μελών και των αναπληρωματικών μελών της ΕτΠ συν 409 100 EUR για αποστολές και έξοδα ταξιδίου του προσωπικού· θεωρεί ότι ο αριθμός των αποστολών είναι υπερβολικά υψηλός (787), όπως και οι δαπάνες των μελών για αποζημιώσεις ταξιδίου και συνεδριάσεων· πιστεύει ότι οι αποστολές των μελών θα πρέπει να περιγράφονται με σαφήνεια στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων (ΕΕΔ), με αναλυτική παρουσίαση των δαπανών και ανάλυση κόστους/οφέλους· τονίζει ότι η αναφορά στις αποστολές των μελών είναι αόριστη, ασαφής και δεν παρέχει σαφή αριθμητικά στοιχεία· ζητεί από την ΕτΠ να συμπεριλαμβάνει πάντα στοιχεία σχετικά με τις αποστολές των μελών στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της·

9.  θεωρεί ότι το συνολικό ποσό των 9 594 089 EUR που κατέβαλε η ΕτΠ για τα έξοδα μίσθωσης του 2014 (εξωτερικοί εκμισθωτές) είναι υπερβολικά υψηλό· υπενθυμίζει ότι ακόμη και μετά την ανάκληση της συνεισφοράς ύψους 1 181 382 EUR της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (ΕΟΚΕ), το καθαρό ποσό που κατέβαλε η ΕτΠ παρέμεινε υψηλότερο από το λογιστικό μερίδιο αυτών των μισθωμάτων και ότι η διαφορά καταχωρίστηκε ως δαπάνες κτιρίων (852 464 EUR)· υπογραμμίζει ότι το μεγαλύτερο μέρος των υποχρεώσεων της ΕτΠ είναι αποτέλεσμα συναλλαγών που προκύπτουν από τα μισθωμένα κτίρια (95,6 % το 2014) και ότι στα τέλη του 2014 το χρέος λόγω καταβολής μισθωμάτων ανερχόταν σε 65 051 695 EUR· καλεί την ΕτΠ να βρει λύσεις από κοινού με το Κοινοβούλιο και την Επιτροπή, όπως εκτεταμένη κοινή χρήση κτιρίων και αιθουσών συνεδριάσεων και διασκέψεων, προκειμένου να μειωθούν τα έξοδα·

10.  ζητεί να επισυνάπτεται η κτιριακή πολιτική της ΕτΠ στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της, ιδίως επειδή είναι σημαντικό αυτά τα στοιχεία κόστους να εξορθολογίζονται δεόντως και να μην είναι υπερβολικά·

11.  επισημαίνει τις εξοικονομήσεις στις υπηρεσίες διερμηνείας· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων δεν παρέχονται λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το ποσοστό χρησιμοποίησης και ακύρωσης υπηρεσιών διερμηνείας· ζητεί να συμπεριληφθούν τα εν λόγω στοιχεία στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της ΕτΠ για το 2015·

12.  επισημαίνει με ικανοποίηση ότι η ΕτΠ περιέλαβε πληροφορίες σχετικά με μη χρησιμοποιηθείσες υπηρεσίες διερμηνείας στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της για το 2013· θεωρεί θετική εξέλιξη το γεγονός ότι το αχρησιμοποίητο ποσοστό των υπηρεσιών διερμηνείας μειώθηκε από 3,23% το 2012 σε 2,51% το 2013 και πιστεύει ότι το ποσοστό αυτό επιδέχεται περαιτέρω βελτίωση· καλεί την ΕτΠ να προγραμματίζει καλύτερα τις συνεδριάσεις της·

13.  επισημαίνει την αυξημένη χρήση της τηλεδιάσκεψης από την ΕτΠ· εκφράζει ωστόσο τη λύπη του για την καθυστέρηση στην ανάπτυξη φορητών εγκαταστάσεων τηλεδιάσκεψης και ζητεί να ενημερωθεί σχετικά με τις εξελίξεις στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της ΕτΠ για το 2015· σημειώνει ότι, σύμφωνα με την ΕτΠ, το εργαλείο της τηλεδιάσκεψης χρησιμοποιήθηκε στις συνεδριάσεις, στις οποίες δε χρειάζεται διερμηνεία· ενθαρρύνει την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει με αποδοτικό τρόπο την γλωσσική κατάρτιση προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι θα χρειάζονται λιγότεροι διερμηνείς και ότι, κατά συνέπεια, το έργο του οργάνου θα είναι πιο αποτελεσματικό και αποδοτικό· ζητεί από την ΕτΠ να ενημερώσει την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με το θέμα αυτό έως το τέλος του Ιουνίου 2016·

14.  ζητεί εκτεταμένη χρήση της τηλεδιάσκεψης και όλων των συναφών εργαλείων προκειμένου να επιτευχθεί σημαντική μείωση των δαπανών· δεν κατανοεί με ποιον τρόπο ένας τόσο μεγάλος αριθμός αποστολών στην Ελλάδα ή στην Ιταλία (77 και 125, αντιστοίχως) δημιουργεί προστιθέμενη αξία για τους πολίτες των εν λόγω χωρών ή άλλων χωρών της Ένωσης·

Συνεργασία και συμφωνίες

15.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την έγκριση του Χάρτη για την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση στην Ευρώπη το 2014, ο οποίος δρομολογήθηκε με τη δέσμευση να αναπτυχθούν νέες μορφές διαλόγου και εταιρικής σχέσης μεταξύ όλων των δημόσιων αρχών στην Ένωση, έτσι ώστε να βελτιστοποιηθούν οι δημόσιες πολιτικές και οι δημόσιες δαπάνες και να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα των πολιτικών· ζητεί να ενημερωθεί σχετικά με τη στρατηγική του έργου εν προκειμένω καθώς και με τα αποτελέσματά του·

16.  σημειώνει ότι στις 5 Φεβρουαρίου 2014 υπογράφηκε συμφωνία συνεργασίας μεταξύ του Κοινοβουλίου, της ΕτΠ και της ΕΟΚΕ, με στόχο την ανάπτυξη της πολιτικής συνεργασίας· σημειώνει ότι υπογράφηκε επίσης παράρτημα σχετικά με τη διοικητική συνεργασία·

17.  διαπιστώνει ότι εξακολουθεί να υπάρχει περιθώριο βελτίωσης της συνεργασίας μεταξύ του Κοινοβουλίου και της ΕτΠ με βάση τη συμφωνία συνεργασίας, ιδίως όσον αφορά τις πολιτικές πτυχές· καλεί αμφότερα τα θεσμικά όργανα να εξετάσουν εάν υπάρχουν δυνατότητες για ανάπτυξη περαιτέρω συνεργειών που να βελτιώνουν την παραγωγικότητα στους τομείς που καλύπτονται από τη συμφωνία συνεργασίας και ζητεί να τηρείται ενήμερο σχετικά με τις εξελίξεις στο ζήτημα αυτό· ζητεί τη θέσπιση ειδικών λεπτομερών διατάξεων σχετικά με τη λειτουργία των υπηρεσιών που μοιράζονται το Κοινοβούλιο, η ΕτΠ και η ΕΟΚΕ·

18.  ζητεί να διενεργηθούν σφυγμομετρήσεις μεταξύ των μελών της ΕτΠ σχετικά με την ικανοποίησή τους για τις υπηρεσίες που τους παρέχει η ΓΔ EPRS· ζητεί να συνεχίσει να τηρείται ενήμερο για τις εξελίξεις όσον αφορά τη συμφωνία·

19.  ζητεί να περιληφθεί στην μεσοπρόθεσμη επανεξέταση της συμφωνίας λεπτομερής αναλυτική παρουσίαση ανά θεσμικό όργανο της εξοικονόμησης πόρων και της αύξησης των δαπανών του προϋπολογισμού που επιφέρει η συμφωνία συνεργασίας·

20.  σημειώνει ότι το 2014 η ΕτΠ και η ΕOKΕ είχαν θετική δημοσιονομική κατάσταση στο πλαίσιο της συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ της ΕΟΚΕ, της ΕτΠ και του Κοινοβουλίου· σημειώνει με ανησυχία ότι 36 υπάλληλοι από την ΕΟΚΕ και 24 από την ΕτΠ, οι οποίοι προέρχονταν όλοι από τις μεταφραστικές υπηρεσίες και βρίσκονταν ως επί το πλείστον πολύ κοντά στην ηλικία συνταξιοδότησης, μετατέθηκαν βάσει της συμφωνίας, οπότε τα δύο θεσμικά όργανα θα επιτύχουν σημαντικές εξοικονομήσεις στα κεφάλαια του προϋπολογισμού που αφορούν το προσωπικό (μισθούς και συντάξεις), ενώ τα έξοδα του Κοινοβουλίου θα αυξηθούν σημαντικά τόσο βραχυπρόθεσμα (μισθοί) όσο και μακροπρόθεσμα (συντάξεις)·

21.  λαμβάνει υπό σημείωση ότι το 2015 υπογράφηκε συμφωνία διμερούς διοικητικής συνεργασίας μεταξύ της ΕτΠ και της ΕΟΚΕ· ζητεί να τηρείται ενήμερο σχετικά με αυτήν τη διμερή συνεργασία στο πλαίσιο της μεσοπρόθεσμης αξιολόγησης·

22.  λαμβάνει υπό σημείωση τη συνεργασία μεταξύ της ΕτΠ και της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου, ιδίως σε σχέση με τη διαδικασία απαλλαγής·

Διαχείριση ανθρώπινων πόρων

23.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι ο στόχος 2 της Διεύθυνσης Μετάφρασης σχετικά με τη βελτίωση των μεθόδων εργασίας και τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης των ανθρώπινων και οικονομικών πόρων δεν έχει επιτευχθεί· εκφράζει την ανησυχία του για το χαμηλό ποσοστό εκτέλεσης όσον αφορά την γραμμή 1420 του προϋπολογισμού (εξωτερική μετάφραση και μεταφραστικά εργαλεία)· σημειώνει ειδικότερα ότι το ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού για πολλές από τις γραμμές που αφορούν τη μετάφραση ήταν αρκετά χαμηλότερο από τον μέσο όρο των προηγούμενων ετών·

24.  αναγνωρίζει τα αποτελέσματα που έχει επιτύχει η διοργανική επιτροπή μετάφρασης και διερμηνείας ως προς την καθιέρωση μιας εναρμονισμένης μεθοδολογίας που θα επιτρέπει άμεσες συγκρίσεις του κόστους της μετάφρασης για όλα τα θεσμικά όργανα· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η ΕτΠ παρέχει στοιχεία σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή·

25.  σημειώνει ότι ο αριθμός των γυναικών που κατέχουν θέσεις υψηλόβαθμων διοικητικών στελεχών στην ΕτΠ εξακολουθεί να είναι χαμηλός· ζητεί να καταρτισθεί ένα σχέδιο ίσων ευκαιριών όσον αφορά τις διευθυντικές θέσεις, με στόχο να διορθωθεί το συντομότερο αυτή η ανισορροπία·

26.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι λιγότερο από το 35 % των διευθυντικών στελεχών είναι γυναίκες, ενώ περισσότερο από το 60 % του προσωπικού αποτελείται από γυναίκες· τονίζει, ως εκ τούτου, ότι μόνο το 28 % των θέσεων ανώτερων διοικητικών στελεχών είναι κατειλημμένο από γυναίκες· καλεί την Επιτροπή να διορθώσει αυτή την άνιση κατάσταση για τις γυναίκες·

Διαχείριση δημόσιων προμηθειών και συμβάσεων

27.  τονίζει ότι η ελεγκτική επιτροπή πραγματοποίησε ανάλυση των σημερινών πρακτικών σύναψης δημόσιων συμβάσεων της ΕτΠ και ότι έγιναν συστάσεις σχετικά με τη βελτίωση των χρηματοδοτικών κυκλωμάτων, οι οποίες συνοδεύτηκαν από 15 μέτρα για την ενίσχυση των συστημάτων ελέγχου· ζητεί λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την ομάδα διασφάλισης της ποιότητας της σύναψης δημόσιων συμβάσεων και την αποτελεσματικότητά της καθώς και περιγραφή και παρακολούθηση των σχετικών συστάσεων της ελεγκτικής επιτροπής, έως το τέλος του Ιουνίου 2016·

28.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι ο αριθμός των παρεκκλίσεων από τους κανόνες για τις δημόσιες συμβάσεις ή τη διαχείριση των συμβάσεων αυξήθηκε από 1 το 2013 σε 4 το 2014· σημειώνει ότι μια από αυτές τις παρεκκλίσεις προέκυψε από διαδικαστικό σφάλμα σε κοινή διαδικασία της ΕτΠ και του Κοινοβουλίου η οποία αφορούσε την αδιάλειπτη λειτουργία των υπηρεσιών TΠΕ· καλεί την Επιτροπή να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλιστεί ότι δεν θα επαναληφθεί αυτή η κατάσταση· ζητεί από την ΕτΠ να επιληφθεί χωρίς καθυστέρηση του υπό εξέλιξη θέματος όλων των αναφορών εξαιρέσεων λόγω μη συμμόρφωσης με τις διατάξεις του δημοσιονομικού κανονισμού ή με τον εσωτερικό κανονισμό· σημειώνει ότι ο αριθμός των εξαιρέσεων αντιπροσωπεύει ωστόσο μόνο το 0,4 % των σχετικών πράξεων·

Εσωτερικός λογιστικός έλεγχος

29.  σημειώνει ότι η επιτροπή ελέγχου, η οποία συστάθηκε το 2013, συνεδρίασε δύο φορές το 2014· εκφράζει ανησυχία για τα αποτελέσματα της παρακολούθησης του ελέγχου σχετικά με την απόδοση των έργων ΤΠ· θεωρεί ότι η απόδοση των έργων και εφαρμογών ΤΠ είναι μια σαφώς προσδιορισμένη αδυναμία, για την οποία έχουν ληφθεί ελάχιστα ή κανένα μέτρο· εκφράζει έντονη αποδοκιμασία για το γεγονός ότι μόνο μία από τις 15 συστάσεις της ελεγκτικής αρχής ολοκληρώθηκε· ζητεί ανάλυση των επιπτώσεων των εν λόγω σχεδίων ΤΠ και της προστιθέμενης αξίας τους για τους πολίτες της Ένωσης έως το τέλος του Ιουνίου 2016·

30.  σημειώνει με ικανοποίηση ότι ολοκληρώθηκαν 16 από τις 18 συστάσεις που διατύπωσαν οι ελεγκτές σχετικά με τις επιδόσεις στον τομέα της εξωτερικής γραπτής επικοινωνίας και ότι, σύμφωνα με τη δεύτερη έκθεση παρακολούθησης, ο κίνδυνος έλλειψης αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας λόγω των εναπομενουσών εκκρεμών συστάσεων θεωρείται χαμηλός·

31.  σημειώνει την έγκριση από τον Γενικό Γραμματέα (το 2015) του ελέγχου της επάρκειας του συστήματος ορισμού των θεσμοθετημένων δικαιωμάτων και ζητεί συμπληρωματικές πληροφορίες για τις 19 συστάσεις σχετικά με την αναθεώρηση των διαδικασιών δευτερεύουσας μεταβίβασης αρμοδιοτήτων, τη βελτίωση της ανάλυσης κινδύνου σε σχέση με τα αποτελέσματα της επαλήθευσης, τον καθορισμό ή την αναθεώρηση των διαδικασιών και των καταλόγων ελέγχου, την εφαρμογή της πολιτικής κατάρτισης, τη δημοσίευση των αποφάσεων σχετικά με τους διορισμούς, τις μεταφορές και το καθεστώς· παροτρύνει την ΕτΠ να υποβάλει έως τα τέλη του Ιουνίου 2016 σχέδιο δράσης που θα εκπονηθεί από την ελεγχόμενη υπηρεσία, το οποίο θα πρέπει να περιλαμβάνει προθεσμίες για την εφαρμογή των αναγκαίων διορθωτικών μέτρων·

Κανόνες σχετικά με την καταγγελία δυσλειτουργιών, τις συγκρούσεις συμφερόντων και τις περιπτώσεις μεταπήδησης στον ιδιωτικό τομέα

32.  εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι η ΕτΠ ενέκρινε απόφαση σχετικά με τη θέσπιση κανόνων για την καταγγελία παρατυπιών(6), η οποία τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2016· θεωρεί υπερβολικά μακρύ το χρονικό διάστημα που απαιτήθηκε για την εφαρμογή των εν λόγω κανόνων· καλεί την ΕτΠ να δημοσιεύσει και να επιβάλει τους κανόνες αυτούς χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση και να ενημερώσει την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με την πρόοδο της εφαρμογής τους στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων·

33.   θεωρεί απαράδεκτο το γεγονός ότι η ΕτΠ ασχολείται με την ίδια υπόθεση καταγγελίας παρατυπιών από το 2003 και ότι, παρά τις αποφάσεις του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης του 2013 και του 2014, και το ψήφισμα του Κοινοβουλίου για την απαλλαγή της 29ης Απριλίου 2015, δεν έχει ακόμη συμμορφωθεί με αυτές τις αποφάσεις, δεν έχει δεχθεί την αγωγή του ενάγοντος ως νόμιμη και ούτε έχει τελικώς κλείσει την υπόθεση· παροτρύνει την ΕτΠ να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για τη διόρθωση της κατάστασης αυτής χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση και να παραδεχθεί δημοσίως ότι τα πορίσματα του καταγγέλλοντος δυσλειτουργίες ήταν ορθά, όπως δήλωσε η Ευρωπαϊκή υπηρεσία καταπολέμησης της απάτης και άλλα όργανα της Ένωσης· ζητεί από την ΕτΠ να ενημερώσει το Κοινοβούλιο σχετικά με την πορεία της υπόθεσης καταγγελίας δυσλειτουργιών έως το τέλος του Ιουνίου 2016·

34.   αναγνωρίζει ότι, σύμφωνα με την ΕτΠ, κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους 2014 δεν προέκυψε καμία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων· παροτρύνει την ΕτΠ να δημοσιεύσει τα βιογραφικά σημειώματα και τις δηλώσεις συμφερόντων όλων των μελών και των υψηλόβαθμων διευθυντικών στελεχών και να θεσπίσει μια εσωτερική πολιτική και σαφείς κανόνες για την πρόληψη και τη διαχείριση καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων και μεταπήδησης στον ιδιωτικό τομέα, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές που δημοσίευσε η Επιτροπή· αναμένει από την ΕτΠ να διαβιβάσει τα εν λόγω βιογραφικά σημειώματα, τις δηλώσεις συμφερόντων και τους κανόνες στο Κοινοβούλιο έως το τέλος του Ιουνίου 2016·

Συνολικές επιδόσεις, προγραμματισμός και στρατηγική διαχείριση

35.  λαμβάνει υπό σημείωση τις προσπάθειες και τα επιτεύγματα της ΕτΠ όσον αφορά την ενίσχυση της πολιτικής πληροφόρησης και επικοινωνίας που εφαρμόζει·

36.  τονίζει ότι οι κίνδυνοι που εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια των ελέγχων και των αναλύσεων κινδύνου που διενεργήθηκαν, ιδίως στους τομείς της δημοσιονομικής διαχείρισης και σε ζητήματα λειτουργικού ή οργανωτικού χαρακτήρα, πρέπει να αντιμετωπιστούν χωρίς καθυστέρηση· ζητεί λεπτομερή παρουσίαση των μέτρων περιορισμού των επιπτώσεων που προτείνει η ΕτΠ και ένα σαφές χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή τους, έως το τέλος του Ιουνίου 2016·

37.  καλεί την ΕτΠ να κοινοποιήσει στο Κοινοβούλιο τα μέτρα που έχει λάβει για να εξασφαλίσει την συμμετοχή των πολιτών της Ένωσης, για παράδειγμα σε περιπτώσεις στις οποίες προέκυψαν αμοιβαίες ανταλλαγές με πολίτες και συμμετοχή των πολιτών αυτών και επιτεύχθηκαν μέσω αυτής της συμμετοχής άμεσα αποτελέσματα, τα οποία ήταν μετρήσιμα και εστιασμένα και είχαν ορατό αντίκτυπο·

38.  καταλήγει στο συμπέρασμα ότι, ενώ ο κατάλογος των δραστηριοτήτων της ΕτΠ του 2014 οι οποίες αποσκοπούσαν στην υποστήριξη των πολιτικών της Ένωσης είναι αρκετά πλήρης, η αναφορά στο πρακτικό αποτέλεσμά τους είναι αόριστη και ασαφής· ζητεί εμπεριστατωμένη ανάλυση SWOT των αποτελεσμάτων και ευφυείς δείκτες για τους στόχους της ΕτΠ, καθώς και περιγραφή των άμεσων οφελών τα οποία αναμένεται να προσφέρει η ΕτΠ στους πολίτες της Ένωσης στο πλαίσιο της εντολής και των δραστηριοτήτων της·

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

4.4.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

14

7

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský, Георги Пирински

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marian-Jean Marinescu, Miroslav Poche

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Birgit Collin-Langen, Bodil Valero

(1)

ΕΕ L 51, 20.2.2014.

(2)

ΕΕ C 377, 13.11.2015, σ. 1.

(3)

ΕΕ C 373, 10.11.2015, σ. 1.

(4)

ΕΕ C 377, 13.11.2015, σ. 146.

(5)

ΕΕ L 298, 26.10.2012, σ. 1.

(6)

Απόφαση αριθ. 508/2015 της Επιτροπής των Περιφερειών, της 17ης Δεκεμβρίου 2015, σχετικά με τη θέσπιση κανόνων για την καταγγελία δυσλειτουργιών.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου