Menetlus : 2015/2160(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0132/2016

Esitatud tekstid :

A8-0132/2016

Arutelud :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Hääletused :

PV 28/04/2016 - 4.19
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2016)0155

RAPORT     
PDF 357kWORD 87k
8.4.2016
PE 571.513v02-00 A8-0132/2016

Euroopa Liidu 2014. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, VII jagu – Regioonide Komitee

(2015/2160(DEC))

Eelarvekontrollikomisjon

Raportöör: Monica Macovei

 1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS


1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euroopa Liidu 2014. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, VII jagu – Regioonide Komitee

(2015/2160(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu 2014. aasta üldeelarvet(1),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu 2014. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruannet (COM(2015)0377 – C8-0205/2015)(2),

–  võttes arvesse kontrollikoja aastaaruannet eelarveaasta 2014 eelarve täitmise kohta koos institutsioonide vastustega(3),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(4) 2014. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 314 lõiget 10 ja artikleid 317, 318 ja 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002),(5) eriti selle artikleid 55, 99, 164, 165 ja 166,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A8-0132/2016),

1.  annab heakskiidu Regioonide Komitee peasekretäri tegevusele Regioonide Komitee 2014. aasta eelarve täitmisel;

2.  esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, Regioonide Komiteele, Euroopa Ülemkogule, nõukogule, komisjonile, kontrollikojale, Euroopa Ombudsmanile, Euroopa Andmekaitseinspektorile ja Euroopa välisteenistusele ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

2. EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

tähelepanekutega, mis on Euroopa Liidu 2014. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa, VII jagu – Regioonide Komitee

(2015/2160(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma otsust Euroopa Liidu 2014. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, VII jagu – Regioonide Komitee,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A8-0132/2016),

1.  tõdeb, et kontrollikoda märkis oma aastaaruandes 2014. aasta kohta, et ei leidnud Regioonide Komitees (edaspidi „komitee“) auditeeritud inimressursse ja hankeid käsitlevate teemadega seoses ühtegi olulist puudust;

2.  märgib, et kontrollikoda jõudis oma audititööle tuginedes järeldusele, et institutsioonide ja asutuste 31. detsembril 2014 lõppenud eelarveaasta haldus- ja muude kulude maksed tervikuna ei sisaldanud olulisi vigu;

Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine

3.  märgib, et 2014. aastal oli komitee kinnitatud eelarve 87 600 000 eurot (2013. aastal 87 373 000 eurot), millest 86 300 000 eurot moodustasid kulukohustuste assigneeringud, mille kasutusmäär oli 98,5 %; väljendab heameelt asjaolu üle, et kasutusmäär on 2014. aastal suurenenud;

4.  märgib, et haldus- ja finantsküsimuste direktoraadi eesmärki nr 4 – toimiva sisekontrollikeskkonna tagamine ja finantseeskirjade rakendamise jälgimine – ei saavutatud kolmest kahe mõjunäitaja puhul: juriidiliste ja eelarveliste kulukohustuste või maksete korrigeerimise tasuvusmäär jääb alla eesmärgiks seatud 4 % ning tehtud finantserandite arv suurenes 2014. aastal 6 % selle asemel, et 3 % väheneda;

5.  tunneb muret erandite kohaldamise aruannete arvu suurenemise pärast: 87 finantserandit ja kolm halduslikku erandit; rõhutab, et need kolm halduslikku erandit olid seotud sisemenetluste rikkumisega; märgib, et 2014. aastal tehti hanke-eeskirjade või lepingute haldamise osas neli erandit (võrreldes ühega 2013. aastal) ning enamik erandite registreerimise aruandeid (58 aruannet 81st) on seotud juriidiliste kohustuste puudumise või ebapiisavusega; nõuab üksikasjalikku teavet selle kohta, kuidas need erandid tekkisid, ja nendega seotud summade kohta; nõuab 2016. aasta juuni lõpuks täieliku aruande esitamist võetud parandusmeetmete kohta, et hoida ära sarnased olukorrad;

6.  märgib, et 2014. aastal tehti 13 ümberpaigutamist eelarveridade vahel; on arvamusel, et fraktsioonide kommunikatsioonieelarveid ning Euroopa Liidu Teatajas trükkimise kulusid puudutavaid ümberpaigutusi oleks saanud algselt kinnitatud eelarves ette näha;

Kokkuhoid ja halduskulud

7.  rõhutab, et komitee eelarve on puhtalt halduseelarve, millest suurt osa kasutatakse institutsiooni töötajatega seotud kulude katteks ja ülejäänut hoonete, mööbli, seadmete ja mitmesuguste tegevuskulude katteks;

8.  võtab siiski teadmiseks, et 2014. aastal kasutati ainuüksi komitee liikmete ja asendusliikmete sõidu- ja kohtumiste kuludeks kokku 8 277 556 eurot ning 409 100 eurot personali lähetus- ja sõidukuludeks; on arvamusel, et lähetuste arv on erakordselt suur (787) ning erakordselt suured on ka kulud, mis tulenevad liikmete reisi- ja kohtumiste kulude eest makstavatest hüvitistest; on seisukohal, et liikmete lähetused peaksid olema selgelt kirjas aasta tegevusaruandes, kus on välja toodud üksikasjalikud kulud ning kulude ja tulude analüüs; rõhutab, et liikmete lähetustele viidatakse ebaselgelt, ebatäpselt ning ilma selgete arvudeta; nõuab tungivalt, et komitee lisaks aasta tegevusaruandesse alati andmed liikmete lähetuste kohta;

9.  on seisukohal, et kokku 9 594 089 eurot, mille komitee maksis 2014. aastal rendikuludeks (institutsioonivälistele rendileandjatele), on liiga suur summa; tuletab meelde, et isegi pärast seda, kui sellest summast arvestada maha Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee poolt 1 181 382 makstud summa, oli komitee makstud netosumma suurem kui raamatupidamises märgitud osa nendest rendimaksetest, erinevus märgiti ehituskuludena (852 464 eurot); rõhutab, et enamik komitee kohustustest tulenevad tehingutest, mis on seotud hoonete rentimisega (95,6 % 2014. aastal), ning 2014. aasta lõpus oli rentimise tõttu tekkinud rahaline võlg 65 051 695 eurot suurune; kutsub komiteed üles otsima koos parlamendi ja komisjoniga kulude vähendamise võimalusi, nt näiteks hoonete ja koosolekuruumide ning istungisaalide laialdane ühiskasutus;

10.  nõuab, et komitee lisaks oma iga-aastasele tegevusaruandele kinnisvarapoliitika, eelkõige seetõttu, et on oluline selle poliitikaga seonduvaid kulusid nõuetekohaselt ratsionaliseerida, et need ei oleks liiga suured;

11.  võtab teadmiseks kokkuhoiu suulise tõlke teenuste osas; väljendab kahetsust asjaolu üle, et iga-aastases tegevusaruandes ei ole antud põhjalikku teave suulise tõlke teenuste kasutamise ja tühistamise määra kohta; nõuab nende andmete kandmist komitee 2015. aasta tegevusaruandesse;

12.  märgib rahuoluga, et komitee on 2013. aasta tegevusaruandesse lisanud teabe kasutamata suulise tõlke teenuste kohta; peab positiivseks, et kasutamata suulise tõlke osakaal on vähenenud 3,23 %-lt 2012. aastal 2, 51 %-ni 2013. aastal, ning on seisukohal, et seda määra saab veel parandada; kutsub komiteed üles koosolekuid paremini planeerima;

13.  võtab teadmiseks, et komitee on hakanud kasutama rohkem videokonverentse; peab sellegipoolest kahetsusväärseks, et esineb viivitusi kaasaskantavate videokonverentsivõimaluste väljaarendamisel, ning palub komiteel teavitada parlamenti 2015. aasta tegevusaruandes selles osas toimuvatest arengutest; võtab teadmiseks komiteelt saadud teabe, et videokonverentsivõimalusi on kasutatud koosolekutel, kus suulist tõlget vaja ei lähe; julgustab komiteed kasutama tulemuslikult keelekoolitust, et tagada suulise tõlke vajaduse vähenemine ning teha institutsiooni tegevus seeläbi tulemuslikmaks ja tõhusamaks; kutsub komiteed üles andma eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile selle kohta ajakohast teavet 2016. aasta juuni lõpuks;

14.  nõuab tungivalt videokonverentside ja kõigi seonduvate vahendite laialdast kasutamist, et vähendada märkimisväärselt kulusid; ei mõista, millist lisaväärtust annab nii suur arv Kreekasse või Itaaliasse toimunud lähetusi (vastavalt 77 ja 125) nende riikide või muude liidu kodanikele;

Koostöö ja lepingud

15.  kiidab heaks Euroopa mitmetasandilise valitsemise harta vastuvõtmise 2014. aastal, millega kaasneb kohustus arendada välja uusi dialoogi- ja partnerlusvorme kõikide liidu avaliku sektori asutuste vahel, et optimeerida avalikku poliitikat, avaliku sektori kulutusi ning tõhustada poliitika elluviimist; palub teavet projekti sellesuunalise strateegia ja tulemuste kohta;

16.  võtab teadmiseks, et 5. veebruaril 2014. aastal kirjutati alla Euroopa Parlamendi, komitee ning Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee vahelisele koostöölepingule eesmärgiga arendada poliitilist koostööd; märgib, et kokku lepiti ka haldusalast koostööd käsitlevas lisas;

17.  leiab, et kõnealusel lepingul põhineva koostöö osas parlamendi ja komitee vahel on veel arenguruumi, eelkõige poliitiliste aspektide osas; kutsub mõlemat institutsiooni üles uurima, kas on võimalik on saavutada rohkem sünergiat, et suurendada tootlikkust koostöölepinguga kaetud valdkondades, ning palub, et teda teavitatakse sellega seoses toimuvatest arengutest; nõuab üksikasjalike erisätete koostamist Euroopa Parlamendi, komitee ja Majandus- ja Sotsiaalkomitee vahel jagatavate teenuste toimimise kohta;

18.  nõuab, et komitee liikmetelt küsitaks, kuidas nad on rahul Euroopa Parlamendi uuringuteenistuse osutatavate teenustega; palub, et parlamenti hoitaks jätkuvalt kursis lepinguga seoses toimuvate arengutega;

19.  palub lisada lepingu vahekokkuvõttesse iga institutsiooni kohta läbilõike koostöölepingust tuleneva eelarvelise kokkuhoiu ja eelarvekulude suurenemise kohta;

20.  märgib, et komitee ning Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee eelarvepositsioon oli 2014. aastal kahe komitee ja parlamendi vahelise koostöölepingu raames positiivne; märgib murega, et selle kokkuleppe alusel paigutati Majandus- ja Sotsiaalkomiteest ümber 36 töötajat ja komiteest 24 (kõik töötasid kirjaliku tõlke teenistustes ja olid valdavalt pensionieale väga lähedal), mille tulemusena need kaks institutsiooni saavutavad märkimisväärse kokkuhoiu töötajatega seotud eelarvepeatükkides (palgad ja pensionid), parlamendi kulud aga suurenevad märkimisväärselt nii lühiajaliselt (palgad) kui ka pikaajaliselt (pensionid);

21.  võtab teadmiseks, et komitee ning Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee vahel sõlmiti 2015. aastal uus kahepoolne haldusalase koostöö leping; soovib saada selle kahepoolse koostöö kohta vahehindamise käigus teavet;

22.  võtab teadmiseks komitee ning Euroopa Parlamendi eelarvekontrollikomisjoni koostöö, eelkõige seoses eelarve täitmisele heakskiidu andmisega;

Personalijuhtimine

23.  väljendab kahetsust asjaolu üle, et jäi saavutamata kirjaliku tõlke direktoraadi eesmärk nr 2 – parandada töömeetodeid ning optimeerida inim- ja finantsressursside haldamist; väljendab muret eelarverea 1420 (välistõlked ja tõlkevahendid) madala täitmismäära pärast; märgib eelkõige, et mitmete tõlkimist puudutavate eelarveridade täitmismäär jäi selgelt alla varasemate aastate keskmise määra;

24.  võtab teadmiseks tulemused, mille on saavutanud institutsioonidevaheline kirjaliku ja suulise tõlke komitee niisuguse ühtlustatud meetodi sisseseadmisel, mis võimaldab kõikide institutsioonide tõlkekulude otsest võrdlemist; tunneb heameelt asjaolu üle, et komitee esitab andmeid kõnealuse metoodika alusel;

25.  märgib, et komitee kõrgematel ametikohtadel on endiselt vähe naisi; nõuab võrdsete võimaluste kava kehtestamist seoses juhtivate ametikohtadega, et võimalikult kiiresti sellist tasakaalustamatust korrigeerida;

26.  väljendab kahetsust, et juhtidest alla 35 % on naised, kuigi üle 60 % töötajatest moodustavad naised; toonitab seetõttu, et kõrgeimatel ametikohtadel on naisi ainult 28 %; kutsub komiteed üles korrigeerima seda tasakaalustamatust naiste osas;

Hangete ja lepingute haldamine

27.  rõhutab, et auditikomitee analüüsis komitee praeguseid hanketavasid ning andis soovitusi finantstegevuse parandamiseks ning esitas 15 meedet kontrollisüsteemide tugevdamiseks; nõuab 2016. aasta juuni lõpuks üksikasjalikku teavet hangete kvaliteedi tagamise rühma ning selle tõhususe kohta ning auditikomitee sellesisuliste soovituste kirjeldust ning järelmeetmeid;

28.  väljendab kahetsust hanke-eeskirjade või lepingute haldamise suhtes tehtud erandite kasvu üle 2013. aasta ühelt neljale 2014. aastal; märgib, et üks selline erand tulenes menetlusnormide rikkumisest IT-teenuste jätkamist puudutava komitee ja parlamendi ühismenetluse käigus; palub komiteel võtta meetmeid, mis on vajalikud seda liiki olukorra kordumise ärahoidmiseks; palub komiteel käsitleda viivitamata jätkuvat probleemi, mis on seotud kõikide teada antud eranditega, mis tulenevad finantsmääruse või kodukorra eiramisest; märgib, et erandid moodustavad siiski vaid 0,4 % asjaomastest toimingutest;

Siseaudit

29.  märgib, et 2013. aastal moodustatud auditikomitee tuli 2014. aastal kokku kahel korral; tunneb muret IT-projektide tulemuslikkuse auditi järelmeetmete tulemuste pärast; on seisukohal, et IT-projektide ja rakenduste tulemuslikkus on selgelt tuvastatud puudus, mille suhtes ei ole sisuliselt midagi ette võetud; peab eriti kahetsusväärseks, et auditeerimisasutuse 15 soovitusest on lõpuni käsitletud vaid üks soovitus; nõuab 2016. aasta juuni lõpuks mõjuhinnangu koostamist nende IT-projektide ja nende poolt liidu kodanikele antava lisaväärtuse kohta;

30.  on rahul, et audiitorite tehtud 18 soovitusest kirjaliku välissuhtluse tulemuslikkuse kohta käsitleti lõpuni 16 soovitust ning teise järelkontrolli aruande kohaselt loetakse lõpuni käsitlemata soovitustest tulenevat ohtu tõhususele ja mõjususele väikeseks;

31.  võtab teadmiseks, et peasekretär kiitis (2015. aastal) heaks auditi, mis käsitles õigusjärgsete õiguste määratlemise süsteemi asjaomasust, ning nõuab täiendavat teavet 19 soovituse kohta, mis puudutavad edasivolitamise menetluste läbivaatamist, riskianalüüsi parandamist seoses kontrollitulemustega, menetluste ja kontrollnimekirjade määratlemist või läbivaatamist, koolituspoliitika kohaldamist, ametisse nimetamist, ümberpaigutamisi ja staatust käsitlevate otsuste avaldamist; nõuab tungivalt, et komitee esitaks 2016. aasta juuni lõpuks tegevuskava, mille on koostanud auditeeritud talitus ning mis sisaldaks vajalike parandusmeetmete võtmise tähtaegasid;

Eeskirjad rikkumisest teatamise, huvide konflikti ning nn pöördukse juhtumite kohta

32.  kiidab heaks asjaolu, et komitee võttis vastu otsuse rikkumisest teatamist käsitlevate eeskirjade(6) kohta, mis jõustusid 1. jaanuaril 2016. aastal; on seisukohal, et kõnealuste eeskirjade rakendamine on võtnud liiga palju aega; kutsub komiteed üles need eeskirjad viivitamata avaldama ja neid ellu viima ning teavitama eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavat institutsiooni iga-aastases tegevusaruandes nende rakendamisel tehtavatest edusammudest;

33.   peab vastuvõetamatuks, et komitee on käsitlenud 2003. aastast alates sama rikkumisest teatamise juhtumit ning et hoolimata Avaliku Teenistuse Kohtu 2013. aastal tehtud otsusest ja 2014. aastal tehtud otsusest ning parlamendi 29. aprilli 2015. aasta resolutsioonist eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta ei ole komitee veel neid otsuseid täitnud, tunnistanud hageja tegevust õiguspäraseks ega juhtumi menetlemist lõpetanud; nõuab tungivalt, et komitee võtaks olukorra lahendamiseks viivitamata kõik vajalikud meetmed ning tunnistaks avalikult, et rikkumisest teataja järeldused pidasid paika, nagu tõdesid Euroopa Pettustevastane Amet ja muud liidu organid; kutsub komiteed üles andma parlamendile rikkumisest teataja juhtumi kohta ajakohast teavet 2016. aasta juuni lõpuks;

34.   võtab teadmiseks, et komitee hinnangul ei esinenud 2014. aastal ühtegi huvide konflikti; nõuab tungivalt, et komitee avaldaks kõikide liikmete ja juhtivatel kohtadel töötavate ametnike elulookirjeldused ja huvide deklaratsioonid ning võtaks vastu sisepoliitika ja selged eeskirjad huvide konfliktide ja nn pöördukse juhtumite ennetamiseks ja haldamiseks vastavalt komisjoni avaldatud suunistele; ootab, et komitee esitaks need elulookirjeldused, huvide deklaratsioonid ja eeskirjad parlamendile 2016. aasta juuni lõpuks;

Üldine tulemuslikkus, planeerimine ja strateegiline juhtimine

35.  võtab teadmiseks komitee pingutused ja saavutused teabe- ja kommunikatsioonipoliitika tugevdamisel;

36.  rõhutab, et viivitamatult tuleb tegelda auditite ja riskianalüüside käigus välja selgitatud riskidega, eelkõige finantsjuhtimise ning toimimise ja organisatsiooniga seotud valdkondades; nõuab, et komitee esitaks 2016. aasta juuni lõpuks enda kavandatavate leevendusmeetmete üksikasjaliku kirjelduse ning nende elluviimise selge ajakava;

37.  nõuab, et komitee teavitaks parlamenti liidu kodanike osalemise edendamiseks võetud meetmetest, nt olukordadest, mil on toimunud vastastikune teabevahetus kodanikega ning on esinenud kodanike osalemist ning mil sellisest osalusest on saadud otseseid – mõõdetavaid, sihipäraseid ning nähtava mõjuga – tulemusi;

38.  jõuab järeldusele, et kuigi liidu poliitikameetmeid toetavate komitee tegevuste 2014. aasta nimekiri on üsna põhjalik, on nende praktilisi tulemusi ebaselgelt ja ebatäpselt käsitletud; nõuab, et koostataks tulemuste põhjalik SWOT-analüüs ning esitataks komitee eesmärkide kohta SMART-näitajad ning ülevaade nendest otsestest hüvedest, mida komitee mandaat ja tegevused annavad liidu kodanikele.

VASTUTAVAS KOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

4.4.2016

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

14

7

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Marian-Jean Marinescu, Miroslav Poche

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Birgit Collin-Langen, Bodil Valero

(1)

ELT L 51, 20.2.2014.

(2)

ELT C 377, 13.11.2015, lk 1.

(3)

ELT C 373, 10.11.2015, lk 1.

(4)

ELT C 377, 13.11.2015, lk 146.

(5)

ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

(6)

Regioonide Komitee 17. detsembri 2015. aasta otsus nr 508/2015, millega kehtestatakse rikkumisest teatamise eeskirjad.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika