Menettely : 2015/2160(DEC)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0132/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0132/2016

Keskustelut :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Äänestykset :

PV 28/04/2016 - 4.19
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0155

MIETINTÖ     
PDF 353kWORD 87k
8.4.2016
PE 571.513v02-00 A8-0132/2016

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014, pääluokka VII – Alueiden komitea

(2015/2160(DEC))

Talousarvion valvontavaliokunta

Esittelijä: Monica Macovei

TARKISTUKSET
 1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS


1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014, pääluokka VII – Alueiden komitea

(2015/2160(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionin yleisen talousarvion varainhoitovuodeksi 2014(1),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin konsolidoidun tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2014 (COM(2015)0377 – C8-0205/2015)(2),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014 sekä toimielinten vastaukset(3),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2014 koskevan lausuman(4) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 314 artiklan 10 kohdan sekä 317, 318 ja 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(5) ja erityisesti sen 55, 99, 164, 165 ja 166 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A8-0132/2016),

1.  myöntää alueiden komitean pääsihteerille vastuuvapauden alueiden komitean talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014;

2.  esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman alueiden komitealle, Eurooppa-neuvostolle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä Euroopan oikeusasiamiehelle, Euroopan tietosuojavaltuutetulle ja Euroopan ulkosuhdehallinnolle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

2. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014, pääluokka VII – Alueiden komitea

(2015/2160(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon päätöksensä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014, pääluokka VII – Alueiden komitea,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A8-0132/2016),

1.  panee merkille, että tilintarkastustuomioistuin totesi varainhoitovuotta 2014 koskevassa vuosikertomuksessaan, ettei se ollut havainnut merkittäviä puutteita alueiden komitean henkilöresursseihin ja hankintamenettelyihin liittyvillä tarkastetuilla aihealueilla;

2.  panee merkille, että tarkastuksensa perusteella tilintarkastustuomioistuin totesi, ettei virhetaso kokonaisuutena tarkastellen ollut olennainen toimielinten ja elinten hallintomenoihin ja muihin menoihin liittyvissä maksuissa 31. joulukuuta 2014 päättyneeltä varainhoitovuodelta;

Talousarvio- ja varainhallinto

3.  panee merkille, että vuonna 2014 alueiden komitean hyväksytty talousarvio oli 87 600 000 euroa (87 373 000 euroa vuonna 2013), josta maksusitoumusmäärärahojen osuus oli 86 300 000 euroa, ja että talousarvion toteutusaste oli 98,5 prosenttia; on tyytyväinen siihen, että toteutusaste parani vuonna 2014;

4.  panee merkille, että hallinto- ja talousasioiden osaston tavoitetta 4 ­ tehokkaan sisäisen tarkastusympäristön varmistaminen ja varainhoitosäännösten täytäntöönpanon valvonta ­ ei saavutettu kolmesta vaikutusindikaattorista kahden osalta: lainsäädännössä tai talousarviossa vahvistettujen maksusitoumusten tai maksujen oikaistavaksi palautumisen asteessa jäädään alle 4 prosentin tavoiteosuuden, kun taas varainhoidon alan poikkeamien määrä kasvoi 6 prosentilla vuonna 2014 sen sijaan, että se olisi laskenut 3 prosentilla;

5.  on huolestunut kasvaneesta raportoitujen poikkeamien lukumäärästä: 87 varainhoidon alan poikkeamaa ja kolme hallinnon alan poikkeamaa; korostaa, että mainituissa kolmessa hallinnon alan poikkeamassa oli kyse sisäisten menettelyjen noudattamatta jättämisestä; panee merkille, että vuonna 2014 tehtiin neljä poikkeusta (vuonna 2013 vain yksi) hankintasäännöistä tai sopimusten hallinnoinnista ja että useimmat raportoiduista poikkeuksista (58 yhteensä 81:stä) liittyvät oikeudellisten sitoumusten puutteeseen tai riittämättömyyteen; pyytää yksityiskohtaisia tietoja siitä, miten kyseisiin poikkeuksiin päädyttiin ja minkälaiset summat ovat kyseessä; haluaa kesäkuun 2016 loppuun mennessä täydellisen selvityksen toteutetuista korjaavista toimenpiteistä, joilla estetään vastaavien tilanteiden syntyminen;

6.  panee merkille varainhoitovuonna 2014 budjettikohtien välillä tehdyt 13 määrärahasiirtoa; on sitä mieltä, että poliittisten ryhmien viestintämäärärahoja ja Euroopan unionin virallisen lehden painokustannuksia koskevat siirrot olisi pystytty ennakoimaan alun perin hyväksytyssä talousarviossa;

Säästöt ja hallintomenot

7.  tähdentää, että alueiden komitean talousarvio on luonteeltaan puhtaasti hallinnollinen ja että suuri osa määrärahoista käytetään toimielimen henkilöstöön ja loput kiinteistöihin, irtaimeen omaisuuteen, laitteisiin ja sekalaisiin hallinnosta johtuviin menoihin;

8.  panee kuitenkin merkille, että vuonna 2014 yhteensä 8 277 556 euroa käytettiin pelkästään alueiden komitean jäsenten ja varajäsenten matka- ja kokouskulukorvauksiin ja 409 100 euroa henkilöstön virkamatkoihin ja matkakuluihin; pitää virkamatkojen määrää erittäin korkeana (787) kuten myös menoja, joita aiheutuu jäsenten matka- ja kokouskuluista maksettavista korvauksista; katsoo, että jäsenten tekemät virkamatkat olisi kuvattava selkeästi vuotuisessa toimintakertomuksessa, jossa olisi esitettävä menoeritelmä ja kustannus-hyötyanalyysi; huomauttaa, että jäsenten virkamatkoihin viitataan epämääräisesti, epätarkasti ja esittämättä selkeitä lukuja; kehottaa painokkaasti alueiden komiteaa sisällyttämään vuotuiseen toimintakertomukseensa poikkeuksetta tiedot jäsenten virkamatkoista;

9.  pitää liian korkeana 9 594 089 euron yhteissummaa, jonka alueiden komitea vuonna 2014 käytti pitkäaikaisiin vuokrasopimuksiin (maksut ulkopuolisille vuokranantajille); palauttaa mieliin, että senkin jälkeen, kun summasta oli vähennetty Euroopan talous- ja sosiaalikomitean (ETSK) 1 181 382 euron osuus, alueiden komitean maksama nettosumma oli suurempi kuin kirjanpidollinen osuus kyseisistä vuokramaksuista, ja että erotus merkittiin kiinteistömenoiksi (852 464 euroa); painottaa, että pääosa alueiden komitean vastattavista johtuu liiketoimista, jotka liittyvät vuokrakiinteistöihin (95,6 prosenttia vuonna 2014), ja että vuoden 2014 lopussa vuokrista johtuvien rahoitusvelkojen yhteissumma oli 65 051 695 euroa; kehottaa alueiden komitea etsimään yhdessä Euroopan parlamentin ja komission kanssa ratkaisuja kustannusten vähentämiseksi esimerkiksi lisäämällä rakennusten, kokoushuoneiden ja neuvotteluhuoneiden yhteiskäyttöä;

10.  pyytää liittämään alueiden komitean vuotuiseen toimintakertomukseen kiinteistöpolitiikkaa koskevan osuuden erityisesti siksi, että kiinteistöpolitiikan kustannukset on perusteltava asianmukaisesti ja niiden on pysyttävä kohtuullisina;

11.  panee merkille säästöt tulkkauspalveluissa; pitää valitettavana, että tulkkauspalvelujen käytöstä ja peruuntumisasteesta ei ole tarkkoja tietoja vuotuisessa toimintakertomuksessa; pyytää sisällyttämään nämä tiedot alueiden komitean vuoden 2015 vuotuiseen toimintakertomukseen;

12.  panee tyytyväisenä merkille, että alueiden komitea on sisällyttänyt vuoden 2013 vuotuiseen toimintakertomukseensa tiedot käyttämättä jääneistä tulkkauspalveluista; pitää myönteisenä, että tulkkauspalveluista jäi vuonna 2013 käyttämättä vain 2,51 prosenttia eli osuus laski vuodesta 2012, jolloin se oli 3,23 prosenttia, ja uskoo, että tätä osuutta voidaan edelleen pienentää; kehottaa alueiden komiteaa suunnittelemaan kokouksensa paremmin;

13.  panee merkille, että alueiden komitea käyttää videoneuvottelumahdollisuutta entistä enemmän; pitää kuitenkin valitettavana viivettä kannettavien videoneuvottelulaitteiden käyttöönotossa ja pyytää, että alueiden komitean vuoden 2015 vuotuisessa toimintakertomuksessa tiedotetaan kehityksestä; panee merkille, että alueiden komitean mukaan kokouksissa, joissa ei tarvittu tulkkausta, on käytetty videoneuvottelulaitteistoa; kannustaa alueiden komiteaa hyödyntämään tehokkaasti kielikoulutusta, jotta tulkkausta tarvittaisiin vähemmän ja jotta komitean työskentely olisi tehokkaampaa ja vaikuttavampaa; kehottaa alueiden komiteaa antamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle ajantasaiset tiedot asiasta kesäkuun 2016 loppuun mennessä;

14.  kehottaa hyödyntämään mahdollisimman paljon videoneuvottelua ja kaikkia siihen liittyviä välineitä, jotta kustannuksia voidaan alentaa merkittävästi; pitää epäselvänä, mitä lisäarvoa Kreikkaan tai Italiaan tehtyjen virkamatkojen suuri määrä (77 Kreikkaan ja 125 Italiaan) tuottaa kyseisten maiden kansalaisille tai muille EU:n kansalaisille;

Yhteistyö ja sopimukset

15.  pitää myönteisenä vuonna 2014 hyväksyttyä eurooppalaisen monitasoisen hallinnon peruskirjaa, jonka päämääränä on luoda uudenlaisia vuoropuhelun ja kumppanuuden muotoja kaikkien viranomaisten välille unionissa, optimoida julkista politiikkaa ja julkisten varojen käyttöä sekä tehostaa politiikan täytäntöönpanoa; pyytää saada tietoja hankkeen strategiasta tältä osin ja sen tuloksista;

16.  toteaa, että Euroopan parlamentin, alueiden komitean ja ETSK:n välinen yhteistyösopimus allekirjoitettiin 5. helmikuuta 2014 ja että sopimuksen tavoitteena on kehittää poliittista yhteistyötä; toteaa, että samalla hyväksyttiin hallinnollista yhteistyötä koskeva liite;

17.  katsoo, että parlamentin ja alueiden komitean yhteistyösopimukseen perustuvassa yhteistyössä on vielä parantamisen varaa, etenkin politiikkapuolella; pyytää molempia toimielimiä tutkimaan, voidaanko löytää uutta synergiaa, joka lisää tuottavuutta yhteistyösopimuksen kattamilla alueilla, ja pyytää, että parlamentille tiedotetaan asiassa tapahtuvasta kehityksestä; pyytää hyväksymään yksityiskohtaisia määräyksiä parlamentin, alueiden komitean ja ETSK:n yhteisesti käyttämien palvelujen toiminnasta;

18.  pyytää selvittämään, kuinka tyytyväisiä alueiden komitean jäsenet ovat parlamentin tutkimuspalvelun pääosastolta saamiinsa palveluihin; pyytää, että parlamentille tiedotetaan jatkossakin sopimukseen liittyvästä kehityksestä;

19.  pyytää, että yhteistyösopimuksen väliarviointiin sisällytetään yksityiskohtainen ja toimielinkohtainen arvio sopimuksen tuomista säästöistä ja siitä johtuvasta talousarviomenojen lisäyksestä;

20.  panee merkille, että alueiden komitean ja ETSK:n talousarviot olivat vuonna 2014 ylijäämäisiä ETSK:n, alueiden komitean ja parlamentin yhteistyösopimuksen johdosta; panee huolestuneena merkille, että kyseisen sopimuksen nojalla ETSK:n käännöspalvelusta siirrettiin parlamenttiin 36 virkamiestä ja alueiden komitean käännöspalvelusta 24 virkamiestä ja että näistä useimmat olivat hyvin lähellä eläkeikää, minkä johdosta kyseiset toimielimet säästävät merkittäviä summia henkilöstökuluissa (palkat ja eläkkeet) ja vastaavasti parlamentille aiheutuu raskaita kustannuksia sekä lyhyellä (palkat) että pitkällä (eläkkeet) aikajänteellä;

21.  panee merkille, että uusi alueiden komitean ja ETSK:n kahdenvälinen hallinnollinen yhteistyösopimus allekirjoitettiin vuonna 2015; pyytää, että parlamentille tiedotetaan tästä kahdenvälisestä yhteistyöstä väliarvioinnissa;

22.  panee merkille alueiden komitean ja parlamentin talousarvion valvontavaliokunnan välisen yhteistyön erityisesti vastuuvapausmenettelyssä;

Henkilöstöhallinto

23.  pitää valitettavana, että käännösosaston tavoitetta 2 – työmenetelmien parantaminen sekä henkilöstöhallinnon ja varainhoidon optimoiminen – ei saavutettu; on huolestunut alamomentin 1420 (käännösten ulkoistaminen ja kääntämisen apuvälineet) alhaisesta toteutusasteesta; panee eritoten merkille, että useiden käännöstoimintaa koskevien budjettikohtien toteutusaste jäi selvästi alle aiempien vuosien keskiarvon;

24.  panee merkille toimielinten yhteisen käännös- ja tulkkauskomitean saavuttamat tulokset sellaisten yhdenmukaisten menetelmien aikaansaamisessa, jotka mahdollistavat kaikkien toimielinten käännöskustannusten suoran vertailun; pitää myönteisenä, että alueiden komitea toimittaa tiedot näiden menetelmien mukaisesti;

25.  panee merkille, että alueiden komiteassa ei vieläkään ole paljon naisia korkeissa viroissa; kehottaa toteuttamaan johtotehtäviä koskevan yhdenvertaisten mahdollisuuksien suunnitelman, jotta tämä epätasapaino saataisiin mahdollisimman nopeasti korjattua;

26.  pitää valitettavana, että johtotehtävissä toimivista henkilöistä alle 35 prosenttia on naisia, vaikka naisten osuus henkilöstöstä on yli 60 prosenttia; korostaa vielä, että vain 28 prosenttia ylimmän johdon viroista on naisten hallussa; kehottaa alueiden komiteaa korjaamaan tämän naisten kannalta epätasapainoisen tilanteen;

Hankintamenettelyt ja sopimusten hallinnointi

27.  painottaa, että tarkastusvaliokunta analysoi alueiden komitean nykyisiä hankintakäytäntöjä ja antoi suosituksia varainhoitoprosessien parantamisesta ja että se esitti 15:ttä toimenpidettä valvontajärjestelmien tehostamiseksi; pyytää saada tarkkoja tietoja hankintojen laadunvarmistusryhmästä ja sen tehokkuudesta sekä kuvauksen tarkastusvaliokunnan asiaan liittyvistä suosituksista ja niiden jatkotoimista kesäkuun 2016 loppuun mennessä;

28.  pitää valitettavana, että hankintasäännöistä tehdyt tai sopimusten hallinnointiin liittyvät poikkeukset lisääntyivät vuoden 2013 yhdestä vuoden 2014 neljään tapaukseen; toteaa, että yksi näistä poikkeuksista johtui menettelyvirheestä tietoteknisten palvelujen jatkamista koskevassa alueiden komitean ja parlamentin yhteisessä menettelyssä; pyytää alueiden komiteaa toteuttamaan tarvittavat toimet, ettei tällainen toistuisi; pyytää alueiden komiteaa ratkaisemaan viipymättä jatkuvan ongelman, joka liittyy kaikkiin ilmoitettuihin poikkeamiin, jotka johtuvat varainhoitoasetuksen säännösten tai sisäisten menettelysääntöjen noudattamatta jättämisestä; toteaa, että poikkeamat muodostavat kuitenkin vain 0,4 prosenttia asiaankuuluvista toiminnoista;

Sisäinen tarkastus

29.  toteaa, että vuonna 2013 perustettu tarkastusvaliokunta kokoontui kahdesti vuonna 2014; on huolissaan tietotekniikkahankkeiden tuloksellisuutta koskevan tarkastuksen jatkotoimista; pitää tietotekniikkahankkeiden ja -sovellusten tuloksellisuutta selkeästi osoitettuna puutteena, jonka korjaamiseksi ei ole tehty juuri mitään; pitää erittäin valitettavana, että tarkastusvaliokunnan 15 suosituksesta vain yksi on käsitelty loppuun; pyytää tekemään tietotekniikkahankkeista ja niiden EU:n kansalaisille tuomasta lisäarvosta vaikutustenarvioinnin kesäkuun 2016 loppuun mennessä;

30.  panee tyytyväisenä merkille, että tarkastajien antamista 18 suosituksesta, jotka koskivat ulkoisen kirjallisen viestinnän tuloksellisuutta, 16 on käsitelty loppuun ja että toisen seurantakertomuksen mukaan tehokkuuden ja vaikuttavuuden puutteeseen jäljellä olevien avointen suositusten vuoksi liittyviä riskejä pidetään vähäisinä;

31.  panee merkille, että pääsihteeri hyväksyi (vuonna 2015) tarkastuksen, joka koski sääntömääräisten oikeuksien määrittelyssä käytettävän järjestelmän asianmukaisuutta, ja pyytää lisätietoja 19 suosituksesta, jotka koskevat edelleenvaltuuttamismenettelyjen tarkistamista, riskianalyysin parantamista tarkastustuloksiin liittyen, menettelyjen ja tarkistuslistojen määrittelemistä tai muuttamista, koulutuspolitiikan soveltamista sekä nimityksiä, siirtoja ja asemaa koskevien päätösten julkaisemista; kehottaa painokkaasti alueiden komiteaa ottamaan kesäkuun 2016 loppuun mennessä käyttöön toimintasuunnitelman, jonka laatii tarkastettu yksikkö ja jossa olisi asetettava määräajat tarvittavien korjaavien toimenpiteiden täytäntöönpanolle;

Säännöt väärinkäytösten paljastamisesta, eturistiriidoista ja nk. pyöröovitapauksista

32.  pitää myönteisenä sitä, että alueiden komitea on hyväksynyt päätöksen, jossa vahvistetaan säännöt väärinkäytösten paljastamisesta(6), jotka tulivat voimaan 1. tammikuuta 2016; katsoo, että sääntöjen täytäntöönpanossa viivästeltiin liikaa; pyytää alueiden komiteaa julkaisemaan säännöt ja huolehtimaan niiden soveltamisesta viipymättä sekä tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle edistymisestään vuotuisen toimintakertomuksen täytäntöönpanossa;

33.  ei voi hyväksyä sitä, että alueiden komitea on käsitellyt samaa paljastustapausta vuodesta 2003 ja että huolimatta tuomioista, jotka virkamiestuomioistuin antoi vuonna 2013 ja vuonna 2014, ja parlamentin 29. huhtikuuta 2015 antamasta vastuuvapauspäätöslauselmasta, se ei ole vieläkään noudattanut kyseisiä tuomioita, tunnustanut kantajan toimia oikeutetuiksi ja päättänyt vihdoin asian käsittelyä; kehottaa painokkaasti alueiden komiteaa ryhtymään tarvittaviin toimiin tilanteen ratkaisemiseksi enempiä viivyttelemättä ja tunnustamaan julkisesti, että väärinkäytösten paljastajan havainnot pitivät paikkansa, kuten Euroopan petostentorjuntavirasto ja muut unionin elimet ovat todenneet; kehottaa alueiden komiteaa antamaan parlamentille kesäkuun 2016 loppuun mennessä ajantasaiset tiedot edistymisestä paljastustapauksen käsittelyssä;

34.   panee merkille, että alueiden komitean mukaan varainhoitovuonna 2014 ei tullut esiin yhtään eturistiriitatapausta; kehottaa painokkaasti alueiden komiteaa julkistamaan kaikkien jäsenten ja hallinnon johtohenkilöiden ansioluettelot ja ilmoitukset sidonnaisuuksista sekä vahvistamaan sisäiset toimintalinjat ja selkeät säännöt eturistiriitojen ja nk. pyöröovitapausten ehkäisemisestä ja käsittelystä komission julkaisemien suuntaviivojen mukaisesti; odottaa alueiden komitean toimittavan kyseiset ansioluettelot, ilmoitukset sidonnaisuuksista ja säännöt parlamentille kesäkuun 2016 loppuun mennessä;

Yleinen tuloksellisuus, suunnittelu ja strateginen johtaminen

35.  panee merkille alueiden komitean ponnistelut ja saavutukset tiedotus- ja viestintäpolitiikkansa tehostamisessa;

36.  korostaa, että tarkastuksissa havaitut riskit ja riskianalyysit, joita on suoritettu eritoten varainhoidon alalla ja toimintaan tai organisaatioon liittyvissä asioissa, vaativat välittömiä toimenpiteitä; vaatii saada yksityiskohtaisen esityksen riskienvähentämistoimenpiteistä, joita alueiden komitea ehdottaa toteutettaviksi, ja selkeän toteuttamisaikataulun kesäkuun 2016 loppuun mennessä;

37.  pyytää alueiden komiteaa tiedottamaan parlamentille toimista unionin kansalaisten osallistumisen lisäämiseksi ja esimerkiksi tilanteista, joissa keskinäistä vaihtoa kansalaisten kanssa ja kansalaisten osallistumista on esiintynyt ja joissa tällainen osallistuminen on tuottanut suoria – mitattavissa olevia, tarkkoja ja selvästi vaikuttavia – tuloksia;

38.  toteaa lopuksi, että vaikka vuotta 2014 koskeva luettelo alueiden komitean toiminnasta unionin eri alojen politiikan hyväksi on melkoisen laaja, tuon toiminnan käytännön tulosten käsittely jää ympäripyöreäksi ja epätarkaksi; pyytää laatimaan tuloksista perinpohjaisen SWOT-analyysin, soveltamaan alueiden komitean tavoitteisiin SMART-indikaattoreita ja tekemään yhteenvedon niistä suorista hyödyistä, joita alueiden komitean mandaatista ja sen toiminnasta on unionin kansalaisille.

LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOSASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

4.4.2016

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

14

7

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Marian-Jean Marinescu, Miroslav Poche

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Birgit Collin-Langen, Bodil Valero

(1)

EUVL L 51, 20.2.2014.

(2)

EUVL C 377, 13.11.2015, s. 1.

(3)

EUVL C 373, 10.11.2015, s. 1.

(4)

EUVL C 377, 13.11.2015, s. 146.

(5)

EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.

(6)

Alueiden komitean päätös N:o 508/2015, annettu 17 päivänä joulukuuta 2015, väärinkäytösten paljastamista koskevien sääntöjen vahvistamisesta.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö