Postupak : 2015/2160(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0132/2016

Podneseni tekstovi :

A8-0132/2016

Rasprave :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Glasovanja :

PV 28/04/2016 - 4.19
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2016)0155

IZVJEŠĆE     
PDF 590kWORD 102k
8.4.2016
PE 571.513v02-00 A8-0132/2016

o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2014., dio VII. – Odbor regija

(2015/2160(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Izvjestiteljica: Monica Macovei

 1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA


1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2014., dio VII. – Odbor regija

(2015/2160(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2014.(1),

–  uzimajući u obzir konsolidirane godišnje financijske izvještaje Europske unije za financijsku godinu 2014. (COM(2015)0377 – C8-0205/2015)(2),

–  uzimajući u obzir godišnje izvješće Revizorskog suda o izvršenju proračuna za financijsku godinu 2014., s odgovorima institucija(3),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(4) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2014., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 314. stavak 10. te članke 317., 318. i 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(5), a posebno njezine članke 55., 99., 164., 165. i 166.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0132/2016),

1.  daje razrješnicu glavnom tajniku Odbora regija za izvršenje proračuna Odbora regija za financijsku godinu 2014.;

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi Odboru regija, Europskom vijeću, Vijeću, Komisiji, Revizorskom sudu, Europskom ombudsmanu, Europskom nadzorniku za zaštitu podataka kao i Europskoj službi za vanjsko djelovanje te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

2. PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2014., dio VII. – Odbor regija

(2015/2160(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2014., dio VII. – Odbor regija,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0132/2016),

1.  primjećuje da je Revizorski sud u svojemu godišnjem izvješću za 2014. zaključio da nisu utvrđeni nikakvi bitni nedostatci u vezi s pitanjima za koja je provedena revizija i koja su povezana s ljudskim resursima i nabavom za Odbor regija („Odbor”);

2.  napominje da je Revizorski sud na temelju svojeg revizijskog rada zaključio da u plaćanjima za administrativne i druge rashode institucija i tijela u cjelini za godinu koja je završila 31. prosinca 2014. nije bilo materijalnih grešaka;

Upravljanje proračunom i financijama

3.  prima na znanje da je 2014. odobreni proračun Odbora iznosio 87 600 000 EUR (87 373 000 EUR u 2013.), od čega su 86 300 000 EUR bila odobrena sredstva za preuzimanje obveza sa stopom korištenja od 98,5 %; pozdravlja poboljšanje stope korištenja tijekom 2014. godine;

4.  prima na znanje da 4. cilj Uprave za administraciju i financije ­ „osiguranje učinkovitog okruženja unutarnje kontrole i praćenje provedbe financijskih uredbi”­, nije postignut za dva od tri pokazatelja učinka: stopa povrata od korekcija pravnih ili proračunskih obveza ili plaćanja pala je ispod ciljanih 4 %, dok se broj financijskih iznimki 2014. povećao za 6 % umjesto da se smanji za 3 %;

5.  zabrinut je zbog povećanja broja izvješća o iznimkama: 87 financijskih iznimki i tri administrativne iznimke; naglašava da su se te tri administrativne iznimke odnosile na neusklađenost s unutarnjim postupcima; napominje da su 2014. napravljena četiri odstupanja (u usporedbi s jednim u 2013.) u pogledu pravila o nabavi / upravljanju ugovorima te da je većina izvješća o odstupanjima (58 od 81) povezana s nepostojanjem ili nedostatnošću pravnih obveza; traži detaljne informacije o tome kako je došlo do tih odstupanja i o predmetnim iznosima; zahtijeva do kraja lipnja 2016. cjelovito izvješće o korektivnim mjerama koje su poduzete radi sprečavanja sličnih situacija;

6.  primjećuje 13 prijenosa između proračunskih linija u financijskoj godini 2014.; mišljenja je da su se prijenosi u vezi s proračunom za komunikaciju među političkim skupinama i tiskanje u Službenom listu Europske unije mogli predvidjeti u prvobitno odobrenom proračunu;

Uštede i administrativni rashodi

7.  naglašava da je proračun Odbora u potpunosti administrativne naravi s obzirom na to da se velik dio rashoda izdvaja za osoblje te institucije, dok je preostali iznos namijenjen za zgrade, namještaj, opremu i razne ostale tekuće troškove;

8.  ipak napominje da je samo tijekom 2014. potrošeno ukupno 8 277 556 EUR na naknade za putovanja i sastanke članova i zamjenika članova Odbora te dodatnih 409 100 EUR na službena putovanja i putne troškove osoblja; smatra da je broj službenih putovanja izrazito velik (787), kao i rashodi koje stvaraju članovi naknadama za putne troškove i sastanke; smatra da bi svoja službena putovanja članovi trebali jasno opisati u godišnjem izvješću o radu, uz detaljno navođenje troškova i analizu troškova i koristi; naglašava da je upućivanje na misije članova neodređeno, neprecizno te ne pruža jasne brojke; potiče Odbor da u godišnje izvješće o radu uvijek uvrsti podatke o misijama članova;

9.  smatra da je iznos od 9 594 089 EUR koji je Odbor 2014. platio za troškove najma (vanjski najmodavci) previsok; podsjeća da je čak i nakon povlačenja doprinosa iz Europskog gospodarskog i socijalnog odbora (EGSO) od 1 181 382 EUR, neto iznos koji je Odbor platio bio viši od računovodstvenog udjela za ta plaćanja najmova, za koje se razlika bilježila kao troškovi održavanja nekretnine (852 464 EUR); naglašava da većina obveza Odbora dolazi iz transakcija koje nastaju za iznajmljene nekretnine (95,6 % u 2014.) i da je na kraju 2014. dug za financijski najam iznosio 65 051 695 EUR; poziva Odbor da zajedno s Parlamentom i Komisijom utvrdi rješenja, npr. opsežna zajednička uporaba zgrada / soba za sastanke / konferencijskih sala, radi smanjenja troškova;

10.  zahtijeva da se politika upravljanja nekretninama Odbora priloži godišnjem izvješću o radu, posebno s obzirom na to da je važno da troškovi te politike budu primjereno svedeni u razumne okvire i da ne budu prekomjerni;

11.  primjećuje uštede u uslugama usmenog prevođenja; žali što u godišnjem izvješću o radu nisu pružene podrobne informacije o stopi korištenja i opoziva usluga usmenog prevođenja; zahtijeva da se ti podaci uvrste u godišnje izvješće o radu za 2015.;

12.  sa zadovoljstvom primjećuje da je Odbor u godišnje izvješće o radu za 2013. uvrstio informacije o neiskorištenim uslugama usmenog prevođenja; smatra pozitivnim smanjenje stope neiskorištenih usluga usmenog prevođenja s 3,23 % 2012. na 2,51 % 2013. godine i smatra da se ta stopa može dodatno poboljšati; poziva Odbor da bolje planira svoje sjednice;

13.  primjećuje da se Odbor više koristi videokonferencijama; žali međutim zbog toga što kasni uvođenje prijenosne opreme za videokonferencije i traži da se u godišnje izvješće o radu za 2015. uvrste informacije o tome; prima na znanje da se, prema navodima Odbora, videokonferencijom koristi na sastancima gdje nije potreban usmeni prijevod; potiče Odbor da učinkovito iskoristi tečajeve jezika kako bi se smanjila potreba za usmenim prevođenjem te na taj način institucija postala učinkovitija i djelotvornija; poziva Odbor da u tom pogledu ažurira tijelo nadležno za davanje razrješnice do kraja lipnja 2016.;

14.  poziva na opsežno korištenje videokonferencijama i svim povezanim alatima kako bi se u znatnoj mjeri smanjili troškovi; ne razumije kako se toliko velik broj misija u Grčku ili Italiju (77 odnosno 125) može pretvoriti u dodanu vrijednost za građane tih država ili ostale građane Unije;

Suradnja i sporazumi

15.  pozdravlja donošenje Povelje o višerazinskom upravljanju u Europi 2014. koje je pokrenuto obvezivanjem na razvoj novih oblika dijaloga i partnerstva među svim javnim tijelima unutar Unije kako bi se javne politike i javna potrošnja optimizirale, a provedba politika poboljšala; traži da ga se u tom pogledu obavijesti o projektnoj strategiji i njezinim rezultatima;

16.  sa zadovoljstvom prima na znanje da je 5. veljače 2014. potpisan sporazum o suradnji između Parlamenta, Odbora i EGSO-a u cilju razvoja političke suradnje; napominje da je dogovoren i Prilog o administrativnoj suradnji;

17.  smatra da još uvijek ima prostora za poboljšanje suradnje između Parlamenta i Odbora temeljem sporazuma o suradnji, posebice u pogledu politike; poziva obje institucije da razmotre mogu li se pronaći dodatne sinergije koje će poboljšati produktivnost u domenama obuhvaćenima sporazumom o suradnji i traži da ga se obavješćuje o rezultatima; poziva na uspostavu detaljnih odredbi o radu zajedničkih službi Parlamenta, Odbora i EGSO-a;

18.  poziva da se članovi odbora anketiraju o tome jesu li zadovoljni uslugama koje im pruža EPRS; traži da ga se i dalje izvještava o daljnjim koracima povezanima sa sporazumom;

19.  traži da se u pregled sredinom razdoblja uvrsti zajednička procjena proračunskih ušteda koje proizlaze iz sporazuma o suradnji, i to za svaku instituciju odvojeno;

20.  prima na znanje da su tijekom 2014. Odbor i EGSO imali pozitivnu proračunsku liniju u okviru ugovora o suradnji između EGSO-a, Odbora i Parlamenta; sa zabrinutošću primjećuje da je 36 dužnosnika EGSO-a i 24 dužnosnika Odbora, svi iz prevoditeljskih službi i većinom blizu odlasku u mirovinu, prebačeno u sklopu ovog ugovora, što je dovelo do toga da će obje institucije imati značajne uštede u poglavljima proračuna za osoblje (plaće i mirovine), dok će troškovi Parlamenta znatno porasti, kako kratkoročno (plaće) tako i dugoročno (mirovine);

21.  prima na znanje da je novi bilateralni administrativni sporazum o suradnji između Odbora i EGSO-a potpisan 2015.; zahtijeva da ga se izvještava o toj bilateralnoj suradnji u pregledu sredinom razdoblja;

22.  uzima na znanje suradnju između Odbora i Odbora Parlamenta za proračunski nadzor, posebno kada je riječ o davanju razrješnice;

Upravljanje ljudskim resursima

23.  žali što nije ostvaren 2. cilj Uprave za pismeno prevođenje – „unapređenje radnih metoda i optimizacija upravljanja ljudskim i financijskim resursima”; zabrinut je zbog niske stope izvršenja za proračunsku liniju 1420 (eksternalizacija pismenog prevođenja i prevoditeljski alati); primjećuje posebice da je stopa izvršenja proračuna za nekoliko linija pismenog prevođenja bila znatno ispod prosjeka iz prethodnih godina;

24.  potvrđuje postignute rezultate međuinstitucijskog odbora za pismeno i usmeno prevođenje u određivanju usklađene metodologije koja omogućuje izravnu usporedbu troškova prevođenja svih institucija; pozdravlja činjenicu da Odbor dostavlja podatke u skladu s tom metodologijom;

25.  konstatira stalan manjak žena na višim položajima u Odboru; poziva na donošenje plana za pružanje jednakih mogućnosti u pogledu rukovodećih položaja kako bi se te nepravilnosti što prije ispravile;

26.  žali što žene čine manje od 35% rukovodećeg kadra, a istovremeno preko 60% osoblja su žene; stoga naglašava da žene zauzimaju samo 28% viših rukovodećih mjesta; poziva Odbor da ispravi ovu neravnotežu u pogledu žena;

Upravljanje nabavom i ugovorima

27.  naglašava da je odbor za reviziju napravio analizu trenutačne prakse nabave u Odboru te izdao preporuke u vezi s unapređenjem financijskih tokova, popraćene s 15 mjera za jačanje sustava kontrole; zahtijeva do kraja lipnja 2016. detaljne informacije o skupini za osiguranje kvalitete nabave i njezinoj učinkovitosti te, u vezi s tim, opis i praćenje preporuka odbora za reviziju;

28.  žali što je broj odstupanja od pravila nabave / upravljanja ugovorima porastao s jednog u 2013. na četiri u 2014.; primjećuje da je do jednog takvog odstupanja došlo zbog proceduralne pogreške u zajedničkom postupku Odbora i Parlamenta o kontinuitetu u pružanju IT usluga; poziva Odbor da poduzme potrebne mjere kako se takve situacije ne bi ponovile; traži od Odbora da se bez odgode pozabavi aktualnim pitanjem svih izvješća o iznimkama zbog neusklađenosti s odredbama Financijske uredbe ili unutarnjim poslovnikom; napominje, međutim, da broj iznimaka čini samo 0,4 % svih obuhvaćenih postupaka;

Unutarnja revizija

29.  napominje da se odbor za reviziju, osnovan 2013., u 2014. sastao dvaput; zabrinut je rezultatima popratnih mjera nakon revizije o uspješnosti projekata IT-a; smatra da izvedba informatičkih projekata i aplikacija predstavlja jasno utvrđen nedostatak za koji su poduzete slabe ili nikakve mjere; izrazito žali što je ispunjena samo jedna od 15 preporuka revizijskog tijela; zahtijeva analizu učinka tih informatičkih projekata i njihove dodane vrijednosti za građane Unije do kraja lipnja 2016.;

30.  sa zadovoljstvom primjećuje da je 16 od ukupno 18 preporuka revizora za uspješnost vanjske pisane komunikacije provedeno, a prema navodima iz drugog izvješća o mjerama praćenja, smatra se da je rizik od smanjenja učinkovitosti i djelotvornosti zbog preostalih otvorenih preporuka mali;

31.  prima na znanje odobrenje glavnog tajnika (2015.) za reviziju o primjerenosti sustava definiranja statutarnih prava i zahtijeva dodatne informacije o 19 preporuka za reviziju postupaka daljnjeg delegiranja, unapređenje analize rizika u vezi s rezultatima provjere, definiranje ili reviziju postupaka i kontrolnih popisa, primjenu politike osposobljavanja, objavljivanje odluka o imenovanjima, transferima i statusu; potiče Odbor da do kraja lipnja 2016. donese akcijski plan koji će osmisliti služba u kojoj je provedena revizija, a koji bi trebao sadržavati rokove za provedbu potrebnih korektivnih mjera;

Pravila za zviždače, sukobe interesa i situacije „rotirajućih vrata”

32.  pozdravlja to što je Odbor donio Odluku o utvrđivanju pravila o zviždačima(6) koja je stupila na snagu 1. siječnja 2016.; smatra da je trebalo previše vremena da se ta pravila primijene; poziva Odbor da ih objavi i provede bez daljnje odgode te da u godišnjem izvješću o aktivnostima obavijesti tijelo za davanje razrješnice o napretku provedbe;

33.   smatra neprihvatljivim da se Odbor bavi istim slučajem zviždača od 2003. te da, unatoč presudama Službeničkog suda Europske unije iz 2013. i 2014. te Rezoluciji Parlamenta o razrješnici od 29. travnja 2015., još nije proveo te presude, proglasio postupak tužitelja opravdanim ili konačno zaključio slučaj; poziva Odbor da poduzme sve potrebne korake kako bi riješio situaciju bez daljnje odgode i javno prizna da su zaključci zviždača bili točni, kao što su naveli Europski ured za borbu protiv prijevara i ostala tijela Unije; poziva Odbor da do kraja lipnja 2016. izvijesti Parlament o napretku u vezi sa slučajem zviždača;

34.   uzima u obzir da, prema navodima Odbora, tijekom financijske godine 2014. nije došlo do situacija sukoba interesa; potiče ga da objavi životopise i izjave o financijskim interesima svih članova i višeg rukovodećeg kadra i da usvoji unutarnju politiku i jasna pravila o sprečavanju sukoba interesa i situacija „rotirajućih vrata” te upravljanja njima, u skladu sa smjernicama koje je objavila Komisija; očekuje da će Odbor životopise, izjave o financijskom interesu i pravila dostaviti Parlamentu do kraja lipnja 2016.;

Opća uspješnost, planiranje i strateško upravljanje

35.  prima na znanje napore i postignuća Odbora u jačanju svoje politike informiranja i komunikacije;

36.  naglašava da se rizici utvrđeni tijekom revizija i analiza rizika koje su provedene, posebice na području financijskoga upravljanja i operativnih/organizacijskih pitanja, moraju bez odgode riješiti; zahtijeva, do kraja lipnja 2016., detaljnu prezentaciju mjera za ublažavanje koje Odbor predlaže i jasan raspored za njihovu primjenu;

37.  poziva Odbor da Parlamentu dostavi primjere situacija u kojima je došlo do uzajamne razmjene s građanima i njihova uključivanja te u kojim su područjima iz tog sudjelovanja postignuti izravni mjerljivi i usmjereni rezultati koji imaju vidljiv učinak;

38.  zaključuje da, iako je popis aktivnosti Odbora za 2014. kojima se podupiru politike Unije prilično opsežan, njihovim se praktičnim ishodima pristupa nejasno i neprecizno; poziva na detaljnu „SWAT” analizu rezultata (snage, slabosti, prednosti, prijetnje) i pokazatelja „SMART” u pogledu ciljeva Odbora uz kratak pregled niza izravnih koristi za građane Unije koje se trebaju postići kao rezultat njegova mandata i aktivnosti.

REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJAU NADLEŽNOM ODBORU

Datum usvajanja

4.4.2016

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

14

7

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Marian-Jean Marinescu, Miroslav Poche

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Birgit Collin-Langen, Bodil Valero

(1)

SL L 51, 20.2.2014.

(2)

SL C 377, 13.11.2015., str. 1.

(3)

SL C 373, 10.11.2015., str. 1.

(4)

SL C 377, 13.11.2015., str. 146.

(5)

SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(6)

Odluka br. 508/2015 Odbora regija od 17. prosinca 2015. o utvrđivanju pravila o zviždačima.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti