Eljárás : 2015/2160(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0132/2016

Előterjesztett szövegek :

A8-0132/2016

Viták :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Szavazatok :

PV 28/04/2016 - 4.19
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2016)0155

JELENTÉS     
PDF 454kWORD 111k
8.4.2016
PE 571.513v02-00 A8-0132/2016

az Európai Unió 2014-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, VII. szakasz – Régiók Bizottsága

(2015/2160(DEC))

Költségvetési Ellenőrző Bizottság

Előadó: Monica Macovei

MÓDOSÍTÁSOK
 1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT


1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Európai Unió 2014-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, VII. szakasz – Régiók Bizottsága

(2015/2160(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Unió 2014-es pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésére(1),

–  tekintettel az Európai Unió 2014-es pénzügyi évre vonatkozó összevont éves beszámolójára (COM(2015)0377 – C8-0205/2015)(2),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2014-es pénzügyi év költségvetésének végrehajtásáról szóló éves jelentésére, az intézmények válaszaival együtt(3),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2014-es pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(4),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 314. cikkének (10) bekezdésére, valamint 317., 318. és 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(5) és különösen annak 55., 99., 164., 165. és 166. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0132/2016),

1.  mentesítést ad a Régiók Bizottsága főtitkára számára a Régiók Bizottsága 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2.  megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást a Régiók Bizottságának, az Európai Tanácsnak, a Tanácsnak, a Bizottságnak, a Számvevőszéknek, az európai ombudsmannak, az európai adatvédelmi biztosnak, valamint az Európai Külügyi Szolgálatnak, továbbá hogy gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételükről.

2. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az Európai Unió 2014-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel, VII. szakasz – Régiók Bizottsága

(2015/2160(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Unió 2014-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára, VII. szakasz – Régiók Bizottsága,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0132/2016),

1.  tudomásul veszi, hogy a 2014-as pénzügyi évre vonatkozó éves jelentésében a Számvevőszék megállapította, hogy a Régiók Bizottsága tekintetében az emberi erőforrásokhoz és a beszerzésekhez kapcsolódóan ellenőrzött területeken nem tártak fel lényeges hiányosságokat;

2.  tudomásul veszi, hogy a Számvevőszék ellenőrzési munkája alapján arra a következtetésre jutott, hogy a 2014. december 31-i fordulónappal záruló évet illetően az intézmények és szervek igazgatási és egyéb kiadásokkal kapcsolatos kifizetései összességükben lényegi hibától mentesek;

Költségvetési és pénzgazdálkodás

3.  megjegyzi, hogy 2014-ben a Régiók Bizottsága 87 600 000 eurós jóváhagyott költségvetéssel rendelkezett (2013-ban ez az összeg 87 373 000 EUR volt), amelyből 86 300 000 EUR kötelezettségvállalási előirányzat volt, 98,5 %-os felhasználási aránnyal; üdvözli, hogy a felhasználási arány 2014-ben növekedett;

4.  megjegyzi, hogy az Adminisztrációs és Pénzügyek Igazgatóságának 4. célkitűzését – „hatékony belső ellenőrzési környezet biztosítása és a költségvetési rendelet végrehajtásának nyomon követése” – három hatásmutatóból kettő esetében nem valósították meg: a megtérülési ráta a jogi vagy költségvetési kötelezettségvállalások vagy kifizetések tekintetében nem érte el a 4%-os célkitűzést, ugyanakkor a pénzügyi kivételek száma 2014-ben 6%-kal nő, ahelyett, hogy 3%-kal csökkenne;

5.  aggodalommal veszi tudomásul a kivételekről szóló jelentések számának növekedését: 87 pénzügyi kivétel és három adminisztratív kivétel; hangsúlyozza, hogy ez utóbbiak a belső eljárásoknak való meg nem feleléssel voltak kapcsolatosak; megjegyzi, hogy 2014-ben négy eltérést engedélyeztek (szemben a 2013-ban sorra került egy eltéréssel) a közbeszerzési szabályok vagy szerződésigazgatás vonatkozásában, valamint hogy az eltérésekről szóló jelentések (81-ből 58) a jogi kötelezettségvállalások hiányával vagy elégtelenségével kapcsolatosak; részletes tájékoztatást kér ezekről az eltérésekről és az érintett összegekről; teljes körű jelentést kér a hasonló helyzetek megakadályozása érdekében hozott kiigazító intézkedésekről 2016 júniusa végéig;

6.  tudomásul veszi, hogy a 2014. pénzügyi évben a költségvetési tételek között 13 átcsoportosításra került sor; úgy véli, hogy a képviselőcsoportok kommunikációs költségvetésére és az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételre vonatkozó átcsoportosításokat előre lehetett volna irányozni az eredetileg jóváhagyott költségvetésben;

Megtakarítások és igazgatási kiadások

7.  hangsúlyozza, hogy a Régiók Bizottságának költségvetése kizárólag igazgatási jellegű, és jelentős részét az intézménynél dolgozókhoz kapcsolódó kiadások teszik ki, a fennmaradó rész pedig az épületekhez, a berendezésekhez, a felszerelésekhez kapcsolódó és egyéb fenntartási költségekből áll össze;

8.  ugyanakkor megjegyzi, hogy 2014-ben 8 277 556 EUR-t fordítottak csak a Régiók Bizottsága tagjainak és póttagjainak az utazás és az ülések idejére járó ellátmányok fedezésére, valamint 409 100 EUR-t az alkalmazottak küldetéseire és utazási költségeire; rendkívül magasnak találja a missziók számát (787), valamint a tagok számára az utazásra és ülésekre járó juttatásokból eredő költségeket; úgy véli, hogy a tagok kiküldetéseiről egyértelműen tájékoztatni kellene az éves tevékenységi jelentésben (AAR), kiegészítve a kiadások részletes ismertetésével és költség-haszon elemzéssel; hangsúlyozza, hogy a tagok kiküldetésére tett utalás homályos, pontatlan és nem szolgál világos számokkal; felhívja a Régiók Bizottságát, hogy éves tevékenységi jelentésben minden esetben ismertesse a tagok kiküldetésével kapcsolatos adatokat;

9.  a Régiók Bizottsága által a 2014. év vonatkozásában lízingre (külső lízingbe adók) fordított 9 594 089 EUR-t túl magasnak találja; emlékeztet rá, hogy még az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) hozzájárulásának visszavonását követően (1 181 382 EUR) is a Régiók Bizottsága által kifizetett nettó összeg magasabb volt, mint a szóban forgó lízingkifizetések könyvekben szereplő részaránya, a különbség pedig építési költségként került elszámolásra (852 464 EUR); hangsúlyozza, hogy a Régiók Bizottsága kötelezettségeinek nagy része a bérbe vett épületek miatti ügyletekből ered (2014-ben 95,6%), valamint hogy 2014 végén a pénzügyi lízingből származó adósság 65 051 695 EUR-t tett ki; felhívja a Régiók Bizottságát, hogy a Parlamenttel és a Bizottsággal együtt azonosítsa a költségek csökkentését célzó megoldásokat (pl. az épületek/üléstermek/konferenciatermek széles körű, közös használata);

10.  kéri, hogy a Régiók Bizottsága mellékelje ingatlanpolitikáját éves tevékenységi jelentéséhez, különös tekintettel annak fontosságára, hogy az e politikához kapcsolódó költségeket megfelelően ésszerűsítsék, és azok ne legyenek túl magasak;

11.  tudomásul veszi a tolmácsolási szolgáltatások terén megvalósított megtakarításokat; sajnálja, hogy az éves tevékenységi jelentés nem ad alapos tájékoztatást a tolmácsolási szolgáltatások felhasználási és lemondási arányairól; kéri, hogy ezeket az adatokat tüntessék fel a Régiók Bizottsága 2015. évi éves tevékenységi jelentésében;

12.  elégedetten nyugtázza, hogy a Régiók Bizottsága 2013. évi éves tevékenységi jelentésében beszámolt az igénybe nem vett tolmácsolási szolgáltatásokról; pozitív fejleménynek tartja, hogy a fel nem használt tolmácsolási szolgáltatások aránya a 2012-es 3,23%-ról 2013-ra 2,51%-ra csökkent, és úgy véli, hogy ezt az arányt még tovább lehet javítani; felhívja a Régiók Bizottságát, hogy tervezze meg jobban üléseit;

13.  tudomásul veszi, hogy a Régiók Bizottsága nagyobb mértékben veszi igénybe a videokonferencia lehetőségét; ugyanakkor sajnálattal veszi tudomásul a hordozható videokonferencia eszközök bevezetésének késedelmét, és kéri, hogy a Régiók Bizottsága 2015. évi éves tevékenységi jelentésében tájékoztassák a fejleményekről; tudomásul veszi, hogy a Régiók Bizottsága szerint a videokonferencia eszközt azokon az üléseken veszik igénybe, amelyeken nincs szükség tolmácsolásra; ösztönzi a Régiók Bizottságát, hogy használja fel hatékony módon a nyelvi képzést annak biztosítása érdekében, hogy kevesebb tolmácsolásra legyen szükség, és ezáltal tegye hatékonyabbá és eredményesebbé az intézmény munkáját; kéri a Régiók Bizottságát, hogy 2016. június végéig e tekintetben nyújtson naprakész tájékoztatást a mentesítésért felelős hatóság számára;

14.  felszólít a videokonferencia és az ahhoz kapcsolódó eszközök széles körű alkalmazására a költségek jelentős csökkentése érdekében; nem érti, hogy a Görögországba és Olaszországba irányuló kiküldetések ilyen nagy száma (77 és 125) hogyan teremt hozzáadott értéket az érintett országok polgárai vagy más uniós polgárok számára;

Együttműködés és megállapodások

15.  üdvözli az Európai Többszintű Kormányzás Chartájának 2014-ben történt elfogadását, amelyet az Unió közhatóságai közötti párbeszéd és partnerség új formáinak kifejlesztése melletti kötelezettségvállalás kísért, a közpolitikák és közkiadások optimalizálása, és a szakpolitikák fokozott megvalósítása érdekében; kéri, hogy tájékoztassák a projekt e tekintetben követett stratégiájáról és eredményeiről;

16.  tudomásul veszi, hogy a Parlament, a Régiók Bizottsága, és az EGSZB közötti együttműködési megállapodást a felek 2014. február 5-én aláírták azzal a céllal, hogy politikai együttműködést alakítsanak ki; megjegyzi, hogy egy az igazgatási együttműködésről szóló mellékletről is megállapodtak;

17.  úgy véli, hogy még mindig van mit javítani a Parlament és a Régiók Bizottsága közti, az együttműködési megállapodáson alapuló együttműködésen, különösen ami a politikai vetületet illeti; felhívja mindkét intézményt annak vizsgálatára, hogy lehet-e további, olyan szinergiákat teremteni, amelyek növelik a termelékenységet az együttműködési megállapodás által lefedett területeken, és kéri, hogy az e tekintetben bekövetkezett fejleményekről továbbra is tájékoztassák; kéri a Parlament, a Régiók Bizottsága és az EGSZB által közösen nyújtott szolgáltatások működésével kapcsolatos egyedi és részletes rendelkezések megállapítását;

18.  kéri annak felmérését, hogy a Régiók Bizottságának tagjai mennyire vannak megelégedve a Európai Parlament Kutatószolgálata által számukra nyújtott szolgáltatásokkal; kéri, hogy továbbra is tájékoztassák a megállapodással kapcsolatos fejleményekről;

19.  kéri, hogy az együttműködési megállapodásból származó költségvetési megtakarításokat és megnövekedett költségvetési kiadásokat intézmények szerinti részletes bontásban foglalják bele a megállapodás félidős értékelésébe;

20.  megjegyzi, hogy 2014-ben a Régiók Bizottsága és az EGBSZ pozitív költségvetési pozícióval rendelkezett az EGBSZ, a Régiók Bizottsága és a Parlament közötti együttműködési megállapodás keretében; aggodalommal állapítja meg, hogy az EGBSZ 36 tisztviselőjét és a Régiók Bizottságának 24 tisztviselőjét, akik valamennyien a fordító szolgálatokon dolgoztak, és legtöbbjük rendkívül közel járt a nyugdíjkorhatárhoz, a megállapodás értelmében áthelyezték, ami azt eredményezi, hogy e két intézmény jelentős megtakarításokat ér el az alkalmazottakra vonatkozó költségvetési fejezetben (bérek és nyugdíjak), míg a Parlament kiadásai jelentősen növekednek majd mind rövid (bérek), mind hosszú távon (nyugdíjak);

21.  tudomásul veszi, hogy 2015-ben a Régiók Bizottsága és az EGSZB új, kétoldalú igazgatási együttműködési megállapodást írt alá; kéri, hogy továbbra is tájékoztassák erről a kétoldalú együttműködésről a félidős értékelés összefüggésében;

22.  tudomásul veszi a Régiók Bizottsága és a Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottsága közötti együttműködést, különösen a mentesítési eljárás tekintetében;

Humánerőforrás-gazdálkodás

23.  sajnálattal állapítja meg, hogy a Fordítási Igazgatóság 2. számú célkitűzése – „a munkamódszerek javítása és a humán- és pénzügyi erőforrás-gazdálkodás optimalizálása” – nem valósult meg; aggodalommal tölti el az 1420. költségvetési sor alacsony végrehajtási aránya (a fordítás kiszervezése és fordítási eszközök); megjegyzi, hogy a költségvetés végrehajtási aránya számos, a fordítással kapcsolatos költségvetési tétel tekintetében jóval az előző éves átlag alatt volt;

24.  tudomásul veszi az Intézményközi Fordítási és Tolmácsolási Bizottság által a harmonizált módszerek kialakítása terén elért eredményeket, amelyek lehetővé teszik a fordítási költségek közvetlen összehasonlítását valamennyi intézmény között; örömmel veszi tudomásul, hogy a Régiók Bizottsága e módszer alapján szolgáltat adatokat;

25.  megjegyzi, hogy a nők továbbra is alacsony arányban vannak jelen a Régiók Bizottságának vezetői álláshelyein; kéri egy olyan, a vezetőségi álláshelyekre vonatkozó esélyegyenlőségi terv létrehozását, amely a szóban forgó egyenlőtlenség mielőbbi megszüntetését célozza;

26.  sajnálatát fejezi ki azzal kapcsolatban, hogy a vezetők kevesebb, mint 35%-a nő, ugyanakkor az alkalmazottak több mint 60 %-a nő; ezért hangsúlyozza, hogy a felsővezetői álláshelyeknek csak 28 %-át tölti be nő; felhívja a Régiók Bizottságát, hogy orvosolja ezt a nőket érintő, kiegyensúlyozatlan helyzetet;

Közbeszerzések és a szerződések kezelése

27.  hangsúlyozza, hogy az ellenőrző bizottság elvégezte a Régiók Bizottsága jelenlegi közbeszerzési gyakorlatának elemzését, és ajánlásokat tett a pénzügyi folyamatok javításával kapcsolatban, melyeket 15, az ellenőrzési rendszerek megerősítését célzó intézkedéssel egészítettek ki; legkésőbb 2016 júniusának végéig részletes tájékoztatást kér a közbeszerzések minőségének biztosításával foglalkozó csoportról és annak hatékonyságáról, valamint az ellenőrző bizottság e tekintetben tett ajánlásairól és azok nyomon követéséről;

28.  sajnálja, hogy a közbeszerzési szabályoktól vagy szerződéskezeléstől való eltérések száma a 1-ről (2013) 4-re (2014) emelkedett; megjegyzi, hogy az egyik ilyen mentesség az informatikai szolgáltatások folyamatosságára vonatkozó, a Régiók Bizottsága és a Parlament közös eljárása során bekövetkezett eljárási hibából ered; felhívja a Régiók Bizottságát, hogy tegye meg a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy ilyen helyzet többé ne alakulhasson ki; kéri a Régiók Bizottságát, hogy késlekedés nélkül vizsgálja meg a költségvetési rendelet rendelkezéseinek vagy a közbeszerzésre vonatkozó belső szabályoknak való meg nem felelés miatti kivételekről szóló jelentések folyamatban lévő ügyét; megjegyzi, hogy ugyanakkor a kivételek száma az érintett műveleteknek csak 0,4 %-át teszi ki;

Belső ellenőrzés

29.  megjegyzi, hogy a 2013-ban létrehozott ellenőrző bizottság 2014-ben kétszer ülésezett; aggodalmának ad hangot az informatikai projektek teljesítményével kapcsolatos ellenőrzés nyomon követésének eredményei tekintetében; úgy véli, hogy az informatikai projektek és alkalmazások teljesítménye egyértelműen azonosított gyenge pontot képez, amelynek orvoslására nem születtek intézkedések; határozott sajnálatának ad hangot azzal kapcsolatban, hogy az ellenőrző hatóság 15 ajánlásából csak egyet zártak le; kéri, hogy legkésőbb 2016 június végéig végezzék el a szóban forgó informatikai projektek, valamint azoknak az uniós polgárok számára biztosított hozzáadott értékének hatásvizsgálatát;

30.  megelégedéssel veszi tudomásul, hogy az ellenőrök által a külső írásbeli kommunikáció teljesítményével kapcsolatban tett 18 ajánlásából 16-ot lezártak, valamint hogy a második nyomon követési jelentés szerint a hatékonyság és eredményesség a fennmaradó lezáratlan ajánlások miatti hiányának kockázatát alacsonynak tekintik;

31.  tudomásul veszi a törvényben előírt jogok meghatározására szolgáló rendszer megfelelőségének ellenőrzésére vonatkozó (2015-ben megadott) főtitkári jóváhagyást, és további tájékoztatást kér a megbízatás átruházására irányuló eljárások felülvizsgálatával, az ellenőrzések eredményeire vonatkozó kockázatelemzés javításával, az eljárások és ellenőrző listák meghatározásával vagy felülvizsgálatával, a képzési politika alkalmazásával, a kinevezésekre, áthelyezésekre és a státuszra vonatkozó döntések közzétételével kapcsolatos 19 ajánlásról; felhívja a Bizottságot, hogy 2016 június végéig terjesszen elő egy az ellenőrzött szervezeti egység által összeállított cselekvési tervet, amelynek tartalmaznia kell a szükséges kiigazító intézkedések végrehajtására vonatkozó határidőket;

A visszaélések bejelentésére, az összeférhetetlenségre és a „forgóajtó-jelenségre” vonatkozó szabályok

32.  üdvözli, hogy a Régiók Bizottsága határozatot fogadott el a visszaélések bejelentésére vonatkozó szabályok létrehozásáról(6), amely 2016. január 1-jén lépett hatályba; úgy véli, hogy túl sok ideig tartott e szabályok végrehajtása; felhívja a Régiók Bizottságát, hogy késedelem nélkül tegye közzé és érvényesítse e szabályokat, valamint hogy az éves tevékenységi jelentésben tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot a végrehajtás terén tett előrelépéséről;

33.   elfogadhatatlannak találja, hogy a Régiók Bizottsága 2003. óta ugyanazzal a visszaélés bejelentésére vonatkozó üggyel foglalkozik, valamint hogy a Közszolgálati Törvényszék 2013. évi és 2014. éviítéletei, és a Parlament 2015. április 29-i, mentesítésről szóló állásfoglalásaellenére a szóban forgó ítéletekben foglaltakat még nem hajtotta végre, a felperes fellépését nem ismerte el jogszerűnek és az ügyet még nem zárta le; sürgeti a Régiók Bizottságát, hogy tegye meg az összes szükséges lépést a helyzet késlekedés nélküli megoldására, és nyilvánosan ismerje el, hogy a visszaéléseket bejelentő személy állításai az igazságnak megfelelők voltak, ahogyan azt az Európai Csalás Elleni Hivatal és más uniós szervezetek kimondták; kéri a Régiók Bizottságát, hogy 2016. június végéig nyújtson naprakész tájékoztatást a Parlament számára az visszaélés bejelentésére vonatkozó ügyben tett előrelépésről;

34.   tudomásul veszi, hogy a Régiók Bizottsága szerint a 2014. pénzügyi évben nem fordult elő összeférhetetlenségi helyzet; sürgeti a Régiók Bizottságát, hogy tegye közzé összes tagja és a felső vezetés tagjainak önéletrajzát és érdekeltségi nyilatkozatát, valamint fogadjon el az összeférhetetlenségek és a forgóajtó-jelenség megelőzését és kezelését célzó belső politikát és világos szabályokat a Bizottság által közzétett irányelveknek megfelelően; elvárja a Régiók Bizottságától, hogy a szóban forgó önéletrajzokat, érdekeltségi nyilatkozatokat és szabályokat 2016. június végéig a Parlament rendelkezésére bocsássa;

Általános teljesítmény, tervezés és stratégiai gazdálkodás

35.  tudomásul veszi a Régiók Bizottságának tájékoztatási és kommunikációs politikája erősítése terén tett erőfeszítéseit és eredményeit;

36.  hangsúlyozza, hogy a különösen a pénzgazdálkodási és működési vagy szervezési téren végrehajtott ellenőrzések és kockázatelemzések során azonosított kockázatokkal késlekedés nélkül foglalkozni kell; legkésőbb 2016 júniusa végéig kéri a Régiók Bizottsága által javasolt kárenyhítő intézkedések részletes, azok végrehajtásának világos ütemtervét is tartalmazó ismertetését;

37.  kéri a Régiók Bizottságát, hogy értesítse a Parlamentet azokról az intézkedések, melyek célja az uniós polgárok „részvételének ösztönzése” volt, például olyan helyzetekben, amelyekben sor került a polgárokkal való eszmecserére és a polgárok bevonására, és amelyekben e részvétel révén közvetlen, mérhető, célirányos és látható hatással bíró eredményeket értek el;

38.  arra a következtetésre jut, hogy míg a Régiók Bizottsága által az uniós politikák támogatás céljából végrehajtott fellépéseinek jegyzéke meglehetősen átfogó, ezek gyakorlati eredményeivel kevéssé határozottan és pontatlanul foglalkoznak; kéri az eredmények alapos SWAT-elemzésének elvégzését, valamint a Régiók Bizottsága célkitűzéseinek SMART mutatókkal való ellátását, továbbá a szervezet megbízatása és tevékenységei révén az uniós polgárok számára nyújtott, néhány közvetlen előny ismertetését.

ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Az elfogadás dátuma

4.4.2016

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

14

7

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Marian-Jean Marinescu, Miroslav Poche

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Birgit Collin-Langen, Bodil Valero

(1)

HL L 51., 2014.2.20.,

(2)

HL C 377., 2015.11.13., 1. o.

(3)

HL C 373., 2015.11.10., 1. o.

(4)

HL C 377., 2015.11.13., 146. o.

(5)

HL L 298., 2012.10.26., 1. o.

(6)

A Régiók Bizottságának a visszaélések bejelentésére vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 2015. december 17-i 508/2015. határozata.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat