Procedūra : 2015/2160(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0132/2016

Pateikti tekstai :

A8-0132/2016

Debatai :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Balsavimas :

PV 28/04/2016 - 4.19
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2016)0155

PRANEŠIMAS     
PDF 667kWORD 106k
8.4.2016
PE 571.513v02-00 A8-0132/2016

dėl Europos Sąjungos 2014 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, VII skirsnis – Regionų komitetas

(2015/2160(DEC))

Biudžeto kontrolės komitetas

Pranešėja: Monica Macovei

 1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO


1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos Sąjungos 2014 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, VII skirsnis – Regionų komitetas

(2015/2160(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2014 finansinių metų bendrąjį biudžetą(1),

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2014 finansinių metų konsoliduotąsias metines ataskaitas (COM(2015) 0377 – C8-0205/2015)(2),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų 2014 finansinių metų metinę biudžeto vykdymo ataskaitą kartu su institucijų atsakymais(3),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2014 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(4),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 314 straipsnio 10 dalį ir 317, 318 ir 319 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(5), ypač į jo 55, 99, 164, 165 ir 166 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A8–0132/2016),

1.  patvirtina Regionų komiteto generaliniam sekretoriui, kad Regionų komiteto 2014 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Regionų komitetui, Europos Vadovų Tarybai, Tarybai, Komisijai, Audito Rūmams, Europos ombudsmenui, Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui ir Europos išorės veiksmų tarnybai ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

2. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos Sąjungos 2014 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, VII skirsnis – Regionų komitetas, dalį

(2015/2160(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Europos Sąjungos 2014 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, VII skirsnis – Regionų komitetas,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A8–0132/2016),

1.  pažymi, jog Audito Rūmai savo 2014 m. metinėje ataskaitoje nurodė, kad nenustatyta jokių didelių trūkumų audituojamose srityse, susijusiose su Regionų komiteto (toliau – Komitetas) žmogiškaisiais ištekliais ir vykdytais viešaisiais pirkimais;

2.  pažymi, jog Audito Rūmai, remdamiesi atlikto audito rezultatais, padarė išvadą, kad 2014 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų visuose mokėjimuose, susijusiuose su institucijų ir įstaigų administracinėmis ir kitomis išlaidomis, nebuvo esminių klaidų;

Biudžeto ir finansų valdymas

3.  pažymi, kad Komitetas 2014 m. turėjo patvirtintą 87 600 000 EUR biudžetą (2013 m. – 87 373 000 EUR): 86 300 000 EUR sudarė įsipareigojimų asignavimai, o jų vykdymo lygis buvo 98,5 proc.; teigiamai vertina 2014 m. padidėjusį vykdymo lygį;

4.  pažymi, kad Administracinių reikalų ir finansų direktorato 4 tikslo – užtikrinti veiksmingą vidaus kontrolės aplinką ir stebėti finansinių taisyklių įgyvendinimą – du iš trijų poveikio rodiklių nebuvo pasiekti: teisinių arba biudžetinių įsipareigojimų arba mokėjimų grąžinimo finansinėms pataisoms lygis neviršija 4 proc. tikslinio lygio, o finansinių išimčių skaičius 2014 m., užuot sumažėjęs 3 proc., padidėjo 6 proc.;

5.  nerimauja dėl padidėjusio išimčių ataskaitų skaičiaus: 87 finansinės išimtys ir 3 administracinės išimtys; pabrėžia, kad šios trys administracinės išimtys buvo susijusios su vidaus procedūrų nesilaikymu; pažymi, kad 2014 m. buvo padarytos keturios išimtys, susijusios su viešųjų pirkimų taisyklėmis arba sutarčių valdymu (kai 2013 m. buvo padaryta viena tokia išimtis) ir kad daugiausia išimčių ataskaitų (58 iš 81) yra susijusios su teisinių įsipareigojimų nebuvimu arba jų netinkamumu; prašo pateikti išsamią informaciją apie tai, kaip šios išimtys atsirado, ir informaciją apie susijusias sumas; prašo iki 2016 m. birželio mėn. pabaigos pateikti išsamią ataskaitą apie taisomąsias priemones, kurių buvo imtasi siekiant užtikrinti, kad nepasikartotų panašios situacijos;

6.  pažymi, kad 2014 finansiniais metais lėšos tarp biudžeto eilučių buvo perskirstomos 13 kartų; laikosi nuomonės, kad su frakcijų komunikacijos biudžetu ir spausdinimu Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje susijusius perkėlimus buvo galima numatyti iš pradžių patvirtintame biudžete;

Sutaupytos biudžeto lėšos ir administracinės išlaidos

7.  pabrėžia, kad Komiteto biudžetas yra visiškai administracinio pobūdžio ir didelė dalis lėšų yra susijusi su institucijoje dirbančiais asmenimis, o likusi dalis – su pastatais, baldais, įranga ir įvairiomis einamosiomis išlaidomis;

8.  vis dėlto pažymi, kad 2014 m. vien Komiteto narių ir pakaitinių narių kelionių ir susitikimo išmokoms buvo išleista 8 277 556 EUR, be to, dar 409 100 EUR buvo išleista darbuotojų komandiruotėms ir kelionių išlaidoms; mano, kad komandiruočių skaičius yra nepaprastai didelis (787), tą patį galima pasakyti apie narių kelionių ir susitikimų išmokoms skirtas išlaidas; mano, kad narių komandiruotės turėtų būti aiškiai aprašytos metinėje veiklos ataskaitoje (MVA), kurioje taip pat turi būti pateikiama išsami išlaidų bei sąnaudų ir naudos analizė; pabrėžia, kad nuorodos į narių komandiruotes yra neaiškios ir netikslios, be to, jose nepateikiama aiškių skaičių; ragina Komitetą visada į savo MVA įtraukti duomenis apie narių komandiruotes;

9.  mano, kad bendra 9 594 089 EUR suma, kurią Komitetas 2014 m. sumokėjo už nuomą (išorės nuomotojams), yra pernelyg didelė; primena, kad netgi atėmus Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto (EESRK) 1 181 382 EUR dydžio įnašą, Komiteto sumokėta grynoji suma išliko didesnė nei apskaitoma šių nuomos mokėjimų dalis, o susidaręs skirtumas priskirtas prie pastatų išlaidų (852 464 EUR); pabrėžia, kad dauguma Komiteto įsipareigojimų atsirado dėl sandorių, susijusių su nuomojamais pastatais (95,6 proc. 2014 m.) ir kad 2014 m. pabaigoje finansinė nuomos skola siekė 65 051 695 EUR; prašo Komiteto kartu su Parlamentu ir Komisija rasti sprendimo būdus, pvz., plataus masto bendras pastatų ir posėdžių bei konferencijų salių naudojimas, kurie padėtų sumažinti išlaidas;

10.  prašo, kad Komiteto pastatų politika būtų įtraukta į Komiteto MVA, visų pirma atsižvelgiant į tai, jog svarbu, kad tokios politikos išlaidos būtų tinkamai racionalizuojamos ir neperteklinės;

11.  atkreipia dėmesį į sutaupytas biudžeto lėšas vertimo žodžiu paslaugų srityje; apgailestauja, kad MVA nepateikiama išsami informacija apie vertimo žodžiu paslaugų naudojimą ir atšaukimo lygį; prašo, kad šie duomenys būtų įtraukti į 2015 m. Komiteto MVA;

12.  su pasitenkinimu pažymi, kad Komitetas savo 2013 m. MVA pateikė informaciją apie nepanaudotas vertimo žodžiu paslaugas; teigiamai vertina tai, kad nepanaudotų vertimo žodžiu paslaugų lygis sumažėjo nuo 3,23 proc. 2012 m. iki 2,51 proc. 2013 m., ir mano, kad šį lygį galima sumažinti dar labiau; ragina Komitetą geriau planuoti savo posėdžius;

13.  atkreipia dėmesį į tai, kad Komitetas dažniau rengia vaizdo konferencijas; tačiau apgailestauja dėl to, kad vėluojama pradėti naudoti nešiojamą vaizdo konferencijos įrangą, ir prašo informuoti apie padėties pasikeitimą 2015 m. Komiteto MVA; atsižvelgdamas į Komiteto pateiktą informaciją, pažymi, kad vaizdo konferencijos priemonė buvo naudojama posėdžiuose, kuriuose nereikia vertimo žodžiu; ragina Komitetą veiksmingai naudoti kalbų mokymą siekiant užtikrinti, kad reikėtų mažiau vertimo žodžiu ir todėl institucijos darbas būtų veiksmingesnis ir efektyvesnis; prašo, kad Komitetas iki 2016 m. birželio mėn. pabaigos pateiktų biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai naujausią informaciją šiuo požiūriu;

14.  ragina kuo dažniau naudoti vaizdo konferencijas ir visas susijusias priemones, kurios padėtų iš esmės sumažinti išlaidas; nesupranta, kaip toks didelis komandiruočių į Graikiją ir Italiją skaičius (atitinkamai 77 ir 125) padeda kurti pridėtinę vertę šių šalių piliečiams arba kitiems Sąjungos piliečiams;

Bendradarbiavimas ir susitarimai

15.  teigiamai vertina 2014 m. patvirtintą Daugiapakopio valdymo Europoje chartiją, kurią pradėjus įgyvendinti įsipareigota kurti naujas dialogo ir partnerystės tarp visų Sąjungos valdžios institucijų formas, siekiant optimizuoti viešąją politiką, viešąsias išlaidas ir gerinti politikos įgyvendinimą; prašo informuoti apie projekto strategiją šiuo tikslu ir pasiektus rezultatus;

16.  pažymi, kad Parlamentas, Komitetas ir EESRK, siekdami plėtoti politinį bendradarbiavimą, 2014 m. vasario 5 d. pasirašė bendradarbiavimo susitarimą; pažymi, kad taip pat buvo susitarta dėl priedo dėl administracinio bendradarbiavimo;

17.  mano, kad remiantis bendradarbiavimo susitarimu Parlamento ir Komiteto bendradarbiavimą dar galima gerinti, visų pirma atsižvelgiant į politinius aspektus; ragina šias dvi institucijas ištirti, ar galima tolesnė sąveika, kuri padėtų didinti našumą bendradarbiavimo susitarime aptartose srityse, ir prašo informuoti Parlamentą apie tolesnius veiksmus šiuo klausimu; prašo nustatyti konkrečias ir išsamias tarnybų, kuriomis dalinasi Parlamentas, Komitetas ir EESRK, veikimo nuostatas;

18.  ragina atlikti Komiteto narių pasitenkinimo paslaugomis, kurias teikia Europos Parlamento tyrimų tarnyba (EPRS), apklausą; prašo toliau informuoti apie su susitarimu susijusius pokyčius;

19.  prašo atliekant laikotarpio vidurio peržiūrą išsamiai pagal institucijas suskirstyti biudžeto lėšas, kurios buvo sutaupytos arba kurių buvo panaudota daugiau dėl bendradarbiavimo susitarimo;

20.  atkreipia dėmesį į tai, kad įgyvendinant EESRK, Komiteto ir Parlamento bendradarbiavimo susitarimą 2014 m. Komiteto ir EESRK biudžeto balansas buvo teigiamas; susirūpinęs pažymi, kad pagal minėtą susitarimą buvo perkelti 36 EESRK darbuotojai ir 24 Komiteto darbuotojai, priklausantys vertimo raštu tarnyboms, daugumai jų likę labai nedaug laiko iki pensijos, ir tai reiškia, kad abi institucijos labai daug sutaupys personalo (darbo užmokestis ir pensijos) biudžeto skyriuose, o Parlamento išlaidos labai padidės tiek trumpuoju (darbo užmokestis), tiek ilguoju (pensijos) laikotarpiu;

21.  atkreipia dėmesį į tai, kad Komiteto ir EESRK naujas dvišalis administracinio bendradarbiavimo susitarimas buvo pasirašytas 2015 m.; prašo jį informuoti apie šį dvišalį bendradarbiavimą vykdant laikotarpio vidurio vertinimą;

22.  atkreipia dėmesį į Komiteto ir Parlamento Biudžeto kontrolės komiteto bendradarbiavimą, ypač susijusį su biudžeto įvykdymo patvirtinimo darbu;

Žmogiškųjų išteklių valdymas

23.  apgailestauja, kad Vertimų raštu direktorato 2 tikslas – gerinti darbo metodus ir optimizuoti žmogiškųjų ir finansinių išteklių valdymą – nebuvo pasiektas; nerimauja dėl žemo biudžeto eilutės 1420 (užsakomosios vertimo raštu paslaugos ir vertimo raštu priemonės) įvykdymo lygio; ypač pažymi, kad biudžeto vykdymo lygis pagal kelias vertimui raštu skirtas eilutes buvo gerokai mažesnis, palyginti su ankstesnių metų vidurkiais;

24.  pripažįsta tarpinstitucinio vertimo raštu ir žodžiu komiteto pasiektus rezultatus nustatant suderintą metodologiją, kuria remiantis galima tiesiogiai palyginti visų institucijų vertimo raštu išlaidas; teigiamai vertina tai, kad Komitetas pagal šią metodologiją teikia duomenis;

25.  atkreipia dėmesį į tai, kad Komitete ir toliau yra per mažai vadovaujančias pareigas einančių moterų; ragina nustatyti lygių galimybių užtikrinimo vadovų pareigų srityje planą, kuriuo būtų siekiama kuo greičiau panaikinti šį disbalansą;

26.  apgailestauja dėl to, kad mažiau nei 35 proc. vadovų yra moterys, nors jos sudaro daugiau kaip 60 proc. darbuotojų; todėl pabrėžia, kad moterys užima tik 28 proc. vyresniųjų vadovų pareigų; ragina Komitetą ištaisyti šią nesubalansuotą padėtį, susijusią su moterimis;

Viešieji pirkimai ir sutarčių tvarkymas

27.  pabrėžia, kad audito komitetas atliko dabartinės Komiteto viešųjų pirkimų praktikos analizę ir pateikė rekomendacijas, susijusias su finansinių grandinių tobulinimu, įskaitant 15 kontrolės sistemų stiprinimo priemonių; prašo iki 2016 m. birželio mėn. pabaigos pateikti išsamią informaciją apie viešųjų pirkimų kokybės užtikrinimo grupę ir jos veiksmingumą, taip pat aprašyti audito komiteto šiuo klausimu pateiktas rekomendacijas ir tolesnius veiksmus dėl jų;

28.  apgailestauja, kad viešųjų pirkimų taisyklių arba sutarčių tvarkymo išimčių skaičius padidėjo nuo vienos 2013 m. iki keturių 2014 m.; atkreipia dėmesį į tai, kad ši išimtis atsirado dėl procedūrinės klaidos vykdant procedūrą, pagal kurią Komitetas ir Parlamentas tęsė bendradarbiavimą IT paslaugų srityje; prašo Komitetą imtis būtinų priemonių, kad tokia padėtis daugiau nepasikartotų; prašo Komiteto nedelsiant spręsti aktualų išimčių ataskaitų, kurios teikiamos tais atvejais, kai nesilaikoma Finansinio reglamento nuostatų arba vidaus tvarkos taisyklių, klausimą; vis dėlto pažymi, kad išimtys yra susijusios tik su 0,4 proc. atitinkamų operacijų;

Vidaus auditas

29.  pažymi, kad 2013 m. sudarytas audito komitetas 2014 m. posėdžiavo du kartus; nerimauja dėl tolesnio audito, susijusio su IT projektų įgyvendinimu, rezultatų; mano, kad IT projektų įgyvendinimas ir taikomųjų programų veikimas aiškiai įvardijamas kaip trūkumas, kuriam ištaisyti buvo imtasi mažai priemonių arba jų apskritai nebuvo imtasi; ypač apgailestauja dėl to, kad buvo įgyvendinta tik viena iš 15 audito institucijos pateiktų rekomendacijų; prašo iki 2016 m. birželio mėn. pabaigos atlikti šių IT projektų ir jų pridėtinės vertės Sąjungos piliečiams poveikio analizę;

30.  su pasitenkinimu pažymi, kad 16 iš 18 rekomendacijų, kurias auditoriai pateikė dėl išorės rašytinės komunikacijos veiksmingumo, buvo įgyvendintos ir kad, kaip nurodyta antroje tolesnių veiksmų ataskaitoje, nepakankamo efektyvumo ir veiksmingumo rizika dėl likusių neįgyvendintų rekomendacijų yra nedidelė;

31.  atkreipia dėmesį į generalinio sekretoriaus (2015 m.) patvirtintą auditą dėl teisės aktuose nustatytų teisių apibrėžimo sistemos tinkamumo ir prašo papildomos informacijos dėl 19 rekomendacijų, susijusių su perįgaliojimo procedūrų peržiūra, rizikos analizės atliekant rezultatų tikrinimą gerinimu, procedūrų ir kontrolinių sąrašų apibrėžimu arba peržiūra, mokymo politikos taikymu ir sprendimų dėl skyrimo į pareigas, perkėlimo ir statuso skelbimu; primygtinai ragina Komitetą iki 2016 m. birželio mėn. pabaigos pateikti audito tarnybos parengtą veiksmų planą, kuriame turėtų būti nustatyti reikiamų taisomųjų priemonių įgyvendinimo terminai;

Pranešimų apie pažeidimus taisyklės, interesų konfliktai ir „sukamųjų durų“ reiškinys

32.  teigiamai vertina Komiteto priimtą sprendimą, kuriuo nustatomos pranešimų apie pažeidimus taisyklės(6) ir kuris įsigaliojo 2016 m. sausio 1 d.; mano, kad šios taisyklės buvo įgyvendintos pernelyg vėlai; ragina Komitetą nedelsiant paskelbti šias taisykles ir užtikrinti jų įgyvendinimą ir informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie šių taisyklių įgyvendinimo pažangą metinėje veiklos ataskaitoje;

33.  mano, jog nepriimtina, kad Komitetas tą pačią pranešimo apie pažeidimą bylą nagrinėja nuo 2003 m. ir kad, nepaisydamas 2013 m. ir 2014 m. Tarnautojų teismo sprendimų ir 2015 m. balandžio 29 d. Parlamento rezoliucijos dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo, iki šiol nesilaikė šių sprendimų, nepripažino, kad ieškovo veiksmai yra teisėti, ir galiausiai neužbaigė bylos; ragina Komitetą imtis visų reikalingų priemonių, kad ši situacija nedelsiant būtų išspręsta, ir viešai pripažinti, kad pranešėjo apie pažeidimą išvados buvo teisingos, kaip nurodė Europos kovos su sukčiavimu tarnyba ir kitos Sąjungos įstaigos; prašo, kad Komitetas iki 2016 m. birželio mėn. pabaigos Parlamentui pateiktų naujausią informaciją apie pažangą šioje pranešimo apie pažeidimą byloje;

34.   pripažįsta, kad, Komiteto teigimu, 2014 finansiniais metais nepasitaikė jokių interesų konfliktų situacijų; primygtinai ragina Komitetą paskelbti visų narių ir vyresniųjų vadovų gyvenimo aprašymus ir interesų deklaracijas, taip pat patvirtinti vidaus politiką ir aiškias taisykles, susijusias su interesų konfliktų prevencija ir valdymu ir „sukamųjų durų“ reiškiniu, kaip nustatyta Komisijos paskelbtose gairėse; tikisi, kad Komitetas pateiks šiuos gyvenimo aprašymus, interesų deklaracijas ir taisykles Parlamentui iki 2016 m. birželio mėn. pabaigos;

Bendri veiklos rezultatai, planavimas ir strateginis valdymas

35.  atkreipia dėmesį į Komiteto pastangas ir laimėjimus aktyviau įgyvendinant savo informavimo ir komunikacijos politiką;

36.  pabrėžia, kad atliekant auditą ir rizikos analizę nustatyta rizika, visų pirma finansinio valdymo ir veiklos ar organizacinių klausimų srityje, turi būti šalinama nedelsiant; prašo iki 2016 m. birželio mėn. pabaigos pateikti išsamią informaciją apie Komiteto siūlomas rizikos mažinimo priemones ir tikslų jų įgyvendinimo tvarkaraštį;

37.  prašo Komitetą informuoti Parlamentą apie veiksmus, skirtus Sąjungos piliečių dalyvavimui skatinti, pavyzdžiui, situacijas, kuriose buvo užtikrintas abipusis bendravimas su piliečiais ir jų dalyvavimas ir kuriose dėl tokio dalyvavimo buvo gauti tiesioginiai išmatuojami, tikslingi ir matomą poveikį turintys rezultatai;

38.  daro išvadą, kad veiklos, kurią Komitetas 2014 m. vykdė remdamas Sąjungos politiką, sąrašas yra gana išsamus, tačiau kol kas praktiniai šios veiklos rezultatai yra apibūdinti neaiškiai ir netiksliai; ragina atlikti išsamią rezultatų SSGG analizę ir nustatyti konkrečius, išmatuojamus, pasiekiamus, realius, per nustatytą laiką įvykdytinus (angl. SMART) Komiteto tikslų rodiklius, taip pat įvardyti įvairią tiesioginę naudą Sąjungos piliečiams, kuri turi būti gauta dėl Komiteto įgaliojimų ir veiklos.

GALUTINIO BALSAVIMO ATSAKINGAME KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

4.4.2016

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

14

7

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Marian-Jean Marinescu, Miroslav Poche

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Birgit Collin-Langen, Bodil Valero

(1)

OL L 51, 2014 2 20.

(2)

OL C 377, 2015 11 13, p. 1.

(3)

OL C 373, 2015 11 10, p. 1.

(4)

OL C 377, 2015 11 13, p. 146.

(5)

OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(6)

2015 m. gruodžio 17 d. Regionų komiteto sprendimas Nr. 508/2015, kuriuo nustatomos pranešimų apie pažeidimus taisyklės.

Teisinė informacija - Privatumo politika