Postup : 2015/2160(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0132/2016

Predkladané texty :

A8-0132/2016

Rozpravy :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Hlasovanie :

PV 28/04/2016 - 4.19
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0155

SPRÁVA     
PDF 532kWORD 104k
8.4.2016
PE 571.513v02-00 A8-0132/2016

o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2014, oddiel VII – Výbor regiónov

(2015/2160(DEC))

Výbor pre kontrolu rozpočtu

Spravodajkyňa: Monica Macovei

 1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU


1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2014, oddiel VII – Výbor regiónov

(2015/2160(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2014(1),

–  so zreteľom na konsolidovanú ročnú účtovnú závierku Európskej únie za rozpočtový rok 2014 (COM(2015)0377 – C8-0205/2015)(2),

–  so zreteľom na výročnú správu Dvora audítorov o plnení rozpočtu za rozpočtový rok 2014 spolu s odpoveďami inštitúcií(3),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(4)vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2014 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 314 ods. 10 a články 317, 318 a 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(5), a najmä na jeho články 55, 99, 164, 165 a 166,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0132/2016),

1.  udeľuje generálnemu tajomníkovi Výboru regiónov absolutórium za plnenie rozpočtu Výboru regiónov za rozpočtový rok 2014;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, Výboru regiónov, Európskej rade, Rade, Komisii a Dvoru audítorov, európskemu ombudsmanovi, európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov a Európskej službe pre vonkajšiu činnosť a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

2. NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2014, oddiel VII – Výbor regiónov

(2015/2160(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2014, oddiel VII – Výbor regiónov,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0132/2016),

1.  konštatuje, že Dvor audítorov vo svojej výročnej správe za rok 2014 nezistil žiadne významné nedostatky v súvislosti s kontrolovanými témami súvisiacimi s ľudskými zdrojmi a verejným obstarávaním vo Výbore regiónov (ďalej len „výbor“);

2.  konštatuje, že Dvor audítorov na základe auditu dospel k záveru, že v platbách ako celku za rok končiaci sa 31. decembrom 2014, ktoré sa vzťahujú na administratívne a iné výdavky inštitúcií a orgánov, sa nevyskytli významné chyby;

Rozpočet a finančné hospodárenie

3.  konštatuje, že v roku 2014 predstavoval schválený rozpočet výboru 87 600 000 EUR (v roku 2013 to bolo 87 373 000 EUR), z čoho 86 300 000 EUR boli viazané rozpočtové prostriedky s mierou plnenia 98,5 %; víta zvýšenie miery plnenia v roku 2014;

4.  konštatuje, že cieľ 4 riaditeľstva pre administratívu a financie – „zabezpečiť podmienky na účinnú vnútornú kontrolu a sledovať plnenie nariadení o rozpočtových pravidlách“ – nebol splnený v prípade dvoch z troch ukazovateľov dosahu: miera návratnosti v prípade opráv právnych alebo rozpočtových záväzkov alebo platieb klesla pod cieľové 4 %, pričom počet finančných výnimiek sa v roku 2014 namiesto zníženia o 3 % zvýšil o 6 %;

5.  vyjadruje znepokojenie nad zvýšeným počtom ohlásených výnimiek: 87 finančných výnimiek a tri administratívne výnimky; zdôrazňuje, že tieto tri administratívne výnimky súviseli s nedodržaním interných postupov; konštatuje, že v roku 2014 sa urobili štyri výnimky (oproti jednej v roku 2013) z pravidiel verejného obstarávania a riadenia zmlúv a že väčšina ohlásených výnimiek (58 z 81) súvisela s neexistenciou alebo nedostatočnosťou právnych záväzkov; žiada o podrobné informácie o tom, prečo došlo k týmto odchýlkam a o aké sumy išlo; požaduje predložiť do konca júna 2016 celkovú správu o nápravných opatreniach, ktoré boli prijaté s cieľom predchádzať podobným situáciám;

6.  berie na vedomie 13 presunov medzi rozpočtovými riadkami počas rozpočtového roka 2014; zastáva názor, že presuny týkajúce sa rozpočtu politických skupín na komunikáciu a tlače Úradného vestníka Európskej únie mohli byť vopred stanovené v pôvodne schválenom rozpočte;

Úspory a administratívne výdavky

7.  zdôrazňuje, že rozpočet výboru je čisto administratívny a jeho veľká časť pokrýva výdavky týkajúce sa osôb, ktoré v tejto inštitúcii pracujú, pričom zostávajúca suma sa používa na budovy, nábytok, zariadenie a rôzne prevádzkové náklady;

8.  konštatuje však, že v roku 2014 bolo len na úhradu príspevkov za cestu a za účasť na schôdzach pre členov a náhradníkov výboru použitých celkom 8 277 556 EUR a ďalších 409 100 EUR na služobné cesty a cestovné výdavky zamestnancov; domnieva sa, že počet služobných ciest je mimoriadne vysoký (787), rovnako ako výdavky na príspevky za cestu a za účasť na schôdzach pre členov; domnieva sa, že služobné cesty členov by mali byť jasne opísané vo výročnej správe o činnosti (ďalej len „AAR“) s podrobne uvedenými výdavkami a analýzou nákladov a prínosov; zdôrazňuje, že informácie o služobných cestách členov sú nejasné, nepresné a neposkytujú jasné číselné údaje; naliehavo vyzýva výbor, aby do svojich AAR vždy zahŕňal údaje o služobných cestách členov;

9.  domnieva sa, že celková suma 9 594 089 EUR, ktorú výbor vyplatil za výdavky na prenájom v roku 2014 (externým prenajímateľom), je príliš vysoká; pripomína, že aj po odčítaní príspevku Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (EHSV) vo výške 1 181 382 EUR je čistá suma, ktorú výbor vyplatil, vyššia ako účtovný podiel uvedených platieb za prenájom, pričom rozdiel je vykázaný ako výdavky na budovy (852 464 EUR); zdôrazňuje, že väčšina záväzkov výboru vyplýva z transakcií súvisiacich s prenajatými budovami (95,6 % v roku 2014) a že dlh spojený s finančným lízingom na konci roku 2014 predstavoval 65 051 695 EUR; vyzýva výbor, aby spoločne s Parlamentom a Komisiou určil riešenia (napr. široké spoločné využívanie budov, rokovacích a konferenčných miestností) na zníženie nákladov;

10.  žiada, aby politika výboru v oblasti nehnuteľností tvorila prílohu AAR, najmä preto, že je dôležité, aby náklady na takúto politiku boli riadne odôvodnené a aby neboli príliš vysoké;

11.  berie na vedomie úspory v oblasti tlmočníckych služieb; vyjadruje poľutovanie nad tým, že v AAR nie sú uvedené podrobné informácie o miere využitia a rušenia tlmočníckych služieb; požaduje zahrnutie uvedených údajov do AAR výboru za rok 2015;

12.  s uspokojením konštatuje, že výbor do svojej AAR za rok 2013 začlenil informácie o nevyužitých tlmočníckych službách; považuje za pozitívne, že miera nevyužitých tlmočníckych služieb v roku 2013 klesla na 2,51 % oproti 3,23 % v roku 2012, a domnieva sa, že ju stále možno znížiť; vyzýva výbor, aby lepšie plánoval svoje zasadnutia;

13.  berie na vedomie, že výbor vo väčšej miere využíval videokonferencie; vyjadruje však poľutovanie nad oneskoreným zavedením prenosných videokonferenčných zariadení a žiada, aby bol v AAR výboru za rok 2015 informovaný o príslušnom vývoji; na základe informácií výboru berie na vedomie, že videokonferenčný nástroj sa používa na schôdzach, kde tlmočenie nie je potrebné; nabáda výbor, aby účinne využíval jazykovú odbornú prípravu s cieľom zabezpečiť, aby bolo potrebného menej tlmočenia, čím sa zabezpečí účinnejšia a efektívnejšia práca inštitúcie; vyzýva výbor, aby do konca júna 2016 podal orgánu udeľujúcemu absolutórium aktualizované informácie o tejto oblasti;

14.  naliehavo vyzýva na široké využívanie videokonferencií a všetkých súvisiacich nástrojov s cieľom výrazne znížiť náklady; nerozumie tomu, akú pridanú hodnotu má taký vysoký počet služobných ciest do Grécka (77) a Talianska (125) pre občanov týchto krajín alebo iných občanov Únie;

Spolupráca a dohody

15.  víta prijatie Charty viacúrovňového riadenia v Európe v roku 2014, ktorá bola zavedená v snahe rozvíjať nové formy dialógu a partnerstva medzi všetkými verejnými orgánmi v rámci Únie s cieľom optimalizovať verejné politiky, verejné výdavky a zlepšiť uskutočňovanie politík; žiada o informácie o stratégii a výsledkoch tohto projektu;

16.  konštatuje, že 5. februára 2014 bola podpísaná dohoda o spolupráci medzi Parlamentom, výborom a EHSV s cieľom rozvíjať politickú spoluprácu; konštatuje, že bola schválená aj príloha o administratívnej spolupráci;

17.  domnieva sa, že ešte stále existujú možnosti zlepšenia spolupráce medzi Parlamentom a výborom na základe dohody o spolupráci, najmä pokiaľ ide o politické aspekty; vyzýva obe inštitúcie, aby preskúmali, či možno nájsť ďalšie synergie, ktoré posilnia produktivitu v oblastiach, ktoré pokrýva dohoda o spolupráci, a žiada, aby bol informovaný o vývoji v tejto oblasti; žiada, aby sa vypracovali konkrétne a podrobné ustanovenia o fungovaní spoločných služieb Parlamentu, výboru a EHSV;

18.  požaduje uskutočnenie prieskumu spokojnosti členov výboru so službami, ktoré im poskytuje EPRS; žiada, aby bol naďalej informovaný o vývoji v súvislosti s dohodou;

19.  žiada, aby sa do posúdenia v polovici trvania zahrnul za každú inštitúciu podrobný prehľad rozpočtových úspor a zvýšených rozpočtových nákladov vyplývajúcich z dohody o spolupráci;

20.  konštatuje, že v rámci dohody o spolupráci medzi EHSV, výborom a Parlamentom mali výbor a EHSV v roku 2014 kladnú rozpočtovú bilanciu; so znepokojením konštatuje, že v rámci tejto dohody sa presunulo 36 úradníkov EHSV a 24 úradníkov výboru, všetko z prekladateľských služieb a väčšinou veľmi krátko pred dôchodkovým vekom, čo pre obe inštitúcie znamená výrazné úspory v kapitolách venovaných výdavkom na zamestnancov (mzdy a dôchodky) na úkor výrazného zvýšenia výdavkov Parlamentu v krátkodobom (platy) aj dlhodobom horizonte (dôchodky);

21.  berie na vedomie, že nová bilaterálna dohoda o administratívnej spolupráci medzi výborom a EHSV bola podpísaná v roku 2015; žiada, aby bol v rámci strednodobého hodnotenia informovaný o tejto dvojstrannej spolupráci;

22.  berie na vedomie spoluprácu medzi výborom a Výborom pre kontrolu rozpočtu Parlamentu, najmä pokiaľ ide o postup udeľovania absolutória;

Riadenie ľudských zdrojov

23.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že nebol splnený cieľ 2 riaditeľstva pre preklad – „zlepšiť pracovné metódy a optimalizovať riadenie ľudských a finančných zdrojov“; vyjadruje znepokojenie v súvislosti s nízkou mierou plnenia v rozpočtovom riadku 1 4 2 0 (externé zabezpečovanie prekladu a prekladateľské nástroje); osobitne konštatuje, že miera plnenia rozpočtu v prípade viacerých riadkov týkajúcich sa prekladu bola o dosť nižšia ako priemer za predchádzajúce roky;

24.  berie na vedomie výsledky dosiahnuté medziinštitucionálnym výborom pre preklad a tlmočenie pri zavádzaní harmonizovanej metodiky, ktorá umožňuje priame porovnávanie nákladov na preklad vo všetkých inštitúciách; víta skutočnosť, že výbor predkladá údaje podľa tejto metodiky;

25.  berie na vedomie, že vo výbore je vo vedúcich funkciách naďalej nedostatok žien; vyzýva na vypracovanie plánu rovnakých príležitostí, pokiaľ ide o obsadzovanie riadiacich funkcií, s cieľom čo najskôr napraviť túto nevyváženosť;

26.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že menej ako 35 % riadiacich pracovníkov sú ženy, keďže ženy tvoria viac než 60 % pracovníkov; preto zdôrazňuje, že ženy zastávajú iba 28 % vyšších riadiacich funkcií; vyzýva výbor, aby napravil túto nevyváženú situáciu týkajúcu sa žien;

Verejné obstarávanie a riadenie zákaziek

27.  zdôrazňuje, že výbor pre audit uskutočnil analýzu súčasných postupov výboru v oblasti verejného obstarávania a vydal odporúčania týkajúce sa zlepšenia finančných postupov, ako aj 15 opatrení na posilnenie systémov kontroly; žiada, aby mu do konca júna 2016 boli poskytnuté podrobné informácie o skupine pre zabezpečovanie kvality verejného obstarávania a jej efektivite, ako aj opis odporúčaní výboru pre audit v tejto oblasti a informácie o ich plnení;

28.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že počet výnimiek z pravidiel verejného obstarávania a riadenia zákaziek sa z 1 v roku 2013 zvýšil na 4 v roku 2014; konštatuje, že jedna výnimka bola spôsobená procesnou chybou v spoločnom postupe výboru a Parlamentu v oblasti kontinuity IT služieb; vyzýva výbor, aby prijal potrebné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby sa takáto situácia nezopakovala; žiada výbor, aby sa bezodkladne zaoberal pretrvávajúcim problémom všetkých výnimiek ohlásených v dôsledku nedodržania ustanovení nariadenia o rozpočtových pravidlách alebo vnútorného poriadku; konštatuje, že počet výnimiek však predstavuje iba 0,4 % dotknutých operácií;

Vnútorný audit

29.  konštatuje, že výbor pre audit, ktorý bol zriadený v roku 2013, v roku 2014 zasadol dvakrát; vyjadruje znepokojenie, pokiaľ ide o výsledky opatrení nadväzujúcich na audit plnenia projektov IT; domnieva sa, že výkonnosť IT projektov a aplikácií bola určená ako jasný nedostatok, v súvislosti s ktorým bolo prijatých len málo opatrení, resp. neboli prijaté žiadne opatrenia; vyjadruje hlboké poľutovanie nad tým, že z 15 odporúčaní orgánu auditu bolo uzavreté len jedno; požaduje do konca júna 2016 analýzu dosahu týchto IT projektov a ich pridanej hodnoty pre občanov Únie;

30.  s uspokojením berie na vedomie, že 16 z 18 odporúčaní audítorov týkajúcich sa externej písomnej komunikácie bolo uzavretých a že podľa druhej nadväzujúcej správy sa riziká nedostatku efektívnosti a účinnosti vzhľadom na zostávajúce nedoriešené odporúčania považujú za nízke;

31.  berie na vedomie, že generálny tajomník schválil (v roku 2015) audit vhodnosti systému vymedzovania štatutárnych práv, a žiada ďalšie informácie o 19 odporúčaniach týkajúcich sa revízie postupov subdelegovania, zlepšenia analýzy rizík v súvislosti s výsledkami overovania, definovania alebo revízie postupov a kontrolných zoznamov, uplatňovania politiky odbornej prípravy, zverejňovania rozhodnutí o vymenovaní, preložení a statuse; naliehavo vyzýva výbor, aby do konca júna 2016 predložil akčný plán, ktorý vypracuje auditovaný útvar a v ktorom budú uvedené lehoty na plnenie potrebných nápravných opatrení;

Pravidlá týkajúce sa oznamovania nekalých praktík, konfliktov záujmov a prípadov javu otáčavých dverí

32.  víta skutočnosť, že výbor prijal rozhodnutie, ktorým sa stanovujú pravidlá týkajúce sa oznamovania nekalých praktík(6) a ktoré nadobudlo účinnosť 1. januára 2016; domnieva sa, že implementácia týchto pravidiel trvala príliš dlho; vyzýva výbor, aby tieto pravidlá bezodkladne zverejnil a začal presadzovať a aby vo výročnej správe o činnosti informoval orgán udeľujúci absolutórium o tom, ako napreduje v ich vykonávaní;

33.   považuje za neprijateľné, že výbor sa od roku 2003 zaoberá tým istým prípadom oznámenia nekalých praktík a že napriek rozsudkom Súdu pre verejnú službu z roku 2013 a 2014 a uzneseniu Parlamentu z 29. apríla 2015 o udelení absolutória doteraz nesplnil tieto rozsudky, neuznal žalobu žalobcu za oprávnenú a prípad neuzavrel; naliehavo vyzýva výbor, aby bezodkladne prijal všetky potrebné kroky na vyriešenie tejto situácie a aby verejne uznal, že zistenia oznamovateľa boli správne, ako to uviedol aj Európsky úrad pre boj proti podvodom a ďalšie orgány Únie; vyzýva výbor, aby do konca júna 2016 podal Parlamentu aktualizované informácie o pokroku v prípade oznámenia nekalých praktík;

34.   berie na vedomie, že podľa výboru sa počas rozpočtového roka 2014 nevyskytli žiadne prípady konfliktu záujmov; naliehavo vyzýva výbor, aby zverejnil životopisy a vyhlásenia o záujmoch všetkých členov a vyšších riadiacich pracovníkov výboru a prijal vnútornú politiku a jasné pravidlá v oblasti prevencie a riadenia konfliktov záujmov a prípadov javu otáčavých dverí v súlade s usmerneniami, ktoré zverejnila Komisia; očakáva, že výbor tieto životopisy, vyhlásenia o záujmoch a pravidlá poskytne Parlamentu do konca júna 2016;

Celková výkonnosť, plánovanie a strategické riadenie

35.  berie na vedomie úsilie a výsledky výboru v zlepšovaní jeho informačnej a komunikačnej politiky;

36.  zdôrazňuje, že je potrebné bezodkladne riešiť riziká zistené pri uskutočnených auditoch a analýzach rizík, najmä v oblastiach finančného hospodárenia a prevádzkových alebo organizačných záležitostí; požaduje, aby mu boli do konca júna 2016 predložené podrobné informácie o opatreniach na zmiernenie, ktoré navrhuje výbor, ako aj jasný harmonogram ich vykonávania;

37.  vyzýva výbor, aby Parlament informoval o opatreniach prijatých na podporu účasti občanov Únie, napríklad v situáciách, v ktorých sa uskutočnila vzájomná výmena s občanmi a ich zapojenie a v ktorých sa vďaka takejto účasti dosiahli priame výsledky, ktoré sú merateľné, konkrétne zamerané a majú viditeľný dosah;

38.  dospel k záveru, že hoci je zoznam činností výboru za rok 2014 na podporu politík Únie dosť obsiahly, ich praktický dosah sa uvádza len nejasne a nepresne; žiada, aby sa uskutočnila dôkladná analýza silných stránok, slabých miest, príležitostí a rizík (SWOT) výsledkov, ako aj ukazovateľov SMART týkajúcich sa cieľov výboru spolu s vypracovaním prehľadu niektorých priamych výhod pre občanov Únie, ktoré sa majú dosiahnuť prostredníctvom mandátu a činností výboru.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA V GESTORSKOM VÝBORE

Dátum prijatia

4.4.2016

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

14

7

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Marian-Jean Marinescu, Miroslav Poche

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Birgit Collin-Langen, Bodil Valero

(1)

Ú. v. EÚ L 51, 20.2.2014.

(2)

Ú. v. EÚ C 377, 13.11.2015, s. 1.

(3)

Ú. v. EÚ C 373, 10.11.2015, s. 1.

(4)

Ú. v. EÚ C 377, 13.11.2015, s. 146.

(5)

Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(6)

Rozhodnutie Výboru regiónov č. 508/2015 zo 17. decembra 2015 o pravidlách týkajúcich sa oznamovania nekalých praktík.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia