Postup : 2015/2194(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0133/2016

Předložené texty :

A8-0133/2016

Rozpravy :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Hlasování :

PV 28/04/2016 - 4.30
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0166

ZPRÁVA     
PDF 613kWORD 110k
8.4.2016
PE 569.744v02-00 A8-0133/2016

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu na rozpočtový rok 2014

(2015/2194(DEC))

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Zpravodaj: Derek Vaughan

 1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU


1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu na rozpočtový rok 2014

(2015/2194(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu za rozpočtový rok 2014,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu za rozpočtový rok 2014 spolu s odpověďmi úřadu(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2014 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 12. února 2016 o udělení absolutoria úřadu za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2014 (05584/2016 – C8 - 0092/2016),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) n 439/2010 ze dne 19. května 2010 o zřízení Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu(4), a zejména na článek 36 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(5),

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(6), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0133/2016),

1.  uděluje výkonnému řediteli Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu absolutorium za plnění rozpočtu úřadu na rozpočtový rok 2014;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, výkonnému řediteli Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

2. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o uzavření účtů Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu na rozpočtový rok 2014

(2015/2194(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu za rozpočtový rok 2014,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu za rozpočtový rok 2014 spolu s odpověďmi úřadu(7),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(8) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2014 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 12. února 2016 o udělení absolutoria úřadu za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2014 (05584/2016 – C8 - 0092/2016),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(9), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) n 439/2010 ze dne 19. května 2010 o zřízení Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu(10), a zejména na článek 36 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(11),

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(12), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0133/2016),

1.  konstatuje, že konečná roční účetní závěrka Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu odpovídá znění připojenému ke zprávě Účetního dvora;

2.  schvaluje uzavření účtů Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu na rozpočtový rok 2014;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí výkonnému řediteli Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu, Radě, Komisi, a Účetnímu dvoru, a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

3. NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

obsahujícího připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu na rozpočtový rok 2014

(2015/2194(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu na rozpočtový rok 2014,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0133/2016),

A.  vzhledem k tomu, že konečný rozpočet Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu (dále jen „úřad“) na rozpočtový rok 2014 činil podle jeho finančních výkazů 15 663 975 EUR; vzhledem k tomu, že 94 % rozpočtu tohoto úřadu se odvíjí od rozpočtu Unie,

B.  vzhledem k tomu, že Účetní dvůr ve své zprávě o roční účetní závěrce úřadu za rozpočtový rok 2014 (dále jen „zpráva Účetního dvora“) uvedl, že získal přiměřenou jistotu, že účetní závěrka úřadu je spolehlivá a že uskutečněné operace jsou legální a správné;

Opatření přijatá v návaznosti na udělení absolutoria za rok 2013

1.  na základě zprávy Účetního dvora konstatuje, že dvě připomínky uvedené ve zprávách Účetního dvora za rok 2012 a 2013 jsou označeny jako „neprovedené“; dále konstatuje, že tři připomínky uvedené ve zprávách Účetního dvora za rok 2012 a 2013 jsou označeny jako „probíhající“ a tři připomínky uvedené ve zprávě Účetního dvora za rok 2013 jsou označeny jako „není relevantní“;

2.  bere na vědomí informaci úřadu o tom, že:

-  začlenil informace o nárůstu výdajů na zaměstnance za rozpočtový rok 2014 do příslušných formulářů spolu s nezbytnými odůvodněními;

-  byla zavedena opatření s cílem řešit opakované problémy související se špatnými odhady rozpočtových potřeb a opožděnými platbami a rovněž otázky týkající se transparentnosti a střetů zájmů;

-  na konci roku 2013 podpořila správní rada politiku v oblasti střetu zájmů a všichni členové správní řady i výkonný ředitel podepsali prohlášení o střetu zájmů a potvrdili neexistenci střetů zájmů;

Připomínky k legalitě a správnosti operací

3.  se znepokojením konstatuje, že úřad přenesl rozpočtové závazky ve výši 1 300 000 EUR, které nebyly pokryty právními závazky; připomíná úřadu, že je to v rozporu s finančním nařízením; bere na vědomí rozhodnutí úřadu napravit tyto přenosy, které neodpovídají pravidlům, v rámci systému řízení rozpočtu v roce 2015, a to s ohledem na skutečnost, že účetní období za rozpočtový rok 2014 již bylo uzavřeno;

Rozpočtové a finanční řízení

4.  konstatuje, že výsledkem úsilí zaměřeného na monitorování rozpočtu během rozpočtového roku 2014 byla míra plnění rozpočtu 84,69 %, čímž oproti roku 2013 došlo ke snížení o 2,65 %; dále konstatuje, že míra čerpání prostředků na platby dosáhla 71,33 %, což představuje snížení o 15,85 % ve srovnání s rokem 2013;

5.  poukazuje na skutečnost, že 1 062 plateb, což představuje 28,6 %, bylo provedeno po lhůtě stanovené ve finančním nařízení, což ve srovnání s rokem 2013 představuje nárůst o 10,6 %; se znepokojením konstatuje, že průměrné zpoždění u opožděných plateb se v průběhu let 2013 a 2014 zvýšilo o tři dny a dosáhlo 24 dnů; na základě informací od úřadu konstatuje, že byla přijata řada opatření s cílem omezit opožděné platby a že míra opožděných plateb se v roce 2015 snížila; žádá úřad, aby orgánu příslušnému k udělení absolutoria podal zprávu o opatřeních, která byla přijata k řešení tohoto problému;

6.  na základě informací poskytnutých úřadem konstatuje,že počínaje druhým čtvrtletím roku 2015 bude úřad provádět přezkum svého ročního rozpočtu nejméně dvakrát ročně s cílem zlepšit své rozpočtové plánování a proces čerpání a snížit nepřiměřený objem přenosů; dále konstatuje, že úřad zavedl nový formát měsíčních zpráv o rozpočtové situace a interní semináře zaměřené na čerpání rozpočtu a finanční řízení; vyzývá úřad, aby informoval orgán příslušný k udělení absolutoria o účinnosti těchto přijatých opatření;

Závazky a přenosy

7.  bere na vědomí, že 21,2 % (146 417 EUR) nerozlišených prostředků přenesených z roku 2013 bylo v roce 2014 zrušeno, což představuje ve srovnání s rokem 2013 nárůst o 4,7 %; všímá si, že tato zrušení se povětšinou týkají přechodně poskytovaných služeb a vzdělávacích kurzů pro zaměstnance, služeb správní podpory a nákladů na překlady; připomíná úřadu, že tato zrušení jsou neslučitelná se zásadou ročního rozpočtu a že vysoký objem zrušených přenosů z předchozího roku svědčí o nedostatcích v rozpočtovém plánování; bere na vědomí informaci od úřadu o tom, že byla zavedena opatření s cílem zlepšit plánování a plnění rozpočtu a snížit jakékoli nepřiměřeně vysoké přenosy prostředků na konci rozpočtového roku.

8.  bere na vědomí, že míra prostředků na závazky v hlavě II (správní výdaje) přenesených do roku 2015 byla vysoká a činila 27,9 %; všímá si, že tyto přenosy se převážně týkají služeb v oblasti poradenství a konzultací souvisejících s IT, které byly poskytnuty v roce 2014, i když nebyly fakturovány ani poskytnuty během roku 2015;

Postupy pro zadávání zakázek a pro přijímání zaměstnanců

9.  bere na vědomí aktualizovanou politiku týkající se náboru zaměstnanců, která zohledňuje změny služebního řádu; na základě informací poskytnutých úřadem bere na vědomí, že v roce 2015 úřad provedl revizi pokynů týkajících se náborů a výběru zaměstnanců a zavedl další opatření a kontroly s cílem zajistit transparentnost a rovné zacházení; se znepokojením konstatuje, že připomínka týkající se transparentnosti postupů při přijímání nových zaměstnanců, kterou Účetní dvůr učinil ve své zprávě za rok 2012, je ve zprávě Účetního dvora označena jako „neprovedená“; vyzývá úřad, aby orgánu příslušnému k udělení absolutoria podal zprávu o účinnosti těchto přijatých opatření; se zájmem očekává příští audit Účetního dvora a jeho hodnocení přijatých nápravných opatření;

10.  ze zprávy Účetního dvora zjišťuje, že na úřadu je vysoká fluktuace zaměstnanců, přičemž v roce 2014 odešlo 14 zaměstnanců, z nichž 4 pracovali na klíčových postech; souhlasí s názorem Účetního dvora, podle kterého tato vysoká fluktuace závažným způsobem ohrožuje dosažení cílů stanovených v ročním a víceletém pracovním programu úřadu; na základě informaci poskytnutých úřadem konstatuje, že úřad přijal nové zaměstnance a nahradil tak pracovníky, kteří odešli v roce 2014, a že veškeré posty jsou buď obsazeny nebo za účelem jejich obsazení probíhají v současnosti výběrová řízení; žádá úřad, aby posoudil důvody této vysoké fluktuace zaměstnanců a aby orgánu příslušnému k udělení absolutoria podal zprávu o opatřeních, která byla přijata s cílem řešit tento problém;

Prevence a řešení střetů zájmů a transparentnost

11.  se znepokojením konstatuje, že úřad nezveřejnil svou politiku týkající se prevence a řešení střetů zájmů ani prohlášení o střetu zájmů, která podepsali členové správní rady a výkonný ředitel; naléhavě úřad vyzývá, aby tak v co nejkratší době učinil;

12.  vyzývá k celkovému zlepšení prevence korupce a boje proti ní na základě celostního přístupu, a to lepším přístupem veřejnosti k dokumentům a přísnějšími pravidly pro střety zájmů, zavedením nebo zkvalitněním rejstříků transparentnosti, poskytnutím dostatečných zdrojů na opatření pro vymáhání práva a rovněž lepší spoluprací mezi členskými státy a s příslušnými třetími zeměmi;

13.  žádá agenturu, aby přijala jednoznačná pravidla pro oznamovatele (whistleblowers) a proti efektu otáčivých dveří;

Vnitřní kontroly

14.  konstatuje, že z šesti standardů vnitřní kontroly, které nebyly zavedeny a nebyly v plné míře provedeny, byly provedeny dva standardy; zjišťuje, že provádění čtyř zbývajících standardů vnitřní kontroly v současnosti probíhá za pomoci externích konzultantů; vyzývá úřad, aby informoval orgán příslušný k udělení absolutoria o plném provedení dosud nezavedených standardů vnitřní kontroly;

Interní audit

15.  bere na vědomí, že v návaznosti na omezený přezkum provádění standardů vnitřní kontroly, který provedl útvar interního auditu Komise (IAS), bylo 11 doporučení označeno jakožto náležitě provedená a mělo být ze strany IAS uzavřeno; dále konstatuje, že sedm doporučení z předchozích let nebylo dosud uzavřeno, přičemž čtyři byla označena jako „velmi důležitá“ a tři jako „důležitá“; vyzývá úřad, aby informoval orgán příslušný k udělení absolutoria o provedení zbývajících doporučení;

Další připomínky

16.  bere na vědomí obtíže při řešení současné uprchlické krize; kromě toho uznává, že úkoly, které agentura vykonává, se pravděpodobně ještě znásobí a že její rozpočet a počty zaměstnanců bude potřeba odpovídajícím způsobem navýšit; žádá agenturu, aby vynakládala větší úsilí a zlepšila své řízení rozpočtu a aby předložila akční plán, který umožní dosáhnout v nejbližších letech co nejlepších výsledků.

°

°  °

17.  pokud jde o další připomínky horizontální povahy, které jsou připojeny k rozhodnutí o udělení absolutoria, odkazuje na své usnesení ze dne [xx xxxx 2016](13) [o výkonnosti, finančním řízení a kontrole agentur].

18.2.2016

STANOVISKO Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

pro Výbor pro rozpočtovou kontrolu

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu na rozpočtový rok 2014

(2015/2194(DEC))

Navrhovatelka: Monica Macovei

NÁVRHY

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci vyzývá Výbor pro rozpočtovou kontrolu jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1.  konstatuje, že agentura přenesla v roce 2014 přibližně 1,3 milionu EUR rozpočtových závazků, které nebyly kryty právními závazky; konstatuje, že 28,6 % plateb agentury bylo provedeno po časovém limitu stanoveném ve finančním nařízení; konstatuje, že 21,2 % nerozlišených prostředků na závazky přenesených v roce 2014 bylo zrušeno, což je více než v roce 2013 (16,5 %); souhlasí s Účetním dvorem, že tato skutečnost poukazuje na určité nedostatky v rozpočtovém plánování agentury a není v souladu se zásadou ročního rozpočtu, a současně uznává, že přenosy prostředků mohly nastat v důsledku víceleté povahy činností, zadávacích řízení nebo projektů;

2.   bere na vědomí závěry Účetního dvora, že roční účetní závěrka Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu věrně zobrazuje jeho finanční situaci k 31. prosinci 2014 a že jeho operace jsou legální a správné;

3.  konstatuje, že v agentuře došlo v roce 2014 k vysoké fluktuaci zaměstnanců, z agentury odešlo 14 zaměstnanců, z toho 4 z klíčových pozic; souhlasí s názorem Účetního dvora, podle kterého je tak závažným způsobem ohroženo dosažení cílů stanovených v ročním a víceletém pracovním programu;

4.  bere na vědomí přetrvávající problém, na který v roce 2013 upozornil Účetní dvůr, týkající se skutečnosti, že otázky pro pohovory a testy byly vypracovány až poté, co byly posouzeny jednotlivé přihlášky, což vedlo k podezření, že byly těmito přihláškami ovlivněny; se znepokojením v této souvislosti konstatuje, že výběrové komise ne vždy přidělovaly body za všechna výběrová kritéria uvedená v oznámení o volném pracovním místě; naléhavě agenturu vyzývá, aby neprodleně zlepšila postupy pro nábor zaměstnanců;

5.   vítá přijetí politiky v oblasti prevence a řešení střetů zájmů v souladu s pokyny, které v prosinci 2013 vydala Komise, a naléhavě agenturu vyzývá, aby tuto politiku zveřejnila spolu s životopisy a prohlášeními o střetu zájmů a aby orgánu příslušnému k udělení absolutoria poskytla seznam zjištěných případů střetu zájmů; žádá agenturu, aby přijala jednoznačná pravidla pro oznamovatele a proti efektu otáčivých dveří;

6.  bere na vědomí obtíže při řešení současné uprchlické krize; kromě toho uznává, že úkoly, které agentura vykonává, se pravděpodobně ještě znásobí a že její rozpočet a počty zaměstnanců bude potřeba odpovídajícím způsobem navýšit; žádá proto agenturu, aby vynakládala větší úsilí a zlepšila své řízení rozpočtu a aby předložila akční plán, který umožní dosáhnout v nejbližších letech co nejlepších výsledků.

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Datum přijetí

16.2.2016

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

52

2

2

Členové přítomní při konečném hlasování

Jan Philipp Albrecht, Gerard Batten, Michał Boni, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Marina Albiol Guzmán, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Daniel Dalton, Dennis de Jong, Gérard Deprez, Anna Hedh, Petr Ježek, Emil Radev, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

4.4.2016

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

15

3

1

Členové přítomní při konečném hlasování

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Marian-Jean Marinescu

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Bodil Valero

(1)

Úř. věst. C 409, 9.12.2015, s. 102.

(2)

Úř. věst. C 409, 9.12.2015, s. 102.

(3)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

Úř. věst. L 132, 29.5.2010, s. 11.

(5)

Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.

(6)

Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.

(7)

Úř. věst. C 409, 9.12.2015, s. 102.

(8)

Úř. věst. C 409, 9.12.2015, s. 102.

(9)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(10)

Úř. věst. L 132, 29.5.2010, s. 11.

(11)

Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.

(12)

Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.

(13)

Texty přijaté toho dne, P[8_TA(-PROV)(2016)0000].

Právní upozornění - Ochrana soukromí