Menetlus : 2015/2194(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0133/2016

Esitatud tekstid :

A8-0133/2016

Arutelud :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Hääletused :

PV 28/04/2016 - 4.30
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2016)0166

RAPORT     
PDF 356kWORD 94k
8.4.2016
PE 569.744v02-00 A8-0133/2016

Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2015/2194(DEC))

Eelarvekontrollikomisjon

Raportöör: Derek Vaughan

 1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS


1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2015/2194(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti 2014. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti eelarveaasta 2014 raamatupidamise aastaaruande kohta koos tugiameti vastustega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(2) 2014. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 12. veebruari 2016. aasta soovitust Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti tegevusele heakskiidu andmise kohta 2014. aasta eelarve täitmisel (05584/2016 – C8-0092/2016),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(3), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. mai 2010. aasta määrust (EL) nr 439/2010 (millega luuakse Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiamet)(4), eriti selle artiklit 36,

–  võttes arvesse komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 185)(5),

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(6), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni arvamust (A8-0133/2016),

1.  annab heakskiidu Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti tegevdirektori tegevusele ameti 2014. aasta eelarve täitmisel;

2.  esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

2. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti 2014. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta

(2015/2194(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti 2014. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti eelarveaasta 2014 raamatupidamise aastaaruande kohta koos tugiameti vastustega(7),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(8) 2014. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 12. veebruari 2016. aasta soovitust Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti tegevusele heakskiidu andmise kohta 2014. aasta eelarve täitmisel (05584/2016 – C8-0092/2016),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(9), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. mai 2010. aasta määrust (EL) nr 439/2010 (millega luuakse Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiamet)(10), eriti selle artiklit 36,

–  võttes arvesse komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 185)(11),

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(12), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni arvamust (A8-0133/2016),

1.  märgib, et Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti lõplik raamatupidamisaruanne vastab kontrollikoja aruande lisas esitatule;

2.  annab heakskiidu Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti 2014. aasta raamatupidamiskontode sulgemisele;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

3. EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

tähelepanekutega, mis on Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa

(2015/2194(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma otsust Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni arvamust (A8-0133/2016),

A.  arvestades, et finantsaruannete kohaselt oli Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti (edaspidi „amet“) 2014. aasta lõplik eelarve 15 663 975 eurot; arvestades, et 94 % ameti eelarvest koosneb liidu eelarvest eraldatud vahenditest;

B.  arvestades, et kontrollikoda märkis oma aruandes Euroopa Toiduohutusameti eelarveaasta 2014 raamatupidamise aastaaruande kohta (edaspidi „kontrollikoja aruanne“), et ta sai piisava kindluse selle kohta, et ameti raamatupidamise aastaaruanne on usaldusväärne ning selle aluseks olevad tehingud on seaduslikud ja korrektsed;

2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise järelmeetmed

1.  võtab kontrollikoja aruande põhjal teadmiseks, et kahe kommentaari puhul, mille kontrollikoda esitas vastavalt 2012. ja 2013. aastat käsitlevas aruandes, on parandusmeetmete võtmiseks seisuks märgitud „alustamata“; märgib lisaks, et kolme kommentaari puhul, mille kontrollikoda esitas 2012. ja 2013. aastat käsitlevates aruannetes, on parandusmeetmete võtmiseks seisuks märgitud „pooleli“, ning kolme 2013. aasta aruandes esitatud kommentaari puhul „ei kohaldata“;

2.  võtab ameti andmetele tuginedes teadmiseks, et

–  amet on lisanud teabe personalikuludega seotud viitlaekumiste kohta asjakohasel vormil koos vajalike põhjendustega 2014. aasta kohta;

–  on võetud meetmeid, et käsitleda eelarvevajaduste vale arvestamise ja hilinenud maksetega seotud korduvaid probleeme, samuti läbipaistvuse ja huvide konfliktidega seotud küsimusi;

–  haldusnõukogu kiitis 2013. aasta lõpuks heaks huvide konflikte käsitleva korra ning kõik haldusnõukogu liikmed ja tegevdirektor on allkirjastanud ameti huvide konflikte käsitleva vormi ning kinnitanud huvide konfliktide puudumist;

Kommentaarid tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta

3.  märgib murelikult, et amet kandis üle 1 300 000 euro eest eelarvelisi kulukohustusi, mis ei olnud juriidiliste kohustustega kaetud; tuletab ametile meelde, et see on finantsmäärusega vastuolus; võtab teadmiseks ameti otsuse korrigeerida eeskirjadevastased ülekandmised eelarve haldussüsteemis 2015. aastal, kuna 2014. aasta eelarveperiood on juba suletud;

Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine

4.  märgib, et 2014. aastal tehtud eelarve jälgimise alaste pingutuste tulemusel oli eelarve täitmise määr 84,69 %, mis on 2013. aastaga võrreldes 2,65 % väiksem; märgib ka, et maksete assigneeringute täitmise määr oli 71,33 %, mis on 2013. aastaga võrreldes 15,85 % suurem;

5.  juhib tähelepanu asjaolule, et 1062 makset (28,6 % maksetest) tehti pärast finantsmäärusega sätestatud ajapiiranguid ning seda on 2013. aastaga võrreldes 10,6 % rohkem; märgib murelikult, et hilinenud maksed hilinesid keskmiselt 24 päeva ehk kolm päeva rohkem kui 2013. aastal; märgib ameti andmete põhjal, et kehtestati rida meetmeid hilinenud maksete osakaalu vähendamiseks ning et hilinenud maksete osakaal vähenes 2015. aastal; palub ametil anda eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile aru selle probleemi lahendamiseks võetud meetmetest;

6.  võtab ameti andmete põhjal teadmiseks, et amet vaatab aastaeelarve aasta jooksul vähemalt kaks korda läbi, alates 2015. aasta teisest kvartalist, et täiustada eelarve planeerimist ja täitmist ning vähendada ebaproportsionaalselt suuri ülekandmisi; märgib lisaks, et amet võttis kasutusele uue eelarvestaatuse kuuaruande vormingu, samuti eelarve täitmise ja finantshalduse ametisisesed õpikojad; palub ametil anda eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile aru võetud meetmete tulemuslikkuse kohta;

Kulukohustused ja ülekantud assigneeringud

7.  võtab teadmiseks, et 2013. aastast üle kantud kulukohustustega seotud liigendamata assigneeringutest tühistati 2014. aastal 21,2 % (146 417 eurot), mis tähendab 2013. aastaga võrreldes 4,7 % kasvu; märgib, et tühistamised on põhiliselt seotud ajutiste teenuste, töötajate koolituskursuste, haldusalaste tugiteenuste ja tõlkekuludega; tuletab ametile meelde, et need tühistamised on vastuolus eelarve aastasuse põhimõttega ning et eelmisest aastast üle kantud assigneeringute tühistamiste suur hulk viitab puudustele eelarve planeerimises; võtab ameti andmete põhjal teadmiseks, et amet on võtnud meetmeid, et täiustada eelarve planeerimist ja täitmist ning vähendada eelarveaasta lõpus ebaproportsionaalselt suuri ülekandmisi;

8.  märgib, et 2015. aastasse üle kantud kulukohustustega seotud assigneeringute määr oli II jaotise (halduskulud) puhul kõrge (27,9 %); märgib, et need ülekandmised on põhiliselt seotud 2014. aastal osutatud nõustamis- ja IT-alaste konsultatsiooniteenustega, mille eest arved esitatakse või makstakse alles 2015. aastal;

Hanke- ja töölevõtmismenetlused

9.  võtab teadmiseks ajakohastatud töölevõtmispoliitika, mis peegeldab personalieeskirjade muudatusi; võtab ameti andmete põhjal teadmiseks, et amet vaatas 2015. aastal läbi töölevõtmis- ja valikusuunised, kehtestades täiendavad sammud ja kontrollimeetmed, et tagada läbipaistvus ja võrdne kohtlemine; märgib murelikult, et kontrollikoja 2012. aasta aruandes esitatud ja töölevõtmismenetluste läbipaistvust käsitleva kommentaari puhul oli kontrollikoja aruandes parandusmeetmete võtmise seisuks märgitud „alustamata“; palub ametil esitada eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile aruanne võetud meetmete tulemuslikkuse kohta; ootab huviga kontrollikoja järgmist auditit ja tema hinnangut parandusmeetmete kohta;

10.  märgib kontrollikoja aruande põhjal, et ameti tööjõu voolavus on suur – 2014. aastal lahkus 14 töötajat, sh neli juhtivtöötajat; nõustub kontrollikoja arvamusega, et tööjõu suur voolavus ohustab tõsiselt ameti iga-aastases ja mitmeaastases tööprogrammis kehtestatud eesmärkide saavutamist; võtab ameti andmete põhjal teadmiseks, et amet on võtnud tööle 2014. aastal lahkunud töötajate asendajad ning et kõik ametikohad on nüüd täidetud või toimuvad töölevõtmismenetlused; palub ametil uurida tööjõu suure voolavuse põhjuseid ning anda eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile aru selle käsitlemiseks võetud meetmete kohta;

Huvide konfliktide ennetamine ja haldamine ning läbipaistvus

11.  märgib murelikult, et amet ei ole avalikustanud oma huvide konfliktide ennetamist ja haldamist käsitlevat korda ega haldusnõukogu liikmete ja tegevdirektori poolt allkirjastatud huvide konflikte puudutavaid vorme; nõuab, et amet viiks selle võimalikult kiiresti lõpule;

12.  nõuab korruptsiooni ennetamise ja sellevastase võitluse üldist parandamist tervikliku lähenemise abil, alustades üldsuse juurdepääsu parandamisest dokumentidele ja rangematest eeskirjadest huvide konfliktide kohta, läbipaistvusregistrite loomisest või tugevdamisest ja piisavate vahendite eraldamisest õiguskaitsemeetmeteks, ning tihendades ka koostööd liikmesriikide vahel ning asjaomaste kolmandate riikidega;

13.  palub tugiametil võtta vastu selged eeskirjad rikkumisest teatajate kohta ja nn pöördukse efekti vastu;

Sisekontroll

14.  märgib, et kuuest rakendamata ja mitte täielikult rakendatud sisekontrollistandardist kaks rakendati; on saanud kinnituse, et ülejäänud nelja sisekontrollistandardi rakendamine on pooleli ja selles abistab ametit väline konsultatsioonifirma; palub ametil anda eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile aru veel rakendamata sisekontrollistandardite täieliku rakendamise kohta;

Siseaudit

15.  võtab teadmiseks, et komisjoni siseauditi talituse läbi viidud sisekontrollistandardite rakendamise piiratud kontrolli põhjal tõdeti, et üksteist soovitust oli nõuetekohaselt rakendatud, ning siseauditi talitus lõpetab nende käsitlemise; märgib lisaks, et seitse varasemate aastate soovitust on rakendamata, neist neli väga olulised ja kolm olulised; palub ametil anda eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile aru ülejäänud soovituste rakendamise kohta;

Muud märkused

16.  tunnistab praeguse pagulaskriisi haldamise probleeme; tunnistab lisaks, et tõenäoliselt suurenevad tugiameti ülesanded veelgi ning selle eelarvet ja töötajate arvu tuleb vastavalt suurendada; palub tugiametil seepärast suurendada jõupingutusi ja parandada oma eelarve haldamist ning esitada järgmiste aastate optimaalse tegevuse kava.

°

°  °

17.  viitab eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsusele lisatud muude horisontaalsete tähelepanekute osas oma [xx xxxx 2016. aasta](13) resolutsioonile [ametite tulemuste, finantsjuhtimise ja kontrolli kohta].

18.2.2016

KODANIKUVABADUSTE, JUSTIITS- JA SISEASJADE KOMISJONI ARVAMUS

eelarvekontrollikomisjonile

Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2015/2194(DEC))

Arvamuse koostaja: Monica Macovei

ETTEPANEKUD

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon palub vastutaval eelarvekontrollikomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1.  märgib, et tugiamet kandis 2014. aastal üle umbes 1,3 miljoni euro ulatuses eelarvelisi kulukohustusi, mis ei olnud juriidiliste kohustustega kaetud; märgib, et 28,6 % tugiameti maksetest tehti pärast finantsmäärusega sätestatud ajapiiranguid; märgib, et 21,2 % 2014. aastasse üle kantud kulukohustustega seotud liigendamata assigneeringutest tühistati, mis on rohkem kui 2013. aastal (16,5 %); nõustub kontrollikojaga, et see viitab puudustele tugiameti eelarve planeerimises ning on vastuolus eelarve aastasuse põhimõttega, kuid tunnistab samal ajal, et mõnel juhul võivad ülekandmised olla tingitud tegevuste, hankemenetluste või projektide mitmeaastasest iseloomust;

2.   võtab teadmiseks kontrollikoja järeldused, et Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti raamatupidamise aastaaruanne kajastab õiglaselt selle finantsolukorda 31. detsembri 2014. aasta seisuga ning selle tehingud on seaduslikud ja korrektsed;

3.  märgib suurt tööjõu voolavust 2014. aastal – tugiametist lahkus 14 töötajat, sh neli juhtivtöötajat; nõustub kontrollikoja arvamusega, et see ohustab oluliselt iga-aastases ja mitmeaastases tööprogrammis kehtestatud eesmärkide saavutamist;

4.  võtab teadmiseks kontrollikoja poolt 2013. aastal tõstatatud lahendamata probleemi, mis on seotud asjaoluga, et testide küsimused ja intervjuuküsimused koostati alles pärast konkreetsete avalduste läbivaatamist, mis viib oletuseni, et avaldused mõjutasid küsimusi; märgib sellega seoses murelikult, et valikukomisjonid ei andnud alati punkte kõikidele vaba ametikoha teates esitatud valikukriteeriumitele; nõuab tungivalt, et tugiamet parandaks viivitamata töölevõtmismenetlust;

5.  tunneb heameelt huvide konflikti ennetamise ja haldamise poliitika vastuvõtmise üle kooskõlas komisjoni poolt 2013. aasta detsembris avaldatud suunistega ning nõuab tungivalt, et tugiamet avaldaks selle poliitika koos elulookirjelduste ja huvide deklaratsioonidega ning esitaks eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile tuvastatud huvide konfliktide juhtumite nimekirja; palub tugiametil võtta vastu selged eeskirjad rikkumisest teatajate kohta ja nn pöördukse efekti vastu;

6.  tunnistab praeguse pagulaskriisi haldamise probleeme; tunnistab lisaks, et tõenäoliselt suurenevad tugiameti ülesanded veelgi ning selle eelarvet ja töötajate arvu tuleb vastavalt suurendada; palub seetõttu tugiametil suurendada jõupingutusi ja parandada oma eelarve haldamist ning esitada järgmiste aastate optimaalse tegevuse kava.

NÕUANDVAS KOMISJONISTOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

16.2.2016

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

52

2

2

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Jan Philipp Albrecht, Gerard Batten, Michał Boni, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Marina Albiol Guzmán, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Daniel Dalton, Dennis de Jong, Gérard Deprez, Anna Hedh, Petr Ježek, Emil Radev, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

VASTUTAVAS KOMISJONIS TOIMUNUDLÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

4.4.2016

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

15

3

1

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Marian-Jean Marinescu

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Bodil Valero

(1)

ELT C 409, 9.12.2015, lk 102.

(2)

ELT C 409, 9.12.2015, lk 102.

(3)

ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

(4)

ELT L 132, 29.5.2010, lk 11.

(5)

EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72.

(6)

ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.

(7)

ELT C 409, 9.12.2015, lk 102.

(8)

ELT C 409, 9.12.2015, lk 102.

(9)

ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

(10)

ELT L 132, 29.5.2010, lk 11.

(11)

EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72.

(12)

ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.

(13)

Vastuvõetud tekstid, P[8_TA(-PROV)(2016)0000].

Õigusteave - Privaatsuspoliitika