Postupak : 2015/2194(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0133/2016

Podneseni tekstovi :

A8-0133/2016

Rasprave :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Glasovanja :

PV 28/04/2016 - 4.30
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2016)0166

IZVJEŠĆE     
PDF 675kWORD 111k
8.4.2016
PE 569.744v02-00 A8-0133/2016

o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog potpornog ureda za azil za financijsku godinu 2014.

(2015/2194(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Izvjestitelj: Derek Vaughan

 1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA


1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog potpornog ureda za azil za financijsku godinu 2014.

(2015/2194(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završne godišnje financijske izvještaje Europskog potpornog ureda za azil za financijsku godinu 2014.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europskog potpornog ureda za azil za financijsku godinu 2014., s odgovorima Ureda(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2014., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 12. veljače 2016. o razrješnici koju Ured treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2014. (05584/2016 – C8-0092/2016),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 439/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 19. svibnja 2010. o osnivanju Europskog potpornog ureda za azil(4), a posebno njezin članak 36.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Komisije (EZ, Euratom) br. 2343/2002 od 19. studenoga 2002. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 185. Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(5),

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(6), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (A8-0133/2016),

1.  daje razrješnicu izvršnom direktoru Europskog potpornog ureda za azil za izvršenje proračuna Ureda za financijsku godinu 2014.;

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi izvršnom direktoru Europskog potpornog ureda za azil, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

2. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o zaključenju poslovnih knjiga Europskog potpornog ureda za azil za financijsku godinu 2014.

(2015/2194(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završne godišnje financijske izvještaje Europskog potpornog ureda za azil za financijsku godinu 2014.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europskog potpornog ureda za azil za financijsku godinu 2014., s odgovorima Ureda(7),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(8) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2014., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 12. veljače 2016. o razrješnici koju Ured treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2014. (05584/2016 – C8-0092/2016),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(9), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 439/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 19. svibnja 2010. o osnivanju Europskog potpornog ureda za azil(10), a posebno njezin članak 36.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Komisije (EZ, Euratom) br. 2343/2002 od 19. studenoga 2002. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 185. Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(11),

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(12), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (A8-0133/2016),

1.  utvrđuje da završni godišnji financijski izvještaji Europskog potpornog ureda za azil odgovaraju obliku u kojemu su sadržani u prilogu izvješću Revizorskog suda;

2.  odobrava zaključenje poslovnih knjiga Europskog potpornog ureda za azil za financijsku godinu 2014.;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi izvršnom direktoru Europskog potpornog ureda za azil, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

3. PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog potpornog ureda za azil za financijsku godinu 2014.

(2015/2194(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog potpornog ureda za azil za financijsku godinu 2014.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (A8-0133/2016),

A.  budući da je, u skladu s njegovim s financijskim izvještajima, konačni proračun Europskog potpornog ureda za azil („Ured”) za financijsku godinu 2014. iznosio 15 663 975 EUR; budući da 94 % proračuna Ureda proizlazi iz proračuna Unije;

B.  budući da je Revizorski sud u svojem izvješću o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Ureda za financijsku godinu 2014. („izvješće Revizorskog suda”) izrazio razumno jamstvo da je godišnja računovodstvena dokumentacija Ureda pouzdana te da su osnovne transakcije zakonite i pravilne;

Mjere poduzete na temelju preporuka iz razrješnice za 2013.

1.  prima na znanje iz izvješća Revizorskog suda da su dvije primjedbe iz izvješća Revizorskog suda za 2012. i 2013. označene oznakom „predstoji”; nadalje napominje da su tri primjedbe iz izvješća Revizorskog suda za 2012. i 2013. označene oznakom „u tijeku” dok su tri primjedbe iz izvješća Revizorskog suda za 2013. označene oznakom „nije primjenjivo”;

2.  na temelju navoda Ureda potvrđuje sljedeće:

–  uvrstio je podatke o vremenskom razgraničenju obveza za zaposlene u odgovarajuće obrasce zajedno s potrebnim obrazloženjima za financijsku godinu 2014.;

–  uvedene su mjere za rješavanje opetovanih problema loše procjene proračunskih potreba i kasnih plaćanja kao i pitanja transparentnosti i sukoba interesa;

–  upravni odbor usvojio je politiku sukoba interesa krajem 2013., a svi su članovi upravnog odbora i izvršni direktor potpisali obrazac Ureda o sukobu interesa i potvrdili nepostojanje sukoba interesa;

Primjedbe o zakonitosti i pravilnosti transakcija

3.  sa zabrinutošću prima na znanje da je Ured prenio 1 300 000 EUR u proračunskim obvezama koje nisu bile obuhvaćene pravnim obvezama; podsjeća Ured da je to u suprotnosti s Financijskom uredbom; potvrđuje odluku Ureda da 2015. ispravi te nepravilne prijenose u sustavu za upravljanje proračunom zbog toga što je financijsko razdoblje za financijsku godinu 2014. već zaključeno;

Upravljanje proračunom i financijama

4.  napominje da je praćenje proračuna tijekom financijske godine 2014. rezultiralo stopom izvršenja proračuna od 84,69 %, što je pad od 2,65 % u odnosu na 2013.; nadalje napominje da je stopa izvršenja odobrenih sredstava za plaćanja iznosila 71,33 %, što je smanjenje od 15,85 % u odnosu na 2013.;

5.  skreće pozornost na činjenicu da su 1062 plaćanja, što predstavlja 28,6 %, izvršena nakon roka određenog u Financijskoj uredbi, što je povećanje od 10,6 % u odnosu na 2013.; sa zabrinutošću primjećuje da se prosječno kašnjenje u plaćanjima u 2014. povećalo s tri dana u odnosu na 2013., i to na 24 dana; na temelju navoda Ureda prima na znanje da je uveden niz mjera kako bi se smanjilo kašnjenje u plaćanjima te da je stopa kašnjenja u plaćanjima za 2015. smanjena tijekom te godine; traži od Ureda da tijelu nadležnom za davanje razrješnice podnese izvješće o mjerama poduzetima za rješavanje tog problema;

6.  na temelju navoda Ureda prima na znanje da će najmanje dva puta godišnje pregledati svoj godišnji proračun počevši u drugom tromjesečju 2015. radi boljeg planiranja proračuna i postupka izvršenja te smanjenja neproporcionalnih iznosa prijenosa; nadalje napominje da je Ured uveo novi format za mjesečna izvješća o stanju proračuna kao i interne radionice o izvršenju proračuna i financijskom upravljanju; poziva Ured da o učinkovitosti poduzetih mjera obavijesti tijelo nadležno za davanje razrješnice;

Obveze i prijenosi

7.  prima na znanje da je 21,2 % (146 417 EUR) nediferenciranih rezerviranih odobrenih sredstava koja su prenesena iz 2013. godine otkazano 2014., što je povećanje od 4,7 % u odnosu na 2013.; primjećuje da se ta otkazivanja pretežno odnose na privremene usluge i tečajeve osposobljavanja osoblja te troškove administrativne potpore i prevođenja; podsjeća Ured da se ta otkazivanja kose s proračunskim načelom jedne godine te da velik broj otkazivanja prijenosa iz prethodne godine upućuje na nedostatke u planiranju proračuna; na temelju navoda Ureda potvrđuje da su uvedene mjere za bolje planiranje proračuna i postupak izvršenja te za smanjenje broja svih neproporcionalnih prijenosa na kraju financijske godine;

8.  prima na znanje da je razina rezerviranih odobrenih sredstava za glavu II. (administrativni rashodi) prenesenih u 2015. bila visoka i iznosila je 27,9 %; primjećuje da se ti prijenosi uglavnom odnose na savjetodavne usluge i konzultantske usluge u području IT-a koje su isporučene 2014., iako 2015. još nisu fakturirane niti isporučene;

Postupci javne nabave i zapošljavanja

9.  upoznat je s ažuriranom politikom zapošljavanja koja odražava promjene Pravilnika o osoblju; na temelju navoda Ureda utvrđuje da je 2015. izmijenio smjernice za zapošljavanje i odabir kandidata uvevši daljnje korake i kontrolu kako bi se zajamčila transparentnost i jednako postupanje; sa zabrinutošću primjećuje da je primjedba o transparentnosti postupaka zapošljavanja, na koju je Revizorski sud upozorio u svojem izvješću za 2012., u izvješću Revizorskog suda označena oznakom „predstoji”; poziva Ured da tijelu nadležnom za davanje razrješnice dostavi izvješće o učinkovitosti poduzetih mjera; sa zanimanjem iščekuje sljedeću reviziju Revizorskog suda i njegovu ocjenu poduzetih korektivnih mjera;

10.  prema izvješću Revizorskog suda ustvrđuje da Ured ima učestale promjene osoblja te da je 14 zaposlenih 2014. napustilo Ured, među kojima su četiri osobe na ključnim pozicijama; slaže se s Revizorskim sudom da je ta velika fluktuacija bitna prepreka u postizanju ciljeva iz godišnjeg i višegodišnjeg programa Ureda; prema navodima Ureda utvrđuje da je zaposlio zamjene za osoblje koje je otišlo 2014. te da su sva radna mjesta sada popunjena ili je postupak zapošljavanja u tijeku; traži da Ured ispita razloge visoke učestalosti promjene osoblja i tijelu nadležnom za davanje razrješnice podnese izvješće o mjerama poduzetim za rješavanje tog pitanja;

Sprečavanje i postupanje u slučaju sukoba interesa i transparentnost

11.  sa zabrinutošću primjećuje da Ured nije javno objavio svoju politiku sprečavanja sukoba interesa i postupanja u slučaju njegove pojave niti obrasce o sukobu interesa koje su potpisali članovi upravnog odbora i izvršni direktor; apelira na Ured da to učini što prije;

12.  poziva na opće poboljšanje kad je riječ o sprečavanju i borbi protiv korupcije primjenom holističkoga pristupa, počevši od bolje javne dostupnosti dokumenata i strožih pravila o sukobima interesa, uvođenja ili jačanja registara transparentnosti i pružanja dostatnih sredstava za mjere provođenja zakona te preko unaprijeđene suradnje među državama članicama i s relevantnim trećim zemljama;

13.  traži od Agencije da donese jasna pravila o zviždačima i praksi „kružnih vrata”;

Unutarnje kontrole

14.  prima na znanje da su od šest preostalih standarda unutarnje kontrole koji nisu bili u potpunosti provedeni, dva provedena; utvrđuje da je provedba preostalih četiriju standarda unutarnje kontrole u tijeku uz pomoć vanjskog konzultantskog poduzeća; poziva Ured da tijelo nadležno za davanje razrješnice obavijesti o potpunoj provedbi preostalih standarda unutarnje kontrole;

Unutarnja revizija

15.  prima na znanje da je nakon ograničene revizije provedbe standarda unutarnje kontrole koju je poduzela Služba Komisije za unutarnju reviziju, zabilježeno da je jedanaest preporuka adekvatno provedeno i da će ih Služba za unutarnju reviziju zaključiti; nadalje napominje da je sedam preporuka iz prošlih godina i dalje otvoreno, od kojih su četiri označene kao „vrlo važne”, a tri kao „važne”; traži od Ureda da o provedbi preostalih preporuka obavijesti tijelo nadležno za davanje razrješnice;

Ostale primjedbe

16.  prima na znanje poteškoće u upravljanju trenutačnom izbjegličkom krizom; usto uzima u obzir da će se količina zadaća Agencije vjerojatno još povećati te da će u skladu s tim trebati povećati iznos njezina proračuna i broj zaposlenika; stoga od Agencije traži da uloži više truda, bolje upravlja svojim proračunom i donese akcijski plan kako bi optimalno izvršavala svoje dužnosti u predstojećim godinama;

°

°  °

17.  u vezi s drugim primjedbama koje su priložene Odluci o razrješnici i horizontalne su naravi upućuje na svoju Rezoluciju od [xx xxxx 2016.](13) [o uspješnosti, financijskom upravljanju i nadzoru agencija].

18.2.2016

MIŠLJENJE oDBORA ZA GRAĐANSKE SLOBODE, PRAVOSUĐE I UNUTARNJE POSLOVE

upućeno Odboru za proračunski nadzor

o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog potpornog ureda za azil za financijsku godinu 2014.

(2015/2194(DEC))

Izvjestiteljica za mišljenje: Monica Macovei

PRIJEDLOZI

Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove poziva Odbor za proračunski nadzor da kao nadležni odbor u prijedlog rezolucije koji će usvojiti uvrsti sljedeće prijedloge:

1.  napominje da je Agencija u 2014. prenijela oko 1,3 milijuna EUR u proračunskim obvezama koje nisu bile obuhvaćene pravnim obvezama; napominje da je Agencija 28,6 % isplata izvršila nakon krajnjih rokova utvrđenih u Financijskoj uredbi; napominje da je otkazano 21,2 % nediferenciranih odobrenih sredstava za preuzimanje obveza prenesenih u 2014., što je više nego u 2013. (16,5 %); slaže se s Revizorskim sudom da to upućuje na postojanje manjkavosti u proračunskom planiranju Agencije i da se kosi s proračunskim načelom jedne godine, no istodobno priznaje da je u pojedinim slučajevima do prijenosa moglo doći zbog višegodišnje naravi operacija, postupaka javne nabave i projekata;

2.   prima na znanje zaključke Revizorskog suda koji smatra da godišnji financijski izvještaji Europskog potpornog ureda za azil vjerno prikazuju njegovo financijsko stanje na dan 31. prosinca 2014. te da su njegove transakcije zakonite i uredne;

3.  prima na znanje veliku fluktuaciju osoblja u 2014., pri čemu je Agenciju napustilo 14 članova osoblja, od kojih je njih četvero bilo na ključnim položajima; slaže se sa Sudom da je to velika prepreka postizanju ciljeva iz godišnjeg i višegodišnjeg radnog programa;

4.  prima na znanje sporno pitanje koje je 2013. istaknuo Revizorski sud u vezi s činjenicom da su pitanja za razgovore i testove bila sastavljana nakon što su pojedinačni zahtjevi bili obrađeni, zbog čega bi se moglo zaključiti da su zahtjevi utjecali na pitanja; u tom kontekstu sa zabrinutošću napominje da selekcijski odbori nisu uvijek dodjeljivali bodove prema svim kriterijima odabira iz oglasa za slobodna mjesta; snažno potiče Agenciju da smjesta ispravi te manjkavosti u okviru postupka zapošljavanja;

5.   pozdravlja donošenje politike, u skladu sa smjernicama koje je Komisija objavila u prosincu 2013., o prevenciji sukoba interesa i postupanju u slučaju da do njih dođe te potiče Agenciju da tu politiku objavi zajedno sa životopisima i izjavama o financijskim interesima te da tijelu nadležnom za davanje razrješnice pruži uvid u dosadašnji uspjeh ostvaren u utvrđenim slučajevima sukoba interesa; poziva Agenciju da donese jasna pravila o zviždačima i praksi „kružnih vrata”;

6.  prima na znanje poteškoće u upravljanju trenutačnom izbjegličkom krizom; uzima u obzir, osim toga, da će se količina zadaća Agencije vjerojatno još povećati te da će u skladu s tim trebati povećati iznos njezina proračuna i broj osoblja; stoga traži od Agencije da uloži više truda, bolje upravlja svojim proračunom i donese akcijski plan kako bi optimalno izvršavala svoje dužnosti u predstojećim godinama.

REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJAU ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Datum usvajanja

16.2.2016

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

52

2

2

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Jan Philipp Albrecht, Gerard Batten, Michał Boni, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Marina Albiol Guzmán, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Daniel Dalton, Dennis de Jong, Gérard Deprez, Anna Hedh, Petr Ježek, Emil Radev, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJAU NADLEŽNOM ODBORU

Datum usvajanja

4.4.2016

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

15

3

1

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Marian-Jean Marinescu

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Bodil Valero

(1)

SL C 409, 9.12.2015., str. 102.

(2)

SL C 409, 9.12.2015., str. 102.

(3)

SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(4)

SL L 132, 29.5.2010., str. 11.

(5)

SL L 357, 31.12.2002., str. 72.

(6)

SL L 328, 7.12.2013., str. 42.

(7)

SL C 409, 9.12.2015., str. 102.

(8)

SL C 409, 9.12.2015., str. 102.

(9)

SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(10)

SL L 132, 29.5.2010., str. 11.

(11)

SL L 357, 31.12.2002., str. 72.

(12)

SL L 328, 7.12.2013., str. 42.

(13)

Usvojeni tekstovi od tog datuma, P[8_TA(-PROV)(2016)0000].

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti