Postup : 2015/2194(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0133/2016

Predkladané texty :

A8-0133/2016

Rozpravy :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Hlasovanie :

PV 28/04/2016 - 4.30
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0166

SPRÁVA     
PDF 544kWORD 117k
8.4.2016
PE 569.744v02-00 A8-0133/2016

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho podporného úradu pre azyl za rozpočtový rok 2014

(2015/2194(DEC))

Výbor pre kontrolu rozpočtu

Spravodajca: Derek Vaughan

 1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU


1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho podporného úradu pre azyl za rozpočtový rok 2014

(2015/2194(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskeho podporného úradu pre azyl za rozpočtový rok 2014,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho podporného úradu pre azyl za rozpočtový rok 2014 spolu s odpoveďami úradu(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2014 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2016 o udelení absolutória úradu za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2014 (05584/2016 – C8-0092/2016),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 439/2010 z 19. mája 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky podporný úrad pre azyl(4), a najmä na jeho článok 36,

–  so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(5),

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady(6) (EÚ, Euratom) č. 966/2012, a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0133/2016),

1.  udeľuje absolutórium výkonnému riaditeľovi Európskeho podporného úradu pre azyl za plnenie rozpočtu úradu za rozpočtový rok 2014;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, výkonnému riaditeľovi Európskeho podporného úradu pre azyl, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

2. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho podporného úradu pre azyl za rozpočtový rok 2014

(2015/2194(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskeho podporného úradu pre azyl za rozpočtový rok 2014,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho podporného úradu pre azyl za rozpočtový rok 2014 spolu s odpoveďami úradu(7),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(8) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2014 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2016 o udelení absolutória úradu za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2014 (05584/2016 – C8-0092/2016),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(9), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 439/2010 z 19. mája 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky podporný úrad pre azyl(10), a najmä na jeho článok 36,

–  so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(11),

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady(12) (EÚ, Euratom) č. 966/2012, a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0133/2016),

1.  berie na vedomie, že konečná ročná účtovná závierka Európskeho podporného úradu pre azyl sa nachádza v prílohe k správe Dvora audítorov;

2.  schvaľuje účtovnú závierku Európskeho podporného úradu pre azyl za rozpočtový rok 2014;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie výkonnému riaditeľovi Európskeho podporného úradu pre azyl, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

3. NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho podporného úradu pre azyl za rozpočtový rok 2014

(2015/2194(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho podporného úradu pre azyl za rozpočtový rok 2014,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0133/2016),

A.  keďže podľa finančných výkazov predstavoval konečný rozpočet Európskeho podporného úradu pre azyl (ďalej len „úrad“) na rozpočtový rok 2014 sumu 15 663 975 EUR; keďže 94 % rozpočtu úradu pochádza z rozpočtu Únie;

B.  keďže Dvor audítorov vo svojej správe o overení ročnej účtovnej závierky úradu za rozpočtový rok 2014 (ďalej len „správa Dvora audítorov“) vyhlásil, že získal primeranú istotu o tom, že ročná účtovná závierka úradu je spoľahlivá a že príslušné operácie sú zákonné a riadne;

Následné kroky v súvislosti s absolutóriom za rok 2013

1.  na základe správy Dvora audítorov konštatuje, že dve pripomienky uvedené v správach Dvora audítorov za roky 2012 a 2013 boli označené ako „nevyriešené“; ďalej konštatuje, že tri pripomienky uvedené v správach Dvora audítorov za roky 2012 a 2013 boli označené ako „prebiehajúce“ a tri pripomienky uvedené v správe Dvora audítorov za rok 2013 boli označené ako „nevzťahuje sa“;

2.  na základe informácií úradu berie na vedomie, že:

-  úrad začlenil informácie o časovom rozlíšení v prípade výdavkov na zamestnancov za rozpočtový rok 2014 do príslušných formulárov spolu s potrebným odôvodnením;

-  boli zavedené opatrenia na riešenie opakujúcich sa problémov nesprávneho odhadu rozpočtových potrieb a oneskorených platieb, ako aj otázok v oblasti transparentnosti a konfliktov záujmov;

-  správna rada podporila v roku 2013 politiku v oblasti konfliktov záujmov a všetci jej členovia, ako aj výkonný riaditeľ, podpísali vyhlásenie úradu o konflikte záujmov a potvrdili neexistenciu konfliktu záujmov;

Pripomienky k zákonnosti a riadnosti operácií

3.  so znepokojením berie na vedomie, že úrad preniesol viazané rozpočtové prostriedky vo výške 1 300 000 EUR, ktoré neboli kryté právnymi záväzkami; upozorňuje úrad, že je to v rozpore s nariadením o rozpočtových pravidlách; berie na vedomie rozhodnutie úradu napraviť tieto neoprávnené prenosy v rámci systému rozpočtového hospodárenia v roku 2015, pretože finančné obdobie za rozpočtový rok 2014 už bolo uzavreté;

Rozpočtové a finančné hospodárenie

4.  konštatuje, že úsilie o monitorovanie rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2014 prinieslo mieru plnenia rozpočtu na úrovni 84,69 %, čo v porovnaní s rokom 2013 predstavuje zníženie o 2,65 %; ďalej konštatuje, že miera plnenia platobných rozpočtových prostriedkov bola 71,33 %, čo v porovnaní s rokom 2013 predstavuje zníženie o 15,85 %;

5.  upozorňuje na skutočnosť, že 1 062, t. j. 28,6 % platieb bolo vykonaných po lehote stanovenej v nariadení o rozpočtových pravidlách, čo v porovnaní s rokom 2013 predstavuje zvýšenie o 10,6 %; so znepokojením konštatuje, že priemerné oneskorenie v prípade oneskorených platieb sa medzi rokmi 2013 a 2014 zvýšilo z 3 na 24 dní; na základe informácií úradu konštatuje, že na zníženie počtu oneskorených platieb bol zavedený celý rad opatrení a že miera oneskorených platieb za rok 2015 sa v roku 2015 znížila; žiada úrad, aby informoval orgán udeľujúci absolutórium o opatreniach prijatých na riešenie tohto problému;

6.  na základe informácií úradu konštatuje, že úrad aspoň dvakrát za rok preskúma svoj ročný rozpočet, pričom začne v druhom štvrťroku 2015, s cieľom zlepšiť rozpočtové plánovanie a postupy plnenia a obmedziť neprimeraný objem prenosov; ďalej konštatuje, že úrad zaviedol novú formu mesačných správ o stave rozpočtu, ako aj interné semináre o plnení rozpočtu a finančnom hospodárení; vyzýva úrad, aby o účinnosti prijatých opatrení podal správu orgánu udeľujúcemu absolutórium;

Záväzky a prenosy

7.  berie na vedomie, že 21,2 % (146 417 EUR) nediferencovaných viazaných rozpočtových prostriedkov prenesených z roku 2013 bolo v roku 2014 zrušených, čo v porovnaní s rokom 2013 predstavuje zvýšenie o 4,7 %; konštatuje, že tieto zrušenia súviseli najmä s predbežnými službami a so školeniami pre zamestnancov, ako aj s administratívnou podporou a nákladmi na preklad; upozorňuje úrad, že tieto zrušenia sú v rozpore s rozpočtovou zásadou ročnej platnosti a že vysoká miera zrušených prenosov z predchádzajúceho roku svedčí o nedostatkoch v rozpočtovom plánovaní; na základe informácií úradu berie na vedomie, že boli zavedené opatrenia s cieľom zlepšiť rozpočtové plánovanie úradu a postup plnenia a obmedziť akékoľvek neprimerané prenosy na konci rozpočtového roka;

8.  berie na vedomie, že miera viazaných rozpočtových prostriedkov prenesených do roku 2015 v hlave II (administratívne výdavky) bola vysoká, na úrovni 27,9 %; konštatuje, že tieto prenosy súviseli najmä s poradenstvom a konzultačnými službami v oblasti IT, ktoré boli poskytované v roku 2014, hoci počas roka 2015 neboli fakturované ani poskytované;

Postupy verejného obstarávania a prijímania zamestnancov

9.  berie na vedomie aktualizovanú politiku prijímania zamestnancov, ktorá odráža zmeny služobného poriadku; na základe informácií úradu berie na vedomie, že úrad v roku 2015 uskutočnil revíziu usmernení v oblasti prijímania a výberu zamestnancov, a to zavedením ďalších krokov a kontrol na zabezpečenie transparentnosti a rovnakého zaobchádzania; so znepokojením konštatuje, že pripomienka uvedená v správe Dvora audítorov za rok 2012, ktorá sa týkala transparentnosti postupov prijímania zamestnancov, je v správe Dvora audítorov označená ako „nevyriešená“; vyzýva úrad, aby o účinnosti prijatých opatrení podal správu orgánu udeľujúcemu absolutórium; očakáva budúci audit Dvora audítorov a jeho hodnotenie prijatých nápravných opatrení;

10.  na základe správy Dvora audítorov konštatuje, že fluktuácia zamestnancov úradu je vysoká, pričom v roku 2014 z úradu odišlo 14 zamestnancov vrátane štyroch zamestnancov na kľúčových pozíciách; súhlasí s Dvorom audítorov v tom, že táto vysoká fluktuácia znamená značné riziko pre dosahovanie cieľov stanovených v ročnom a vo viacročnom programe úradu; na základe informácií úradu berie na vedomie, že úrad prijal na miesto zamestnancov, ktorí odišli v roku 2014, náhradných zamestnancov, a že všetky miesta sú teraz obsadené, resp. prebiehajú postupy prijímania; žiada úrad, aby preskúmal dôvody vysokej fluktuácie zamestnancov a aby informoval orgán udeľujúci absolutórium o opatreniach prijatých na riešenie tohto problému;

Prevencia a riešenie konfliktov záujmov a transparentnosť

11.  so znepokojením konštatuje, že úrad nezverejnil svoju politiku predchádzania a riešenia konfliktov záujmov ani vyhlásenia o konflikte záujmov, ktoré podpísali členovia správnej rady a výkonný riaditeľ; naliehavo žiada úrad, aby čo najskôr doriešil toto opatrenie;

12.  požaduje celkové zlepšenie v oblasti predchádzania korupcii a boja proti nej na základe holistického prístupu, počnúc lepším prístupom verejnosti k dokumentom a prísnejšími pravidlami týkajúcimi sa konfliktu záujmov, zavedením alebo sprísnením registrov transparentnosti a poskytovaním dostatočných zdrojov na opatrenia presadzovania práva, ako aj lepšou spoluprácou medzi členskými štátmi a s príslušnými tretími krajinami;

13.  žiada agentúru, aby prijala jasné pravidlá týkajúce sa oznamovateľov a proti efektu otáčavých dverí;

Vnútorné kontroly

14.  berie na vedomie, že zo šiestich nedokončených a neúplne implementovaných štandardov vnútornej kontroly boli vykonané dva štandardy; konštatuje, že implementácia štyroch zvyšných štandardov vnútornej kontroly prebieha za pomoci externého konzultanta; vyzýva úrad, aby informoval orgán udeľujúci absolutórium o úplnej implementácii nedokončených štandardov vnútornej kontroly;

Vnútorný audit

15.  berie na vedomie, že okrem obmedzeného prieskumu implementácie štandardov vnútornej kontroly, ktorý uskutočnil Útvar Komisie pre vnútorný audit (IAS), bolo jedenásť odporúčaní hodnotených ako „dostatočne implementované“ a IAS ich uzavrel; ďalej konštatuje, že sedem odporúčaní z predchádzajúceho roka je naďalej nedoriešených, štyri sú hodnotené ako „veľmi dôležité“ a tri ako „dôležité“; žiada úrad, aby informoval orgán udeľujúci absolutórium o splnení zostávajúcich odporúčaní;

Ďalšie pripomienky

16.  berie na vedomie ťažkosti spojené s riešením súčasnej utečeneckej krízy; okrem toho uznáva, že úlohy úradu sa pravdepodobne ďalej rozšíria a jeho rozpočet a počet zamestnancov sa budú musieť zodpovedajúcim spôsobom zvýšiť; žiada preto úrad, aby zvýšil úsilie a zlepšil svoje rozpočtové hospodárenie a predložil akčný plán, na základe ktorého bude optimálne fungovať v nasledujúcich rokoch;

°

°  °

17.  pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z [xx xxxx 2016](13) [o výkonnosti, finančnom hospodárení a kontrole agentúr].

18.2.2016

STANOVISKO Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

pre Výbor pre kontrolu rozpočtu

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho podporného úradu pre azyl za rozpočtový rok 2014

(2015/2194(DEC))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Monica Macovei

NÁVRHY

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci vyzýva Výbor pre kontrolu rozpočtu, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.  berie na vedomie, že agentúra preniesla v roku 2014 viazané rozpočtové prostriedky vo výške približne 1,3 milióna EUR, ktoré neboli kryté právnymi záväzkami; berie na vedomie, že 28,6 % platieb agentúry sa uhradilo po časovom limite stanovenom v nariadení o rozpočtových pravidlách; berie na vedomie, že bolo zrušených 21,2 % z nediferencovaných viazaných rozpočtových prostriedkov prenesených do roku 2014, čo je viac ako v roku 2013 (16,5 %); súhlasí s Dvorom audítorov, že to naznačuje nedostatky v plánovaní rozpočtu agentúry a je v rozpore so zásadou ročnej platnosti rozpočtu, aj keď uznáva, že v niektorých prípadoch prenosy môžu byť dôsledkom viacročnej povahy činností, postupov verejného obstarávania alebo projektov;

2.   berie na vedomie závery Dvora audítorov, v ktorých sa uvádza, že účtovná závierka Európskeho podporného úradu pre azyl verne vyjadruje jeho finančnú situáciu k 31. decembru 2014 a že jeho operácie sú zákonné a riadne;

3.  berie na vedomie vysokú mieru fluktuácie zamestnancov v roku 2014, keď z úradu odišlo 14 zamestnancov vrátane štyroch zamestnancov na kľúčových pozíciách; súhlasí s Dvorom audítorov v tom, že to predstavuje značné riziko pre dosahovanie cieľov stanovených v ročnom a vo viacročnom programe práce;

4.  berie na vedomie pretrvávajúci problém, na ktorý Dvor audítorov upozornil v roku 2013 a ktorý súvisí so skutočnosťou, že otázky na pohovory a testy boli vypracované po posúdení jednotlivých prihlášok, na základe čoho sa možno domnievať, že otázky boli ovplyvnené prihláškami; v tejto súvislosti berie so znepokojením na vedomie, že výberové komisie nie vždy udeľovali body za všetky výberové kritériá uvedené v oznámeniach o voľnom pracovnom mieste; naliehavo vyzýva agentúru, aby postup prijímania zamestnancov bezodkladne uviedla do poriadku;

5.   víta prijatie politiky prevencie a riešenia konfliktov záujmov v súlade s usmerneniami zverejnenými Komisiou v decembri 2013 a naliehavo vyzýva agentúru, aby túto politiku zverejnila spolu so životopismi a s vyhláseniami o záujmoch a aby orgánu udeľujúcemu absolutórium poskytla prehľad zistených prípadov konfliktu záujmov; žiada agentúru, aby prijala jasné pravidlá týkajúce sa oznamovateľov a proti efektu otáčavých dverí;

6.  berie na vedomie ťažkosti spojené s riešením súčasnej utečeneckej krízy; okrem toho uznáva, že úlohy agentúry sa pravdepodobne ďalej rozšíria a jej rozpočet a počet zamestnancov sa budú musieť zodpovedajúcim spôsobom zvýšiť; žiada agentúru, aby zvýšila úsilie a zlepšila svoje rozpočtové hospodárenie, ako aj aby predložila akčný plán, na základe ktorého bude optimálne fungovať v nadchádzajúcich rokoch.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

Dátum prijatia

16.2.2016

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

52

2

2

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Jan Philipp Albrecht, Gerard Batten, Michał Boni, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Marina Albiol Guzmán, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Daniel Dalton, Dennis de Jong, Gérard Deprez, Anna Hedh, Petr Ježek, Emil Radev, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA V GESTORSKOM VÝBORE

Dátum prijatia

4.4.2016

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

15

3

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Marian-Jean Marinescu

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Bodil Valero

(1)

Ú. v. EÚ C 409, 9.12.2015, s. 102.

(2)

Ú. v. EÚ C 409, 9.12.2015, s. 102.

(3)

Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

Ú. v. EÚ L 132, 29.5.2010, s. 11.

(5)

Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.

(6)

Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.

(7)

Ú. v. EÚ C 409, 9.12.2015, s. 102.

(8)

Ú. v. EÚ C 409, 9.12.2015, s. 102.

(9)

Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(10)

Ú. v. EÚ L 132, 29.5.2010, s. 11.

(11)

Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.

(12)

Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.

(13)

Prijaté texty z uvedeného dňa, P[8_TA(-PROV)(2016)0000].

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia