ZPRÁVA o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na rozpočtový rok 2014

7.4.2016 - (2015/2169(DEC))

Výbor pro rozpočtovou kontrolu
Zpravodaj: Derek Vaughan

Postup : 2015/2169(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A8-0134/2016
Předložené texty :
A8-0134/2016
Přijaté texty :

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na rozpočtový rok 2014

(2015/2169(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci za rozpočtový rok 2014,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci za rozpočtový rok 2014 spolu s odpověďmi agentury[1],

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti[2] účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2014 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 12. února 2016 o udělení absolutoria agentuře za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2014 (05584/2016 – C8-0067/2016),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002[3], a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2062/94 ze dne 18. července 1994 o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost a zdraví při práci[4], a zejména na článek 14 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství[5],

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012[6], a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (A8-0134/2016),

1.  uděluje řediteli Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci absolutorium za plnění rozpočtu agentury na rozpočtový rok 2014;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, řediteli Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

2. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o uzavření účtů Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci za rozpočtový rok 2014

(2015/2169(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci za rozpočtový rok 2014,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci za rozpočtový rok 2014 spolu s odpověďmi agentury[7],

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti[8] účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2014 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 12. února 2016 o udělení absolutoria agentuře za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2014 (05584/2016 – C8-0067/2016),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002[9], a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2062/94 ze dne 18. července 1994 o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost a zdraví při práci[10], a zejména na článek 14 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství[11],

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012[12], a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (A8-0134/2016),

1.  konstatuje, že konečná roční účetní závěrka Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci odpovídá znění připojenému ke zprávě Účetního dvora;

2.  schvaluje uzavření účtů Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na rozpočtový rok 2014;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí řediteli Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

3. NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

obsahujícího připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na rozpočtový rok 2014

(2015/2169(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na rozpočtový rok 2014,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (A8-0134/2016),

A.  vzhledem k tomu, že podle finančních výkazů Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen „agentura“) činil její konečný rozpočet na rozpočtový rok 2014 celkem 17 256 026 EUR, což představuje pokles o 1,17 % ve srovnání s rokem 2013;

B.  vzhledem k tomu, že příspěvek Unie do rozpočtu agentury na rozpočtový rok 2014 činil 14 987 210 EUR, což představuje snížení o 4,02 % ve srovnání s rokem 2013;

C.  vzhledem k tomu, že Účetní dvůr ve své zprávě o ověření roční účetní závěrky agentury za rozpočtový rok 2014 (dále jen „zpráva Účetního dvora“) uvedl, že získal přiměřenou jistotu, že roční účetní závěrka agentury je spolehlivá a uskutečněné operace jsou legální a správné;

Opatření přijatá v návaznosti na udělení absolutoria za rok 2013

1.  ze zprávy Účetního dvora zjišťuje, že pokud jde o dvě připomínky obsažené ve zprávě Účetního dvora za rok 2013, tak byla přijata nápravná opatření a u obou připomínek je ve zprávě Účetního dvora nyní označení „není relevantní“;

Rozpočtové a finanční řízení

2.  konstatuje, že výsledkem úsilí v souvislosti s monitorováním rozpočtu v roce 2014 byla míra plnění rozpočtu ve výši 98,65 % a že míra čerpání prostředků na platby činila 75,59 %;

Závazky a přenosy

3.  konstatuje, že míra prostředků na závazky přenesených do roku 2015 činila u hlavy II (správní výdaje) 443 412 EUR čili 34 %; uznává, že tyto přenosy se týkají převážně plánovaného nákupu zboží a služeb na konci roku v souvislosti s tím, jak agentura vybavovala své nové prostory, s obnovením ročních smluv na IT a s náklady na auditorské služby;

4.  bere na vědomí, že byla přenesena částka 4 384 922 EUR z roku 2013; s uspokojením konstatuje, že míra zrušených přenosů z roku 2013 činila pouze 1,96 %;

Převody

5.  konstatuje, že podle výroční zprávy o činnosti i podle zjištění auditů Účetního dvora zůstala výše a povaha převodů uskutečněných v roce 2014 stejně jako v předchozím roce v mezích finančních předpisů;

Postupy zadávání zakázek a přijímání pracovníků

6.  bere na vědomí, že agentura dokončila v roce 2014 pět postupů přijímání pracovníků, že jeden stále probíhal a že další tři byly naplánovány na rok 2015; bere na vědomí, že veškeré současné přijímání pracovníků slouží buď k nahrazení odcházejících zaměstnanců, nebo se jedná o dočasné smlouvy k pokrytí dlouhodobých nemocenských nebo mateřských dovolených; konstatuje, že se k postupům přijímání pracovníků agentury nenacházejí ve výroční zprávě Účetního dvora za rok 2014 žádné připomínky;

Prevence a řešení střetů zájmů a transparentnost

7.  bere na vědomí, že poté, co agentura v listopadu 2014 přijala svou politiku v oblasti střetu zájmů, nebyly zaznamenány žádné situace střetu zájmů;

8.  vyzývá k celkovému zlepšení předcházení korupci a boje proti ní na základě celostního přístupu, a to lepším přístupem veřejnosti k dokumentům a přísnějšími pravidly pro střety zájmů, zavedením nebo posílením rejstříků transparentnosti, poskytnutím dostatečných zdrojů na opatření pro vymáhání práva a rovněž lepší spoluprací mezi členskými státy a s příslušnými třetími zeměmi;

9.  připomíná, že stávající postupy pro předcházení střetům zájmů zaměstnanců agentury jsou v současné době přezkoumávány a měly být dopracovány v roce 2015; konstatuje, že přezkum těchto postupů stále probíhá, a vyzývá agenturu, aby jej co nejrychleji dokončila a informovala orgán příslušný k udělení absolutoria o jeho výsledcích;

10.  vybízí agenturu, aby u svých zaměstnanců více zvyšovala povědomí o politice předcházení střetům zájmů, souběžně s již probíhajícími činnostmi zvyšování informovanosti, a požaduje, aby integrita a transparentnost byly zařazeny jako povinný bod, o němž se bude hovořit při přijímacích řízeních a při pohovorech o pracovním výkonu;

Vnitřní kontroly

11.  bere na vědomí skutečnost, že agentura v ročním plánu řízení na rok 2014 souhlasila s provedením opatření k dalšímu zlepšení účinnosti standardů vnitřní kontroly v několika oblastech; bere na vědomí, že s ohledem na rozsah určených oblastí byl vypracován víceletý akční plán; dále bere na vědomí, že v červnu 2014 přijal ředitel agentury politiku vnitřní kontroly, která zahrnuje zvláštní postup týkající se vlastního hodnocení standardů vnitřní kontroly – založený na zavedené praxi v agentuře – a která vysvětluje platné systémy vnitřní kontroly a definuje role a odpovědnost v souvislosti s prováděním tohoto postupu;

Interní audit

12.  bere na vědomí, že Útvar interního auditu Komise (IAS) slouží jako interní auditor agentury a provádí v agentuře audity na základě strategického plánu interního auditu; dále bere na vědomí, že v roce 2014 neprovedl útvar IAS žádné nové audity a že další audit v rámci strategického plánu interního auditu proběhl v dubnu 2015;

Další připomínky

13.  ze zprávy Účetního dvora zjišťuje, že služební řád změněný v roce 2004 nařízením Rady (ES, Euratom) č. 723/2004[13] zahrnoval ustanovení, v němž se uvádí, že budoucí odměny úředníků, kteří nastoupili do služby před 1. květnem 2004, by neměly být nižší než odměny podle předchozího služebního řádu; bere na vědomí, že audit Účetního dvora odhalil, že toto ustanovení nebylo dodrženo a že v případě jednoho z 26 úředníků, kteří byli v dané době zaměstnáni, to vedlo k nedoplatku za období 2005 až 2014 ve výši 5 300 EUR; konstatuje, že agentura přijala nezbytná opatření k nápravě situace;

14.  bere na vědomí, že přestěhování agentury do nových prostor bylo dokončeno na konci roku 2013, avšak plně bylo provedeno až v roce 2014; vítá skutečnost, že nové prostory poskytují zaměstnancům více místa a lepší pracovní podmínky a návštěvníkům lepší zázemí pro konání schůzí; s uspokojením konstatuje, že přestěhování vedlo k významným úsporám na nájemném; vítá skutečnost, že dohoda o sídle se španělskými orgány dlouhodobě zabezpečuje agentuře pevné zázemí;

15. prohlašuje, že výroční zprávy agentury by mohly hrát důležitou úlohu při zjišťování, zda postupuje v souladu s požadavky transparentnosti, zodpovědnosti a integrity; vyzývá agenturu, aby učinila součástí své výroční zprávy standardní kapitolu věnovanou těmto komponentům;

16.  je si vědom klíčové úlohy agentury při naplňování strategického rámce EU pro ochranu zdraví a bezpečnost při práci na období 2014 až 2020;

17.  konstatuje, že rok 2014 byl prvním rokem plnění nového víceletého strategického programu agentury na období 2014 až 2020; oceňuje pozitivní zjištění, pokud jde o výsledky práce agentury během prvního roku naplňování strategie v následujících prioritních oblastech, které strategie vymezuje: předjímání změn, fakta a čísla, nástroje pro řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zvyšování povědomí, vytváření sítí a znalostí a komunikace agentury;

18.  vítá aktivní spolupráci mezi agenturou a příslušnými orgány členských států;

19.  oceňuje práci agentury na vývoji interaktivního online nástroje pro posuzování rizik a její úsilí v podobě kampaně za zdravá pracoviště s cílem posílit prevenci rizik a podporovat udržitelná a zdravá pracoviště;

°

°  °

20.  pokud jde o další připomínky, které doprovázejí jeho rozhodnutí o udělení absolutoria a mají horizontální povahu, odkazuje na své usnesení ze dne [xx. xxxx 2016][14] o výkonnosti, finančním řízení a kontrole agentur.

26.1.2016

STANOVISKO Výboru pro zaměstnanost a sociální věci

pro Výbor pro rozpočtovou kontrolu

k udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na rozpočtový rok 2014

(2015/2169(DEC))

Navrhovatel: David Casa

NÁVRHY

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci vyzývá Výbor pro rozpočtovou kontrolu jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1.  vyjadřuje uspokojení nad tím, že Účetní dvůr prohlásil, že operace, na nichž se zakládá roční účetní závěrka agentury za rozpočtový rok 2014, jsou ve všech významných ohledech legální a správné a že účetní závěrka věrně zobrazuje finanční situaci agentury ke dni 31. prosince 2014;

2.  je si vědom klíčové úlohy agentury při naplňování strategického rámce EU pro ochranu zdraví a bezpečnost při práci na období 2014–2020;

3.  konstatuje, že rok 2014 byl prvním rokem plnění nového víceletého strategického programu agentury na období 2014–2020; oceňuje pozitivní zjištění, pokud jde o výsledky práce agentury během prvního roku naplňování strategie v následujících prioritních oblastech, které strategie vymezuje: předjímání změn, fakta a čísla, nástroje pro řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zvyšování povědomí, vytváření sítí a znalostí a komunikace agentury;

4.  vítá aktivní spolupráci mezi agenturou a příslušnými orgány členských států;

5.  bere na vědomí, že míra plnění rozpočtu byla v roce 2014 i nadále vysoká (99 %), což ukazuje na to, že závazky byly přijaty včas; konstatuje však, že míra přenosů v hlavě II (34 %) se oproti předchozímu roku ještě zvýšila – přenesené prostředky se týkaly hlavně plánovaného nákupu zboží a služeb na konci roku v souvislosti s tím, jak agentura vybavovala své nové prostory, s obnovením ročních smluv na IT a s náklady na auditorské služby;

6.  vítá zprovoznění nových prostor agentury, v nichž mají zaměstnanci více místa a lepší pracovní podmínky a návštěvníci lepší zázemí pro konání schůzí, a navíc se tak podařilo výrazně ušetřit na nájemném; vítá skutečnost, že dohoda o sídle se španělskými orgány dlouhodobě zabezpečuje agentuře pevné zázemí;

7.  oceňuje práci agentury na vývoji interaktivního online nástroje pro posuzování rizik a její úsilí v podobě kampaně za zdravá pracoviště s cílem posílit prevenci rizik a podporovat udržitelná a zdravá pracoviště.

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Datum přijetí

25.1.2016

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

34

8

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Laura Agea, Guillaume Balas, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Jane Collins, Lampros Fountoulis, Arne Gericke, Thomas Händel, Marian Harkin, Czesław Hoc, Rina Ronja Kari, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Kostadinka Kuneva, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Sven Schulze, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Maria Arena, Amjad Bashir, Lynn Boylan, Miapetra Kumpula-Natri, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Evelyn Regner, Michaela Šojdrová

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Eleonora Evi, Anneli Jäätteenmäki

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

4.4.2016

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

15

4

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Marian-Jean Marinescu

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Bodil Valero

 • [1]  Úř. věst. C 409, 9.12.2015, s. 284.
 • [2]  Úř. věst. C 409, 9.12.2015, s. 284.
 • [3]  Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
 • [4]  Úř. věst. L 216, 20.8.1994, s. 1.
 • [5]  Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.
 • [6]  Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.
 • [7]  Úř. věst. C 409, 9.12.2015, s. 284.
 • [8]  Úř. věst. C 409, 9.12.2015, s. 284.
 • [9]  Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
 • [10]  Úř. věst. L 216, 20.8.1994, s. 1.
 • [11]  Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.
 • [12]  Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.
 • [13]    Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 723/2004 ze dne 22. března 2004, kterým se mění služební řád úředníků a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství (Úř. věst. L 124, 27.4.2004, s. 1).
 • [14]  Přijaté texty, P[8_TA(-PROV)(2016)0000].