RAPORT Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

  7.4.2016 - (2015/2169(DEC))

  Eelarvekontrollikomisjon
  Raportöör: Derek Vaughan

  Menetlus : 2015/2169(DEC)
  Menetluse etapid istungitel
  Dokumendi valik :  
  A8-0134/2016
  Esitatud tekstid :
  A8-0134/2016
  Vastuvõetud tekstid :

  1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

  Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

  (2015/2169(DEC))

  Euroopa Parlament,

  –  võttes arvesse Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri 2014. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

  –  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri eelarveaasta 2014 raamatupidamise aastaaruande kohta koos agentuuri vastusega[1],

  –  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust[2] 2014. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

  –  võttes arvesse nõukogu 12. veebruari 2016. aasta soovitust agentuuri tegevusele heakskiidu andmise kohta 2014. aasta eelarve täitmisel (05584/2016 – C8-0067/2016),

  –  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

  –  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)[3], eriti selle artiklit 208,

  –  võttes arvesse nõukogu 18. juuli 1994. aasta määrust (EÜ) nr 2062/94 Euroopa tööohutuse ja töötervishoiu agentuuri loomise kohta[4], eriti selle artiklit 14,

  –  võttes arvesse komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 185)[5],

  –  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)[6], eriti selle artiklit 108,

  –  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

  –  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni arvamust (A8-0134/2016),

  1.  annab heakskiidu Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri direktori tegevusele agentuuri 2014. aasta eelarve täitmisel;

  2.  esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

  3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri direktorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

  2. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

  Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri 2014. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta

  (2015/2169(DEC))

  Euroopa Parlament,

  –  võttes arvesse Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri 2014. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

  –  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri eelarveaasta 2014 raamatupidamise aastaaruande kohta koos agentuuri vastusega[7],

  –  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust[8] 2014. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

  –  võttes arvesse nõukogu 12. veebruari 2016. aasta soovitust agentuuri tegevusele heakskiidu andmise kohta 2014. aasta eelarve täitmisel (05584/2016 – C8-0067/2016),

  –  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

  –  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)[9], eriti selle artiklit 208,

  –  võttes arvesse nõukogu 18. juuli 1994. aasta määrust (EÜ) nr 2062/94 Euroopa tööohutuse ja töötervishoiu agentuuri loomise kohta[10], eriti selle artiklit 14,

  –  võttes arvesse komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 185)[11],

  –  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)[12], eriti selle artiklit 108,

  –  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

  –  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni arvamust (A8-0134/2016),

  1.  märgib, et Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri lõplik raamatupidamisaruanne vastab kontrollikoja aruande lisas esitatule;

  2.  annab heakskiidu Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri 2014. aasta raamatupidamiskontode sulgemisele;

  3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri direktorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

  3. EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

  tähelepanekutega, mis on Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa

  (2015/2169(DEC))

  Euroopa Parlament,

  –  võttes arvesse oma otsust Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta,

  –  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

  –  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni arvamust (A8-0134/2016),

  A.  arvestades, et Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri (edaspidi „agentuur“) finantsaruannete kohaselt oli agentuuri 2014. aasta lõplik eelarve 17 256 026 eurot, mis kujutab endast 2013. aastaga võrreldes 1,17 % suurust vähenemist;

  B.  arvestades, et liidu rahaline toetus agentuuri eelarvesse oli 2014. aastal 14 987 210 eurot, mis kujutab endast 2013. aastaga võrreldes 4,02 % suurust vähenemist;

  C.  arvestades, et kontrollikoda märkis oma aruandes agentuuri eelarveaasta 2014 raamatupidamise aastaaruande kohta (edaspidi „kontrollikoja aruanne“), et ta on saanud piisava kindluse selle kohta, et agentuuri raamatupidamise aastaaruanne on usaldusväärne ning selle aluseks olevad tehingud on seaduslikud ja korrektsed;

  2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise järelmeetmed

  1.  võtab kontrollikoja aruande põhjal teadmiseks, et seoses kahe kommentaariga, mille kontrollikoda esitas 2013. aastat käsitlevas aruandes, on võetud parandusmeetmeid ning kõnealuse kahe kommentaari seisuks on nüüd kontrollikoja aruandes märgitud „ei kohaldata“;

  Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine

  2.  märgib, et 2014. aastal tehtud eelarve jälgimise alaste pingutuste tulemusel oli eelarve täitmise määr 98,65 % ja et maksete assigneeringute täitmise määr oli 75,59 %;

  Kulukohustused ja ülekantud assigneeringud

  3.  märgib, et 2015. aastasse üle kantud kulukohustustega seotud assigneeringute määr oli II jaotises (halduskulud) 34 % ehk 443 412 eurot; võtab teadmiseks, et kõnealused ülekandmised on peamiselt seotud kaupade ja teenuste kavandatud ostuga aasta lõpul seoses uute ruumide sisustamisega agentuuri poolt ning iga-aastaste IT-lepingute uuendamisega ja audititeenuste kuludega;

  4.  täheldab, et 2013. aastast kanti üle 4 384 922 euro suurune summa; märgib rahuloluga, et üksnes 1,96 % 2013. aasta ülekantud assigneeringutest tühistati;

  Ümberpaigutamised

  5.  märgib, et iga-aastase tegevusaruande ja kontrollikoja auditileidude kohaselt jäi 2014. aastal ümber paigutatud assigneeringute tase ja laad finantseeskirjadega lubatud piiridesse nagu ka eelnenud aastal;

  Hanke- ja töölevõtmismenetlused

  6.  märgib, et agentuur viis 2014. aastal lõpule viis töölevõtmismenetlust, kusjuures üks on pooleli ja veel kolm on kavandatud 2015. aastaks; võtab teadmiseks, kõik praegused töölevõtmised on seotud kas lahkuvate töötajate või ajutiste lepingute asendamisega, et katta pikaajalisest haiguspuhkusest või rasedus- ja sünnituspuhkusest tulenevat personalivajadust; märgib, et agentuuri töölevõtmismenetluste kohta kontrollikoda oma 2014. aastat käsitlevas aruandes kommentaare ei esitanud;

  Huvide konfliktide ennetamine ja haldamine ning läbipaistvus

  7.  võtab teadmiseks, et pärast huvide konfliktide poliitika vastuvõtmist agentuuri poolt 2014. aasta novembris ei ole huvide konflikti olukordi avastatud;

  8.  nõuab korruptsiooni ennetamise ja sellevastase võitluse üldist parandamist tervikliku lähenemise abil, alustades üldsuse paremast juurdepääsust dokumentidele ja rangematest eeskirjadest huvide konfliktide kohta, läbipaistvusregistrite loomisest või tugevdamisest ja piisavate vahendite eraldamisest õiguskaitsemeetmeteks, ning tihendades ka koostööd liikmesriikide vahel ning asjaomaste kolmandate riikidega;

  9.  tuletab meelde, et agentuuri personali huvide konfliktide ennetamisega seotud kehtivad menetlused on läbivaatamisel, mis oleks pidanud jõudma lõpule 2015. aastal; märgib, et eeskirjade läbivaatamine on endiselt pooleli, ning kutsub agentuuri üles viima see protsess võimalikult kiiresti lõpule ja teavitama eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavat institutsiooni selle tulemustest;

  10.  ergutab agentuuri suurendama koos muude teadlikkuse suurendamise meetmetega oma töötajate teadlikkust huvide konflikti alasest poliitikast ning lisama usaldusväärsuse ja läbipaistvuse kohustusliku punktina arutamiseks töölevõtmismenetluste ja tulemuslikkuse hindamiste käigus;

  Sisekontroll

  11.  võtab teadmiseks asjaolu, et 2014. aasta juhtimiskavas nõustus agentuur võtma meetmeid, et parandada veelgi agentuuri sisekontrollistandardite tulemuslikkust mitmes valdkonnas; märgib, et kindlaksmääratud valdkondade ulatusest tulenevalt valmistati ette mitmeaastane tegevuskava; märgib lisaks, et 2014. aasta juunis võttis agentuuri direktor vastu sisekontrollipoliitika, mis hõlmab sisekontrollistandardite enesehindamise erimenetlust ning mille aluseks on agentuuris välja kujunenud tava, mille raames antakse aru kehtivatest sisekontrollisüsteemidest ning milles on määratletud menetluse rakendamise alased ülesanded ja kohustused;

  Siseaudit

  12.  märgib, et komisjoni siseauditi talitus tegutseb agentuuri siseaudiitorina ning teostab agentuuris auditeid strateegilise siseauditi kava alusel; märgib lisaks, et 2014. aastal ei teostanud siseauditi talitus ühtki uut auditit ja et järgmine strateegilise siseauditi kava raamistikus teostatud audit toimus 2015. aasta aprillis;

  Muud kommentaarid

  13.  võtab kontrollikoja aruande põhjal teadmiseks, et pärast personalieeskirjade muutmist 2004. aastal nõukogu määrusega (EÜ, Euratom) nr 723/2004[13], sisaldasid need sätteid, mille kohaselt ei tohiks enne 1. maid 2004 tööle võetud ametnike tulevased töötasud eelmiste personalieeskirjadega ette nähtud töötasudest väiksemad olla; täheldab, et kontrollikoja audit näitas, et seda ei järgitud ja 26st sel ajal tööle võetud ametnikust ühele oli perioodil 2005–2014 kokku makstud 5 300 eurot vähem; märgib, et agentuur võttis vajalikud meetmed kõnealuse probleemi lahendamiseks;

  14.  märgib, et agentuuri kolimine oma uutesse ruumidesse viidi lõpule 2013. aasta lõpus, kuid täielikult toimus see 2014. aastal; tunneb heameelt asjaolu üle, et uute ruumidega pakutakse töötajatele rohkem ruumi ja paremaid töötingimusi ning külastajatele paremaid koosoleku pidamise vahendeid; märgib rahuloluga, et kolimine on toonud kaasa olulise säästu rendi osas; tunneb heameelt asjaolu üle, et Hispaania ametivõimudega sõlmitud asukohaleping tagab agentuuri pikaajalise asukoha;

  15. märgib, et agentuuri aastaaruannetel võiks olla oluline roll läbipaistvuse, vastutuse ja usaldusväärsuse põhimõtete järgimises; nõuab, et agentuur lisaks oma aastaaruandesse standardse peatüki nende komponentide kohta;

  16.  tunnistab agentuuri tähtsat rolli ELi töötervishoiu ja tööohutuse strateegilise raamistiku (2014–2020) rakendamisel;

  17.  märgib, et 2014. aasta oli agentuuri uue mitmeaastase strateegilise programmi (2014–2020) esimene aasta; hindab positiivseid näitajaid, mis puudutavad agentuuri saavutusi programmi esimesel aastal järgmistes kõnealuses strateegias kindlaks määratud prioriteetsetes valdkondades: muutuste ettenägemine, faktid ja arvud, töötervishoiu ja tööohutuse haldamise vahendid, teadlikkuse tõstmine, võrkude loomise alane oskusteave ja organisatsiooni kommunikatsioon;

  18.  väljendab heameelt aktiivse koostöö üle agentuuri ja asjaomaste liikmesriikide ametiasutuste vahel;

  19.  tunnustab agentuuri tööd veebipõhise interaktiivse riskihindamisvahendi arendamisel ning tema poolt tervisliku töökoha kampaania kaudu tehtud jõupingutusi riskiennetuse tugevdamiseks ning säästvate ja tervislike töökohtade edendamiseks;

  °

  °  °

  20.  viitab eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsusele lisatud muude horisontaalsete tähelepanekute osas oma [xx xxxx 2016. aasta] resolutsioonile[14] ametite tulemuste, finantsjuhtimise ja kontrolli kohta.

  26.1.2016

  TÖÖHÕIVE- JA SOTSIAALKOMISJONI ARVAMUS

  eelarvekontrollikomisjonile

  Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

  (2015/2169(DEC))

  Arvamuse koostaja: David Casa

  ETTEPANEKUD

  Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon palub vastutaval eelarvekontrollikomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

  1.  väljendab rahulolu asjaolu üle, et kontrollikoda tunnistas, et agentuuri 2014. aasta raamatupidamise aastaaruande aluseks olevad tehingud on kõigis olulistes aspektides seaduslikud ja korrektsed ning et agentuuri finantsolukorda 31. detsembri 2014. aasta seisuga on kajastatud õiglaselt;

  2.  tunnistab agentuuri tähtsat rolli ELi töötervishoiu ja tööohutuse strateegilise raamistiku (2014−2020) rakendamisel;

  3.  märgib, et 2014. aasta oli agentuuri uue mitmeaastase strateegilise programmi (2014–2020) esimene aasta; hindab positiivseid näitajaid, mis puudutavad agentuuri saavutusi programmi esimesel aastal järgmistes kõnealuses strateegias kindlaks määratud prioriteetsetes valdkondades: muutuste ettenägemine, faktid ja arvud, töötervishoiu ja tööohutuse haldamise vahendid, teadlikkuse tõstmine, võrkude loomise alane oskusteave ja organisatsiooni kommunikatsioon;

  4.  väljendab heameelt aktiivse koostöö üle agentuuri ja asjaomaste liikmesriikide ametiasutuste vahel;

  5.  võtab teadmiseks, et 2014. aastal oli eelarve täitmise määr endiselt kõrge (99 %), mis näitab, et kulukohustused võeti õigeaegselt; märgib siiski, et ülekandmiste määr II jaotises (34 %) kasvas eelnenud aastaga võrreldes veelgi, mis tulenes peamiselt kaupade ja teenuste ostust aasta lõpus seoses agentuuri uute ruumide sisustamisega ning iga-aastaste IT-lepingute uuendamisega ja audititeenuste kuludega;

  6.  tunneb heameelt agentuuri uue hoone avamise üle, millega pakutakse töötajatele rohkem ruumi ja paremaid töötingimusi ning külastajatele paremaid koosolekute pidamise ruume ning mis on lisaks toonud kaasa olulise säästu rendi osas; tunneb heameelt asjaolu üle, et Hispaania ametivõimudega sõlmitud asukohaleping tagab agentuuri pikaajalise asukoha;

  7.  tunnustab agentuuri tööd veebipõhise interaktiivse riskihindamisvahendi arendamisel ning tema poolt tervisliku töökoha kampaania kaudu tehtud jõupingutusi riskiennetuse tugevdamiseks ning säästvate ja tervislike töökohtade edendamiseks.

  NÕUANDVAS KOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

  Vastuvõtmise kuupäev

  25.1.2016

   

   

   

  Lõpphääletuse tulemus

  +:

  –:

  0:

  34

  8

  0

  Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

  Laura Agea, Guillaume Balas, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Jane Collins, Lampros Fountoulis, Arne Gericke, Thomas Händel, Marian Harkin, Czesław Hoc, Rina Ronja Kari, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Kostadinka Kuneva, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Sven Schulze, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská

  Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

  Maria Arena, Amjad Bashir, Lynn Boylan, Miapetra Kumpula-Natri, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Evelyn Regner, Michaela Šojdrová

  Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

  Eleonora Evi, Anneli Jäätteenmäki

  VASTUTAVAS KOMISJONIS TOIMUNUDLÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

  Vastuvõtmise kuupäev

  4.4.2016

   

   

   

  Lõpphääletuse tulemus

  +:

  –:

  0:

  15

  4

  0

  Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

  Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

  Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

  Marian-Jean Marinescu

  Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

  Bodil Valero

  • [1]  ELT C 409, 9.12.2015, lk 284.
  • [2]  ELT C 409, 9.12.2015, lk 284.
  • [3]  ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
  • [4]  EÜT L 216, 20.8.1994, lk 1.
  • [5]  EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72.
  • [6]  ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.
  • [7]  ELT C 409, 9.12.2015, lk 284.
  • [8]  ELT C 409, 9.12.2015, lk 284.
  • [9]  ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
  • [10]  EÜT L 216, 20.8.1994, lk 1.
  • [11]  EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72.
  • [12]  ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.
  • [13]    Nõukogu 22. märtsi 2004. aasta määrus (EÜ, Euratom) nr 723/2004, millega muudetakse Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirju ja Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimusi (ELT L 124, 27.4.2004, lk 1).
  • [14]  Vastuvõetud tekstid, P[8_TA(-PROV)(2016)0000].