IZVJEŠĆE o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu za financijsku godinu 2014.

  7.4.2016 - (2015/2169(DEC))

  Odbor za proračunski nadzor
  Izvjestitelj: Derek Vaughan

  Postupak : 2015/2169(DEC)
  Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
  Odabrani dokument :  
  A8-0134/2016
  Podneseni tekstovi :
  A8-0134/2016
  Doneseni tekstovi :

  1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

  o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu za financijsku godinu 2014.

  (2015/2169(DEC))

  Europski parlament,

  –  uzimajući u obzir završne godišnje financijske izvještaje Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu za financijsku godinu 2014.,

  –  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu za financijsku godinu 2014., s odgovorima Agencije[1],

  –  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu[2] u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2014., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

  –  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 12. veljače 2016. o razrješnici koju Agencija treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2014. (05584/2016 – C8-0067/2016),

  –  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

  –  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002[3], a posebno njezin članak 208.,

  –  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 2062/94 od 18. srpnja 1994. o osnivanju Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu[4], a posebno njezin članak 14.,

  –  uzimajući u obzir Uredbu Komisije (EZ, Euratom) br. 2343/2002 od 19. studenoga 2002. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 185. Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica[5],

  –  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća[6], a posebno njezin članak 108.,

  –  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

  –  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja (A8-0134/2016),

  1.  daje razrješnicu direktorici Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu za izvršenje proračuna Agencije za financijsku godinu 2014.;

  2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

  3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi direktorici Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

  2. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

  o zaključenju poslovnih knjiga Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu za financijsku godinu 2014.

  (2015/2169(DEC))

  Europski parlament,

  –  uzimajući u obzir završne godišnje financijske izvještaje Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu za financijsku godinu 2014.,

  –  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu za financijsku godinu 2014., s odgovorima Agencije[7],

  –  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu[8] u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2014., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

  –  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 12. veljače 2016. o razrješnici koju Agencija treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2014. (05584/2016 – C8-0067/2016),

  –  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

  –  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002[9], a posebno njezin članak 208.,

  –  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 2062/94 od 18. srpnja 1994. o osnivanju Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu[10], a posebno njezin članak 14.,

  –  uzimajući u obzir Uredbu Komisije (EZ, Euratom) br. 2343/2002 od 19. studenoga 2002. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 185. Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica[11],

  –  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća[12], a posebno njezin članak 108.,

  –  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

  –  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja (A8-0134/2016),

  1.  utvrđuje da završni godišnji financijski izvještaji Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu odgovaraju obliku u kojemu su sadržani u prilogu izvješću Revizorskog suda;

  2.  odobrava zaključenje poslovnih knjiga Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu za financijsku godinu 2014.;

  3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi direktorici Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

  3. PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

  s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu za financijsku godinu 2014.

  (2015/2169(DEC))

  Europski parlament,

  –  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu za financijsku godinu 2014.,

  –  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

  –  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja (A8-0134/2016),

  A.  budući da je prema financijskim izvještajima Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu („Agencija”) njezin konačni proračun za financijsku godinu 2014. iznosio 17 256 026 EUR, što predstavlja smanjenje od 1,17 % u odnosu na 2013. godinu;

  B.  budući da je doprinos Unije proračunu Agencije za financijsku godinu 2014. iznosio 14 987 210 EUR, što predstavlja smanjenje od 4,02 % u odnosu na 2013.;

  C.  budući da je Revizorski sud u svojem izvješću o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Agencije za financijsku godinu 2014. („izvješće Revizorskog suda”) izrazio razumno jamstvo da je godišnja računovodstvena dokumentacija Agencije pouzdana te da su povezane transakcije zakonite i pravilne;

  Mjere poduzete na temelju preporuka iz razrješnice za 2013.

  1.  primjećuje na temelju izvješća Suda da su poduzete korektivne mjere u pogledu dviju primjedbi iz izvješća Suda za 2013. te da su te dvije primjedbe u izvješću Suda sada označene oznakom „nije primjenjivo”;

  Proračunsko i financijsko upravljanje

  2.  primjećuje da su napori u praćenju proračuna tijekom financijske godine 2014. rezultirali stopom izvršenja proračuna od 98,65 % te da je stopa izvršenja odobrenih sredstava za plaćanja iznosila 75,59 %;

  Obveze i prijenosi

  3.  primjećuje da je razina rezerviranih odobrenih sredstava prenesenih u 2015. za glavu II. (administrativni troškovi) iznosila 443 412 EUR ili 34 %; potvrđuje da se ti prijenosi odnose uglavnom na kupnju robe i usluga krajem godine, kako je planirano, u vezi s opremanjem novih prostorija Agencije, obnovom godišnjih ugovora povezanih s informacijskim tehnologijama te s troškovima usluga revizije;

  4.  primjećuje da je iznos od 4 384 922 EUR prenesen iz financijske godine 2013.; sa zadovoljstvom primjećuje da je ukinuto samo 1,96 % prijenosa iz 2013.;

  Prijenosi

  5.  primjećuje da su prema godišnjem izvješću o radu i prema rezultatima revizije Revizorskog suda, razina i narav prijenosa u 2014. godini ostali u granicama financijskih pravila kao i prethodne godine;

  Postupci nabave i zapošljavanja

  6.  primjećuje da je Agencija dovršila pet postupaka zapošljavanja 2014., dok je jedan u tijeku, a još se tri planiraju za 2015.; potvrđuje da se cjelokupno trenutačno zapošljavanje odnosi na zamjene zaposlenika koji su na odlasku ili na privremene zaposlenike koji zamjenjuju zaposlenike odsutne zbog dugotrajne bolesti ili rodiljnog dopusta; primjećuje da Sud u svojem godišnjem izvješću za 2014. nije komentirao postupke zapošljavanja Agencije;

  Sprečavanje i postupanje u slučaju sukoba interesa i transparentnost

  7.  potvrđuje da nisu ustanovljene nikakve situacije povezane sa sukobima interesa nakon što je Agencija usvojila politiku postupanja u slučajevima sukoba interesa u studenome 2014.,

  8.  poziva na opće poboljšanje kad je riječ o sprečavanju i borbi protiv korupcije primjenom holističkoga pristupa, počevši od bolje javne dostupnosti dokumenata i strožih pravila o sukobima interesa, uvođenja ili jačanja registara transparentnosti i pružanja dostatnih sredstava za mjere provođenja zakona te preko unaprijeđene suradnje među državama članicama i s relevantnim trećim zemljama;

  9.  podsjeća na to da se postojeći postupci povezani sa sprečavanjem sukoba interesa za osoblje Agencije preispituju te da će biti dovršeni 2015.; primjećuje da je preispitivanje pravila i dalje u tijeku te poziva Agenciju da taj postupak dovrši što je prije moguće te da obavijesti tijelo nadležno za davanje razrješnice o rezultatima;

  10.  potiče Agenciju da više radi na podizanju razine osviještenosti o politici sukoba interesa među svojim osobljem te da istodobno radi na podizanju razine osviještenosti i na tome da integritet i transparentnost budu neizostavne stavke u okviru postupaka zapošljavanja i provjera uspješnosti;

  Unutarnja kontrola

  11.  primjećuje da je Agencija u godišnjem planu upravljanja za 2014. izrazila suglasnost s mjerama za daljnje poboljšanje djelotvornosti standarda unutarnje kontrole Agencije u nekoliko područja; primjećuje da je, s obzirom na opseg utvrđenih područja, pripremljen višegodišnji akcijski plan; nadalje primjećuje da je direktorica Agencije u lipnju 2014. donijela politiku unutarnje kontrole koja uključuje poseban postupak za samoprocjenu standarda unutarnje kontrole koji se temelji na postojećoj praksi u Agenciji, sadrži opis sustava unutarnje kontrole koji su na snazi te definira uloge i odgovornosti u vezi s provedbom postupka;

  Unutarnja revizija

  12.  primjećuje da Služba Komisije za unutarnju reviziju služi kao unutarnji revizor Agencije te provodi revizije u Agenciji na temelju strateškog plana unutarnje revizije; nadalje primjećuje da Služba za unutarnju reviziju 2014. nije provela nijednu novu reviziju te da je sljedeća revizija u okviru strateškog plana unutarnje revizije izvršena u travnju 2015.;

  Ostale primjedbe

  13.  prima na znanje, na temelju izvješća Revizorskog suda, da nakon izmjene Pravilnika o osoblju u 2004. Uredbom Vijeća (EZ, Euratom) br. 723/2004[13] buduće plaće dužnosnika koji su zaposleni prije 1. svibnja 2004. ne smiju biti niže nego što su bile propisane prijašnjim pravilnikom o osoblju; primjećuje da je revizija Suda pokazala da se to nije poštovalo i da je, u slučaju jednoga od 26 dužnosnika koji su tada bili zaposleni, to dovelo do smanjene isplate u iznosu od 5 300 EUR za razdoblje 2005. – 2014.; prima na znanje da je Agencija poduzela potrebne mjere kako bi to ispravila;

  14.  primjećuje da je preseljenje Agencije u nove prostorije dovršeno krajem 2013., ali je u cijelosti provedeno 2014.; pozdravlja činjenicu da osoblje u novim prostorijama ima više prostora i bolje radne uvjete, a posjetitelji bolje prostorije za sastanke; sa zadovoljstvom primjećuje da je preseljenje rezultiralo znatnim uštedama u troškovima najma; pozdravlja činjenicu da sporazum o sjedištu sa španjolskim vlastima znači dugoročno jamstvo da će Agencija ostati na istoj lokaciji;

  15. navodi da bi godišnja izvješća Agencije mogla imati važnu ulogu u pridržavanju pravila o transparentnosti, odgovornosti i integritetu; poziva Agenciju da u svoje godišnje izvješće uvrsti redovno poglavlje o tim sastavnicama;

  16.  prepoznaje ključnu ulogu Agencije u provedbi strateškog okvira EU-a o zdravlju i sigurnosti na radu 2014. – 2020.;

  17.  napominje da je 2014. bila prva godina provedbe novog višegodišnjeg strateškog programa Agencije za razdoblje 2014. – 2020.; cijeni pozitivne naznake u vezi s rezultatima Agencije tijekom prve godine provođenja strategije u sljedećim prioritetnim područjima definiranima u strategiji: predviđanje promjena, činjenice i brojke, alati za upravljanje zdravljem i sigurnošću na radu, podizanje razine osviještenosti, mreža znanja i komunikacije;

  18.  pozdravlja aktivnu suradnju između Agencije i relevantnih tijela država članica;

  19.  pohvaljuje rad agencije na razvoju alata za internetsku interaktivnu procjenu rizika te njezin rad u okviru kampanje za zdravu radnu okolinu u cilju bolje prevencije rizika i promicanja održive i zdrave radne okoline.

  °

  °  °

  20.  u vezi s drugim primjedbama koje su priložene Odluci o razrješnici i horizontalne su naravi upućuje na svoju Rezoluciju od [xx. xxxx 2016.][14] o uspješnosti, financijskom upravljanju i nadzoru nad agencijama.

  26.1.2016

  MIŠLJENJE Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja

  upućeno Odboru za proračunski nadzor

  o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu za financijsku godinu 2014.

  (2015/2169(DEC))

  Izvjestitelj za mišljenje: David Casa

  PRIJEDLOZI

  Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja poziva Odbor za proračunski nadzor da kao nadležni odbor u prijedlog rezolucije koji će usvojiti uvrsti sljedeće prijedloge:

  1.  izražava zadovoljstvo činjenicom da je Revizorski sud ustvrdio da su transakcije na kojima se temelji godišnji financijski izvještaj Agencije za financijsku godinu 2014. zakonite i pravilne te činjenicom da je njezino financijsko stanje na dan 31. prosinca 2014. objektivno prikazano;

  2.  prepoznaje ključnu ulogu Agencije u provedbi strateškog okvira EU-a o zdravlju i sigurnosti na radu 2014. – 2020.;

  3.  napominje da je 2014. bila prva godina provedbe novog višegodišnjeg strateškog programa Agencije za razdoblje 2014. – 2020.; cijeni pozitivne naznake u vezi s rezultatima Agencije tijekom prve godine provođenja strategije u sljedećim prioritetnim područjima definiranima u strategiji: predviđanje promjena, činjenice i brojke, alati za upravljanje zdravljem i sigurnošću na radu, podizanje razine osviještenosti, mreža znanja i komunikacije;

  4.  pozdravlja aktivnu suradnju između Agencije i relevantnih tijela država članica;

  5.  prima na znanje da je u 2014. godini stopa izvršenja proračuna ostala visoka (99 %), što pokazuje da su se obveze izvršavale pravovremeno; međutim, ističe da je visoka razina prijenosa u glavi II. (34 %) u odnosu na prethodnu godinu dodatno porasla, što se najvećim dijelom može pripisati kupnji robe i usluga na kraju godine s obzirom na to da je Agencija opremala svoje nove prostore te s obzirom na obnovu godišnjih ugovora za usluge IT-a i trošak usluga revizije;

  6.  pozdravlja početak rada Agencije u novoj zgradi, u kojoj osoblje ima više prostora i bolje radne uvjete, a posjetiteljima su na raspolaganju bolje prostorije za sastanke, što je dovelo do znatnih ušteda na najmu; pozdravlja činjenicu da sporazum o sjedištu sa španjolskim vlastima znači dugoročno jamstvo da će Agencija ostati na istoj lokaciji;

  7.  pohvaljuje rad agencije na razvoju alata za internetsku interaktivnu procjenu rizika te njezin rad u okviru kampanje za zdravu radnu okolinu u cilju bolje prevencije rizika i promicanja održive i zdrave radne okoline.

  REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJAU ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

  Datum usvajanja

  25.1.2016

   

   

   

  Rezultat konačnog glasovanja

  +:

  –:

  0:

  34

  8

  0

  Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

  Laura Agea, Guillaume Balas, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Jane Collins, Lampros Fountoulis, Arne Gericke, Thomas Händel, Marian Harkin, Czesław Hoc, Rina Ronja Kari, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Kostadinka Kuneva, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Sven Schulze, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská

  Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

  Maria Arena, Amjad Bashir, Lynn Boylan, Miapetra Kumpula-Natri, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Evelyn Regner, Michaela Šojdrová

  Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

  Eleonora Evi, Anneli Jäätteenmäki

  REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJAU NADLEŽNOM ODBORU

  Datum usvajanja

  4.4.2016

   

   

   

  Rezultat konačnog glasovanja

  +:

  –:

  0:

  15

  4

  0

  Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

  Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

  Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

  Marian-Jean Marinescu

  Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

  Bodil Valero

  • [1]  SL C 409, 9.12.2015., str. 284.
  • [2]  SL C 409, 9.12.2015., str. 284.
  • [3]  SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
  • [4]  SL L 216, 20.8.2004., str. 1.
  • [5]  SL L 357, 31.12.2002., str. 72.
  • [6]  SL L 328, 7.12.2013., str. 42.
  • [7]  SL C 409, 9.12.2015., str. 284.
  • [8]  SL C 409, 9.12.2015., str. 284.
  • [9]  SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
  • [10]  SL L 216, 20.8.2004., str. 1.
  • [11]  SL L 357, 31.12.2002., str. 72.
  • [12]  SL L 328, 7.12.2013., str. 42.
  • [13]    Uredba Vijeća (EZ, Euratom) br. 723/2004 od 22. ožujka 2004. godine o izmjeni Pravilnika o osoblju za dužnosnike Europskih zajednica i Uvjetima zaposlenja ostalih službenika Europskih zajednica (SL L 124, 27.4.2004., str. 1.)
  • [14]  Usvojeni tekstovi od tog datuma, P[8_TA(-PROV)(2016)0000].