Procedūra : 2015/2169(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0134/2016

Pateikti tekstai :

A8-0134/2016

Debatai :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Balsavimas :

PV 28/04/2016 - 4.48
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2016)0184

PRANEŠIMAS     
PDF 684kWORD 111k
7.4.2016
PE 569.762v02-00 A8-0134/2016

dėl Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros 2014 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2015/2169(DEC))

Biudžeto kontrolės komitetas

Pranešėjas: Derek Vaughan

 1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO


1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros 2014 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2015/2169(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros 2014 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros 2014 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su Agentūros atsakymais(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2014 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2016 m. vasario 12 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Agentūra įvykdė 2014 finansinių metų biudžetą (05584/2016–C8- 0067/2016),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(3), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 1994 m. liepos 18 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2062/94 dėl Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros įsteigimo(4), ypač į jo 14 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento(5) 185 straipsnyje,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012(6) 208 straipsnyje, ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (A8–0134/2016),

1.  patvirtina Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros direktoriui, kad Agentūros 2014 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

2. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros 2014 finansinių metų sąskaitų uždarymo

(2015/2169(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros 2014 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros 2014 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su Agentūros atsakymais(7),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2014 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(8),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2016 m. vasario 12 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Agentūra įvykdė 2014 finansinių metų biudžetą (05584/2016–C8- 0067/2016),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(9), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 1994 m. liepos 18 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2062/94 dėl Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros įsteigimo(10), ypač į jo 14 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento(11) 185 straipsnyje,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012(12) 208 straipsnyje, ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (A8–0134/2016),

1.  pažymi, kad Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros galutinėse metinėse ataskaitose buvo pateikti Audito Rūmų ataskaitos priede nurodyti duomenys;

2.  pritaria Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros 2014 finansinių metų sąskaitų uždarymui;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

3. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros 2014 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį

(2015/2169(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros 2014 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (A8-0134/2016),

A.  kadangi, remiantis Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros (toliau – Agentūra) finansinėmis ataskaitomis, jos galutinis 2014 finansinių metų biudžetas buvo 17 256 026 EUR, t. y. 1,17 proc. mažesnis, palyginti su 2013 m.;

B.  kadangi Sąjungos 2014 finansinių metų įnašas į Agentūros biudžetą buvo 14 987 210 EUR, t. y. 4,02 proc. mažesnis, palyginti su 2013 m.;

C.  kadangi Audito Rūmai savo ataskaitoje dėl Agentūros 2014 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų (toliau – Audito Rūmų ataskaita) pažymėjo, kad gavo pagrįstą patikinimą, jog Agentūros metinės finansinės ataskaitos yra patikimos ir kad jose atspindimos operacijos yra teisėtos ir tvarkingos;

Tolesni veiksmai, susiję su 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimu

1.  remdamasis Audito Rūmų ataskaita pažymi, kad atsižvelgiant į dvi 2013 m. Audito Rūmų ataskaitos pastabas buvo imtasi taisomųjų veiksmų, todėl tos dvi Audito Rūmų ataskaitos pastabos dabar pažymėtos kaip netaikomos;

Biudžeto ir finansų valdymas

2.  pažymi, kad dėl 2014 finansiniais metais vykdytos biudžeto stebėsenos biudžeto įvykdymo lygis buvo 98,65 proc. ir mokėjimo asignavimų įvykdymo lygis – 75,59 proc.;

Įsipareigojimai ir perkėlimai į kitą laikotarpį

3.  pažymi, kad į 2015 m. perkeltų įsipareigotų asignavimų lygis pagal II antraštinę dalį (administracinės išlaidos) sudarė 443 412 EUR (34 proc.); pripažįsta, kad šie perkėlimai daugiausia susiję su pagal planą metų pabaigoje atliktu prekių ir paslaugų pirkimu, susijusiu su Agentūros naujų patalpų remontu, metinių IT sutarčių atnaujinimu ir išlaidomis audito paslaugoms;

4.  pažymi, kad 4 384 922 EUR suma buvo perkelta iš 2013 finansinių metų; džiaugdamasis pažymi, kad tik 1,96 proc. 2013 m. perkėlimų buvo atšaukta;

Perkėlimai

5.  pažymi, kad, remiantis metine veiklos ataskaita ir Audito Rūmų audito išvadomis, lėšų perkėlimų lygis ir pobūdis 2014 m. ir toliau atitiko finansines taisykles kaip ir praėjusiais metais;

Viešųjų pirkimų ir įdarbinimo procedūros

6.  pažymi, kad 2014 m. Agentūra užbaigė penkias įdarbinimo procedūras, vieną procedūrą tebevykdo, o dar tris numato vykdyti 2015 m.; pripažįsta, kad visomis šiuo metu vykdomomis įdarbinimo procedūromis siekiama pakeisti išeinančius darbuotojus arba sudaryti laikinąsias darbo sutartis, kad būtų užpildytos darbuotojų, nedirbančių dėl ilgalaikės ligos ar motinystės atostogų, darbo vietos; pažymi, kad Audito Rūmai savo 2014 m. metinėje ataskaitoje nepateikė jokių pastabų dėl Agentūros įdarbinimo procedūrų;

Interesų konfliktų prevencija ir valdymas bei skaidrumas

7.  pripažįsta, kad po to, kai 2014 m. lapkričio mėn. Agentūra priėmė interesų konfliktų politiką, nenustatyta jokių interesų konfliktų atvejų;

8.  ragina apskritai pagerinti korupcijos prevenciją ir kovą su ja ir taikyti holistinį požiūrį pradedant nuo daugiau galimybių visuomenei susipažinti su dokumentais suteikimo ir griežtesnių taisyklių dėl interesų konfliktų nustatymo, sukuriant ar stiprinant skaidrumo registrus ir suteikiant pakankamai išteklių teisėsaugos priemonėms įgyvendinti, taip pat užtikrinti geresnį valstybių narių tarpusavio bendradarbiavimą ir bendradarbiavimą su atitinkamomis trečiosiomis šalimis;

9.  primena, kad esamos Agentūros darbuotojų interesų konfliktų prevencijos procedūros yra persvarstomos ir jos turėjo būti baigtos 2015 m.; pažymi, kad vis dar reikia persvarstyti taisykles, ir ragina Agentūrą kuo greičiau užbaigti šį procesą ir pranešti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai apie rezultatus;

10.  ragina Agentūrą greta šiuo metu vykdomos sąmoningumo ugdymo veiklos labiau didinti savo darbuotojų informuotumą apie interesų konflikto politiką ir į diskusijas vykdant įdarbinimo procedūras bei veiklos rezultatų peržiūrą kaip privalomą klausimą įtraukti sąžiningumo ir skaidrumo klausimą;

Vidaus kontrolė

11.  atkreipia dėmesį į tai, kad 2014 m. metiniame valdymo plane Agentūra nusprendė, kokių priemonių imtis siekiant toliau didinti Agentūros vidaus kontrolės standartų veiksmingumą keliose srityse; pažymi, kad, atsižvelgiant į nustatytų sričių apimtį, buvo parengtas daugiametis veiksmų planas; be to, pažymi, kad 2014 m. birželio mėn. Agentūros direktorius priėmė vidaus kontrolės politiką, kuri apima konkrečią vidaus kontrolės standartų savikontrolės procedūrą, pagrįstą nustatyta Agentūros praktika, ir kuria apibendrinamos taikomos vidaus kontrolės sistemos ir apibrėžiami vaidmenys ir atsakomybė įgyvendinant procedūrą;

Vidaus auditas

12.  pažymi, kad Komisijos Vidaus audito tarnyba vykdo Agentūros vidaus auditoriaus funkcijas ir atlieka Agentūros auditus remdamasi strateginiu vidaus audito planu; be to, pažymi, kad 2014 m. Vidaus audito tarnyba neatliko jokių naujų auditų ir kad kitas auditas pagal strateginį vidaus audito planą buvo atliekamas 2015 m. balandžio mėn.;

Kitos pastabos

13.  remdamasis Audito Rūmų ataskaita pažymi, kad 2004 m. Tarybos reglamentu (EB, Euratomas) Nr. 723/2004(13) iš dalies pakeitus Tarnybos nuostatus į juos įtrauktos nuostatos, kad ateityje iki 2004 m. gegužės 1 d. įdarbintų pareigūnų atlyginimai neturėtų būti mažesni, nei nustatyta ankstesniuose Tarnybos nuostatuose; pažymi, jog Audito Rūmai atlikdami auditą nustatė, kad šių nuostatų nebuvo laikomasi ir kad vienu iš 26 tuo metu įdarbintų pareigūnų atveju dėl to susidarė nepriemoka, kuri 2005–2014 m. sudarė 5 300 EUR; pažymi, kad Agentūra ėmėsi reikiamų veiksmų, kad išspręstų šią problemą;

14.  pažymi, kad Agentūra persikėlė į savo naujas patalpas 2013 m. pabaigoje, tačiau galutiniai darbai atlikti 2014 m.; teigiamai vertina tai, kad naujosiose patalpose yra daugiau vietos darbuotojams ir siūlomos geresnės darbo sąlygos, taip pat yra geresnės lankytojų priėmimo salės; džiaugdamasis pažymi, kad persikėlus į naujas patalpas galima nemažai sutaupyti nuomos lėšų; džiaugiasi, kad dėl susitarimo dėl būstinės su Ispanijos valdžios institucijomis ilgam laikotarpiui užtikrinta Agentūros buveinė;

15. teigia, kad Agentūros metinėms ataskaitoms galėtų tekti svarbus vaidmuo siekiant laikytis skaidrumo, atskaitomybės ir sąžiningumo principų; ragina Agentūrą į savo metinę ataskaitą įtraukti standartinį, šiems principams skirtą skyrių;

16.  pripažįsta itin svarbų vaidmenį, kurį Agentūra atlieka įgyvendinant 2014–2020 m. ES darbuotojų saugos ir sveikatos strateginę programą;

17.  pažymi, kad 2014 metai buvo pirmieji, kai Agentūra vykdė naują daugiametę 2014–2020 m. strateginę programą; vertina gerus Agentūros pirmųjų strategijos vykdymo metų veiklos rezultatus šiose strategijoje nurodytose prioritetinėse srityse: pokyčių, faktų ir skaičių numatymas, darbuotojų sveikatos ir saugos valdymo priemonės, informuotumo didinimas, žinių tinklų kūrimas ir institucinė komunikacija;

18.  palankiai vertina aktyvų Agentūros ir atitinkamų valstybių narių valdžios institucijų bendradarbiavimą;

19.  teigiamai vertina Agentūros darbą plėtojant interaktyviąją internetinę rizikos vertinimo priemonę ir Agentūros pastangas naudojantis sveikų darbo vietų kampanija stiprinti rizikos prevenciją bei skatinti darnias ir sveikas darbo vietas;

°

°  °

20.  pažymi, kad kitos su sprendimu dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo susijusios pastabos, kurios yra horizontaliojo pobūdžio, pateikiamos jo [2016 m. .. … d.](14) rezoliucijoje dėl ES agentūrų veiklos, finansų valdymo ir kontrolės.

26.1.2016

Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto NUOMONĖ

pateikta Biudžeto kontrolės komitetui

dėl Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros 2014 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2015/2169(DEC))

Nuomonės referentas: David Casa

PASIŪLYMAI

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Biudžeto kontrolės komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1.  džiaugiasi, kad Audito Rūmai pareiškė, jog Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros (toliau – Agentūra) 2014 finansinių metų metinėje finansinėje ataskaitoje nurodytos operacijos visais reikšmingais aspektais yra teisėtos ir tvarkingos ir kad aiškiai nurodyta jos finansinė padėtis 2014 m. gruodžio 31 d.;

2.  pripažįsta itin svarbų vaidmenį, kurį Agentūra atlieka įgyvendinant 2014–2020 m. ES darbuotojų saugos ir sveikatos strateginę programą;

3.  pažymi, kad 2014 metai buvo pirmieji, kai Agentūra vykdė naują daugiametę 2014–2020 m. strateginę programą; vertina gerus Agentūros pirmųjų strategijos vykdymo metų veiklos rezultatus šiose strategijoje nurodytose prioritetinėse srityse: pokyčių, faktų ir skaičių numatymas, darbuotojų sveikatos ir saugos valdymo priemonės, informuotumo didinimas, žinių tinklų kūrimas ir institucinė komunikacija;

4.  palankiai vertina aktyvų Agentūros ir atitinkamų valstybių narių valdžios institucijų bendradarbiavimą;

5.  pripažįsta, kad biudžeto įvykdymo lygis 2014 m. išliko aukštas (99 proc.) ir tai rodo, kad įsipareigojimai buvo prisiimti laiku; vis dėlto atkreipia dėmesį į tai, kad perkėlimų lygis II antraštinėje dalyje (34 proc.) dar labiau padidėjo lyginant su praėjusiais metais – daugiausia dėl prekių ir paslaugų pirkimo metų pabaigoje, kai Agentūra įrengė naujas patalpas ir atnaujino metines IT sutartis, taip pat apmokėjo audito paslaugų išlaidas;

6.  palankiai vertina tai, kad iškilmingai atidarytos naujos Agentūros patalpos, kuriose jos darbuotojai turi daugiau erdvės ir geresnes darbo sąlygas, o lankytojai gali naudotis geresnėmis susitikimų patalpomis, ir dėl to dar sutaupyta nemažai nuomos lėšų; džiaugiasi, kad dėl susitarimo dėl būstinės su Ispanijos valdžios institucijomis ilgam laikotarpiui užtikrinta Agentūros buveinė;

7.  teigiamai vertina Agentūros darbą plėtojant interaktyviąją internetinę rizikos vertinimo priemonę ir Agentūros pastangas naudojantis sveikų darbo vietų kampanija stiprinti rizikos prevenciją bei skatinti darnias ir sveikas darbo vietas.

GALUTINIO BALSAVIMO NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

25.1.2016

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

34

8

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Laura Agea, Guillaume Balas, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Jane Collins, Lampros Fountoulis, Arne Gericke, Thomas Händel, Marian Harkin, Czesław Hoc, Rina Ronja Kari, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Kostadinka Kuneva, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Sven Schulze, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Maria Arena, Amjad Bashir, Lynn Boylan, Miapetra Kumpula-Natri, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Evelyn Regner, Michaela Šojdrová

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Eleonora Evi, Anneli Jäätteenmäki

GALUTINIO BALSAVIMO ATSAKINGAME KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

4.4.2016

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

15

4

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Marian-Jean Marinescu

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Bodil Valero

(1)

OL C 409, 2015 12 9, p. 284.

(2)

OL C 409, 2015 12 9, p. 284.

(3)

OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(4)

OL L 216, 1994 8 20, p. 1.

(5)

OL L 357, 2002 12 31, p. 72.

(6)

OL L 328, 2013 12 7, p. 42.

(7)

OL C 409, 2015 12 9, p. 284.

(8)

OL C 409, 2015 12 9, p. 284.

(9)

OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(10)

OL L 216, 1994 8 20, p. 1.

(11)

OL L 357, 2002 12 31, p. 72.

(12)

OL L 328, 2013 12 7, p. 42.

(13)

  2004 m. kovo 22 d. Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 723/2004, iš dalies keičiantis Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatus ir kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygas (OL L 124, 2004 4 27, p. 1).

(14)

Tą dieną priimti tekstai, P[8_TA(-PROV)(2016)0000].

Teisinė informacija - Privatumo politika