Procedură : 2015/2169(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0134/2016

Texte depuse :

A8-0134/2016

Dezbateri :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Voturi :

PV 28/04/2016 - 4.48
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0184

RAPORT     
PDF 612kWORD 120k
7.4.2016
PE 569.762v02-00 A8-0134/2016

referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Sănătate și Securitate în Muncă aferent exercițiului financiar 2014

(2015/2169(DEC))

Comisia pentru control bugetar

Raportor: Derek Vaughan

 1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN


1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Sănătate și Securitate în Muncă aferent exercițiului financiar 2014

(2015/2169(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Agenției Europene pentru Sănătate și Securitate în Muncă pentru exercițiul financiar 2014,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Agenției Europene pentru Sănătate și Securitate în Muncă pentru exercițiul financiar 2014, însoțit de răspunsurile Agenției(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2014 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 12 februarie 2016 privind descărcarea de gestiune a Agenției în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2014 (05584/2016 – C8-0067/2016),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(3), în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2062/94 al Consiliului din 18 iulie 1994 privind înființarea Agenției Europene pentru Sănătate și Securitate în Muncă(4), în special articolul 14,

–  având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(5),

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(6), în special articolul 108,

–  având în vedere articolul 94 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (A8-0134/2016),

1.  acordă directorului Agenției Europene pentru Sănătate și Securitate în Muncă descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției aferent exercițiului financiar 2014;

2.  își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului Agenției Europene pentru Sănătate și Securitate în Muncă, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

2. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind închiderea conturilor Agenției Europene pentru Sănătate și Securitate în Muncă pentru exercițiul financiar 2014

(2015/2169(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Agenției Europene pentru Sănătate și Securitate în Muncă pentru exercițiul financiar 2014,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Agenției Europene pentru Sănătate și Securitate în Muncă pentru exercițiul financiar 2014, însoțit de răspunsurile Agenției(7),

–  având în vedere declarația de asigurare(8) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2014 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 12 februarie 2016 privind descărcarea de gestiune a Agenției în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2014 (05584/2016 – C8-0067/2016),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(9), în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2062/94 al Consiliului din 18 iulie 1994 privind înființarea Agenției Europene pentru Sănătate și Securitate în Muncă(10), în special articolul 14,

–  având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(11),

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(12), în special articolul 108,

–  având în vedere articolul 94 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (A8-0134/2016),

1.  ia act de conturile anuale finale ale Agenției Europene pentru Sănătate și Securitate în Muncă care sunt prezentate în anexa la raportul Curții de Conturi;

2.  aprobă închiderea conturilor Agenției Europene pentru Sănătate și Securitate în Muncă pentru exercițiul financiar 2014;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului Agenției Europene pentru Sănătate și Securitate în Muncă, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

3. PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Sănătate și Securitate în Muncă aferent exercițiului financiar 2014

(2015/2169(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Sănătate și Securitate în Muncă aferent exercițiului financiar 2014,

–  având în vedere articolul 94 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (A8-0134/2016),

A.  întrucât, potrivit situațiilor sale financiare, bugetul definitiv al Agenției Europene pentru Sănătate și Securitate în Muncă (denumită în continuare „Agenția”) aferent exercițiului financiar 2014 a fost de 17 256 026 EUR, ceea ce reprezintă o scădere de 1,17 % comparativ cu 2013;

B.  întrucât contribuția Uniunii la bugetul Agenției pentru exercițiul financiar 2014 s-a ridicat la 14 987 210 EUR, ceea ce reprezintă o scădere cu 4,02 % comparativ cu 2013;

C.  întrucât Curtea de Conturi (denumită în continuare „Curtea”), în raportul său privind conturile anuale ale Agenției pentru exercițiul financiar 2014 (denumit în continuare „raportul Curții”), a declarat că a obținut asigurări rezonabile cu privire la fiabilitatea conturilor anuale ale Agenției și cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente,

Acțiunile întreprinse în urma descărcării de gestiune pentru 2013

1.  constată din raportul Curții că au fost întreprinse acțiuni corective în ceea ce privește două observații formulate în raportul Curții pentru exercițiul 2013, iar în prezent, în cazul ambelor observații, în raportul Curții apare mențiunea „nu se aplică”;

Gestiunea bugetară și financiară

2.  constată că eforturile de monitorizare a bugetului depuse în cursul exercițiului financiar 2014 au condus la o rată de execuție bugetară de 98,65 % și că rata de execuție a creditelor de plată a fost de 75,59 %;

Credite de angajament și reportări

3.  constată că valoarea creditelor de angajament de la titlul II (cheltuieli administrative) reportate în 2015 a fost de 443 412 EUR sau 34 %; constată că respectivele reportări se referă în principal la achiziționarea de bunuri și servicii realizate, conform planificării, la sfârșitul exercițiului pentru amenajarea noului sediu al Agenției, reînnoirea contractelor anuale din domeniul informatic, precum și pentru serviciile de audit;

4.  observă că suma de 4 384 922 EUR a fost reportată din exercițiul financiar 2013; constată cu satisfacție că doar 1,96 % din reportările din 2013 au fost anulate;

Transferuri

5.  constată, potrivit raportului anual de activitate și concluziilor auditurilor Curții de Conturi, că nivelul și natura transferurilor realizate în 2014 s-au menținut în limitele normelor financiare, la fel ca și în exercițiul anterior;

Procedurile de achiziții publice și de recrutare

6.  constată că Agenția a finalizat în 2014 cinci proceduri de recrutare, o procedură se află în curs de desfășurare, iar alte trei sunt planificate pentru 2015; constată că toate acțiunile de recrutare care au loc în prezent sunt efectuate fie pentru a înlocui personalul care părăsește Agenția, fie pentru contracte temporare pentru înlocuirea persoanelor aflate în concedii medicale de lungă durată sau în concediu de maternitate; constată că raportul anual al Curții pe 2014 nu conține nicio observație cu privire la procedurile de recrutare ale Agenției;

Prevenirea și gestionarea conflictelor de interese și transparența

7.  constată că, în urma adoptării, în noiembrie 2014, a politicii Agenției privind conflictele de interese, nu au fost depistate situații de conflicte de interese;

8.  cere să se facă progrese la nivel general în ceea ce privește prevenirea și combaterea corupției, printr-o abordare holistică, începând cu îmbunătățirea accesului public la documente și cu înăsprirea normelor privind conflictele de interese, introducerea sau folosirea cu mai multă strictețe a registrelor de transparență și furnizarea unor resurse suficiente pentru măsurile de asigurare a respectării legii, precum și prin îmbunătățirea cooperării între statele membre și cu țările terțe relevante;

9.  reamintește că procedurile existente referitoare la prevenirea conflictelor de interese ale personalului Agenției sunt în curs de revizuire și urmau să fie finalizate în 2015; ia act de faptul că revizuirea normelor este în curs de realizare și invită Agenția să finalizeze acest proces cât mai curând posibil și să informeze autoritatea de descărcare de gestiune cu privire la rezultate;

10.  încurajează Autoritatea să își sensibilizeze într-o măsură mai mare personalul cu privire la politica în materie de conflicte de interese, în paralel cu activitățile de sensibilizare aflate în curs și cu includerea integrității și transparenței printre punctele obligatorii de luat în discuție în cadrul procedurilor de recrutare și de evaluare a performanțelor;

Controale interne

11.  ia act de faptul că, în planul anual de gestiune pe 2014, Agenția a convenit măsuri pentru creșterea în continuare a eficacității standardelor de control intern (SCI) ale Agenției în anumite domenii; ia la cunoștință că, dată fiind amploarea domeniilor identificate, a fost întocmit un plan multianual de acțiune; constată, în plus, că în iunie 2014, directorul Agenției a adoptat o politică de control intern care include o procedură specifică privind autoevaluarea standardelor de control intern, care se bazează pe practica consacrată a Agenției, prezintă sistemele de control intern în vigoare și definește rolurile și responsabilitățile în ceea ce privește implementarea procedurii;

Auditul intern

12.  constată că Serviciul de Audit Intern al Comisiei (IAS) servește drept auditor intern al Agenției și auditează Agenția pe baza unui plan strategic de audit intern (SIAP); constată, în plus, că în 2014 IAS nu a realizat acțiuni de audit noi și că următorul audit din cadrul SIAP a avut loc în aprilie 2015;

Alte observații

13.  constată, din raportul Curții, că Statutul funcționarilor modificat în 2004 prin Regulamentul (CE, Euratom) nr. 723/2004 al Consiliului(13) cuprinde dispoziții potrivit cărora remunerațiile viitoare ale funcționarilor recrutați anterior datei de 1 mai 2004 nu ar trebui să fie inferioare celor stabilite prin Statutul funcționarilor în vigoare înainte de acea dată; constată că auditul Curții a arătat faptul că această prevedere nu este respectată și că, în cazul unuia dintre cei 26 de funcționari angajați la acea dată, acest lucru a avut ca efect o remunerație mai mică cu 5 300 EUR pentru perioada 2005-2014; constată că Agenția a luat măsurile necesare pentru a remedia această problemă;

14.  constată că mutarea Agenției în sediul nou a fost finalizată la sfârșitul anului 2013, dar a fost complet implementată în 2014; salută faptul că noul sediu oferă personalului mai mult spațiu și condiții de muncă mai bune, precum și spații mai adecvate pentru reuniunile vizitatorilor; salută faptul că mutarea în noul sediu a adus economii semnificative în ceea ce privește costurile asociate chiriei; salută faptul că acordul privind sediul încheiat cu autoritățile spaniole reprezintă o garanție a faptului că Agenția va putea utiliza acest sediu pe termen lung;

15. afirmă că rapoartele anuale ale Agenției ar putea juca un rol important în asigurarea conformității cu cerințele privind transparența, responsabilitatea și integritatea; invită Agenția să includă în raportul său anual un capitol standard privind aceste componente;

16.  recunoaște rolul esențial al Agenției în ceea ce privește punerea în aplicare a Cadrului strategic al UE privind sănătatea și siguranța la locul de muncă 2014-2020;

17.  constată că 2014 a fost primul an în care Agenția a pus în aplicare noul său program strategic multianual pentru perioada 2014-2020; apreciază semnalele pozitive care reflectă progresele realizate de Agenție în primul an de punere în aplicare a strategiei și care corespund următoarelor domenii prioritare, definite în strategie: anticiparea schimbărilor, cifre și fapte, instrumente care permit gestionarea aspectelor legate de sănătate și securitate în muncă, campanii de informare, dobândirea de cunoștințe privind crearea de rețele și comunicarea instituțională;

18.  salută cooperarea activă dintre Agenție și autoritățile competente ale statelor membre;

19.  elogiază activitatea Agenției de elaborare a unui instrument interactiv online de evaluare a riscurilor, precum și eforturile întreprinse de aceasta prin intermediul campaniei pentru locuri de muncă propice sănătății în scopul de a consolida prevenirea riscurilor și a promova locuri de muncă sustenabile și propice sănătății.

°

°  °

20.  face trimitere, pentru alte observații cu caracter orizontal care însoțesc decizia privind descărcarea de gestiune, la Rezoluția sa din [xx xxxx 2016](14) [referitoare la performanțele, gestiunea financiară și controlul agențiilor].

26.1.2016

AVIZ al Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

destinat Comisiei pentru control bugetar

referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Sănătate și Securitate în Muncă aferent exercițiului financiar 2014

(2015/2169(DEC))

Raportor pentru aviz: David Casa

SUGESTII

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale recomandă Comisiei pentru control bugetar, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1.  își exprimă satisfacția cu privire la faptul că Curtea de Conturi a constatat legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente conturilor anuale ale Agenției pentru exercițiul financiar 2014 sub toate aspectele semnificative, iar situația sa financiară la 31 decembrie 2014 este prezentată în mod corect;

2.  recunoaște rolul esențial al Agenției în ceea ce privește punerea în aplicare a Cadrului strategic al UE privind sănătatea și siguranța la locul de muncă 2014-2020;

3.  constată că 2014 a fost primul an în care Agenția a pus în aplicare noul său program strategic multianual pentru perioada 2014-2020; apreciază semnalele pozitive care reflectă progresele realizate de Agenție în primul an de punere în aplicare a strategiei și care corespund următoarelor domenii prioritare, definite în strategie: anticiparea schimbărilor, cifre și fapte, instrumente care permit gestionarea aspectelor legate de sănătate și securitate în muncă, campanii de informare, dobândirea de cunoștințe privind crearea de rețele și comunicarea instituțională;

4.  salută cooperarea activă dintre Agenție și autoritățile competente ale statelor membre;

5.  salută faptul că rata de execuție bugetară pentru 2014 s-a situat în continuare la un nivel ridicat (99%), ceea ce indică faptul că angajamentele au fost efectuate în timp util; constată totuși că, în raport cu exercițiul anterior, cuantumul creditelor reportate aferente titlului II (34 %) a cunoscut o creștere suplimentară, situație determinată în principal de achiziția planificată pentru sfârșitul anului a bunurilor și serviciilor legate de amenajarea noului sediu al Agenției, de reînnoirea contractelor anuale în domeniul informatic și de achitarea costurilor asociate serviciilor de audit;

6.  salută inaugurarea noului sediu al Agenției, care oferă personalului mai mult spațiu pentru desfășurarea activităților și condiții mai bune de muncă și care asigură spații de reuniune optimizate pentru vizitatori; în plus, salută faptul că noul sediu presupune și economii semnificative la chirie; salută faptul că acordul privind sediul încheiat cu autoritățile spaniole reprezintă o garanție a faptului că Agenția va putea utiliza acest sediu pe termen lung;

7.  elogiază activitatea Agenției de elaborare a unui instrument interactiv online de evaluare a riscurilor, precum și eforturile întreprinse de aceasta prin intermediul campaniei pentru locuri de muncă propice sănătății în scopul de a consolida prevenirea riscurilor și a promova locuri de muncă sustenabile și propice sănătății.

REZULTATUL VOTULUI FINALÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

Data adoptării

25.1.2016

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

34

8

0

Membri titulari prezenți la votul final

Laura Agea, Guillaume Balas, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Jane Collins, Lampros Fountoulis, Arne Gericke, Thomas Händel, Marian Harkin, Czesław Hoc, Rina Ronja Kari, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Kostadinka Kuneva, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Sven Schulze, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská

Membri supleanți prezenți la votul final

Maria Arena, Amjad Bashir, Lynn Boylan, Miapetra Kumpula-Natri, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Evelyn Regner, Michaela Šojdrová

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Eleonora Evi, Anneli Jäätteenmäki

REZULTATUL VOTULUI FINALÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

Data adoptării

4.4.2016

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

15

4

0

Membri titulari prezenți la votul final

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Membri supleanți prezenți la votul final

Marian-Jean Marinescu

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Bodil Valero

(1)

JO 409, 9.12.2015, p. 284.

(2)

JO 409, 9.12.2015, p. 284.

(3)

JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

(4)

JO L 216, 20.8.1994, p. 1.

(5)

JO L 357, 31.12.2002, p. 72.

(6)

JO L 328, 7.12.2013, p. 42.

(7)

JO 409, 9.12.2015, p. 284.

(8)

JO 409, 9.12.2015, p. 284.

(9)

JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

(10)

JO L 216, 20.8.1994, p. 1.

(11)

JO L 357, 31.12.2002, p. 72.

(12)

JO L 328, 7.12.2013, p. 42.

(13)

  Regulamentul (CE, Euratom) nr. 723/2004 al Consiliului din 22 martie 2004 de modificare a Statutului funcționarilor Comunităților Europene și a Regimului aplicabil celorlalți agenți ai Comunităților Europene (JO L 124, 27.4.2004, p. 1).

(14)

Texte adoptate la acea dată, P[8_TA(-PROV)(2016)0000].

Aviz juridic - Politica de confidențialitate