SPRÁVA o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci za rozpočtový rok 2014

7.4.2016 - (2015/2169(DEC))

Výbor pre kontrolu rozpočtu
Spravodajca: Derek Vaughan

Postup : 2015/2169(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A8-0134/2016
Predkladané texty :
A8-0134/2016
Prijaté texty :

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci za rozpočtový rok 2014

(2015/2169(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci za rozpočtový rok 2014,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci za rozpočtový rok 2014 spolu s odpoveďami agentúry[1],

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti[2] vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2014 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2016 o udelení absolutória agentúre za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2014 (05584/2016 – C8-0069/2016),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002[3], a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2062/94 z 18. júla 1994, ktorým sa zriaďuje Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci[4], a najmä na jeho článok 14,

–  so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev[5],

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012[6], a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (A8-0134/2016),

1.  udeľuje absolutórium riaditeľovi Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci za plnenie rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 2014;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, riaditeľovi Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

2. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o účtovnej závierke Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci za rozpočtový rok 2014

(2015/2169(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci za rozpočtový rok 2014,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci za rozpočtový rok 2014 spolu s odpoveďami agentúry[7],

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti[8] vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2014 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2016 o udelení absolutória agentúre za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2014 (05584/2016 – C8-0069/2016),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002[9], a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2062/94 z 18. júla 1994, ktorým sa zriaďuje Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci[10], a najmä na jeho článok 14,

–  so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev[11],

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012[12], a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (A8-0134/2016),

1.  berie na vedomie, že konečná ročná účtovná závierka Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci sa nachádza v prílohe k správe Dvora audítorov;

2.  schvaľuje účtovnú závierku Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci za rozpočtový rok 2014;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie riaditeľovi Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

3. NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci za rozpočtový rok 2014

(2015/2169(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci za rozpočtový rok 2014,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (A8-0134/2016),

A.  keďže podľa finančných výkazov predstavoval konečný rozpočet Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (ďalej len „agentúra“) za rozpočtový rok 2014 sumu 17 256 026 EUR, čo predstavuje zníženie o 1,17 % v porovnaní s rokom 2013;

B.  keďže príspevok Únie do rozpočtu agentúry na rozpočtový rok 2014 bol vo výške 14 987 210 EUR, čo predstavuje zníženie o 4,02 % v porovnaní s rokom 2013;

C.  keďže Dvor audítorov vo svojej správe o overení ročnej účtovnej závierky agentúry za rozpočtový rok 2014 (ďalej len „správa Dvora audítorov“) vyhlásil, že získal primeranú istotu o tom, že ročná účtovná závierka agentúry je spoľahlivá a že príslušné operácie sú zákonné a riadne;

Ďalšie kroky v súvislosti s absolutóriom za rok 2013

1.  na základe správy Dvora audítorov konštatuje, že v súvislosti s dvoma poznámkami uvedenými v správe Dvora audítorov za rok 2013 boli prijaté nápravné opatrenia a obe poznámky sú označené ako neplatné;

Rozpočtové a finančné hospodárenie

2.  konštatuje, že úsilie o monitorovanie rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2014 prinieslo mieru plnenia rozpočtu na úrovni 98,65 % a že miera plnenia platobných rozpočtových prostriedkov dosiahla 75,59 %;

Záväzky a prenosy

3.  konštatuje, že miera viazaných rozpočtových prostriedkov prenesených do roku 2015 v rámci hlavy II (administratívne výdavky) predstavovala 443 412 EUR (34 %); uznáva, že tieto prenosy sa týkajú najmä zakúpenia tovarov a služieb podľa plánu na konci roka v súvislosti so zariadením nových priestorov agentúry, obnovou ročných zmlúv na informačné technológie a nákladmi na audítorské služby;

4.  poznamenáva, že z rozpočtového roka 2013 bola prenesená suma 4 384 922 EUR; s uspokojením konštatuje, že len 1,96 % prenosov z roku 2013 bolo zrušených;

Presuny

5.  konštatuje, že podľa výročnej správy o činnosti aj podľa zistení Dvora audítorov zostala úroveň a povaha presunov v roku 2014 v rámci obmedzení rozpočtových pravidiel ako v predošlom roku;

Postupy verejného obstarávania a prijímania zamestnancov

6.  poznamenáva, že agentúra v roku 2014 uzavrela päť postupov prijímania zamestnancov, jeden ešte prebieha a na rok 2015 sú naplánované ďalšie tri; uznáva, že všetci novo prijatí zamestnanci majú buď nahradiť odchádzajúcich zamestnancov alebo ide o dočasné pracovné pomery, ktoré majú vykryť prípady dlhodobej práceneschopnosti alebo materskej dovolenky; konštatuje, že Dvor audítorov vo svojej správe na rok 2014 neuviedol žiadne pripomienky týkajúce sa postupov prijímania zamestnancov agentúry;

Prevencia a riešenie konfliktov záujmov a transparentnosť

7.  uznáva, že odvtedy, ako agentúra prijala v novembri 2014 politiku v oblasti konfliktov záujmov, neboli zistené žiadne situácie konfliktu záujmov;

8.  požaduje celkové zlepšenie v prevencii korupcie a boja proti nej na základe holistického prístupu, počnúc lepším prístupom verejnosti k dokumentom a prísnejšími pravidlami týkajúcimi sa konfliktu záujmov, zavedením alebo sprísnením registrov transparentnosti a poskytovaním dostatočných zdrojov na opatrenia presadzovania práva, ako aj lepšou spoluprácou medzi členskými štátmi a s príslušnými tretími krajinami;

9.  pripomína, že existujúce postupy predchádzania konfliktu záujmov vzťahujúce sa na zamestnancov agentúry sa práve revidujú a boli dokončené v roku 2015; poznamenáva, že preskúmanie pravidiel stále prebieha, a vyzýva agentúru, aby čo najskôr dokončila tento proces a aby informovala orgán udeľujúci absolutórium o výsledkoch;

10.  nabáda agentúru, aby svojich zamestnancov popri prebiehajúcich aktivitách na zvyšovanie informovanosti a zahrnutí integrity a transparentnosti ako povinného bodu diskusie v rámci postupov prijímania zamestnancov a hodnotenia výkonnosti lepšie informovala o politike v oblasti konfliktu záujmov;

Vnútorné kontroly

11.  berie na vedomie skutočnosť, že v ročnom pláne riadenia na rok 2014 sa agentúra dohodla na opatreniach, ktoré majú vo viacerých oblastiach ďalej zlepšiť účinnosť štandardov vnútornej kontroly agentúry; poznamenáva, že vzhľadom na rozsah identifikovaných oblastí bol pripravený viacročný akčný plán; ďalej poznamenáva, že v júni 2014 riaditeľ agentúry prijal politiku vnútornej kontroly, ktorá zahŕňa osobitný postup týkajúci sa vlastného hodnotenia štandardov vnútornej kontroly, ktoré sa zakladá na zaužívanej praxi agentúry, poskytuje prehľad platných systémov vnútornej kontroly v agentúre a vymedzuje úlohy a zodpovednosti vo vzťahu k vykonávaniu postupu;

Vnútorný audit

12.  poznamenáva, že Útvar Komisie pre vnútornú kontrolu slúži ako vnútorný audítor agentúry a vykonáva audity v agentúre na základe strategického plánu vnútorného auditu; ďalej konštatuje, že v roku 2014 Útvar Komisie pre vnútornú kontrolu nevykonal žiadne nové audity a že ďalší audit v rámci strategického plánu vnútorného auditu sa konal v apríli 2015;

Ďalšie pripomienky

13.  konštatuje na základe správy Dvora audítorov, že služobný poriadok zmenený v roku 2004 nariadením Rady (ES, Euratom) č. 723/2004[13] zahŕňal ustanovenia o tom, že platy úradníkov, ktorí boli prijatí do 1. mája 2004, by v budúcnosti nemali byť nižšie ako platy podľa predchádzajúceho služobného poriadku; konštatuje, že auditom Dvora audítorov sa zistilo, že toto ustanovenie nebolo dodržané a že to v prípade jedného z 26 úradníkov zamestnaných v tom čase viedlo k nedoplatkom v mzdách vo výške 5 300 EUR za obdobie 2005 – 2014; berie na vedomie, že agentúra podnikla potrebné kroky na nápravu tohto problému;

14.  konštatuje, že sťahovanie agentúry do nových priestorov bolo dokončené koncom roku 2013, ale v plnej miere bolo vykonané v roku 2014; víta skutočnosť, že nové priestory poskytujú zamestnancom viac miesta a lepšie pracovné podmienky a návštevníkom lepšie zázemie na konanie schôdzí; s uspokojením konštatuje, že presťahovanie viedlo k podstatným úsporám na nájomnom; víta skutočnosť, že dohoda o sídle agentúry so španielskymi orgánmi zabezpečuje jej dlhodobé umiestnenie;

15. konštatuje, že výročné správy agentúry by mohli zohrávať dôležitú úlohu pri dodržiavaní transparentnosti, zodpovednosti a integrity; vyzýva agentúru, aby do svojej výročnej správy zahrnula štandardnú kapitolu o týchto prvkoch;

16.  uznáva kľúčovú úlohu agentúry pri vykonávaní strategického rámca EÚ v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci na obdobie rokov 2014 – 2020;

17.  poznamenáva, že rok 2014 bol prvým rokom nového viacročného strategického programu agentúry na roky 2014 – 2020; oceňuje pozitívne náznaky výsledkov agentúry počas prvého roka tejto stratégie v týchto prioritných oblastiach, ktoré sú v nej definované: predvídanie zmien, skutočnosti a číselné údaje, nástroje na riadenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zvyšovanie informovanosti, vedomosti o vytváraní sietí a podniková komunikácia;

18.  víta aktívnu spoluprácu agentúry a príslušných orgánov členských štátov;

19.  vyzdvihuje prácu agentúry na rozvoji on-line nástroja na interaktívne posúdenie rizík a jej úsilie prostredníctvom kampane za zdravé pracoviská posilniť predchádzanie rizikám a podporovať udržateľné a zdravé pracoviská.

°

°  °

20.  pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z [XX XXXX 2016][14] [o výkonnosti, finančnom hospodárení a kontrole agentúr[.

26.1.2016

STANOVISKO Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci

pre Výbor pre kontrolu rozpočtu

k absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci za rozpočtový rok 2014

(2015/2169(DEC))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: David Casa

NÁVRHY

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci vyzýva Výbor pre kontrolu rozpočtu, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.  vyjadruje spokojnosť so skutočnosťou, že Dvor audítorov vyhlásil operácie súvisiace s ročnou účtovnou závierkou agentúry za rozpočtový rok 2014 vo všetkých významných hľadiskách za zákonné a riadne a že jej finančná situácia k 31. decembru 2014 je náležite vyjadrená;

2.  uznáva kľúčovú úlohu agentúry pri vykonávaní strategického rámca EÚ v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci na obdobie rokov 2014 – 2020;

3.  poznamenáva, že rok 2014 bol prvým rokom nového viacročného strategického programu agentúry na roky 2014 – 2020; oceňuje pozitívne náznaky výsledkov agentúry počas prvého roka tejto stratégie v týchto prioritných oblastiach, ktoré sú v nej definované: predvídanie zmien, skutočnosti a číselné údaje, nástroje na riadenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zvyšovanie informovanosti, vedomosti o vytváraní sietí a podniková komunikácia;

4.  víta aktívnu spoluprácu agentúry a príslušných orgánov členských štátov;

5.  berie na vedomie, že miera plnenia rozpočtu bola v roku 2014 naďalej vysoká (99 %), čo naznačuje včasné prijatie záväzkov; konštatuje však, že úroveň prenosov v hlave II (34 %) sa oproti predchádzajúcemu roku opäť zvýšila, čo vyplynulo najmä z nákupu tovarov a služieb na konci roka v súvislosti so zariaďovaním nových priestorov agentúry, obnovením ročných zmlúv v oblasti IT a nákladmi na audítorské služby;

6.  víta otvorenie nových priestorov agentúry, ktoré poskytujú personálu viac priestoru a lepšie pracovné podmienky a návštevníkom lepšie priestory na schôdze; a ktoré navyše viedli k výrazným úsporám na nájomnom; víta skutočnosť, že dohoda o sídle agentúry so španielskymi orgánmi zabezpečuje jej dlhodobé umiestnenie;

7.  vyzdvihuje prácu agentúry na rozvoji on-line nástroja na interaktívne posúdenie rizík a jej úsilie prostredníctvom kampane za zdravé pracoviská posilniť predchádzanie rizikám a podporovať udržateľné a zdravé pracoviská.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

25.1.2016

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

34

8

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Laura Agea, Guillaume Balas, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Jane Collins, Lampros Fountoulis, Arne Gericke, Thomas Händel, Marian Harkin, Czesław Hoc, Rina Ronja Kari, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Kostadinka Kuneva, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Sven Schulze, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Maria Arena, Amjad Bashir, Lynn Boylan, Miapetra Kumpula-Natri, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Evelyn Regner, Michaela Šojdrová

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Eleonora Evi, Anneli Jäätteenmäki

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA V GESTORSKOM VÝBORE

Dátum prijatia

4.4.2016

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

15

4

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Marian-Jean Marinescu

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Bodil Valero

 • [1]  Ú. v. EÚ C 409, 9.12.2015, s. 284.
 • [2]  Ú. v. EÚ C 409, 9.12.2015, s. 284.
 • [3]  Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
 • [4]  Ú. v. ES L 216, 20.8.1994, s. 1.
 • [5]  Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
 • [6]  Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.
 • [7]  Ú. v. EÚ C 409, 9.12.2015, s. 284.
 • [8]  Ú. v. EÚ C 409, 9.12.2015, s. 284.
 • [9]  Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
 • [10]  Ú. v. ES L 216, 20.8.1994, s. 1.
 • [11]  Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
 • [12]  Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.
 • [13]    Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 723/2004 z 22. marca 2004, ktorým sa mení a dopĺňa Služobný poriadok zamestnancov Európskych spoločenstiev a Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev (Ú. v. EÚ L 124, 27.4.2004, s. 1).
 • [14]  Prijaté texty z uvedeného dňa, P[8_TA(-PROV)(2016)0000].