Postopek : 2015/2169(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0134/2016

Predložena besedila :

A8-0134/2016

Razprave :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Glasovanja :

PV 28/04/2016 - 4.48
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2016)0184

POROČILO     
PDF 598kWORD 107k
7.4.2016
PE 569.762v02-00 A8-0134/2016

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu za proračunsko leto 2014

(2015/2169(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Poročevalec: Derek Vaughan

 1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA


1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu za proračunsko leto 2014

(2015/2169(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu za proračunsko leto 2014,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu za proračunsko leto 2014 z odgovori agencije(1),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2014 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 12. februarja 2016 o podelitvi razrešnice agenciji glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2014 (05584/2016–C8- 0067/2016),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(3), zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2062/94 z dne 18. julija 1994 o ustanovitvi Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu(4), zlasti člena 14,

–  ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi za splošni proračun Evropskih skupnosti(5),

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(6), zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge V Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve (A8-0134/2016),

1.  podeli razrešnico direktorici Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu glede izvrševanja proračuna agencije za proračunsko leto 2014;

2.  navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje direktorici Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču in poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

2. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o zaključnem računu Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu za proračunsko leto 2014

(2015/2169(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu za proračunsko leto 2014,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu za proračunsko leto 2014 z odgovori agencije(7),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(8) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2014 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 12. februarja 2016 o podelitvi razrešnice agenciji glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2014 (05584/2016–C8- 0067/2016),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(9), zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2062/94 z dne 18. julija 1994 o ustanovitvi Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu(10), zlasti člena 14,

–  ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi za splošni proračun Evropskih skupnosti(11),

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(12), zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge V Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve (A8-0134/2016),

1.  ugotavlja, da so podatki v končnem zaključnem računu Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu takšni kot v prilogi k poročilu Računskega sodišča;

2.  odobri zaključni račun Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu za proračunsko leto 2014;

3.  naroči svojemu predsedniku , naj ta sklep posreduje direktorici Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču in poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

3. PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu za proračunsko leto 2014

(2015/2169(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu za proračunsko leto 2014,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge V Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve (A8-0134/2016),

A.  ker računovodski izkazi Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu (v nadaljevanju: agencija) kažejo, da je končni proračun agencije v proračunskem letu 2014 znašal 17.256.026 EUR, kar je 1,17 % manj kot leta 2013,

B.  ker je v proračunskem letu 2014 prispevek Unije v proračun agencije znašal 14.987.210 EUR, kar je 4,02 % manj kot leta 2013,

C.  ker je Računsko sodišče v poročilu o zaključnem računu agencije za proračunsko leto 2014 (v nadaljevanju: poročilo Računskega sodišča) navedlo, da je prejelo razumno zagotovilo o zanesljivosti računovodskih izkazov agencije ter o zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij;

Nadaljnji ukrepi v zvezi z razrešnico za leto 2013

1.  na podlagi poročila Računskega sodišča ugotavlja, da so bili v zvezi z dvema pripombama iz poročila za leto 2013 sprejeti popravljalni ukrepi in da sta zdaj ti pripombi v poročilu označeni z „ni relevantno“;

Upravljanje proračuna in finančno poslovodenje

2.  ugotavlja, da je zaradi proračunskega spremljanja v proračunskem letu 2014 stopnja izvrševanja proračuna dosegla 98,65 % in da je stopnja izvrševanja plačil znašala 75,59 %;

Obveznosti in prenos v naslednje leto

3.  ugotavlja, da je bil v naslovu II (upravni odhodki) v leto 2015 prenesen znesek odobrenih proračunskih sredstev, za katera so bile prevzete obveznosti, v višini 443.412 EUR, kar je 34 %; se zaveda, da se ti prenosi večinoma nanašajo na načrtovani nakup blaga in storitev ob koncu leta, ki je bil povezan z opremljanjem novih prostorov agencije, obnovitvijo letnih pogodb na področju informacijske tehnologije in stroški revizijskih storitev;

4.  opaža, da je bilo iz proračunskega leta 2013 prenesenih 4.384.922 EUR; je zadovoljen, da je bilo preklicanih le 1,96 % sredstev, prenesenih v leto 2013;

Prerazporeditve

5.  ugotavlja, da je iz letnega poročila o dejavnostih in revizijskih ugotovitev Računskega sodišča razvidno, da sta bili stopnja in narava prerazporeditev v letu 2014 skladni s finančnimi pravili, kot v preteklih letih;

Postopki javnih naročil in zaposlovanja

6.  ugotavlja, da je agencija v letu 2014 zaključila pet postopkov zaposlovanja, en je potekal, trije pa so bili načrtovani za leto 2015; je seznanjen, da agencija trenutno zaposluje, da bi nadomestila osebje, ki odhaja, ali podeljuje pogodbe za določen čas za nadomestitev zaposlenih, ki so na daljšem bolniškem dopustu ali porodniškem dopustu; ugotavlja, da Računsko sodišče v letnem poročilu za leto 2014 ni imelo pripomb glede postopkov zaposlovanja v agenciji;

Preprečevanje in obvladovanje navzkrižja interesov ter preglednost

7.  je seznanjen, da po sprejetju politike o preprečevanju navzkrižja interesov novembra 2014 ni bilo ugotovljeno nobeno navzkrižje;

8.  poziva, naj se s celostnim pristopom na splošno izboljšata preprečevanje korupcije in boj proti njej, za kar je najprej treba olajšati dostop javnosti do dokumentov in uvesti strožja pravila glede navzkrižja interesov, uvesti ali izboljšati registre za preglednost in zagotoviti zadostne vire za kazenski pregon, tudi s poglobitvijo sodelovanja med državami članicami in z ustreznimi tretjimi državami;

9.  ugotavlja, da poteka revizija veljavnih postopkov za preprečevanje navzkrižja interesov zaposlenih v agenciji, ki naj bi se končala leta 2015; je seznanjen, da revizija pravil še poteka, in poziva agencijo, naj ta proces čim prej zaključi in o rezultatih obvesti organ za podelitev razrešnice;

10.  spodbuja agencijo k boljšemu ozaveščanju svojih zaposlenih o politiki v zvezi z navzkrižjem interesov, skupaj z obstoječimi dejavnostmi ozaveščanja ter vključevanjem integritete in preglednosti kot obveznih točk v postopke zaposlovanja in preglede uspešnosti;

Notranje kontrole

11.  je seznanjen, da je agencija v okviru letnega načrta upravljanja za leto 2014 sprejela ukrepe za dodatno izboljšanje učinkovitosti standardov notranje kontrole na številnih področjih; je seznanjen, da je bil zaradi obsega ugotovljenih področij oblikovan večletni akcijski načrt; poleg tega je seznanjen, da je direktorica agencije junija 2014 sprejela politiko notranje kontrole, v katero je vključen poseben postopek za samooceno standardov notranje kontrole, ki temelji na ustaljeni praksi v agenciji, vsebuje opis veljavnih sistemov notranje kontrole ter opredeljuje vloge in pristojnosti v zvezi z izvajanjem postopka;

Notranja revizija

12.  je seznanjen, da je služba Komisije za notranjo revizijo notranji revizor agencije in da v njej izvaja revizije na podlagi strateškega načrta za notranjo revizijo; poleg tega je seznanjen, da ta služba v letu 2014 ni izvedla novih revizij, je pa naslednja revizija po strateškem načrtu potekala aprila 2015;

Druge pripombe

13.  na podlagi poročila Računskega sodišča ugotavlja, da so bili kadrovski predpisi leta 2004 spremenjeni z uredbo Sveta (ES, Euratom) št. 723/2004(13) in vključujejo določbe, da prejemki uradnikov, ki so bili zaposleni pred 1. majem 2004, tudi po novem ne smejo biti nižji, kot so bili po prejšnjih kadrovskih predpisih; opaža, da je Računsko sodišče med revizijo ugotovilo, da te določbe niso bile upoštevane in da je bilo enemu od 26 takrat zaposlenih uradnikov zaradi tega med letoma 2005 in 2014 izplačanih 5.300 EUR premalo; je seznanjen, da je agencija sprejela ustrezne ukrepe za rešitev tega vprašanja;

14.  je seznanjen, da je bila selitev agencije v nove poslovne prostore izvedena konec leta 2013, a je bila v celoti zaključena leta 2014; pozdravlja, da novi prostori zaposlenim ponujajo več prostora in boljše delovne pogoje, pa tudi boljše prostore za srečanje z obiskovalci; je zadovoljen, da je najemnina za nove prostore precej nižja; pozdravlja dejstvo, da dogovor o sedežu s španskimi oblastmi pomeni, da bo agencija lahko tam ostala dolgoročno;

15.  izjavlja, da bi lahko imela letna poročila agencije pomembno vlogo pri ravnanju v skladu z načeli preglednosti, odgovornosti in integritete; poziva agencijo, naj v svoja letna poročila vključi standardno poglavje o teh sestavinah;

16.  se zaveda, da ima agencija ključno vlogo pri izvajanju strateškega okvira EU za varnost in zdravje pri delu v obdobju 2014–2020;

17.  ugotavlja, da je bilo leto 2014 prvo leto novega večletnega strateškega programa agencije za obdobje 2014–2020; ceni pozitivna znamenja o dosežkih agencije v prvem letu izvajanja strategije na naslednjih prednostnih področjih, opredeljenih v strategiji: priprava na spremembe, dejstva in številke, orodja za upravljanje varnosti in zdravja pri delu, ozaveščanje, povezovanje v mreže in korporativno komuniciranje;

18.  pozdravlja dejavno sodelovanje med agencijo in ustreznimi organi držav članic;

19.  izraža priznanje agenciji za razvoj interaktivnega spletnega orodja za ocenjevanje tveganj in za prizadevanja v akciji za zdravo delovno okolje, da bi prispevala k preprečevanju tveganj ter se zavzemala za trajnostna in zdrava delovna mesta;

°

°  °

20.  sporoča, da so druge pripombe k sklepu o razrešnici, ki so horizontalne narave, zbrane v resoluciji z dne [xx xxxx 2016](14) o uspešnosti, finančnem poslovodenju in nadzoru agencij.

26.1.2016

MNENJE Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve

za Odbor za proračunski nadzor

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu za proračunsko leto 2014

(2015/2169(DEC))

Pripravljavec mnenja: David Casa

POBUDE

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve poziva Odbor za proračunski nadzor kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1.  izraža zadovoljstvo z ugotovitvijo Računskega sodišča, da so transakcije, povezane z letnimi računovodskimi izkazi agencije za proračunsko leto 2014, v vseh pomembnih vidikih zakonite in pravilne ter da je njegov finančni položaj na dan 31. decembra 2014 pošteno predstavljen;

2.  se zaveda, da ima agencija ključno vlogo pri izvajanju strateškega okvira EU za varnost in zdravje pri delu v obdobju 2014–2020;

3.  ugotavlja, da je bilo leto 2014 prvo leto novega večletnega strateškega programa agencije za obdobje 2014–2020; ceni pozitivna znamenja o dosežkih agencije v prvem letu izvajanja strategije na naslednjih prednostnih področjih, opredeljenih v strategiji: priprava na spremembe, dejstva in številke, orodja za upravljanje varnosti in zdravja pri delu, ozaveščanje, povezovanje v mreže in korporativno komuniciranje;

4.  pozdravlja dejavno sodelovanje med agencijo in ustreznimi organi držav članic;

5.  ugotavlja, da je bila stopnja izvrševanja proračuna visoka tudi v letu 2014 (99 %), kar kaže na to, da so bile obveznosti prevzete pravočasno; ugotavlja pa tudi, da se je znesek, prenesen v naslednje proračunsko leto, v naslovu II (34 %) v primerjavi z letom poprej povečal, kar je bilo v glavnem posledica nakupa blaga in storitev za opremljanje novih prostorov agencije ob koncu leta, podaljšanja letnih pogodb o izvajanju storitev informacijske tehnologije in stroškov revizije;

6.  pozdravlja odprtje novih prostorov agencije, kjer imajo zaposleni več prostora in boljše delovne razmere, obiskovalci pa več možnosti za srečanja; ugotavlja še, da je najemnina za nove prostore precej nižja; pozdravlja dejstvo, da dogovor o sedežu s španskimi oblastmi pomeni, da bo agencija lahko tam ostala dolgoročno;

7.  izraža priznanje agenciji za razvoj interaktivnega spletnega orodja za ocenjevanje tveganj in za prizadevanja v akciji za zdravo delovno okolje, da bi prispevala k preprečevanju tveganj ter se zavzemala za trajnostna in zdrava delovna mesta.

IZID KONČNEGA GLASOVANJAV ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Datum sprejetja

25.1.2016

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

34

8

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Laura Agea, Guillaume Balas, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Jane Collins, Labros Fundulis (Lampros Fountoulis), Arne Gericke, Thomas Händel, Marian Harkin, Czesław Hoc, Rina Ronja Kari, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Kostadinka Kuneva, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Sven Schulze, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Maria Arena, Amjad Bashir, Lynn Boylan, Miapetra Kumpula-Natri, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Evelyn Regner, Michaela Šojdrová

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Eleonora Evi, Anneli Jäätteenmäki

IZID KONČNEGA GLASOVANJAV PRISTOJNEM ODBORU

Datum sprejetja

4.4.2016

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

15

4

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Marian-Jean Marinescu

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Bodil Valero

(1)

UL C 409, 9.12.2015, str. 284.

(2)

UL C 409, 9.12.2015, str. 284.

(3)

UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(4)

UL L 216, 20.8.1994, str. 1.

(5)

UL L 357, 31.12.2002, str. 72.

(6)

UL L 328, 7.12.2013, str. 42.

(7)

UL C 409, 9.12.2015, str. 284.

(8)

UL C 409, 9.12.2015, str. 284.

(9)

UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(10)

UL L 216, 20.8.1994, str. 1.

(11)

UL L 357, 31.12.2002, str. 72.

(12)

UL L 328, 7.12.2013, str. 42.

(13)

  Uredba Sveta (ES, Euratom) št. 723/2004 z dne 22. marca 2004 o spremembi kadrovskih predpisov za uradnike Evropskih skupnosti in pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti (UL L 124, 27.4.2004, str. 1)

(14)

Besedila, sprejeta tega dne, P[8_TA(-PROV)(2016)0000].

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov