Postup : 2015/2155(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0135/2016

Předložené texty :

A8-0135/2016

Rozpravy :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Hlasování :

PV 28/04/2016 - 4.14
CRE 28/04/2016 - 4.14
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0150

ZPRÁVA     
PDF 773kWORD 258k
12.4.2016
PE 571.616v02-00 A8-0135/2016

o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2014, oddíl I – Evropský parlament

(2015/2155(DEC))

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Zpravodaj: Markus Pieper

 1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU


1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2014, oddíl I – Evropský parlament

(2015/2155(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2014(1),

–  s ohledem na konsolidovanou roční účetní závěrku Evropské unie za rozpočtový rok 2014 (COM(2015)0377 – C8-0200/2015)(2),

–  s ohledem na zprávu o rozpočtovém a finančním řízení za rozpočtový rok 2014, oddíl I – Evropský parlament(3),

–  s ohledem na výroční zprávu interního auditora za rozpočtový rok 2014,

–  s ohledem na výroční zprávu Účetního dvora o plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2014 spolu s odpověďmi orgánů(4),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(5) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2014 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na čl. 314 odst. 10 a článek 318 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(6), a zejména na články 164, 165 a 166 tohoto nařízení,

–  s ohledem na rozhodnutí předsednictva ze dne 27. dubna 2005 o vnitřních předpisech pro plnění rozpočtu Evropského parlamentu(7), a zejména na článek 13 tohoto rozhodnutí

–  s ohledem na rozhodnutí předsednictva ze dne 16. června 2014 o vnitřních předpisech pro plnění rozpočtu Evropského parlamentu(8), a zejména na článek 22 tohoto rozhodnutí,

–  s ohledem na článek 94, čl. 98 odst. 3 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0135/2016),

A.  vzhledem k tomu, že dne 8. července 2015 přijal předseda účetní závěrku Parlamentu za rozpočtový rok 2014;

B.  vzhledem k tomu, že generální tajemník jako hlavní pověřená schvalující osoba dne 18. září 2015 osvědčil, že získal přiměřenou jistotu, že zdroje přidělené do rozpočtu Parlamentu byly použity k zamýšlenému účelu a v souladu se zásadami řádného finančního řízení;

C.  vzhledem k tomu, že čl. 166 odst. 1 nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 vyžaduje, aby každý orgán Unie učinil všechna vhodná opatření, aby vyhověl připomínkám připojeným k rozhodnutí Evropského parlamentu o udělení absolutoria;

1.  uděluje absolutorium svému předsedovi za plnění rozpočtu Evropského parlamentu na rozpočtový rok 2014;

2.  předkládá své připomínky v dále uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru, a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

2. NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

obsahujícího připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2014, oddíl I – Evropský parlament

(2015/2155(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2014, oddíl I – Evropský parlament,

–  s ohledem na článek 94, čl. 98 odst. 3 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0135/2016),

A.  vzhledem k tomu, že ve svém potvrzení konečné účetní závěrky za rok 2014 účetní Parlamentu prohlásil, že získal přiměřenou jistotu, že účetní závěrka poskytuje ve všech významných aspektech věrný a poctivý obraz finanční situace Parlamentu, a že nezjistil žádné okolnosti, které by byly důvodem pro formulaci jakýchkoli výhrad;

B.  vzhledem k tomu, že Účetní dvůr při svém auditu dospěl k závěru, že audit nezjistil žádné závažné nedostatky ve vybraných systémech a výročních zprávách orgánů a institucí o činnosti;

C.  vzhledem k tomu, že v souladu s běžným postupem byl správě Parlamentu zaslán dotazník a že Výbor pro rozpočtovou kontrolu obdržel odpovědi a v přítomnosti místopředsedy odpovědného za rozpočet, generálního tajemníka a interního auditora je projednal;

D.  vzhledem k tomu, že neustále existuje prostor pro zlepšování kvality, efektivity a účinnosti při správě veřejných financí a že kontrola je nutná, aby bylo zajištěno, aby se politické vedení a správa Parlamentu zodpovídaly občanům Unie;

Účetní závěrka Evropského parlamentu

1.  konstatuje, že konečná výše prostředků Parlamentu na rok 2014 činila celkově 1 755 631 742 EUR, tj. 20,13 % prostředků v okruhu V víceletého finančního rámce (VFR) vyčleněných v roce 2014 na správní výdaje orgánů a institucí Unie jako celku, a že tyto prostředky se oproti roku 2013 (1 750 463 939 EUR) zvýšily o 0,3 %;

2.  konstatuje, že celkové příjmy zapsané do účtů k 31. prosinci 2014 činily 174 436 852 EUR (158 117 371 EUR v roce 2013), včetně účelově vázaných příjmů ve výši 26 979 032 EUR (25 991 783 EUR v roce 2013);

3.  připomíná, že v roce 2014 představovaly 72 % celkových prostředků čtyři kapitoly: kapitola 10 (Členové orgánu), kapitola 12 (Úředníci a dočasní zaměstnanci), kapitola 20 (Budovy a náklady s nimi spojené) a kapitola 42 (Výdaje na parlamentní asistenci);

4.  bere na vědomí údaje, na jejichž základě byla sestavena účetní závěrka Parlamentu za rozpočtový rok 2014, jmenovitě:

a) Dostupné prostředky (v EUR)

prostředky na rok 2014:

1 755 631 742

neautomatické přenosy prostředků z rozpočtového roku 2013:

734 000

automatické přenosy prostředků z rozpočtového roku 2013:

277 774 604

prostředky odpovídající účelově vázaným příjmům na rok 2014:

26 979 032

přenosy prostředků odpovídajících účelově vázaným příjmům z roku 2013:

106 934 452

Celkem:

2 168 053 830

b) Využití prostředků v rozpočtovém roce 2014 (v EUR)

závazky:

2 138 652 789

provedené platby:

1 742 390 229

prostředky automaticky přenesené do následujícího roku včetně prostředků z účelově vázaných příjmů:

383 988 975

prostředky přenesené neautomaticky:

0

zrušené prostředky:

39 918 558

c) Rozpočtové příjmy (v EUR)

prostředky přijaté v roce 2014:

174 436 852

d) Celková rozvaha k 31. prosinci 2013 (v EUR)

1 476 824 398

5.  bere na vědomí, že z předběžných prostředků a z jiných zdrojů byla převedena celková částka 71 500 000 EUR jako příspěvek na financování ročních splátek na budovu Konrad Adenauer v Lucemburku a na její rozšíření a modernizaci; konstatuje, že tato částka představuje 4 % konečné výše prostředků na rok 2014;

Výroky Účetního dvora ve věci spolehlivosti účetní závěrky za rok 2014 a legality a správnosti operací, na nichž se zakládá

6.  připomíná, že Účetní dvůr provádí specifické posouzení správních a jiných výdajů jako jediné skupiny politik pro všechny orgány a instituce Unie, včetně Evropského parlamentu, a že z důkazních informací celkově vyplývá, že výdaje na správu nejsou zatíženy významnou mírou chyb; bere na vědomí, že kontroly transakcí ukazují, že odhadovaná míra chyb v okruhu V VFR určeném na správní výdaje činí 0,5 % (1 % v roce 2013);

7.  připomíná, že při auditu byl prověřen vzorek tvořený 129 platebními operacemi, které zahrnovaly 92 plateb platů, důchodů a souvisejících příspěvků a další náklady na zaměstnance, 14 plateb z titulu zakázek souvisejících s budovami a 23 plateb souvisejících s jinými výdaji (energie, komunikace, informační technologie atd.); zdůrazňuje, že ze 129 zkontrolovaných operací bylo 20 (tj. 15,5 %) zatíženo chybami; bere na vědomí, že v případě 12 vyčíslitelných chyb činila odhadovaná míra chyb 0,5 %;

8.  zdůrazňuje doporučení Účetního dvora, aby Parlament zpřísnil kontroly nákladů, které evropské politické strany proplácejí svým přidruženým organizacím, a aby vypracoval vhodná pravidla pro zadávání veřejných zakázek evropskými politickými stranami a sledoval jejich uplatňování pomocí náležitých kontrol a lepších pokynů; trvá na úplné transparentnosti výdajů evropských politických stran a na tom, aby příslušný výbor v budoucnu tyto informace podrobně ověřoval a projednával v rámci řádného postupu udělování absolutoria;

Výroční zpráva interního auditora

9.  konstatuje, že na schůzce příslušného výboru s interním auditorem konané dne 25. ledna 2016 představil interní auditor svou výroční zprávu podepsanou dne 16. července 2015 a uvedl, že v roce 2014 provedl ve správních orgánech Parlamentu tyto auditní činnosti:

–  průřezový následný audit nedokončených opatření ze zpráv o interním auditu – fáze I a II jeho práce v roce 2014;

–  konzultace ve věci interního řízení a kontrolních postupů na ředitelství pro podporu demokracie (GŘ EXPO);

–  pravidelná prověrka stavebního projektu Konrad Adenauer (KAD) – viz „Fáze 2: odhad, hlášení a kontrola projektových nákladů zprávy“;

–  kontrola odměn a odchodného poslanců EP;

–  kontrola postupů udělování grantů na GŘ pro komunikaci (GŘ COMM);

–  kontrola informačních systémů infrastruktury a operací IT – viz „Úkol 1 – první zpráva: optimalizace využívání zdrojů a kontinuální zajištění služeb IT“;

–  kontrola provádění pravidel pro uplatňování mnohojazyčnosti, konkrétně v případě zajišťování tlumočnických služeb;

10.  upozorňuje na skutečnost, že interní auditor dospěl při kontrole postupů udělování grantů k závěru, že existuje značný prostor ke zlepšení určitých řídících a kontrolních postupů, aby tak mohl nabýt větší jistoty, že program grantů plní své cíle, konkrétně, že je třeba:

-  zajistit, aby byl víceletý grantový program plně sladěn s cíli dlouhodobé komunikační strategie Parlamentu a tyto cíle podporoval;

-  zajistit, aby byla přidaná hodnota programů měřena pomocí vhodných nástrojů a ukazatelů výkonnosti;

-  uzavírat dohody s menším počtem strategických partnerů, kteří budou schopni navrhnout akční plán pro celou dobu platnosti partnerské dohody;

-  zlepšit hodnocení navržených projektů a za tímto účelem stavit společnou metodiku pro všechny hodnotící komise;

-  zlepšit finanční a provozní hodnocení dokončených projektů ve fázi konečné platby, zejména toho, zda byly jednotlivé činnosti prováděny v souladu s původními záměry;

Audit rámce vnitřní kontroly Parlamentu

11.  konstatuje, že bylo dosaženo významného pokroku, neboť koncem roku 2014 zůstala z původně dohodnutých 452 opatření týkajících se rámce vnitřní kontroly nedokončena pouze čtyři opatření; žádá interního auditora, aby Výbor pro rozpočtovou kontrolu průběžně informoval o pokroku dosaženém u těchto čtyř zbývajících opatření;

Opatření přijatá v návaznosti na usnesení o udělení absolutoria na rok 2013

12.  bere na vědomí písemné odpovědi na své usnesení o udělení absolutoria na rok 2013(9), které byly Výboru pro rozpočtovou kontrolu poskytnuty dne 15. října 2015; vítá vystoupení generálního tajemníka k různým otázkám a požadavkům, které Parlament formuloval v uvedeném usnesení, a následnou výměnu názorů s členy výboru;

13.  konstatuje nesoulad mezi datem předložení návrhu zprávy o udělení absolutoria Parlamentu a obdobím, kdy bylo možné pokládat generálnímu tajemníkovi doplňující otázky; naléhavě žádá generálního tajemníka, aby před hlasováním ve výboru odpověděl na otázky zpravodaje;

14.  konstatuje, že generální tajemník odpověděl na doplňující otázky poslanců méně než 24 hodin před uplynutím lhůty pro předkládání pozměňovacích návrhů; naléhavě žádá generálního tajemníka, aby tuto situaci zlepšil;

15.  bere na vědomí odpověď generálního tajemníka ohledně dostupnosti aplikace ePetice pro poslance i širokou veřejnost; žádá generálního tajemníka, aby mu sdělil výsledky konzultace s právní službou a aby posoudil náklady na rozšíření přístupu k této aplikaci z technického a rozpočtového hlediska;

16.  připomíná, že účelem jídelen je poskytovat rychlé občerstvení poslancům i zaměstnancům; je znepokojen omezenou kapacitou jídelen v období největší zátěže, zejména během týdnů, kdy probíhá plenární zasedání ve Štrasburku; vítá zpřístupnění nových venkovních prostor, které tento problém částečně vyřeší, jakmile to povětrnostní podmínky dovolí; vyzývá správní útvary, aby dále zlepšovaly štrasburskou jídelnu tím, že budou účelněji využívat veškerý dostupný prostor;

17.  konstatuje, že Parlament začal v případě stravovacích služeb uzavírat smlouvy o pevné ceně; zdůrazňuje, že rozpočtové prostředky na stravovací služby byly poměrně omezené – představovaly pouze 0,23 % ročního rozpočtu; očekává, že po opakovaném výrazném zdražení nabízených jídel zůstanou ceny ve stravovacích zařízeních Parlamentu stabilní;

18.  konstatuje, že nové smlouvy na stravovací služby, které byly uzavřeny v Bruselu v roce 2015, již nepočítají s jedním výhradním dodavatelem; očekává, že plánovaná menší stravovací zařízení v Bruselu budou provozována způsobem, který bude zahrnovat malé a střední podniky a podpoří rozmanitost jednotlivých poskytovatelů stravovacích služeb s cílem zajistit kvalitní služby za přijatelnou cenu;

19.  se znepokojením bere na vědomí, že zvýšení cen vedlo k neoprávněnému stanovení nevýhodnějších cen zejména pro asistenty, stážisty a návštěvníky; zdůrazňuje, že poté, co byly zvýšeny, ceny v Parlamentu prakticky odpovídají cenám v okolních restauracích a barech; dále se znepokojením konstatuje, že zatímco ceny se zvýšily, kvalita jídla se výrazně snížila;

20.  domnívá se, že během mnoha týdnů, které jsou vyhrazeny práci ve volebním obvodu nebo během nichž se koná plenární zasedání, nejsou jídelny a kavárny plně využívány; navrhuje, aby dohody s poskytovateli stravovacích služeb zohledňovaly možnost zaměstnat personál těchto zařízení jinde, během těch týdnů, kdy nejsou všechny jídelny a kavárny otevřené;

21.  vyzývá správní útvary, aby vyhodnotily cenové schéma a navrhly nové, které by spojovalo nová pravidla a současně zajišťovalo možnost slev pro stážisty s výběrem jídel za dostupnou cenu;

22.  je zklamán tím, že správní útvary nejsou schopny poskytnout údaje o proměnlivém počtu jídel nabízených během různých parlamentních dnů a týdnů; táže se, jak je možné smluvního poskytovatele služeb jakkoli kontrolovat, pokud nejsou k dispozici takovéto základní informace; vyzývá správní útvary, aby příslušnému výboru předložily smlouvu na poskytování stravovacích služeb, která vstoupila v platnost dne 26. září 2015, a aby poskytly podrobnosti o podávaných pokrmech;

23.  zdůrazňuje, že Účetní dvůr ve své zprávě přijaté dne 11. července 2014 uvádí, že možné úspory v rozpočtu Unie, k nimž by došlo, pokud by Parlament své činnosti centralizoval, by činily přibližně 114 milionů EUR ročně; znovu vyzývá Parlament a Radu, aby za účelem zajištění dlouhodobých úspor řešily potřebu vypracování plánu na zavedení jednoho sídla, jak je uvedeno v několika předchozích usneseních Parlamentu;

Absolutorium za rok 2014

24.  oceňuje kvalitu výměny názorů mezi místopředsedou odpovědným za rozpočet, generálním tajemníkem a Výborem pro rozpočtovou kontrolu v přítomnosti člena Účetního dvora a interního auditora, která se uskutečnila dne 4. února 2016; vítá skutečnost, že se této výměny zúčastnil i generální tajemník, a žádá, aby bylo možné vést s ním ve Výboru pro rozpočtovou kontrolu častější diskuse o záležitostech, které mají dopad na rozpočet Parlamentu;

25.  bere na vědomí, že dne 5. února 2014 Parlament podepsal s Evropským hospodářským a sociálním výborem (EHSV) a Výborem regionů dohodu o spolupráci: žádá, aby byla vypracována konkrétní a podrobná ustanovení pro fungování útvarů, jež spolu tyto tři orgány sdílí; trvá na tom, že provádění dohody musí mít vyvážený charakter a musí být rovnocenně prospěšné pro všechny tři orgány; žádá, aby se v rámci přezkumu dohody v polovině období provedlo u každého orgánu posouzení dopadu této dohody z hlediska lidských zdrojů, součinnosti, přidané hodnoty a obsahu, jakož i podrobné vyhodnocení úspor nebo zvýšení rozpočtových nákladů v souvislosti s touto dohodou, přičemž zvláštní pozornost by měla být věnována kapitolám týkajícím se zaměstnanců; žádá, aby byl i nadále informován o opatřeních navazujících na dohodu;

26.  připomíná, že v rámci této dohody bude do Parlamentu převedeno maximálně 80 úředníků z EHSV a z Výboru regionů (pracujících tamtéž na oddělení překladu a na asistentských pozicích), kteří budou pracovat v nové výzkumné službě Evropského parlamentu; domnívá se, že tento převod by měl umožnit zvýšení interní produkce Parlamentu v důsledku snížení rozpočtových prostředků na externí zadávání studií nebo hodnocení; se znepokojením konstatuje, že dosud bylo do výzkumné služby Evropského parlamentu převedeno 25 úředníků z EHSV a 24 úředníků z Výboru regionů, z nichž většina se velmi blíží důchodovému věku, což znamená velké úspory pro EHSV a Výbor regionů v kapitolách týkajících se zaměstnanců na úkor výrazného zatížení rozpočtu Parlamentu v krátkodobém (platy) i dlouhodobém horizontu (důchody);

27.  s potěšením konstatuje, že na domovské internetové stránce poslanců EP jsou vedle údajů o akreditovaných parlamentních asistentech a místních asistentech poslance zveřejněna také jména poskytovatelů služeb každému jednotlivému poslanci;

28.  lituje přesunutí povinností ze správních útvarů na kanceláře poslanců; žádá, aby správní útvary přezkoumaly, které povinnosti (např. odpovědnost za pojištění stážistů) mohou převzít zpět;

29.  trvá na tom, že je nutné, aby se činnost interních rozhodovacích orgánů Parlamentu stala transparentnější a přístupnější, zejména pokud jde o předsednictvo; žádá, aby se na internetu zveřejňovaly a poslancům včas a systematicky zprostředkovávaly pořady jednání a zápisy ze schůzí;

30.  poukazuje na to, že vzrostla i všeobecná administrativní zátěž kanceláří poslanců, a žádá racionalizaci formulářů, které je třeba používat pro interní parlamentní postupy, jako je přijímání nových asistentů;

31.  konstatuje, že se značným zpožděním byla přijata vnitřní pravidla pro whistleblowing, která vstoupila v platnost v lednu 2016; vyjadřuje obavy ohledně chybějící ochrany oznamovatelů a vyzývá Parlament, aby zaručil plné dodržování jejich práv; vyzývá předsednictvo, aby rozšířilo vnitřní pravidla pro whistleblowing tak, aby se vztahovala i na akreditované parlamentní asistenty, a dále vyzývá, aby se rovnocenné vnitrostátní právní předpisy vztahovaly i na místní asistenty;

32.  žádá informace o tom, jak se vyvíjí oficiální a neoficiální spolupráce s úřadem OLAF ve věci účetnictví poslanců; upozorňuje na skutečnost, že minimálně v jednom případě byly informace předány třetí straně; spatřuje v tom narušení nezávislosti poslaneckých mandátů;

33.  konstatuje, že bylo složité plně rozlišit politickou činnost předsedy od jeho přípravy „špičkového kandidáta“ vedoucího stranu evropských socialistů do voleb do Evropského parlamentu v roce 2014; domnívá se, že nedošlo k jednoznačnému oddělení těchto dvou rolí; vyzývá k tomu, aby byly jasně odlišovány veřejné funkce od kandidatury ve volebních kampaních do Evropského parlamentu; lituje minimálně nepřímého využívání zaměstnanců Parlamentu při přípravě kampaně a žádá, aby byla přijata opatření, jež zamezí opakování této praxe v budoucnu; v této souvislosti vyjadřuje politování nad tím, že předseda přeměnil účet předsednictva Evropského parlamentu na Twitteru ve svůj soukromý účet a využíval jej během kampaně;

34.  pověřuje EPRS, aby vypracovala srovnávací analýzu právního rámce, jimž se řídí kompatibilita kandidátů, kteří vedou předvolební kampaně v jiných mezinárodních organizacích a v členských státech (volba předsedy vlády, generálního tajemníka, kancléře atd.);

35.  vítá poskytnutý seznam služebních cest, které předseda uskutečnil v prvních šesti měsících volebního roku, jakožto odpověď na dotazník týkající se udělování absolutoria za rok 2014; rád by požádal o dodatečné informace o tom, jakým způsobem se předseda z Bruselu na tyto schůzky dopravoval a zda byly provozovány také soukromé lety;

36.  konstatuje, že v období od 22. ledna do 18. dubna souvisely oficiální mezinárodní služební cesty, které předseda podnikl, zejména s vládními a oficiálními zastoupeními spojenými se socialistickými stranami a organizacemi; žádá o další informace v tomto ohledu;

37.  žádá další informace o kampaních všech „špičkových kandidátů“, zejména o tom, zda byli během předvolební kampaně případně doprovázeni úředníky a dalšími statutárními zaměstnanci, kteří nebyli na dovolené; vítá doplňující informace, které poskytl předseda, a žádá stejnou míru transparentnosti od ostatních kandidátů;

38.  připomíná své usnesení o udělení absolutoria za rozpočtový rok 2012(10), v němž byly požadovány podrobné informace o tom, „do jaké míry jsou činnosti spjaté s výkonem funkce politicky neutrálního předsedy Evropského parlamentu odděleny od jeho přípravných činností jakožto vedoucího člena kandidátní listiny sociálnědemokratické strany ve volbách do Evropského parlamentu, zejména co se týče zaměstnanců jeho kanceláře, informačních kanceláří Parlamentu v zahraničí a cestovních nákladů“ (bod 51);

Příspěvek na všeobecné výdaje

39.  připomíná, že příspěvek na všeobecné výdaje je určen na výdaje v členském státě zvolení, jako je nájem za kanceláře poslanců, vybavení, kancelářské potřeby, dokumentace nebo logistická organizace akcí; bere na vědomí, že komplexní systém kontroly příspěvku na parlamentní mandát poslanců by vyžadoval 40 až 75 nových administrativních pracovních míst, což je v rozporu s plánem snižování počtu zaměstnanců;

40.  souhlasí s tím, že v souvislosti s příspěvkem na všeobecné výdaje je zapotřebí více transparentnosti; naléhavě vyzývá předsednictvo, aby přezkoumalo seznam výdajů, které je možné z příspěvku na všeobecné výdaje hradit;

41.  opakuje svou výzvu k větší transparentnosti v souvislosti s příspěvkem na všeobecné výdaje pro poslance; vyzývá předsednictvo Parlamentu, aby pracovalo na stanovení přesnějších pravidel pro odpovědnost za výdaje schválené k úhradě z tohoto příspěvku, aniž by při tom poslancům vznikly dodatečné náklady a administrativní zátěž;

Řízení režimu finančních příspěvků pro skupinové návštěvy

42.  vítá dosažení větší propojenosti mezi dotacemi Parlamentu na skupinové návštěvy a skutečnými náklady, které v této souvislosti vznikají; je však hluboce znepokojen tím, že se jedná o jediné kritické opatření zjištěné interním auditorem Parlamentu;

43.  je znepokojen tím, že výdaje na skupinové návštěvy v roce 2014 byly stále většinou vypláceny v hotovosti; výdaje ve výši 24 593 928,16 EUR v roce 2013 byly v 73,14 % případů placeny v hotovosti a ve 26,86 % případů bankovním převodem, zatímco výdaje ve výši 22 281 749,46 EUR v roce 2014 byly v 71,15 % případů placeny v hotovosti a ve 28,85 % případů bankovním převodem;

44.  bere na vědomí zjištění Účetního dvora v situační zprávě o finančním řízení rozpočtu Unie, že praxe vyplácení hotovosti při úhradě nákladů skupinovým návštěvám představuje „značné riziko“; žádá proto, aby byly hotovostní platby při proplácení nákladů skupinovým návštěvám omezeny na minimum; upozorňuje na vysoké riziko poškození pověsti Parlamentu a značné bezpečnostní riziko spojené s vyplácením hotovosti skupinovým návštěvám; bere na vědomí praktické obavy a vyzývá k vyhodnocení alternativních a účinných metod pro platby předtím, než budou přijata nová pravidla pro přijímání skupinových návštěv;

Rejstřík transparentnosti a střety zájmů

45.  vítá skutečnost, že Komise zahájila postup veřejných konzultací v souvislosti s přepracováním stávajícího rejstříku transparentnosti Komise a Parlamentu a rozšířením jeho působnosti i na Radu; žádá, aby okamžitě po skončení veřejných konzultací byla zřízena interinstitucionální pracovní skupina pro přípravu návrhů týkajících se přepracování rejstříku, souvisejícího kodexu chování a jejich fungování;

46.  dále vyzývá k tomu, aby správní útvary Parlamentu vypracovaly zprávu o tom, kteří bývalí manažeři, generální ředitelé, ředitelé a členové správních rad v relevantních evropských nevládních organizacích jsou dnes poslanci Parlamentu;

47.  vyzývá k tomu, aby správní útvary Parlamentu vypracovaly zprávu o využívání prostor Parlamentu zájmovými skupinami a dalšími externími organizacemi; vyzývá předsednictvo, aby prověřilo, zda jsou tyto akce slučitelné s parlamentní činností, a zároveň zajistilo, aby Parlament zůstal orgánem, který je otevřený výměně názorů s občanskou společností a veřejné diskusi;

48.  připomíná, že poslanci jsou povinni okamžitě informovat správní útvary o každé změně týkající se jejich prohlášení o zájmech; vyjadřuje politování nad tím, že životopisy poslanců zvolených v roce 2014 a jejich prohlášení o zájmech byly na internetové stránky Parlamentu umístěny velmi pozdě;

49.  rozhodně se domnívá, že článek 3 kodexu chování poslanců by měl být přeformulován tak, aby poslancům jednoznačně zakazoval veškeré další zaměstnání či jinou placenou činnost;

Generální ředitelství pro vnitřní politiky a generální ředitelství pro vnější politiky

50.  bere na vědomí, že náklady na delegace, smíšená parlamentní shromáždění, delegace ad hoc a volební pozorovatelské mise mimo Unii byly v roce 2014 sníženy z 5 794 360 EUR (rok 2013) na 1 351 212 EUR (rok 2014) na základě připomínek, které Parlament učinil ve svém výše uvedeném prohlášení o udělení absolutoria za rozpočtový rok 2013, a v důsledku omezení počtu misí v souvislosti s přechodem z jednoho legislativního období na druhé, což mělo fakticky za následek, že se několik měsíců nekonaly žádné cesty delegací; vyjadřuje však politování nad tím, že některé mise Parlamentu byly příliš drahé, zejména pokud jde o vzdálené destinace; očekává, že tyto náklady budou v blízké budoucnosti dále vysvětleny a sníženy, a žádá, aby ve výroční zprávě o činnosti byly zveřejňovány informace o nákladech na každou misi;

51.  domnívá se, že je třeba posoudit, zda by nebylo možno snížit počet cest delegací využitím nástrojů informačních technologií, jako jsou např. videokonference;

52.  žádá, aby se bezodkladně propracovaly a naplnily obsahem internetové stránky meziparlamentních delegací; považuje za stejně zásadní, aby se, pokud to rozpočet dovolí, veřejná zasedání delegací vysílala naživo prostřednictvím webstreamingu, obdobně jako zasedání parlamentních výborů;

Generální ředitelství pro parlamentní výzkumné služby

53.  připomíná, že nové ředitelství pro výzkumné služby poslanců začalo poskytovat specializované výzkumné služby pro jednotlivé poslance prostřednictvím stručných publikací napříč všemi politickými oblastmi; zdůrazňuje, že v prvním úplném roce činnosti vydala výzkumná služba přes 450 publikací, vyhověla 1 675 žádostem poslanců o výzkum a řešila 745 podobných žádostí od jiných klientů Parlamentu; konstatuje, že tento nástroj poskytuje přístup k velkému množství relevantních informací, což by mělo výrazně omezit využívání externího odborného poradenství a umožnit dosažení významných úspor; žádá, aby byly všechny informační dokumenty ve všech klíčových oblastech politik překládány do úředních jazyků členských států;

54.  žádá o jasnější definici úkolů jednotlivých oblastí služeb (výzkumná služba, posuzování dopadů) a o to, aby o těchto oblastech odpovědnosti byli informováni poslanci;

55.  žádá, aby oddělení pro předběžné posuzování dopadů rozeslalo e-mail, kterým se zviditelní a upozorní na skvělé služby, které může poskytovat členům výborů a zpravodajům, a v němž uvede pravidla své činnosti; vybízí k tomu, aby pokračovala školení pro poradce a asistenty poslanců; žádá o výrazné zlepšení, pokud jde o lidské zdroje, jež jsou v této oblasti k dispozici, jelikož takový krok významně přispěje k tomu, aby se Parlament mohl jako rovnocenný partner zapojovat do rozhodovacího procesu;

56.  vítá skutečnost, že dosud nebyly obdrženy žádné stížnosti na jednostranné posouzení dopadů, a žádá dotčené oddělení, aby si v tomto ohledu i nadále zachovávalo neutralitu;

57.  naléhavě vyzývá GŘ EPRS, aby nadále odlišovalo své publikace od oficiálních stanovisek Parlamentu, a předešlo tak zmatení veřejnosti a sdělovacích prostředků; vítá zavedení prohlášení o vyloučení odpovědnosti ve všech publikacích; žádá GŘ EPRS, aby zajistilo, že toto prohlášení bude viditelnější, a nebude figurovat jen na poslední straně, a aby zavedlo další prvky, kterými své publikace jednoznačně odliší od oficiálně přijatých postojů Parlamentu;

Generální ředitelství pro komunikaci

58.  konstatuje, že organizace VoteWatch získala dva granty (149 172 EUR v roce 2012 a 350 000 EUR v roce 2013) na spolufinancování konkrétních projektů souvisejících s evropskými volbami; žádá o posouzení přidané hodnoty těchto projektů;

59.  je znepokojen tím, že komunikační činnosti Parlamentu nemají skutečné výsledky, vzhledem ke stále se snižující účasti v evropských volbách i obecnému nedostatku znalostí veřejnosti o úloze Parlamentu a jeho činnostech;

60.  kritizuje prezentaci statistických údajů o odůvodněních hlasování, projevech na plenárních zasedáních, parlamentních otázkách, pozměňovacích návrzích, návrzích usnesení, otázkách k písemnému zodpovězení předložených předsedovi Evropské rady, Radě, Komisi či místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku na internetových stránkách Parlamentu, které mají, jak se zdá, prokázat, kteří poslanci jsou údajně „aktivní“ na platformách, jako je MEPRanking; žádá Parlament, aby přestal poskytovat statistické údaje bez kontextu a aby zohlednil vhodnější kritéria k určování poslanců jako „aktivních“;

61.  konstatuje, že GŘ COMM velmi důrazně žádá o snížení nákladů a větší důraz na účinnost; žádá o větší důraz na účinnost spíše než na nákladné zavádění informačních a komunikačních technologií; konstatuje, že přes značné částky vynakládané na internetové stránky Parlamentu jsou tyto stránky složité, špatně se v nich orientuje a nezajišťují požadovanou viditelnost; doporučuje přezkoumání marketingové strategie; zdůrazňuje, že transparentní a přístupné internetové stránky jsou pro zapojení občanů klíčové;

62.  vyzývá k vytvoření nového a účinného vyhledávače na internetových stránkách Parlamentu, který zajistí jak výraznou optimalizaci vyhledávání, tak ucelenou stránku s výsledky vyhledávání, a ke snaze o zlepšení přístupu na stránky prostřednictvím lepšího rozeznávání klíčových slov; doporučuje intenzivní interinstitucionální spolupráci s cílem propojit všechny databáze internetových stránek všech orgánů a institucí Unie; konstatuje, že se tím zajistí větší transparentnost činnosti Unie pro všechny občany;

Dům evropských dějin

63.  je zklamán zjištěním, že stavební práce na budově Eastman, v níž se budou nacházet prostory Domu evropských dějin, neustále nabírají zpoždění; požaduje vypracování komunikačního plánu, propagačních projektů a internetových stránek a marketingového plánu, které budou podrobně uvádět, jak hodlá Dům evropských dějin naplnit očekávání, pokud jde o dopad jeho činnosti;

64.  připomíná, že stavební práce měly být dokončeny do konce roku 2014; očekává, že původně dohodnutý celkový rozpočet na výstavbu projektu bude i přes zpoždění dodržen a první výstava bude zahájena na konci roku 2016;

65.  žádá, aby byly striktně odděleny informace poskytované Domem evropských dějin od obsahu nabízeného v již existujícím Parlamentariu; varuje před rizikem, že náklady na fungování Domu evropských dějin po zahájení jeho provozu budou příliš vysoké a zcela neúměrné jeho významu;

Návštěvnické centrum Evropského parlamentu

66.  je potěšen tím, že Parlamentarium je jednou z nejnavštěvovanějších turistických atrakcí v Bruselu, kterou v roce 2014 navštívilo 340 500 osob (v roce 2013 to bylo 337 000 návštěvníků); zdůrazňuje, že tyto údaje je třeba sdělovat belgickým orgánům a informovat je o souvisejících přínosech;

67.  je znepokojen tím, že objem rozpočtových prostředků pro návštěvnické centrum Evropského parlamentu se oproti předchozímu roku zvýšil o 24 %, ačkoli počet návštěvníků vzrostl jen o 1 %;

68.  doporučuje, aby se členský stát, v němž Parlamentarium sídlí, zčásti podílel na nákladech na zřízení centra a jeho provoz;

Cena Lux

69.  kritizuje celkové náklady na cenu LUX, které v roce 2014 dosáhly nejvyšší úrovně v její historii, tj. 585 311 EUR (2013: 448 000 EUR, 2012: 434 421 EUR); hluboce lituje skutečnosti, že výsledky průzkumu známosti a dopadu ceny LUX, které byly požadovány ve zprávě o udělení absolutoria za rok 2013, dosud nejsou k dispozici; požaduje, aby výsledky této studie byly zveřejněny do poloviny května 2016 a aby byly oficiálně prezentovány Výboru pro rozpočtovou kontrolu;

70.  požaduje, aby bylo na základě studie o dopadu ceny LUX posouzeno, zda vzhledem k jejím nákladům má smysl v jejím udílení pokračovat;

Generální ředitelství pro personál

71.  bere na vědomí, že v roce 2014 nastoupilo do sekretariátu 309 úředníků a jiných dočasných zaměstnanců a do politických skupin nastoupilo osm dočasných zaměstnanců; bere na vědomí, že k 31. prosinci 2014 bylo v Parlamentu zaměstnáno celkem 6 040 úředníků a dočasných zaměstnanců (5 295 v sekretariátu a 745 v politických skupinách); zdůrazňuje, že v roce 2013 byla tato čísla následující: 6 105 (celkem), 5 308 (sekretariát) a 797 (politické skupiny);

72.  žádá o vyjasnění kvalifikace požadované u pracovníků vykonávající citlivé úkoly, například v sekretariátech výborů nebo v útvarech pro hodnocení dopadu ex ante; žádá o přezkum specifických požadavků, pokud jde o ideologickou a politickou neutralitu zaměstnanců; žádá, aby byla Parlamentu předložena kritéria pro výběr pracovníků;

73.  poukazuje na to, že v roce 2014 bylo 114 bývalých dočasných zaměstnanců vykonávajících úkoly při plenárních zasedáních přijato do pracovního poměru jako smluvní zaměstnanci; zdůrazňuje, že rozsudek francouzského soudu o těchto zaměstnancích zvaných „intérimaires“ nemůže sám o sobě ospravedlnit rozhodnutí přijmout je podle služebního řádu;

74.  zdůrazňuje, že v souvislosti s revizí služebního řádu z roku 2014 a se stávajícím VFR bylo v plánu pracovních míst počínaje 1. lednem 2014 zrušeno 67 pracovních míst (66 trvalých a 1 dočasné místo) s cílem dosáhnout pětiprocentního snížení počtu pracovních míst v období let 2013–2017, s výjimkou politických skupin;

75.  poukazuje na to, že prodloužením pracovní doby z 37,5 na 40 hodin v rámci revize služebního řádu byl získán ekvivalent 350 pracovních míst, což v praxi vyvažuje 5 % snížení stavu zaměstnanců, které bylo součástí dohody o reformě služebního řádu; vyzývá Parlament, aby předložil transparentní zprávu s ročními údaji o plánovaném rušení pracovních míst, v níž zohlední prodloužení pracovní doby;

76.  konstatuje, že podíl žen mezi úředníky je velmi vysoký a mezi koncem roku 2013 a koncem roku 2014 vzrostl z 58,8 % na 59,2 %; je znepokojen nevyváženým zastoupením žen a mužů ve správě EP, kde ženy stojí v čele pouhých 30 % oddělení, 34 % ředitelství a 18,2 generálních ředitelství; žádá, aby byl vytvořen plán rovných příležitostí, zejména pro obsazování řídících funkcí, který by tuto nerovnováhu co nejdříve odstranil; připomíná, že 1 z 8 ředitelů a 9 z 31 vedoucích oddělení přijatých v roce 2014 jsou ženy; zastává názor, že náborové postupy by měly být vyvážené; opakuje, že je nutné zajistit vyváženější zastoupení žen ve vysokých řídících pozicích;

77.  lituje, že Parlament dosud každoročně nezveřejňuje informace o úřednících ve vysokých funkcích, kteří správu opustili, ani seznam projednávaných případů možného střetu zájmů, jak požaduje čl. 16 odst. 4 služebního řádu;

78.  konstatuje, že na konci roku 2014 v Parlamentu pracovalo 1 686 akreditovaných parlamentních asistentů (2013: 1 763) a pracovní smlouvu s jedním z poslanců mělo 4 453 místních asistentů;

79.  je znepokojen skutečností, že počet místních asistentů zaměstnaných poslanci je značně rozdílný – od žádného asistenta po 46 asistentů na jednoho poslance v roce 2014 (oproti 0 až 43 v roce 2013); poukazuje na to, že v roce 2014 přijalo 91 poslanců do pracovního poměru více než 10 místních asistentů (v roce 2013 se jednalo o 84 poslanců);

80.  vítá skutečnost, že dne 26. října 2015 přijalo předsednictvo nový soubor pravidel pro správu příspěvků na parlamentní asistenci, která zpřísňují podmínky proplácení smluv s místními asistenty, konkrétně pak vyčleněním nejméně 25 % příspěvku na parlamentní asistenci na pokrytí nákladů souvisejících s akreditovanými asistenty;

81.  konstatuje, že na konci roku 2014 tvořili akreditovaní parlamentní asistenti 26,7 % zaměstnanců Parlamentu; připomíná, že v červenci 2014 skončila smlouva asi 1 700 akreditovaným parlamentním asistentům, kteří byli zaměstnáni během sedmého volebního období, a před koncem roku 2014 byla zahájena rozsáhlá operace generálního ředitelství pro personál, jejímž cílem bylo přijetí 1 686 akreditovaných parlamentních asistentů, aby poskytovali služby poslancům v osmém volebním období;

82.  zdůrazňuje, že akreditovaní parlamentní asistenti pobírají za cesty do Štrasburku denní příspěvky o nejméně 21 % nižší než ostatní zaměstnanci; lituje, že předsednictvo nereagovalo na žádost, kterou Parlament vyjádřil v bodě 74 svého usnesení ze dne 29. dubna 2015; opětovně vyzývá předsednictvo, aby přijalo opatření k ukončení této nerovnosti a zajistilo, že příspěvky asistentů budou na stejné výši jako u ostatních statutárních zaměstnanců;

83.  lituje, že předsednictvo nijak nereagovalo na bod 71 usnesení Parlamentu ze dne 29. dubna 2015; žádá předsednictvo, aby bezodkladně přijalo opatření k tomu, aby poradní výbor pro předcházení obtěžování na pracovišti akreditovaných parlamentních asistentů měl vyvážené složení a zahrnoval přinejmenším dva zástupce parlamentních asistentů;

84.  s uspokojením bere na vědomí opatření přijatá ve věci organizace řízení smluv akreditovaných parlamentních asistentů při přechodu na nové legislativní období, a zejména konstatuje, že aplikace APA People funguje řádně; přesto se domnívá, že v některých oblastech mělo být na nábor akreditovaných parlamentním asistentů přiděleno více administrativních pracovníků, aby náborový postup probíhal rychleji a efektivněji; zdůrazňuje, že personální a technické zdroje nestačily k tomu, aby se zabránilo opožděnému podepisování smluv s některými asistenty, nebo dokonce ukončení smluv, jakož i opožděnému výpočtu denních příspěvků nebo jiných příspěvků, což vede k opožděnému vyplácení platů; přesto uznává, že se postup oproti roku 2009 podstatně zlepšil, a konstatuje, že Parlament musí dál pracovat na zlepšení rychlosti a plynulosti postupu uzavírání pracovních smluv;

85.  žádá generálního tajemníka a předsednictvo, aby prozkoumali problémy plynoucí z případů nesprávného úředního postupu v Parlamentu ve vztahu k akreditovaným parlamentním asistentům, např. opožděné podepisování smluv na počátku legislativního období, vypovídání smluv, důsledky předčasných voleb do Evropského parlamentu na minimální požadovaná období pro účast v důchodovém systému atd., a aby do řešení těchto problémů zapojili zástupce akreditovaných parlamentních asistentů;

86.  bere na vědomí pokrok, kterého bylo dosaženo v přizpůsobování vzdělávacích kurzů zvláštním potřebám akreditovaných parlamentních asistentů; domnívá se nicméně, že je třeba v těchto snahách pokračovat, zvláště pokud jde o specifické vzdělávání, individuální rozvrhy a intenzivní jazykové kurzy, které se konají pouze v době, kdy si většina akreditovaných parlamentních asistentů musí vybrat roční dovolenou; žádá, aby se rovněž zohlednila zvláštní situace akreditovaných parlamentních asistentů při sestavování rozvrhů pro aktivity zaměřené na dobré pracovní podmínky (mindfulness), polední konference atd.;

87.  požaduje, aby v zájmu transparentnosti byly ve výroční zprávě Parlamentu podávány informace o činnostech pořádaných a financovaných výborem zaměstnanců z rozpočtu orgánu a aby v ní byly poskytnuty podrobnosti o druzích této činnosti, vzniklých nákladech a o dodržování zásad řádného finančního řízení;

88.  žádá, aby byl seznámen s výsledky hodnocení nástroje pro přijímání akreditovaných parlamentních asistentů APA People, který byl zaveden na počátku nynějšího volebního období;

Generální ředitelství pro infrastrukturu a logistiku

89.  zdůrazňuje, že v rámci nové střednědobé strategie v oblasti nemovitostí bude vynaloženo úsilí o to, aby byly v blízkosti hlavních budov nalezeny nové prostory, které uspokojí potřeby Parlamentu; zdůrazňuje, že víceleté plány renovačních prací by se měly zakládat na realistických a podrobných prognózách, pokud jde o jejich finanční parametry a časový rámec; připomíná, že Parlament je vlastníkem 81 % ploch, které využívá, a že je třeba chránit rozpočet před náklady spojenými s renovacemi stárnoucích budov, což bude pro Parlament v nadcházejících letech jednou z velkých výzev;

90.  poukazuje na to, že ve třech pracovních místech Parlament využívá budovy o celkové podlahové ploše dosahující 1,1 milionu m2; vzhledem k rostoucím nákladům na údržbu považuje za velmi důležité, aby byla přijata opatření k tomu, aby financování budov Parlamentu bylo dlouhodobě udržitelné;

91.  trvá na tom, že při pořizování nebo pronájmu nových prostor je třeba postupovat s maximální obezřetností a že je nutné pravidelně monitorovat a upravovat strategický plán pro kancelářskou kapacitu; domnívá se, že koncepty obsažené v rámci strategického plnění by měly rovněž poskytnout Parlamentu příležitost, aby se omezil ve svých potřebách nových budov, neboť díky těmto konceptům směřuje organizace k většímu zaměření na výsledky a rovnováhu mezi osobním a pracovním životem zaměstnanců; zdůrazňuje, že běžně dostupné technologie a postupy, jako je práce z domova, by mohly rovněž přispět k účelnějšímu využití času a k tomu, aby byl Parlament šetrnější k životnímu prostředí;

92.  konstatuje, že od června 2014 se asi 1 000 zaměstnanců generálních ředitelství IPOL, EXPO a EPRS přestěhovalo do budovy Square de Meeûs; připomíná, že tento přesun byl první klíčovou fází v rámci procesu, jehož cílem je poskytnout poslancům více prostoru v hlavních budovách; přeje si, aby byl informován o dalších krocích Parlamentu a konkrétním časovém rámci, v němž budou dány k dispozici další kanceláře;

93.  vyzývá správu, aby v hlavních budovách EP zajistila prostor pro zaměstnance pracující ve Square de Meeûs, a to včetně místnosti, kde budou moci poslanci nahlížet do dokumentů, k nimž platí omezený přístup;

94.  vyjadřuje politování nad tím, že se stále nepodařilo dosáhnout dohody o spolupráci mezi Parlamentem a Komisí ve věci společné správy Evropských domů; naléhavě vyzývá oba orgány, aby nalezly oboustranně uspokojivou dohodu, která by stanovila rámec pro nákup či pronájem nemovitostí a zjednodušení administrativních a finančních postupů pro každodenní řízení provozu Evropských domů; vyzývá politické vedení Parlamentu, aby v případě potřeby zasáhlo;

95.  domnívá se, že již dávno měla proběhnout renovace budovy Paul-Henri Spaak, včetně přístavby budovy a rozšíření konferenčních místnosti pro návštěvníky a kancelářských prostor pro poslance Parlamentu; podporuje plán prací navržený správou, zdůrazňuje však, že renovace musí probíhat s ohledem na stávající počet poslanců, nikoli na čísla vycházející z možného – ovšem nereálného – rozšíření Unie;

96.  požaduje konkrétní plány a odhady nákladů renovačních prací; naléhavě vyzývá k větší transparentnosti a zapojení jednotlivých poslanců do přijímání rozhodnutí, která mají zásadní dopady na správní a finanční situaci orgánu; domnívá se, že poskytnuté informace a předchozí dohody uzavřené na úrovni Konference předsedů a předsednictva nejsou dostačující; požaduje, aby byly veškeré strategické dokumenty týkající se organizace a budoucího vývoje Parlamentu poskytnuty všem poslancům;

97.  je znepokojen návrhem na internalizaci dopravní služby, jež by byla spojena s dodatečnými náklady, které by v roce 2017 vzrostly v porovnání s rokem 2016 o 50 %;

Generální ředitelství pro tlumočení a generální ředitelství pro překlad

98.  konstatuje, že průměrná doba, kterou tlumočníci zaměstnaní v Parlamentu strávili ve svých kabinách v roce 2014 při poskytování tlumočnických služeb, činila 10,7 hodin týdně; poukazuje však na to, že hodiny odpracované v kabině představují pouze část tlumočnické práce, která zahrnuje i přípravu schůzí, studium jazyků a rozvoj jazykových znalostí, pohotovostní služby, tematická a jiná specializovaná školení; žádá generálního tajemníka, aby vypracoval ukazatele pro měření všech činností vykonávaných tlumočníky; kritizuje skutečnost, že mezi jednotlivými tlumočníky panuje velké rozdíly v počtu hodin tlumočení, který se v ročním průměru pohybuje od 6 do 16 hodin týdně, takže tlumočníci jsou nerovnoměrně vytíženi; bere na vědomí, že rok 2014 byl volebním rokem a jako takový není typickým rokem vhodným pro výpočet objemu parlamentní činnosti;

99.  se znepokojením bere na vědomí, že v roce 2014 bylo 75 % zaměstnanců portugalského tlumočnického oddělení, 59 % zaměstnanců francouzského tlumočnického oddělení a 57 % zaměstnanců španělského tlumočnického oddělení zařazeno do platových tříd AD11/12/13, čímž obecně velmi vzrostly hodinové sazby na tlumočení v porovnání s externími tlumočnickými službami;

100.   se znepokojením konstatuje, že metoda statistického výpočtu nebyla objasněna, a vyzývá správu, aby o svých postupech příslušné zástupce tlumočníků lépe informovala;

101.   vyzývá správu, aby dovolenou a nemocenskou dovolenou nezohledňovala při výpočtu průměrného množství hodin, které tlumočníci stráví v kabině;

102.   znovu připomíná význam, který má mnohojazyčnost pro demokratickou legitimitu orgánu; vítá skutečnost, že díky politice mnohojazyčnosti založené na účinném využívání zdrojů, kterou předsednictvo přijalo v roce 2011, a následným organizačním reformám bylo dosaženo v oblasti tlumočení značných úspor; žádá, aby pracovní podmínky obsahovaly ustanovení, která současně zajistí kvalitu tlumočení i zdraví tlumočníků, a budou rovněž uspokojovat požadavky plynoucí ze změn v rytmu parlamentní činnosti a nutnosti zajistit efektivní využívání zdrojů; žádá generálního tajemníka, aby nadále vyvíjel úsilí o úzkou spolupráci s tlumočníky;

103.   trvá na tom, že stále existuje velký potenciál pro další zvyšování efektivnosti v oblasti tlumočení, především posílením efektivity služby, kterou v současnosti omezují pravidla z roku 2005, která již neodpovídají současnému systému schůzí orgánu; požaduje vypracování posouzení, zda by bylo možné dosáhnout vyšší efektivity také v administrativních podpůrných útvarech GŘ INTE;

104.   požaduje revizi, která posoudí, zda je zajištěn odpovídající stav interních tlumočníků i ve dnech hlavní činnosti Parlamentu;

105.   vyzývá generální ředitelství pro tlumočení a konference, aby přijalo veškerá nezbytná opatření ke zlepšení nástrojů IT a technické podpory pro tlumočení, aby jejich kvalita byla stejná jako v Evropské komise, dále GŘ INTE žádá, aby zvýšilo produktivitu, s níž jsou tlumočníci přidělováni na jednotlivé úkoly, aby zajistila větší rovnoměrnost ve vytíženosti jednotlivých tlumočníků, zajistila přítomnost interních tlumočníků a jejich dostupnost v době hlavní činnosti Parlamentu a současně zaručila jejich sociální práva; dále žádá generálního tajemníka, aby předložil novou koncepci s cílem zajistit efektivitu a nákladovou účinnost při vyžívání zaměstnanců, přičemž tato koncepce by být výsledkem dohody s tlumočníky;

106.   zastává názor, že zkvalitnění tlumočnických služeb, zejména ve spolupráci s Komisí v rámci interinstitucionálních styků, by pomohl zvýšit efektivitu využívání těchto služeb;

Generální ředitelství pro finance

Cestovní kancelář

107.   vítá, že se cestovní kancelář řídí pokynem GŘ FINS, podle něhož má vždy vyhledávat nejnižší ceny; dále vybízí cestovní kancelář k tomu, aby více porovnávala jednotlivé nabídky a usilovala o dohodu s velkými leteckými společnostmi s cílem zvýšit flexibilitu a snížit ceny a současně zachovat možnost měnit a rušit rezervace; vyzývá cestovní kancelář, aby se při rezervacích aktivně snažila získat levnější letenky resp. nabídky a aby obecně nabízela konkurenčnější ceny, přičemž by přihlížela k nabídkám všech leteckých společností; vyzývá GŘ FINS, aby vypracovalo průzkum spokojenosti uživatelů se službami poskytovanými cestovní kanceláří s cílem identifikovat oblasti, v nichž by mělo dojít ke zlepšení;

108.   je si vědom problémů, které vyvstávají při zpracovávání žádostí o plánování cest v instituci takového rozměru a takové pracovní náplně, jako je Parlament (požadavky na flexibilitu, rušení rezervací na poslední chvíli), jež má svá specifika daná povahou parlamentní činnosti;

109.   vyzývá GŘ FINS, aby v úzké spolupráci s GŘ SAFE a s GŘ COMM přezkoumala pohotovostní plány pro nepředvídané události s cílem zajistit, aby bylo v jejich rámci možno lépe reagovat na bezpečnostní hrozby, zejména u cest mezi pracovními místy orgánu;

Dobrovolný důchodový fond

110.   konstatuje, že odhadovaný pojistně-matematický schodek dobrovolného důchodového fondu vypočtený na základě aktiv fondu se zvýšil na 270,3 mil. EUR na konci roku 2014 oproti 207,9 mil. EUR na konci 2013; zdůrazňuje, že to vyvolává obavy ohledně předčasného vyčerpání kapitálu fondu;

111.   zdůrazňuje, že odhadované budoucí závazky fondu jsou rozloženy na několik desetiletí; vyzývá předsednictvo, aby zvážilo možnosti, jak zlepšit likviditu fondu;

112.  žádá, aby byly výsledky externího hodnocení, o něž požádal Parlament ve výše uvedením usnesení o absolutoriu za rozpočtový rok 2013, předloženy bez dalšího prodlení; uvádí že odpovědnost za rozsah schodku fondu nese primárně představenstvo dobrovolného penzijního fondu; požaduje, aby soukromý penzijní fond měl jen jednu koncepci, aby se snížila pasiva tohoto fondu; vyzývá předsednictvo, aby neprodleně po obdržení externího hodnocení předložilo návrh komplexního akčního plánu týkajícího se povinností Parlamentu; domnívá se, že bude nutno členům tohoto fondu snížit výši vyplácených důchodů;

113.   vyzývá předsednictvo, aby co nejdříve vypracovalo posouzení současné situace důchodového fondu;

Parlamentní asistence

114.   vítá, že byla přijata nová, přísnější pravidla pro místní asistenty a poskytovatele služeb; konstatuje, že některé body nových pravidel jsou i nadále poněkud vágní a ponechávají prostor k nesprávnému výkladu; požaduje další upřesnění těchto bodů, zejména s ohledem na vedlejší aktivity místních asistentů a poskytovatelů služeb; zdůrazňuje, že obě skupiny by měly být pod velmi přísným dohledem;

115.   vítá zřízení elektronického portálu pro poslance; považuje tento nástroj za nákladově účinný a efektivní způsob, jak v souladu s politikou omezení spotřeby papíru kontrolovat finance; vyzývá GŘ FINS, aby jeho užívání aktivně propagovalo mezi všemi poslanci;

Generální ředitelství pro inovace a technologickou podporu

116.   konstatuje, že politika Parlamentu v oblasti informační bezpečnosti vyžaduje koordinovanou a harmonizovanou bezpečnostní strategii na úrovni celého orgánu;

117.   v zájmu zajištění integrity, důvěrnosti a dostupnosti informací žádá posílení systémů pro bezpečnost informací tak, aby byly informace zabezpečeny před neoprávněným přístupem – aby však bylo současně zajištěno jejich zveřejňování –a aby byly ochráněny před narušením, úpravou nebo zničením;

118.   konstatuje, že nezávislá třetí strana provedla externí audit v oblasti IKT, jak bylo požadováno při udělování absolutoria za rok 2013; dále konstatuje, že cílem tohoto auditu bylo posoudit kapacitu Parlamentu týkající se bezpečnosti IKT a případné kybernetické ohrožení jeho systému s cílem vytvořit plán pro zlepšení bezpečnosti v oblasti IKT, a to včetně navrhovaného harmonogramu pro posílení globální úrovně bezpečnosti Parlamentu; požaduje regulaci kybernetické bezpečnosti, která zajistí, že Parlament bude schopen účinně chránit své počítačové systémy a zajistit bezpečnost poslanců v případě kybernetických útoků;

119.   vyjadřuje znepokojení nad tím, že hodnocení organizace bezpečnosti v oblasti IKT v Parlamentu, jeho vyzrálosti a kapacity, které bylo provedeno podle norem ISO 27002:2013 a mezinárodních osvědčených postupů, odhalilo relativně nízkou úroveň vyspělosti organizační bezpečnosti;

120.   požaduje, aby byly bezpečnostní systému Parlamentu v oblasti IKT pravidelně podrobovány zátěžovým testům;

121.   konstatuje, že předsednictvo na své schůzi dne 7. září 2015 schválilo politiku bezpečnosti systémů IKT; zdůrazňuje, že nezbytně nutné vytvořit výrazně odolnější politiku bezpečnosti IKT v souladu s pracovním plánem Parlamentu týkajícím se globální strategie informační bezpečnosti;

122.   kritizuje skutečnost, že se oficiální účet „předsedy Evropského parlamentu“ na Twitteru proměnil v nástroj pro vedení osobní kampaně a ve výsledku v internetovou stránku politické strany;

Generální ředitelství pro bezpečnost a ochranu

123.   konstatuje, že v návaznosti na přijetí komplexní koncepce bezpečnosti byla internalizace bezpečnostních služeb v Bruselu dokončena v prosinci 2014 a ve Štrasburku dne 1. července 2015; zdůrazňuje, že s ohledem na to, jaká je v poslední době bezpečnostní situace, by měla být přijata další bezpečnostní opatření a měla by se provést bezodkladná revize komplexní koncepce bezpečnosti, kterou předsednictvo schválilo v roce 2011;

124.   vyjadřuje obavy v souvislosti s tím, že orgány v Bruselu a ve Štrasburku uplatňují různé přístupy, pokud jde o bezpečnost v prostorách Parlamentu; domnívá se, že je bezpodmínečně nutné úzce spolupracovat s belgickými, francouzskými a lucemburskými orgány s cílem posílit bezpečnostní okruh kolem budov Parlamentu;

125.   žádá o důkladnou prověrku všech členů bezpečnostního personálu, aby bylo zajištěno, že mají předpoklady k plnění svých úkolů jak po stránce spolehlivosti, tak odborné způsobilosti;

126.   trvá na tom, že bezpečnost budov Parlamentu a jejich bezprostředního okolí musí být nejvyšší prioritou; domnívá se, že s ohledem na současnou bezpečnostní situaci je nutné zajistit náležité vybavení pro bezpečnostní pracovníky;

127.   vyzývá k revizi opatření týkajících se bezpečnosti budov a k větší kontrole při vjezdu do parkovišť Parlamentu pomocí systému automatického rozpoznávání poznávacích značek; požaduje, aby bylo zavedeno centrální kontrolní místo vně budov, na kterém by bylo možno kontrolovat veškeré externí poskytovatele služeb vstupující do budov Parlamentu;

128.   připomíná, že v kancelářích poslanců dochází k krádežím; vyzývá GŘ INLO a GŘ SAFE, aby zajistily vyšší bezpečnost a transparentnost ve vztahu k externím dodavatelům a pracovníkům údržby, kteří mají přístup do kanceláří;

129.   domnívá se, že je naprosto nutné provádět důkladné prověřování před přijetím osob do pracovního poměru, uplatňovat závazné postupy upravující odchod zaměstnanců a zavést řádné struktury pro řízení bezpečnosti a odpovídající školení v oblasti zvládání krizí;

130.   připomíná incident s kurdskými demonstranty, k němuž došlo dne 7. října 2014; požaduje, aby bylo provedeno komplexní a tajné hodnocení bezpečnostních služeb Parlamentu; jakožto první krok vítá skutečnost, že byla vytvořena skupina na vysoké úrovni, jejímiž členy jsou zástupci Parlamentu, Komise, Rady a belgického státu a jejímž cílem je posílit spolupráci v oblasti bezpečnosti; vyzývá k další spolupráci s vnitrostátními i mezinárodními bezpečnostními službami;

131.   trvá na tom, že je zapotřebí větší míra spolupráce mezi GŘ SAFE a GŘ ITEC s cílem zajistit patřičnou úroveň ochrany informací a komunikace v Parlamentu;

Parlament a životní prostředí

132.   vítá povzbudivé závěry auditu, který Účetní dvůr provedl v letech 2013 a 2014 a podle něhož Parlament vypracoval nejambicióznější strategii pro snížení emisí CO2 ze 14 kontrolovaných evropských orgánů a institucí;

133.   upozorňuje na to, že videokonference a práce z domova mohou přispět k efektivnějšímu využívání času a k omezení dopadu na životní prostředí, protože snižují administrativní a cestovní náklady;

Ekologické veřejné zakázky a EMAS

134.   žádá generálního tajemníka, aby vypracoval plán na snížení počtu přepravních beden, které jsou k dispozici pro cesty poslanců a zaměstnanců Parlamentu; navrhuje zavést systém poskytování těchto beden na žádost nebo systém jejich sdílení s cílem snížit náklady z finančního hlediska, tak z hlediska uhlíkové stopy;

135.   vítá i další opatření na vyrovnání nevyhnutelných emisí; žádá Parlament, aby vypracoval další systému vyrovnávání emisí CO2, které by se mohly například týkat činnosti akreditovaných parlamentních asistentů;

Politické skupiny (rozpočtová položka 4 0 0)

136.  konstatuje, že prostředky zapsané do rozpočtové položky 4 0 0 a přidělené politickým skupinám a nezařazeným poslancům byly v roce 2014 využity následovně:

Skupina

První pololetí 2014

Druhé pololetí 2014

Roční prostředky

Vlastní zdroje a přenesené prostředky*

Výdaje

Míra využití ročních prostředků

Prostředky přenesené do dalšího období

Roční prostředky

Vlastní zdroje a přenesené prostředky

Výdaje

Míra využití ročních prostředků

Prostředky přenesené do dalšího období (2015)

PPE

11 147

7 813

11 311

101 %

7 649

8 772

7 744

6 485

74 %

9 960

S&D

7 956

4 619

8 415

106 %

4 160

7 663

4 194

6 435

84 %

5422

ECR

2 128

1 053

2 731

128 %

450

2 886

457

1 745

60 %

1598

ALDE

3 401

1 759

3 644

107 %

1 516

2 813

1 531

1 847

66 %

2498

GUE/NGL

1 374

417

1 519

111 %

272

2 153

272

1 170

54 %

1255

Verts/ALE

2 211

1 388

2 689

122 %

911

2 081

912

1 707

82 %

2 146

EFDD

1 229

1 137

1 544

126 %

822

2 002

827

1 164

58 %

1287

nezařazení poslanci

753

441

715

95 %

92

1 238

92

566

46 %

533

Celkem

30 200

18 626

32 567

 

15 872

29 608

16 030

21 118

 

29 442

* všechny částky v tisících EUR

Evropské politické strany a evropské politické nadace

137.  konstatuje, že prostředky zapsané do rozpočtové položky 4 0 2 byly v roce 2014 využity následovně(11):

Zkratka

Vlastní zdroje*

Grant EP

Příjmy celkem(12)

Grant EP jako % způsobilých výdajů (max. 85 %)

Výsledný přebytek (k převodu do rezerv) nebo schodek

Evropská lidová strana

PPE

2,126

9,327

13,605

85%

345

Strana evropských socialistů

PSE

1,083

5,297

7,864

85%

78

Strana Aliance liberálů a demokratů pro Evropu

ALDE

759

2,813

3,582

85%

173

Evropská strana zelených

EGP

575

1,918

2,493

84%

50

Aliance Evropských konzervativců a reformistů

AECR

373

1,943

2,376

85%

0

Strana evropské levice

EL

282

1,219

1,501

85%

54

Evropská demokratická strana

EDP/PDE

123

565

730

85%

13

EU Demokraté

EUD

49

274

340

85%

0

Evropská svobodná aliance

EFA

126

526

708

85%

0

Evropské křesťanské politické hnutí (ECPM)

ECPM

73

388

475

85%

4

Evropská aliance pro svobodu

EAF

93

521

614

84%

-3

Evropská aliance národních hnutí

AEMN

117

363

480

85%

37

Hnutí pro Evropu svobod a demokracie

MELD

124

635

941

85%

5

Celkem

 

5,903

25,789

35,709

85%

756

(*)  * všechny částky v tisících EUR

 

138.  konstatuje, že prostředky zapsané do rozpočtové položky 4 0 3 byly v roce 2014 využity následovně(13):

Nadace

Zkratka

Přidružena ke straně

Vlastní zdroje*

Grant EP

Příjmy celkem

Grant EP jako % způsobilých výdajů (max. 85 %)

Wilfried Martens Centre for European Studies

WMCES

PPE

831

4,203

5,034

85%

Evropská nadace pokrokových studií

FEPS

PSE

636

3,087

3,723

85%

Evropské liberální fórum

ELF

ALDE

169

941

1,110

85%

Zelená evropská nadace

GEF

EGP

174

914

1,088

85%

Transform Europe

TE

EL

111

587

698

85%

Institut evropských demokratů

IED

PDE

43

265

308

85%

Centrum Mauritse Coppieterse

CMC

EFA

48

216

264

85%

Nový směr – Nadace pro evropskou reformu (ND)

ND

AECR

195

915

1,110

85%

 

 

 

 

 

 

 

Evropská nadace pro svobodu

EFF

EAF

45

244

289

85%

Organizace pro evropskou mezistátní spolupráci

OEIC

EUD

21

135

156

85%

Křesťanská politická nadace pro Evropu

CPFE

ECPM

37

187

224

85%

Nadace pro Evropu svobod a demokracie

FELD

MELD

62

271

333

85%

Evropské identity & tradice

ITE

AEMN

42

174

216

85%

Celkem

 

 

2,414

12,139

14,553

85%

(*)  * všechny částky v tisících EUR

 

-

2,229

11,325

13,554

85%

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

7.4.2016

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

21

6

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Louis Aliot, Jonathan Arnott, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Richard Ashworth, Benedek Jávor, Andrey Novakov, Markus Pieper, Julia Pitera, Miroslav Poche, Patricija Šulin

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Reimer Böge, Luke Ming Flanagan, Arne Gericke, Siôn Simon, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Claudiu Ciprian Tănăsescu

(1)

Úř. věst. L 51, 20.2.2014.

(2)

Úř. věst. C 377, 13.11.2015, s. 1.

(3)

Úř. věst. C 247, 28.7.2015, s. 1.

(4)

Úř. věst. C 373, 10.11.2015, s. 1.

(5)

Úř. věst. C 377, 13.11.2015, s. 146.

(6)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(7)

PE 349.540/Bur/ann/def.

(8)

PE 422.541/Bur.

(9)

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 29. dubna 2015 obsahující připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2013, oddíl I – Evropský parlament (Úř. věst. L 255, 5.9.2014, s. 3);

(10)

  Usnesení Evropského parlamentu ze dne 16. dubna 2014 obsahující připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2012, oddíl I – Evropský parlament (Úř. věst. L 266, 5.9.2014, s. 3);

(11)

Zdroj: PV BUR. 20.10.2014 (PE 538.295/BUR) a PV BUR. 20.10.2014 (PE 538.297/BUR) bod 12.

(12)

 

(13)

Zdroj: PV BUR. 20.10.2014 (PE 538.295/BUR) a PV BUR. 20.10.2014 (PE 538.297/BUR) bod 12.

Právní upozornění - Ochrana soukromí