Procedure : 2015/2155(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0135/2016

Indgivne tekster :

A8-0135/2016

Forhandlinger :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Afstemninger :

PV 28/04/2016 - 4.14
CRE 28/04/2016 - 4.14
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0150

BETÆNKNING     
PDF 512kWORD 207k
12.4.2016
PE 571.616v01-00 A8-0135/2016

om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2014, Sektion I - Europa-Parlamentet

(2015/2155(DEC))

Budgetkontroludvalget

Ordfører: Markus Pieper

 1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE


1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2014, Sektion I - Europa-Parlamentet

(2015/2155(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2014(1),

–  der henviser til Den Europæiske Unions konsoliderede årsregnskab for regnskabsåret 2014 (COM(2015)0377 – C8-0200/2015)(2),

–  der henviser til beretning om den budgetmæssige og økonomiske forvaltning for regnskabsåret 2014, Sektion I – Europa-Parlamentet(3),

–  der henviser til den interne revisors årsberetning for regnskabsåret 2014,

–  der henviser til Revisionsrettens årsberetning om gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2014, med institutionernes svar(4),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(5) for regnskabsåret 2014 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til artikel 314, stk. 10, og artikel 318 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(6), særlig artikel 164, 165 og 166,

–  der henviser til Præsidiets afgørelse af 27. april 2005 om de interne bestemmelser for gennemførelsen af Europa-Parlamentets budget(7), særlig artikel 13,

–  der henviser til Præsidiets afgørelse af 16. juni 2014 om de interne bestemmelser for gennemførelsen af Europa-Parlamentets budget(8), særlig artikel 22,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94, artikel 98, stk. 3, og bilag V,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A8-0135/2016),

A.  der henviser til, at formanden godkendte Parlamentets regnskaber for regnskabsåret 2014 den 8. juli 2015,

B.  der henviser til, at generalsekretæren i sin egenskab af delegerede bemyndigede ledende anvisningsberettigede den 18. september 2015 fastslog, at der var rimelig sikkerhed for, at de midler, der var afsat til Parlamentets budget, var blevet anvendt til det fastsatte formål og i overensstemmelse med princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning,

C.  der henviser til artikel 166, stk. 1, i forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012, hvorefter hver enkelt af EU-institutionerne træffer alle egnede foranstaltninger til at efterkomme bemærkningerne i Parlamentets afgørelse om decharge,

1.  meddeler sin formand decharge for gennemførelsen af Europa-Parlamentets budget for regnskabsåret 2014;

2.  fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

2. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2014, Sektion I - Europa-Parlamentet

(2015/2155(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions budget for regnskabsåret 2014, Sektion I - Europa-Parlamentet,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94, artikel 98, stk. 3, og bilag V,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A8-0135/2016),

A.  der henviser til, at Parlamentets regnskabsfører i sin attestering af det endelige regnskab for 2014 gav passende sikkerhed for, at regnskabet i alt væsentligt gav et retvisende billede af Parlamentets finansielle stilling, og at denne ikke var blevet bekendt med forhold, der krævede forbehold,

B.  der henviser til, at Revisionsretten i forbindelse med sin revision konkluderede, at der ikke blev konstateret nogen væsentlige svagheder i de udvalgte systemer og i institutionernes og organernes årlige aktivitetsrapporter,

C.  der henviser til, at der i overensstemmelse med den sædvanlige procedure blev sendt et spørgeskema til Parlamentets administration, og at svarene blev modtaget og drøftet af Budgetkontroludvalget under tilstedeværelse af næstformanden med ansvar for budgettet, generalsekretæren og den interne revisor,

D.  der henviser til, at der altid er plads til forbedringer for så vidt angår kvalitet og effektivitet i forvaltningen af de offentlige finanser, og at kontrol er nødvendig for at sikre, at Parlamentets administration og politiske lederskab holdes ansvarlig over for Unionens borgere,

Europa-Parlamentets regnskab

1.  bemærker, at Parlamentets endelige bevillinger for 2014 beløb sig til i alt 1 755 631 742 EUR eller 20,13 % af udgiftsområde V i den flerårige finansielle ramme (FFR), der i alt i 2014 er afsat til administrationsudgifter for EU-institutionerne, hvilket repræsenterer en stigning på 0,3 % i forhold til 2013-budgettet (1 750 463 939 EUR);

2.  bemærker, at de samlede indtægter i regnskabet pr. 31. december 2014 beløb sig til i alt 174 436 852 EUR (2013: 158 117 371 EUR), heraf 26 979 032 EUR i formålsbestemte indtægter (2013: 25 991 783 EUR);

3.  minder om, at fire kapitler i 2014 tegnede sig for 72 % af de samlede forpligtelser: kapitel 10 (Medlemmer af institutionen), kapitel 12 (Tjenestemænd og midlertidigt ansatte), kapitel 20 (Bygninger og omkostninger i forbindelse hermed) og kapitel 42 (Udgifter til parlamentarisk assistance);

4.  noterer sig de tal, som dannede grundlag for Parlamentets regnskabsafslutning for regnskabsåret 2014:

a) Disponible bevillinger (EUR)

Bevillinger for 2014:

1 755 631 742

Ikkeautomatiske fremførsler fra regnskabsåret 2013:

734 000

Automatiske fremførsler fra regnskabsåret 2013:

277 774 604

Bevillinger hidrørende fra formålsbestemte indtægter for 2014:

26 979 032

Fremførsler hidrørende fra formålsbestemte indtægter fra regnskabsåret 2013:

106 934 452

I alt:

2 168 053 830

b) Udnyttelse af bevillinger i regnskabsåret 2014 (EUR)

Forpligtelser:

2 138 652 789

Gennemførte betalinger:

1 742 390 229

Automatiske fremførsler, herunder bevillinger hidrørende fra formålsbestemte indtægter:

383 988 975

Ikkeautomatiske fremførsler:

0

Bortfaldne bevillinger:

39 918 558

c) Budgetindtægter (EUR)

Modtaget i 2014:

174 436 852

d) Samlet balance pr. 31. december 2014 (EUR)

1 476 824 398

5.  noterer sig, at et samlet beløb på 71 500 000 EUR blev overført fra formålsbestemte reserver og fra andre kilder med henblik på at finansiere årlige acontobetalinger til Konrad Adenauer-Bygningen i Luxembourg og dets udvidelse og modernisering; bemærker, at dette tegner sig for 4 % af de endelige bevillinger for 2014;

Revisionsrettens udtalelser om 2014-regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed

6.  minder om, at Revisionsretten foretager en konkret vurdering af administrationsudgifter og andre udgifter som en enkelt politisk gruppe for alle EU-institutioner, herunder Europa-Parlamentet, og at revisionsbeviset samlet set viser, at udgifterne på udgiftsområdet "Administration" ikke er væsentlig fejlbehæftede; noterer sig, at kontrollen af transaktioner viser, at den anslåede fejlforekomst i udgiftsområde 5 i FFR inden for administration er 0,5 % (mod 1 % i 2013);

7.  minder om, at der i revisionen indgik en undersøgelse af en stikprøve på 129 transaktioner, herunder 92 betalinger i forbindelse med lønninger og pensioner, dertil knyttede tillæg og andre personaleomkostninger, 14 betalinger i forbindelse med kontrakter vedrørende bygninger og 23 betalinger i forbindelse med andre udgifter (energi, kommunikation, informationsteknologi osv.); understreger, at af de 129 transaktioner, Revisionsretten reviderede, var 20 (eller 15,5 %) behæftet med fejl; bemærker, at den anslåede fejlforekomst for de 12 kvantificerede fejl er 0,5 %;

8.  fremhæver Revisionsrettens anbefaling om, at Europa-Parlamentet forstærker sine kontroller af de omkostninger, som europæiske politiske partier godtgør til deres tilknyttede organisationer, udvikler passende regler for europæiske politiske partier vedrørende offentlige udbud og overvåger deres anvendelse ved hjælp af passende kontroller og bedre vejledning; insisterer på fuld gennemsigtighed med hensyn til europæiske politiske partiers udgifter, og at det kompetente udvalg i fremtiden skal gennemgå og drøfte disse oplysninger i detaljer i forbindelse med den almindelige dechargeprocedure;

Årsberetningen fra den interne revisor

9.  konstaterer, at den interne revisor forelagde sin årsberetning undertegnet den 16. juli 2015 på mødet i det kompetente udvalg den 25. januar 2016, hvoraf det fremgår, at denne i 2014 udførte følgende revisionsopgaver vedrørende Parlamentets administration:

-  en tværgående opfølgning af uafsluttede aktioner fra de interne revisionsberetninger - fase I og II af revisorens arbejde i 2014

-  en konsulentundersøgelse af interne forvaltnings- og kontrolprocedurer i Direktoratet for Demokratistøtte (GD EXPO);

-  en regelmæssig kontrol med Konrad Adenauer-byggeprojektet - se "fase 2: Estimering, rapportering og kontrol af projektomkostninger";

-  en revision af medlemmernes vederlag og overgangsgodtgørelser;

-  en revision af tilskuddene i Generaldirektoratet for Kommunikation (GD COMM);

-  en revision af IT-infrastrukturers og -operationers informationssystemer – se "opgave 1 — første rapport: ressourceoptimering og IT-kontinuitet";

-  en revision af gennemførelsen af adfærdskodeksen om flersprogethed i forbindelse med tolketjenesterne;

10.  understreger, at den interne revisor i sin revision af tilskuddene konkluderer, at der er betydelige muligheder for at forbedre visse forvaltnings- og kontrolprocedurer og dermed give mere sikkerhed for, at tilskudsprogrammet når sine målsætninger ved at:

-  sikre, at det flerårige tilskudsprogram fuldt ud er tilpasset til og bidrager til målsætningerne i institutionens langsigtede kommunikationsstrategi;

-  sikre, at merværdien ved programmet måles ved hjælp af passende resultatindikatorer og redskaber;

-  indgå aftaler med et mere begrænset antal strategiske partnere, der er i stand til at foreslå en handlingsplan, som vil dække hele perioden for partnerskabsaftalen;

-  forbedre evalueringen af foreslåede projekter ved at fastlægge en fælles metode til vurdering af alle evalueringsudvalg;

-  forbedre den finansielle og operationelle evaluering af afsluttede projekter i forbindelse med den endelige betaling, navnlig at foranstaltninger er blevet gennemført i overensstemmelse med deres oprindelige mål;

Revision af Parlamentets rammer for intern kontrol

11.  bemærker, at der ved udgangen af 2014 efter betydelige fremskridt kun resterede fire ufuldstændige aktioner ud af de 452 interne kontrolaktioner, der oprindeligt blev vedtaget; opfordrer den interne revisor til at holde Budgetkontroludvalget orienteret om de fremskridt, der gøres med hensyn til disse aktioner;

Opfølgning på dechargebeslutningen for 2013

12.  noterer sig de skriftlige svar på beslutningen om decharge for regnskabsåret 2013(9), der var forelagt Budgetkontroludvalget den 15. oktober 2015; glæder sig over generalsekretærens fremlæggelse af svarene på de forskellige spørgsmål og anmodninger, som Parlamentet fremsatte i denne beslutning og den efterfølgende drøftelse med medlemmerne;

13.  noterer sig, at der var en uoverensstemmelse mellem datoerne for forelæggelsen af udkastet til betænkning om decharge til Parlamentet og muligheden for at stille supplerende spørgsmål til generalsekretæren; opfordrer indtrængende generalsekretæren til inden afstemningen i udvalget at besvare de spørgsmål, som ordføreren har stillet;

14.  bemærker, at generalsekretæren først besvarede de supplerende spørgsmål fra medlemmerne mindre end 24 timer før fristen for ændringsforslag; opfordrer generalsekretæren til at forbedre denne situation;

15.  bemærker svaret fra generalsekretæren om ePetition-applikationens tilgængelighed for medlemmerne og den brede offentlighed; opfordrer generalsekretæren til at orientere Parlamentet om høringen af Juridisk Tjeneste og til at foretage en evaluering af omkostningerne – fra et teknisk og budgetmæssigt synspunkt – ved udvidelsen af applikationens tilgængelighed;

16.  minder om, at kantinedrift har til formål at sikre medlemmerne og personalet hurtige restaurationsydelser; er bekymret over den begrænsede plads i kantinerne i spidsbelastningsperioder, navnlig under mødeperioderne i Strasbourg; glæder sig over tilgængeligheden af de nye udendørsarealer, som delvist vil løse dette problem, når vejret tillader det; opfordrer administrationen til at forbedre kantinen i Strasbourg yderligere ved at udnytte al den ledige plads mere effektivt;

17.  bemærker, at Parlamentet begyndte at anvende "fastpriskontrakter" til cateringydelser; påpeger, at de nødvendige budgetmidler til cateringydelser var ret begrænsede, idet de kun tegner sig for 0,23 % af det årlige budget; forventer, at stabilitet i priserne i Parlamentets spisesteder efter de gentagne og markante stigninger i priserne på de tilbudte menuer;

18.  noterer sig, at de nye kontrakter for cateringaktiviteter i Bruxelles, der blev indgået i 2015, ikke længere foreskriver en eneret for en cateringleverandør; forventer, at de planlagte mindre spisesteder i Bruxelles skal drives på en måde, der inddrager SMV'er og fremmer diversitet blandt cateringudbyderne for at sikre et serviceniveau af høj kvalitet til en overkommelig pris;

19.  bemærker med bekymring, at priserne er steget, hvilket har ført til en uberettiget ufordelagtig prisfastsættelse, især for assistenter, praktikanter og besøgende; understreger, at forhøjelserne betyder, at priserne i Parlamentet nu praktisk talt svarer til dem i de omkringliggende restauranter og barer; bemærker endvidere med bekymring, at kvaliteten af maden er faldet betydeligt, til trods for at prisen er steget;

20.  mener, at de talrige valgkreds- og plenarmødeuger, udgør perioder, hvor kantine- og cafeteriafaciliteter ikke udnyttes fuldt ud; foreslår, at aftalerne med cateringvirksomhederne tager højde for muligheden for at ansætte personalet fra disse faciliteter andetsteds i de uger, når ikke alle kantine- og cafeteriafaciliteter er åbne;

21.  opfordrer administrationen til at undersøge og foreslå en prisordning, der kombinerer de nye regler med menuvalg til overkommelige priser, samtidig med at praktikanter sikres mulighed for at få rabat;

22.  er skuffet over, at administrationen ikke er i stand til at tilvejebringe data om det variable antal måltider i forbindelse med de forskellige parlamentariske dage og uger; undrer sig over, hvordan en kontrol af kontraktudbydere kan foretages, hvis disse grundlæggende oplysninger ikke er til rådighed; opfordrer administrationen til at stille cateringkontrakten, som trådte i kraft den 26. september 2015, til rådighed for det kompetente udvalg og til at tilvejebringe nærmere oplysninger om måltiderne;

23.  understreger, at Revisionsretten i sin beretning af 11. juli 2014 anfører, at der potentielt kunne spares omkring 114 mio. EUR årligt på Unionens budget, hvis Parlamentet centraliserede sine aktiviteter; gentager sin opfordring til Parlamentet og Rådet om at behandle spørgsmålet om behovet for en køreplan for ét fast hjemsted med henblik på at opnå langsigtede besparelser på Unionens budget, således som Parlamentet har anført i adskillige tidligere beslutninger;

Decharge 2014

24.  anerkender kvaliteten af den drøftelse mellem næstformanden med ansvar for budgettet, generalsekretæren og Budgetkontroludvalget under overværelse af et medlem af Revisionsretten og den interne revisor, der fandt sted den 4. februar 2016; glæder sig over generalsekretærens disponibilitet og opfordrer til, at det hyppigere bliver muligt at drøfte spørgsmål med ham, som har indvirkning på Parlamentets budget, i Budgetkontroludvalget;

25.  bemærker undertegnelsen af samarbejdsaftalen med Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (EØSU) og Regionsudvalget den 5. februar 2014; anmoder om, at der fastsættes konkrete og detaljerede bestemmelser om, hvordan de tjenester, som deles af de tre institutioner, fungerer; understreger, at gennemførelsen af aftalen skal være afbalanceret og til lige stor fordel for alle tre institutioner; opfordrer til, at der i forbindelse med midtvejsevalueringen af aftalen foretages en vurdering af dens indvirkning på de enkelte institutioner for så vidt angår menneskelige ressourcer, synergier, merværdi og indhold samt en detaljeret vurdering – med særligt fokus på kapitlerne vedrørende personalet – af de besparelser og/eller den stigning i budgetudgifterne, der følger af aftalen; anmoder om fortsat at blive informeret om opfølgningen på aftalen;

26.  minder om, at der som led i aftalen overføres op til 80 tjenestemænd fra EØSU og Regionsudvalget (fra oversættelsestjenesten og assistenter) til Parlamentet, som vil komme til at arbejde for Europa-Parlamentets nye Forskningstjeneste (EPRS); mener, at denne overførsel bør gøre det muligt at øge den interne produktivitet i Parlamentet, samtidig med at der afsættes færre budgetmidler til outsourcing af undersøgelser, vurderinger eller evalueringer; noterer sig med bekymring, at der indtil videre er blevet overført 25 tjenestemænd fra EØSU og 24 fra Regionsudvalget til EPRS, som for størstedelens vedkommende var meget tætte på pensionsalderen, hvilket indebærer betydelige besparelser i EØSU's og Regionsudvalgets personaleudgifter på bekostning af en betydelig stigning i Parlamentets udgifter på kort sigt (til lønninger) og på mellemlang og lang sigt (til pensioner);

27.  glæder sig over offentliggørelsen af navne på tjenesteudbydere på forsiden af medlemmernes hjemmeside ved siden af data om akkrediterede parlamentariske assistenter og lokale assistenter, der er ansat af medlemmet;

28.  beklager overførslen af ansvarsområder fra administrationen til medlemmernes kontorer; opfordrer til administrationen til at vurdere og undersøge, hvilke forpligtelser (f.eks. ansvaret for forsikring af praktikanter) kan returneres til administrationen;

29.  fastholder, at det er nødvendigt at gøre arbejdet i Parlamentets interne beslutningstagende organer, især Præsidiet, mere gennemsigtigt og tilgængeligt; opfordrer til, at dagsordener og mødereferater systematisk og i god tid offentliggøres på Internettet og sendes til medlemmerne;

30.  påpeger, at den administrative byrde for medlemmernes kontorer også er steget mere generelt og opfordrer til at rationalisere de formularer, der skal anvendes i forbindelse med Parlamentets interne procedurer, såsom ansættelse af nye medarbejdere;

31.  bemærker, at der efter en betydelig forsinkelse er blevet vedtaget interne regler for whistleblowing, som er i kraft siden januar 2016; udtrykker bekymring over den manglende beskyttelse, som whistleblowere er blevet tildelt, og opfordrer Parlamentet til at sikre, at deres rettigheder respekteres fuldt ud; opfordrer Præsidiet til at udvide de interne regler om whistleblowing til også at omfatte akkrediterede parlamentariske assistenter og kræver, at tilsvarende national lovgivning anvendes på lokale assistenter;

32.  opfordrer til, at der skabes klarhed over, hvordan det formelle og uformelle samarbejde med OLAF om medlemmernes afregninger er udformet; henviser til, at der i mindst ét tilfælde er blevet videregivet oplysninger til tredjemand; mener, at dette krænker medlemmernes uafhængige mandat;

33.  bemærker, at det var vanskeligt fuldt ud at holde formandens politiske aktiviteter adskilt fra hans forberedelse som "spidskandidat" for De Europæiske Socialdemokraters Parti ved valget til Europa-Parlamentet i 2014; mener, at der ikke har fundet en klar sondring sted mellem de to roller; opfordrer til en klar adskillelse mellem funktionerne i kraft af varetagelse af et offentligt hverv på den ene side og i forbindelse med et kandidatur ved valg til Europa-Parlamentet på den anden side; beklager, at Parlamentets personale i det mindste indirekte blev anvendt til at bistå med forberedelsen af kampagnen, og opfordrer til, at denne praksis ikke gentages fremover; beklager i denne forbindelse, at formanden lavede parlamentsformandens Twitter-konto om til sin egen personlige konto og anvendte den i kampagnen;

34.  giver EPRS mandat til at gennemføre en sammenlignende analyse af de retlige rammer for kompatibiliteten i forbindelse med kandidater, der deltager i valgkampagner i andre internationale organisationer og i medlemsstaterne (valg af premierminister, generalsekretær, kansler osv.);

35.  glæder sig over den forelagte liste over tjenesterejser, som blev foretaget af formanden i de første seks måneder af valgåret som svar på spørgeskemaet vedrørende decharge for regnskabsåret 2014; vil gerne anmode om yderligere oplysninger om transportformer, der anvendes af formanden fra Bruxelles til disse møder, og om privatfly også blev chartret;

36.  bemærker, at de officielle internationale tjenesterejser, som formanden foretog i perioden fra den 22. januar til den 18. april, for det meste var sammen med regeringers og officielle repræsentationer, der var tilknyttet socialdemokratiske partier og organisationer; kræver yderligere oplysninger herom;

37.  anmoder om yderligere oplysninger om kampagnerne for alle spidskandidater, navnlig om de var ledsaget af tjenestemænd og andet vedtægtsomfattet personale, som ikke var på orlov under valgkampagnen; glæder sig over de supplerende oplysninger fra formanden og kræver den samme grad af gennemsigtighed fra de øvrige kandidater;

38.  minder om sin beslutning om decharge for regnskabsåret 2012(10), hvor der blev anmodet om detaljerede oplysninger "om, hvordan formanden i sin egenskab af partipolitisk neutral figur har holdt sine officielle arbejdsopgaver adskilt fra forberedelserne til at stå i spidsen for den socialdemokratiske liste i forbindelse med valget til Europa-Parlamentet, navnlig med hensyn til hans kabinetspersonale, personalet i Parlamentets informationskontorer og med hensyn til rejseudgifter" (punkt 51);

Godtgørelse for generelle udgifter

39.  minder om, at godtgørelsen for generelle udgifter skal dække udgifter i den medlemsstat, hvor medlemmet er valgt, såsom medlemmernes kontorleje, udstyr, kontorartikler, dokumentation eller logistisk tilrettelæggelse af arrangementer; noterer sig, at et omfattende system til kontrol af medlemmets godtgørelse i forbindelse med det parlamentariske mandat ville kræve 40 til 75 nye administrative stillinger, hvilket vil være i modstrid med personalenedskæringsplanen;

40.  støtter behovet for større gennemsigtighed for så vidt angår godtgørelsen for generelle udgifter; opfordrer Præsidiet til at revidere den liste over udgifter, der kan dækkes via godtgørelsen for generelle udgifter;

41.  gentager sin opfordring til større gennemsigtighed for så vidt angår godtgørelsen for generelle udgifter til medlemmerne; opfordrer Præsidiet til at arbejde på at fastlægge mere præcise regler vedrørende ansvarligheden i forbindelse med de udgifter, der er berettiget til en sådan godtgørelse, uden at det medfører ekstra omkostninger og en administrativ byrde medlemmerne;

Forvaltning af ordningen for tilskud til besøgsgrupper

42.  glæder sig over, at Parlamentets tilskud til besøgsgrupper er blevet bedre tilpasset de faktisk afholdte omkostninger i denne forbindelse; er imidlertid dybt bekymret over, at dette er den eneste kritiske foranstaltning, som Parlamentets interne revisor har identificeret;

43.  er bekymret over, at udgifterne til besøgsgrupper i 2014 stadig som regel betales i kontanter: 73,14 % af udgifterne på 24 593 928,16 EUR i 2013 var kontantudbetalinger, og 26,86 % blev betalt ved bankoverførsel, mens 71,15 % af udgifterne på 22 281 749,46 EUR i 2014 var kontantudbetalinger, og 28,85 % blev betalt ved bankoverførsel;

44.  noterer sig Revisionsrettens konklusion i dens horisontale analyse af den økonomiske forvaltning af Unionens budget om, at praksis med at foretage kontantudbetalinger i forbindelse med godtgørelse af besøgsgruppers omkostninger udgjorde en "stor omdømmemæssig risiko"; kræver derfor, at kontantudbetalinger så vidt muligt begrænses ved godtgørelse af udgifter til besøgsgrupper; påpeger den betydelige image- og sikkerhedsrisiko, der er forbundet med at foretage kontantudbetalinger til besøgsgrupper; erkender de praktiske problemer og opfordrer til en evaluering af alternative og effektive metoder til at foretage kontantudbetalinger, inden der vedtages nye regler om modtagelse af besøgsgrupper;

Åbenhedsregister og interessekonflikter

45.  glæder sig over, at Kommissionen har indledt en offentlig høringsprocedure i forbindelse med revisionen af Kommissionens og Parlamentets nuværende åbenhedsregister og muligheden for at udvide dette til også at omfatte Rådet; anmoder om, at der umiddelbart efter den offentlige høring nedsættes en interinstitutionel arbejdsgruppe, som skal udarbejde forslag til revisionen af registret, af den ledsagende adfærdskodeks og dets funktion;

46.  anmoder yderligere om en rapport fra Parlamentets administration om, hvorvidt tidligere ledere, administrerende direktører, direktører og bestyrelsesmedlemmer i relevante europæiske NGO'er nu er medlemmer af Europa-Parlamentet;

47.  anmoder om en rapport fra Parlamentets administration om interessegruppers og andre eksterne organisationers anvendelse af Parlamentets lokaler; opfordrer Præsidiet til at undersøge foreneligheden af disse arrangementer med parlamentarisk arbejde, samtidig med at det sikrer, at Parlamentet stadig er en institution, der er åben for udveksling med civilsamfundet og den offentlige debat;

48.  minder om, at medlemmerne er forpligtet til straks at underrette administrationen om enhver ændring i deres interesseerklæringer; beklager, at CV'erne for og interesseerklæringerne fra de medlemmer, der blev valgt i 2014, blev uploadet på Parlamentets websted meget sent;

49.  er af den faste overbevisning, at artikel 3 i adfærdskodeksen for Europa-Parlamentets medlemmer bør omformuleres således, at den omfatter et klart forbud for medlemmerne at have yderligere jobs eller andet lønnet arbejde;

Generaldirektoratet for Interne Politikker og Generaldirektoratet for Eksterne Politikker

50.  bemærker, at udgifterne til delegationer, blandede parlamentariske forsamlinger, ad hoc-delegationer og valgobservationsmissioner uden for EU i 2014 blev reduceret fra 5 794 360 (2013) til 1 351 212 (2014) som følge af bemærkninger fra Parlamentet i den ovennævnte beslutning om decharge for regnskabsåret 2013, og fordi der var færre tjenesterejser grundet overgangsperioden fra en valgperiode til den næste, i hvilken forbindelse delegationsrejserne blev indstillet i adskillige måneder; beklager dog, at visse af Parlamentets tjenesterejser var uforholdsmæssigt dyre, navnlig når der var tale om fjerne destinationer; forventer, at der redegøres yderligere for disse omkostninger, og at de reduceres i den nærmeste fremtid, og anmoder om, at der i den årlige aktivitetsrapport offentliggøres oplysninger om omkostningerne i forbindelse med hver enkelt mission;

51.  foreslår, at det undersøges, om antallet af delegationsrejser kan nedbringes gennem anvendelse af IT-redskaber såsom videokonferencer;

52.  anmoder om, at de interparlamentariske delegationers websteder udbygges og tilføres indhold hurtigst muligt; finder det desuden afgørende, at delegationernes offentlige møder, såfremt budgettet tillader det, sendes live via webstreaming på samme måde som udvalgsmøderne;

Generaldirektoratet for Parlamentarisk Forskning

53.  minder om, at den nye forskningsservice for medlemmerne begyndte at levere målrettet forskningskapacitet til de enkelte medlemmer i form af briefinger inden for alle væsentlige politikområder; påpeger, at forskningstjenesten i det første hele aktivitetsår generede over 450 publikationer, besvarede 1 675 anmodninger om undersøgelser fra medlemmer og behandlede 745 lignende anmodninger fra Parlamentets øvrige kunder; bemærker, at denne facilitet giver adgang til en stor mængde relevante oplysninger, som bør føre til en betydelig reduktion af brugen af eksterne eksperter, og dermed repræsenterer en betydelig besparelse; opfordrer til, at alle briefinger inden for alle væsentlige politikområder oversættes til de nationale sprog i medlemsstaterne;

54.  anmoder om en klarere definition af de opgaver, der varetages af de forskellige serviceområder (forskningstjeneste, konsekvensanalyse), og at medlemmerne orienteres om disse ansvarsområder;

55.  opfordrer Enheden for Forudgående Konsekvensanalyse til via e-mail at forbedre sin synlighed med hensyn til sine operationsregler og det fremragende arbejde, som enheden er i stand til at give medlemmerne og ordførerne; tilskynder til, at der afholdes uddannelseskurser for medlemmernes rådgivere og assistenter; anmoder om en betydelig forbedring af de personaleressourcer, der er til rådighed på dette område, idet det vil bidrage betydeligt til at sætte Parlamentet i stand til at deltage som en ligeværdig partner i beslutningsprocessen;

56.  glæder sig over, at der foreløbigt ikke har været nogen klager over ensidige konsekvensanalyser og opfordrer enheden til fortsat at sikre sin neutralitet i denne henseende;

57.  opfordrer indtrængende GD EPRS til yderligere at differentiere sine publikationer fra Parlamentets officielle holdninger for at undgå forvirring i offentligheden og medierne; glæder sig over indførelsen af en ansvarsfraskrivelse i alle publikationer; opfordrer GD EPRS til at gøre den mere synlig og ikke kun på bagsiden og at indføre yderligere elementer for at gøre det nemt at skelne dem fra Parlamentets officielle holdning;

Generaldirektoratet for Kommunikation

58.  bemærker, at VoteWatch modtog to tilskud (149 172 EUR i 2012 og 350 000 EUR i 2013) til medfinansiering af specifikke projekter i forbindelse med valg til Europa-Parlamentet; anmoder om en vurdering af merværdien af disse projekter;

59.  er bekymret over de manglende konkrete resultater af Parlamentets kommunikationsaktiviteter i betragtning af den stadigt faldende valgdeltagelse ved valg til Europa-Parlamentet samt den generelle mangel på viden i samfundet om Parlamentets rolle og dets aktiviteter;

60.  kritiserer præsentationen af statistiske data om stemmeforklaringer, taler i plenarforsamlingen, parlamentsforespørgsler, ændringsforslag, beslutningsforslag, forespørgsler til skriftlig besvarelse til formanden for Det Europæiske Råd, Rådet, Kommissionen eller næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik på Parlamentets websted, hvilket synes konstrueret for at bevise, hvilke medlemmer af Parlamentet angiveligt er "aktive" på platforme såsom MEPRanking; opfordrer Parlamentet til at ophøre med at levere rå tal i statistisk form og til at tage hensyn til bedre egnede kriterier til at identificere et medlem som "aktiv";

61.  bemærker, at GD COMM er ekstremt aktiv med at opfordre til en reduktion af udgifterne og en større vægt på effektivitet; opfordrer til større vægt på effektivitet snarere end dyr udbredelse af informations- og kommunikationsteknologi (IKT); bemærker, at det på trods af de store beløb, der bruges på Parlamentets websted, stadig er kompliceret, vanskeligt at navigere, og der er ikke den ønskede synlighed; anbefaler en revision af markedsføringsstrategien; understreger, at et gennemsigtigt og tilgængeligt websted er af afgørende betydning for inddragelse af borgerne;

62.  kræver en ny og effektiv søgemaskine på Parlamentets websted, der både giver en stærk optimering af søgemaskinen og en altomfattende side med søgemaskinens resultater sideløbende med en målrettet indsats for at forbedre adgangen til webstedet ved hjælp af forbedret genkendelse af nøgleord; anbefaler et stærkt interinstitutionelt samarbejde for at forbinde databaserne på EU-institutionernes websteder; bemærker, at dette vil sikre en større gennemsigtighed af EU's aktiviteter for alle borgere;

Huset for Europæisk Historie

63.  er skuffet over, at arbejdet på Eastman-Bygningen, der skal stille lokaler til rådighed for Huset for Europæisk Historie, er blevet genstand for stadig flere forsinkelser; opfordrer til, at der udarbejdes en kommunikationsplan/pr- og webstedsprojekter/markedsføringsplaner, som i detaljer beskriver, hvordan Huset for Europæisk Historie skal opnå den ønskede virkning;

64.  minder om, at arbejdet skulle have været afsluttet ved udgangen af 2014; forventer, at det oprindeligt aftalte samlede budget for opførelsen af projektet overholdes til trods for forsinkelserne, og at den første udstilling åbnes ved udgangen af 2016;

65.  opfordrer til en streng adskillelse af indholdet af oplysningerne i det allerede eksisterende Parlamentarium; advarer på ny mod risikoen for overdrevent høje efterfølgende omkostninger, der på ingen måde står i rimeligt forhold til driften af faciliteten;

Europa-Parlamentets Besøgscenter

66.  glæder sig over, at Parlamentariet er en af de mest besøgte turistattraktioner i Bruxelles og modtog 340 500 besøgende i 2014 (i 2013 var tallet 337 000 besøgende); understreger betydningen af at informere de belgiske myndigheder om disse tal og de fordele, der er forbundet hermed;

67.  er bekymret over, at bevillingerne på budgetposten for Europa-Parlamentets Besøgscenter steg med 24 % i forhold til det foregående år sammenlignet med, at stigningen i antallet af besøgende kun var på 1 %;

68.  anbefaler, at den medlemsstat, hvori Parlamentariets faciliteter er etableret, delvist finansierer deres etablerings- og driftsudgifter;

LUX-prisen

69.  kritiserer de samlede omkostninger til Lux-prisen, som nåede et rekordhøjt niveau på 585 311 EUR i 2014 (2013: 448 000 EUR, 2012: 434 421 EUR); beklager dybt, at resultaterne af en undersøgelse af kendskabet til og virkningen af LUX-prisen, der blev anmodet om i betænkningen om decharge for 2013, endnu ikke foreligger; kræver, at resultaterne af denne undersøgelse er tilgængelige for offentligheden fra midten af maj 2016, og at Parlamentets Budgetkontroludvalg gives en officiel præsentation af resultaterne;

70.  opfordrer til, at det nøje overvejes på grundlag af en undersøgelse af virkningerne af Lux-prisen, om det set i forhold til udgifterne kan svare sig at fortsætte med Lux-prisen;

Generaldirektoratet for Personale

71.  noterer sig, at der i 2014 blev ansat 309 tjenestemænd og midlertidigt ansatte i stillinger i Generalsekretariatet, 8 midlertidigt ansatte blev ansat i de politiske grupper; noterer sig, at der pr. 31. december 2014 i alt var ansat 6 040 tjenestemænd og midlertidigt ansatte i Parlamentet (5 295 i Generalsekretariatet og 745 i de politiske grupper); understreger, at disse tal for 2013 henholdsvis var: 6 105 (i alt), 5 308 (Generalsekretariatet) og 797 (politiske grupper);

72.  anmoder om klarere kvalifikationskrav for personalet, navnlig for så vidt angår ansatte i følsomme funktioner, såsom i udvalgssekretariaterne eller i Enheden for Forudgående Konsekvensanalyse; anmoder om indførelse af særlige krav med hensyn til de ansattes ideologiske og politiske neutralitet; anmoder om, at Parlamentet forelægges kriterier for personaleudvælgelse;

73.  påpeger, at Parlamentet i 2014 ansatte 114 tidligere vikaransatte til plenarmøderne i Strasbourg som kontraktansatte; understreger, at dommen fra en fransk retsinstans om disse "vikaransatte" i sig selv ikke kan begrunde beslutningen om at ansætte dem i henhold til personalevedtægten;

74.  understreger, at der i forbindelse med revisionen af personalevedtægten i 2014 og den nuværende FFR pr. 1. januar 2014 var blevet nedlagt 67 stillinger (66 faste og 1 midlertidig) i stillingsfortegnelsen med henblik på at opnå reduktionen på 5 % i antallet af stillinger i perioden fra 2013 til 2017 undtagen i de politiske grupper;

75.  påpeger, at forøgelsen at den ugentlige arbejdstid fra 37,5 til 40 timer i forbindelse med revisionen af personalevedtægten svarer til 350 stillinger, og at dette i praksis opvejer den nedskæring af personalet på 5 %, som i henhold til reformen af personalevedtægten skulle gennemføres over en flerårig periode; opfordrer Kommissionen til at forelægge en gennemsigtig rapport med de årlige angivelser af de planlagte nedskæringer af stillinger og til heri at tage højde for stigningen i arbejdstiden;

76.  bemærker, at andelen af kvindelige tjenestemænd fortsat er meget høj og er steget til 59,2 % ved udgangen af 2014 sammenlignet med 58,8 % ved udgangen af 2013; er bekymret over den manglende ligestilling i administrationen, hvor kun 30 % af kontorcheferne, 34 % af direktørerne og 18,2 % af generaldirektørerne er kvinder; opfordrer til, at der gennemføres en ligestillingsplan med særligt fokus på ledende stillinger med henblik på at rette op på denne ubalance så hurtigt som muligt; minder om, at 1 ud af 8 direktører og 9 ud af 31 kontorchefer, der blev ansat i 2014, er kvinder; er af den opfattelse, at ansættelsesproceduren bør være afbalanceret; gentager sit krav om behovet for en mere afbalanceret repræsentation af kvinder i ledende stillinger;

77.  beklager, at Parlamentet endnu ikke har offentliggjort oplysninger på årsbasis om højtstående tjenestemænd, som er fratrådt Parlamentets administration, samt en liste over tilfælde af mulige interessekonflikter, der er blevet behandlet i overensstemmelse med artikel 16, stk. 4, i personalevedtægten;

78.  noterer sig, at der ved udgangen af 2014 var 1 686 (2013: 1 763) akkrediterede parlamentariske assistenter i Parlamentet, og at 4 453 lokale assistenter havde en arbejdskontrakt med et medlem;

79.  udtrykker bekymring over, at antallet af lokale assistenter ansat pr. medlem varierer meget medlemmerne imellem og i 2014 ligger på mellem nul og 46 (sammenlignet med mellem nul og 43 i 2013); understreger, at 91 medlemmer har ansat mere end 10 assistenter i 2014 (sammenlignet med 84 i 2013);

80.  glæder sig over, at Præsidiet den 26. oktober 2015 vedtog et nyt regelsæt for forvaltningen af udgifter til parlamentarisk assistance, der styrker kravene til godtgørelse af kontrakter med lokale assistenter, nemlig ved at øremærke mindst 25 % af godtgørelsen til parlamentarisk assistance til dækning af udgifter til akkrediterede assistenter;

81.  bemærker, at akkrediterede parlamentariske assistenter udgjorde 26,7 % af Parlamentets ansatte ved udgangen af 2014; minder om, at kontrakterne med ca. 1 700 akkrediterede parlamentariske assistenter, der var ansat i den syvende valgperiode, sluttede i juli 2014, og at Generaldirektoratet for Personale gennemførte en stor operation for at ansætte 1 686 akkrediterede parlamentariske assistenter inden udgangen af 2014 for at arbejde med medlemmerne i den ottende valgperiode;

82.  fastholder, at det dagpengebeløb, som akkrediterede parlamentariske assistenter modtager i forbindelse med tjenesterejser til Strasbourg, er mindst 21 % lavere end det tilsvarende beløb for det øvrige personale; beklager, at Præsidiet ikke har reageret på anmodningen i punkt 74 i Parlamentets beslutning af 29. april 2015; opfordrer på ny Præsidiet til at træffe de nødvendige foranstaltninger for at rette op på denne ulighed og til at bringe de akkrediterede parlamentariske assistenters dagpenge i overensstemmelse med dem for det øvrige personale;

83.  beklager dybt, at Præsidiet slet ikke har fulgt op på punkt 71 i Parlamentets beslutning af 29. april 2015; opfordrer Præsidiet til snarest muligt at træffe de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at det rådgivende udvalg om forebyggelse af mobning af akkrediterede parlamentariske assistenter har en afbalanceret sammensætning og omfatter mindst to repræsentanter for de akkrediterede parlamentariske assistenter;

84.  noterer sig med tilfredshed de foranstaltninger, der er truffet med hensyn til forvaltningen af kontrakterne for akkrediterede parlamentariske assistenter i forbindelse med overgangen til en ny valgperiode, og navnlig, at APAPeople-applikationen fungerer hensigtsmæssigt; mener imidlertid, at der burde have været afsat mere administrativt personale til ansættelsesproceduren for akkrediterede parlamentariske assistenter for at gøre denne hurtigere og mere effektiv; påpeger, at bemandingen og de tekniske ressourcer var utilstrækkelige til at undgå forsinkelser i forbindelse med indgåelsen af nogle af assistenternes kontrakter, afbrydelse af kontrakter samt forsinkelser i forbindelse med udbetalingen af godtgørelser og tillæg og dermed også af lønninger; anerkender dog, at processen er forbedret væsentligt sammenlignet med 2009, men bemærker, at Parlamentet skal fortsætte sine bestræbelser på at øge hastigheden og effektiviteten i sine ansættelsesprocedurer;

85.  opfordrer generalsekretæren og Præsidiet til at undersøge og foreslå løsninger på problemer, der opstår som følge af eventuelle tilfælde af dårlig forvaltning fra institutionens side i forbindelse med akkrediterede parlamentariske assistenter, f.eks. forsinkelser med hensyn til underskrivning af kontrakter i begyndelsen af valgperioden, afbrydelse af kontrakter, konsekvenserne ved et tidligt valg til Europa-Parlamentet for minimumsbidragsperioden osv., og til at inddrage repræsentanter for de akkrediterede parlamentariske assistenter, når sådanne løsninger skal findes;

86.  noterer sig de fremskridt, der er gjort for at tilpasse efteruddannelseskurser til de akkrediterede parlamentariske assistenters specifikke behov; mener imidlertid, at det er afgørende at fortsætte ad denne vej, navnlig med hensyn til specifik uddannelse, tilpassede tidsplaner og intensive sprogkurser, som kun tilrettelægges i perioder, hvor de fleste akkrediterede parlamentariske assistenter skal holde deres årlige ferie; opfordrer til, at der også tages hensyn til de akkrediterede parlamentariske assistenters særlige omstændigheder i forbindelse med tidsplanlægningen af aktiviteter, der skal skabe større trivsel på arbejdspladsen (mindfulness), frokostkonferencer osv.;

87.  anmoder af hensyn til gennemsigtigheden om, at Parlamentets årsberetning omfatter de aktiviteter, som Personaleudvalget tilrettelægger og finansierer over institutionens budget, med nærmere angivelse af aktivitetstyper, afholdte udgifter og overensstemmelsen med princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning;

88.  anmoder om resultaterne af evalueringen af APAPeople-applikationen til ansættelse af akkrediterede parlamentariske assistenter, der blev indført ved begyndelsen af den nuværende valgperiode;

Generaldirektoratet for Infrastruktur og Logistik

89.  understreger, at den nye mellemsigtede bygningsstrategi vil omfatte bestræbelser på at finde nye lokaler til at opfylde Parlamentets behov inden for et fastsat område tæt på de vigtigste bygninger; understreger, at den flerårige planlægning for renoveringsarbejder bør baseres på realistiske og præcise prognoser både med hensyn til deres finansielle parametre og tidsrammer; minder om, at Parlamentet ejer 81 % af det areal, som det anvender, og at budgettet skal være beskyttet mod udgifter til renovering af ældre bygninger, hvilket vil være en stor udfordring for Parlamentet i de kommende år;

90.  noterer sig, at Parlamentet på dets tre arbejdssteder optager bygninger med et samlet gulvareal på 1,1 mio. m²; finder det yderst vigtigt at opstille passende foranstaltninger for at sikre bæredygtighed for Parlamentets bygninger i forhold til øgede vedligeholdelsesomkostninger;

91.  insisterer på absolut forsigtighed, inden der indgås engagementer om nye køb eller leje og behovet for regelmæssig overvågning og justering af den strategiske indretningsplan, mener, at begreber i den strategiske forvaltningsramme også bør gøre det muligt for Parlamentet at mindske behovet for nye bygninger, da det fører til et større fokus på resultater og balance mellem arbejdsliv og privatliv for personalet; påpeger, at almindeligt tilgængelige teknologier og praksis, som f.eks. telearbejde også vil kunne bidrage til en mere effektiv tidsudnyttelse og et mere miljøvenligt Parlament;

92.  bemærker, at omkring 1 000 medarbejdere fra GD IPOL, EXPO og EPRS i juni 2014 flyttede til Square de Meeûs-Bygningen; minder om, at denne flytning var den første afgørende etape i processen med at skabe yderligere plads til medlemmerne i Parlamentets vigtigste bygninger; ønsker at blive holdt underrettet om Parlamentets næste skridt med en konkret tidsplan for, hvornår yderligere kontorer vil blive gjort tilgængelige;

93.  opfordrer administrationen til at sørge for faciliteter i Parlamentets vigtigste bygninger for de ansatte, der arbejder i Square de Meeûs, herunder et lokale til at konsultere fortrolige dokumenter for medlemmerne;

94.  beklager, at det stadig ikke var muligt at indgå en samarbejdsaftale mellem Europa-Parlamentet og Kommissionen om fælles forvaltning af Europahuse; opfordrer indtrængende de to institutioner til at finde frem til en gensidigt acceptabel aftale, der fastsætter en ramme for køb eller leje af fast ejendom og for at forenkle de administrative og finansielle procedurer i forbindelse med Europahusenes daglige forvaltning; opfordrer det politiske hierarki til om nødvendigt at gribe ind;

95.  anser en renovering af Paul-Henri Spaak-Bygningen for tiltrængt, herunder en udvidelse af bygningen og en udvidelse af de lokaler til seminarer for besøgende og kontorarealer for Parlamentets medlemmer; støtter administrationens planlægning, men understreger, at den skal gennemføres på grundlag af det nuværende antal medlemmer og ikke på grundlag af antallet i en mulig – og urealistisk – udvidet Union;

96.  efterlyser konkrete planlægnings- og omkostningsprognoser for renovationsarbejdet; opfordrer indtrængende til øget gennemsigtighed og deltagelse af individuelle medlemmer i afgørelser, der har en afgørende indflydelse på institutionens administrative og finansielle aspekter; anser de oplysninger, der gives, og tidligere aftaler, der er indgået i Formandskonferencen og Præsidiet, for utilstrækkelige; anmoder om, at alle strategiske dokumenter om Parlamentets organisering og fremtidige udvikling skal distribueres til alle dets medlemmer;

97.  er bekymret over forslaget om at internalisere chaufførtjenesten og de deraf følgende ekstraomkostninger, som vil medføre en stigning på mere end 50 % i 2017 i forhold til 2016;

Generaldirektoratet for Tolkning og Konferencer og Generaldirektoratet for Oversættelse

98.  noterer sig, at den beregning, som Parlamentet har foretaget viser, at det gennemsnitlige antal timer pr. uge, som fastansatte tolke anvender i deres kabiner i 2014 til tolkning var 10,7 timer om ugen; bemærker dog, at antallet af timer i kabinerne kun udgør en del af tolkenes arbejde, der også omfatter forberedelse af møder, sprogindlæring og vedligeholdelse af sprogkundskaber, tilkaldevagt, emnebaseret og anden specialuddannelse; opfordrer generalsekretæren til at udarbejde indikatorer, som måler alle aktiviteter, der udføres af tolke; beklager spredningen i leveringen af tolkeydelser af de enkelte tolke på mellem 6 og 16 timer pr. uge i årsgennemsnit, hvilket fører til en ulige arbejdsbyrde for tolkene; konstaterer, at 2014 som følge af valget ikke var et typisk år med hensyn til omfanget af Parlamentets arbejde;

99.  bemærker med bekymring, at 75 % af de ansatte i den portugisiske tolkeafdeling, 59 % af de ansatte i den franske tolkeafdeling og 57 % af de ansatte i den spanske tolkeafdeling var indplaceret i løngruppe AD/11/12/13, og at dette i 2014 i gennemsnit medførte meget høje timelønninger for de tolkede sprog i forhold til lønninger for den tolkning, som blev udført af freelancere;

100.   bemærker med bekymring, at beregningsmetoden med hensyn til statistikker ikke er afklaret, og opfordrer administrationen til bedre at informere de relevante repræsentanter for tolkene om dens processer;

101.   opfordrer administrationen til at undlade at medregne ferie og sygeorlov ved beregningen af det gennemsnitlige antal timer, som tolkene er i kabinen;

102.   gentager betydningen af flersprogethed for institutionens demokratiske legitimitet; glæder sig over, at der som følge af politikken for ressourceeffektiv flersprogethed, der blev vedtaget af Præsidiet i 2011, og efterfølgende organisatoriske reformer er blevet opnået besparelser i udgifterne på de budgetposter, der er afsat til tolkning; anmoder om, at arbejdsvilkårene bør indeholde garantier for at beskytte både kvaliteten af tolkningen og tolkenes sundhed, samtidigt med at der også tages hensyn til behovene som følge af ændrede mønstre i Parlamentets arbejde og en effektiv anvendelse af ressourcer; opfordrer generalsekretæren til at fortsætte hans indsats for at samarbejde tæt med tolkene;

103.   fastholder, at der stadig er mulighed for effektivitetsgevinster ved leveringen af tolkning, bl.a. ved at forbedre effektiviteten af en ydelse, som på nuværende tidspunkt vanskeliggøres af bestemmelser, der går tilbage til 2005, og som ikke længere er i overensstemmelse med de nuværende mønstre for møder i institutionen; anmoder om en undersøgelse af, hvorvidt det også er muligt at opnå effektiviseringsgevinster i GD INTE's støtteenheder;

104.   anmoder om en revision med henblik på at vurdere, om der også er sikret et tilstrækkeligt antal interne tolke på de centrale arbejdsdage i Parlamentet;

105.   opfordrer Generaldirektoratet for Tolkning og Konferencer til at træffe alle de nødvendige forvaltningsforanstaltninger for at forbedre de IT-værktøjer og den tekniske støtte til tolke for at tilpasse dem til Kommissionens, at øge produktiviteten med hensyn til tolkningsopgaver, at tilpasse tolkningsarbejdsbyrden for de enkelte tolke med henblik på at sikre, at de fastansatte tolke er til stede og til rådighed på Parlamentets centrale arbejdsdage, samtidigt med at deres sociale rettigheder fuldt ud respekteres; anmoder endelig generalsekretæren om at forelægge et nyt koncept for en effektiv og omkostningseffektiv anvendelse af personalet, og konceptet bør også baseres på en aftale med tolkene;

106.   mener, at tolkeydelserne kunne anvendes mere effektivt, hvis leveringen af tolkeydelserne forbedres inden for rammerne af det institutionelle samarbejde, navnlig med Kommissionen;

Generaldirektoratet for Finans

Rejsebureauet

107.   glæder sig over, at GD FINS' instruktioner til rejsebureauet om at finde de bedste priser gennemføres effektivt; opfordrer endvidere rejsebureauet til i højere grad at sammenligne og forsøge at indgå aftaler med store luftfartsselskaber for at opnå større fleksibilitet og lavere priser, samtidigt med at det sikres, at det er muligt at ændre og annullere rejsearrangementer; opfordrer rejsebureauet til aktivt at søge efter billigere billetter og tilbud, når de reserverer, og generelt til at tilbyde mere konkurrencedygtige priser ved at inddrage alle luftfartsselskaber; opfordrer GD FINS til at udarbejde en undersøgelse blandt brugere om graden af tilfredshed med rejsebureauet for at indkredse yderligere områder, hvor der kan opnås forbedringer;

108.   noterer sig vanskelighederne med at behandle anmodninger om rejsearrangementer for en institution som Parlamentet med dets størrelse og opgaver og med de særlige karakteristika (fleksibilitet, annulleringer i sidste øjeblik), der er uløseligt forbundet med karakteren af dets arbejde;

109.   opfordrer GD FINS i tæt samarbejde med GD SAFE og GD COMM til at revurdere beredskabsplaner i nødsituationer med henblik på bedre at håndtere nye sikkerhedstrusler, navnlig for tjenesterejser mellem institutionens forskellige arbejdssteder;

Frivillig pensionsfond

110.   noterer sig, at den frivillige pensionsfond øgede sit anslåede aktuarmæssige underskud, beregnet på basis af fondens aktiver, til 270,3 mio. EUR ved udgangen af 2014 (i 2013: 207,9 mio. EUR); understreger, at dette giver anledning til bekymring over, at fondens kapital bliver opbrugt for tidligt;

111.   understreger, at fondens forventede fremtidige gæld er spredt over flere årtier; opfordrer Præsidiet til at overveje muligheder for at forbedre fondens likviditet;

112.  opfordrer til, at resultaterne af den eksterne vurdering, som Parlamentet anmodede om i sin ovennævnte beslutning om decharge for regnskabsåret 2013, forelægges uden yderligere forsinkelse; betragter først og fremmest bestyrelsen for den frivillige pensionsfond som ansvarlig for omfanget af fondens underskud; opfordrer til et særligt koncept for den private pensionsfond for at reducere denne fonds forpligtelser; opfordrer Præsidiet til umiddelbart efter modtagelsen af den eksterne vurdering at forelægge et forslag til en omfattende handlingsplan til at opfylde Parlamentets forpligtelser; mener, at det er nødvendigt at reducere pensionsydelserne for de deltagende medlemmer af fonden;

113.   opfordrer Præsidiet til hurtigst muligt at foretage en vurdering af den aktuelle situation for pensionsfonden;

Parlamentarisk assistance

114.   glæder sig over de nye, strengere regler for lokale assistenter og tjenesteudbydere; bemærker, at nogle punkter i de nye regler er uklare og giver anledning til fejlfortolkninger; opfordrer til yderligere præcisering af disse punkter, navnlig med hensyn til lokale assistenters og tjenesteudbyderes biaktiviteter; understreger, at begge grupper bør være underlagt meget streng kontrol;

115.   glæder sig over oprettelsen af medlemmernes e-portal; mener, at dette er et omkostningseffektivt og effektivt redskab til kontrol af finanser i overensstemmelse med den papirløse politik, som tilstræbes af Parlamentet; opfordrer GD FINS til aktivt at fremme brugen heraf blandt alle MEP'er;

Generaldirektoratet for Innovation og Teknologisk Støtte

116.   bemærker, at Parlamentets informationssikkerhedspolitik kræver en koordineret og harmoniseret fælles sikkerhedsstrategi;

117.   opfordrer til, at der indføres stærkere informationssikkerhedssystemer for at beskytte oplysninger mod uautoriseret adgang, samtidig med at offentliggørelsen heraf sikres, og at de beskyttes imod nedbrud, ændringer eller ødelæggelse med det formål at sikre integritet, fortrolighed og tilgængelighed;

118.   noterer sig, at en ekstern IKT-revision blev udført af en uafhængig tredjepart, som der blev anmodet om i forbindelse med decharge for 2013; bemærker endvidere, at formålet med denne revision var at vurdere Parlamentets kapacitet inden for IKT-sikkerhed og dets systemers potentielle eksponering over for cybertrusler med henblik på udarbejdelse af en plan for forbedret IKT-sikkerhed, herunder den foreslåede køreplan for at forbedre Parlamentets samlede sikkerhedsniveau; opfordrer til, at der indføres bestemmelser om cybersikkerhed med henblik på at sikre, at Parlamentet er i stand til at beskytte sine informationssystemer effektivt og sikre sikkerheden for medlemmerne i forbindelse med cyberangreb;

119.   er bekymret over, at vurderingen af Parlamentets IKT-sikkerheds organisering, modenhed og kapaciteter, der er udført ifølge ISO 27002:2013-standarderne og international bedste praksis, viste en forholdsvis svag grad af modenhed med hensyn til organisatorisk sikkerhed;

120.   opfordrer til regelmæssig stresstest af Parlamentets sikringssystemer på IKT-området;

121.   bemærker, at Præsidiet vedtog en politik for IKT-systemers sikkerhed på sit møde den 7. september 2015; understreger, at det haster med at gennemføre en langt mere solid IKT-sikkerhedspolitik i overensstemmelse med Parlamentets køreplan for en samlet strategi for informationssikkerhed;

122.   kritiserer, at den officielle Twitter-konto for "Europa-Parlamentets formand" blev omdannet til et personligt kampagneinstrument, der fører til et partis websted;

Generaldirektoratet for Sikkerhed og Beskyttelse

123.   noterer sig, at internaliseringen af sikkerhedstjenesterne blev afsluttet i Bruxelles i december 2014 og i Strasbourg den 1. juli 2015 efter vedtagelsen af et samlet sikkerhedskoncept; understreger, at yderligere sikkerhedsforanstaltninger og en hurtig revision af det samlede sikkerhedskoncept, som Præsidiet vedtog i 2011, bør finde sted i lyset af den seneste sikkerhedssituation;

124.   udtrykker bekymring med hensyn til de forskellige tilgange, som myndighederne i Bruxelles og Strasbourg har truffet vedrørende sikkerheden i Parlamentets bygninger; mener, at det er nødvendigt at arbejde tæt sammen med de belgiske, franske og luxembourgske myndigheder for at styrke sikkerhedszonen omkring Parlamentets bygninger;

125.   opfordrer til, at der foretages en effektiv screening af alle sikkerhedsansatte – både med hensyn til deres pålidelighed og faglige kompetence – med henblik på at sikre, at de er egnede til at varetage deres opgaver;

126.   insisterer på, at styrkelsen af sikkerheden i Parlamentets bygninger og disses umiddelbare omgivelser gives højeste prioritet; mener, at det er nødvendigt at sikre passende udstyr til og arbejdsvilkår for sikkerhedspersonalet i lyset af den aktuelle sikkerhedssituation;

127.   opfordrer til en revision af bygningers sikkerhedsforanstaltninger og bedre kontrol ved indgangen til Parlamentets parkeringspladser ved hjælp af automatisk nummerpladegenkendelse; anmoder om, at der indføres et centralt eksternt kontrolpunkt for at kontrollere alle eksterne leverandører, som kommer ind i Parlamentets bygninger;

128.   minder om tilfælde af tyverier, der forekommer i MEP'ers kontorer; opfordrer GD INLO og GD SAFE til at garantere øget sikkerhed og gennemsigtighed med hensyn til kontrahenter og det vedligeholdelsespersonale, der har adgang til kontorer;

129.   anser det for grundlæggende at have solide screeningundersøgelser forud for ansættelse, bindende procedurer til regulering af ansatte, der udtræder af tjenesten, hensigtsmæssige strukturer for sikkerhedsforvaltning og passende uddannelse i krisestyring;

130.   minder om hændelsen den 7. oktober 2014 med kurdiske demonstranter; opfordrer til, at der foretages en omfattende og fortrolig vurdering af Parlamentets sikkerhedstjenester; glæder sig over, som et første skridt, at en gruppe på højt plan bestående af repræsentanter fra Parlamentet, Kommissionen, Rådet og den belgiske stat er blevet oprettet med henblik på at styrke samarbejdet på sikkerhedsområdet; opfordrer til yderligere samarbejde med nationale og internationale sikkerhedstjenester;

131.   insisterer på, at der er behov for øget samarbejde mellem GD SAFE og GD ITEC med henblik på at sikre et passende niveau for beskyttelse af oplysninger og kommunikation i Parlamentet;

Et miljøvenligt Parlament

132.   glæder sig over de positive resultater af den revision, der blev gennemført af Den Europæiske Revisionsret i 2013 og 2014, som understregede, at ud af de 14 reviderede EU-institutioner, var Europa-Parlamentet den, der havde udviklet den mest ambitiøse strategi for reduktion af CO2-emissioner;

133.   henleder opmærksomheden på, at videokonferencer og telearbejde kan bidrage til en mere effektiv udnyttelse af tid og et mere miljøvenligt Parlament og samtidig nedbringe administrations- og rejseudgifterne;

Grønne offentlige udbud og EMAS

134.   opfordrer generalsekretæren til at udarbejde en plan til nedbringelse af antallet af transportkasser, der er til rådighed i forbindelse med medlemmernes rejser; foreslår, at der indføres en ordning for "transportkasser efter behov" eller "en ordning for deling af transportkasser" for således at reducere finansieringsomkostningerne og CO2-aftrykket;

135.   glæder sig over yderligere foranstaltninger til kompensation for uundgåelige emissioner; opfordrer Parlamentet til at videreudvikle CO2-kompensationspolitikker såsom muligheden for at kompensere for akkrediterede parlamentariske assistenter;

Politiske grupper (konto 4 0 0)

136.  noterer sig, at bevillingerne til de politiske grupper og løsgængere på konto 4 0 0 i 2014 blev anvendt som følger:

Gruppe

2014 første halvår

2014 andet halvår

Årlige bevillinger

Gruppens egne indtægter og fremførte bevillinger*

Udgifter

Udnyttelsesgrad for årlige bevillinger

Fremført til næste periode

Årlige bevillinger

Gruppens egne indtægter og fremførte bevillinger

Udgifter

Udnyttelsesgrad for årlige bevillinger

Fremført til næste periode (2015)

EPP

11 147

7 813

11 311

101 %

7 649

8 772

7 744

6 485

74 %

9 960

S&D

7 956

4 619

8 415

106 %

4 160

7 663

4 194

6 435

84 %

5 422

ECR

2 128

1 053

2 731

128 %

450

2 886

457

1 745

60 %

1 598

ALDE

3 401

1 759

3 644

107 %

1 516

2 813

1 531

1 847

66 %

2 498

GUE/NGL

1 374

417

1 519

111 %

272

2 153

272

1 170

54 %

1 255

Verts/ALE

2 211

1 388

2 689

122 %

911

2 081

912

1 707

82 %

2 146

EFDD

1 229

1 137

1 544

126 %

822

2 002

827

1 164

58 %

1 287

Løsgængere

753

441

715

95 %

92

1 238

92

566

46 %

533

I alt

30 200

18 626

32 567

 

15 872

29 608

16 030

21 118

 

29 442

*   alle beløb i 1 000 EUR

Europæiske politiske partier og europæiske politiske fonde

137.  noterer sig, at bevillingerne på konto 4 0 2 i 2014 blev anvendt som følger(11):

Parti

Forkortelse

Egne indtægter*

Tilskud fra EP

Indtægter i alt(12)

EP-tilskud i % af tilskudsberettigede udgifter (maks. 85 %)

Indtægtsoverskud (overførsel til reserven) eller -underskud

Det Europæiske Folkeparti

EPP

2 126

9 327

13 605

85 %

345

De Europæiske Socialdemokraters Parti

PES

1 083

5 297

7 864

85 %

78

Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa

ALDE

759

2 813

3 582

85 %

173

Det Europæiske Grønne Parti

EGP

575

1 918

2 493

84 %

50

Alliancen af Europæiske Konservative og Reformister

AECR

373

1 943

2 376

85 %

0

Det Europæiske Venstrefløjsparti

EL

282

1 219

1 501

85 %

54

Det Europæiske Demokratiske Parti

EDP/PDE

123

565

730

85 %

13

EU-Demokraterne

EUD

49

274

340

85 %

0

Den Europæiske Fri Alliance

EFA

126

526

708

85 %

0

European Christian Political Movement

ECPM

73

388

475

85 %

4

Den Europæiske Frihedsalliance

EAF

93

521

614

84 %

-3

European Alliance of National Movements

AEMN

117

363

480

85 %

37

Movement for a Europe of Liberties and Democracy

MELD

124

635

941

85 %

5

I alt

 

5 903

25 789

35 709

85 %

756

(*)  alle beløb i 1 000 EUR

 

138.  noterer sig, at bevillingerne på konto 4 0 3 i 2014 blev anvendt som følger(13):

Fond

Forkortelse

Tilknyttet partiet

Egne indtægter*

Tilskud fra EP

Indtægter i alt

EP-tilskud i % af tilskudsberettigede udgifter (maks. 85 %)

Wilfried Martins Centre for European Studies

WMCES

EPP

831

4 203

5 034

85 %

Foundation for European Progressive Studies

FEPS

PES

636

3 087

3 723

85 %

Europæisk Liberalt Forum

ELF

ALDE

169

941

1 110

85 %

Green European Foundation

GEF

EGP

174

914

1 088

85 %

Transform Europe

TE

EL

111

587

698

85 %

Institute of European Democrats

IED

PDE

43

265

308

85 %

Centre Maurits Coppieters

CMC

EFA

48

216

264

85 %

New Direction - Foundation for European Reform

ND

AECR

195

915

1 110

85 %

 

 

 

 

 

 

 

European Foundation for Freedom

EFF

EAF

45

244

289

85 %

Organisation For European Interstate Cooperation

OEIC

EUD

21

135

156

85 %

Christian Political Foundation for Europe

CPFE

ECPM

37

187

224

85 %

Foundation for a Europe of Liberties and Democracy

FELD

MELD

62

271

333

85 %

Identités & Traditions européennes

ITE

AEMN

42

174

216

85 %

I alt

 

 

2 414

12 139

14 553

85 %

(*)  alle beløb i 1 000 EUR

 

-

2 229

11 325

13 554

85 %

RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNINGI KORRESPONDERENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

7.4.2016

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

21

6

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Louis Aliot, Jonathan Arnott, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Richard Ashworth, Benedek Jávor, Andrey Novakov, Markus Pieper, Julia Pitera, Miroslav Poche, Patricija Šulin

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Reimer Böge, Luke Ming Flanagan, Arne Gericke, Siôn Simon, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Claudiu Ciprian Tănăsescu

(1)

EUT L 51 af 20.2.2014.

(2)

EUT C 377 af 13.11.2015, s. 1.

(3)

EUT C 247 af 28.7.2015, s. 1.

(4)

EUT C 373 af 10.11.2015, s. 1.

(5)

EUT C 377 af 13.11.2015, s. 146.

(6)

EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

(7)

PE 349.540/Bur/ann/fin.

(8)

PE 422.541/Bur.

(9)

  Europa-Parlamentets beslutning af 29. april 2015 med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2013, Sektion I – Europa-Parlamentet (EUT L 255 af 30.9.2015, s. 3).

(10)

  Europa-Parlamentets beslutning af 16. april 2014 med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2012, Sektion I – Europa-Parlamentet (EUT L 266 af 5.9.2014, s. 3).

(11)

Kilde: PV BUR. 20.10.2014 (PE 538.295/BUR) og PV BUR. 20.10.2014 (PE 538.297/BUR) punkt 12.

(12)

 

(13)

Kilde: PV BUR. 20.10.2014 (PE 538.295/BUR) og PV BUR. 20.10.2014 (PE 538.297/BUR) punkt 12.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik