Διαδικασία : 2015/2155(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0135/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0135/2016

Συζήτηση :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Ψηφοφορία :

PV 28/04/2016 - 4.14
CRE 28/04/2016 - 4.14
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0150

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 929kWORD 291k
12.4.2016
PE 571.616v01-00 A8-0135/2016

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014, τμήμα I - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

(2015/2155(DEC))

Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

Εισηγητής: Markus Pieper

 1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ


1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014, τμήμα I - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

(2015/2155(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014(1),

–  έχοντας υπόψη τους ενοποιημένους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014 (COM(2015)0377 – C8-0200/2015)(2),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση σχετικά με τη δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση για το οικονομικό έτος 2014, τμήμα I – Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο(3),

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του εσωτερικού ελεγκτή για το οικονομικό έτος 2014,

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2014, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις των οργάνων(4),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(5) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2014, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 314 παράγραφος 10 και 318 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(6), και ιδίως τα άρθρα 164, 165 και 166,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση του Προεδρείου, της 27ης Απριλίου 2005, σχετικά με τους εσωτερικούς κανόνες για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου(7), και ιδίως το άρθρο 13,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση του Προεδρείου, της 16ης Απριλίου 2014, σχετικά με τους εσωτερικούς κανόνες σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου(8), και ιδίως το άρθρο 22,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94, το άρθρο 98 παράγραφος 3 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0135/2016),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 8 Ιουλίου 2015 ο Πρόεδρος ενέκρινε τους λογαριασμούς του Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2014·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Γενικός Γραμματέας, ως αρχικός κύριος διατάκτης, διαβεβαίωσε στις 18 Σεπτεμβρίου 2015 ότι έχει την εύλογη βεβαιότητα πως οι πόροι που διατέθηκαν για τον προϋπολογισμό του Κοινοβουλίου χρησιμοποιήθηκαν για τον προβλεπόμενο σκοπό και σύμφωνα με τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 166 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 ορίζει πως όλα τα θεσμικά όργανα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για να δώσουν συνέχεια στις παρατηρήσεις που συνοδεύουν την απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου περί απαλλαγής·

1.  χορηγεί απαλλαγή στον Πρόεδρό του όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2014·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

2. ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

με τις παρατηρήσεις οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014, τμήμα I – Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

(2015/2155(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014, τμήμα I - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94, το άρθρο 98 παράγραφος 3 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0135/2016),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην πιστοποίηση των οριστικών λογαριασμών του 2014, ο υπόλογος του Κοινοβουλίου δηλώνει την εύλογη βεβαιότητα πως οι λογαριασμοί παρέχουν ειλικρινή και πιστή εικόνα της οικονομικής θέσης του Κοινοβουλίου ως προς όλες τις ουσιώδεις πτυχές, και πως δεν υπέπεσε στην αντίληψή του κανένα σημείο που να εγείρει επιφυλάξεις·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, με βάση τον έλεγχο που πραγματοποίησε, το Ελεγκτικό Συνέδριο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι στο πλαίσιο του ελέγχου δεν διαπιστώθηκαν σοβαρές αδυναμίες όσον αφορά τα επιλεγμένα τα συστήματα εποπτείας και ελέγχου·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τη συνήθη διαδικασία, εστάλη στη διοίκηση του Κοινοβουλίου ερωτηματολόγιο και ελήφθησαν απαντήσεις οι οποίες συζητήθηκαν από την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, παρουσία του αρμόδιου για τον προϋπολογισμό Αντιπροέδρου, του Γενικού Γραμματέα και του εσωτερικού ελεγκτή·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν πάντα περιθώρια για βελτίωση όσον αφορά την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και την απόδοση της διαχείρισης των δημόσιων οικονομικών, καθώς και ότι ο έλεγχος είναι αναγκαίος προκειμένου να εξασφαλίζεται η λογοδοσία της πολιτικής ηγεσίας και της διοίκησης του Κοινοβουλίου έναντι των πολιτών της Ένωσης·

Οι λογαριασμοί του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

1.  επισημαίνει ότι οι οριστικές πιστώσεις του Κοινοβουλίου για το 2014 ανήλθαν σε 1 755 631 742 EUR, ή 20,13 % των πιστώσεων του Τομέα V του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ) για τις διοικητικές δαπάνες των θεσμικών οργάνων της Ένωσης συνολικά για το 2014, που αντιπροσωπεύει αύξηση κατά 0,3 % σε σχέση με τον προϋπολογισμό του 2013 (1 750 463 939 EUR)·

2.  επισημαίνει ότι τα συνολικά έσοδα που ήταν εγγεγραμμένα στους λογαριασμούς στις 31 Δεκεμβρίου 2014 ανέρχονταν σε 174 436 852 EUR (2013: 158 117 371 EUR), συμπεριλαμβανομένων 26 979 032 EUR σε έσοδα για ειδικό προορισμό (2013: 25 991 783 EUR)·

3.  επισημαίνει ότι το 2014 τέσσερα κεφάλαια αναλογούσαν στο 72% του συνόλου των αναλήψεων υποχρεώσεων: το κεφάλαιο 10 (Μέλη του οργάνου), το κεφάλαιο 12 (Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι), το κεφάλαιο 20 (Ακίνητα και παρεπόμενα έξοδα) και το κεφάλαιο 42 (Δαπάνες σχετικές με την επικούρηση των βουλευτών)·

4.  επισημαίνει τα ποσοτικά στοιχεία στη βάση των οποίων έκλεισαν οι λογαριασμοί του Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2014, και συγκεκριμένα:

α) Διαθέσιμες πιστώσεις (EUR)

Πιστώσεις για το 2014:

1 755 631 742

μη αυτόματες μεταφορές πιστώσεων από το οικονομικό έτος 2013:

734 000

αυτόματες μεταφορές πιστώσεων από το οικονομικό έτος 2013:

277 774 604

πιστώσεις που αντιστοιχούσαν σε έσοδα για ειδικό προορισμό για το 2014:

26 979 032

μεταφορές πιστώσεων στο επόμενο σε έτος, που αντιστοιχούσαν σε έσοδα για ειδικό προορισμό από το 2013:

106 934 452

Σύνολο:

2 168 053 830

β) Απορρόφηση των πιστώσεων κατά το οικονομικό έτος 2014 (EUR)

αναλήψεις υποχρεώσεων:

2 138 652 789

εκτελεσθείσες πληρωμές:

1 742 390 229

πιστώσεις που μεταφέρθηκαν αυτόματα περιλαμβανομένων των πιστώσεων από έσοδα για ειδικό προορισμό:

383 988 975

πιστώσεις που μεταφέρθηκαν μη αυτόματα:

0

ακυρωθείσες πιστώσεις:

39 918 558

γ) Έσοδα του προϋπολογισμού (EUR)

που εισπράχθηκαν το 2014:

174 436 852

δ) Συνολικός ισολογισμός την 31η Δεκεμβρίου 2014 (EUR)

1 476 824 398

5.  επισημαίνει ότι μεταφέρθηκε συνολικό ποσό 71 500 000 EUR από κονδύλια προσωρινών πιστώσεων και από άλλες πηγές, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί στη χρηματοδότηση των ετήσιων πληρωμών μισθωμάτων για το κτίριο Konrad Adenauer στο Λουξεμβούργο, καθώς και για την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό του συγκεκριμένου κτιρίου· παρατηρεί ότι το ποσό αυτό αντιστοιχεί στο 4% των οριστικών πιστώσεων για το 2014·

Γνώμες του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την αξιοπιστία των λογαριασμών του 2014 και τη νομιμότητα και κανονικότητα των υποκειμένων πράξεων

6.  υπενθυμίζει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο διενεργεί ειδική αποτίμηση των διοικητικών και άλλων δαπανών ως ενιαίας ομάδας πολιτικής για όλα τα θεσμικά όργανα της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και ότι, γενικά, τα στοιχεία των ελέγχων καταδεικνύουν πως οι δαπάνες διοίκησης δεν περιέχουν σημαντικό επίπεδο σφάλματος· επισημαίνει ότι από τους ελέγχους των πράξεων προκύπτει πως το εκτιμώμενο επίπεδο σφάλματος στον τομέα 5 του ΠΔΠ για τις δαπάνες διοίκησης είναι 0,5% (χαμηλότερο από το 1% του 2013)·

7.  υπενθυμίζει ότι ο έλεγχος περιλάμβανε την εξέταση δείγματος 129 πράξεων πληρωμών, συμπεριλαμβανομένων 92 πληρωμών μισθών και συντάξεων, των σχετικών επιδομάτων και των λοιπών δαπανών προσωπικού, 14 πληρωμές σε σχέση με συμβάσεις για κτίρια, και 23 πληρωμές σε σχέση με άλλες δαπάνες (ενέργεια, επικοινωνία, πληροφορική, κ.λπ.)· τονίζει ότι από τις 129 ελεγχθείσες πράξεις οι 20 (το 15,5%) περιείχαν σφάλματα· επισημαίνει ότι για τα 12 ποσοτικά προσδιορίσιμα σφάλματα, το εκτιμώμενο επίπεδο σφάλματος είναι 0,5%·

8.  εφιστά την προσοχή στη σύσταση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να ενισχύσει τους ελέγχους του σχετικά με τις δαπάνες που επιστρέφουν τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα στις συνδεδεμένες οργανώσεις τους, όπως επίσης να επεξεργαστεί κατάλληλους κανόνες για τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις και να παρακολουθεί την εφαρμογή τους με κατάλληλους ελέγχους και καλύτερη καθοδήγηση· επιμένει ότι απαιτείται πλήρης διαφάνεια στις δαπάνες των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και ότι μελλοντικά θα πρέπει η αρμόδια επιτροπή να εξετάζει και να συζητά τις πληροφορίες αναλυτικά, στο πλαίσιο της συνήθους διαδικασίας απαλλαγής·

Η ετήσια έκθεση του εσωτερικού ελεγκτή

9.  επισημαίνει ότι, κατά τη συνεδρίαση της αρμόδιας επιτροπής με τον εσωτερικό ελεγκτή, στις 25 Ιανουαρίου 2016, ο εσωτερικός ελεγκτής παρουσίασε την ετήσια έκθεσή του, που υπογράφηκε στις 16 Ιουλίου 2015, και δήλωσε ότι το 2014 πραγματοποίησε τους ακόλουθους ελέγχους στη διοίκηση του Κοινοβουλίου:

-  διατομεακή επακολούθηση ανοικτών ενεργειών από εκθέσεις εσωτερικού ελέγχου – Φάσεις I και ΙΙ του έργου του το 2014·

-  αποστολή παροχή υπηρεσιών συμβούλου για θέματα διαδικασιών εσωτερικής διαχείρισης και ελέγχου στη Διεύθυνση Στήριξης της Δημοκρατίας (ΓΔ EXPO)·

-  περιοδική επανεξέταση του έργου κατασκευής του κτιρίου Konrad Adenauer (KAD) – βλ. «Φάση 2: Εκτίμηση, υποβολή εκθέσεων και έλεγχος του κόστους των έργων της έκθεσης»·

-  έλεγχος των βουλευτικών αποζημιώσεων και των προσωρινών αποζημιώσεων λήξης θητείας·

-  έλεγχος της διαδικασίας επιχορηγήσεων στη ΓΔ Επικοινωνίας (ΓΔ COMM)·

-  έλεγχος πληροφοριακών συστημάτων της υποδομής ΤΠ και επιχειρήσεων – βλ. «Αποστολή 1 – πρώτη έκθεση: Βελτιστοποίηση πόρων και συνέχεια της ΤΠ»·

-  έλεγχος της εφαρμογής του κώδικα δεοντολογίας για την πολυγλωσσία, σε σχέση με τις υπηρεσίες διερμηνείας·

10.  υπογραμμίζει ότι από τον έλεγχο της διαδικασίας επιχορηγήσεων ο εσωτερικός ελεγκτής κατέληξε στο συμπέρασμα πως υπάρχουν σημαντικά περιθώρια βελτίωσης σε ορισμένες διαδικασίες διαχείρισης και ελέγχου, προκειμένου να παρέχεται μεγαλύτερη διασφάλιση ότι το πρόγραμμα επιχορηγήσεων θα επιτυγχάνει τους στόχους του,

-  με την εξασφάλιση της πλήρους ευθυγράμμισης και της υποστήριξής του προς του στόχους της μακροπρόθεσμης επικοινωνιακής πολιτικής του Οργάνου·

-  με την εξασφάλιση της αποτίμησης της προστιθέμενης αξίας του προγράμματος με κατάλληλους δείκτες επιδόσεων και κατάλληλα μέσα·

-  με τη σύναψη συμφωνιών με πιο περιορισμένο αριθμό στρατηγικών εταίρων που να μπορούν να προτείνουν σχέδιο δράσης που να καλύπτει την πλήρη περίοδο της συμφωνίας εταιρικής σχέσης·

-  με τη βελτίωση της αξιολόγησης των προτεινόμενων έργων μέσω του ορισμού κοινής μεθοδολογίας αξιολόγησής τους για όλες τις επιτροπές αξιολόγησης·

-  με τη βελτίωση της οικονομικής και επιχειρησιακής αξιολόγησης των ολοκληρωθέντων έργων στο στάδιο της τελικής πληρωμής, ειδικότερα όσον αφορά το αν οι ενέργειες υλοποιήθηκαν σύμφωνα με τους αρχικούς στόχους τους·

Έλεγχος του πλαισίου εσωτερικού ελέγχου του Κοινοβουλίου

11.  επισημαίνει ότι στα τέλη 2014, αφού είχε σημειωθεί ουσιαστική πρόοδος, παρέμεναν ελλιπείς μόνο τέσσερις ενέργειες από τις 452 ενέργειες του πλαισίου εσωτερικού ελέγχου που είχαν αρχικά συμφωνηθεί· καλεί τον εσωτερικό ελεγκτή να τηρεί ενήμερη την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού σχετικά με την πρόοδο που σημειώνεται όσον αφορά τις εν λόγω υπολειπόμενες ενέργειες·

Επακολούθηση του ψηφίσματος σχετικά με την απαλλαγή για το 2013

12.  επισημαίνει τις γραπτές απαντήσεις στο ψήφισμά του σχετικά με την απαλλαγή για το οικονομικό έτος 2013(9), που διαβιβάστηκαν στην Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού στις 15 Οκτωβρίου 2015· εκφράζει την ικανοποίησή του για την παρουσίαση που έκανε ο Γενικός Γραμματέας σχετικά με τα διάφορα θέματα και αιτήματα του Κοινοβουλίου που περιλαμβάνονται στο εν λόγω ψήφισμα, καθώς και την επακόλουθη ανταλλαγή απόψεων με βουλευτές·

13.  παρατηρεί μια ασυνέπεια μεταξύ των ημερομηνιών για την υποβολή του σχεδίου έκθεσης σχετικά με την απαλλαγή του Κοινοβουλίου και της προθεσμίας για την υποβολή πρόσθετων ερωτήσεων προς τον γενικό Γραμματέα· καλεί τον Γενικό Γραμματέα να υποβάλει τις απαντήσει στις ερωτήσεις που θέτει ο εισηγητής πριν από την ψηφοφορία στην επιτροπή·

14.  επισημαίνει ότι ο Γενικός Γραμματέας απάντησε στις πρόσθετες ερωτήσεις των βουλευτών σε χρόνο που απείχε λιγότερο από 24 ώρες από τη λήξη της προθεσμίας για την κατάθεση τροπολογιών· καλεί τον Γενικό Γραμματέα να βελτιώσει την κατάσταση αυτή·

15.  επισημαίνει την απάντηση του Γενικού Γραμματέα αναφορικά με την προσβασιμότητα της εφαρμογής ePetition στους βουλευτές και το ευρύ κοινό· καλεί τον Γενικό Γραμματέα να ενημερώσει το Κοινοβούλιο σχετικά με το αποτέλεσμα της διαβούλευσης της Νομικής Υπηρεσίας και να εκτιμήσει τις τεχνικές απαιτήσεις και το δημοσιονομικό κόστος της διεύρυνσης της προσβασιμότητας της εφαρμογής·

16.  υπενθυμίζει ότι οι υπηρεσίες κυλικείου έχουν ως στόχο την παροχή υπηρεσιών γρήγορης εστίασης στους βουλευτές και το προσωπικό· εκφράζει ανησυχία για τον περιορισμένο χώρο που διαθέτουν τα κυλικεία στις περιόδους αιχμής, ιδίως δε κατά τις περιόδους συνόδου στο Στρασβούργο· εκφράζει την επιδοκιμασία του για τη διάθεση του νέου εξωτερικού χώρου, που θα προσφέρει μια μερική λύση στο πρόβλημα όταν οι καιρικές συνθήκες το επιτρέπουν· καλεί τη διοίκηση να βελτιώσει περαιτέρω το κυλικείο του Στρασβούργου, αξιοποιώντας αποδοτικά κάθε διαθέσιμο χώρο·

17.  επισημαίνει ότι το Κοινοβούλιο άρχισε να εφαρμόζει «συμβάσεις σταθερού τιμήματος» για τις υπηρεσίες εστίασης· επισημαίνει ότι οι δημοσιονομικοί πόροι που απαιτήθηκαν για τις υπηρεσίες εστίασης ήταν σημαντικά περιορισμένοι και ανήλθαν μόλις στο 0,23% του ετήσιου προϋπολογισμού· αναμένει σταθερότητα στις τιμές που χρεώνουν τα καταστήματα εστίασης του Κοινοβουλίου, μετά τις επανειλημμένες και σημαντικές αυξήσεις των τιμών των προσφερόμενων πιάτων·

18.  επισημαίνει ότι οι νέες συμβάσεις για δραστηριότητες εστίασης στις Βρυξέλλες, που συνάφθηκαν το 2015, δεν προβλέπουν πλέον αποκλειστικότητα για έναν πάροχο υπηρεσιών εστίασης· αναμένει ότι τα προγραμματισμένα μικρότερα καταστήματα εστίασης στις Βρυξέλλες θα λειτουργήσουν κατά τρόπο που να μην αποκλείει τις ΜΜΕ και να προωθεί τη διαφοροποίηση μεταξύ των παρόχων υπηρεσιών εστίασης, ώστε να εξασφαλίζεται υπηρεσία υψηλής ποιότητας σε προσιτές τιμές·

19.  επισημαίνει με ανησυχία ότι, με την αύξηση των τιμών, αυτό έχει οδηγήσει σε αδικαιολόγητα δυσμενή τιμολόγηση, ιδίως για τους βοηθούς, τους ασκούμενους και τους επισκέπτες· τονίζει ότι οι αυξήσεις συνεπάγονται πως οι τιμές στο Κοινοβούλιο είναι πλέον πρακτικά ίδιες με εκείνες των εστιατορίων και κυλικείων της περιοχής· επιπλέον, επισημαίνει με ανησυχία ότι, ενώ η τιμή έχει αυξηθεί, η ποιότητα του φαγητού έχει μειωθεί σημαντικά·

20.  θεωρεί ότι οι πολυάριθμες εβδομάδες εκλογικής περιφέρειας και συνόδου είναι περίοδοι κατά τις οποίες τα κυλικεία και τα καφενεία υποχρησιμοποιούνται· προτείνει, οι συμφωνίες με τους παρόχους υπηρεσιών εστίασης να λαμβάνουν υπόψη τη δυνατότητα να απασχολείται αλλού το προσωπικό των εγκαταστάσεων αυτών τις εβδομάδες κατά τις οποίες δεν είναι ανοιχτά όλα τα κυλικεία και τα καφενεία·

21.  καλεί τη διοίκηση να αξιολογήσει και να προτείνει ένα σύστημα τιμολόγησης που να συνδυάζει τους νέους κανόνες, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα τη δυνατότητα εκπτώσεων για τους ασκούμενους, με οικονομικά προσιτές επιλογές όσον αφορά τα προσφερόμενα πιάτα·

22.  εκφράζει την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι η διοίκηση δεν είναι σε θέση να υποβάλει στοιχεία σχετικά με τον μεταβαλλόμενο αριθμό γευμάτων που σερβίρονται τις διάφορες ημέρες και εβδομάδες κοινοβουλευτικού έργου· διερωτάται, πώς είναι δυνατόν να ασκηθεί ο παραμικρός έλεγχος στους παρόχους, αν δεν υπάρχουν αυτές οι βασικές πληροφορίες· καλεί τη διοίκηση να διαθέσει στην αρμόδια επιτροπή τη σύμβαση εστίασης που τέθηκε σε ισχύ στις 26 Σεπτεμβρίου 2015, και να υποβάλει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα προσφερθέντα γεύματα·

23.  τονίζει ότι στην έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου που εγκρίθηκε στις 11 Ιουλίου 2014 αναφέρεται πως, αν το Κοινοβούλιο συγκέντρωνε τις δραστηριότητές του, η δυνητική εξοικονόμηση για τον προϋπολογισμό της Ένωσης θα ήταν της τάξης μεγέθους των 114 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως· επαναλαμβάνει ότι το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα πρέπει, προκειμένου να επιτύχουν μακροπρόθεσμες εξοικονομήσεις, να ανταποκριθούν στην ανάγκη χάραξης οδικού χάρτη για μία ενιαία έδρα, όπως έχει δηλώσει το Κοινοβούλιο σε διάφορα προηγούμενα ψηφίσματά του·

Απαλλαγή για το 2014

24.  επισημαίνει την ποιότητα της ανταλλαγής απόψεων μεταξύ του αρμόδιου για τον προϋπολογισμό Αντιπροέδρου, του Γενικού Γραμματέα και της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού, που έλαβε χώρα στις 4 Φεβρουαρίου 2016, παρουσία του μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου και του εσωτερικού ελεγκτή· επικροτεί τον Γενικό Γραμματέα για τη διαθεσιμότητά του και ζητεί πιο συχνές ευκαιρίες διαλόγου με αυτόν στην Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού για θέματα που έχουν αντίκτυπο στον προϋπολογισμό του Κοινοβουλίου·

25.  επισημαίνει την υπογραφή της συμφωνίας συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) και την Επιτροπή των Περιφερειών, στις 5 Φεβρουαρίου 2014· ζητεί τον καθορισμό ειδικών λεπτομερών διατάξεων σχετικά με τη λειτουργία των υπηρεσιών που διαθέτουν από κοινού τα τρία θεσμικά όργανα· υπογραμμίζει ότι η εφαρμογή της συμφωνίας πρέπει να είναι ισόρροπη και εξίσου επωφελής για τα τρία θεσμικά όργανα· ζητεί να περιληφθεί στην ενδιάμεση επανεξέταση της συμφωνίας αξιολόγηση, από κάθε θεσμικό όργανο, του αντίκτυπου που έχει η συμφωνία από πλευράς ανθρώπινων πόρων, συνεργιών, προστιθέμενης αξίας και ουσίας, και να παρέχεται λεπτομερής ανάλυση των εξοικονομήσεων και/ή των αυξήσεων των δημοσιονομικών δαπανών που προκύπτουν από τη συμφωνία, με ιδιαίτερη έμφαση στα κεφάλαια που αφορούν το προσωπικό· ζητεί να συνεχίσει να ενημερώνεται για την επακολούθηση της συμφωνίας·

26.  υπενθυμίζει ότι 80, κατά μέγιστο, υπάλληλοι της ΕΟΚΕ και της Επιτροπής των Περιφερειών (από τη μεταφραστική υπηρεσία και τους βοηθούς) θα μετατεθούν στο Κοινοβούλιο στο πλαίσιο της εν λόγω συμφωνίας, για να εργαστούν στη νέα Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Κοινοβουλευτικής Έρευνας (EPRS)· θεωρεί ότι οι μεταθέσεις αυτές θα επιτρέψουν την αύξηση της εσωτερικής παραγωγικότητας του Κοινοβουλίου και τη διάθεση λιγότερων δημοσιονομικών μέσων για εξωτερική ανάθεση μελετών, αξιολογήσεων ή εκτιμήσεων· επισημαίνει με ανησυχία ότι, ως τώρα, έχουν μετατεθεί στην EPRS 25 υπάλληλοι από την ΕΟΚΕ και 24 από την Επιτροπή των Περιφερειών, οι περισσότεροι από τους οποίους βρίσκονται κοντά στην ηλικία συνταξιοδότησης, γεγονός που συνεπάγεται σημαντική εξοικονόμηση για την ΕΟΚΕ και την Επιτροπή των Περιφερειών στα κεφάλαια που αφορούν το προσωπικό και σημαντική αύξηση των δαπανών του προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου, τόσο βραχυπρόθεσμα (μισθοί) όσο και μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα (συντάξεις)·

27.  επικροτεί τη δημοσίευση των ονομάτων των παρόχων υπηρεσιών στην αρχική σελίδα κάθε βουλευτή, μαζί με τα στοιχεία των διαπιστευμένων κοινοβουλευτικών βοηθών και των τοπικών βοηθών που απασχολούνται από τον βουλευτή·

28.  αποδοκιμάζει τη μεταβίβαση ευθυνών από τη διοίκηση στα γραφεία των βουλευτών· ζητεί τη διεξαγωγή επανεξέτασης από και σχετικά με τη διοίκηση, προκειμένου να διαπιστωθεί ποιες υποχρεώσεις (π.χ. η υποχρέωση ασφάλισης των ασκουμένων) μπορούν να ανατεθούν εκ νέου στη διοίκηση·

29.  τονίζει την ανάγκη για μεγαλύτερη διαφάνεια και προσβασιμότητα όσον αφορά το έργο των εσωτερικών οργάνων λήψης αποφάσεων του Κοινοβουλίου, ιδίως του Προεδρείου· ζητεί, οι ημερήσιες διατάξεις και τα πρακτικά των συνεδριάσεων να δημοσιεύονται στο Διαδίκτυο και να διαβιβάζονται στους βουλευτές, συστηματικά και έγκαιρα·

30.  επισημαίνει ότι ο διοικητικός φόρτος των γραφείων των βουλευτών έχει αυξηθεί επίσης γενικότερα, και ζητεί τον εξορθολογισμό των εντύπων που πρέπει να χρησιμοποιούνται για εσωτερικές κοινοβουλευτικές διαδικασίες, όπως η πρόσληψη νέων βοηθών·

31.  επισημαίνει ότι, μετά από σημαντική καθυστέρηση, οι εσωτερικοί κανόνες για την καταγγελία δυσλειτουργιών εγκρίθηκαν και τέθηκαν σε ισχύ από τον Ιανουάριο του 2016· εκφράζει ανησυχία για την έλλειψη προστασίας των καταγγελτών και καλεί το Κοινοβούλιο να εξασφαλίσει την πλήρη προστασία των δικαιωμάτων τους· καλεί το Προεδρείο να επεκτείνει την ισχύ των εσωτερικών κανόνων για τις καταγγελίες δυσλειτουργιών ώστε να καλύπτουν και τους διαπιστευμένους κοινοβουλευτικούς βοηθούς, και ζητεί την εφαρμογή ισοδύναμης εθνικής νομοθεσίας για τους τοπικούς βοηθούς·

32.  ζητεί διευκρινίσεις σχετικά με τη μορφή της επίσημης και της ανεπίσημης συνεργασίας με την OLAF όσον αφορά τους λογαριασμούς των βουλευτών· επισημαίνει ότι οι σχετικές πληροφορίες διαβιβάστηκαν σε τρίτα μέρη, σε τουλάχιστον μία περίπτωση· θεωρεί ότι το γεγονός αυτό συνιστά παραβίαση της ανεξαρτησίας της εντολής των βουλευτών·

33.  επισημαίνει ότι ήταν δύσκολη η πλήρης διαφοροποίηση των πολιτικών δραστηριοτήτων του Προέδρου από την προετοιμασία του ως «Spitzenkandidat» για να τεθεί επικεφαλής του Κόμματος των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών στις εκλογές του 2014· θεωρεί ότι δεν υπήρξε απολύτως σαφής διαχωρισμός των δύο ρόλων· ζητεί τη σαφή διαφοροποίηση μεταξύ των καθηκόντων των αξιωματούχων και των υποψηφιοτήτων στις προεκλογικές εκστρατείες για τις ευρωεκλογές· εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για την τουλάχιστον έμμεση χρησιμοποίηση προσωπικού του Κοινοβουλίου στην προετοιμασία της εκστρατείας, και ζητεί τη λήψη μέτρων ώστε να εξασφαλιστεί ότι αυτό δεν θα ξανασυμβεί στο μέλλον· εκφράζει εν προκειμένω τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι ο Πρόεδρος μετέτρεψε το προφίλ Twitter της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε προσωπικό προφίλ του και το χρησιμοποίησε κατά τη διάρκεια της εκστρατείας·

34.  αναθέτει στην EPRS να διεξαγάγει συγκριτική ανάλυση του νομικού πλαισίου που ορίζει τις απαιτήσεις συμβατότητας των υποψηφίων σε προεκλογικές εκστρατείες, σε άλλους διεθνείς οργανισμούς και στα κράτη μέλη (εκλογή πρωθυπουργού, Γενικού Γραμματέα, Καγκελάριου, κ.λπ.)·

35.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την υποβολή κατάστασης των αποστολών που αναλήφθηκαν από τον Πρόεδρο κατά τους πρώτους έξι μήνες του εκλογικού έτους, στο πλαίσιο της απάντησης του ερωτηματολογίου σχετικά με την απαλλαγή για το 2014· θα επιθυμούσε περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τα μεταφορικά μέσα που χρησιμοποίησε ο Πρόεδρος για τη μετάβασή του από τις Βρυξέλλες στις εν λόγω συνεδριάσεις, καθώς και για το αν μισθώθηκαν ιδιωτικές πτήσεις·

36.  επισημαίνει ότι κατά την περίοδο από τις 22 Ιανουαρίου έως τις 18 Απριλίου οι επίσημες διεθνείς αποστολές που ανέλαβε ο Πρόεδρος αφορούσαν ως επί το πλείστον κυβερνητική και επίσημη εκπροσώπηση σε σοσιαλιστικά κόμματα και οργανώσεις· ζητεί περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το θέμα αυτό·

37.  ζητεί περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εκστρατείες όλων των «Spitzenkandidaten», ιδίως δε αν συνοδεύονταν από υπαλλήλους και λοιπό προσωπικό δεν βρίσκονταν σε άδεια κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας· εκφράζει την ικανοποίησή του για τις συμπληρωματικές πληροφορίες που έδωσε ο Πρόεδρος, και ζητεί το ίδιο επίπεδο διαφάνειας από τους άλλους υποψηφίους·

38.  υπενθυμίζει το ψήφισμά του για την απαλλαγή για το οικονομικό έτος 2012(10), στο οποίο «ζητεί λεπτομερή ενημέρωση σχετικά με τον τρόπο που ο Πρόεδρος, που ασκεί πολιτικά ουδέτερο αξίωμα, διατηρεί τα καθήκοντά του έξω από τις προετοιμασίες του για να είναι επικεφαλής της λίστας των σοσιαλιστών και δημοκρατών στις ευρωεκλογές, και συγκεκριμένα σε ό,τι αφορά το προσωπικό στο γραφείο του και στα γραφεία πληροφοριών του Κοινοβουλίου και τις δαπάνες ταξιδίων» (παρ. 51)·

Αποζημίωση γενικών εξόδων (ΑΓΕ)

39.  υπενθυμίζει ότι η ΑΓΕ προορίζεται για την κάλυψη εξόδων στο κράτος μέλος εκλογής, για παράδειγμα του ενοικίου του γραφείου του βουλευτή, εξοπλισμού, υλικού, τεκμηρίωσης ή υλικοτεχνικής οργάνωσης εκδηλώσεων· επισημαίνει ότι ένα ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχου του επιδόματος θητείας των βουλευτών θα απαιτούσε 40 έως 75 νέες θέσεις διοικητικών υπαλλήλων, και θα βρισκόταν συνεπώς σε αντίθεση προς το σχέδιο μείωσης του προσωπικού·

40.  υποστηρίζει την ανάγκη για περισσότερη διαφάνεια σε σχέση με την ΑΓΕ· καλεί το Προεδρείο να επανεξετάσει, ποια έξοδα μπορούν να καταλογιστούν στην ΑΓΕ·

41.  επαναλαμβάνει την έκκληση για μεγαλύτερη διαφάνεια όσον αφορά την ΑΓΕ για τους βουλευτές· καλεί το Προεδρείο να επεξεργαστεί ακριβέστερους κανόνες όσον αφορά τη λογοδοσία για τις δαπάνες που εγκρίνονται στο πλαίσιο αυτών των αποζημιώσεων, χωρίς πρόσθετο κόστος ή διοικητική επιβάρυνση για τους βουλευτές·

Διαχείριση του καθεστώτος επιδοτήσεων για ομάδες επισκεπτών

42.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την καλύτερη ευθυγράμμιση των επιδοτήσεων που χορηγεί το Κοινοβούλιο στις ομάδες επισκεπτών, με τα ποσά που δαπανώνται πραγματικά στο πλαίσιο αυτό· εκφράζει, ωστόσο, βαθιά ανησυχία για το γεγονός ότι πρόκειται για τη μοναδική κρίσιμη ενέργεια που εντόπισε ο εσωτερικός ελεγκτής του Κοινοβουλίου·

43.  εκφράζει τον προβληματισμό του για το γεγονός ότι η επιστροφή εξόδων για ομάδες επισκεπτών το 2014 εξακολουθεί γίνεται ως επί το πλείστον σε μετρητά: έξοδα 24 593 928,16 EUR το 2013 επιστράφηκαν κατά 73,14% σε μετρητά και κατά 26,86% με τραπεζικό έμβασμα, ενώ έξοδα 22 281 749,46 EUR το 2014 επιστράφηκαν κατά 71,15% σε μετρητά και κατά 28,85% με τραπεζικό έμβασμα·

44.  επισημαίνει τη διαπίστωση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, στο πλαίσιο της πανοραμικής επισκόπησης της διαχείρισης του προϋπολογισμού της Ένωσης, ότι η πρακτική της πραγματοποίησης πληρωμών σε μετρητά για την επιστροφή των εξόδων των επισκεπτών «δημιουργεί μεγάλο κίνδυνο»· ζητεί, συνεπώς, την κατάργηση των πληρωμών σε μετρητά στον μέγιστο δυνατό βαθμό για την επιστροφή εξόδων σε ομάδες επισκεπτών· επισημαίνει τον μεγάλο κίνδυνο προσβολής της φήμης του Κοινοβουλίου, και τον σημαντικό κίνδυνο ασφάλειας που συνιστά η καταβολή μετρητών στις ομάδες επισκεπτών· αναγνωρίζει τα πρακτικά ζητήματα και ζητεί την αξιολόγηση εναλλακτικών και αποτελεσματικών μεθόδων για την πραγματοποίηση πληρωμών πριν από την υιοθέτηση νέων κανόνων σχετικά με την υποδοχή ομάδων επισκεπτών·

Μητρώο διαφάνειας και συγκρούσεις συμφερόντων

45.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η Επιτροπή έχει αρχίσει μια διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης για την αναθεώρηση του τρέχοντος μητρώου διαφάνειας της Επιτροπής και του Κοινοβουλίου και την επέκτασή του στο Συμβούλιο· ζητεί τη σύσταση διοργανικής ομάδας εργασίας αμέσως μετά τη δημόσια διαβούλευση, για την προετοιμασία προτάσεων αναθεώρησης του μητρώου, του συνοδευτικού κώδικα δεοντολογίας, και της λειτουργίας τους·

46.  ζητεί επιπλέον από τη διοίκησή του να υποβάλει έκθεση σχετικά με το ποιοι πρώην διοικητές, διευθύνοντες σύμβουλοι, διευθυντές και μέλη διοικητικών συμβουλίων σχετικών ευρωπαϊκών ΜΚΟ είναι σήμερα βουλευτές του Κοινοβουλίου·

47.  ζητεί την υποβολή έκθεσης από τη διοίκηση του Κοινοβουλίου, σχετικά με τη χρήση χώρων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από ομάδες συμφερόντων και άλλους εξωτερικούς οργανισμούς· καλεί το Προεδρείο να εξετάσει τη συμβατότητα των εν λόγω εκδηλώσεων με το κοινοβουλευτικό έργο, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι το Κοινοβούλιο θα παραμείνει θεσμικό όργανο ανοιχτό στην ανταλλαγή απόψεων με την κοινωνία των πολιτών και τον δημόσιο διάλογο·

48.  υπενθυμίζει την υποχρέωση των βουλευτών να ενημερώνουν αμέσως τη διοίκηση για κάθε αλλαγή στις δηλώσεις συμφερόντων τους· εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι τα βιογραφικά σημειώματα και οι δηλώσεις συμφερόντων των βουλευτών που εξελέγησαν το 2014 αναρτήθηκαν στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου με μεγάλη καθυστέρηση·

49.  πιστεύει ότι το άρθρο 3 του κώδικα δεοντολογίας για τους βουλευτές πρέπει οπωσδήποτε να αναδιατυπωθεί ώστε να απαγορεύει σαφώς στους βουλευτές να κατέχουν παράλληλα άλλες θέσεις εργασίας ή να ασκούν άλλη αμειβόμενη επαγγελματική δραστηριότητα·

Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών Πολιτικών και Γενική Διεύθυνση Εξωτερικών Πολιτικών

50.  επισημαίνει ότι το κόστος των αντιπροσωπειών, των μικτών κοινοβουλευτικών συνελεύσεων, των ειδικών αντιπροσωπειών και των αποστολών εκλογικής παρατήρησης εκτός της Ένωσης το 2014 μειώθηκε από 5 794 360 EUR (2013) σε 1 351 212 EUR (2014) σε συνέχεια των παρατηρήσεων του Κοινοβουλίου που περιλαμβάνονταν στο προαναφερθέν ψήφισμά του σχετικά με την απαλλαγή για το οικονομικό έτος 2013, και ως αποτέλεσμα της μείωσης των υπηρεσιακών μετακινήσεων μετάβασης κατά τη μετάβαση στη νέα κοινοβουλευτική περίοδο, όπου δεν έγιναν επισκέψεις αντιπροσωπειών για πολλούς μήνες· επικρίνει, ωστόσο, το γεγονός ότι ορισμένες από τις αποστολές του Κοινοβουλίου ήταν υπερβολικά δαπανηρές, ιδίως σε μακρινούς προορισμούς· αναμένει ότι οι δαπάνες αυτές θα εξηγηθούν περαιτέρω και θα μειωθούν στο εγγύς μέλλον, και ζητεί να δημοσιεύονται στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων λεπτομέρειες για το κόστος κάθε αποστολής·

51.  πιστεύει ότι πρέπει να δοθεί προσοχή στον τρόπο με τον οποίο εργαλεία ΤΠ όπως η τηλεδιάσκεψη θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τη μείωση του αριθμού των επισκέψεων αντιπροσωπειών·

52.  ζητεί επειγόντως την ανάπτυξη ιστοτόπων των διακοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών και την τροφοδοσία τους με περιεχόμενο· θεωρεί επίσης καθοριστικό, προϋπολογισμού επιτρέποντος, να μεταδίδονται ζωντανά μέσω Διαδικτύου οι δημόσιες συνεδριάσεις των αντιπροσωπειών, όπως γίνεται και με τις συνεδριάσεις των κοινοβουλευτικών επιτροπών·

Γενική Διεύθυνση Υπηρεσιών Κοινοβουλευτικής Έρευνας

53.  υπενθυμίζει ότι η νέα υπηρεσία έρευνας για τους βουλευτές άρχισε να προσφέρει ειδική ερευνητική ικανότητα σε προσωπικό επίπεδο για κάθε βουλευτή, μέσω ενημερωτικών σημειωμάτων για όλους τους μείζονες τομείς πολιτικής· επισημαίνει ότι κατά το πρώτο έτος πλήρους δραστηριότητάς της η υπηρεσία έρευνας παρήγαγε 450 δημοσιεύσεις και ανταποκρίθηκε σε 1.675 αιτήματα βουλευτών για έρευνες και 745 παρόμοια αιτήματα άλλων παραγόντων του Κοινοβουλίου· επισημαίνει ότι η διευκόλυνση αυτή παρέχει πρόσβαση σε μεγάλο όγκο χρήσιμων πληροφοριών και θα μειώσει συνεπώς σημαντικά την προσφυγή σε εξωτερική πραγματογνωσία, με αποτέλεσμα σημαντική εξοικονόμηση· ζητεί, όλα τα ενημερωτικά σημειώματα για θέματα που αφορούν βασικούς τομείς να μεταφράζονται στις επίσημες γλώσσες των κρατών μελών·

54.  ζητεί σαφέστερο ορισμό των καθηκόντων των διαφόρων τομέων υπηρεσιών (υπηρεσία έρευνας, εκτίμηση αντικτύπου) και την κοινοποίηση των εν λόγω τομέων αρμοδιότητας στους βουλευτές·

55.  ζητεί να βελτιώσει η Μονάδα εκ των Προτέρων Εκτίμησης Αντικτύπου την προβολή της όσον αφορά τις εξαίρετες υπηρεσίες που μπορεί να παρέχει στα μέλη και τους εισηγητές των επιτροπών, και τους κανόνες για την κλήση της μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου· παροτρύνει για τη διεξαγωγή ενεργειών επιμόρφωσης των συμβούλων και των βοηθών των βουλευτών· ζητεί την ουσιαστική βελτίωση των ανθρώπινων πόρων που διατίθενται στον συγκεκριμένο τομέα, δεδομένου ότι τούτο θα συμβάλει σημαντικά στη δυνατότητα του Κοινοβουλίου να συμμετέχει ως ισότιμος εταίρος στη διαδικασία λήψης αποφάσεων·

56.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι ως τώρα δεν έχουν υπάρξει καταγγελίες σχετικά με μονομερείς εκτιμήσεις αντικτύπου και καλεί τη μονάδα να συνεχίσει να εξασφαλίζει ουδετερότητα σε αυτό το πλαίσιο·

57.  παροτρύνει τη ΓΔ EPRS να διαφοροποιεί περαιτέρω τις δημοσιεύσεις της από τις επίσημες θέσεις του Κοινοβουλίου, προκειμένου να αποφεύγεται η σύγχυση του κοινού και των μέσων ενημέρωσης· εκφράζει την ικανοποίησή της για τη δήλωση αποποίησης ευθύνης σε όλες τις δημοσιεύσεις· καλεί τη ΓΔ EPRS να την προβάλλει περισσότερο, και όχι μόνο στο οπισθόφυλλο, και να εισαγάγει πρόσθετα στοιχεία για την εύκολη διάκριση από τις επίσημες θέσεις που λαμβάνει το Κοινοβούλιο·

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

58.  επισημαίνει ότι η VoteWatch έλαβε δύο επιχορηγήσεις (149 172 EUR το 2012 και 350 000 EUR το 2013) για τη συγχρηματοδότηση ειδικών σχεδίων σχετικών με τις ευρωπαϊκές εκλογές· ζητεί μια εκτίμηση της προστιθέμενης αξία των σχεδίων αυτών·

59.  εκφράζει την ανησυχία του για την έλλειψη απτών αποτελεσμάτων των δραστηριοτήτων επικοινωνίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δεδομένων του διαρκώς μειούμενου ποσοστού συμμετοχής στις ευρωπαϊκές εκλογές, καθώς και της γενικής έλλειψης γνώσεων στην κοινωνία σχετικά με τον ρόλο του Κοινοβουλίου και τις δραστηριότητές του·

60.  επικρίνει την παρουσίαση στατιστικών στοιχείων για αιτιολογήσεις ψήφου, ομιλίες στην Ολομέλεια, κοινοβουλευτικές ερωτήσεις, τροπολογίες, προτάσεις ψηφίσματος, γραπτές ερωτήσεις στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή ή στον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου, που φαίνεται πως γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να δείχνει ποιοι βουλευτές του Κοινοβουλίου είναι υποτίθεται «δραστήριοι», σε πλατφόρμες όπως η MEPRanking· καλεί το Κοινοβούλιο να σταματήσει την απλή αναφορά αριθμών υπό μορφή στατιστικών στοιχείων και να λαμβάνει υπόψη καταλληλότερα κριτήρια για τον χαρακτηρισμό ενός βουλευτή ως «δραστήριου»·

61.  επισημαίνει ότι η ΓΔ COMM ζητεί με ιδιαίτερη θέρμη τη μείωση των δαπανών και τη μεγαλύτερη έμφαση στην απόδοση· ζητεί να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην ανάπτυξη αποτελεσματικών αντί δαπανηρών τεχνολογιών της πληροφορίας και των επικοινωνιών (ΤΠΕ)· επισημαίνει ότι, παρά τα μεγάλα ποσά που έχουν δαπανηθεί για τον ιστότοπο του Κοινοβουλίου, παραμένει πολύπλοκος και δύσκολος στην πλοήγηση και δεν αποφέρει την επιθυμητή προβολή· συνιστά την αναθεώρηση της στρατηγικής για την προβολή· τονίζει ότι ένας διαφανής και προσβάσιμος ιστότοπος έχει καθοριστική σημασία για τη συμμετοχή των πολιτών·

62.  ζητεί τη δημιουργία μιας νέας και αποτελεσματικής μηχανής αναζήτησης στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου, η οποία αφενός να επιδέχεται μεγάλη βελτιστοποίηση και αφετέρου να παρέχει πλήρως αναλυτικά στοιχεία στη σελίδα αποτελεσμάτων της αναζήτησης, και παράλληλα μια στοχευμένη προσπάθεια για την ενίσχυση της πρόσβασης στον ιστότοπο μέσω βελτιωμένης αναγνώρισης βάσει λέξεων-κλειδιών· συνιστά στενή διοργανική συνεργασία για τη σύνδεση όλων των βάσεων δεδομένων των ιστοτόπων των θεσμικών οργάνων της Ένωσης· επισημαίνει ότι αυτό θα εξασφαλίσει μεγαλύτερη διαφάνεια των δραστηριοτήτων της Ένωσης για όλους τους πολίτες·

Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας

63.  εκφράζει την απογοήτευσή του για τις αλλεπάλληλες καθυστερήσεις των εργασιών στο κτίριο Eastman, που πρόκειται να φιλοξενήσει το Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας· ζητεί την κατάρτιση σχεδίου επικοινωνίας, την εκτέλεση έργων προβολής και δημιουργίας ιστοτόπου, και την υλοποίηση σχεδίου προώθησης που να περιγράφει λεπτομερώς τον τρόπο με τον οποίο το Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας θα επιτύχει το επιθυμητό επίπεδο αντικτύπου·

64.  υπενθυμίζει ότι τα έργα θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2014· αναμένει ότι ο συνολικός προϋπολογισμός που συμφωνήθηκε αρχικά για την εκτέλεση του έργου θα τηρηθεί, παρά τις καθυστερήσεις, και ότι η πρώτη έκθεση θα αρχίσει στα τέλη του 2016·

65.  ζητεί τον αυστηρό διαχωρισμό από το περιεχόμενο των πληροφοριών που παρέχονται στο ήδη υπάρχον Parlamentarium· προειδοποιεί και πάλι για τον κίνδυνο υπερβολικά υψηλού επακόλουθου κόστους που δεν θα είναι σε καμία περίπτωση ανάλογο προς την αποστολή της εγκατάστασης αυτής·

Κέντρο Επισκεπτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

66.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το Parlamentarium συγκαταλέγεται στα τουριστικά αξιοθέατα των Βρυξελλών με τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα, αφού το 2014 υποδέχθηκε 340.500 επισκέπτες (το 2013 είχε 337.000 επισκέψεις)· τονίζει ότι είναι σημαντικό να ενημερώνονται οι βελγικές αρχές για τους αριθμούς αυτούς και τα οφέλη τους·

67.  εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι το κονδύλιο του προϋπολογισμού για το Κέντρο Επισκεπτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αυξήθηκε κατά 24% σε σχέση με το προηγούμενο έτος ενώ ο αριθμός των επισκεπτών αυξήθηκε μόλις κατά 1%·

68.  συνιστά τη μερική χρηματοδότηση της δημιουργίας και της λειτουργίας των εγκαταστάσεων του Parlamentarium από το κράτος μέλος που τις φιλοξενεί·

Βραβείο Lux

69.  εκφράζει την αποδοκιμασία του για το συνολικό κόστος του βραβείου LUX, που έφτασε τα 585 311 EUR το 2014 (2013: 448 000 EUR· 2012: 434 421 EUR)· εκφράζει την έντονη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι τα αποτελέσματα μιας έρευνας για το πόσο γνωστό είναι και τι αντίκτυπο έχει στο κοινό το Lux Prize, που είχαν ζητηθεί στην έκθεση απαλλαγής για το 2013, δεν είναι ακόμη διαθέσιμα· ζητεί να κοινοποιηθούν τα αποτελέσματα της εν λόγω μελέτης έως τα μέσα Μαΐου του 2016 και να γίνει επίσημη παρουσίασή τους στην Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού·

70.  ζητεί να εξεταστεί προσεκτικά, με βάση τη μελέτη αντικτύπου του βραβείου LUX, αν αξίζει να συνεχιστεί το βραβείο LUX με αυτές τις δαπάνες·

Γενική Διεύθυνση Προσωπικού

71.  επισημαίνει ότι το 2014 προσλήφθηκαν 309 μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι στη Γενική Γραμματεία, και οκτώ έκτακτοι υπάλληλοι στις πολιτικές ομάδες· επισημαίνει ότι, στις 31 Δεκεμβρίου 2014 απασχολούνταν συνολικά στο Κοινοβούλιο 6.040 μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι (5.295 στη Γραμματεία και 745 στις πολιτικές ομάδες)· τονίζει ότι οι αντίστοιχοι αριθμοί το 2013 ήταν: 6.105 (συνολικά), 5.308 (Γραμματεία) και 797 (πολιτικές ομάδες)·

72.  ζητεί σαφέστερες απαιτήσεις όσον αφορά τα προσόντα προσωπικού, ιδίως σε ευαίσθητες θέσεις όπως, για παράδειγμα, στις γραμματείες των επιτροπών ή στη Μονάδα εκ των Προτέρων Εκτίμησης Αντικτύπου· ζητεί την επανεξέταση των ειδικών απαιτήσεων όσον αφορά την ιδεολογική και πολιτική ουδετερότητα του προσωπικού· ζητεί να υποβληθούν στο Κοινοβούλιο κριτήρια επιλογής προσωπικού·

73.  επισημαίνει ότι 114 πρώην υπάλληλοι προσωρινής απασχόλησης για τις συνόδους ολομελείας στο Στρασβούργο προσλήφθηκαν το 2014 από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως συμβασιούχοι υπάλληλοι· υπογραμμίζει ότι η απόφαση γαλλικού δικαστηρίου για τους εν λόγω «υπαλλήλους προσωρινής απασχόλησης» δεν μπορεί από μόνη της να δικαιολογήσει την απόφαση για την πρόσληψή τους σύμφωνα με τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης·

74.  τονίζει ότι, στο πλαίσιο της αναθεώρησης του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης το 2014 και του τρέχοντος ΠΔΠ, έως την 1η Ιανουαρίου 2014 είχαν διαγραφεί από το οργανόγραμμα 67 θέσεις (66 μόνιμες και μία έκτακτη) προκειμένου να επιτευχθεί η μείωση κατά 5% του αριθμού των θέσεων κατά την περίοδο από το 2013 έως το 2017, χωρίς τις πολιτικές ομάδες·

75.  επισημαίνει ότι η αύξηση του χρόνου εργασίας από 37,5 σε 40 ώρες την εβδομάδα στο πλαίσιο της αναθεώρησης του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης ισοδυναμεί με 350 επιπλέον θέσεις και ότι αυτό ουσιαστικά αντισταθμίζει τη μείωση του προσωπικού κατά 5% σε διάστημα αριθμού ετών, που συμφωνήθηκε στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης· ζητεί από το Κοινοβούλιο να υποβάλει διαφανή έκθεση με ετήσιες ενδείξεις προβλεπόμενων μειώσεων θέσεων, λαμβάνοντας υπόψη την αύξηση των ωρών εργασίας στο πλαίσιο αυτό·

76.  επισημαίνει ότι το ποσοστό των γυναικών υπαλλήλων παραμένει σε πολύ υψηλά επίπεδα και είχε αυξηθεί σε 59,2% στα τέλη του 2014, έναντι 58,8% στο τέλος του 2013· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι δεν έχει εξασφαλιστεί ίση εκπροσώπηση των φύλων στη διοίκηση, δεδομένου ότι μόνο το 30% των προϊσταμένων μονάδων, το 34% των διευθυντών και το 18,2% των γενικών διευθυντών είναι γυναίκες· ζητεί να τεθεί σε εφαρμογή ένα σχέδιο ίσων ευκαιριών όσον αφορά ιδίως τις διευθυντικές θέσεις, με στόχο να διορθωθεί το συντομότερο αυτή η ανισορροπία· υπενθυμίζει ότι ένας στους οκτώ διευθυντές και εννέα στους 31 προϊστάμενους μονάδων που προσλήφθηκαν το 2014 ήταν γυναίκες· θεωρεί ότι η διαδικασία προσλήψεων θα πρέπει να είναι ισόρροπη· επαναλαμβάνει την έκκλησή του όσον αφορά την ανάγκη για πιο ισόρροπη εκπροσώπηση των γυναικών στις ανώτερες διευθυντικές θέσεις·

77.  εκφράζει την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι το Κοινοβούλιο δεν έχει ακόμη δημοσιεύσει πληροφορίες σε ετήσια βάση σχετικά με τους ανώτερους υπαλλήλους που έχουν αποχωρήσει από τη διοίκηση του Κοινοβουλίου, ούτε κατάλογο των περιπτώσεων πιθανής σύγκρουσης συμφερόντων που εξετάστηκαν, όπως απαιτείται από το άρθρο 16, παράγραφος 4 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης·

78.  επισημαίνει ότι στο τέλος του 2014 υπήρχαν 1.686 (2013: 1.763) διαπιστευμένοι κοινοβουλευτικοί βοηθοί (ΔΚΒ) ενώ είχαν σύμβαση εργασίας με βουλευτές 4.453 τοπικοί βοηθοί·

79.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι ο αριθμός των απασχολούμενων τοπικών βοηθών παρουσιάζει μεγάλες διαφορές από βουλευτή σε βουλευτή, κυμαινόμενος από 0 έως 46 το 2014 έναντι από 0 έως 43 το 2013· εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι 91 βουλευτές απασχολούσαν περισσότερους από 10 βοηθούς το 2014, έναντι 84 το 2013·

80.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το Προεδρείο ενέκρινε στις 26 Οκτωβρίου 2015 ένα νέο σύνολο κανόνων για τη διαχείριση των αποζημιώσεων κοινοβουλευτικής επικουρίας, με το οποίο ενισχύονται οι απαιτήσεις επιστροφής εξόδων για συμβάσεις τοπικών βοηθών και προορίζεται, ειδικότερα, ποσοστό τουλάχιστον 25% της αποζημίωσης κοινοβουλευτικής επικουρίας για την κάλυψη δαπανών σε σχέση με διαπιστευμένους βοηθούς·

81.  επισημαίνει ότι οι ΔΚΒ αναλογούσαν στο 26,7 % του προσωπικού του Κοινοβουλίου στα τέλη του 2014· υπενθυμίζει ότι τον Ιούλιο του 2014 έληξαν οι συμβάσεις περίπου 1.700 κοινοβουλευτικών βοηθών που είχαν απασχοληθεί κατά την έβδομη κοινοβουλευτική περίοδο, ενώ πριν από το τέλος του 2014 σχεδιάστηκε μια μεγάλη επιχείρηση, την οποία ανέλαβε η ΓΔ Προσωπικού, που αφορούσε την πρόσληψη 1.686 ΔΚΒ για την επικουρία των βουλευτών κατά την όγδοη κοινοβουλευτική περίοδο·

82.  τονίζει ότι οι αποζημιώσεις διαμονής τις οποίες λαμβάνουν οι ΔΚΒ που ταξιδεύουν στο Στρασβούργο είναι τουλάχιστον κατά 21% χαμηλότερες από εκείνες του λοιπού προσωπικού· εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι το Προεδρείο δεν ανταποκρίθηκε στο αίτημα που διατύπωσε το Κοινοβούλιο στην παράγραφο 74 του ψηφίσματός του της 29 Απριλίου 2015· καλεί εκ νέου το Προεδρείο να λάβει τα αναγκαία μέτρα για να άρει την αυτήν την ανισότητα και να ευθυγραμμίσει εν προκειμένω τις αποζημιώσεις των ΔΚΒ με εκείνες του λοιπού προσωπικού·

83.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι το Προεδρείο δεν προχώρησε σε καμιά ενέργεια σε απόκριση στην παράγραφο 71 του ψηφίσματος του Κοινοβουλίου της 29ης Απριλίου 2015· καλεί το Προεδρείο να λάβει επειγόντως τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσει ότι η Συμβουλευτική Επιτροπή για την παρενόχληση και την πρόληψή της στο χώρο εργασίας, που είναι υπεύθυνη για τους ΔΚΒ, θα είναι ισόρροπη ως προς τη σύνθεσή της και θα περιλαμβάνει τουλάχιστον δύο εκπροσώπους των ΔΚΒ·

84.  επισημαίνει με ικανοποίηση τα μέτρα που ελήφθησαν σε σχέση με την οργάνωση της διαχείρισης των συμβάσεων των ΔΚΒ ενόψει της έναρξης της νέας κοινοβουλευτικής περιόδου, ειδικότερα όσον αφορά την ομαλή λειτουργία της εφαρμογής APA People· θεωρεί, ωστόσο, ότι θα έπρεπε σε ορισμένους τομείς να έχει διατεθεί περισσότερο διοικητικό προσωπικό για την πρόσληψη ΔΚΒ, ώστε να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη ταχύτητα και αποτελεσματικότητα· επισημαίνει ότι οι ανθρώπινοι και οι τεχνικοί πόροι δεν ήταν αρκετοί ώστε να αποφευχθούν οι καθυστερήσεις στην υπογραφή των συμβάσεων ορισμένων βοηθών, οι διακοπές συμβάσεων, και οι καθυστερήσεις στην καταβολή εξόδων, αποζημιώσεων και, συνεπώς, μισθών· αναγνωρίζει, πάντως, ότι η διαδικασία έχει βελτιωθεί σημαντικά σε σύγκριση με το 2009, επισημαίνοντας παράλληλα ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να συνεχίσει τις προσπάθειές του για αύξηση της ταχύτητας και της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του για την πρόσληψη προσωπικού·

85.  καλεί τον Γενικό Γραμματέα και το Προεδρείο να μελετήσουν και να επιλύσουν τα προβλήματα που απορρέουν από περιπτώσεις πιθανής κακοδιοίκησης του Οργάνου σε σχέση με τους ΔΚΒ, όπως οι καθυστερήσεις στην υπογραφή συμβάσεων κατά την έναρξη της κοινοβουλευτικής περιόδου, οι διακοπές συμβάσεων, οι συνέπειες των πρόωρων εκλογών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις ελάχιστες περιόδους καταβολής εισφορών, κ.λπ., με τη συμμετοχή εκπροσώπων των διαπιστευμένων κοινοβουλευτικών βοηθών (ΔΚΒ) στην αναζήτηση λύσεων·

86.  επισημαίνει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στην προσαρμογή των μαθημάτων κατάρτισης στις ιδιαίτερες ανάγκες των ΔΚΒ· θεωρεί, ωστόσο, ότι είναι σημαντικό να επιτευχθεί περαιτέρω πρόοδος στην κατεύθυνση αυτή, ιδίως όσον αφορά την ειδική κατάρτιση, τα εξατομικευμένα ωράρια και τα εντατικά μαθήματα γλωσσών, που διοργανώνονται μόνον κατά τις περιόδους στις οποίες οι περισσότεροι ΔΚΒ πρέπει να λαμβάνουν την ετήσια άδειά τους· ζητεί να λαμβάνονται υπόψη οι ειδικές συνθήκες των ΔΚΒ στον χρονικό προγραμματισμό των δραστηριοτήτων που διοργανώνονται για την αύξηση της ευεξίας στον χώρο εργασίας (mindfulness), των μεσημεριανών διασκέψεων,κ.λπ.·

87.  ζητεί, για λόγους διαφάνειας, να περιλαμβάνονται στην ετήσια έκθεση του Κοινοβουλίου οι δραστηριότητες που οργανώνει και χρηματοδοτεί η Επιτροπή Προσωπικού από τον προϋπολογισμό του Οργάνου, με λεπτομερή αναφορά στο είδος δραστηριότητας, τα έξοδα που πραγματοποιήθηκαν και τη συμμόρφωση προς τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση·

88.  ζητεί να του δοθούν τα πορίσματα της αξιολόγησης της εφαρμογής APA People για την πρόσληψη ΔΚΒ, που τέθηκε σε εφαρμογή στην αρχή της τρέχουσας κοινοβουλευτικής περιόδου·

Γενική Διεύθυνση Υποδομών και Υλικοτεχνικής Υποστήριξης

89.  τονίζει ότι η νέα μεσοπρόθεσμη κτιριακή στρατηγική περιλαμβάνει την αναζήτηση νέων χώρων για την ικανοποίηση των αναγκών του Κοινοβουλίου σε μικρή απόσταση από τα κύρια κτίρια· τονίζει ότι ο πολυετής προγραμματισμός για εργασίες ανακαίνισης θα πρέπει να βασίζεται σε ρεαλιστικές και λεπτομερείς προβλέψεις, τόσο σε ό,τι αφορά τις οικονομικές παραμέτρους όσο και σε σχέση με τα χρονοδιαγράμματα· υπενθυμίζει ότι το Κοινοβούλιο έχει την ιδιοκτησία του 81% των κτιρίων που χρησιμοποιεί, και ότι ο προϋπολογισμός θα πρέπει να προστατεύεται από τις δαπάνες ανακαίνισης των κτιρίων που παλιώνουν, κάτι που θα αποτελέσει μείζονα πρόκληση για το Κοινοβούλιο κατά τα προσεχή έτη·

90.  επισημαίνει ότι στους τρεις τόπους εργασίας του το Κοινοβούλιο στεγάζεται σε χώρους συνολικής επιφάνειας 1,1 εκατομμυρίων τ.μ.· θεωρεί εξαιρετικά σημαντικό να ληφθούν μέτρα για να εξασφαλιστεί η διατήρηση της οικονομικής βιωσιμότητας των κτιρίων του Κοινοβουλίου ενόψει του αυξανόμενου κόστους συντήρησης·

91.  επιμένει ότι απαιτείται απόλυτη σύνεση πριν από την ανάληψη δεσμεύσεων για νέες αγορές ή μισθώσεις, και τακτική παρακολούθηση και προσαρμογή του στρατηγικού σχεδίου στέγασης, θεωρεί δε ότι οι έννοιες που περιλαμβάνει το στρατηγικό εκτελεστικό πλαίσιο θα πρέπει επίσης να παρέχουν την ευκαιρία στο Κοινοβούλιο να μειώσει την ανάγκη για νέα κτίρια, δεδομένου ότι το πλαίσιο στρέφει την οργάνωση προς μια έμφαση σε αποτελέσματα και στην ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής των υπαλλήλων· επισημαίνει ότι ευρέως διαθέσιμες τεχνολογίες και πρακτικές, π.χ. της τηλεργασίας, θα μπορούσαν να συμβάλουν επίσης στην αποδοτικότερη διαχείριση του χρόνου και σε ένα πιο φιλικό προς το περιβάλλον Κοινοβούλιο·

92.  επισημαίνει ότι από τον Ιούνιο του 2014 περίπου 1.000 υπάλληλοι των γενικών διευθύνσεων IPOL, EXPO και EPRS μεταφέρθηκε στο κτίριο Square de Meeûs· υπενθυμίζει ότι η μεταφορά αυτή ήταν το πρώτο κύριο στάδιο στη διαδικασία της εξεύρεσης πρόσθετου διαθέσιμου χώρου για τους βουλευτές στα κύρια κτίρια του Κοινοβουλίου· επιθυμεί να ενημερωθεί σχετικά με τις επόμενες ενέργειες του Κοινοβουλίου, με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τη διάθεση των πρόσθετων γραφείων·

93.  ζητεί από τη διοίκηση να διαμορφώσει χώρους στα κύρια κτίρια του Κοινοβουλίου για το προσωπικό που εργάζεται στο Square de Meeûs, συμπεριλαμβανομένης αίθουσας μελέτης απόρρητων εγγράφων για τους βουλευτές·

94.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι δεν έχει ακόμη καταστεί δυνατή μια συμφωνία συνεργασίας μεταξύ του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με την από κοινού διαχείριση των Σπιτιών της Ευρώπης· καλεί τα δύο θεσμικά όργανα να καταλήξουν σε μια αμοιβαία αποδεκτή συμφωνία σχετικά με τον καθορισμό ενός πλαισίου για την αγορά ή τη μίσθωση ακινήτων και για την απλούστευση των διοικητικών και δημοσιονομικών διαδικασιών της τρέχουσας διαχείρισης των Σπιτιών της Ευρώπης· ζητεί να παρέμβει η πολιτική ηγεσία, αν χρειαστεί·

95.  κρίνει ότι χρειάζεται ήδη από καιρό να ανακαινιστεί το κτίριο Paul-Henri Spaak, συμπεριλαμβανομένης της επέκτασης του κτιρίου και μιας επέκτασης των αιθουσών σεμιναρίων για επισκέπτες και των χώρων γραφείων για τους βουλευτές του Κοινοβουλίου· υποστηρίζει τον προγραμματισμό που έχει κάνει η διοίκηση, αλλά τονίζει ότι πρέπει να γίνει με βάση τον τρέχοντα αριθμό βουλευτών και όχι για τους αριθμούς που θα ίσχυαν σε μια ενδεχόμενη –και μη ρεαλιστική– διεύρυνση της Ένωσης·

96.  ζητεί συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και προβλέψεις κόστους για τις εργασίες ανακαίνισης· ζητεί μεγαλύτερη διαφάνεια και τη συμμετοχή όλων των βουλευτών στη λήψη των αποφάσεων που έχουν καθοριστική σημασία για τις διοικητικές και χρηματοοικονομικές πτυχές του Οργάνου· θεωρεί ανεπαρκείς τις πληροφορίες που δόθηκαν και τις προηγούμενες συμφωνίες που συνάφθηκαν στο επίπεδο της Διάσκεψης των Προέδρων και του Προεδρείου· ζητεί να διανεμηθούν σε όλους τους βουλευτές όλα τα στρατηγικά έγγραφα για την οργάνωση και τη μελλοντική ανάπτυξη του Κοινοβουλίου·

97.  εκφράζει την ανησυχία του σχετικά με την πρόταση για την εσωτερική ανάληψη της υπηρεσίας οδηγών και το συνακόλουθο πρόσθετο κόστος, που συνεπάγεται αύξηση άνω του 50% το 2017 σε σύγκριση με το 2016·

Γενική Διεύθυνση Διερμηνείας και Συνεδρίων και Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης

98.  επισημαίνει ότι από τον υπολογισμό του Κοινοβουλίου προκύπτει πως ο μέσος αριθμός ωρών που περνούσαν ανά εβδομάδα οι μόνιμοι διερμηνείς στους θαλάμους διερμηνείας το 2014 ήταν 10,7 ώρες/εβδομάδα· επισημαίνει, ωστόσο, ότι οι ώρες θαλάμου αντιπροσωπεύουν μόνο ένα μέρος της εργασίας των διερμηνέων, η οποία συνίσταται επίσης στην προετοιμασία συνεδριάσεων, την εκμάθηση και διατήρηση γλωσσών, υπηρεσία επιφυλακής, θεματική κατάρτιση και άλλη ειδική εκπαίδευση· καλεί τον Γενικό Γραμματέα να εισηγηθεί δείκτες για τη μέτρηση όλων των δραστηριοτήτων που επιτελούν οι διερμηνείς· εκφράζει την αποδοκιμασία του για το παρατηρούμενο χάσμα όσον αφορά την εργασία που ανατίθεται στους επιμέρους διερμηνείς, η οποία κυμαίνεται μεταξύ 6 και 16 ωρών την εβδομάδα σε ετήσιο μέσο όρο, που οδηγεί σε άνισο φόρτο εργασίας των διερμηνέων· αναγνωρίζει ότι, λόγω των εκλογών, το 2014 δεν ήταν συνηθισμένο έτος όσον αφορά τον όγκο της κοινοβουλευτικής δραστηριότητας·

99.  επισημαίνει με ανησυχία ότι το 2014 το 75% του προσωπικού της πορτογαλικής υπηρεσίας διερμηνείας, το 59% της γαλλικής υπηρεσίας διερμηνείας και το 57% του προσωπικού της ισπανικής υπηρεσίας διερμηνείας βρίσκονταν στους βαθμούς AD/11/12/13, με αποτέλεσμα πολύ υψηλές μέσες ωριαίες αμοιβές για διερμηνεία σε σύγκριση με το έργο που προσφέρουν οι εξωτερικοί συνεργάτες·

100.   επισημαίνει με ανησυχία ότι η μέθοδος υπολογισμού όσον αφορά τις στατιστικές δεν έχει αποσαφηνιστεί, και ζητεί από τη διοίκηση να γνωστοποιεί καλύτερα τις διαδικασίες της στους αρμόδιους εκπροσώπους των διερμηνέων·

101.   ζητεί από τη διοίκηση να μην λαμβάνει υπόψη την ετήσια και την αναρρωτική άδεια στον υπολογισμό του μέσου όρου των ωρών που περνούν οι διερμηνείς στον θάλαμο·

102.   επαναλαμβάνει τη σημασία της πολυγλωσσίας για τη δημοκρατική νομιμότητα του Οργάνου· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι, ως αποτέλεσμα της αποδοτικής στη χρήση των πόρων πολιτικής για την πολυγλωσσία που ενέκρινε το Προεδρείο το 2011, και των μετέπειτα οργανωτικών μεταρρυθμίσεων, έχουν επιτευχθεί εξοικονομήσεις δαπανών στις θέσεις του προϋπολογισμού που αφορούν τη διερμηνεία· ζητεί να περιληφθούν στις συνθήκες εργασίας διασφαλίσεις για την προστασία τόσο της ποιότητας της διερμηνείας όσο και της υγείας των διερμηνέων, οι οποίες παράλληλα να καλύπτουν τις ανάγκες που προκύπτουν από τις αλλαγές στις μορφές του κοινοβουλευτικού έργου, και την αποδοτική χρήση των πόρων· καλεί τον Γενικό Γραμματέα να συνεχίσει τις προσπάθειές του σε στενή συνεργασία με τους διερμηνείς·

103.   επιμένει ότι είναι δυνατόν να επιτευχθούν περαιτέρω κέρδη αποδοτικότητας στην παροχή διερμηνείας, ιδίως με την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της υπηρεσίας, η οποία περιορίζεται αυτή τη στιγμή από κανόνες που χρονολογούνται από το 2005 και δεν είναι πλέον συμβατοί με την τρέχουσα κατάσταση όσον αφορά τη διεξαγωγή των συνεδριάσεων στο Όργανο· ζητεί να εξεταστεί αν μπορεί να επιτευχθεί βελτίωση της αποτελεσματικότητας και στις μονάδες διοικητικής υποστήριξης της ΓΔ INTE·

104.   ζητεί τη διεξαγωγή επισκόπησης για να αξιολογηθεί κατά πόσο ο αριθμός των εσωτερικών διερμηνέων είναι εξασφαλισμένος και κατά τις ημέρες της κύριας δραστηριότητας του Κοινοβουλίου·

105.   καλεί τη ΓΔ Διερμηνείας και Διασκέψεων να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα διαχείρισης για τη βελτίωση των εργαλείων ΤΠ και τεχνικής υποστήριξης για τους διερμηνείς ώστε να γίνουν εφάμιλλα εκείνων της Επιτροπής, για την αύξηση της παραγωγικότητας όσον αφορά την ανάθεση εργασιών διερμηνείας, για την να επανεξισορρόπηση του φόρτου εργασίας των επιμέρους διερμηνέων, και για την εξασφάλιση της παρουσίας και διαθεσιμότητας μόνιμων διερμηνέων κατά τις ημέρες της κύριας δραστηριότητας του Κοινοβουλίου, με πλήρη σεβασμό των κοινωνικών τους δικαιωμάτων· τέλος ζητεί από τον Γενικό Γραμματέα να υποβάλει ένα νέο σχέδιο με στόχο την αποτελεσματική και οικονομικά αποδοτική χρήση του προσωπικού, το οποίο να βασίζεται επίσης σε μια συμφωνία με τους διερμηνείς·

106.   θεωρεί ότι η βελτίωση της παροχής υπηρεσιών διερμηνείας, ιδίως σε συνεργασία με την Επιτροπή στο πλαίσιο της θεσμικής συνεργασίας, θα συμβάλει στη διασφάλιση της αποτελεσματικότερης χρησιμοποίησης των υπηρεσιών αυτών·

Γενική Διεύθυνση Οικονομικών

Γραφείο ταξιδίων

107.   εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι οι οδηγίες της ΓΔ FINS προς το ταξιδιωτικό γραφείο, σχετικά με την αναζήτηση καλύτερων τιμών, εφαρμόζονται αποτελεσματικά· ενθαρρύνει επίσης το γραφείο ταξιδίων να εντείνει τις συγκρίσεις και να επιδιώξει την επίτευξη συμφωνιών με μεγάλες αεροπορικές εταιρείες για μεγαλύτερη ευελιξία και πιο συμφέρουσες τιμές, εξασφαλίζοντας παράλληλα τη δυνατότητα για αλλαγές και ακυρώσεις στις ρυθμίσεις για τα ταξίδια· καλεί το γραφείο ταξιδίων να επιδιώκει δραστήρια λιγότερο ακριβές τιμές εισιτηρίων και προσφορές κατά τις κρατήσεις και, γενικά, να προσφέρει ανταγωνιστικότερες τιμές λαμβάνοντας υπόψη όλες τις αεροπορικές εταιρείες· καλεί την ΓΔ FINS να πραγματοποιήσει έρευνα μεταξύ των χρηστών σχετικά με το επίπεδο ικανοποίησης από την υπηρεσία που προσφέρει το γραφείο ταξιδίων, προκειμένου να προσδιοριστούν περαιτέρω τομείς βελτίωσης·

108.   λαμβάνει υπόψη τις δυσκολίες της εξέτασης αιτημάτων για ταξιδιωτικές ρυθμίσεις για ένα ίδρυμα του μεγέθους και των καθηκόντων του Κοινοβουλίου, με τις ιδιαιτερότητες (ευελιξία, ακυρώσεις της τελευταίας στιγμής) που είναι εγγενείς στη φύση των εργασιών του·

109.   καλεί τη ΓΔ FINS να επανεξετάσει, σε στενή συνεργασία με τη ΓΔ SAFE και τη ΓΔ COMM, σχέδια αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, για την καλύτερη αντιμετώπιση των νέων απειλών για την ασφάλεια, ιδίως στις αποστολές μεταξύ των διαφόρων τόπων εργασίας του Οργάνου·

Προαιρετικό Ταμείο Συντάξεων

110.   επισημαίνει ότι το Προαιρετικό Ταμείο Συντάξεων είχε αυξήσει το εκτιμώμενο αναλογιστικό έλλειμμά του, υπολογιζόμενο βάσει των στοιχείων ενεργητικού του Ταμείου, σε 270,3 εκατομμύρια EUR στα τέλη του 2014 (2013: 207,9 εκατομμύρια EUR)· τονίζει ότι το γεγονός αυτό προκαλεί ανησυχίες για την πρόωρη εξάντληση του κεφαλαίου του Ταμείου·

111.   επισημαίνει ότι οι προβλεπόμενες μελλοντικές υποχρεώσεις του Ταμείου κατανέμονται σε πλείονες δεκαετίες· καλεί το Προεδρείο να εξετάσει δυνατότητες για τη βελτίωση της ρευστότητας του Ταμείου·

112.  ζητεί την έγκαιρη υποβολή των αποτελεσμάτων της εξωτερικής αξιολόγησης που είχε ζητήσει το Κοινοβούλιο με το προαναφερθέν ψήφισμά του σχετικά με την απαλλαγή για το οικονομικό έτος 2013, χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση· θεωρεί το διοικητικό συμβούλιο του Προαιρετικού Ταμείου Συντάξεων υπεύθυνο κατά κύριο λόγο για το μέγεθος του ελλείμματος του Ταμείου· ζητεί να υπάρξει ενιαία αντίληψη για το ιδιωτικό συνταξιοδοτικό ταμείο, ώστε να μειωθούν οι υποχρεώσεις του εν λόγω ταμείου· καλεί το Προεδρείο να υποβάλει πρόταση συνολικού σχεδίου δράσης προκειμένου το Κοινοβούλιο να ανταποκριθεί στις ευθύνες του αμέσως μετά την παραλαβή της εξωτερικής αξιολόγησης· εκτιμά ότι είναι αναγκαίο να μειωθούν οι συνταξιοδοτικές παροχές για τα συμμετέχοντα μέλη του Ταμείου·

113.   καλεί το Προεδρείο να προβεί σε αξιολόγηση της τρέχουσας κατάστασης του συνταξιοδοτικού ταμείου το συντομότερο δυνατό·

Κοινοβουλευτική επικουρία

114.   εκφράζει την ικανοποίησή του για τους νέους, αυστηρότερους κανόνες που ισχύουν για τους τοπικούς βοηθούς και τους παρόχους υπηρεσιών· επισημαίνει ότι ορισμένα σημεία των νέων κανόνων εξακολουθούν να είναι αόριστα και να επιτρέπουν παρερμηνείες· ζητεί την περαιτέρω αποσαφήνιση των σημείων αυτών, ιδίως όσον αφορά τις παράπλευρες δραστηριότητες των τοπικών βοηθών και των παρόχων υπηρεσιών· τονίζει ότι πρέπει και οι δύο ομάδες να υπόκεινται σε πολύ αυστηρό έλεγχο·

115.   χαιρετίζει τη δημιουργία της διαδικτυακής Πύλης των βουλευτών· θεωρεί ότι πρόκειται για οικονομικά αποδοτικό και αποτελεσματικό εργαλείο για την επισκόπηση των οικονομικών, σύμφωνα με την πολιτική αποφυγής της χρήσης χαρτιού, που ακολουθεί το Κοινοβούλιο· καλεί την ΓΔ FINS να προωθήσει ενεργά τη χρήση της από όλους τους ΒΕΚ·

Γενική Διεύθυνση Καινοτομίας και Τεχνολογικής Υποστήριξης

116.   επισημαίνει ότι η πολιτική του Κοινοβουλίου για την ασφάλεια των πληροφοριών επιβάλλει να υπάρχει μια συντονισμένη και εναρμονισμένη στρατηγική εταιρικής ασφάλειας·

117.   ζητεί ισχυρότερα συστήματα ασφαλείας για την προστασία των πληροφοριών από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση με παράλληλη εξασφάλιση της δημοσιοποίησης, καθώς και για την προστασία τους από διαταραχή, τροποποίηση ή καταστροφή, προκειμένου να εξασφαλίζονται η ακεραιότητα, η εμπιστευτικότητα και η διαθεσιμότητά τους·

118.   επισημαίνει ότι διενεργήθηκε εξωτερικός έλεγχος από ανεξάρτητο τρίτο μέρος, όπως είχε ζητηθεί κατά την απαλλαγή για το 2013· επισημαίνει περαιτέρω, ότι ο στόχος του συγκεκριμένου ελέγχου ήταν να αξιολογήσει την ικανότητα του Κοινοβουλίου όσον αφορά την ασφάλεια στον τομέα των ΤΠΕ και την πιθανή έκθεση των συστημάτων του σε κυβερναπαειλές, με στόχο την ανάπτυξη ενός σχεδίου βελτίωσης της ασφάλειας των ΤΠΕ, συμπεριλαμβανομένης πρότασης χάρτη πορείας για την ενίσχυση του γενικού επιπέδου ασφάλειας στο Κοινοβούλιο· ζητεί τη θέσπιση κανονισμού για την κυβερνασφάλεια, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το Κοινοβούλιο θα είναι σε θέση να προστατεύει αποτελεσματικά τα συστήματα πληροφοριών του και να προασπίζει την ασφάλεια των βουλευτών έναντι κυβερνεπιθέσεων·

119.   εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι η αξιολόγηση της οργάνωσης ασφαλείας, της ωριμότητας και της ικανότητας των ΤΠΕ του Κοινοβουλίου που έγινε σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 27002:2013 και τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές κατέδειξε σχετικά χαμηλό επίπεδο ωριμότητας της οργανωτικής ασφάλειας·

120.   ζητεί την τακτική διεξαγωγή προσομοιώσεων ακραίων καταστάσεων των συστημάτων ασφαλείας του Κοινοβουλίου στον τομέα των ΤΠΕ·

121.   επισημαίνει ότι το Προεδρείο, κατά τη συνεδρίασή της στις 7 Σεπτεμβρίου 2015, ενέκρινε πολιτική ασφαλείας των συστημάτων ΤΠΕ· τονίζει ότι είναι επιτακτικά αναγκαία η εφαρμογή μιας πολύ ισχυρότερης πολιτικής ασφάλειας των ΤΠΕ σύμφωνα με τον οδικό χάρτη του Κοινοβουλίου για μια γενική στρατηγική ασφάλειας των πληροφοριών·

122.   επικρίνει τη μετατροπή του επίσημου λογαριασμού «Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου» στο Twitter σε μέσο προσωπικής εκστρατείας που οδηγεί σε ιστότοπο κόμματος·

Γενική Διεύθυνση Ασφάλειας και Προστασίας

123.   επισημαίνει ότι η εσωτερίκευση των υπηρεσιών ασφαλείας ολοκληρώθηκε στις Βρυξέλλες τον Δεκέμβριο του 2014 και στο Στρασβούργο την 1η Ιουλίου 2015, σε συνέχεια της έγκρισης μιας σφαιρικής αντίληψης ασφάλειας· τονίζει ότι θα πρέπει να ληφθούν περαιτέρω μέτρα ασφάλειας και να επανεξεταστεί επειγόντως η σφαιρική αντίληψη ασφάλειας που εγκρίθηκε από το Προεδρείο το 2011, μέσα από το πρίσμα των πρόσφατων εξελίξεων στον τομέα της ασφάλειας·

124.   εκφράζει ανησυχία όσον αφορά τις διαφορετικές προσεγγίσεις που ακολουθούν οι αρχές στις Βρυξέλλες και στο Στρασβούργο σχετικά με την ασφάλεια των κτιρίων του Κοινοβουλίου· θεωρεί απαραίτητη τη στενή συνεργασία με τις βελγικές, τις γαλλικές και τις λουξεμβουργιανές αρχές, για την ενίσχυση της περιμέτρου ασφαλείας γύρω από τα κτίρια του Κοινοβουλίου·

125.   ζητεί τον ουσιαστικό έλεγχο του συνόλου του προσωπικού ασφαλείας, προκειμένου να εξασφαλίζεται η ικανότητά του να εκτελεί τα καθήκοντά του, τόσο από την άποψη της αξιοπιστίας και όσο και σε σχέση με τα επίπεδα επαγγελματικής επάρκειας·

126.   επιμένει ότι πρέπει να δοθεί απόλυτη προτεραιότητα στην ενίσχυση της ασφάλειας των κτιρίων του Κοινοβουλίου και των περιβαλλόντων χώρων· κρίνει αναγκαίο να εξασφαλιστούν ο απαιτούμενος εξοπλισμός και οι κατάλληλες συνθήκες εργασίας για το προσωπικό ασφαλείας, λόγω της τρέχουσας κατάστασης όσον αφορά την ασφάλεια·

127.   ζητεί την αναθεώρηση των μέτρων ασφαλείας των κτιρίων και την αυστηροποίηση των ελέγχων στις εισόδους των χώρων στάθμευσης του Κοινοβουλίου, μέσω της αυτόματης αναγνώρισης των πινακίδων κυκλοφορίας· ζητεί τη δημιουργία ενός κεντρικού εξωτερικού σημείου ελέγχου όλων των εξωτερικών παρόχων που εισέρχονται στα κτίρια του Κοινοβουλίου·

128.   υπενθυμίζει τα κρούσματα κλοπών που σημειώνονται σε γραφεία ΒΕΚ· καλεί τη ΓΔ INLO και τη ΓΔ SAFE να μεριμνήσουν για μεγαλύτερη ασφάλεια και διαφάνεια όσον αφορά τους εργολάβους και το προσωπικό συντήρησης που έχουν πρόσβαση στα γραφεία·

129.   θεωρεί θεμελιώδες να υπάρχουν αυστηροί έλεγχοι πριν από την πρόσληψη, δεσμευτικές διαδικασίες για την αποχώρηση προσωπικού, κατάλληλες δομές διαχείρισης ασφάλειας και επαρκής εκπαίδευση στον τομέα της διαχείρισης κρίσεων·

130.   υπενθυμίζει το περιστατικό με τους Κούρδους διαδηλωτές στις 7 Οκτωβρίου 2014· ζητεί τη διεξαγωγή μιας ολοκληρωμένης και εμπιστευτικής αξιολόγησης των υπηρεσιών ασφαλείας του Κοινοβουλίου· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι, ως πρώτο βήμα, συστάθηκε μια ομάδα υψηλού επιπέδου, αποτελούμενη από εκπροσώπους του Κοινοβουλίου, της Επιτροπής, του Συμβουλίου και του βελγικού κράτους, με σκοπό την ενίσχυση της συνεργασίας στον τομέα της ασφάλειας· ζητεί περαιτέρω συνεργασία με τις εθνικές και τις διεθνείς υπηρεσίες ασφάλειας·

131.   εμμένει στην ανάγκη για μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ της ΓΔ SAFE και της ΓΔ ITEC, με στόχο να εξασφαλιστεί το κατάλληλο επίπεδο προστασίας των πληροφοριών και των επικοινωνιών στο Κοινοβούλιο·

Φιλοπεριβαλλοντικό Κοινοβούλιο

132.   εκφράζει την ικανοποίησή του για τα ενθαρρυντικά αποτελέσματα του ελέγχου που πραγματοποίησε το 2013 και το 2014 το Ελεγκτικό Συνέδριο, το οποίο δήλωσε ότι από τα 14 ευρωπαϊκά όργανα που ελέγχθηκαν, το Κοινοβούλιο έχει την πλέον φιλόδοξη στρατηγική για τον περιορισμό των ανθρακούχων εκπομπών·

133.   εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι οι τηλεσυσκέψεις και η τηλεργασία μπορούν να συμβάλουν στην αποδοτικότερη διαχείριση του χρόνου και σε ένα φιλοπεριβαλλοντικότερο Κοινοβούλιο, και παράλληλα στη μείωση των διοικητικών δαπανών και των εξόδων ταξιδίου·

Οι πράσινες δημόσιες συμβάσεις και το EMAS

134.   καλεί τον Γενικό Γραμματέα να καταρτίσει σχέδιο μείωσης του αριθμού των κιβωτίων που διατίθενται για τις μετακινήσεις του Κοινοβουλίου· προτείνει να καθιερωθεί σύστημα κιβωτίων κατά παραγγελία ή σύστημα κοινοχρησίας κιβωτίων, ώστε να περιοριστεί το οικονομικό κόστος και να μειωθεί το αποτύπωμα άνθρακα·

135.   εκφράζει την ικανοποίησή του για τα πρόσθετα μέτρα αντιστάθμισης των αναπόφευκτων εκπομπών· καλεί το Κοινοβούλιο να αναπτύξει περαιτέρω πολιτικές αντιστάθμισης CO2, όπως η δυνατότητα αντιστάθμισης για τους διαπιστευμένους κοινοβουλευτικούς βοηθούς·

Πολιτικές ομάδες (κονδύλιο 4 0 0 του προϋπολογισμού)

136.  επισημαίνει ότι το 2014 οι πιστώσεις του κονδυλίου 4 0 0 του προϋπολογισμού, για τις πολιτικές ομάδες και τα μη εγγεγραμμένα μέλη, χρησιμοποιήθηκαν ως εξής:

Ομάδα

2014 πρώτο εξάμηνο

2014 δεύτερο εξάμηνο

Ετήσιες πιστώσεις

Ίδια έσοδα και μεταφερθείσες πιστώσεις*

Δαπάνες

Ποσοστό απορρόφησης των ετήσιων πιστώσεων

Ποσά που μεταφέρθηκαν στην επόμενη περίοδο

Ετήσιες πιστώσεις

Ίδια έσοδα και μεταφερθείσες πιστώσεις

Δαπάνες

Ποσοστό απορρόφησης των ετήσιων πιστώσεων

Ποσά που μεταφέρθηκαν στην επόμενη περίοδο (2015)

PPΕ

11 147

7 813

11 311

101 %

7 649

8 772

7 744

6 485

74 %

9 960

S&D

7 956

4 619

8 415

106 %

4 160

7 663

4 194

6 435

84 %

5422

ECR

2 128

1 053

2 731

128 %

450

2 886

457

1 745

60 %

1598

ALDE

3 401

1 759

3 644

107 %

1 516

2 813

1 531

1 847

66 %

2498

GUE/NGL

1 374

417

1 519

111 %

272

2 153

272

1 170

54 %

1255

Verts/ALE

2 211

1 388

2 689

122 %

911

2 081

912

1 707

82 %

2 146

EFDD

1 229

1 137

1 544

126 %

822

2 002

827

1 164

58 %

1287

Μη Εγγεγραμμένοι

753

441

715

95 %

92

1 238

92

566

46 %

533

Σύνολο

30 200

18 626

32 567

 

15 872

29 608

16 030

21 118

 

29 442

*   όλα τα ποσά σε χιλιάδες EUR

Ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα

137.  επισημαίνει ότι το 2014 οι πιστώσεις του κονδυλίου 4 0 2 του προϋπολογισμού χρησιμοποιήθηκαν ως εξής(11):

Κόμμα

Συντομο

γραφία

Ίδιοι πόροι*

Επιχορήγηση ΕΚ

Σύνολο εσόδων(12)

Επιχορήγηση ΕΚ ως ποσοστό των επιλέξιμων δαπανών (μέγιστο 85%)

Πλεόνασμα εσόδων (μεταφορά στο αποθεματικό) ή έλλειμμα

Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα

EPP

2.126

9.327

13.605

85%

345

Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα

PES

1.083

5.297

7.864

85%

78

Κόμμα Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη

ALDE

759

2.813

3.582

85%

173

Ευρωπαϊκό Πράσινο Κόμμα

EGP

575

1.918

2.493

84%

50

Συμμαχία Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών

AECR

373

1.943

2.376

85%

0

Κόμμα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς

EL

282

1.219

1.501

85%

54

Ευρωπαϊκό Δημοκρατικό Κόμμα

EDP/PDE

123

565

730

85%

13

Δημοκράτες στην ΕΕ

EUD

49

274

340

85%

0

Ελεύθερη Ευρωπαϊκή Συμμαχία

EFA

126

526

708

85%

0

Ευρωπαϊκό Χριστιανικό Πολιτικό Κίνημα

ECPM

73

388

475

85%

4

Ευρωπαϊκή Συμμαχία για την Ελευθερία

EAF

93

521

614

84%

-3

Ευρωπαϊκή Συμμαχία Εθνικών Κινημάτων

AEMN

117

363

480

85%

37

Κίνηση για μια Ευρώπη των Ελευθεριών και της Δημοκρατίας

MELD

124

635

941

85%

5

Σύνολο

 

5.903

25.789

35.709

85%

756

(*)  όλα τα ποσά σε χιλιάδες EUR

 

138.  επισημαίνει ότι το 2014 οι πιστώσεις του κονδυλίου 4 0 3 του προϋπολογισμού χρησιμοποιήθηκαν ως εξής(13):

Ίδρυμα

Συντομο

γραφία

Συνδέεται με το κόμμα

Ίδιοι πόροι*

Επιχορήγηση ΕΚ

Σύνολο εσόδων

Επιχορήγηση ΕΚ ως ποσοστό των επιλέξιμων δαπανών (μέγιστο 85%)

Κέντρο Ευρωπαϊκών Σπουδών Wilfried Martens

WMCES

EPP

831

4.203

5.034

85%

Ίδρυμα Ευρωπαϊκών Προοδευτικών Σπουδών

FEPS

PES

636

3.087

3.723

85%

Ευρωπαϊκό Φιλελεύθερο Φόρουμ

ELF

ALDE

169

941

1.110

85%

Πράσινο Ευρωπαϊκό Ίδρυμα

GEF

EGP

174

914

1.088

85%

Για τη Μεταμόρφωση της Ευρώπης

TE

EL

111

587

698

85%

Ινστιτούτο Ευρωπαίων Δημοκρατών

IED

PDE

43

265

308

85%

Κέντρο Maurits Coppieters

CMC

EFA

48

216

264

85%

Νέα κατεύθυνση - Ίδρυμα για την Ευρωπαϊκή Μεταρρύθμιση

ND

AECR

195

915

1.110

85%

 

 

 

 

 

 

 

Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για την Ελευθερία

EFF

EAF

45

244

289

85%

Οργανισμός Ευρωπαϊκής Διακρατικής Συνεργασίας

OEIC

EUD

21

135

156

85%

Χριστιανικό Πολιτικό Ίδρυμα για την Ευρώπη

CPFE

ECPM

37

187

224

85%

Ίδρυμα για μία Ευρώπη των Ελευθεριών και της Δημοκρατίας

FELD

MELD

62

271

333

85%

Ευρωπαϊκές ταυτότητες και παραδόσεις

ITE

AEMN

42

174

216

85%

Σύνολο

 

 

2.414

12.139

14.553

85%

(*)  όλα τα ποσά σε χιλιάδες EUR.

 

-

2.229

11.325

13.554

85%

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

7.4.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

21

6

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Louis Aliot, Jonathan Arnott, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Gilles Pargneaux, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller, Георги Пирински

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Richard Ashworth, Benedek Jávor, Markus Pieper, Julia Pitera, Miroslav Poche, Patricija Šulin, Андрей Новаков

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Reimer Böge, Luke Ming Flanagan, Arne Gericke, Siôn Simon, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Claudiu Ciprian Tănăsescu

(1)

ΕΕ L 51, 20.2.2014.

(2)

ΕΕ C 377, 13.11.2015, σ. 1.

(3)

ΕΕ C 247, 28.7.2015, σ. 1.

(4)

ΕΕ C 373, 10.11.2015, σ. 1.

(5)

ΕΕ C 377, 13.11.2015, σ. 146.

(6)

ΕΕ L 298, 26.10.2012, σ. 1.

(7)

PE 349.540/ΠΡΟΕΔΡ./Παρ./τελ.

(8)

PE 422.541/ΠΡΟΕΔΡ.

(9)

  Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 29ης Απριλίου 2015, με τις παρατηρήσεις οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013, τμήμα I – Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ΕΕ L 255, 30.9.2015, σ. 3).

(10)

  Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασής του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2012, τμήμα I – Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ΕΕ L 266, 5.9.2014, σ. 3).

(11)

  Πηγή: PV BUR. 20.10.2014 (PE 538.295/BUR) και PV BUR. 20.10.2014 (PE 538.297/BUR) σημείο 12.

(12)

 

(13)

  Πηγή: PV BUR. 20.10.2014 (PE 538.295/BUR) και PV BUR. 20.10.2014 (PE 538.297/BUR) σημείο 12.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου