Postupak : 2015/2155(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0135/2016

Podneseni tekstovi :

A8-0135/2016

Rasprave :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Glasovanja :

PV 28/04/2016 - 4.14
CRE 28/04/2016 - 4.14
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2016)0150

IZVJEŠĆE     
PDF 766kWORD 266k
12.4.2016
PE 571.616v01-00 A8-0135/2016

o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2014., dio I. – Europski parlament

(2015/2155(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Izvjestitelj: Markus Pieper

 1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA


1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2014., dio I. – Europski parlament

(2015/2155(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2014.(1),

–  uzimajući u obzir konsolidirane godišnje financijske izvještaje Europske unije za financijsku godinu 2014. (COM(2015)0377 – C8-0200/2015)(2),

–  uzimajući u obzir izvješće o proračunskom i financijskom upravljanju za financijsku godinu 2014., dio I. – Europski parlament(3),

–  uzimajući u obzir godišnje izvješće unutarnjeg revizora za financijsku godinu 2014.,

–  uzimajući u obzir godišnje izvješće Revizorskog suda o izvršenju proračuna za financijsku godinu 2014., s odgovorima institucija(4),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(5) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2014., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 314. stavak 10. i članak 318. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(6), a posebno njezine članke 164., 165. i 166.,

–  uzimajući u obzir Odluku Predsjedništva od 27. travnja 2005. o internom pravilniku o izvršenju proračuna Europskog parlamenta(7), a posebno njezin članak 13.,

–  uzimajući u obzir Odluku Predsjedništva od 16. lipnja 2014. o internom pravilniku o izvršenju proračuna Europskog parlamenta(8), a posebno njezin članak 22.,

–  uzimajući u obzir članak 94. i članak 98. stavak 3. Poslovnika te Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0135/2016),

A.  budući da je 8. srpnja 2015. predsjednik usvojio financijske izvještaje Parlamenta za financijsku godinu 2014.;

B.  budući da je glavni tajnik, kao dužnosnik za ovjeravanje na osnovi delegiranja ovlasti, 18. rujna 2015. potvrdio svoje razumno jamstvo da su sredstva dodijeljena proračunu Parlamenta upotrijebljena u svrhu za koju su namijenjena i u skladu s načelom dobrog financijskog upravljanja;

C.  budući da se člankom 166. stavkom 1. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 od svake institucije Unije zahtijeva da poduzme potrebne mjere u skladu s primjedbama iz odluke Parlamenta o razrješnici;

1.  daje svojem predsjedniku razrješnicu za izvršenje proračuna Europskog parlamenta za financijsku godinu 2014.;

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

2. PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2014., dio I. – Europski parlament

(2015/2155(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2014., dio I – Europski parlament,

–  uzimajući u obzir članak 94. i članak 98. stavak 3. Poslovnika te Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0135/2016),

A.  budući da je u svojoj potvrdi završnih financijskih izvještaja za 2014. računovodstveni službenik Parlamenta izrazio razumno jamstvo da financijski izvještaji predstavljaju istinitu i poštenu sliku financijskog stanja Parlamenta u svim značajnim aspektima te da nije upoznat ni s kakvim spornim pitanjima koja bi iziskivala zadršku;

B.  budući da je Revizorski sud zaključio da revizijom nisu ustanovljeni bitni nedostatci u odabranim sustavima i godišnjim izvješćima o radu institucija i tijela;

C.  budući da je, u skladu s uobičajenim postupkom, upravi Parlamenta poslan upitnik, a odgovore je primio i o njima raspravljao Odbor za proračunski nadzor, u prisutnosti potpredsjednika odgovornog za proračun, glavnog tajnika i unutarnjeg revizora;

D.  budući da uvijek ima prostora za poboljšanje kvalitete, djelotvornosti i učinkovitosti upravljanja javnim financijama te da je potreban nadzor kako bi se osiguralo da političko vodstvo i uprava Parlamenta polažu račune građanima Unije;

Financijski izvještaji Europskog parlamenta

1.  utvrđuje   da su konačna odobrena sredstva Parlamenta za 2014. ukupno iznosila 1 755 631 742 EUR, odnosno 20,13 % naslova V. višegodišnjeg financijskog okvira koji se odnosi na administrativne rashode institucija Unije 2014., što je povećanje od 0,3 % u odnosu na proračun za 2013. (1 750 463 939 EUR);

2.  primjećuje da je ukupni prihod unesen u poslovne knjige do 31. prosinca 2014. iznosio 174 436 852 EUR (2013.: 158 117 371 EUR), uključujući 26 979 032 EUR namjenskih prihoda (2013.: 25 991 783 EUR);

3.  podsjeća da su 2014. četiri poglavlja činila 72 % ukupnih obveza: poglavlje 1 0 (Članovi institucije), poglavlje 1 2 (Dužnosnici i privremeno osoblje), poglavlje 2 0 (Zgrade i s njima povezani troškovi) i poglavlje 4 2 (Rashodi za parlamentarnu pomoć);

4.  uzima u obzir brojke na temelju kojih su zaključene poslovne knjige Parlamenta za financijsku godinu 2014., to jest:

(a) Raspoloživa odobrena sredstva (EUR)

odobrena sredstva za 2014.:

1 755 631 742

neautomatski prijenosi iz financijske godine 2013.:

734 000

automatski prijenosi iz financijske godine 2013.:

277 774 604

odobrena sredstva koja odgovaraju namjenskim prihodima za 2014.:

26 979 032

prijenosi koji odgovaraju namjenskim prihodima iz 2013.:

106 934 452

Ukupno:

2 168 053 830

(b) Upotreba odobrenih sredstava u financijskoj godini 2014. (EUR)

obveze:

2 138 652 789

izvršena plaćanja:

1 742 390 229

odobrena sredstva prenesena automatski, uključujući ona iz namjenskih prihoda:

383 988 975

odobrena sredstva prenesena neautomatski:

0

ukinuta odobrena sredstva:

39 918 558

(c) Proračunski primici (EUR)

primljeno u 2014.:

174 436 852

(d) Ukupna bilanca stanja 31. prosinca 2014. (EUR)

1 476 824 398

5.  napominje da je ukupno 71 500 000 EUR preneseno iz poglavlja koja se odnose na rezervirana sredstva i drugih izvora kako bi se doprinijelo plaćanju godišnjeg najma zgrade Konrad Adenauer u Luxembourgu te njezina proširenja i modernizacije; napominje da taj iznos čini 4 % konačnih odobrenih sredstava za 2014.;

Mišljenja Revizorskog suda o pouzdanosti računovodstvene dokumentacije iz 2014. te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija

6.  podsjeća da Revizorski sud obavlja posebnu procjenu administrativnih i drugih rashoda u okviru jedinstvene skupine politika za sve institucije Unije, među kojima je i Europski parlament, te da, općenito gledajući, revizijski dokazi upućuju na to da u rashodima za administraciju ne postoji značajna razina pogreške; prima na znanje da provjere transakcija upućuju na to da procijenjena razina pogreške u naslovu V. VFO-a, koji se odnosi na administraciju, iznosi 0,5 % (smanjenje u odnosu na 1 % zabilježen 2013.);

7.  podsjeća da je u reviziji ispitan uzorak od 192 platne transakcije, među kojima su 92 isplate plaća, mirovina, povezanih naknada i drugih troškova za osoblje, 14 isplata u vezi s ugovorima za zgrade te 23 isplate za ostale rashode (energija, komunikacije, informacijska tehnologija itd.); naglašava da je od 129 revidiranih transakcija njih 20 (ili 15,5 %) sadržavalo pogrešku; prima na znanje da za 12 mjerljivih pogrešaka procijenjena razina pogreške iznosi 0,5 %;

8.  ističe preporuku Revizorskog suda prema kojoj Parlament treba provoditi temeljitije provjere troškova koje europske političke stranke nadoknađuju svojim pridruženim organizacijama, izraditi odgovarajuća pravila o javnoj nabavi za europske političke stranke te pratiti njihovu primjenu uz pomoć odgovarajućih provjera i boljih smjernica; ustraje na potpunoj transparentnosti rashoda europskih političkih stranaka te na tome da u budućnosti nadležni odbor detaljno preispita i razmotri te podatke u kontekstu standardnog postupka davanja razrješnice;

Godišnje izvješće unutarnjeg revizora

9.  primjećuje da je na sastanku nadležnog odbora s unutarnjim revizorom održanom 25. siječnja 2016. unutarnji revizor predstavio svoje godišnje izvješće potpisano 16. srpnja 2015. u kojem navodi da je 2014. obavio sljedeće poslove revizije u upravi Parlamenta:

–  međusektorsko praćenje nedovršenih mjera iz izvješća unutarnje revizije ‒ prva i druga faza rada u 2014.;

–  savjetovanje o unutarnjem upravljanju i postupcima kontrole u Upravi za podršku demokraciji (DG EXPO);

–  periodični pregled projekta izgradnje zgrade Konrad Adenauer (KAD) vidi „Druga faza.: procjena, izvještavanje i nadzor nad troškovima projekta”;

–  revizija plaća i prijelaznih naknada zastupnika;

–  revizija postupka dodjele bespovratnih sredstava Glavne uprave za komunikacije (DG COMM);

–  revizija informacijskih sustava informatičke infrastrukture i operacija – vidi „Zadatak 1. – prvo izvješće: optimizacija resursa i kontinuitet IT-a”;

–  revizija provedbe Kodeksa o višejezičnosti u vezi s uslugama usmenog prevođenja;

10.  ističe da u svojoj reviziji postupka dodjele bespovratnih sredstava unutarnji revizor zaključuje da postoji znatan prostor za poboljšanje određenih postupaka upravljanja i kontrole te da je moguće pozitivno utjecati na postizanje ciljeva programa dodjele bespovratnih sredstava tako da se:

–  zajamči da je višegodišnji program dodjele bespovratnih sredstava u cijelosti usklađen s dugoročnom komunikacijskom strategijom institucije i da podržava njezine ciljeve;

–  zajamči da se dodana vrijednost programa mjeri odgovarajućim instrumentima i pokazateljima uspješnosti;

–  sklope sporazumi s manjim brojem strateških partnera u stanju predložiti akcijski plan koji bi obuhvatio cijelo razdoblje sporazuma o partnerstvu;

–  poboljša evaluacija predloženih projekata definiranjem zajedničke metodologije za njihovu procjenu koju provode svi evaluacijski odbori;

–  poboljša financijska i operativna evaluacija dovršenih projekata u posljednjoj fazi plaćanja, odnosno da ostvarene aktivnosti budu u skladu s početnim ciljevima;

Revizija okvira unutarnje kontrole Parlamenta

11.  napominje da su na kraju 2014., nakon znatnog postignutog napretka, od ukupno 452 prvotno dogovorene mjere okvira unutarnje kontrole samo četiri ostale nedovršene; poziva unutarnjeg revizora da Odbor za proračunski nadzor obavješćuje o ostvarenom napretku u tim mjerama;

Mjere poduzete na temelju preporuka iz razrješnice za 2013.

12.  prima na znanje pisane odgovore na rezoluciju o razrješnici za financijsku godinu 2013.(9), koje je Odbor za proračunski nadzor primio 15. listopada 2015.; pozdravlja izlaganje glavnog tajnika o različitim pitanjima i zahtjevima Parlamenta iznesenih u toj rezoluciji te razmjenu mišljenja sa zastupnicima koja je uslijedila;

13.  napominje da je uočena nedosljednost između datuma predstavljanja nacrta izvješća o razrješnici Parlamentu i datuma podnošenja dodatnih pitanja glavnom tajniku; apelira na glavnog tajnika da prije glasovanja u odboru odgovori na pitanja izvjestitelja;

14.  napominje da je glavni tajnik odgovorio u zadnji tren na dodatna pitanja zastupnika koji su imali manje od 24 sata za podnošenje amandmana; apelira na glavnog tajnika da poboljša situaciju;

15.  prima na znanje odgovor glavnog tajnika u vezi s dostupnošću aplikacije ePetition (elektroničko podnošenje predstavki) za zastupnike i opću javnost; poziva glavnog tajnika da obavijesti Parlament o ishodu savjetovanja s pravnom službom i da procijeni tehničke i proračunske troškove poboljšanja dostupnosti aplikacije;

16.  podsjeća da se kantinama želi pružiti brze ugostiteljske usluge zastupnicima i osoblju; zabrinut je zbog ograničenog prostora u kantinama u razdobljima kada su najviše opterećene, posebno tijekom trajanja plenarnih sjednica u Strasbourgu; pozdravlja novi prostor za usluživanje na otvorenom kojim će se djelomično riješiti problem manjka prostora kad god to dopuste vremenski uvjeti; poziva upravu da poboljša kantinu u Strasbourgu boljim iskorištavanjem raspoloživog prostora;

17.  ističe da je Parlament počeo primjenjivati „ugovore s fiksnom cijenom” za usluge cateringa; ističe da su proračunska sredstva za usluge cateringa bila iznimno ograničena i iznosila su samo 0,23 % godišnjeg proračuna; očekuje da će cijene u objektima Parlamenta za posluživanje hrane ostati stabilne nakon višekratnih znatnih povećanja cijena ponuđenih menija;

18.  prima na znanje da se novim ugovorima za usluge cateringa u Bruxellesu sklopljenima 2015. više ne predviđa ekskluzivnost jednog pružatelja usluge; očekuje da će planirani manji objekti za posluživanje hrane u Bruxellesu poslovati tako što će se uključiti i mala i srednja poduzeća i promicati raznolikost među pružateljima usluga cateringa, kako bi se zajamčila kvalitetna usluga po pristupačnim cijenama;

19.  sa zabrinutošću napominje da je rast cjenovnih razina prouzročio neopravdano nepovoljno određivanje cijena, osobito za asistente, stažiste i posjetitelje; naglašava da rast cijena znači da su cijene u Parlamentu sada gotovo istovjetne onima u obližnjim restoranima i barovima; sa zabrinutošću napominje da je kvaliteta hrane znatno manja unatoč višim cijenama;

20.  smatra da su brojni tjedni posvećeni izbornim jedinicama i plenarnim sjednicama razdoblja u kojima kapaciteti kantina i kafeterija nisu u potpunosti iskorišteni; predlaže da se ugovorima s pružateljima usluga cateringa predvidi mogućnost da u tjednima kada nisu otvorene sve kantine i kafeterije osoblje tih objekata radi negdje drugdje;

21.  poziva upravu da vrednuje i predloži cjenovnik kojim se uzimaju u obzir nova pravila i istovremeno nudi mogućnost popusta za stažiste i meniji po pristupačnim cijenama;

22.  razočaran je što uprava nije u mogućnosti pružiti podatke o neujednačenom broju obroka posluženih tijekom različitih parlamentarnih dana i tjedana; pita se kako je moguće kontrolirati pružatelje usluga ako takve osnovne informacije nisu dostupne; poziva upravu da nadležnom odboru pruži na uvid ugovor o cateringu koji je stupio na snagu 26. rujna 2015. i da pruži detalje o posluženim obrocima;

23.  naglašava da je u izvješću Revizorskog suda od 11. srpnja 2014. navedeno da bi moguće uštede za proračun Unije bile oko 114 milijuna EUR godišnje ako bi Parlament centralizirao svoje aktivnosti; ponavlja svoj poziv Parlamentu i Vijeću da radi ostvarivanja dugoročnih ušteda uzmu u obzir izradu plana jedinstvenog sjedišta, kao što je Parlament naveo u nekoliko svojih prethodnih rezolucija;

Razrješnica za 2014.

24.  potvrđuje kvalitetu razmjene stajališta od 4. veljače 2016. između potpredsjednika odgovornog za proračun, glavnog tajnika i Odbora za proračunski nadzor, u prisutnosti člana Revizorskog suda i unutarnjeg revizora; pozdravlja spremnost glavnog tajnika za sudjelovanje te poziva na više prilika za rasprave s njime u Odboru za proračunski nadzor o pitanjima koja utječu na proračun Parlamenta;

25.  prima na znanje potpisivanje sporazuma o suradnji s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom (EGSO) i Odborom regija od 5. veljače 2014.; poziva na donošenje konkretnih detaljnih odredbi u vezi s funkcioniranjem službi koje dijele te tri institucije; naglašava da provedba sporazuma mora biti uravnotežena i da bi od nje sve tri institucije trebale imati jednake koristi; smatra da bi revizija sporazuma na sredini razdoblja trebala obuhvatiti procjenu svake institucije o njegovu utjecaju na ljudske resurse, sinergije, dodanu vrijednost i sadržaj te da bi trebala pružiti detaljan pregled ušteda i/ili povećanja proračunskih rashoda koji proizlaze iz sporazuma, posvećujući posebnu pozornost poglavljima o osoblju; traži da ga se izvještava o daljnjim koracima povezanima sa sporazumom;

26.  podsjeća da će na temelju tog sporazuma najviše 80 članova osoblja EGSO-a i Odbora regija (iz službe za prevođenje i asistenti) biti premješteno u Parlament te da će raditi u novoj Službi Europskog parlamenta za istraživanja (EPRS); smatra da će se tim premještajem omogućiti povećanje produktivnosti Parlamenta te da će se izdvajati manje proračunskih sredstava za naručivanje studija, procjena i evaluacija od vanjskih izvođača; sa zabrinutošću napominje da je do sada 25 dužnosnika EGSO-a i 24 dužnosnika Odbora regija premješteno u EPRS, koji su većinom blizu dobi za umirovljenje, čime će EGSO i Odbor regija ostvariti znatne uštede u pogledu osoblja dok će se proračun Parlamenta znatno povećati kako kratkoročno (plaće) tako i srednjoročno i dugoročno (mirovine);

27.  pozdravlja što su na početnoj internetskoj stranici zastupnika, osim imena akreditiranih parlamentarnih asistenata i lokalnih asistenata koje zapošljava zastupnik, objavljena i imena pružatelja usluga;

28.  žali zbog prijenosa nekih odgovornosti s uprave na urede zastupnika; poziva upravu da sama provede reviziju i provjeri koje se obveze (npr. odgovornost za osiguranje stažista) mogu ponovno prenijeti na nju;

29.  naglašava da rad unutarnjih tijela za donošenje odluka Parlamenta, posebno Predsjedništva, treba biti transparentniji i pristupačniji; poziva na to da se dnevni redovi i zapisnici sjednica sustavno i pravovremeno objavljuju na internetu te prosljeđuju zastupnicima;

30.  ističe da se administrativno opterećenje ureda zastupnika općenito povećalo te traži da se obrasci za unutarnje parlamentarne postupke, kao što su zapošljavanje novih asistenata, racionalnije koriste;

31.  napominje da su nakon znatne odgode donesena interna pravila o zviždačima koja su na snazi od siječnja 2016.; izražava zabrinutost zbog izostanka zaštite koja se nudi zviždačima i poziva Parlament da zajamči potpuno poštovanje njihovih prava; poziva Predsjedništvo da unutarnjim pravilima o zviždačima obuhvati i akreditirane parlamentarne asistente i poziva na to da se na lokalne asistente primijeni istovjetno nacionalno zakonodavstvo;

32.  zahtijeva objašnjenje kako se službena i neslužbena suradnja s OLAF-om odražava u računima zastupnika; ističe da je barem u jednom slučaju došlo do prosljeđivanja podataka trećoj strani; smatra da je riječ o kršenju neovisnosti mandata zastupnika;

33.  napominje da je bilo teško u potpunosti odijeliti njegove političke aktivnosti u svojstvu predsjednika od njegove pripreme kao glavnog kandidata Stranke europskih socijalista na europskim izborima 2014.; smatra da te dvije uloge nisu jasno razgraničene; poziva na to da se odijele dužnosti nositelja funkcija od kampanja kandidata za europske izbore; izražava žaljenje što je osoblje Parlamenta u najmanju ruku neizravno korišteno u svrhu pripreme kampanje te poziva na poduzimanje mjera kako bi se spriječilo da se to ponovi u budućnosti; u tom pogledu žali što je predsjednik pretvorio službeni račun na Twitteru „predsjednika Europskog parlamenta” u svoj osobni račun i koristio ga tijekom kampanje;

34.  zadužuje EPRS da izradi usporednu analizu pravnog okvira kojim se uređuje kompatibilnost predizbornih kampanja kandidata za položaje u drugim međunarodnim organizacijama i državama članicama (izbor predsjednika vlade, glavnog tajnika, kancelara itd.);

35.  pozdravlja činjenicu da je dostavljen popis misija u kojima je sudjelovao predsjednik u prvih šest mjeseci izborne godine, u sklopu odgovora na upitnik povezan s razrješnicom za 2014.; želi zatražiti dodatne informacije o obliku prijevoza kojim se predsjednik koristio kako bi iz Bruxellesa putovao na te sastanke i o tome je li se koristio privatnim letovima;

36.  napominje da su u razdoblju od 22. siječnja do 18. travnja službene međunarodne misije predsjednika uglavnom podrazumijevale susrete s vladinim i službenim predstavnicima povezanima sa socijalističkim strankama i organizacijama; poziva na dostavu dodatnih popratnih informacija;

37.  traži dodatne informacije o kampanjama svih glavnih kandidata, posebno ako su ih pratili dužnosnici ili drugo statutarno osoblje koje nije bilo na dopustu tijekom predizbornih kampanja; pozdravlja dodatne informacije koje je dostavio predsjednik i traži istu razinu transparentnosti od ostalih kandidata;

38.  podsjeća na svoju rezoluciju o razrješnici za financijsku godinu 2012.(10), u kojoj je zahtijevao detaljne informacije „o tome kako je službena dužnost predsjednika kao politički neovisnog predsjednika odvojena od njegove pripreme za europske izbore u funkciji najviše pozicioniranog socijaldemokratskog kandidata, a prvenstveno s obzirom na članove njegova kabineta, regionalnih ureda EP-a i putne troškove” (stavak 51.);

Naknada za opće troškove

39.  podsjeća da je namjena naknade za opće troškove pokriti troškove u državi članici u kojoj je zastupnik izabran, primjerice za najam ureda, uredsku opremu, potrošni materijal, dokumentaciju i logističku organizaciju događaja; prima na znanje da bi sveobuhvatan sustav nadzora nad naknadama isplaćenima tijekom parlamentarnog mandata zastupnika značio od 40 do 75 novih administrativnih mjesta, što bi se kosilo s programom smanjenja zaposlenih;

40.  podržava potrebu za više transparentnosti kad je riječ o naknadi za opće troškove; potiče Predsjedništvo da revidira popis troškova koji se mogu pokriti naknadom za opće troškove;

41.  ponovno apelira na veću transparentnost u pogledu naknade za opće troškove zastupnika; poziva Predsjedništvo da poradi na definiciji preciznijih pravila kada je riječ o nadziranju rashoda ovlaštenih u okviru te naknade, bez stvaranja dodatnih troškova i administrativnog opterećenja za zastupnike;

Upravljanje programom subvencija za skupine posjetitelja

42.  pozdravlja bolje usklađivanje subvencija Parlamenta za skupine posjetitelja s njihovim stvarnim troškovima; međutim, izražava duboku zabrinutost što je riječ o jedinoj kritičnoj mjeri koju je utvrdio unutarnji revizor Parlamenta;

43.  izražava zabrinutost zbog toga što se sredstva za skupine posjetitelja 2014. i dalje uglavnom isplaćuju u gotovini; 73,14 % rashoda u ukupnom iznosu od 24 593 928,16 EUR 2013. plaćeno je gotovinom, a 26,86 % bankovnom doznakom, dok je 71,15 % rashoda u ukupnom iznosu od 22 281 749,46 EUR 2014. plaćeno gotovinom, a 28,85 % bankovnom doznakom;

44.  napominje da je Revizorski sud u svojoj analizi stanja financijskog upravljanja proračunom Unije praksu isplata u gotovini za naknadu troškova skupinama posjetitelja ocijenio „visokorizičnom”; stoga zahtijeva da se praksa isplata u gotovini što je više moguće ograniči prilikom nadoknađivanja troškova skupinama posjetitelja; ističe visok reputacijski rizik za Parlament, kao i znatan sigurnosni rizik povezan s isplatama u gotovini skupinama posjetitelja; uzima u obzir praktične probleme i poziva na evaluaciju alternativnih i učinkovitih metoda isplate prije donošenja novih pravila o primanju skupina posjetitelja;

Registar transparentnosti i sukobi interesa

45.  pozdravlja činjenicu da je Komisija započela postupak javnog savjetovanja u pogledu revizije postojećeg registra transparentnosti Komisije i Parlamenta te njegova moguća proširenja na Vijeće; traži da se odmah nakon okončanja javnog savjetovanja uspostavi međuinstitucijska radna skupina za izradu prijedloga u vezi s revizijom registra, pripadajućeg kodeksa ponašanja i njegova funkcioniranja;

46.  poziva upravu Parlamenta da pripremi izvješće u kojem će biti navedeni bivši upravitelji, predsjednici uprave, direktori i članovi odbora relevantnih nevladinih organizacija koji su postali zastupnici u Parlamentu;

47.  poziva upravu Parlamenta da sastavi izvješće o tome kako se interesne skupine i druge vanjske organizacije koriste prostorijama Parlamenta; poziva Predsjedništvo da ispita jesu li ta događanja spojiva s parlamentarnim radom te da istovremeno zajamči da je Parlament i dalje institucija otvorena za suradnju s civilnim društvom i za javnu raspravu;

48.  podsjeća zastupnike da su obvezni odmah obavijestiti upravu o bilo kakvoj promjeni u izjavama o financijskim interesima; žali što su životopisi i izjave o financijskim interesima zastupnika izabranih 2014. na internetske stranice Parlamenta postavljene vrlo kasno;

49.  čvrsto vjeruje da bi članak 3. Kodeksa ponašanja trebalo preformulirati kako bi se zastupnicima jasno zabranilo da imaju dodatni posao ili drugu vrstu plaćene aktivnosti;

Glavna uprava za unutarnju politiku i Glavna uprava za vanjsku politiku

50.  prima na znanje činjenicu da je trošak izaslanstava, zajedničkih parlamentarnih skupština, ad hoc izaslanstava i misija za promatranje izbora izvan Unije 2014. godine nakon primjedbi koje je Parlament iznio u svojoj gore navedenoj Rezoluciji o razrješnici za financijsku godinu 2013. smanjen s 5 794 360 EUR (2013.) na 1 351 212 EUR (2014.), što je ujedno posljedica i manjeg broja misija tijekom prelaska s jednog na drugo zakonodavno razdoblje, kada su posjeti izaslanstava na nekoliko mjeseci obustavljeni; međutim, kritičan je prema činjenici da su neke od misija Parlamenta bile preskupe, osobito one upućene na udaljena odredišta; očekuje da će se ti troškovi dodatno pojasniti te u bliskoj budućnosti smanjiti te poziva na to da se u godišnjem izvješću o radu objave detaljni troškovi svake misije;

51.  smatra da bi se trebalo razmisliti o tome kako bi se informatičke tehnologije kao što su videokonferencije mogle iskoristiti za smanjenje broja posjeta izaslanstva;

52.  poziva na to da se što hitnije izrade internetske stranice međuparlamentarnih izaslanstava te da ih se ispuni sa sadržajima; smatra da je također od ključne važnosti da se sve javne sjednice izaslanstava, u mjeri u kojoj proračunska sredstva to dopuštaju, mogu pratiti uživo internetskim prijenosom, kao što je to već slučaj sa sjednicama parlamentarnih odbora;

Glavna uprava za usluge parlamentarnih istraživanja

53.  podsjeća da su novom uslugom parlamentarnih istraživanja zastupnicima na raspolaganje stavljeni zasebni kapaciteti u pogledu istraživanja putem posebnih izdanja o svim ključnim područjima politika; ističe da je u svojoj prvoj punoj godini djelovanja služba za istraživanje pripremila više od 450 izdanja, odgovorila na 1 675 zahtjeva za istraživanje upućenih od strane zastupnika i obradila više od 745 sličnih zahtjeva koje su uputili drugi korisnici iz Parlamenta; napominje da se ovom uslugom pruža veliki broj korisnih informacija te da se stoga očekuje znatno smanjenje korištenja usluga vanjskih stručnjaka, što ujedno znači i manje troškove; poziva na to da se informativni članci o važnijim političkim područjima prevedu na službene jezike država članica;

54.  zahtijeva jasniju definiciju zadataka u pojedinim područjima pružanja usluga (usluge istraživanja, procjena učinka) te da zastupnici budu upoznati s tim područjima odgovornosti;

55.  zahtijeva da Odjel za ex ante procjenu učinka poboljša svoju vidljivost, odnosno da upozna korisnike s odličnim uslugama koje pruža članovima odbora i izvjestiteljima te s pravilima o upućivanju zahtjeva elektroničkom poštom; daje poticaj nastavku redovitog osposobljavanja savjetnika i asistenata zastupnika; zahtijeva znatna poboljšanja u pogledu broja osoblja zaposlenog u tom području, s obzirom na to da će se tim uslugama omogućiti da Parlament bude ravnopravan sudionik u postupku donošenja odluka;

56.  pozdravlja činjenicu da zasada nije bilo pritužbi u vezi s jednostranim procjenama učinka te poziva Odjel da i dalje jamči neovisnost u tom pogledu;

57.  apelira na DG EPRS da dodatno razlikuje svoje publikacije od službenih stajališta Parlamenta kako bi se izbjegla nejasnost u javnosti i medijima; pozdravlja uvrštenje izjave o odricanju od odgovornosti u sve publikacije; poziva DG EPRS da je postavi na vidljivije mjesto, a ne samo na zadnju stranicu, te da uvrsti dodatne elemente radi lakšeg razlikovanja od službeno usvojenih stajališta Parlamenta;

Glavna uprava za komunikaciju

58.  prima na znanje da je VoteWatch primio dvije novčane potpore (149 172 EUR 2012. i 350 000 EUR 2013. godine) za sufinanciranje zasebnih projekata povezanih s izborima za Europski parlament; traži da se provede procjena dodane vrijednosti tih projekata;

59.  zabrinut je što komunikacijske aktivnosti Parlamenta nisu polučile stvarne rezultate, s obzirom na sve manji odaziv tijekom europskih izbora, kao i općenito nepoznavanje uloge Parlamenta i njegovih aktivnosti u društvu;

60.  kritizira način na koji su na internetskoj stranici Parlamenta predstavljeni statistički podatci o objašnjenjima glasovanja, govorima održanim na plenarnoj sjednici, parlamentarnim pitanjima, amandmanima, prijedlozima rezolucija i pitanjima za pisani odgovor upućenima predsjedniku Europskog vijeća, Vijeću, Komisiji ili potpredsjednici Komisije/Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, čija je svrha da se na platformama kao što je MEPRanking naoko prikaže koliko su pojedini zastupnici „aktivni”; poziva Parlament da prestane pružati neobrađene podatke u statističkom obliku te da uzme u obzir prikladnije kriterije za određivanje „razine aktivnosti” zastupnika;

61.  napominje da DG COMM glasno poziva na smanjenje rashoda i stavljanje većeg naglaska na učinkovitost; poziva da se naglasak snažnije stavi na djelotvornost, a ne na uvođenje skupih informacijskih i komunikacijskih tehnologija; napominje da su internetske stranice Parlamenta, unatoč velikim iznosima koji su potrošeni za njihovu izradu, i dalje pretjerano složene, nespretne za korištenje te da se njima nije postigla tražena razini prisutnosti u javnosti; savjetuje da se izvrši revizija marketinške strategije; naglašava da su transparentne i pristupačne internetske stranice ključne za angažman građana;

62.  poziva da se pripremi novi, učinkovitiji sustav pretraživanja internetskih stranica Parlamenta, kojim će pretraživanje biti optimirano te koji će omogućiti da se pružaju iscrpni rezultati pretraživanja, kao i da se uloži napor u omogućavanje boljeg pristupa internetskim stranicama izradom poboljšanog sustava za prepoznavanje ključnih riječi; predlaže jačanje međuinstitucijske suradnje kako bi se baze podataka na svim internetskim stranicama institucija Unije povezale; napominje da će se time zajamčiti viša razina transparentnosti djelovanja Unije za sve građane;

Kuća europske povijesti

63.  razočaran je saznanjem da radovi na zgradi Eastman, u kojoj će biti smješten Kuća europske povijesti, sve više kasne; traži da se pripreme plan komunikacije, projekti za promociju i internetske stranice te marketinški plan kako bi se objasnilo na koji će se način postići željeni učinak Kuće europske povijesti;

64.  podsjeća da su radovi trebali završiti do kraja 2014. godine; očekuje da će troškovi, unatoč kašnjenjima, ostati u okviru originalnog troškovnika za građevinske radove te da će se prva izložba otvoriti krajem 2016. godine;

65.  poziva da se sadržaji koji će se nuditi u Kući europske povijesti jasno razdijele od onih koji već postoje u Parlamentariju; ponovno upozorava na rizik visokih kasnijih troškova, koji nisu proporcionalni troškovima stavljanja u službu objekta;

Centar za posjetitelje Europskog parlamenta

66.  pozdravlja činjenicu da je Parlamentarij jedna od najposjećenijih turističkih atrakcija u Bruxellesu i da je 2014. godine posjetilo 340 500 posjetitelja (naspram 337 000 posjetitelja 2013.); naglašava da je važno da belgijske vlasti bude upoznate s tim brojkama i ostvarenom koristi;

67.  izražava zabrinutost zbog nerazmjera povećanja sredstava u proračunskoj liniji za Centar za posjetitelje Europskog parlamenta i broja posjetitelja u odnosu na prethodnu godinu, 24 % naspram 1 %;

68.  preporučuje da država članica u kojoj se nalazi Parlamentarij jednim dijelom preuzme financiranje objekta i povezanih troškova;

Nagrada LUX

69.  izražava kritiku u pogledu ukupnih troškova nagrade LUX koji su 2014. godine iznosili rekordnih 585 311 EUR (2013.: 448 000 EUR; 2012.: 434 421 EUR); izražava duboko žaljenje zbog činjenice da rezultati ispitivanja o prepoznatljivosti i utjecaju u javnosti nagrade LUX, koje je zatraženo u izvješću o razrješnici za 2013., još uvijek nisu dostupni; poziva da se rezultati tog istraživanja javno objave do sredine svibnja 2016. i da se službeno predstave Odboru Parlamenta za proračunski nadzor;

70.  poziva da se na temelju studije o učinku nagrade LUX pomno razmotri je li isplativo nastaviti s nagradom LUX;

Glavna uprava za kadrovske poslove

71.  prima na znanje da je 2014. u Glavnom tajništvu zaposleno 309 novih dužnosnika i drugog privremeno zaposlenog osoblja, dok su klubovi zastupnika zaposlili 8 novih članova privremenog osoblja; prima na znanje da je na dan 31. prosinca 2014. ukupno 6 040 dužnosnika i privremenog osoblja zaposleno u Parlamentu (5 295 u Glavnom tajništvu i 745 u klubovima zastupnika); naglašava da je broj zaposlenih za 2013.: 6 105 (ukupno), 5 308 (Glavno tajništvo) i 797 (klubovi zastupnika);

72.  traži jasnije zahtjeve u vezi s kvalifikacijama osoblja, posebno na osjetljivim položajima, kao što su na primjer, tajništva odbora ili Odjel za ex ante procjenu učinka; traži reviziju specifičnih obveza kojima se od osoblja zahtijeva ideološka i politička neutralnost; zahtijeva da Parlament bude upoznat s kriterijima za odabir osoblja;

73.  napominje da je Parlament 2014. zaposlio 114 bivših privremenih članova osoblja za plenarne sjednice u Strasbourgu u svojstvu ugovornog osoblja; ističe da presuda francuskog suda o tom privremenom osoblju („intérimaires”) ne može opravdati odluku da ih se zaposli na temelju Pravilnika o osoblju;

74.  naglašava da je u kontekstu izmjena Pravilnika o osoblju iz 2014. i trenutačnog VFO-a na dan 1. siječnja 2014. 67 radnih mjesta (66 trajnih i jedno privremeno) izbrisano iz plana radnih mjesta kako bi se razdoblju od 2013. do 2017. postiglo smanjenje broja radnih mjesta od 5 %, što ne uključuje klubove zastupnika;

75.  ističe da je povećanje radnih sati s 37,5 na 40 sati tjedno u skladu s revizijom Pravilnika o osoblju istovjetno otvaranju više od 350 novih radnih mjesta, što zapravo odgovara smanjenju broja osoblja za 5 % tijekom sljedećih godina, također predviđenog reformom Pravilnika o osoblju; poziva Parlament da podnese transparentno izvješće s godišnjim pokazateljima planiranog smanjenja broja radnih mjesta te da pritom uzme u obzir povećanje broja radnih sati;

76.  napominje da je udio dužnosnica i dalje veoma visok te da je porastao na 59,2 % na kraju 2014., naspram 58,8 % na kraju 2013.; zabrinut je zbog izostanka jednakosti spolova u upravi gdje su žene činile 30 % načelnika odjela, 34 % direktora i tek 18,2 % među glavnim direktorima; poziva na donošenje programa za pružanje jednakih mogućnosti, posebno u pogledu rukovodećih položaja, kako bi se te nepravilnosti što prije ispravile; podsjeća da je među osam direktora koji su zaposleni 2014. tek jedna žena, a među 31 načelnikom odjela tek 9 žena; smatra da bi postupak zapošljavanja trebao biti uravnotežen; ponavlja svoj poziv za uravnoteženijom zastupljenosti žena na višim rukovodećim položajima;

77.  žali zbog činjenice da Parlament još nije objavio godišnje informacije o višim dužnosnicima koji više ne rade u upravi Parlamenta, kao i popis slučajeva potencijalnih sukoba interesa koji su riješeni, kao što je predviđeno člankom 16. stavkom 4. Pravilnika o osoblju;

78.  prima na znanje da je krajem 2014. bilo 1 686 (2013.: 1 763) akreditiranih parlamentarnih asistenata zaposlenih u Parlamentu te 4 453 lokalnih asistenata pod ugovorom sa zastupnicima;

79.  izražava zabrinutost zbog činjenice da broj lokalnih asistenata zaposlenih varira od zastupnika do zastupnika, od 0 do 46 2014. u usporedbi od 0 do 43 2013.; skreće pozornost na činjenicu da je 91 zastupnik zaposlio više od 10 asistenata 2014. u usporedbi s 84 zastupnika 2013.;

80.  pozdravlja činjenicu da je Predsjedništvo 26. listopada donijelo nova pravila o upravljanju sredstvima dodijeljenim za parlamentarnu pomoć kojima je strože regulirano plaćanje po ugovorima za lokalne asistente i propisano da najmanje 25 % sredstava dodijeljenih za parlamentarnu pomoć treba izdvajati za plaće akreditiranih asistenata;

81.  napominje da je udio akreditiranih parlamentarnih asistenata među osobljem Parlamenta krajem 2014. iznosio 26,7 %; podsjeća da su ugovori otprilike 700 akreditiranih parlamentarnih asistenata zaposlenih tijekom sedmog parlamentarnog saziva istekli krajem srpnja 2014. te da je Glavna uprava za kadrovska pitanja povela veliku akciju kako bi se 1 686 akreditiranih parlamentarnih asistenata zaposlilo do kraja 2014. za potrebe zastupnika u osmom parlamentarnom sazivu;

82.  naglašava da su dnevnice akreditiranih parlamentarnih asistenata koji službeno putuju u Strasbourg za 21 % niže od dnevnica koje prima ostalo osoblje; žali zbog činjenice da Predsjedništvo nije odgovorilo na zahtjev Parlamenta iz stavka 74. Rezolucije od 29. travnja 2015.; poziva još jednom Predsjedništvo da poduzme potrebne mjere kako bi se stalo na kraj toj nejednakosti te naknade akreditiranih parlamentarnih asistenata uskladile s naknadama ostalog osoblja;

83.  žali zbog činjenice da Predsjedništvo nije poduzelo ništa kao odgovor na stavak 71. Rezolucije Parlamenta od 29. travnja 2015.; poziva Predsjedništvo da hitno poduzme potrebne mjere kako bi zajamčio da je sastav savjetodavnog odbora za uznemiravanje i sprečavanje uznemiravanja na radnom mjestu mjerodavnog za akreditirane parlamentarne asistente uravnotežen te da u njemu sudjeluju najmanje dva predstavnika akreditiranih parlamentarnih asistenata;

84.  sa zadovoljstvom prima na znanje mjere poduzete kako bi se organiziralo upravljanje ugovorima akreditiranih parlamentarnih asistenata u vezi s početkom novog parlamentarnog saziva, a posebno s nesmetanim funkcioniranjem aplikacije „APA People”; smatra, međutim, da je određenim službama koje su zadužene za postupak zapošljavanja akreditiranih parlamentarnih asistenata trebalo dodijeliti više administrativnog osoblja kako bi se zajamčio brži i učinkovitiji rad; ističe da se nije osiguralo dovoljno ljudskih i tehničkih resursa kako bi se spriječilo kašnjenja pri potpisivanju ugovora nekih asistenata, prekide ugovora te kašnjenja pri izračunu troškova i drugih naknada i naposljetku pri isplatama plaća; ipak priznaje da je došlo do znatnog unapređenja postupka u usporedbi s 2009. te istodobno primjećuje da Parlament mora biti ustrajan u svojim naporima da poveća brzinu i učinkovitost svojih postupaka zapošljavanja;

85.  poziva glavnog tajnika i Predsjedništvo da prouče i riješe probleme koji proizlaze iz mogućih administrativnih nepravilnosti od strane institucije u vezi s akreditiranim parlamentarnim asistentima, na primjer kada je riječ o kašnjenjima u potpisivanju ugovora na počeku parlamentarnog saziva, prekidima ugovora, posljedicama prijevremenih izbora za Europski parlament na minimalno razdoblje plaćanja doprinosa itd., te poziva da u potrazi za rješenjima sudjeluju predstavnici akreditiranih parlamentarnih asistenata;

86.  prima na znanje napredak koji je postignut kako bi se osposobljavanja prilagodila za posebne potrebe akreditiranih parlamentarnih asistenata; unatoč tome smatra da je neophodno dodatno napredovati u tom smjeru, posebice u pogledu posebnih osposobljavanja, prilagođenih rasporeda i intenzivnih tečajeva jezika koji se organiziraju u razdobljima kada većina akreditiranih parlamentarnih asistenata mora iskoristiti svoje godišnje odmore; poziva da se u obzir uzmu posebne okolnosti akreditiranih parlamentarnih asistenata u pogledu rasporeda aktivnosti koje se organiziraju radi povećanja dobrobiti na radnom mjestu („usredotočena svjesnost”), konferencija za vrijeme ručka itd;

87.  traži da se zbog transparentnosti godišnjim izvješćem Parlamenta obuhvate aktivnosti koje organizira i financira Odbor za osoblje iz proračuna institucije, s detaljnim opisom vrste aktivnosti, učinjenih troškova i usklađenosti s dobrim financijskim upravljanjem;

88.  traži da mu se dostave zaključci iz ocjene aplikacije „APA People” za zapošljavanje akreditiranih parlamentarnih asistenata koja je uvedena na početku aktualnog parlamentarnog saziva;

Glavna uprava za infrastrukturu i logistiku

89.  naglašava da se novom srednjoročnom politikom za zgrade mora uložiti napor kako bi se za potrebe Parlamenta pronašle nove lokacije unutar već utvrđenih udaljenosti od glavnih zgrada; ističe da bi višegodišnji plan za radove obnove trebalo temeljiti na realističnim i iscrpnim prognozama u pogledu financijskih izdataka i vremenskih rokova; podsjeća da je Parlament vlasnik 81 % površine zgrada koje koristi te da je potrebno zaštiti proračun od troškova obnove starih zgrada, što će predstavljati veliki izazov za Parlament u predstojećim godinama;

90.  ističe da Parlament sa svoja tri mjesta rada zauzima prostorije u ukupnoj površini od 1,1 milijuna m2; smatra da je od iznimne važnosti uvesti mjere kojima bi se osigurala održivost zgrada Parlamenta s obzirom na sve veće troškove njihova održavanja;

91.  zahtijeva maksimalnu opreznost prije preuzimanja obveza u pogledu kupnje ili najma novih zgrada te ističe da je potrebno redovito pratiti i mijenjati strateški plan za zgrade i smatra da bi se razvijanjem ideja navedenih u strateškom izvršnom okviru mogla smanjiti potreba za novim zgradama s obzirom na to da je okvir usredotočen na postizanje rezultata i ravnoteže između zahtjeva privatnog i poslovnog života osoblja; ističe da bi se uobičajenim tehnologijama i praksama poput rada na daljinu moglo doprinijeti učinkovitijem upravljanju radnim vremenom i ekološki prihvatljivijem Parlamentu;

92.  napominje da je od lipnja 2014. otprilike 1 000 zaposlenih u glavnim upravama IPOL, EXPO i EPRS preseljeno u zgradu na Square de Meeûs; podsjeća da je to preseljenje bio prvi ključan korak u postupku oslobađanja dodatnog prostora za potrebe zastupnika u glavnoj zgradi Parlamenta; želi biti obaviješten o sljedećim koracima koje će Parlament poduzeti u tom smislu s konkretnim rokovima unutar kojih će dodatni uredi biti stavljeni na raspolaganje;

93.  poziva upravu da osigura prostorije u glavnim zgradama Parlamenta za osoblje koje radi u zgradi Square de Meeûs, uključujući prostoriju za zastupnike u kojoj će moći pregledavati dokumente s ograničenim pristupom;

94.  izražava žaljenje što sporazum o suradnju između Parlamenta i Komisije u pogledu zajedničkog upravljanja Europskim kućama tada još nije bio moguć; poziva obje institucije da dogovore obostrano prihvatljiv sporazum kojim će biti uspostavljen okvir za kupnju ili najam nekretnina i pojednostavljenje administrativnih i financijskih postupaka za svakodnevno upravljanje Europskim kućama; poziva da politička hijerarhija intervenira po potrebi;

95.  smatra da se s obnovom zgrade Paul-Henri Spaak, što podrazumijeva i proširenje same zgrade kao i veći broj seminarskih prostorija za posjetitelje i uredskog prostora za zastupnike, već trebalo započeti; pruža podršku planovima uprave, ali naglašava da se planovi trebaju temeljiti na postojećem broju zastupnika, a ne broju zastupnika u slučaju proširenja Unije, koje nije realistično očekivati;

96.  zahtijeva konkretne planove i procjene troškova za radove obnove; potiče na veću transparentnost kao i na sudjelovanje zastupnika u donošenju odluka koje imaju presudan utjecaj na administrativno i financijsko djelovanje institucije; smatra da su dosada pružene informacije i ranije postignuti dogovori na razinama Konferencije predsjednika i Predsjedništva nedostatni; zahtijeva da se svi strateški dokumenti u pogledu organizacije i budućeg razvoja Parlamenta dostave svim zastupnicima;

97.  zabrinut je zbog prijedloga da se usluge prijevoza pružaju unutar institucije i zbog dodatnih troškova povezanih s time, što bi dovelo do 50-postotnog povećanja za 2017. godinu u usporedbi s 2016.;

Glavna uprava za usmeno prevođenje i konferencije i Glavna uprava za pismeno prevođenje

98.  napominje da su prema izračunu Parlamenta zaposleni usmeni prevoditelji 2014. pružajući usluge simultanog prevođenja u kabinama prosječno provodili 10,7 sati tjedno; međutim, napominje da broj sati proveden u kabini predstavlja samo dio zaduženja usmenih prevoditelja, koja također podrazumijevaju pripreme za sastanke, učenje jezika i održavanje jezičnih vještina, dežurstva, tematsko i drugo specijalizirano osposobljavanje; poziva glavnog tajnika da pruži pokazatelje kojima se mjere sve aktivnosti koje obavljaju usmeni prevoditelji; kritizira činjenicu da među usmenim prevoditeljima postoji velika razlika u broju radnih sati, u rasponu od 6 do 16 sati tjedno prema godišnjem prosjeku, što znači da su usmeni prevoditelji nejednako opterećeni; uviđa da izborna godina 2014. nije bila tipična kada je riječ o obimu parlamentarnih aktivnosti;

99.  sa zabrinutošću uočava da je 2014. 75 % osoblja portugalske službe za usmeno prevođenje, 59% francuske službe za usmeno prevođenje i 57% španjolske službe za usmeno prevođenje bilo u razredima plaća AD11/12/13, što je rezultiralo vrlo visokim satnicama za usmeno prevođenje u usporedbi s onima vanjskih usmenih prevoditelja;

100.   sa zabrinutošću napominje da metoda korištena za izračun statistika nije pojašnjenja i poziva upravu da relevantne predstavnike usmenih prevoditelja bolje uputi u svoje postupke;

101.   poziva upravu da izuzme razdoblja bolovanja i godišnje odmore iz izračuna prosječnog broja sati koje usmeni prevoditelji provode u kabini;

102.   ponovno ističe važnost višejezičnosti za demokratski legitimitet institucije; pozdravlja činjenicu da su, kao posljedica politike višejezičnosti kojom se učinkovito troše resursi, a koju je Predsjedništvo donijelo 2011. godine te daljnjih organizacijskih reformi, ostvarene uštede u rashodima iz proračunskih linija za usmeno prevođenje; zahtijeva da se radnim uvjetima podrazumijevaju i zaštitne mjere osmišljene radi očuvanja kvalitete usmenog prevođenja i zdravlja usmenih prevoditelja, te da se istovremeno rješavaju potrebe koje proizlaze iz promjenjivih obrazaca aktivnosti Parlamenta i učinkovitog korištenja resursa; poziva glavnog tajnika da i dalje blisko surađuje s usmenim prevoditeljima;

103.   ustraje u stavu da je moguće ostvariti dodatno povećanje učinkovitosti u pružanju usluga usmenog prevođenja, ponajprije povećanjem učinkovitosti službe koja je trenutačno još uvijek pod pritiskom pravila iz 2005. godine koja više nisu u skladu s rasporedom sjednica u instituciji; traži da se ispita može li se učinkovitost povećati i u odjelima za administrativnu podršku glavne uprave INTE;

104.   traži da se preispita je li odgovarajući broj unutarnjih usmenih prevoditelja također zajamčen tijekom glavnih radnih dana Parlamenta;

105.   poziva Glavnu upravu za usmeno prevođenje i konferencije da poduzme sve potrebne mjere upravljanja u cilju unapređenja informatičkih alata i tehničke podrške za prevoditelje kako bi bili na istoj razini kao alati i podrška u Komisiji, povećanja produktivnosti u pogledu zadaća usmenog prevođenja, usklađivanja opterećenja pojedinih prevoditelja te jamčenja prisutnosti i raspoloživosti usmenih prevoditelja tijekom glavnih radnih dana Parlamenta, istovremeno poštujući njihova socijalna prava; naposljetku traži od glavnog tajnika da predstavi novi koncept u cilju učinkovitog i isplativog korištenja osoblja, koji bi se trebao temeljiti na dogovoru s usmenim prevoditeljima;

106.   smatra da bi se boljim pružanjem usluga usmenog prevođenja, posebno zajedno s Komisijom u okviru međuinstitucijske suradnje, zajamčilo njihovo učinkovitije korištenje;

Glavna uprava za financije

Putnička agencija

107.   pozdravlja što se napuci koje je glavna uprava FINS dala putničkoj agenciji da traži najbolje cijene učinkovito primjenjuju; nadalje potiče putničku agenciju da poboljša usporedbu i pokuša postići dogovore s glavnim zrakoplovnim poduzećima u vezi s više fleksibilnosti i jeftinijim cijenama, istovremeno jamčeći mogućnost promjena i otkazivanja putnih aranžmana; poziva putničku agenciju da aktivno traži što jeftinije karte i ponude prilikom rezervacije te da, općenito gledano, ponudi kompetitivnije cijene uzimajući u obzir sva zrakoplovna poduzeća; poziva glavnu upravu FINS da osmisli ispitivanje među korisnicima o razini zadovoljstva s uslugama putničke agencije kako bi se utvrdila daljnja područja za poboljšanje;

108.   prima na znanje poteškoće pri obradi zahtjeva za putovanje koji dolaze od tako velike i aktivne institucije kao što je Parlament koju odlikuju određene posebnosti (fleksibilnost, otkazivanja u zadnjoj minuti) svojstvene naravi posla;

109.   poziva glavnu upravu FINS da u tijesnoj suradnji s glavnim upravama SAFE i COMM ponovno ocijeni nacrte mjera za nepredviđene događaje u hitnim slučajevima kako bi se bolje rješavale nove sigurnosne prijetnje, posebno kada je riječ o misijama među različitim mjestima rada institucije;

Dobrovoljni mirovinski fond

110.   napominje da je dobrovoljni mirovinski fond povećao procjenu svog aktuarskog deficita koji je izračunan na temelju imovine fonda te je na kraju 2014. iznosio 270,3 milijuna EUR (2013: 207,9 milijuna EUR.); naglašava da to pobuđuje zabrinutost u pogledu preuranjenog rasipanja kapitala fonda;

111.   naglašava da su predviđene obveze fonda za budućnost raspoređene na više desetljeća; poziva Predsjedništvo da razmotri koje su opcije na raspolaganju kako bi se poboljšala likvidnost fonda;

112.  traži da se rezultati vanjske procjene koju je Parlament zatražio svojom gore navedenom Rezolucijom o razrješnici za financijsku godinu 2013. dostave bez daljnjeg kašnjenja; smatra da je odbor dobrovoljnog mirovinskog fonda prvenstveni krivac za razmjere deficita fonda; poziva da se razradi koncept privatnog mirovinskog fonda kako bi se smanjile obveze postojećeg fonda; poziva Predsjedništvo da odmah nakon što zaprimi vanjsku procjenu izradi prijedlog za sveobuhvatan akcijski plan kojim će se uzeti u obzir odgovornosti Parlamenta; drži da će biti nužno smanjiti mirovinske beneficije članova koji uplaćuju u fond;

113.   poziva Predsjedništvo da čim prije izradi ocjenu aktualnog stanja mirovinskog fonda;

Parlamentarna pomoć

114.   pozdravlja nova, stroža pravila koja se primjenjuju na lokalne asistente i pružatelje usluga; napominje da su neke točke novih pravila i dalje nejasne te da ostavljaju prostor za pogrešno tumačenje; poziva na dodatno pojašnjenje tih točaka, posebno u vezi s dodatnim aktivnostima lokalnih asistenata i pružatelja usluga; naglašava da bi obje spomenute skupine trebalo strogo nadgledati;

115.   pozdravlja stvaranje e-Portala zastupnika; smatra to isplativim i učinkovitim načinom za pregled financija u skladu s politikom „bez papira” koju vodi Parlament; poziva DG FINS da aktivno promiče njegovo korištenje među svim zastupnicima u Europskom parlamentu;

Glavna uprava za inovacije i tehnološku podršku

116.   napominje da provedba politike sigurnosti informacija u Parlamentu iziskuje izradu koordinirane i usklađene strategije korporativne sigurnosti;

117.   poziva na jačanje sustava informacijske sigurnosti kako bi se informacije zaštitile od neovlaštenog pristupa te istovremeno zajamčilo njihovo otkrivanje, kao i zaštita od ometanja, izmjena ili uništavanja, u cilju očuvanja njihova integriteta, povjerljivosti i dostupnosti;

118.   prima na znanje da je provedena neovisna vanjska revizija informacijskih i komunikacijskih tehnologija, u skladu sa zahtjevom upućenim u postupku davanja razrješnice za 2013. godinu; nadalje napominje da je cilj revizije bio utvrditi kapacitete Parlamenta u pogledu informacijskih i komunikacijskih tehnologija i potencijalnu izloženost cyber-prijetnjama, kako bi se mogao napraviti plan za poboljšanje sigurnosti u tom području koji će sadržavati raspored radnji potrebnih za općenito jačanje razine sigurnosti u Parlamentu; poziva na donošenje uredbe o cyber-sigurnosti kojom će se Parlamentu omogućiti da učinkovito zaštiti sustave informacija te da zajamči sigurnost zastupnika u slučaju cyber-napada;

119.   izražava zabrinutost zbog činjenice da je procjenom organizacije, razvoja i kapaciteta u pogledu sigurnosti informacijskih i komunikacijskih tehnologija Parlamenta koja iz izvršena u skladu sa standardom ISO 27002:2013 i međunarodno prihvaćenim najboljim praksama utvrđena relativno niska razina stupnja razvoja organizacijske sigurnosti;

120.   poziva da se redovito testira otpornost na stres sigurnosnih sustava Parlamenta u području informacijskih i komunikacijskih tehnologija;

121.   prima na znanje da Predsjedništvo na svojoj sjednici održanoj 7. rujna 2015. usvojilo sigurnosnu politiku u području informacijskih i komunikacijskih tehnologija; naglašava da je potrebno hitno implementirati znatno robusniju sigurnosnu politiku u području informacijskih i komunikacijskih tehnologija u skladu s planom Parlamenta za opću informacijsku strategiju;

122.   izražava kritiku zbog uporabe službenog računa na Twitteru „predsjednika Europskog parlamenta” u svrhu političke kampanje i stavljanje poveznice na stranačke internetske stranice;

Glavna uprava za sigurnost i zaštitu

123.   prima na znanje da je po donošenju opće sigurnosne strategije internalizacija sigurnosnih službi završena u prosincu 2014. (Bruxelles), odnosno 1. srpnja 2015. (Strasbourg); naglašava da bi daljnje sigurnosne mjere te hitne izmjene opće sigurnosne strategije koju je Predsjedništvo donijelo 2011. godine trebalo donositi uzimajući u obzir novonastalo sigurnosno okruženje;

124.   izražava zabrinutost zbog različitih pristupa u pogledu sigurnosti zgrada Parlamenta koje provode nadležna tijela u Bruxellesu i Strasbourgu; smatra da je neophodna tijesna suradnja s belgijskim, luksemburškim i francuskim vlastima kako bi se poboljšao sigurnosni perimetar oko zgrada Parlamenta;

125.   poziva na učinkovitu provjeru svih članova sigurnosnog osoblja kako bi se zajamčilo da su sposobni izvršavati svoje zadaće kada je riječ o pouzdanosti i razini profesionalnih kompetencija;

126.   inzistira da se jačanju sigurnosti u zgradama Parlamenta i u njihovoj neposrednoj okolini mora dati prioritet; s obzirom na trenutačno sigurnosno stanje smatra nužnim osigurati odgovarajuću opremu i radne uvjete za osoblje koje radi na poslovima osiguranja;

127.   poziva da se izvrši revizija sigurnosnih mjera u zgradama Parlamenta i da se uvede stroži nadzor na ulazima u parkirališta Parlamenta uvođenjem sustava za automatsko prepoznavanje registarskih tablica; zahtijeva da se uvede središnja nadzorna točka preko koje bi se provjeravali svi vanjski pružatelji usluga koji imaju pristup u zgrade Parlamenta;

128.   podsjeća na slučajeve krađa koji su se dogodili u uredima zastupnika; poziva DG INLO i DG SAFE da zajamče veću sigurnost i transparentnost u vezi s izvođačima radova i osobljem zaduženim za održavanje koji imaju pristup uredima;

129.   smatra da je ključno uvesti robusne sustave provjere prije zapošljavanja, obvezujući postupak kojim se regulira prestanak rada osoblja i prikladnu strukturu za upravljanje sigurnošću te provesti odgovarajuće osposobljavanje u pogledu upravljanja krizama;

130.   podsjeća na incident od 7. listopada 2014. s kurdskim prosvjednicima; poziva da se izvrši sveobuhvatna i povjerljiva procjena sigurnosnih službi Parlamenta; pozdravlja činjenicu da je, kao prvi korak k jačanju suradnje u području sigurnosti, uspostavljena skupina na visokoj razini u kojoj sudjeluju predstavnici Parlamenta, Komisije, Vijeća i Belgije; poziva na daljnju suradnju s nacionalnim i međunarodnim sigurnosnim službama;

131.   inzistira na tomu da je, kako bi se zajamčila odgovarajuća razina zaštite informacija i komunikacija u Parlamentu, potrebno ostvariti višu razinu suradnje između glavnih uprava SAFE i ITEC;

Ekološki prihvatljiviji Parlament

132.   pozdravlja pozitivne nalaze revizije koju je Revizorski sud proveo 2013. i 2014. u kojoj se navodi da je od 14 revidiranih europskih institucija Europski parlament imao najambiciozniju strategiju za smanjenje emisije CO2;

133.   upozorava na činjenicu da videokonferencije i rad na daljinu mogu doprinijeti učinkovitijem korištenju radnog vremena i ekološki prihvatljivijem Parlamentu te istovremeno smanjenju administrativnih i putnih troškova;

Zelena javna nabava i EMAS

134.   poziva glavnog tajnika da osmisli plan smanjenja broja transportnih kovčega dopuštenih tijekom parlamentarnih putovanja; predlaže da se uvede sustav „transportnih kovčega na zahtjev” ili „sustav dijeljenja transportnih kovčega”, čime će se smanjiti financijski trošak i trošak u smislu ugljičnog otiska;

135.   pozdravlja dodatne mjere kojima se neutraliziraju emisije koje je nemoguće spriječiti; poziva Parlament da osmisli dodatne politike neutralizacije emisija CO2, pa i u pogledu akreditiranih parlamentarnih asistenata;

Klubovi zastupnika (proračunska stavka 4 0 0)

136.  primjećuje da su 2014. odobrena sredstva, unesena u proračunsku stavku 4 0 0 koja se odnosi na klubove zastupnika i nezavisne zastupnike, korištena kako slijedi:

Klub zastupnika

Prvo polugodište 2014.

Drugo polugodište 2014.

Godišnja odobrena sredstva

Vlastita sredstva i prenesena odobrena sredstva*

Rashodi

Stopa korištenja godišnjim odobrenim sredstvima

Iznos prenesen u iduće razdoblje

Godišnja odobrena sredstva

Vlastita sredstva i prenesena odobrena sredstva

Rashodi

Stopa korištenja godišnjim odobrenim sredstvima

Iznos prenesen u iduće razdoblje (2015.)

PPE

11 147

7 813

11 311

101 %

7 649

8 772

7 744

6 485

74 %

9 960

S&D

7 956

4 619

8 415

106 %

4 160

7 663

4 194

6 435

84 %

5 422

ECR

2 128

1 053

2 731

128 %

450

2 886

457

1 745

60 %

1 598

ALDE

3 401

1 759

3 644

107 %

1 516

2 813

1 531

1 847

66 %

2498

GUE/NGL

1 374

417

1 519

111 %

272

2 153

272

1 170

54 %

1 255

Verts/ALE

2 211

1 388

2 689

122 %

911

2 081

912

1 707

82 %

2 146

EFDD

1 229

1 137

1 544

126 %

822

2 002

827

1 164

58 %

1287

Nezavisni zastupnici

753

441

715

95 %

92

1 238

92

566

46 %

533

Ukupno

30 200

18 626

32 567

 

15 872

29 608

16 030

21 118

 

29 442

*  svi iznosi izraženi su u tisućama EUR

Europske političke stranke i europske političke zaklade

137.  primjećuje da su 2014. odobrena sredstva knjižena u proračunsku stavku 4 0 2 korištena kako slijedi(11):

Stranka

Pokrata

Vlastita sredstva*

Bespovratna sredstva EP-a

Ukupni prihodi(12)

Bespovratna sredstva EP-a izražena kao postotak prihvatljivih rashoda (do 85 %)

Višak prihoda (prijenos u pričuve) ili gubitak

Europska pučka stranka

PPE

2,126

9,327

13,605

85%

345

Stranka europskih socijalista

PES

1.0831,083

5,297

7,864

85 %

78

Savez liberala i demokrata za Europu

ALDE

759

2,813

3,582

85 %

173

Europska stranka zelenih

EGP

575

1,918

2,493

84%

50

Savez europskih konzervativaca i reformista

AECR

373

1,943

2,376

85 %

0

Stranka europske ljevice

EL

282

1,219

1,501

85 %

54

Europska demokratska stranka

EDP/PDE

123

565

730

85%

13

EUDemokrati

EUD

49

274

340

85%

0

Europski slobodni savez

EFA

126

526

708

85%

0

Europski kršćanski politički pokret

ECPM

73

388

475

85%

4

Europski savez za slobodu

EAF

93

521

614

84%

-3

Savez europskih nacionalnih pokreta

AEMN

117

363

480

85%

37

Pokret za Europu sloboda i demokracije

MELD

124

635

941

85%

5

Ukupno

 

5,903

25,789

35,709

85%

756

(*)  svi iznosi izraženi su u tisućama EUR

 

138.  primjećuje da su 2014. odobrena sredstva knjižena u proračunsku stavku 4 0 3 korištena kako slijedi(13):

Zaklada

Pokrata

Povezana sa strankom

Vlastita sredstva*

Bespovratna sredstva EP-a

Ukupni prihodi

Bespovratna sredstva EP-a izražena kao postotak prihvatljivih rashoda (do 85 %)

Centar za europske studije Wilfried Martens

WMCES

PPE

831

4,203

5,034

85 %

Zaklada za europske napredne studije

FEPS

PES

636

3,087

3,723

85 %

Europski liberalni forum

ELF

ALDE

169

941

1,110

85 %

Zelena europska zaklada

GEF

EGP

174

914

1,088

85 %

Izmijenimo Europu

TE

EL

111

587

698

85 %

Institut europskih demokrata

IED

PDE

43

265

308

85 %

Centar Maurits Coppieters

CMC

EFA

48

216

264

85%

Novi smjer – Zaklada za europsku reformu

ND

AECR

195

915

1,110

85%

 

 

 

 

 

 

 

Europski zaklada za slobodu

EFF

EAF

45

244

289

85%

Organizacija za europsku međudržavnu suradnju

OEIC

EUD

21

135

156

85%

Kršćanska politička zaklada za Europu

CPFE

ECPM

37

187

224

85%

Zaklada za Europu sloboda i demokracije

FELD

MELD

62

271

333

85%

Identités & Traditions européennes

ITE

AEMN

42

174

216

85%

Ukupno

 

 

2,414

12,139

14,553

85%

(*)  svi iznosi izraženi su u tisućama EUR

 

-

2,229

11,325

13,554

85 %

REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJAU NADLEŽNOM ODBORU

Datum usvajanja

7.4.2016

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

21

6

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Louis Aliot, Jonathan Arnott, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Richard Ashworth, Benedek Jávor, Andrey Novakov, Markus Pieper, Julia Pitera, Miroslav Poche, Patricija Šulin

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Reimer Böge, Luke Ming Flanagan, Arne Gericke, Siôn Simon, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Claudiu Ciprian Tănăsescu

(1)

SL L 51, 20.2.2014.

(2)

SL C 377, 13.11.2015., str. 1.

(3)

SL C 247, 28.7.2015., str. 1.

(4)

SL C 373, 10.11.2015., str. 1.

(5)

SL C 377, 13.11.2015., str. 146.

(6)

SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(7)

PE 349.540/Bur/ann/def.

(8)

  PE 422.541/Bur.

(9)

  Rezolucija Europskog parlamenta od 29. travnja 2015. s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2013., dio I. – Europski parlament (SL L 255, 30.9.2015., str. 3.).

(10)

  Rezolucija Europskog parlamenta od 16. travnja 2014. s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2012., dio I. – Europski parlament (SL L 266, 5.9.2014., str. 3.).

(11)

  Izvor: PV BUR. (PE 538.295/BUR) i PV BUR. (PE 538.297/BUR) točka 12.

(12)

 

(13)

  Izvor: PV BUR. (PE 538.295/BUR) i PV BUR. (PE 538.297/BUR) točka 12.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti