Postup : 2015/2155(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0135/2016

Predkladané texty :

A8-0135/2016

Rozpravy :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Hlasovanie :

PV 28/04/2016 - 4.14
CRE 28/04/2016 - 4.14
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0150

SPRÁVA     
PDF 909kWORD 274k
12.4.2016
PE 571.616v01-00 A8-0135/2016

o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2014, oddiel I – Európsky parlament

(2015/2155(DEC))

Výbor pre kontrolu rozpočtu

Spravodajca: Markus Pieper

 1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU


1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2014, oddiel I – Európsky parlament

(2015/2155(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2014(1),

–  so zreteľom na konsolidovanú ročnú účtovnú závierku Európskej únie za rozpočtový rok 2014 (COM(2015)0377 – C8-0200/2015)(2),

–  so zreteľom na správu o rozpočtovom a finančnom hospodárení za rozpočtový rok 2014, oddiel I – Európsky parlament(3),

–  so zreteľom na výročnú správu vnútorného audítora za rozpočtový rok 2014,

–  so zreteľom na výročnú správu Dvora audítorov o plnení rozpočtu za rozpočtový rok 2014 spolu s odpoveďami inštitúcií(4),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(5) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2014 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 314 ods. 10 a článok 318 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(6), a najmä na jeho články 164, 165 a 166,

–  so zreteľom na rozhodnutie Predsedníctva z 27. apríla 2005 o vnútorných pravidlách pre plnenie rozpočtu Európskeho parlamentu(7), a najmä na jeho článok 13,

–  so zreteľom na rozhodnutie Predsedníctva z 16. júna 2014 o vnútorných pravidlách pre plnenie rozpočtu Európskeho parlamentu(8), a najmä na jeho článok 22,

–  so zreteľom na článok 94, článok 98 ods. 3 a prílohu V k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0135/2016),

A.  keďže predseda prijal 8. júla 2015 účtovnú závierku Parlamentu za rozpočtový rok 2014,

B.  keďže generálny tajomník ako poverený hlavný povoľujúci úradník 18. septembra 2015 potvrdil, že má primeranú istotu, že zdroje pridelené do rozpočtu Európskeho parlamentu sa použili na plánovaný účel a podľa zásady riadneho finančného hospodárenia;

C.  keďže podľa článku 166 ods. 1 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 sa vyžaduje, aby každá inštitúcia Únie prijala všetky vhodné kroky s cieľom reagovať na poznámky pripojené k rozhodnutiu Európskeho parlamentu o absolutóriu;

1.  udeľuje svojmu predsedovi absolutórium za plnenie všeobecného rozpočtu Európskeho parlamentu za rozpočtový rok 2014;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

2. NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2014, oddiel I – Európsky parlament

(2015/2155(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2014, oddiel I – Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 94, článok 98 ods. 3 a prílohu V k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0135/2016),

A.  keďže účtovník Európskeho parlamentu vo svojom overení konečnej účtovnej závierky za rok 2014 konštatoval, že získal primeranú istotu, že účtovná závierka vyjadruje pravdivo a verne zo všetkých významných hľadísk finančnú situáciu Európskeho parlamentu a že nezistil žiadne okolnosti, ktoré by boli dôvodom na vznesenie výhrad;

B.  keďže Dvor audítorov vo svojom audite dospel k záveru, že nezistil žiadne vážne nedostatky vo zvolených systémoch a výročných správach o činnosti inštitúcií a orgánov;

C.  keďže Výbor pre kontrolu rozpočtu v súlade s bežným postupom zaslal administratíve Parlamentu dotazník a odpovede naň prijal a prediskutoval za prítomnosti podpredsedu zodpovedného za rozpočet, generálneho tajomníka a vnútorného audítora;

D.  keďže pokiaľ ide o kvalitu, účinnosť a účelnosť v riadení verejných financií, stále existuje priestor na zlepšenie a je potrebná kontrola, aby sa zabezpečilo, že politické vedenie a administratíva Parlamentu nesú zodpovednosť voči občanom Únie;

Účty Európskeho parlamentu

1.  konštatuje, že konečné rozpočtové prostriedky Európskeho parlamentu na rok 2014 predstavovali sumu 1 755 631 742 EUR alebo 20,13 % okruhu V viacročného finančného rámca (VFR) vyčleneného na administratívne výdavky inštitúcií Únie ako celku na rok 2014, čo v porovnaní s rozpočtom na rok 2013 predstavuje zvýšenie o 0,3 % (1 750 463 939 EUR);

2.  konštatuje, že celkové príjmy zapísané v účtovnej závierke k 31. decembru 2014 boli na úrovni 174 436 852 EUR (158 117 371 EUR v roku 2013) vrátane pripísaných príjmov vo výške 26 979 032 EUR (25 991 783 EUR v roku 2013);

3.  pripomína, že štyri kapitoly predstavovali v roku 2014 72 % celkovej výšky záväzkov: kapitola 10 (Členovia inštitúcie), kapitola 12 (Úradníci a dočasní zamestnanci), kapitola 20 (Budovy a súvisiace náklady) a kapitola 42 (Výdavky, ktoré sa vzťahujú na asistentskú výpomoc);

4.  berie na vedomie údaje, na základe ktorých sa vykonala účtovná závierka Európskeho parlamentu za rozpočtový rok 2014, a to:

a) Dostupné rozpočtové prostriedky (v EUR)

rozpočtové prostriedky na rok 2014:

1 755 631 742

neautomatické prenosy z rozpočtového roka 2013:

734 000

automatické prenosy z rozpočtového roka 2013:

277 774 604

rozpočtové prostriedky zodpovedajúce pripísaným príjmom za rok 2014:

26 979 032

prenosy zodpovedajúce pripísaným príjmom z roku 2013:

106 934 452

Spolu:

2 168 053 830

b) Využitie rozpočtových prostriedkov v rozpočtovom roku 2014 (v EUR)

záväzky:

2 138 652 789

vykonané platby:

1 742 390 229

automaticky prenesené rozpočtové prostriedky vrátane prostriedkov pochádzajúcich z pripísaných príjmov:

383 988 975

neautomaticky prenesené rozpočtové prostriedky:

0

zrušené rozpočtové prostriedky:

39 918 558

c) Rozpočtové príjmy (v EUR)

prijaté v roku 2014:

174 436 852

d) Celková súvaha k 31. decembru 2014 (v EUR)

1 476 824 398

5.  konštatuje, že celkovo sa z okruhov predbežných rozpočtových prostriedkov a z iných zdrojov presunulo 71 500 000 EUR tak, aby sa podporilo financovanie ročných splátok nájomného za budovu Konrad Adenauer v Luxemburgu a jej rozšírenia a modernizácie; poznamenáva, že to predstavuje 4 % konečných rozpočtových prostriedkov za rok 2014;

Výroky Dvora audítorov o spoľahlivosti účtovnej závierky za rok 2014 a o zákonnosti a riadnosti príslušných operácií

6.  pripomína, že Dvor audítorov vykonáva osobitné posúdenie administratívnych a iných výdavkov ako jednej skupiny politík pre všetky inštitúcie Únie vrátane Európskeho parlamentu a že celkovo audítorské dôkazy naznačujú, že výdavky na administratívu nevykazujú závažnú úroveň chýb; berie na vedomie, že podľa kontrol operácií predstavuje odhadovaná úroveň chybovosti v okruhu 5 VFR na administratívu 0,5 % (nižšia ako 1 % v roku 2013);

7.  pripomína, že audit obsahoval preskúmanie vzorky 129 platobných transakcií vrátane 92 platieb miezd a dôchodkov, súvisiacich príspevkov a nákladov na ostatných zamestnancov, 14 platieb v súvislosti so zmluvami týkajúcimi sa budov a 23 platieb v súvislosti s inými výdavkami (energia, komunikácia, informačné technológie atď.); zdôrazňuje, že zo 129 auditovaných transakcií vykazovalo chybu 20 (15,5 %); berie na vedomie, že pokiaľ ide o 12 vyčísliteľných chýb, odhaduje sa chybovosť na úrovni 0,5 %;

8.  zdôrazňuje odporúčanie Dvora audítorov, aby Parlament posilnil svoje kontroly nákladov uhrádzaných európskymi politickými stranami ich pridruženým organizáciám, vypracoval vhodné pravidlá verejného obstarávania pre európske politické strany a monitoroval ich uplatňovanie prostredníctvom vhodných kontrol a lepších usmernení; trvá na tom, aby boli výdavky európskych politických strán úplne transparentné a aby v budúcnosti príslušný výbor podrobne preskúmal a prediskutoval túto informáciu v rámci riadneho postupu udeľovania absolutória;

Výročná správa vnútorného audítora

9.  konštatuje, že na schôdzi príslušného výboru s vnútorným audítorom, ktorá sa uskutočnila 25. januára 2016, vnútorný audítor predložil výročnú správu podpísanú 16. júla 2015, v ktorej sa uvádza, že v roku 2014 vykonal tieto audity týkajúce sa administratívy Európskeho parlamentu:

-  prierezové kroky nadväzujúce na nedoriešené opatrenia zo správ o vnútornom audite – fázy I a II z jeho práce v roku 2014;

-  poradný audit vnútorných riadiacich a kontrolných postupov v rámci riaditeľstva pre podporu demokracie (GR EXPO);

-  pravidelné hodnotenie projektu budovy Konrad Adenauer (KAD) – pozri fáza 2: Odhady, vykazovanie a kontrola projektových nákladov správy;

-  audit platov a dočasných príspevkov poslancov;

-  audit postupu udeľovania grantov v rámci GR pre komunikáciu (GR COMM);

-  audit informačných systémov infraštruktúry a operácií IT – pozri Audit 1 - prvá správa: Optimalizácia zdrojov a kontinuita IT;

-  audit uplatňovania Etického kódexu viacjazyčnosti týkajúci sa tlmočníckych služieb;

10.  zdôrazňuje, že v audite postupu udeľovania grantov vnútorný audítor konštatuje, že existuje veľký priestor na zlepšenie v určitých riadiacich a kontrolných postupoch a poskytnutie väčšieho uistenia o tom, že grantový program dosahuje svoje ciele, a to tým, že sa:

-  zabezpečí úplné zosúladenie viacročného grantového programu s cieľmi dlhodobej komunikačnej stratégie inštitúcie a jeho podpora týchto cieľov;

-  zabezpečí, že pridaná hodnota programu sa bude merať pomocou vhodných ukazovateľov výkonnosti a nástrojov;

-  uzatvoria dohody s menším počtom strategických partnerov schopných navrhnúť akčný plán, ktorý by pokryl celé obdobie dohody o partnerstve;

-  zlepší hodnotenie navrhnutých projektov vymedzením spoločnej metodiky na ich hodnotenie všetkými hodnotiacimi výbormi;

-  zlepší finančné a operačné hodnotenie dokončených projektov vo fáze konečnej platby, konkrétne toho, či sa opatrenia realizovali v súlade s ich pôvodnými cieľmi;

Audit rámca vnútornej kontroly Parlamentu

11.  konštatuje, že po výraznom pokroku zostali na konci roku 2014 len 4 nedokončené opatrenia zo 452 pôvodne dohodnutých opatrení rámca vnútornej kontroly; vyzýva vnútorného audítora, aby informoval Výbor pre kontrolu rozpočtu o pokroku dosiahnutom v prípade týchto opatrení;

Opatrenia prijaté v nadväznosti na uznesenie o absolutóriu za rok 2013

12.  berie na vedomie písomné odpovede na uznesenie o udelení absolutória za rozpočtový rok 2013(9), ktoré Výbor pre kontrolu rozpočtu dostal 15. októbra 2015; víta vystúpenie generálneho tajomníka v súvislosti s rozličnými otázkami a žiadosťami Parlamentu uvedenými v uvedenom uznesení, ako aj výmenu názorov s poslancami, ktorá nasledovala;

13.  berie na vedomie nesúlad medzi dátumami predloženia návrhu správy o absolutóriu EP a možnosťami položiť dodatočné otázky generálnemu tajomníkovi; nalieha na generálneho tajomníka, aby pred hlasovaním vo výbore poskytol odpovede na otázky predložené spravodajcom;

14.  berie na vedomie, že generálny tajomník odpovedal na dodatočné otázky poslancov len menej ako 24 hodín pred termínom predloženia pozmeňujúcich návrhov; nalieha na generálneho tajomníka, aby tento stav zlepšil;

15.  berie na vedomie odpoveď generálneho tajomníka, pokiaľ ide o prístupnosť aplikácie ePetition pre poslancov a širokú verejnosť; žiada generálneho tajomníka, aby informoval o výsledkoch konzultácií s právnou službou a aby vyhodnotil náklady rozšírenia prístupnosti aplikácie z technického a rozpočtového hľadiska;

16.  pripomína, že úlohou jedální je poskytnúť rýchle reštauračné služby poslancom a zamestnancom; je znepokojený tým, že kapacita jedální je v obdobiach špičky, najmä počas týždňov plenárnych schôdzí v Štrasburgu, obmedzená; víta dostupnosť nových vonkajších priestorov, ktoré tento problém čiastočne vyriešia vždy, keď to poveternostné podmienky umožnia; vyzýva administratívu, aby ešte zlepšila jedáleň v Štrasburgu efektívnejším využitím všetkých dostupných priestorov;

17.  poznamenáva, že Parlament začal v prípade stravovacích služieb uplatňovať zmluvy s pevnou cenou; upozorňuje, že rozpočtové prostriedky požadované na stravovacie služby sú pomerne obmedzené a predstavujú len 0,23 % ročného rozpočtu; očakáva stabilitu cien v stravovacích zariadeniach Parlamentu po opakovaných a výrazných zvýšeniach cien ponúkaných jedál;

18.  berie na vedomie, že v prípade nových zmlúv na stravovacie služby v Bruseli uzavretých v roku 2015 sa už nepočíta s exkluzivitou jedného poskytovateľa; očakáva, že plánované menšie stravovacie zariadenia v Bruseli budú prevádzkované so zreteľom na rôznorodosť prevádzkovateľov, aby sa zabezpečili kvalitné služby za dostupnú cenu;

19.  so znepokojením konštatuje, že keďže ceny sa zvýšili, viedlo to k neodôvodneným znevýhodneným cenám, najmä pre asistentov, stážistov a návštevníkov; zdôrazňuje, že tieto zvýšenia znamenajú, že ceny v Parlamente sú teraz prakticky rovnaké ako v okolitých reštauráciách a baroch; so znepokojením tiež konštatuje, že zatiaľ čo ceny stúpli, kvalita jedál sa výrazne zhoršila;

20.  domnieva sa, že viaceré týždne, v ktorých sú poslanci vo volebnom obvode, a týždne, v ktorých prebiehajú plenárne schôdze, sú obdobiami, kedy jedálne a bufety nie sú využité v plnej miere; navrhuje, aby dohody s poskytovateľmi stravovacích služieb zohľadnili možnosť zamestnania pracovníkov týchto zariadení inde počas týždňov, keď nie sú všetky jedálne a bufety otvorené;

21.  vyzýva administratívu, aby posúdila a navrhla štruktúru cien, ktorá zohľadní nové pravidlá a zároveň zabezpečí možnosť zliav pre stážistov s možnosťou výberu položiek z jedálneho lístka za prijateľné ceny;

22.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že administratíva nie je schopná poskytnúť údaje o meniacom sa počte jedál ponúkaných počas rôznych parlamentných týždňov a dní; zaujíma ho, ako je možné vykonávať kontrolu zmluvných dodávateľov, ak nie sú k dispozícii takéto základné informácie; vyzýva administratívu, aby zodpovednému výboru sprístupnila zmluvu o poskytovaní stravovacích služieb, ktorá nadobudla účinnosť 26. septembra 2015 a poskytovala podrobné údaje o ponúkaných jedlách;

23.  zdôrazňuje, že v správe Dvora audítorov prijatej 11. júla 2014 sa uvádza, že ak by Parlament centralizoval svoju činnosť, potenciálne úspory v rozpočte Únie by sa pohybovali vo výške približne 114 miliónov EUR ročne; opakuje svoju výzvu Parlamentu a Rade, aby s cieľom vytvoriť dlhodobé úspory v rozpočte Únie riešili potrebu vytvorenia plánu na zavedenie jediného sídla, ako uviedol Parlament v niekoľkých predchádzajúcich uzneseniach;

Absolutórium za rok 2014:

24.  berie na vedomie kvalitu výmeny názorov medzi podpredsedom zodpovedným za rozpočet, generálnym tajomníkom a Výborom pre kontrolu rozpočtu za prítomnosti člena Dvora audítorov a vnútorného audítora, ktorá sa uskutočnila 4. februára 2016; víta ústretovosť generálneho tajomníka a požaduje viac príležitostí na diskusie s ním vo Výbore pre kontrolu rozpočtu o otázkach, ktoré majú vplyv na rozpočet EP;

25.  berie na vedomie podpísanie dohody o spolupráci s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom (EHSV) a Výborom regiónov 5. februára 2014; žiada vypracovať konkrétne a podrobné ustanovenia o fungovaní služieb, ktoré spoločne využívajú tri inštitúcie; trvá na tom, že rozvoj tejto dohody musí byť vyvážený a výhodný pre všetky tri inštitúcie za rovnakých podmienok; požaduje, aby sa pri preskúmaní tejto dohody v polovici trvania vykonalo hodnotenie pre každú inštitúciu o vplyve tejto dohody z hľadiska ľudských zdrojov, synergií, pridanej hodnoty a obsahu, ako aj podrobné posúdenie úspor a/alebo zvýšenia rozpočtových výdavkov vyplývajúcich z dohody, s osobitným zameraním na kapitoly venované personálu; žiada, aby bol naďalej informovaný o ďalších opatreniach v súvislosti s dohodou;

26.  pripomína, že v rámci uvedenej dohody sa postúpi Parlamentu najviac 80 úradníkov z Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru a Výboru regiónov (z prekladateľského oddelenia, ako aj asistenti), ktorí budú pracovať v rámci novej výskumnej služby Európskeho parlamentu (EPRS); zastáva názor, že tento presun by umožnil zvýšiť objem internej produktivity v Parlamente, pričom menej rozpočtových prostriedkov sa vynaloží na zadávanie externých štúdií, hodnotení a posudkov; so znepokojením konštatuje, že doteraz bolo do EPRS presunutých 25 úradníkov Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru a 24 úradníkov Výboru regiónov, ktorí sú väčšinou veľmi blízko dôchodkovému veku, čo pre oba tieto výbory znamená výrazné úspory v kapitolách venovaných personálu, a to na úkor výrazného zvýšenia rozpočtu Parlamentu v krátkodobom (platy) aj dlhodobom horizonte (dôchodky);

27.  víta uverejnenie mien poskytovateľov služieb na domovskej stránke poslancov Európskeho parlamentu, popri údajoch o akreditovaných asistentoch poslancov a miestnych asistentoch zamestnaných poslancami;

28.  vyjadruje poľutovanie nad presunom povinností z administratívy na kancelárie poslancov; požaduje zmenu týkajúcu sa administratívy s cieľom overiť, ktoré povinnosti (napr. zodpovednosť za poistenie stážistov) sa môžu presunúť späť na administratívu;

29.  zdôrazňuje potrebu transparentnejšej a prístupnejšej práce interných rozhodovacích orgánov Parlamentu, najmä Predsedníctva; žiada, aby sa programy schôdzí a zápisnice zo zasadnutí uverejňovali na intranete a aby sa včas a systematicky zasielali poslancom;

30.  upozorňuje, že administratívna záťaž kancelárií poslancov sa vo všeobecnosti tiež zvýšila, a požaduje racionalizáciu formulárov, ktoré sa musia používať na vnútorné parlamentné postupy, ako je prijímanie nových asistentov;

31.  poznamenáva, že po značnom oneskorení boli prijaté vnútorné pravidlá týkajúce sa oznamovania korupcie, ktoré nadobudli účinnosť v januári 2016; vyjadruje znepokojenie v súvislosti s nedostatočnou ochranou udelenou oznamovateľom a naliehavo žiada Parlament, aby zabezpečil dodržiavanie ich práv v plnej miere; vyzýva Predsedníctvo, aby rozšírilo vnútorné pravidlá pre oznamovanie korupcie aj na akreditovaných asistentov a žiada, aby boli ekvivalentné vnútroštátne právne predpisy uplatňované aj na miestnych asistentov;

32.  žiada vysvetlenie toho, akým spôsobom sa uskutočňuje oficiálna a neoficiálna spolupráca s úradom OLAF v súvislosti so zúčtovaniami poslancov; upriamuje pozornosť na informácie poskytnuté tretím stranám aspoň v jednom prípade; považuje to za porušenie nezávislosti mandátu poslancov;

33.  konštatuje, že bolo náročné v plnej miere odlíšiť politické činnosti predsedu od jeho prípravy ako najvyššieho kandidáta na vedenie Strany európskych socialistov vo voľbách do Európskeho parlamentu v roku 2014; domnieva sa, že tieto dve úlohy neboli jednoznačne odlíšené; požaduje jasné oddelenie činností držiteľov funkcií a kandidátov v kampani pred európskymi voľbami; vyjadruje poľutovanie nad tým, že zamestnanci Parlamentu sa minimálne nepriamo zapojili do prípravy kampane, a žiada, aby sa takéto praktiky v budúcnosti už neopakovali; v tejto súvislosti vyjadruje poľutovanie nad tým, že predseda zmenil profil predsedníctva Európskeho parlamentu v aplikácii Twitter na svoj osobný profil a používal ho v kampani;

34.  poveruje EPRS, aby uskutočnila komparatívnu analýzu právneho rámca upravujúceho kompatibilitu kandidátov uchádzajúcich sa vo volebných kampaniach v iných medzinárodných organizáciách a v členských štátoch (voľba predsedu vlády, generálneho tajomníka, kancelára atď.);

35.  víta poskytnutý zoznam služobných ciest predsedu počas prvých šiestich mesiacov volebného roka v odpovedi na dotazník týkajúci sa absolutória za rok 2014; požaduje dodatočné informácie o spôsobe dopravy, ktorú predseda použil na cestu z Bruselu do týchto miest, a či boli prenajaté aj súkromné lety;

36.  poznamenáva, že v období od 22. januára do 18. apríla Predseda absolvoval oficiálne medzinárodné služobné cesty najmä na stretnutia s vládnymi predstaviteľmi a oficiálnymi zastúpeniami spojenými so socialistickými stranami a organizáciami; požaduje v tejto súvislosti ďalšie informácie;

37.  požaduje ďalšie informácie o kampaniach všetkých hlavných kandidátov (Spitzenkandidaten), najmä o tom, či ich počas volebnej kampane sprevádzali úradníci a iní stáli zamestnanci, ktorí neboli na dovolenke; víta dodatočné informácie, ktoré predseda poskytol, a požaduje rovnakú úroveň transparentnosti od ostatných kandidátov;

38.  pripomína svoje uznesenie o udelení absolutória za rozpočtový rok 2012(10), v ktorom požadoval podrobné informácie o tom, „ako predseda ako politicky neutrálna postava oddeľuje svoje povinnosti v úrade od príprav, keď má stáť na čele zoznamu sociálnych demokratov vo voľbách do Európskeho parlamentu, najmä čo sa týka zamestnancov jeho kabinetu a informačných kancelárií Európskeho parlamentu, ako aj cestovných výdavkov (ods. 51)“;

Príspevok na všeobecné výdavky (PVV)

39.  pripomína, že PVV je určený na financovanie výdavkov poslanca v členskom štáte zvolenia, ako sú nájomné na kancelárske priestory, zariadenie, zásoby, dokumentácia alebo logistické organizovanie podujatí; berie na vedomie, že komplexný systém kontroly použitia príspevkov poslancov počas ich mandátu by si vyžiadal 40 až 75 nových administratívnych pracovných miest, čo je v rozpore s plánom znižovania počtu zamestnancov;

40.  podporuje potrebu väčšej transparentnosti, pokiaľ ide o PVV; nalieha na Predsedníctvo, aby zrevidovalo zoznam výdavkov, ktoré sa môžu uhrádzať z PVV;

41.  opäť zdôrazňuje výzvu na väčšiu transparentnosť v súvislosti s PVV pre poslancov; vyzýva Predsedníctvo, aby pracovalo na vymedzení presnejších pravidiel týkajúcich sa zodpovednosti za výdavky povolené v rámci týchto príspevkov bez toho, aby znamenali dodatočné náklady a administratívnu záťaž pre členov;

Riadenie programu príspevkov pre skupiny návštevníkov

42.  víta lepšie zosúladenie príspevkov Parlamentu pre skupiny návštevníkov so skutočnými vynaloženými nákladmi; je však hlboko znepokojený tým, že podľa vnútorného audítora Parlamentu je to to najdôležitejšie opatrenie;

43.  je znepokojený tým, že finančné prostriedky spojené so skupinami návštevníkov v roku 2014 sa stále vyplácali najmä v hotovosti: v roku 2013 bolo z výdavkov vo výške 24 593 928,16 EUR zaplatených 73,14 % v hotovosti a 26,86 % bankovým prevodom a v roku 2014 z výdavkov vo výške 22 281 749,46 EUR 71,15 % v hotovosti a 28,85 % bankovým prevodom;

44.  berie na vedomie, že Dvor audítorov v situačnej správe o finančnom hospodárení s rozpočtom Únie označil hotovostné platby na úhradu nákladov pre skupiny návštevníkov za vysokorizikovú skutočnosť; požaduje preto, aby sa hotovostné platby na úhradu nákladov pre skupiny návštevníkov v čo najväčšej možnej miere obmedzili; upozorňuje na vysoké riziko poškodenia dobrej povesti Parlamentu a vážne bezpečnostné riziko pri vykonávaní hotovostných platieb skupinám návštevníkov; berie na vedomie praktické aspekty a požaduje, aby sa pred prijatím nových pravidiel upravujúcich prijímanie skupín návštevníkov zvážili alternatívne a efektívne možnosti namiesto platieb;

Register transparentnosti a konfliktov záujmov

45.  víta skutočnosť, že Komisia začala postup verejnej konzultácie so zreteľom na revíziu v súčasnosti platného registra transparentnosti Komisie a Parlamentu a jeho rozšírenie aj na Radu; žiada, aby sa ihneď po verejnej konzultácii zriadila medziinštitucionálna pracovná skupina na vypracovanie návrhov týkajúcich sa revízie registra, súvisiaceho kódexu správania a ich uplatňovania;

46.  požaduje tiež správu administratívy Parlamentu o tom, ktorí bývalí manažéri, výkonní riaditelia, riaditelia a členovia správnych rád významných európskych MVO sú teraz poslancami Parlamentu;

47.  požaduje správu od administratívy o používaní priestorov Parlamentu záujmovými skupinami a inými externými organizáciami; žiada Predsedníctvo, aby preskúmalo súlad týchto podujatí s parlamentnou prácou a zabezpečilo, aby Parlament bol aj naďalej inštitúciou, ktorá je otvorená výmene informácií s občianskou spoločnosťou a verejnej diskusii;

48.  pripomína povinnosť poslancov okamžite informovať administratívu o akýchkoľvek zmenách v ich vyhláseniach o záujmoch; vyjadruje poľutovanie nad tým, že životopisy a vyhlásenia o záujmoch poslancov zvolených v roku 2014 boli zverejnené na stránkach Parlamentu veľmi neskoro;

49.  je pevne presvedčený o tom, že článok 3 Kódexu správania poslancov by sa mal preformulovať tak, aby obsahoval výslovný zákaz vedľajšieho zamestnania alebo inej platenej práce poslancov;

Generálne riaditeľstvo pre vnútorné politiky a generálne riaditeľstvo pre vonkajšie politiky

50.  berie na vedomie skutočnosť, že náklady delegácií, spoločných parlamentných výborov, ad hoc delegácií a volebných pozorovateľských misií mimo Únie sa znížili z 5 794 360 v roku 2013 na 1 351 212 EUR v roku 2014 v nadväznosti na poznámky Parlamentu v uvedenom uznesení o udelení absolutória za rozpočtový rok 2013 a v dôsledku zníženia počtu služobných ciest v období prechodu z jedného volebného obdobia do druhého, čo viedlo k pozastaveniu ciest delegácií počas niekoľkých mesiacov; ľutuje však, že niektoré služobné cesty Parlamentu boli príliš nákladné, najmä ak išlo o vzdialené destinácie; očakáva, že tieto náklady sa v blízkej budúcnosti budú ďalej objasňovať a znižovať a žiada, aby sa údaje o nákladoch na každú služobnú cestu zverejňovali vo výročnej správe o činnosti;

51.  považuje za vhodné posúdiť možnosť obmedzenia počtu ciest delegácií pomocou využitia nástrojov informačných technológií, ako sú videokonferencie;

52.  žiada, aby sa urýchlene rozvíjali a obsahom vyplnili webové stránky medziparlamentných delegácií; za rovnako dôležité považuje, aby sa verejné stretnutia delegácií priamo vysielali prostredníctvom webstreamingu tak, ako schôdze parlamentných výborov, ak to rozpočet dovolí;

Generálne riaditeľstvo pre parlamentné výskumné služby

53.  pripomína, že nová výskumná služba pre poslancov začala poskytovať osobitné výskumné kapacity jednotlivým poslancom vo forme informačných publikácií vo všetkých hlavných oblastiach politík; poukazuje na to, že vo svojom prvom roku riadneho fungovania výskumná služba vytvorila viac než 450 publikácií, odpovedala na 1 675 žiadostí poslancov o výskum a zaoberala sa 745 podobnými žiadosťami od iných klientov Parlamentu; konštatuje, že táto služba umožňuje prístup k veľkému objemu užitočných informácií, čo by malo výrazne znížiť využívanie externej expertízy, a to predstavuje značné úspory; žiada, aby informačné dokumenty vo všetkých hlavných oblastiach politiky boli preložené do úradných jazykov jednotlivých členských štátov;

54.  požaduje jasnejšie vymedzenie úloh rôznych oblastí služby (výskumná služba, hodnotenie vplyvu) a aby poslanci boli o týchto oblastiach kompetencií informovaní;

55.  žiada, aby sa oddelenie pre posudzovanie vplyvu ex ante lepšie zviditeľnilo so zreteľom na vynikajúce služby, ktoré je schopné poskytovať členom výboru, resp. spravodajcom, a pravidlá svojho angažovania prostredníctvom e-mailu; podporuje vykonávanie kurzov odbornej prípravy pre poradcov a asistentov poslancov; požaduje zásadné zlepšenie v oblasti ľudských zdrojov dostupných v tejto oblasti, keďže to značne prispeje k tomu, že Parlament sa bude môcť zúčastňovať na rozhodovacom procese ako rovnocenný partner;

56.  víta skutočnosť, že doteraz neboli podané žiadne sťažnosti týkajúce sa jednostranných posúdení vplyvu, a v tejto súvislosti žiada oddelenie, aby aj naďalej zabezpečovalo neutralitu;

57.  nalieha na GR EPRS, aby lepšie diferencovalo svoje publikácie od oficiálnych pozícií Parlamentu, aby sa predišlo nedorozumeniam u verejnosti a v médiách; víta zavedenie vyhlásenia o odmietnutí zodpovednosti vo všetkých publikáciách; vyzýva GR EPRS, aby ho uvádzalo častejšie, a to nielen na zadnej strane, a aby používalo ďalšie prvky na ich ľahké odlíšenie od oficiálne prijatých pozícií Parlamentu;

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

58.  konštatuje, že organizácia VoteWatch dostala dva granty (149 172 EUR v roku 2012 a 350 000 EUR v roku 2013) na spolufinancovanie osobitných projektov týkajúcich sa európskych volieb; požaduje posúdenie pridanej hodnoty týchto projektov;

59.  je znepokojený nedostatkom reálnych výsledkov komunikačných činností Parlamentu vzhľadom na stále sa znižujúcu sa volebnú účasť na európskych voľbách, ako aj všeobecný nedostatok vedomostí v spoločnosti o úlohe Parlamentu a jeho činnostiach;

60.  kritizuje prezentáciu štatistických údajov o vysvetleniach hlasovania, prejavoch na plenárnych zasadnutiach, parlamentných otázkach, pozmeňujúcich návrhoch, návrhoch uznesení, písomných otázkach adresovaných predsedovi Európskej rady, Rade, Komisii alebo podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku na internetovej stránke Parlamentu, ktoré majú preukázať, ktorí poslanci Parlamentu sú „aktívni“ na platformách ako MEPranking; vyzýva Parlament, aby prestal poskytovať hrubé čísla v štatistickom formáte a aby zohľadnil vhodnejšie kritériá na určenie toho, či je poslanec aktívny;

61.  konštatuje, že GR COMM sa veľmi dôrazne zasadzuje za znižovanie nákladov a väčší dôraz na efektívnosť; vyžaduje väčší dôraz skôr na účinné než na nákladné nasadzovanie informačných a komunikačných technológií (IKT); konštatuje, že webstránka Parlamentu je aj napriek vynakladaniu vysokých súm na ňu stále zložitá, ťažko sa v nej orientuje a nedosahuje požadovanú návštevnosť; odporúča prehodnotenie marketingovej stratégie; zdôrazňuje, že transparentná a dostupná webstránka je pre účasť občanov kľúčová;

62.  požaduje nový a efektívny vyhľadávací nástroj na webstránku Parlamentu, ktorý bude optimalizovaný navýkonné vyhľadávanie aposkytne komplexnú stránku s výsledkami vyhľadávania s osobitným zameraním na zlepšenie prístupu na stránku prostredníctvom lepšieho rozoznávania kľúčových slov; odporúča intenzívnu medziinštitucionálnu spoluprácu s cieľom prepojiť všetky databázy webstránok inštitúcií Únie; konštatuje, že sa tým zabezpečí vyššia transparentnosť činností Únie pre všetkých občanov;

Dom európskej histórie

63.  vyjadruje sklamanie nad tým, že práce na budove Eastman, ktorá bude sídlom Domu európskej histórie, sa neustále oneskorujú; požaduje vypracovanie plánu komunikácie, projektov spojených s propagáciou a webstránkou a marketingového plánu, ktoré budú obsahovať podrobnosti o tom, ako má Dom európskej histórie dosiahnuť dosah na požadovanej úrovni;

64.  pripomína, že práce sa mali dokončiť do konca roku 2014; očakáva, že pôvodne dohodnutý celkový rozpočet na výstavbu projektu bude napriek oneskoreniam dodržaný, a prvá výstava sa otvorí na konci roka 2016;

65.  požaduje prísne odlíšenie obsahu od informácií poskytnutých v už existujúcom Parlamentáriu; opätovne upozorňuje na riziko prehnane vysokých následných nákladov, ktoré nie sú v žiadnom prípade úmerné poslaniu zariadenia;

Návštevnícke centrum Európskeho parlamentu

66.  víta skutočnosť, že Parlamentárium je jednou z najnavštevovanejších turistických atrakcií v Bruseli a v roku 2014 ju navštívilo ju 340 500 návštevníkov (v roku 2013 ich bolo 337 000); zdôrazňuje, že je dôležité informovať belgické orgány o týchto údajoch a súvisiacich prínosoch;

67.  vyjadruje znepokojenie nad tým, že suma v rozpočtovom riadku pre Návštevnícke centrum Európskeho parlamentu sa v porovnaní s predchádzajúcim rokom zvýšila o 24 %, pričom počet návštevníkov sa zvýšil len o 1 %;

68.  odporúča, aby členský štát, v ktorom sa zariadenie Parlamentária nachádza, čiastočne financoval jeho zriadenie a prevádzkové náklady;

Cena Lux

69.  kritizuje celkové náklady spojené s Cenou LUX, ktoré v roku 2014 dosiahli rekordných 585 311 EUR (v roku 2013 448 000 EUR a v roku 2012 434 421 EUR); vyjadruje hlboké poľutovanie nad tým, že výsledky prieskumu o informovanosti o Cene LUX a jej dosahu, o ktoré požiadal v správe o absolutóriu za rok 2013, ešte nie sú k dispozícii; žiada, aby výsledky tejto štúdie boli verejnosti k dispozícii do polovice mája 2016 a aby boli oficiálne predložené Výboru pre kontrolu rozpočtu;

70.  žiada, aby sa dôkladne zvážilo, na základe štúdie o dosahu Ceny LUX, či jej pokračovanie stojí za vynaložené prostriedky;

Generálne riaditeľstvo pre personál

71.  berie na vedomie, že v roku 2014 bolo prijatých 309 úradníkov a dočasných zamestnancov na sekretariát a 8 dočasných zamestnancov bolo prijatých v politických skupinách; berie na vedomie, že k 31. decembru 2014 bolo v Parlamente celkovo zamestnaných 6 040 úradníkov a dočasných zamestnancov, z toho 5 295 v rámci sekretariátu a 745 v politických skupinách; zdôrazňuje, že v roku 2013 boli tieto údaje nasledovné: celkovo 6 105, z toho 5 308 v rámci sekretariátu a 797 v politických skupinách;

72.  požaduje zrozumiteľnejšie kvalifikačné požiadavky pre zamestnancov, najmä v citlivých funkciách, ako napríklad v sekretariátoch výborov alebo v oddelení pre posudzovanie vplyvu ex ante; požaduje preverenie osobitných požiadaviek, pokiaľ ide o ideologickú a politickú neutralitu zamestnancov; žiada, aby boli Parlamentu predložené kritériá výberu zamestnancov;

73.  upozorňuje na skutočnosť, že Parlament v roku 2014 prijal 114 bývalých dočasných zamestnancov na plenárne schôdze v Štrasburgu ako zmluvných zamestnancov; zdôrazňuje, že rozsudok francúzskeho súdu o týchto dočasných zamestnancoch sám o sebe nemôže byť dôvodom rozhodnutia o ich prijatí podľa služobného poriadku;

74.  zdôrazňuje, že v rámci revízie služobného poriadku v roku 2014 a súčasného VFR k 1. januáru 2014 bolo z plánu pracovných miest vymazaných 67 pracovných miest (66 trvalých a 1 dočasné) s cieľom dosiahnuť 5 % zníženie počtu pracovných miest v období rokov 2013 až 2017, s výnimkou politických skupín;

75.  poukazuje na to, že vďaka predĺženiu pracovného času z 37,5 na 40 hodín týždenne v rámci revízie služobného poriadku sa získalo v prepočte viac ako 350 pracovných miest, čo prakticky kompenzuje znižovanie počtu pracovných miest vo výške 5 % v priebehu niekoľkých rokov dohodnuté v rámci reformy služobného poriadku; vyzýva Parlament, aby predložil transparentnú správu s uvedením ročného plánovaného znižovania pracovných miest a s prihliadnutím na predĺženie pracovného času;

76.  poznamenáva, že podiel žien medzi úradníkmi je naďalej veľmi vysoký a opäť sa zvýšil na 59,2 % na konci roka 2014 v porovnaní s 58,8 % na konci roka 2013; je znepokojený tým, že v administratíve neexistuje rovnosť, keďže podiel žien vo funkcii vedúceho oddelenia je iba 30 %, vo funkcii riaditeľa 34 % a vo funkcii generálneho riaditeľa 18,2 %; požaduje zavedenie plánu rovnakých príležitostí, najmä pokiaľ ide o riadiace pozície, s cieľom čo najskôr napraviť túto nerovnováhu; pripomína, že len 1 z 8 riaditeľov a 9 z 31 vedúcich oddelení, ktorí boli prijatí v roku 2014, sú ženy; domnieva sa, že postup prijímania zamestnancov by mal byť vyvážený; opäť zdôrazňuje, že je potrebné vyrovnanejšie zastúpenie žien vo vyšších riadiacich funkciách;

77.  ľutuje skutočnosť, že Parlament ešte nezverejnil výročné informácie o riadiacich pracovníkoch, ktorí odišli z administratívy Parlamentu, ani zoznam prípadov možných konfliktov záujmov, ktoré sa riešili, ako sa vyžaduje v článku 16 ods. 4 služobného poriadku;

78.  berie na vedomie, že na konci roka 2014 pracovalo v Parlamente 1 686 (1763 v roku 2013) akreditovaných parlamentných asistentov (APA) a 4 453 miestnych asistentov malo pracovnú zmluvu s poslancami;

79.  je znepokojený skutočnosťou, že počty miestnych asistentov zamestnaných poslancami sa výrazne líšili – a to medzi 0 až 46 v roku 2014 (oproti 0 až 43 v roku 2013); zdôrazňuje, že 91 poslancov zamestnalo v roku 2014 viac ako 10 miestnych asistentov (v porovnaní s 84 poslancami v roku 2013);

80.  víta skutočnosť, že Predsedníctvo prijalo 26. októbra 2015 nový súbor pravidiel pre riadenie príspevkov na asistentskú výpomoc, sprísnenie požiadaviek na úhradu zmlúv miestnych asistentov, a to prostredníctvom vyčlenenia aspoň 25 % výdavkov na asistentskú výpomoc na pokrytie výdavkov na akreditovaných asistentov;

81.  konštatuje, že na konci roka 2014 tvorili APA 26,7 % zamestnancov Parlamentu; pripomína, že zmluvy asi 1700 APA zamestnaných počas siedmeho volebného obdobia boli ukončené v júli 2014 a do konca roka 2014 generálne riaditeľstvo pre personál uskutočnilo dôležitú operáciu na prijatie 1 686 APA, ktorí majú pracovať s poslancami počas ôsmeho volebného obdobia;

82.  trvá na tom, že diéty súvisiace s cestami akreditovaných asistentov poslancov do Štrasburgu sú najmenej o 21 % nižšie ako diéty ostatných štatutárnych zamestnancov; vyjadruje poľutovanie nad tým, že Predsedníctvo nevyhovelo požiadavke, ktorú Parlament vyjadril v odseku 74 svojho uznesenia z 29. 4. 2015; opätovne vyzýva Predsedníctvo, aby prijalo potrebné opatrenia na ukončenie tejto nerovnosti a aby diéty akreditovaných parlamentných asistentov prispôsobilo diétam ostatných štatutárnych zamestnancov;

83.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že Predsedníctvo neprijalo žiadne opatrenia nadväzujúce na odsek 71 uznesenia Parlamentu z 29. 4. 2015; vyzýva Predsedníctvo, aby bezodkladne prijalo potrebné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby poradný výbor pre prevenciu šikanovania akreditovaných asistentov poslancov na pracovisku mal vyvážené zloženie a zahŕňal najmenej dvoch zástupcov akreditovaných asistentov poslancov;

84.  s uspokojením berie na vedomie opatrenia prijaté na organizovanie riadenia zmlúv akreditovaných asistentov poslancov v súvislosti so zmenou volebného obdobia, a najmä dobré fungovanie aplikácie APA People; domnieva sa však, že na niektoré oddelenia zapojené do procesu prijímania asistentov poslancov sa malo prideliť viac administratívnych zamestnancov, aby sa zabezpečila väčšia rýchlosť a efektívnosť tohto procesu; zdôrazňuje, že ľudské zdroje a technické prostriedky neboli dostatočné na to, aby zabránili oneskoreniam pri podpisovaní zmlúv asistentov a prerušení zmlúv, ani oneskoreniam pri platbách diét a iných príspevkov, a v dôsledku toho aj pri platbách miezd; uznáva však, že tento proces sa v porovnaní s rokom 2009 výrazne zlepšil, a domnieva sa, že Parlament sa musí naďalej snažiť o zvýšenie rýchlosti a efektívnosti postupu prijímania zamestnancov;

85.  vyzýva generálneho tajomníka a Predsedníctvo, aby preskúmali riešenia problémov vyplývajúcich z možnej nesprávnej administratívy zo strany inštitúcie vo vzťahu k akreditovaným asistentom poslancov, ako by mohlo nastať napríklad v prípade oneskorení pri podpisovaní zmlúv na začiatku volebného obdobia a ukončení zmlúv, ako aj následkov stanovenia skoršieho termínu európskych volieb na požadované minimálne lehoty odvodov atď., a aby zapojili zástupcov akreditovaných asistentov poslancov do hľadania týchto riešení;

86.  berie na vedomie pokrok dosiahnutý pri prispôsobovaní vzdelávacích kurzov špecifickým potrebám akreditovaných asistentov poslancov; domnieva sa však, že je nevyhnutné pokračovať v tomto úsilí, najmä pokiaľ ide o špecifické vzdelávanie, prispôsobený harmonogram a intenzívne jazykové kurzy, ktoré sa organizujú len v obdobiach, keď si väčšina akreditovaných asistentov poslancov musí čerpať svoju ročnú dovolenku; vyzýva tiež na zohľadňovanie konkrétnej situácie akreditovaných asistentov poslancov pri stanovovaní harmonogramu organizovania činností na zlepšovanie dobrých podmienok na pracovisku (pozornosť), konferencií počas obedovej prestávky atď.;

87.  žiada, aby v záujme transparentnosti výročná správa Parlamentu zahŕňala činnosti, ktoré organizuje a financuje Výbor zamestnancov z rozpočtu inštitúcie, pričom sa uvedú podrobné informácie o druhoch aktivít, vzniknutých výdavkoch a dodržiavaní riadneho finančného hospodárenia;

88.  požaduje výsledky hodnotenia nástroja na prijímanie akreditovaných asistentov poslancov s názvom APA-PEOPLE, ktorý bol zavedený na začiatku volebného obdobia 2014 – 2019;

Generálne riaditeľstvo pre infraštruktúru a logistiku

89.  zdôrazňuje, že nová strednodobá stratégia v oblasti budov zahŕňa úsilie o nájdenie nových priestorov na uspokojenie potrieb Parlamentu vo vymedzenom priestore v blízkosti hlavných budov; zdôrazňuje, že viacročné plánovanie renovačných prác by malo vychádzať z realistických a podrobných predpovedí, a to pokiaľ ide o ich finančné parametre aj lehoty; pripomína, že Parlament vlastní 81 % všetkej plochy, ktorú využíva, a že rozpočet musí byť chránený pred nákladmi na renováciu starších budov, čo bude pre Parlament v nadchádzajúcich rokoch veľká výzva;

90.  berie na vedomie, že Parlament na troch pracoviskách využíva budovy s celkovou podlahovou plochou 1,1 milióna m²; považuje za nanajvýš dôležité, aby sa zaviedli vhodné opatrenia na zabezpečenie udržateľnosti budov Parlamentu vo vzťahu k zvýšeným nákladom na údržbu;

91.  trvá na absolútnej obozretnosti pred uskutočňovaním ďalších akvizícií budov alebo nájmov a na potrebe pravidelného monitorovania a úprav strategického plánu obsadenosti; domnieva, že koncepcie v strategickom vykonávacom rámci by mali Parlamentu tiež poskytnúť možnosť znížiť potrebu nových budov, keďže to vedie organizáciu k väčšiemu zameraniu na výsledky a rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom zamestnancov; poukazuje na to, že všeobecne dostupné technológie a postupy, napr. telepráca, by mohli tiež prispieť k efektívnejšiemu využitiu času a k tomu, aby bol Parlament šetrnejší k životnému prostrediu;

92.  poznamenáva, že od júna 2014 sa približne 1000 zamestnancov GR IPOL, EXPO a EPRS presťahovalo do budovy Square de Meeûs; pripomína, že toto sťahovanie bolo prvou hlavnou etapou v procese sprístupnenia dodatočných priestorov v hlavných budovách Parlamentu poslancom; žiada, aby bol informovaný o ďalších krokoch Parlamentu s konkrétnym harmonogramom ďalšieho sprístupňovania kancelárskych priestorov;

93.  vyzýva administratívu, aby zariadila priestory v hlavných budovách Parlamentu pre zamestnancov pracujúcich v budove Square de Meeûs vrátane miestnosti na konzultovanie dokumentov s obmedzeným prístupom pre poslancov;

94.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že dohoda o spolupráci medzi Parlamentom a Komisiou o spoločnom riadení európskych domov ešte nebola možná; vyzýva obe inštitúcie, aby dosiahli vzájomne prijateľnú dohodu, ktorá ustanoví rámec pre kúpu alebo nájom nehnuteľnosti a zjednoduší administratívne a finančné postupy pri každodennom riadení európskych domov; požaduje, aby v prípade potreby zasiahla politická hierarchia;

95.  považuje renováciu budovy Paul-Henri Spaak vrátane jej rozšírenia a rozšírenia miestností na semináre pre návštevníkov a kancelárskych priestorov pre poslancov Parlamentu za oneskorené; podporuje plánovanie administratívy, ale zdôrazňuje, že sa musí vykonať na základe aktuálneho počtu poslancov a nie na základe čísel vychádzajúcich z možného a nerealistického rozširovania Únie;

96.  žiada konkrétne plány a odhady nákladov na renovačné práce; žiada väčšiu transparentnosť a zapojenie poslancov do rozhodnutí, ktoré majú rozhodujúci vplyv na administratívne a finančné aspekty inštitúcie; považuje poskytnuté informácie a predchádzajúce dohody uzatvorené na úrovni konferencie predsedov a Predsedníctva za nedostatočné; požaduje, aby všetky strategické dokumenty týkajúce sa organizácie a budúceho rozvoja Parlamentu boli distribuované všetkým jeho poslancom;

97.  vyjadruje znepokojenie nad návrhom internalizovať dopravnú službu a nad súvisiacimi dodatočnými nákladmi, ktoré predstavujú zvýšenie o viac ako 50 % v roku 2017 v porovnaní s rokom 2016;

Generálne riaditeľstvo pre tlmočenie a konferencie a generálne riaditeľstvo pre preklad

98.  konštatuje, že kalkulácie Parlamentu ukázali, že interní tlmočníci strávili pri poskytovaní tlmočníckych služieb v kabínach v roku 2014 v priemere 10,7 hodín za týždeň; poukazuje však na to, že hodiny odpracované v kabíne sú iba časťou tlmočníckej práce, ktorá zahŕňa aj prípravu schôdzí, štúdium jazykov a rozvoj jazykových znalostí, pohotovostné služby, tematické a iné špecializované školenia; vyzýva generálneho tajomníka, aby poskytol ukazovatele na meranie všetkých činností vykonávaných tlmočníkmi; vyjadruje poľutovanie nad rozptylom v zabezpečovaní tlmočníckych úloh jednotlivými tlmočníkmi v rozpätí od 6 do 16 hodín za týždeň v priemere za rok, čo vedie k rozdielnemu pracovnému zaťaženiu niektorých tlmočníkov; uznáva, že rok 2014 nebol typickým rokom pre výpočet objemu parlamentnej činnosti, lebo bol volebným rokom;

99.  so znepokojením konštatuje, že v roku 2014 bolo 75 % zamestnancov Portugalského tlmočníckeho oddelenia, 59 % zamestnancov Francúzskeho tlmočníckeho oddelenia a 57 % zamestnancov Španielskeho tlmočníckeho oddelenia zaradených do platových tried AD/11/12/13 a že to viedlo k veľmi vysokým priemerným hodinovým mzdám za tlmočený jazyk v porovnaní s tlmočením poskytovaným nezávislými tlmočníkmi;

100.   so znepokojením konštatuje, že metóda výpočtu týkajúca sa štatistík nebola vysvetlená, a vyzýva administratívu, aby lepšie komunikovala svoje postupy s príslušnými zástupcami tlmočníkov;

101.   vyzýva administratívu, aby vylúčila dovolenku a pracovné voľno zo zdravotných dôvodov z výpočtu priemeru hodín, ktoré tlmočníci strávia v tlmočníckej kabíne;

102.   pripomína význam viacjazyčnosti pre demokratickú legitímnosť inštitúcie; víta skutočnosť, že v dôsledku politiky viacjazyčnosti efektívne využívajúcej zdroje, ktorú Predsedníctvo prijalo v roku 2011, a následných organizačných reforiem, sa v oblasti tlmočenia dosiahli značné úspory na strane výdavkov v rozpočtových riadkoch; žiada, aby pracovné podmienky obsahovali ustanovenia, ktoré súčasne zabezpečia kvalitu tlmočenia a zdravie tlmočníkov; budú tiež uspokojovať požiadavky plynúce zo zmien parlamentnej činnosti a nutnosti zabezpečiť efektívne využívanie zdrojov; žiada generálneho tajomníka, aby pokračoval v úsilí o užšiu spoluprácu s tlmočníkmi;

103.   trvá na tom, že v tejto oblasti sa ešte dajú dosiahnuť úspory, a to najmä zlepšením efektívnosti služieb, ktorej v súčasnosti bránia pravidlá z roku 2005, ktoré už nie sú zlučiteľné so súčasnou štruktúrou zasadnutí inštitúcie; požaduje vypracovanie posúdenia, či by bolo možné dosiahnuť vyššiu efektivitu aj v administratívnych podporných útvaroch GR INTE;

104.   požaduje preskúmanie s cieľom posúdiť, či je aj počas dní hlavnej činnosti Parlamentu zabezpečená prítomnosť vhodného počtu interných tlmočníkov;

105.   vyzýva Generálne riaditeľstvo pre tlmočenie a konferencie, aby prijalo všetky potrebné riadiace opatrenia na zlepšenie IT nástrojov a technickej podpory pre tlmočníkov, aby boli na rovnakej úrovni ako v Komisii, aby sa zvýšila produktivita, pokiaľ ide o tlmočenia, aby sa zosúladila pracovná záťaž jednotlivých tlmočníkov, aby sa zabezpečilo, že stáli tlmočníci sú prítomní a k dispozícii počas dní hlavných činností Parlamentu, pričom budú plne zohľadnené ich sociálne práva; ďalej žiada generálneho tajomníka, aby predložil novú koncepciu s cieľom zabezpečiť efektivitu a nákladovú efektívnosť pri využívaní zamestnancov, pričom táto koncepcia by bola výsledkom dohody s tlmočníkmi;

106.   domnieva sa, že zlepšením poskytovania tlmočníckych služieb, najmä spoločne s Komisiou a v rámci inštitucionálnej spolupráce, by sa zvýšila efektívnosť využívania týchto služieb;

Generálne riaditeľstvo pre financie

Cestovná kancelária

107.   víta skutočnosť, že cestovná kancelária účinne uplatňuje pokyny GR FINS, aby sa snažila vyhľadať tie najlepšie ceny; ďalej povzbudzuje cestovnú kanceláriu, aby viac porovnávala jednotlivé ponuky a usilovala sa o dohodu s veľkými leteckými spoločnosťami s cieľom zvýšiť flexibilitu a znížiť ceny a súčasne zachovať možnosť meniť a rušiť rezervácie; vyzýva ju, aby pri rezerváciách aktívne hľadala lacnejšie lístky a ponuky a vo všeobecnosti ponúkala konkurenčnejšie ceny, pričom zohľadní všetky letecké spoločnosti; vyzýva GR FINS, aby vypracovalo prieskum medzi užívateľmi o úrovni spokojnosti so službami cestovnej kancelárie s cieľom určiť oblasti, ktoré sa môžu zlepšiť;

108.   berie na vedomie problémy spojené s riešením žiadostí v súvislosti s organizovaním ciest v prípade inštitúcie o veľkosti Parlamentu a s úlohami, ktoré plní, ako aj s osobitosťami (flexibilnosť, rušenia na poslednú chvíľu), ktoré sú typické pre povahu jeho práce;

109.   vyzýva GR FINS, aby v úzkej spolupráci s GR SAFE a GR COMM prehodnotili pohotovostné plány pre núdzové situácie na lepšie riešenie nových bezpečnostných hrozieb, najmä v prípade služobných ciest medzi jednotlivými pracoviskami inštitúcie;

Dobrovoľný dôchodkový fond

110.   konštatuje, že v dobrovoľnom dôchodkovom fonde sa zvýšil do konca roka 2014 odhadovaný poistno-matematický deficit, vypočítaný na základe aktív fondu, na 270,3 milióna EUR (v roku 2013: 207,9 milióna EUR); zdôrazňuje, že to vyvoláva obavy v súvislosti s predčasným spotrebovaním kapitálu fondu;

111.   upozorňuje, že plánované budúce záväzky fondu sú rozložené na niekoľko desaťročí; vyzýva Predsedníctvo, aby zvážilo možnosti, ako zlepšiť likviditu fondu;

112.  žiada, aby boli výsledky externého hodnotenia, ktoré Parlament požadoval vo svojom vyššie uvedenom uznesení o absolutóriu za rozpočtový rok 2013, bezodkladne predložené; považuje predovšetkým predstavenstvo dobrovoľného dôchodkového fondu za zodpovedné za rozsah deficitu fondu; žiada, aby sa prijala jedna koncepcia súkromného dôchodkového fondu na zníženie objemu záväzkov tohto fondu; vyzýva Predsedníctvo, aby bezodkladne po získaní externého hodnotenia predložilo návrh komplexného akčného plánu týkajúceho sa povinností Parlamentu; považuje za potrebné znížiť dôchodkové dávky pre zúčastnených členov fondu;

113.   vyzýva Predsedníctvo, aby čo najskôr vypracovalo posudok aktuálnej situácie v dôchodkovom fonde;

Asistentská výpomoc

114.   víta nové, prísnejšie pravidlá vzťahujúce sa na miestnych asistentov a poskytovateľov služieb; poznamenáva, že niektoré z bodov nových pravidiel sú nejasné a sú dôvodom nesprávnej interpretácie; požaduje ich podrobnejšie vysvetlenie, najmä pokiaľ ide vedľajšie činnosti miestnych asistentov a poskytovateľov služieb; zdôrazňuje, že obe skupiny by mali byť veľmi prísne kontrolované;

115.   víta zriadenie elektronického portálu poslancov (e-Portal); považuje ho za nákladovo efektívny a účinný nástroj na revidovanie financií v súlade s politikou bezpapierového Parlamentu; vyzýva GR FINS, aby aktívne presadzovalo jeho používanie medzi všetkými poslancami EP;

Generálne riaditeľstvo pre inováciu a technologickú podporu

116.   konštatuje, že politika Parlamentu v oblasti informačnej bezpečnosti si vyžaduje koordinovanú a harmonizovanú bezpečnostnú stratégiu na úrovni celej inštitúcie;

117.   žiada posilniť systémy pre bezpečnosť informácií v záujme ochrany informácií pred neoprávneným prístupom pri súčasnom zabezpečení zverejňovania, ako aj v záujme ich ochrany pred narušením, zmenou alebo zničením, a to s cieľom zaistiť ich celistvosť, dôvernosť a dostupnosť;

118.   berie na vedomie, že externý audit informačných a komunikačných technológií (IKT) vykonala nezávislá tretia strana na základe požiadavky z udeľovania absolutória za rok 2013; berie tiež na vedomie, že cieľom tohto auditu bolo posúdiť kapacity Parlamentu v oblasti bezpečnosti IKT a potenciálne vystavenie jeho systémov kybernetickým hrozbám s cieľom vypracovať plán zlepšenia bezpečnosti IKT vrátane navrhnutého plánu zlepšenia celkovej úrovne bezpečnosti Parlamentu; žiada prijať nariadenie o kybernetickej bezpečnosti s cieľom zaručiť, aby Parlament mohol účinne chrániť svoje informačné systémy, ako aj zaistiť bezpečnosť poslancov pred počítačovými útokmi;

119.   je znepokojený tým, že hodnotenie bezpečnostnej organizácie, vyspelosti a kapacít IKT Parlamentu, ktoré prebehlo v súlade s normami ISO 27002: 2013 a najlepšími medzinárodnými postupmi, preukázalo pomerne nízku úroveň vyspelosti organizačnej bezpečnosti;

120.   požaduje pravidelné záťažové testy bezpečnostných systémov Parlamentu v oblasti IKT;

121.   konštatuje, že Predsedníctvo prijalo bezpečnostnú politiku systémov IKT na svojej schôdzi 7. septembra 2015; zdôrazňuje naliehavosť zavedenia oveľa robustnejšej bezpečnostnej politiky v oblasti IKT v súlade s plánom celkovej informačnej bezpečnostnej stratégie Parlamentu;

122.   kritizuje použitie oficiálneho účtu „predsedu Európskeho parlamentu“ v sociálnej službe Twitter ako prostriedku na vlastnú kampaň odkazujúceho na webstránku strany;

Generálne riaditeľstvo pre bezpečnosť a ochranu

123.   berie na vedomie, že internalizácia bezpečnostných služieb bola v nadväznosti na prijatie koncepcie celkovej bezpečnosti dokončená v decembri 2014 v Bruseli a 1. júla 2015 v Štrasburgu; zdôrazňuje, že vzhľadom na nedávnu bezpečnostnú situáciu by sa mali realizovať ďalšie bezpečnostné opatrenia a naliehavá revízia celkovej koncepcie bezpečnosti, ktorú Predsedníctvo prijalo v roku 2011;

124.   vyjadruje znepokojenie, pokiaľ ide o rôzne prístupy prijaté orgánmi v Bruseli a Štrasburgu týkajúce sa bezpečnosti parlamentných priestorov; považuje za nevyhnutné, aby sa s cieľom posilniť bezpečnostný priestor v okolí budov Parlamentu úzko spolupracovalo s belgickými, francúzskymi a luxemburskými orgánmi;

125.   požaduje účinné previerky všetkých bezpečnostných pracovníkov s cieľom zabezpečiť ich spôsobilosť na plnenie svojich úloh tak z hľadiska spoľahlivosti, ako aj z hľadiska úrovne odbornej kvalifikácie;

126.   trvá na tom, že posilnenie bezpečnosti budov Parlamentu a ich bezprostredného okolia má byť najvyššou prioritou; považuje za potrebné, vzhľadom na súčasnú bezpečnostnú situáciu, zabezpečiť vhodné vybavenie a pracovné podmienky pre bezpečnostných pracovníkov;

127.   požaduje revíziu prijímania bezpečnostných opatrení a lepšiu kontrolu na vstupoch do parkovísk Parlamentu prostredníctvom automatického rozoznávania poznávacích značiek; žiada zavedenie centrálneho vonkajšieho kontrolného bodu na kontrolu všetkých externých poskytovateľov služieb vstupujúcich do budov Parlamentu;

128.   pripomína incidenty týkajúce sa krádeží v kanceláriách poslancov EP; vyzýva GR INLO a GR SAFE, aby zabezpečili väčšiu bezpečnosť a transparentnosť v súvislosti s dodávateľmi a zamestnancami údržby, ktorí majú prístup do kancelárií;

129.   považuje za zásadné, aby boli zavedené dôkladné kontroly pred prijatím do zamestnania, záväzné postupy upravujúce odchod zamestnancov, vhodné bezpečnostné riadiace štruktúry a zodpovedajúca odborná príprava v oblasti krízového riadenia;

130.   pripomína incident zo 7. októbra 2014 s kurdskými protestujúcimi; požaduje, aby sa uskutočnilo komplexné a dôverné posúdenie bezpečnostných služieb Parlamentu; ako prvý krok víta vytvorenie skupiny na vysokej úrovni zloženej zo zástupcov Parlamentu, Komisie, Rady a belgického štátu s cieľom posilniť spoluprácu v oblasti bezpečnosti; vyzýva na ďalšiu spoluprácu s vnútroštátnymi a medzinárodnými bezpečnostnými službami;

131.   trvá na potrebe širšej spolupráce medzi GR SAFE a GR ITEC s cieľom zabezpečiť primeranú úroveň ochrany informačných a komunikačných tokov v Parlamente;

Parlament šetrný k životnému prostrediu

132.   víta pozitívne závery auditu vykonaného Európskym dvorom audítorov v roku 2013 a 2014, ktorý poukázal na to, že zo 14 kontrolovaných európskych inštitúcií je Európsky parlament tou, ktorá vypracovala najambicióznejšiu stratégiu v oblasti znižovania emisií CO2;

133.   upriamuje pozornosť na skutočnosť, že videokonferencie a telepráca môžu prispievať k efektívnejšiemu využívaniu času a k lepšiemu rešpektovaniu životného prostredia, čím sa znížia administratívne a cestovné náklady;

Zelené verejné obstarávanie a EMAS

134.   vyzýva generálneho tajomníka, aby vypracoval plán na zníženie počtu debien, ktoré sú potrebné na parlamentné cesty; navrhuje, aby sa zaviedol „systém jedálne na požiadanie“ alebo „systém spoločnej jedálne“, čím by sa mohli znížiť finančné náklady a emisná stopa;

135.   víta dodatočné opatrenia na kompenzáciu neodvrátiteľných emisií; vyzýva Parlament, aby vypracoval ďalšie politiky kompenzácie CO2, ako je možnosť kompenzácie za akreditovaných asistentov poslancov;

Politické skupiny (rozpočtová položka 4 0 0)

136.  konštatuje, že rozpočtové prostriedky zahrnuté v roku 2014 do rozpočtovej položky 4 0 0 pre politické skupiny a nezaradených poslancov sa využili takto:

Skupina

Prvý polrok 2014

Druhý polrok 2014

Ročné rozpočtové prostriedky

Vlastné zdroje a prenesené rozpočtové prostriedky*

Výdavky

Miera využitia ročných rozpočtových prostriedkov

Sumy prenesené do nasledujúceho obdobia

Ročné rozpočtové prostriedky

Vlastné zdroje a prenesené rozpočtové prostriedky

Výdavky

Miera využitia ročných rozpočtových prostriedkov

Sumy prenesené do nasledujúceho obdobia (2015)

EPP

11 147

7 813

11 311

101 %

7 649

8 772

7 744

6 485

74 %

9 960

S&D

7 956

4 619

8 415

106 %

4 160

7 663

4 194

6 435

84 %

5422

ECR

2 128

1 053

2 731

128 %

450

2 886

457

1 745

60 %

1598

ALDE

3 401

1 759

3 644

107 %

1 516

2 813

1 531

1 847

66 %

2498

GUE/NGL

1 374

417

1 519

111 %

272

2 153

272

1 170

54 %

1255

Verts/ALE

2 211

1 388

2 689

122 %

911

2 081

912

1 707

82 %

2 146

EFDD

1 229

1 137

1 544

126 %

822

2 002

827

1 164

58 %

1287

Nezaradení poslanci

753

441

715

95 %

92

1 238

92

566

46 %

533

Spolu

30 200

18 626

32 567

 

15 872

29 608

16 030

21 118

 

29 442

*   všetky sumy v tisícoch EUR

Európske politické strany a európske politické nadácie

137.  konštatuje, že v roku 2014 sa rozpočtové prostriedky z rozpočtovej položky 4 0 2 využili takto(11):

Skratka

Vlastné zdroje*

Grant EP

Celkové príjmy(12)

Grant EP ako % oprávnených výdavkov (max. 85 %)

Prebytok príjmov (presun do rezerv) alebo strata príjmov

Európska ľudová strana

EPP

2.126

9.327

13.605

85%

345

Strana európskych socialistov

PES

1.083

5.297

7.864

85%

78

Strana Aliancie liberálov a demokratov za Európu

ALDE

759

2.813

3.582

85%

173

Európska strana zelených

EGP

575

1.918

2.493

84%

50

Aliancia európskych konzervatívcov a reformistov

AECR

373

1.943

2.376

85%

0

Strana európskej ľavice

EL

282

1.219

1.501

85%

54

Európska demokratická strana

EDP/PDE

123

565

730

85%

13

EUDemokrati

EUD

49

274

340

85%

0

Európska slobodná aliancia

EFA

126

526

708

85%

0

Európske kresťanské politické hnutie

ECPM

73

388

475

85%

4

Európska aliancia za slobodu

EAF

93

521

614

84%

-3

Európska aliancia národných hnutí

AEMN

117

363

480

85%

37

Hnutie za Európu slobôd a demokracie

MELD

124

635

941

85%

5

Spolu

 

5.903

25.789

35.709

85%

756

(*)  všetky sumy v tisícoch EUR

 

138.  konštatuje, že v roku 2014 sa rozpočtové prostriedky z rozpočtovej položky 4 0 3 využili takto(13):

Nadácia

Skratka

Pridružená k skupine

Vlastné zdroje*

Grant EP

Celkové príjmy

Grant EP ako % oprávnených výdavkov (max. 85 %)

Centrum pre európske štúdie

WMCES

EPP

831

4.203

5.034

85%

Nadácia pre európske pokrokové štúdie

FEPS

PES

636

3.087

3.723

85%

Európske liberálne fórum

ELF

ALDE

169

941

1.110

85%

Zelená európska nadácia

GEF

EGP

174

914

1.088

85%

Transform Europe

TE

EL

111

587

698

85%

Inštitút európskych demokratov

IED

PDE

43

265

308

85%

Centrum Mauritsa Coppietersa

CMC

EFA

48

216

264

85%

Nový smer – Nadácia pre európsku reformu

ND

AECR

195

915

1.110

85%

 

 

 

 

 

 

 

Európska nadácia za slobodu

EFF

EAF

45

244

289

85%

Organizácia pre európsku medzištátnu spoluprácu

OEIC

EUD

21

135

156

85%

Kresťanská politická nadácia pre Európu

CPFE

ECPM

37

187

224

85%

Nadácia za Európu slobôd a demokracie

FELD

MELD

62

271

333

85%

Európske identity a tradície

ITE

AEMN

42

174

216

85%

Spolu

 

 

2.414

12.139

14.553

85%

(*)  všetky sumy v tisícoch EUR.

 

-

2.229

11.325

13.554

85%

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA V GESTORSKOM VÝBORE

Dátum prijatia

7.4.2016

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

21

6

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Louis Aliot, Jonathan Arnott, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Richard Ashworth, Benedek Jávor, Andrey Novakov, Markus Pieper, Julia Pitera, Miroslav Poche, Patricija Šulin

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Reimer Böge, Luke Ming Flanagan, Arne Gericke, Siôn Simon, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Claudiu Ciprian Tănăsescu

(1)

  Ú. v. EÚ L 51, 20.2.2014.

(2)

  Ú. v. EÚ C 377, 13.11.2015, s. 1.

(3)

  Ú. v. EÚ C 247, 28.7.2015, s. 1.

(4)

  Ú. v. EÚ C 373, 10.11.2015, s. 1.

(5)

  Ú. v. EÚ C 377, 13.11.2015, s. 146.

(6)

  Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(7)

  PE 349.540/Bur/ann/fin.

(8)

  PE 422.541/Bur.

(9)

  Uznesenie Európskeho parlamentu z 29. apríla 2015 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2013, oddiel I - Európsky parlament (Ú. v. EÚ L 255, 30.9.2015, s. 3).

(10)

  Uznesenie Európskeho parlamentu zo 16. apríla 2014 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2012, oddiel I - Európsky parlament (Ú. v. EÚ L 266, 5.9.2014, s. 3).

(11)

  Zdroj: PV BUR. 20.10.2014 (PE 538.295/BUR) a PV BUR. 20.10.2014 (PE 538.297/BUR) bod 12.

(12)

 

(13)

  Zdroj: PV BUR. 20.10.2014 (PE 538.295/BUR) a PV BUR. 20.10.2014 (PE 538.297/BUR) bod 12.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia