Procedūra : 2015/2163(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0136/2016

Pateikti tekstai :

A8-0136/2016

Debatai :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Balsavimas :

PV 28/04/2016 - 4.20
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2016)0156

PRANEŠIMAS     
PDF 614kWORD 124k
12.4.2016
PE 571.508v03-00 A8-0136/2016

dėl Europos Sąjungos 2014 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, X skirsnis – Europos išorės veiksmų tarnyba

(2015/2163(DEC))

Biudžeto kontrolės komitetas

Pranešėjas: Ryszard Czarnecki

 1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO


1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos Sąjungos 2014 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, X skirsnis – Europos išorės veiksmų tarnyba

(2015/2163(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2014 finansinių metų bendrąjį biudžetą(1),

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2014 finansinių metų konsoliduotąsias metines ataskaitas (COM(2015) 0377 – C8–0208/2015)(2),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų 2014 finansinių metų metinę biudžeto vykdymo ataskaitą kartu su institucijų atsakymais(3),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2014 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(4),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 314 straipsnio 10 dalį ir 317, 318 ir 319 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(5), ypač į jo 55, 99 ir 164–167 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir Užsienio reikalų komiteto nuomonę (A8-0136/2016),

1.  patvirtina Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, kad Europos išorės veiksmų tarnybos 2014 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Europos išorės veiksmų tarnybai, Europos Vadovų Tarybai, Tarybai, Komisijai, Europos Sąjungos Teisingumo Teismui, Audito Rūmams, Europos ombudsmenui bei Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

2. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos Sąjungos 2014 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, X skirsnis – Europos išorės veiksmų tarnyba, dalį

(2015/2163(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Europos Sąjungos 2014 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, X skirsnis – Europos išorės veiksmų tarnyba,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir Užsienio reikalų komiteto nuomonę (A8-0136/2016),

1.  džiaugiasi, kad Europos išorės veiksmų tarnybos (EIVT) biudžeto vykdymui ir toliau įtakos neturėjo didelės klaidos ir kad bendras administracinio biudžeto klaidų lygis, Audito Rūmų vertinimu, sudarė 0,5 proc.;

2.  konstatuoja, kad Audito Rūmai nenustatė jokių reikšmingų trūkumų, susijusių su atrinktomis sistemomis ir metine veiklos ataskaita;

3.  ragina EIVT pagerinti savo stebėsenos sistemas, kad būtų laiku atnaujinama informacija apie darbuotojų asmeninę padėtį, kuri gali turėti įtakos apskaičiuojant išmokas šeimai; yra susirūpinęs dėl to, kad jau ankstesniais metais susirūpinta dėl darbuotojams mokamų išmokų ir rasta su jomis susijusių klaidų; prašo, kad Individualių išmokų administravimo ir mokėjimo biuras EIVT vardu vykdytų griežtesnę kontrolę šiuo klausimu;

4.  ragina EIVT toliau stengtis remti ir stebėti viešųjų pirkimų taisyklių ir procedūrų įgyvendinimą delegacijose, suteikiant galimybę gauti konsultacijas, mokymus ir gaires iš centrinės būstinės, ypač apsaugos paslaugų viešųjų pirkimų klausimais;

5.  pripažįsta pastangas EIVT tobulinti operacijų ex ante ir ex post kontrolės struktūrą; ragina EIVT šioje srityje sumažinti klaidų, aptiktų tikrinant įsipareigojimus ir mokėjimus, lygį, kuris šiuo metu laikomas lygiu 18 proc.;

6.  pažymi, kad EIVT centrinei būstinei skirtas galutinis 2014 m. biudžetas siekė 518,6 mln. EUR (t. y. išaugo 1,9 proc., palyginti su ankstesniais finansiniais metais) ir buvo padalintas taip: 212,9 mln. EUR EIVT centrinei būstinei ir 305,7 mln. EUR Sąjungos delegacijoms; pažymi, kad, neskaitant EIVT nuosavo biudžeto, Komisija skyrė 271 mln. EUR kompensacijos už Komisijos personalo delegacijų tinkle valdymą;

7.  konstatuoja, kad EIVT centrinėje būstinėje 65 proc. biudžeto skirta atlyginimų ir kitų pagal Tarnybos nuostatus įdarbintiems ir išorės darbuotojams skirtų išmokų mokėjimui (t. y. 138,2 mln. EUR), o 14 proc. (t. y. 29,9 mln. EUR) – pastatams ir susijusioms sąnaudoms bei kompiuterinėms sistemoms (įskaitant įslaptintos informacijos sistemas ir įrangą, kurioms skirta 12,7 proc. (t. y. 27,1 mln. EUR));

8.  pažymi, jog Sąjungos delegacijoms skirta 305,7 mln. EUR suma buvo padalinta į 103,4 mln. EUR (33,7 proc.) darbo užmokesčiui ir išmokoms pagal Tarnybos nuostatus įdarbintiems darbuotojams, 59,8 mln. EUR (19,6 proc.) išorės darbuotojams ir išorės paslaugoms, 19 mln. EUR (6,2 proc.) kitoms su darbuotojais susijusioms išlaidoms, 103,1 mln. EUR (33,8 proc.) pastatams ir 20,4 mln. EUR (6,7 proc.) kitoms administracinėms išlaidoms;

9.  konstatuoja, kad EIVT dabar yra visiškai atsakinga už visas administracines sąnaudas, susijusias su delegacijų veikla, išskyrus delegacijas Afrikos, Karibų ir Ramiojo vandenyno (AKR) valstybėse; primena, kad tinkamas biudžeto sudarymo procesas ir visų pirma biudžeto struktūros supaprastinimas tebėra vienas iš svarbiausių uždavinių trumpuoju laikotarpiu siekiant supaprastinti finansines procedūras ir padėti konsoliduoti EIVT veikimą;

10.  ragina EIVT supaprastinti ir sušvelninti esamas biudžeto nuostatas, kad būtų sudaryta galimybė lanksčiai ir veiksmingai naudotis delegacijų personalu siekiant Sąjungos interesų;

11.  atkreipia dėmesį į naują organizacinę struktūrą ir atitinkamą valdymo struktūros, kurioje anksčiau būta daug vadovaujančių pareigų, racionalizavimą numatant mažiau hierarchinių lygmenų; tačiau apgailestaudamas pažymi, kad EIVT vidaus administracinė ir finansinė struktūra vis dar pernelyg sudėtinga ir nelanksti; pažymi, kad dėl dabartinės struktūros EIVT negali laiku reaguoti į krizes ir kad taip pat svarbiausios informacijos gavimo laikotarpis yra ilgas; ragina EIVT, bendradarbiaujant su Komisija, Taryba ir valstybėmis narėmis, parengti tolesnę reformą, kad būtų galima racionalizuoti jos vidaus procesus ir supaprastinti struktūrą;

12.  vis dar susirūpinęs dėl to, kad ir toliau trūksta EIVT darbuotojų pusiausvyros lyties ir pilietybės požiūriu; džiaugiasi, kad neseniai šioje srityje padaryta pažanga, tačiau pažymi, kad lyčių pusiausvyros trūkumas vis dar labai didelis, ypač aukštesnio lygio ir vadovaujamose pareigose; apgailestauja dėl vienos iš lyčių nedidelės procentinės dalies atsižvelgiant į vyresniųjų vadovų pareigas EIVT centrinėje būstinėje (16 proc.) ir delegacijų vadovų pareigas (23 proc.) ir tikisi, kad būsimose metinėse ataskaitose bus pateikti duomenys apie didesnę lyčių pusiausvyrą; dar kartą pareiškia, kad yra susirūpinęs dėl neproporcingai didelio aukšto lygio pareigybių skaičiaus EIVT;

13.  primygtinai ragina EIVT persvarstyti personalo sudėties planą, kuriuo nustatoma pusiausvyra tarp personalo iš valstybių narių ir iš Sąjungos institucijų; primygtinai tvirtina, kad toks planas turėtų būti taikomas visiems hierarchijos lygmenims, ypač delegacijų vadovams, tarp kurių gerokai per daug valstybių narių diplomatų – 59 iš 128 delegacijų vadovų yra iš valstybių narių (t. y. 46 proc.), o iš šių vadovų tik 20 yra iš valstybių narių, kurios įstojo į Sąjungą 2004, 2007 ir 2013 m.; mano, kad minėtas pernelyg didelis skaičius – tai netinkamas signalas valstybėms narėms, įstojusioms į Sąjungą po 2004 m.; laikosi nuomonės, kad reikia užtikrinti geresnę valstybių narių ir Sąjungos institucijų atstovavimo pusiausvyrą, taip pat valstybių narių atstovavimo pusiausvyrą, kad būtų atspindėta Sąjungos įvairovė ir jai atstovaujama;

14.  pabrėžia, kad geografinė pusiausvyra, t. y. santykis tarp personalo pilietybės ir valstybių narių dydžio, turėtų ir toliau būti svarbus išteklių valdymo elementas, ypač kalbant apie valstybes nares, kurios įstojo į Sąjungą nuo 2004 m. ir kurių piliečiai šiuo metu sudaro 18 proc. EIVT administratoriaus (AD) pareigų grupės darbuotojų centrinėje būstinėje ir delegacijose, palyginti su šių valstybių gyventojų dalimi (21 proc.) – šioje srityje tebelaukiama pažangos;

15.  pažymi, kad 2014 m. EIVT savo centrinėje būstinėje sumažino darbuotojų skaičių 17 pareigybių, įgyvendindama darbuotojų skaičiaus sumažinimą 5 proc.;

16.  atkreipia dėmesį į tai, kad teisės aktais nustatytas tikslas, kad bent trečdalis AD pareigų grupės pareigūnų EIVT būtų valstybių narių diplomatai, 2013 m. buvo pasiektas, o 2014 m. šiek tiek viršytas (33,8 proc.);

17.  vis dėlto pažymi, kad esama palyginti daug iš valstybių narių komandiruotų nacionalinių ekspertų (2014 m. 407 – 350 centrinėje būstinėje ir 57 delegacijose), ir prašo išsamiau paaiškinti jų teises, EIVT biudžeto patiriamas finansines sąnaudas ir galimą interesų konfliktų problemą; mano, kad turėtų būti toliau plėtojama aiški politika, taikoma komandiruotiems nacionaliniams ekspertams;

18.  ragina EIVT toliau tęsti tarnyboje vykstantį svarstymo procesą ES specialiųjų įgaliotinių ateities ir jų santykių su specialiaisiais pasiuntiniais ir EIVT klausimais;

19.  pabrėžia, kad svarbu imtis veiksmų siekiant glaudžiau integruoti septynis ES specialiuosius įgaliotinius į EIVT administracinę struktūrą ir EIVT vyresniąją vadovybę, siekiant stiprinti sąveiką ir koordinavimą, išnaudoti sinergiją ir užtikrinti ekonominį efektyvumą; teigiamai vertina pastangas, dedamas siekiant atsižvelgti į geresnio ES specialiųjų įgaliotinių integravimo poreikį, ir informaciją apie tai, kad EIVT šiuo klausimu derasi su valstybėmis narėmis; prašo informuoti apie šioje srityje padarytą tolesnę pažangą;

20.  pabrėžia, kad skaidrumas ir atskaitomybė – tai esminiai reikalavimai siekiant užtikrinti ne tik Sąjungos vardu vykdomų misijų demokratinę kontrolę, bet ir tinkamą jų veikimą bei patikimumą; pakartoja, kad Parlamentas teikia didelę svarbą kontrolei, kaip vykdomos įvairios bendros saugumo ir gynybos politikos (BSGP) misijos ir operacijos;

21.  atkreipia dėmesį į tai, kad bendrų paslaugų centrų kūrimas yra priemonė pagerinti tiek centralizuotą logistinę, viešųjų pirkimų ir administracinę paramą BSGP civilinėms misijoms ir ES specialiesiems įgaliotiniams, tiek šių misijų dislokavimo greitį ir ekonominį efektyvumą; taip pat pažymi, kad šiuo metu steigiama paramos misijoms platforma, tačiau ja nedubliuojamos funkcijos;

22.  palankiai vertina tai, kad 2014 m. buvo toliau plėtojami bendrų Sąjungos delegacijų ir valstybių narių atstovybių patalpų projektai – pasirašyta 17 susitarimo memorandumų dėl bendrų patalpų ir šių susitarimų bendras skaičius padidėjo iki 50; prašo EIVT tęsti šią veiklą ir reguliariai pranešti apie šį klausimą Parlamento Biudžeto kontrolės komitetui;

23.  pabrėžia, kad dėl finansinio reglamentavimo nelankstumo Sąjungos delegacijų vadovai ir toliau atlieka per daug administracinių užduočių; nurodo, kad delegacijų vadovams turėtų būti suteiktos tinkamos priemonės, kurias taikant jie galėtų veiksmingai vadovauti delegacijoms ir jas prižiūrėti ir kurios nesukurtų pernelyg didelės administracinės naštos; atsižvelgdamas į tai, teigiamai vertina diskusiją dėl nustatymo užduočių, kurios galėtų būti atliekamos nuotoliniu būdu, ir dėl galimybės įsteigti regioninės administracinės paramos centrus, kurie iš dalies palengvintų tą naštą ir galėtų būti platesnio būsimo sprendimo dalis; dar kartą ragina Komisiją ir EIVT apsvarstyti visus šios problemos sprendimus siekiant masto ekonomijos;

24.  ragina EIVT didinti Sąjungos valstybių narių ambasadų ir konsulatų vietos konsulinio bendradarbiavimo koordinavimą ir priežiūrą ir toliau svarstyti galimybę teikti konsulines paslaugas Sąjungos delegacijose; dar kartą ragina EIVT parengti išsamią finansinio poveikio ir galimo sąnaudų sumažinimo analizę;

25.  primygtinai ragina EIVT sukurti glaudesnį Sąjungos delegacijų ir valstybių narių ambasadų užsienyje bendradarbiavimą, veiklos koordinavimą ir sinergiją;

26.  reiškia susirūpinimą dėl Sąjungos delegacijų užsienyje veiksmingumo ir darbo pastangų; primygtinai ragina EIVT reguliariai vykdyti delegacijų vertinimo programą ir pateikti savo metinėje veiklos ataskaitoje bendras išvadas dėl pagrindinių trūkumų ir sunkumų, su kuriais susiduriama vykdant Sąjungos delegacijų veiklą, remiantis veiksmų planu, kuris, atlikus vertinimo misiją, nustatomas kiekvienai delegacijai;

27.  laikosi nuomonės, kad, įdarbinant Sąjungos delegacijų vadovus ir prieš juos paskiriant eiti pareigas, reikėtų jiems nuolat priminti jų pareigas, susijusias su jų valdymo ir priežiūros atsakomybe užtikrinant visų atitinkamos delegacijos operacijų valdymą (pagrindinius valdymo procesus, kontrolės valdymą, tinkamą pagrindinių veiklos rezultatų rodiklių supratimą ir įvertinimą), nesutelkiant dėmesio daugiausiai arba vien politiniams jų pareigų aspektams;

28.  atkreipia dėmesį į tai, kad aštuonios delegacijos pateikė patikinimo pareiškimą su išlyga dėl viešųjų pirkimų problemų, žmogiškųjų išteklių trūkumo ir (arba) ypatingų vietos sunkumų, susijusių su saugumu;

29.  mano, kad bendrosiose veiklos gairėse Sąjungos delegacijų vadovams reikėtų suteikti aiškias rekomendacijas, kaip apibrėžti išlygą ir jos sudedamąsias dalis, išlygai pateikti svarstytinus elementus (pvz., esamos finansinės rizikos ir pavojaus reputacijai lygį, veiklos trūkumus, aptiktus vidaus ir išorės ribojamuosius veiksnius ir atitinkamą poveikį finansavimo valdymui ir mokėjimų operacijoms); primena, kad pateikiant galimą išlygą turėtų būti aiškiai nurodytas pasikartojančių arba laikinų trūkumų turintis procesas, susiejant išlygą su vidaus kontrolės standartų rinkinio veikimu, tinkamumu ir rezultatais;

30.  palankiai vertina tai, kad, kaip matyti iš 2014 m. EIVT centrinėje būstinėje ir delegacijose atliktos vidaus apklausos išvadų, vidaus kontrolės standartai diegiami sėkmingai, išskyrus veiklos tęstinumo srityje, kurioje dar reikia skubiai gerinti valdymo procedūras; mano, kad naudinga taikyti dinamišką ir holistinį požiūrį į valdymo informacijos tvarkymą, veiklos rezultatų rodiklius ir vidaus kontrolės standartus, nes kiekvienos rūšies informacija, grindžiama gerąja tarptautine praktika aiškiai apibrėžtiems politikos ir veiklos tikslams pasiekti, prisidedama prie bendros valdymo procesų kokybės ir išsamumo bei prie Sąjungos politikos valdymo efektyvumo ir veiksmingumo;

31.  ragina EIVT ir Tarptautinio bendradarbiavimo ir vystymosi generalinį direktoratą sustiprinti delegacijų vadovų, kaip Komisijos perįgaliotųjų leidimus suteikiančių pareigūnų, priežiūrą, siekiant didinti jų atskaitomybę bendroje patikinimo grandinėje, numatant kokybinių ir išsamių ataskaitų (drauge su vadinamąja išorės pagalbos valdymo ataskaita) teikimą, atsižvelgiant į atitinkamų EIVT ir Tarptautinio bendradarbiavimo ir vystymosi GD metinių veiklos ataskaitų nustatymą;

32.  primygtinai ragina EIVT ir Tarptautinio bendradarbiavimo ir vystymosi GD užtikrinti, kad Sąjungos delegacijos aktyviai šalintų trūkumus, nustatytus išorės pagalbos programose ir projektuose jau įgyvendinimo etapu, kad vykdant programas ir projektus būtų pasiekti jų tikslai ir išvengta vėlavimo;

33.  ragina Komisiją dėti daugiau pastangų ir sumažinti neįvykdytus įsipareigojimus (pranc. reste à liquider (RAL), reste à contracter (RAC) ir reste à payer (RAP)) ir sutrumpinti vidutinį projekto įgyvendinimo laikotarpį;

34.  teigiamai vertina tai, kad rengiant 2015 m. išorės pagalbos valdymo ataskaitą buvo paskelbtos patobulintos ir išsamesnės gairės, pagal kurias sustiprinama delegacijų vadovų priežiūra ir kurios apima atskaitomybę ir atskaitomybės reikalavimus;

35.  pripažįsta, kad pagal išorės pagalbos valdymo ataskaitas padaryti vertinimai atspindi tik momentinę kiekvieno projekto padėtį metų pabaigoje ir kad tikrasis nustatytų sunkumų poveikis gali būti įvertintas tik projekto pabaigoje;

36.  palankiai vertina tai, kad pasirašytas Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) ir EIVT administracinis susitarimas pagal įsigaliojusį naująjį OLAF reglamentą;

37.  apgailestauja dėl to, kad pagal bendrą užsienio ir saugumo politiką dar neužbaigtos rengti taisyklės ir veiklos gairės, taikomos informatorių padėčiai; primygtinai ragina EIVT iki 2016 m. pabaigos baigti rengti ir patvirtinti taisykles bei veiklos gaires, taikomas informatorių padėčiai;

38.  mano, kad EIVT ir Komisija turėtų vystyti paramos funkcijas, skirtas padėti sparčiai, efektyviai ir nuosekliai dislokuoti BSGP misijas, prieš dislokavimą rengiant visų darbuotojų mokymus apie Sąjungos procedūras ir politiką, parengiant išsamias gaires dėl operacijų užduočių, maksimaliai pasinaudojant patirtimi, įgyta vykdant ankstesnes BSGP misijas, siekiant palengvinti žinių perdavimą ir įvairių misijų tarpusavio sinergiją;

39.  ragina EIVT padidinti savo pagrindinės Afganistane taikomos finansinės priemonės – Afganistano teisėtvarkos patikos fondo, kuris valdomas Jungtinių Tautų vystymo programos (ir kitose trečiosiose valstybėse veikiančių kelių paramos teikėjų patikos fondų) ir kuris kritikuojamas dėl netinkamo valdymo ir skaidrumo stokos – atskaitomybę; be to, dar kartą pabrėžia poreikį efektyviai naudoti visus tinkamus būsimų BSGP misijų finansavimo kanalus, įskaitant Sąjungos patikos fondus, siekiant užtikrinti, kad būtų pasiekti misijų politikos tikslai ir kad būtų vykdomas patikimas finansų valdymas;

40.  pabrėžia, kad kai kurios BSGP misijos apima itin dideles su saugumu susijusias išlaidas; tuo pačiu metu pabrėžia, kad saugi darbo aplinka yra nepaprastai svarbi siekiant veiksmingai įgyvendinti projektus ir įdarbinti kvalifikuotus darbuotojus; ragina EIVT atsižvelgti į su saugumu susijusias išlaidas misijos biudžete, kad būtų numatyta pakankamai finansinių išteklių, skirtų faktiniams misijos įgaliojimams įgyvendinti;

41.  ragina Komisiją ir EIVT ypatingą dėmesį skirti viešųjų pirkimų ir žmogiškųjų išteklių procedūroms, siekiant užtikrinti, kad jos atitiktų BSGP veiklos poreikius; nurodo, kad įgyvendinti projektus trukdė sudėtingos viešųjų pirkimų procedūros, dėl kurių buvo pasiekta per mažai rezultatų;

42.  ragina EIVT, siekiant didinti BSGP misijų rezultatų tvarumą, užtikrinti, kad į tvarumui svarbius aspektus būtų atsižvelgta atliekant visos EIVT misijų veiklos operacinį planavimą, sistemingai vertinant vietos poreikius ir pajėgumą išsaugoti pasiektus rezultatus;

43.  ragina EIVT ir Komisiją kruopščiau iš anksto derinti BSGP misijas su kitais Sąjungos veiksmais, dvišalėmis misijomis ir tarptautinėmis pastangomis, kuriomis siekiama panašių tikslų; atsižvelgdamas į tai, ragina Sąjungą ir jos valstybes nares labiau bendradarbiauti ir derinti savo veiksmus skatinant sinergiją;

44.  pakartoja, jog būtina gerinti valstybių narių bendradarbiavimą užsienio ir saugumo politikos srityje siekiant sutaupyti lėšų; pabrėžia, jog tai nepaprastai svarbu siekiant, kad valstybės narės galėtų ryžtingai reaguoti į bendras saugumo problemas laikotarpiu, kai šių problemų itin daugėja;

45.  apgailestaudamas pažymi, kad EIVT vis dar nenumatė visa apimančios institucijos strategijos ir vizijos ir kad dėl to sudėtinga greitai reaguoti į nenumatytus įvykius sparčiai besivystančiame pasaulyje; ragina EIVT aiškiau apibrėžti, kokios vizijos ji laikysis ateityje, kad būtų galima suteikti kryptį jos nepakankamai įgyvendinamai misijai ir teikti aukštos kokybės paramą Sąjungos institucijoms bei valstybėms narėms siekiant užsienio politikos tikslų; šiuo požiūriu ragina EIVT kaupti praktinę patirtį tokiais pasauliniais klausimais, kaip klimato kaita ar energetinis saugumas;

46.  primygtinai ragina EIVT ir Komisiją naudotis vykdant misiją EULEX įgyta patirtimi ir glaudžiai koordinuoti veiksmus su Parlamentu kartu ieškant būdų, kaip įgyvendinti vyriausiosios įgaliotinės ir pirmininko pavaduotojos užsakytos J. P. Jacqué ataskaitos rekomendacijas ir spręsti visus neišspręstus klausimus;

47.  ragina Audito Rūmus į kitą savo metinę ataskaitą įtraukti tolesnių veiksmų, kurių EIVT ėmėsi atsižvelgdama į šioje rezoliucijoje nurodytas Parlamento rekomendacijas, apžvalgą.

16.2.2016

Užsienio reikalų komiteto NUOMONĖ

pateikta Biudžeto kontrolės komitetui

dėl Europos Sąjungos 2014 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, X skirsnis – Europos išorės veiksmų tarnyba

(2015/2163(DEC))

Nuomonės referentas: Cristian Dan Preda

PASIŪLYMAI

Užsienio reikalų komitetas ragina atsakingą Biudžeto kontrolės komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1.  džiaugiasi, kad ir toliau Europos išorės veiksmų tarnybos (EIVT) biudžeto vykdymui klaidų lygis reikšmingos įtakos neturėjo ir kad bendras administracinio biudžeto klaidų lygis sumažėjo iki 0,5 proc.;

2.  vis dar susirūpinęs dėl to, kad ir toliau trūksta EIVT darbuotojų pusiausvyros lyties ir pilietybės požiūriu; džiaugiasi, kad neseniai šioje srityje padaryta pažanga, tačiau pažymi, kad lyčių pusiausvyros trūkumas vis dar labai didelis, ypač aukštesnio lygio ir vadovaujamose pareigose; dar kartą pareiškia, kad yra susirūpinęs dėl neproporcingai didelio aukšto lygio pareigybių skaičiaus EIVT;

3.  pabrėžia, kad personalo sudėties planas, pagal kurį numatoma valstybių narių deleguojamų darbuotojų ir Bendrijos institucijų darbuotojų pusiausvyra, turėtų būti taikomas visais hierarchijos lygmenimis, ypač delegacijų vadovų lygmeniu, kuriame valstybių narių diplomatų yra gerokai per daug; be to, pabrėžia, kad vis dar per daug naudojamasi deleguotųjų nacionalinių ekspertų paslaugomis ir dėl to nesilaikoma personalo sudėties plano; ragina EIVR mažinti šį per didelį naudojimąsi tokių ekspertų paslaugomis;

4.  pabrėžia, kad dėl Finansinio reglamento nelankstumo ES delegacijų vadovai ir toliau atlieka per daug administracinių užduočių; atsižvelgdamas į tai, teigiamai vertina diskusiją dėl galimybės vykdyti bandomąjį projektą, siekiant įsteigti Europos regioninės administracinės paramos centrą, kuris perimtų tam tikras užduotis ir galėtų būti sudėtingesnio sprendimo, kuris būtų priimtas ateityje, dalis; kartoja raginimą Komisijai ir EIVT apsvarstyti visus galimus šios problemos sprendimo būdus, galbūt netgi susijusius su daliniu Finansinio reglamento keitimu, ir kartu pabrėžia, kad turėtų būti taikomi aukšti kokybiško finansinio valdymo standartai;

5.  ragina EIVT supaprastinti ir sušvelninti esamas biudžeto nuostatas, kad būtų sudaryta galimybė lanksčiai ir veiksmingai naudotis delegacijų personalu siekiant ES interesų;

6.  pabrėžia, kad svarbu pradėti glaudžiau integruoti ES specialiuosius įgaliotinius į EIVT administracinę struktūrą, siekiant užtikrinti ekonominį veiksmingumą, išnaudoti sąveiką ir gerinti koordinavimą;

7.  pakartoja, jog būtina gerinti valstybių narių bendradarbiavimą užsienio ir saugumo politikos srityje siekiant sutaupyti lėšų; pabrėžia, jog tai nepaprastai svarbu siekiant, kad valstybės narės galėtų ryžtingai reaguoti į bendras saugumo problemas laikotarpiu, kai šių problemų itin daugėja;

8.  pažymi, kad Audito Rūmai atkreipia dėmesį į esamus trūkumus administruojant šeimos pašalpas ir kad šis komentaras pateikiamas jau kelis metus iš eilės; primygtinai ragina EIVT imtis priemonių ir šalinti šiuos trūkumus, kad jie nesikartotų ateinančiais metais;

9.  ragina greičiau priimti gaires, kaip veikti informavimo apie pažeidimus atvejais;

10.  ragina EIVT ir Komisiją naudotis vykdant misiją EULEX įgyta patirtimi ir glaudžiai koordinuoti veiksmus su Parlamentu kartu ieškant būdų, kaip įgyvendinti Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotojos užsakytos J. P. Jacqué ataskaitos rekomendacijas, ir spręsti visus neišspręstus klausimus.

GALUTINIO BALSAVIMO NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

16.2.2016

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

40

8

3

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Goffredo Maria Bettini, Mario Borghezio, James Carver, Lorenzo Cesa, Javier Couso Permuy, Georgios Epitideios, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule, Richard Howitt, Tunne Kelam, Afzal Khan, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Ilhan Kyuchyuk, Ryszard Antoni Legutko, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, Andrejs Mamikins, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Andrej Plenković, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Charles Tannock, Eleni Theocharous, László Tőkés, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Angel Dzhambazki, András Gyürk, Takis Hadjigeorgiou, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Antonio López-Istúriz White, Urmas Paet, Soraya Post, Traian Ungureanu

GALUTINIO BALSAVIMO ATSAKINGAME KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

7.4.2016

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

19

6

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Louis Aliot, Jonathan Arnott, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Richard Ashworth, Andrey Novakov, Markus Pieper, Julia Pitera, Miroslav Poche, Patricija Šulin

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Luke Ming Flanagan, Arne Gericke, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu

(1)

OL L 51, 2014 2 20.

(2)

OL C 377, 2015 11 13, p. 1.

(3)

OL C 373, 2015 11 5, p. 1.

(4)

OL C 377, 2015 11 13, p. 146.

(5)

OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

Teisinis pranešimas - Privatumo politika