Διαδικασία : 2015/2203(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0137/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0137/2016

Συζήτηση :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Ψηφοφορία :

PV 28/04/2016 - 4.13
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0149

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 811kWORD 243k
12.4.2016
PE 571.494v01-00 A8-0137/2016

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του όγδοου, ένατου, δέκατου και ενδέκατου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης για το οικονομικό έτος 2014

(2015/2203(DEC))

Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

Εισηγήτρια: Claudia Schmidt

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
 1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ


1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του όγδοου, ένατου, δέκατου και ενδέκατου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης για το οικονομικό έτος 2014

(2015/2203(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους ισολογισμούς και τους λογαριασμούς διαχείρισης του όγδοου, ένατου, δέκατου και ενδέκατου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης για το οικονομικό έτος 2014 (COM(2015)0379 – C8-0248/2015),

–  έχοντας υπόψη τις χρηματοοικονομικές πληροφορίες σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης (COM(2015)0295),

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τις δραστηριότητες που χρηματοδοτήθηκαν στο πλαίσιο του όγδοου, ένατου, δέκατου και ενδέκατου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης για το οικονομικό έτος 2014, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις της Επιτροπής(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2014, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τις συστάσεις του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2016, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στην Επιτροπή όσον αφορά την εκτέλεση των πράξεων των Ευρωπαϊκών Ταμείων Ανάπτυξης για το οικονομικό έτος 2014 (05219/2016 – C8-0036/2016, 05220/2016 – C8-0037/2016, 05223/2016 – C8-0038/2016, 05224/2016 – C8-0039/2016),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στην απαλλαγή για το οικονομικό έτος 2013 (COM(2015)0505), και τα υπηρεσιακά έγγραφα εργασίας της Επιτροπής που την συνοδεύουν (SWD(2015)0194 και SWD(2015)0195),

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ των μελών της ομάδας των κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού, αφενός, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφετέρου, η οποία υπεγράφη στο Κοτονού στις 23 Ιουνίου 2000(3) και τροποποιήθηκε στην Ουαγκαντούγκου, Μπουρκίνα Φάσο, στις 22 Ιουνίου 2010(4),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2013/755/EΕ του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2013, για τη σύνδεση των Υπερπόντιων Χωρών και Εδαφών με την Ευρωπαϊκή Ένωση («απόφαση για τη σύνδεση ΥΧΕ-ΕΕ»)(5),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 33 της εσωτερικής συμφωνίας, της 20ής Δεκεμβρίου 1995, μεταξύ των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνελθόντων στο πλαίσιο του Συμβουλίου, για τη χρηματοδότηση και τη διαχείριση των ενισχύσεων της Κοινότητας στο πλαίσιο του δεύτερου χρηματοδοτικού πρωτοκόλλου της τέταρτης σύμβασης ΑΚΕ-ΕΚ(6),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 32 της εσωτερικής συμφωνίας, της 18ης Σεπτεμβρίου 2000, μεταξύ των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνελθόντων στο πλαίσιο του Συμβουλίου, για τη χρηματοδότηση και τη διαχείριση των ενισχύσεων της Κοινότητας στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού πρωτοκόλλου της συμφωνίας εταιρικής σχέσης μεταξύ των κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, η οποία υπογράφηκε στο Κοτονού, Μπενίν, στις 23 Ιουνίου 2000, καθώς και για τη χορήγηση χρηματοδοτικής ενίσχυσης στις υπερπόντιες χώρες και εδάφη για τις οποίες ισχύουν οι διατάξεις του τέταρτου μέρους της Συνθήκης ΕΚ(7),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 11 της εσωτερικής συμφωνίας, της 17ης Ιουλίου 2006, μεταξύ των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών που συνήλθαν στο πλαίσιο του Συμβουλίου, για τη χρηματοδότηση της κοινοτικής βοήθειας από το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, για την περίοδο 2008-2013, σύμφωνα με τη συμφωνία εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΚ καθώς και τη χορήγηση χρηματοδοτικής ενίσχυσης στις υπερπόντιες χώρες και εδάφη για τις οποίες ισχύουν οι διατάξεις του τέταρτου μέρους της Συνθήκης ΕΚ(8),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 11 της εσωτερικής συμφωνίας, της 24ης Ιουνίου 2013 και της 26ης Ιουνίου 2013, μεταξύ των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνελθόντων στο πλαίσιο του Συμβουλίου, για τη χρηματοδότηση της βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014 έως 2020, δυνάμει της συμφωνίας εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΕ, καθώς και για τη χορήγηση χρηματοδοτικής ενίσχυσης στις Υπερπόντιες Χώρες και Εδάφη για τις οποίες ισχύει το τέταρτο μέρος της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης(9),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 74 του δημοσιονομικού κανονισμού, της 16ης Ιουνίου 1998, εφαρμοστέος στη συνεργασία για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης στο πλαίσιο της τέταρτης Σύμβασης ΑΚΕ-ΕΚ(10),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 119 του δημοσιονομικού κανονισμού, της 27ης Μαρτίου 2003, ο οποίος εφαρμόζεται στο ένατο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης(11),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 50 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 215/2008 του Συμβουλίου, της 18ης Φεβρουαρίου 2008, για τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στο δέκατο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης(12),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του κανονισμού (ΕE) 2015/323 του Συμβουλίου, της 2ας Μαρτίου 2015, σχετικά με τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στο ενδέκατο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης(13),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 93 και 94 τρίτη περίπτωση και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανάπτυξης (A8-0137/2016),

1.   χορηγεί απαλλαγή στην Επιτροπή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του όγδοου, ένατου, δέκατου και ενδέκατου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης για το οικονομικό έτος 2014·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στο Ελεγκτικό Συνέδριο και στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

2. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του όγδοου, ένατου, δέκατου και ενδέκατου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης για το οικονομικό έτος 2014

(2015/2203(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους ισολογισμούς και τους λογαριασμούς διαχείρισης του όγδοου, ένατου, δέκατου και ενδέκατου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης για το οικονομικό έτος 2014 (COM(2015)0379 – C8-0248/2015),

–  έχοντας υπόψη τις χρηματοοικονομικές πληροφορίες σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης (COM(2015)0295),

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τις δραστηριότητες που χρηματοδοτήθηκαν στο πλαίσιο του όγδοου, ένατου, δέκατου και ενδέκατου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης για το οικονομικό έτος 2014, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις της Επιτροπής(14),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(15) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2014, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τις συστάσεις του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2016, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στην Επιτροπή όσον αφορά την εκτέλεση των πράξεων των Ευρωπαϊκών Ταμείων Ανάπτυξης για το οικονομικό έτος 2014 (05219/2016 – C8-0036/2016, 05220/2016 – C8-0037/2016, 05223/2016 – C8-0038/2016, 05224/2016 – C8-0039/2016),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στην απαλλαγή για το οικονομικό έτος 2013 (COM(2015)0505), και τα υπηρεσιακά έγγραφα εργασίας της Επιτροπής που την συνοδεύουν (SWD(2015)0194 και SWD(2015)0195),

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ των μελών της ομάδας των κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού, αφενός, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφετέρου, η οποία υπεγράφη στο Κοτονού στις 23 Ιουνίου 2000(16) και τροποποιήθηκε στην Ουαγκαντούγκου, Μπουρκίνα Φάσο, στις 22 Ιουνίου 2010(17)

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2013/755/EΕ του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2013, για τη σύνδεση των Υπερπόντιων Χωρών και Εδαφών με την Ευρωπαϊκή Ένωση («απόφαση για τη σύνδεση ΥΧΕ-ΕΕ»)(18),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 33 της εσωτερικής συμφωνίας, της 20ής Δεκεμβρίου 1995, μεταξύ των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνελθόντων στο πλαίσιο του Συμβουλίου, για τη χρηματοδότηση και τη διαχείριση των ενισχύσεων της Κοινότητας στο πλαίσιο του δεύτερου χρηματοδοτικού πρωτοκόλλου της τέταρτης σύμβασης ΑΚΕ-ΕΚ(19),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 32 της εσωτερικής συμφωνίας, της 18ης Σεπτεμβρίου 2000, μεταξύ των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνελθόντων στο πλαίσιο του Συμβουλίου, για τη χρηματοδότηση και τη διαχείριση των ενισχύσεων της Κοινότητας στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού πρωτοκόλλου της συμφωνίας εταιρικής σχέσης μεταξύ των κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, η οποία υπογράφηκε στο Κοτονού, Μπενίν, στις 23 Ιουνίου 2000, καθώς και για τη χορήγηση χρηματοδοτικής ενίσχυσης στις υπερπόντιες χώρες και εδάφη για τις οποίες ισχύουν οι διατάξεις του τέταρτου μέρους της Συνθήκης ΕΚ(20),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 11 της εσωτερικής συμφωνίας, της 17ης Ιουλίου 2006, μεταξύ των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών που συνήλθαν στο πλαίσιο του Συμβουλίου, για τη χρηματοδότηση της κοινοτικής βοήθειας από το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, για την περίοδο 2008-2013, σύμφωνα με τη συμφωνία εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΚ καθώς και τη χορήγηση χρηματοδοτικής ενίσχυσης στις υπερπόντιες χώρες και εδάφη για τις οποίες ισχύουν οι διατάξεις του τέταρτου μέρους της Συνθήκης ΕΚ(21),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 11 της εσωτερικής συμφωνίας, της 24ης Ιουνίου 2013 και της 26ης Ιουνίου 2013, μεταξύ των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνελθόντων στο πλαίσιο του Συμβουλίου, για τη χρηματοδότηση της βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014 έως 2020, δυνάμει της συμφωνίας εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΕ, καθώς και για τη χορήγηση χρηματοδοτικής ενίσχυσης στις Υπερπόντιες Χώρες και Εδάφη για τις οποίες ισχύει το τέταρτο μέρος της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης(22),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 74 του δημοσιονομικού κανονισμού, της 16ης Ιουνίου 1998, εφαρμοστέος στη συνεργασία για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης στο πλαίσιο της τέταρτης Σύμβασης ΑΚΕ-ΕΚ(23),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 119 του δημοσιονομικού κανονισμού, της 27ης Μαρτίου 2003, ο οποίος εφαρμόζεται στο ένατο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης(24),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 50 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 215/2008 του Συμβουλίου, της 18ης Φεβρουαρίου 2008, για τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στο δέκατο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης(25),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του κανονισμού (ΕE) 2015/323 του Συμβουλίου, της 2ας Μαρτίου 2015, σχετικά με τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στο ενδέκατο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης(26),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 93 και 94 τρίτη περίπτωση και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανάπτυξης (A8-0137/2016),

1.  διαπιστώνει ότι οι οριστικοί ετήσιοι λογαριασμοί του όγδοου, ένατου, δέκατου και ενδέκατου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης αντιστοιχούν στους λογαριασμούς του πίνακα 2 της ετήσιας έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

2.  εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών του όγδοου, ένατου, δέκατου και ενδέκατου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης για το οικονομικό έτος 2014·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στο Ελεγκτικό Συνέδριο και στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

3. ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

με τις παρατηρήσεις οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του όγδοου, ένατου, δέκατου και ενδέκατου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης για το οικονομικό έτος 2014

(2015/2203(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του όγδοου, ένατου, δέκατου και ενδέκατου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης για το οικονομικό έτος 2014,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 93 και 94 τρίτη περίπτωση και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανάπτυξης (A8-0137/2016),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι διαδοχικά Ευρωπαϊκά Ταμεία Ανάπτυξης («ΕΤΑ»), χρηματοδοτούμενα από τα κράτη μέλη, συνιστούν τα κύρια μέσα συνεργασίας μέσω των οποίων χορηγείται η βοήθεια της Ένωσης για την αναπτυξιακή συνεργασία στις χώρες της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ) και στις Υπερπόντιες Χώρες και Εδάφη (ΥΧΕ)·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πρωταρχικός σκοπός της συμφωνίας του Κοτονού είναι η μείωση και τελικά η εξάλειψη της φτώχειας για το 2020·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η βιωσιμότητα και η σταδιακή οικονομική ολοκλήρωση έχουν καταστεί κομβικές αρχές της αναπτυξιακής πολιτικής και των συναφών μέσων στο πλαίσιο της εταιρικής σχέσης του Κοτονού·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δαπάνες του 2014 καλύφθηκαν από κονδύλια του 8ου, 9ου, 10ου και 11ου ΕΤΑ και ότι εξακολουθούν να εκτελούνται πληρωμές του 8ου ΕΤΑ που χρονολογείται από το 1995· λαμβάνοντας υπόψη ότι μια τέτοια κατάσταση δεν ευνοεί την εν γένει διαφάνεια και αποτελεσματικότητα των δραστηριοτήτων·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο ενέκρινε τον Δεκέμβριο του 2013 μεταβατικό μηχανισμό προκειμένου να εξασφαλιστεί η διαθεσιμότητα πόρων από τον Ιανουάριο του 2014 μέχρι την έναρξη ισχύος του 11ου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης, με μεταβατικούς πόρους ύψους 1 616 εκατομμυρίων EUR·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τη χρηματοδότηση του ΕΤΑ διαχειρίζονται από κοινού η Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και ότι η Επιτροπή είναι αποκλειστικά αρμόδια για την διαχείριση κονδυλίων και πράξεων στο πλαίσιο της διαδικασίας απαλλαγής·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση έχει να επιδείξει εξαιρετικές επιδόσεις στο πεδίο της διεθνούς συνεργασίας για την αντιμετώπιση παγκόσμιων προκλήσεων και την παροχή υποστήριξης για την ανάπτυξη σε πολλά μέρη του κόσμου·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι ανάγκη να επαναπροσδιοριστεί ο τρόπος με τον οποίο συνεργάζονται οι παγκόσμιας εμβέλειας παράγοντες και οργανισμοί, μέσω της διαμόρφωσης νέας δυναμικής και νέων τρόπων λειτουργίας, ιδίως με σκοπό την επίτευξη καλύτερων αποτελεσμάτων σε σχέση με τις δεσμεύσεις που αφορούν τις εξωτερικές πολιτικές της Ένωσης·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εξωτερικές παρεμβάσεις της Ένωσης υλοποιούνται με την διαμεσολάβηση διεθνών οργανώσεων που, είτε εκτελούν χρηματοδοτήσεις της Ένωσης, είτε συγχρηματοδοτούν τα έργα από κοινού με την Ένωση, μοιραζόμενες ταυτόχρονα την εποπτεία και τη διακυβέρνησή τους·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το σύνηθες περιβάλλον λειτουργίας στις χώρες ΑΚΕ περιλαμβάνει υψηλού βαθμού έκθεση σε εγγενείς κινδύνους λόγω πολιτικής αστάθειας, ανασφάλειας και εξασθενημένου θεσμικού και διοικητικού περιβάλλοντος·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το επίπεδο και η φύση της συνδρομής από την ΕΕ πρέπει να χαρακτηρίζονται από διαφοροποίηση και να υπόκεινται σε όρους, ανάλογα με την μετρήσιμη πρόοδο που επιτυγχάνεται σε διάφορους τομείς, όπως ο εκδημοκρατισμός, τα ανθρώπινα δικαιώματα, η χρηστή διακυβέρνηση, η βιώσιμη κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη, το κράτος δικαίου και η καταπολέμηση της διαφθοράς·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας τακτικός και εμπεριστατωμένος πολιτικός διάλογος αποτελεί κλειδί για την μεγαλύτερη ενσυνείδητη κινητοποίηση των εταίρων και για την προσαρμογή των στόχων της πολιτικής·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημοσιονομική στήριξη αφενός ενέχει σημαντικούς κινδύνους που άπτονται της ικανότητας της χώρας εταίρου να αξιοποιήσει καταλλήλως τα χορηγηθέντα κονδύλια, γεγονός που ενδέχεται να επιδράσει στους από κοινού συμφωνηθέντες στόχους, και αφετέρου οφείλει να επιλύσει σειρά προβλημάτων περί διαφάνειας, λογοδοσίας και χρηστής οικονομικής διαχείρισης·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι παράνομες χρηματοοικονομικές ροές που οφείλονται σε δίκτυα διαφθοράς, φοροδιαφυγής και νομιμοποίησης παράνομων εσόδων παρακωλύουν τις προσπάθειες των εταίρων χωρών να κινητοποιήσουν τις εγχώριες πηγές εσόδων και υποσκάπτουν τις ευκαιρίες τους για ανάπτυξη και άμβλυνση της φτώχειας·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη την θεμελιώδη σημασία που έχουν η προσπάθεια διεύρυνσης της προβολής και της αξιοπιστίας της Ένωσης και η προαγωγή των αξιών της Ένωσης στο πλαίσιο όλων των παρεμβάσεων της Ένωσης·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενσωμάτωση του ΕTA στον προϋπολογισμό, δηλαδή η μετατροπή του σε τμήμα της δομής του προϋπολογισμού της Ένωσης, παραμένει μια από τις προτεραιότητες του Κοινοβουλίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμπερίληψη του ΕΤΑ στον γενικό προϋπολογισμό θα δώσει την δυνατότητα στο Κοινοβούλιο να έχει λόγο στην διάρθρωση και στην κατανομή των χρηματοδοτικών πόρων του ΕΤΑ και ταυτοχρόνως θα ενισχύσει την συνεκτικότητα σε επίπεδο χάραξης πολιτικής και τον δημοκρατικό έλεγχο·

Δήλωση αξιοπιστίας

Δημοσιονομική εκτέλεση και υλοποίηση έργου για το 2014

1.  έχει υπόψη του το χαμηλό ύψος των αναλήψεων υποχρεώσεων κατά το 2014, οι οποίες περιορίστηκαν σε 621 εκατομμύρια EUR, όταν είχαν ανέλθει σε 3 923 εκατομμύρια EUR κατά το 2013 και σε 3 163 εκατομμύρια EUR κατά το 2012, γεγονός που σχετίζεται με την καθυστερημένη έναρξη εφαρμογής του 11ου ΕΤΑ και με τους περιορισμένους μεταβατικούς πόρους που ήταν διαθέσιμοι στο πλαίσιο του μεταβατικού μηχανισμού, ύψους 1 616 εκατομμυρίων EUR· επισημαίνει εξάλλου τα πολύ υψηλά επίπεδα πληρωμών, τα οποία ανέρχονται σε 3 516 εκατομμύρια EUR - από 2 963 εκατομμύρια EUR το 2013 - εξαιτίας των 595 εκατομμυρίων EUR του μεταβατικού μηχανισμού που διοχετεύτηκαν σε εκταμιεύσεις και προκαταβολές δημοσιονομικής στήριξης για δράσεις στο πλαίσιο του μέσου στήριξης της ειρήνης στην Αφρική, οι οποίες έλαβαν χώρα στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία και στη Σομαλία·

2.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία διότι, όπως εκτιμά το Ελεγκτικό Συνέδριο, το ποσοστό σφάλματος για τις δαπάνες του ΕΤΑ αυξάνεται σταθερά την τελευταία τριετία, από 3,0% το 2012 σε 3,8% το 2014· τονίζει εντούτοις ότι αυτό το ποσοστό σφάλματος εξακολουθεί να υπολείπεται κατά πολύ των ποσοστών σφάλματος που εμφανίζουν δαπάνες της Ένωσης που τελούν υπό την διαχείριση των κρατών μελών·

3.  εκφράζει τον προβληματισμό του διότι η Επιτροπή διέθετε επαρκείς πληροφορίες ώστε να είναι σε θέση να αποτρέψει, να εντοπίσει και να διορθώσει τα ποσοτικώς προσδιορίσιμα σφάλματα πριν λάβει τις αποφάσεις εκκαθάρισης και έγκρισης των δαπανών, γεγονός που θα είχε ως αποτέλεσμα ποσοστό λάθους κατά 2,3 ποσοστιαίες μονάδες μικρότερο και άρα κατώτερο του ορίου σημαντικότητας του 2%· σημειώνει ότι τα σφάλματα στην πλειονότητά τους οφείλονται στη μη συμμόρφωση προς τους κανόνες περί δημόσιων συμβάσεων· συντάσσεται με τη σύσταση του Συνεδρίου για βελτίωση των εκ των προτέρων ελέγχων·

4.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τις προσπάθειες της EuropeAid να ελαττώσει τις υψηλές εκκρεμείς αναλήψεις υποχρεώσεων (συχνά περιγραφόμενες με τον γαλλικό όρο «reste à liquider» - υπόλοιπο προς εκκαθάριση) από 12,5 δισεκατομμύρια EUR την 31η Δεκεμβρίου 2013 σε 9,7 δισεκατομμύρια EUR την 31η Δεκεμβρίου 2014, μείωση της τάξης του 23%· επισημαίνει εντούτοις ότι θα απαιτηθούν περαιτέρω προσπάθειες· σημειώνει επίσης τις προσπάθειες της EuropAid να μειώσει παλαιές προχρηματοδοτήσεις (46% επετεύχθη, 25% ήταν ο στόχος) και παλαιές εκκρεμείς αναλήψεις υποχρεώσεων (51,24% επετεύχθη, 25% ήταν ο στόχος) καθώς και τον αριθμό των ανοικτών ληγμένων συμβάσεων (15,52% επετεύχθη, 15% ήταν ο στόχος) αλλά με λιγότερο ικανοποιητική πρόοδο για ληγμένες συμβάσεις στα πλαίσια των ΕΤΑ όπου το 25% όλων των συμβάσεων ΕΤΑ είναι ανοικτές ληγμένες συμβάσεις, συνολικής αθροιζόμενης αξίας 3,8 δισεκατομμυρίων EUR· παροτρύνει την Επιτροπή να συνεχίσει τις προσπάθειές της για μείωση του μέσου χρόνου υλοποίησης των σχεδίων·

Κίνδυνοι που συνδέονται με την κανονικότητα

5.  σημειώνει τη σωρεία των μεθόδων καταβολής που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση των ΕΤΑ με κεντρική άμεση διαχείριση (ποσοστό 38% των πληρωμών που καταβλήθηκαν το 2014, εκ των οποίων 22% της συνολικής σχετικής δημοσιονομικής στήριξης) και με έμμεση διαχείριση για το υπόλοιπο 62% (κατανεμηθέν ως εξής: 32% μέσω διεθνών οργανισμών, 25% μέσω τρίτων χωρών και 5% μέσω εθνικών φορέων των κρατών μελών)· αντιλαμβάνεται τόσο την ευρύτητα της γεωγραφικής κάλυψης που παρέχεται (79 χώρες) όσο και την περιπλοκότητα των κανόνων και διαδικασιών εφαρμογής που χρησιμοποιούνται, όπως είναι οι διαδικασίες υποβολής και επιλογής προσφορών·

6.  παρατηρεί σε σχέση με τους δύο τομείς της δημοσιονομικής στήριξης και της συνεργασίας με διεθνείς οργανισμούς και ιδίως σε σχέση με τις συνεισφορές της Ένωσης σε προγράμματα των Ηνωμένων Εθνών με πολλαπλούς χορηγούς, ότι η φύση των μέσων και οι όροι πληρωμής περιορίζουν τον βαθμό στον οποίο οι πράξεις είναι επιρρεπείς σε σφάλματα·

Η αξιοπιστία των λογαριασμών

7.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη γνώμη του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με την οποία, αφενός μεν οι τελικοί ετήσιοι λογαριασμοί του 8ου, του 9ου, του 10ου και του 11ου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης για το έτος 2014 παρέχουν ακριβοδίκαιη εικόνα, από κάθε ουσιώδη πλευρά, της οικονομικής κατάστασης των ΕTA την 31η Δεκεμβρίου 2014 και, αφετέρου δε τα αποτελέσματα των πράξεών τους, των ταμειακών ροών τους και των μεταβολών του καθαρού ενεργητικού για το οικονομικό έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή συνάδουν με τις διατάξεις των δημοσιονομικών κανονισμών των ΕΤΑ και με τους λογιστικούς κανόνες που βασίζονται στα διεθνώς αποδεκτά λογιστικά πρότυπα για τον δημόσιο τομέα·

8.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία, όπως και τα προηγούμενα έτη, διότι στην περίπτωση των πληρωμών όταν τα ποσά των προχρηματοδοτήσεων υπερβαίνουν τις 750 000 EUR, οι δευτερεύοντες διατάκτες εξακολουθούν να μην συμμορφώνονται συστηματικά με τον κανόνα που προβλέπει ότι η Επιτροπή πρέπει να ανακτά τους τόκους σε ετήσια βάση (2,5 εκατομμύρια EUR το 2014 σε σύγκριση με 5,7 εκατομμύρια EUR το 2013) και διότι το ποσό των εσόδων που προέρχεται από τόκους και δημοσιοποιείται στους λογαριασμούς βασίζεται εν μέρει σε εκτιμήσεις· καλεί τη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Συνεργασίας (ΓΔ DEVCO) της Επιτροπής να ασκεί αυστηρή εποπτεία των δευτερευόντων διατακτών· εκφράζει επίσης τη λύπη του διότι οι τόκοι που προκύπτουν από τις πληρωμές προχρηματοδοτήσεων μεταξύ 250 000 και 750 000 EUR εξακολουθούν να μην καταχωρίζονται ως πηγή εσόδων στις οικονομικές καταστάσεις·

9.  σημειώνει ότι 83,3 εκατομμύρια EUR ανακτήθηκαν το 2014, ποσό που αντιστοιχεί στο 2,3 % του συνολικού ποσού των 3,58 δισεκατομμυρίων EUR που καταβλήθηκαν για το ΕΤΑ το 2014· επισημαίνει εντούτοις ότι τούτες οι ανακτήσεις αφορούν επίσης το 8ο, το 9ο και το 10ο ΕΤΑ και ότι, ως εκ τούτου, τα ποσοστά ανάκτησης εμφανίζουν σημαντική διακύμανση·

Νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί

10.  εκφράζει την ικανοποίησή του διότι, σύμφωνα με τη γνώμη του Ελεγκτικού Συνεδρίου, τα έσοδα στα οποία βασίζονται οι λογαριασμοί για το οικονομικό έτος 2014 είναι, από κάθε ουσιώδη πλευρά, νόμιμα και κανονικά·

11.  εκφράζει την ανησυχία του όσον αφορά την αξιολόγηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα πληρωμών που περιείχαν ουσιώδη σφάλματα αλλά και διότι τα συστήματα εποπτείας και ελέγχου στις κεντρικές υπηρεσίες της EuropeAid και στις αντιπροσωπείες της Ένωσης αξιολογούνται ως μόνο εν μέρει αποτελεσματικά όσον αφορά τη διασφάλιση της νομιμότητας και κανονικότητας των πληρωμών· εκφράζει την ανησυχία του για τα αποτελέσματα του δειγματοληπτικού ελέγχου πράξεων πληρωμών, από τον οποίο προκύπτει ότι 54 από 165 πληρωμές (33%) περιείχαν σφάλματα·

12.  εκφράζει τη λύπη του διότι, σύμφωνα με την εκτίμηση που περιέχεται στην ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το πιθανότερο ποσοστό σφάλματος για τις πράξεις δαπανών του 8ου, του 9ου, του 10ου και του 11ου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης ανέρχεται σε 3,8%, ποσοστό που υποδεικνύει αύξηση για δεύτερη συνεχή χρονιά, σε σύγκριση με το 2013 (3,4 %) και με το 2012 (3%)·

13.  εκφράζει τη λύπη του διότι η μη συμμόρφωση των δικαιούχων με τις διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων και η απουσία δικαιολογητικών για τις δαπάνες εξακολουθούν να είναι οι δύο κύριες αιτίες λαθών σε ποσοστό 63% του εκτιμώμενου επιπέδου σφάλματος· θεωρεί απαραίτητο να τυγχάνει διαρκούς προσοχής το ζήτημα της ανάπτυξης εσωτερικής οικονομικής τεχνογνωσίας και τεχνογνωσίας ελέγχου· ζητεί απόλυτη διαφάνεια όσον αφορά τους δικαιούχους και τους υπεργολάβους·

14.  εκφράζει τη λύπη του διότι, σε σύνολο 133 πράξεων πληρωμών που ήλεγξε το Ελεγκτικό Συνέδριο, 34 πράξεις περιείχαν ποσοτικώς προσδιορίσιμα σφάλματα, με το 19% αυτών να αφορά μη πραγματοποιηθείσες δαπάνες, γεγονός που παραπέμπει ενδεχομένως σε απάτη·

15.  εκφράζει τον προβληματισμό του διότι η Επιτροπή διέθετε επαρκείς πληροφορίες ώστε να προλάβει, να εντοπίσει και να διορθώσει τα ποσοτικώς προσδιορίσιμα σφάλματα πριν πιστοποιήσει και κάνει αποδεκτές τις δαπάνες και διότι η αξιοποίηση των διαθέσιμων πληροφοριών θα είχε ως αποτέλεσμα ποσοστό λάθους κατά 2,3 ποσοστιαίες μονάδες μικρότερο από το τελικώς επιτευχθέν· αναμένει από την ΓΔ DEVCO να είναι αυστηρότερη σε σχέση με την εφαρμογή του εν γένει συστήματος ελέγχου της και την αξιοποίηση των διαθέσιμων πληροφοριών·

16.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την έναρξη εφαρμογής εντός του 2014 της στρατηγικής κατά της απάτης και ζητεί να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση και να διαμορφωθούν μηχανισμοί κατά της απάτης, καθώς και να ενισχυθεί η διαφάνεια των διαδικασιών χρηματοδότησης του ΕΤΑ·

Εποπτεία των πράξεων και ενίσχυση της αξιοπιστίας της διαχείρισης

17.  σημειώνει ότι, σε σύνολο 133 πράξεων πληρωμών σχετικών με έργα, 52 (ή 39 %) περιείχαν σφάλματα, από τα οποία τα 34 (65 %) ήταν ποσοτικώς προσδιορίσιμα· εκφράζει τη λύπη του διότι 14 από αυτές τις 34 πράξεις ήταν τελικές πράξεις που πέρασαν από όλους τους εκ των προτέρων ελέγχους· διατυπώνει εκ νέου τον προβληματισμό του για την μη ικανοποιητική λειτουργία και τις επαναλαμβανόμενες αδυναμίες των εκ των προτέρων ελέγχων·

18.  διατυπώνει εκ νέου την έκκλησή του προς την Επιτροπή να παρακολουθεί συστηματικά την ποιότητα και την επάρκεια των εκ των προτέρων ελέγχων που διενεργεί, δεδομένου ιδίως του εξαιρετικά ασταθούς πολιτικού και επιχειρησιακού περιβάλλοντος·

19.  αντιλαμβάνεται ότι το εναπομένον ποσοστό σφάλματος (RER) για το 2014 υπολογίζεται σε 2,81 % (205,7 εκατομμύρια EUR)· γνωρίζει ότι η εν λόγω μέθοδος εκτίμησης έχει αξιολογηθεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο ως κατάλληλη και ικανή μεθοδολογία που παρέχει χρήσιμες πληροφορίες σε τομείς που χρήζουν περαιτέρω ενίσχυσης της άσκησης ελέγχου και επαρκή στοιχεία που αποδεικνύουν ότι το εναπομένον ποσοστό σφάλματος είναι σημαντικό·

20.  επαναλαμβάνει τη θέση του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με την οποία θα ήταν χρήσιμο να προσδιοριστούν με σαφήνεια ποια τμήματα του βάσει δραστηριοτήτων προϋπολογισμού ή ποιοι τομείς παρέμβασης εμφανίζουν τον μεγαλύτερο αριθμό αδυναμιών και λαθών και το υψηλότερο επίπεδο τρωτότητας· καλεί την ΓΔ DEVCO να εκπονήσει την αναγκαία ανάλυση και να είναι έτοιμη να την παρουσιάσει το συντομότερο δυνατό στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων·

21.  εκτιμά ότι είναι αναγκαίο να παραμείνει το κόστος των ελέγχων σε εύλογα επίπεδα και να τύχουν επεξεργασίας οι πληροφορίες που άπτονται της σχέσης κόστους/αποτελεσματικότητας των ελέγχων, όπως είναι τα στοιχεία σχετικά με λάθη που εντοπίστηκαν και διορθώθηκαν κατόπιν εξωτερικών ελέγχων και κατόπιν ελέγχων της ίδιας της Επιτροπής, η συμπερίληψη άμεσων δαπανών κάθε τύπου ή δεικτών κόστους/αποτελεσματικότητας των ελέγχων, προκειμένου να αποφευχθεί η συσσώρευση περιττών επιπέδων ελέγχου·

22.  συντάσσεται με την άποψη ότι, υπό αυτές τις συνθήκες, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η ισορροπία μεταξύ ελέγχου και ευθύνης εκ παραλλήλου με εκείνη μεταξύ της άσκησης εποπτείας και της ελκυστικότητας της χρηματοδότησης της Ένωσης·

23.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την δρομολόγηση της διεθνούς συνεργασίας της ΕΕ και του πλαισίου των αναπτυξιακών αποτελεσμάτων προκειμένου να υπολογίζονται τα αποτελέσματα σε σχέση με τους στρατηγικούς αναπτυξιακούς στόχους· εκτιμά ότι είναι μεγίστης σημασίας η διαρκής παρακολούθηση του αντικτύπου ενός έργου καθ`όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του ή του αντικτύπου της δημοσιονομικής στήριξης και η διαμόρφωση επαρκούς μεθοδολογίας για τη σύνταξη εκθέσεων επί των αποτελεσμάτων ενός έργου·

24.  υπογραμμίζει τη σημασία που έχει η συνεχής βελτίωση της αξιολόγησης του αντίκτυπου της αναπτυξιακής συνεργασίας και των έργων ανθρωπιστικής βοήθειας που χρηματοδοτούνται μέσω εξωτερικής χρηματοδότησης της Ένωσης· τονίζει ότι απαιτείται μια εις βάθος, ακριβής και συνολική ανάλυση των διαφόρων ρυθμίσεων για την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων, με στόχο την αποφυγή ενδεχόμενης κακοδιαχείρισης, έλλειψης διαφάνειας και κατάχρησης κονδυλίων της ΕΕ·

25.  απευθύνει έντονη έκκληση προς την Επιτροπή, όπως το έπραξε σε παρελθόντα έτη, ώστε να ενισχύσει περαιτέρω τη λογοδοσία των αντιπροσωπειών της Ένωσης που επανδρώνονται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ)· φρονεί ότι τούτο πρέπει να υλοποιείται συμπληρωματικά προς την προπαρασκευή των εκθέσεων για τη διαχείριση της εξωτερικής βοήθειας (EAMR), οι οποίες εκπονούνται και υπογράφονται από τους επικεφαλής των αντιπροσωπειών της Ένωσης·

26.   επισημαίνει ότι πρέπει να υπενθυμίζονται με σαφήνεια στους επικεφαλής των αντιπροσωπειών της Ένωσης τα καθήκοντα και οι ευθύνες τους όσον αφορά την διαχείριση και την εποπτεία στο πλαίσιο της αξιοπιστίας της διαχείρισης που άπτεται του πεδίου δραστηριοποίησης της αντιπροσωπείας τους (κύριες διαδικασίες διαχείρισης, διαχείριση ελέγχου, επαρκής κατανόηση και αξιολόγηση των κυρίων δεικτών επιδόσεων)· επισημαίνει ότι πρέπει να εξευρεθεί μια σαφής ισορροπία μεταξύ των πολιτικών και των διαχειριστικών καθηκόντων τους·

27.  φρονεί ότι πρέπει να δίνονται, στο πλαίσιο των γενικών κατευθυντηρίων γραμμών, σαφείς οδηγίες στους επικεφαλής των αντιπροσωπειών της Ένωσης σχετικά με τον ορισμό των επιφυλάξεων, τα συστατικά στοιχεία τους, τις παραμέτρους που πρέπει να συνυπολογίζονται για την έκδοση επιφύλαξης (μέγεθος κινδύνων που διατρέχονται σε επίπεδο οικονομίας και καλής φήμης, λειτουργικές αδυναμίες, εντοπισθέντες εσωτερικοί και εξωτερικοί περιορισμοί), καθώς και τον σχετικό αντίκτυπο επί της διαχείρισης της χρηματοδότησης και των πράξεων πληρωμών· υπενθυμίζει ότι μία επιφύλαξη οφείλει να προσδιορίζει σαφώς τη διαδικασία που πάσχει από επαναλαμβανόμενες ή προσωρινές αδυναμίες, καθώς και τη λειτουργία, επάρκεια και επίδοση της δέσμης προτύπων για τον εσωτερικό έλεγχο·

28.  καλεί την EuropeAid να συμπεριλάβει γενική επισκόπηση και ανάλυση στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της για να αυξήσει την προβολή των επιτευγμάτων των αντιπροσωπειών της Ένωσης και για να εξασφαλίσει επαρκή ποιότητα, συνεκτικότητα και ομοιογένεια στις απαντήσεις που συντάσσουν οι επικεφαλής των αντιπροσωπειών·

29.  εκτιμά ότι είναι πολύ σημαντικός ο προσδιορισμός τάσεων βάσει πληροφοριών περί διαχείρισης και καίριων δεικτών επίδοσης προκειμένου να προσαρμόζονται οι κύκλοι προγραμματισμού και να βελτιώνεται η εν γένει απόδοση της αναπτυξιακής βοήθειας της Ένωσης·

30.  καλεί την EuropeAid και την ΕΥΕΔ να ενισχύσουν τον βαθμό εποπτείας των επικεφαλής των αντιπροσωπειών σε σχέση με τα καθήκοντα των τελευταίων ως δευτερευόντων διατακτών για την Επιτροπή με σκοπό την βελτίωση της λογοδοσίας που θα επέλθει μέσω της παροχής ποιοτικών, ολοκληρωμένων και εμπεριστατωμένων αναφορών πεπραγμένων, επιπροσθέτως της λοιπής επακριβούς ενημέρωσης που παρέχεται στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων·

Εφαρμογή του νέου πλαισίου αναπτυξιακής πολιτικής και συναφείς προκλήσεις

31.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το ανανεωμένο και διευρυμένο αναπτυξιακό θεματολόγιο με ορίζοντα το 2030, το οποίο περιέχει 17 εγκεκριμένους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης και 169 συνδεδεμένους στόχους και αποτελεί ένα πραγματικό και ολοκληρωμένο βήμα προόδου για την αναπτυξιακή πολιτική·

32.  ζητεί ακόμη υψηλότερες φιλοδοξίες στην στρατηγική, διαχείριση και λογοδοσία των πόρων του ΕΤΑ· επισημαίνει ότι έχουμε την ευκαιρία να βελτιστοποιήσουμε την στιβαρότητα όλων των δράσεων του ΕΤΑ με το να ενισχύσουμε τα κριτήρια οικονομικής και χρηματοπιστωτικής αποτελεσματικότητας και με το να εντοπίσουμε τα οφέλη από άποψη αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας που διαφαίνονται στις διαχειριστικές επιδόσεις· θεωρεί ότι η προπαρασκευή των αξιολογήσεων αναγκών αποτελεί ένα αποτελεσματικό προκαταρκτικό στάδιο στη πορεία προς την επίτευξη οριστικής αποτελεσματικότητας για την χρηματοδότηση της Ένωσης·

33.  υπογραμμίζει ότι η συνοχή της πολιτικής για την ανάπτυξη (PCD) αποτελεί απαίτηση που κατοχυρώνεται στη Συνθήκη· σημειώνει ότι τούτο συνεπάγεται ότι οι δαπάνες σε όλους τους σχετικούς τομείς πολιτικής οφείλουν να συνάδουν με τους στόχους της αναπτυξιακής συνεργασίας και ότι οι δυσμενείς επιπτώσεις πρέπει να προλαμβάνονται και να εξαλείφονται· πιστεύει ότι η αποτίμηση των δαπανών από την άποψη της PCD θα πρέπει, συνεπώς, να αποτελεί πάγιο στοιχείο της προετοιμασίας, της παρακολούθησης, της υποβολής εκθέσεων, της αξιολόγησης και του λογιστικού ελέγχου των δαπανών σε όλους τους σχετικούς τομείς πολιτικής, περιλαμβανομένων των τομέων του εμπορίου, της γεωργίας και της αλιείας.

34.  καλεί την Επιτροπή να αναθεωρήσει και να ρυθμίσει τις λεπτομέρειες της διασύνδεσης μεταξύ στρατηγικής χάραξης πολιτικής και συντονισμού μεταξύ δωρητών για τα υφιστάμενα μέσα παροχής βοήθειας, ιδίως όσον αφορά τη δημοσιονομική στήριξη, τις συνδυαστικές πράξεις και τη διαχείριση των έργων· συντάσσεται με την άποψη ότι επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα και ροές ιδιωτικών κεφαλαίων αποτελούν καίριας σημασίας κινητήριες δυνάμεις προς την βιώσιμη ανάπτυξη, εκ παραλλήλου με την διαμόρφωση θεσμικών δυνατοτήτων και στιβαρών συστημάτων διακυβέρνησης προκειμένου να αυξηθεί η διαφάνεια, να μειωθεί η διαφθορά και να ανασχεθεί η φοροδιαφυγή·

35.  υπογραμμίζει ότι η ανάπτυξη δεν είναι εφικτή χωρίς ειρήνη και η ειρήνη δεν είναι εφικτή χωρίς ανάπτυξη· επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα, η χρηστή διακυβέρνηση, η οικοδόμηση της ειρήνης και της δημοκρατίας θα πρέπει να έχουν προτεραιότητα στο πλαίσιο της αναπτυξιακής πολιτικής και ότι οι δραστηριότητες που σχετίζονται με την εκπλήρωση του στόχου 16 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ΣΒΑ 16) για ειρήνη και δικαιοσύνη θα πρέπει να αποτελέσουν έναν από τους κεντρικούς τομείς των εθνικών ενδεικτικών προγραμμάτων (ΕΕΠ) στο πλαίσιο της αναπτυξιακής συνεργασίας· επισημαίνει επιπλέον ότι θα πρέπει να απαιτείται από τους εταίρους της Ένωσης η ετήσια υποβολή εκθέσεων για τα αποτελέσματα ως προς την επίτευξη του ΣΒΑ 16 με βάση αξιόπιστους δείκτες κοινής αποδοχής·

36.  καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη τις ανησυχίες και τις παρατηρήσεις του Κοινοβουλίου σχετικά με τα σχέδια των ΕΕΠ και να αποτυπώσει τα συμπεράσματα του Κοινοβουλίου στα τελικά ΕΕΠ· ζητεί να θεσπιστούν επίσημες εξουσίες ελέγχου όσον αφορά το ΕΤΑ, ενδεχομένως μέσω διοργανικής συμφωνίας δεσμευτικού χαρακτήρα δυνάμει του άρθρου 295 της ΣΛΕΕ·

Εποπτεία των καταπιστευματικών ταμείων της Ένωσης και συνδυαστικές πράξεις

37.  επιδοκιμάζει την πρόθεση να διατίθενται κονδύλια ταχύτερα και με μεγαλύτερη ευελιξία σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, και να συγκεντρώνονται διάφορες πηγές χρηματοδότησης ώστε αντιμετωπίζονται όλες οι παράμετροι των οποιωνδήποτε κρίσεων· εκφράζει την ικανοποίησή του για την δημιουργία του καταπιστευματικού ταμείου έκτακτης ανάγκης της ΕΕ για την Αφρική (ύψους 1,8 δισεκατομμυρίου EUR) προκειμένου να καταστεί δυνατή μία ταχεία και ολοκληρωμένη αντίδραση στην προσφυγική κρίση και προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι βαθιές αιτίες της παράνομης μετανάστευσης και του εκτοπισμού των ανθρώπων στην Αφρική·

38.  χαιρετίζει τη δημιουργία του καταπιστευματικού ταμείου Bêkou της ΕΕ και τη συμβολή του στη διεθνή απόκριση στην κρίση στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία· ζητεί μεγαλύτερη συμμετοχή των κρατών μελών προκειμένου το ταμείο αυτό να καταστεί πλήρως λειτουργικό·

39.  χαιρετίζει τη δημιουργία του καταπιστευματικού ταμείου Madad της ΕΕ για την αντιμετώπιση των συνεπειών της σύρραξης στη Συρία και του καταπιστευματικού ταμείου έκτακτης ανάγκης για την Αφρική· καλεί τα κράτη μέλη να αυξήσουν την οικονομική τους δέσμευση σε όλα τα καταπιστευματικά ταμεία της ΕΕ·

40.  τονίζει ότι η Επιτροπή δεν πρέπει να εκτρέπει πιστώσεις από τους στόχους και τις αρχές των βασικών πράξεων και πιστεύει ότι οποιαδήποτε διοχέτευση πιστώσεων μέσω του καταπιστευματικού ταμείου δεν θα πρέπει να αποβαίνει σε βάρος του ΕΤΑ και των μακροπρόθεσμων πολιτικών της Ένωσης·

41.  αναγνωρίζει την προστιθέμενη αξία της συγκέντρωσης μεγάλου αριθμού εθνικών συνεισφορών σε επίπεδο Ένωσης, επιπλέον των σημαντικών συνεισφορών από τα μέσα εξωτερικής χρηματοδότησης και το ΕΤΑ· προτρέπει, ωστόσο, τα κράτη μέλη να συνεισφέρουν όσο και η Ένωση, παρά να προσφέρουν το ελάχιστο απαιτούμενο για την απόκτηση δικαιωμάτων ψήφου·

42.  σημειώνει ότι τα καταπιστευματικά ταμεία αποτελούν μέρος μιας ειδικής λύσης που δείχνει ότι το ΕΤΑ, ο προϋπολογισμός της Ένωσης και το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο δεν διαθέτουν τους πόρους και την ευελιξία που απαιτούνται για μια ταχεία και ολοκληρωμένη προσέγγιση σε σοβαρές κρίσεις· εκφράζει τη δυσαρέσκειά του διότι με τον τρόπο αυτόν παρακάμπτεται η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή και υπονομεύεται η ενότητα του προϋπολογισμού·

43.  αναγνωρίζει την ύπαρξη στενού δεσμού μεταξύ των πολιτικών για την ανάπτυξη και των πολιτικών για τη μετανάστευση και την μεγίστη σημασία αυτού στις σχέσεις Ένωσης-ΑΚΕ· εκτιμά αναγκαίο συνεπώς τον περαιτέρω προβληματισμό εκ μέρους της Ένωσης σχετικά με την συνεκτικότητα, την οικονομική απόδοση και την καλύτερη δυνατή συνάρθρωση παρόμοιων καταπιστευματικών δραστηριοτήτων με λοιπές υφιστάμενες διμερείς αναπτυξιακές πολιτικές και με τα σχετικά μέσα·

44.  φρονεί επίσης ότι ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην αποτελεσματικότητα και στην πολιτική διακυβέρνηση των καταπιστευματικών ταμείων και ιδίως του ταμείου έκτακτης ανάγκης της ΕΕ για την Αφρική, καθώς και στην έλλειψη εγγυήσεων και εποπτείας όσον αφορά την τελική χρήση των διατιθέμενων κονδυλίων·

45.  επισημαίνει την μεγάλη σημασία που έχουν οι επαρκείς μηχανισμοί ελέγχου στην προσπάθεια διασφάλισης του πολιτικού ελέγχου της εκτέλεσης του προϋπολογισμού στο πλαίσιο της διαδικασίας απαλλαγής· προτρέπει την Επιτροπή να λάβει άμεσα μέτρα για την αύξηση της συμμετοχής της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό και για τον έλεγχο του προϋπολογισμού αρχής και για την καλύτερη συμμόρφωση των καταπιστευματικών ταμείων και άλλων μηχανισμών με τους δημοσιονομικούς κανόνες, ιδίως μέσω της εμφάνισής τους στον προϋπολογισμό της Ένωσης.

46.  διατυπώνει εκ νέου την έκκλησή του περί τακτικής αναφοράς πεπραγμένων στο Κοινοβούλιο σχετικά με τη χρήση συνδυαστικών πράξεων και αποτελεσμάτων προκειμένου να είναι σε θέση το Κοινοβούλιο να ασκεί το προνόμιο ελέγχου και δη όσον αφορά την αξιολόγηση των διαχειριστικών δυνατοτήτων και της προστιθέμενης αξίας·

47.  επισημαίνει ότι οποιοδήποτε νέο χρηματοδοτικό μέσο και συνδυαστικό χρηματοδοτικό μέσο πρέπει να συνάδει με τους γενικούς στόχους της αναπτυξιακής πολιτικής της Ένωσης και να επικεντρώνεται σε τομείς με την μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία και τον μεγαλύτερο στρατηγικό αντίκτυπο·

48.  καλεί την Επιτροπή να κατοχυρώσει ένα στιβαρό, διαφανές και υπεύθυνο πλαίσιο που θα διασφαλίζει την ευθυγράμμιση με τις αρχές για την αποτελεσματικότητα της ανάπτυξης και των αναπτυξιακών στόχων σε κάθε συνδυαστικό έργο· την καλεί επίσης να εξασφαλίσει πρόσθετες εγγυήσεις για την ανάπτυξή του, όπως συνιστά η ειδική έκθεση αριθ. 16/2014 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Η αποτελεσματικότητα του συνδυασμού επιχορηγήσεων από περιφερειακές επενδυτικές διευκολύνσεις με δάνεια από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για την υποστήριξη των εξωτερικών πολιτικών της ΕΕ»·

49.  έχει υπόψη του ότι το μεγαλύτερο μέρος της χρηματοδότησης έχει προέλθει μέχρι στιγμής από τον προϋπολογισμό της Ένωσης και από το ΕΤΑ και ότι οι συνεισφορές των κρατών μελών στα καταπιστευματικά ταμεία παραμένουν, προς το παρόν, σχετικά χαμηλές· παροτρύνει τα κράτη μέλη να καταβάλουν στα καταπιστευματικά ταμεία ποσά αντίστοιχα με εκείνα που προέρχονται από τον προϋπολογισμό της Ένωσης και από το ΕΤΑ·

Απόδοση της επενδυτικής διευκόλυνσης ΑΚΕ την οποία διαχειρίζεται η ΕΤΕπ

50.  υπενθυμίζει ότι τα κονδύλια που διατέθηκαν στην επενδυτική διευκόλυνση από το 9ο και από το 10ο ΕΤΑ ανέρχονται σε 3 185,5 εκατομμύρια EUR για τις χώρες ΑΚΕ και για τις υπερπόντιες χώρες και τα εδάφη και σε τροφοδότηση ύψους 500 εκατομμυρίων EUR από το 11ο ΕΤΑ μέσω του κονδυλίου χρηματοδότησης με αντίκτυπο, γεγονός που θα δώσει στην επενδυτική διευκόλυνση τη δυνατότητα να εφαρμόσει ακόμη τολμηρότερη πολιτική για ακόμη μεγαλύτερη ανάπτυξη, μέσω των λεγόμενων «επενδύσεων αντικτύπου»·

51.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρώτη έκθεση της ΕΤΕπ το 2014 σχετικά με τα αποτελέσματα των εξωτερικών δράσεων και τη χρήση του πλαισίου αξιολόγησης των τριών πυλώνων (3 Pillar Assessment – 3PA) και του πλαισίου για τη μέτρηση των αποτελεσμάτων (Results Measurement – ReM) για την εκ των προτέρων αξιολόγηση των αναμενόμενων αποτελεσμάτων των επενδυτικών έργων· φρονεί εντούτοις ότι οι εκ των προτέρων και εκ των υστέρων αναλύσεις πρέπει να βελτιωθούν περαιτέρω προκειμένου να λαμβάνουν υπόψη τους όχι μόνο οικονομικούς δείκτες αλλά και κριτήρια περιβαλλοντικής προστασίας και βιώσιμης ανάπτυξης·

52.  καλεί την ΕΤΕπ να δώσει με αποφασιστικότητα προτεραιότητα στις μακροχρόνιες επιπτώσεις των επενδύσεων και στη συνεισφορά τους στη βιωσιμότητα·

53.  παροτρύνει την ΕΤΕπ να υποστηρίξει περαιτέρω την ανάπτυξη του τοπικού ιδιωτικού τομέα διότι αυτός αποτελεί καίρια κινητήρια δύναμη της βιωσιμότητας, να υποστηρίξει βασικές υποδομές κοινωνικού και οικονομικού χαρακτήρα άμεσου ενδιαφέροντος για τους δικαιούχους και να αναζητήσει νέους τοπικούς και περιφερειακούς εταίρους στον εξειδικευμένο τομέα της μικροχρηματοδότησης· παροτρύνει την ΕΤΕπ να αυξήσει την προσθετικότητα μέσω μιας καλύτερης αιτιολόγησης της χρήσης των κονδυλίων·

54.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την ειδική έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου αριθ. 14/2015 με τίτλο «Επενδυτική Διευκόλυνση ΑΚΕ: προσφέρει προστιθέμενη αξία;» διότι την θεωρεί θετικό παράδειγμα παρακολούθησης της διαδικασίας απαλλαγής του 2012 και του 2013 από το Ελεγκτικό Συνέδριο, στο πλαίσιο της οποίας το Κοινοβούλιο ζήτησε τη σύνταξη ειδικής έκθεσης σχετικά με τις επιδόσεις και την ευθυγράμμιση με τις αναπτυξιακές πολιτικές της Ένωσης και τους στόχους των εξωτερικών δανειακών δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ), πριν από την ενδιάμεση επανεξέταση της εξωτερικής εντολής της ΕΤΕπ και από την ενδιάμεση επανεξέταση της Επενδυτικής Διευκόλυνσης·

55.  θεωρεί τον έλεγχο της επενδυτικής διευκόλυνσης ΑΚΕ υπόδειγμα ορθής πρακτικής από την άποψη της σύμπραξης και του συνεργατικού ελέγχου μεταξύ Κοινοβουλίου και Ελεγκτικού Συνεδρίου· πιστεύει ότι η εν λόγω ελεγκτική έκθεση αποτελεί ένα καθοριστικό πρώτο βήμα δεδομένου ότι είναι ο πρώτος έλεγχος που διενεργείται από το Ελεγκτικό Συνέδριο στον συγκεκριμένο τομέα· εκφράζει τη λύπη του διότι η επενδυτική διευκόλυνση δεν εμπίπτει στην εμβέλεια του ετήσιου ελέγχου του Συνεδρίου στο πλαίσιο της δήλωσης αξιοπιστίας·

56.  λαμβάνει υπό σημείωση τα συμπεράσματα του ελέγχου όσον αφορά τη συνεκτικότητα της επενδυτικής διευκόλυνσης ΑΚΕ με τους στόχους αναπτυξιακής πολιτικής της ΕΕ και την καταλυτική επίδραση της συνοχής αυτής· εκφράζει την ικανοποίησή του για την καλή συνεργασία μεταξύ ΕΤΕπ και Επιτροπής στο πεδίο του προσδιορισμού και της επιλογής έργων· εκφράζει την λύπη του διότι δεν κατέστη δυνατή η ακριβέστερη ταυτοποίηση της προστιθέμενης αξίας που προσπορίζει η επενδυτική διευκόλυνση ΑΚΕ· καλεί, συνεπώς, το Ελεγκτικό Συνέδριο, σε μελλοντικές ειδικές εκθέσεις, να δώσει πιο συγκεκριμένα παραδείγματα και να αναδείξει ορισμένα συγκεκριμένα έργα προκειμένου να εικονογραφήσει καλύτερα τα συμπεράσματα και τις συστάσεις του·

57.  ζητεί να κοινοποιούνται συστηματικά οι συμφωνίες αναδανεισμού της επενδυτικής διευκόλυνσης ΑΚΕ και να παρέχεται πρόσβαση στις αποφάσεις και στα κατευθυντήρια έγγραφα του διοικητικού συμβουλίου·

58.  πιστεύει ότι αποτελεί ζήτημα καίριας σημασίας για την ΕΤΕπ να επενδύει συνεχώς χρόνο σε πολιτική δέουσας επιμέλειας, σε συνδυασμό με εργαλεία αξιολόγησης αποτελεσμάτων, έτσι ώστε να αποκτήσει καλύτερη γνώση του προφίλ των ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών και δικαιούχων και να αξιολογεί επίσης καλύτερα τον αντίκτυπο των έργων για τους τελικούς δικαιούχους·

59.  πιστεύει ότι δεν πρέπει να υπάρχει ούτε μία δαπάνη χρηματοδοτούμενη από τους φορολογούμενους της Ένωσης που να μην υπόκειται στη διαδικασία χορήγησης απαλλαγής από το Κοινοβούλιο· επαναλαμβάνει συνεπώς την ακράδαντη πεποίθησή του ότι η επενδυτική διευκόλυνση που διαχειρίζεται η ΕTΕπ εξ ονόματος της Ένωσης,οφείλει επίσης να υπόκειται στη διαδικασία χορήγησης απαλλαγής από το Κοινοβούλιο, δεδομένου ότι χρηματοδοτείται με χρήματα των φορολογούμενων της Ένωσης·

60.  επισημαίνει ότι η τριμερής συμφωνία που αναφέρεται στο άρθρο 287 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διέπει τη συνεργασία ανάμεσα στην ΕΤΕπ, την Επιτροπή και το Ελεγκτικό Συνέδριο σε ό,τι αφορά τις μεθόδους διενέργειας των ελέγχων του Ελεγκτικού Συνεδρίου πάνω στις δραστηριότητες της ΕΤΕπ που αφορούν τη διαχείριση των πόρων της Ένωσης και των κρατών μελών ανανεώθηκε το 2015· επαναλαμβάνει την θέση του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με την οποία είναι ανάγκη να επικαιροποιηθούν οι αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου από αυτή την άποψη προκειμένου να υπάγονται σε αυτές οποιαδήποτε νέα χρηματοδοτικά μέσα της ΕΤΕπ αφορούν δημόσιους πόρους προερχόμενους από την ΕΕ ή από το ΕΤΑ·

61.  παροτρύνει την ΕΤΕπ να διαμορφώσει και να αναπτύξει εκείνη την ολοκληρωμένη προσέγγιση που απαιτείται προκειμένου να αντιμετωπίσει τις σοβαρές προκλήσεις που δημιουργούν οι ροές μεταναστών στην Ευρώπη, μεταξύ άλλων και μέσω της ενίσχυσης των επιχειρήσεων στις χώρες προέλευσης καθώς και στις όμορες αυτών χώρες·

Διαχείριση της δημοσιονομικής στήριξης

62.  σημειώνει ότι οι συνολικές πληρωμές δημοσιονομικής στήριξης για το 2014 ανήλθαν σε 794 εκατομμύρια EUR· παρατηρεί επίσης ότι, από τις 32 πράξεις χρηματοδότησης δημοσιονομικής στήριξης που εξέτασε το Ελεγκτικό Συνέδριο, μόνο 2 περιείχαν ποσοτικώς προσδιορίσιμα σφάλματα ήσσονος σημασίας·

63.  υπενθυμίζει ότι η δημοσιονομική στήριξη, ως μέθοδος διμερούς συνεργασίας, ενέχει πάγιους πιστωτικούς κινδύνους που άπτονται της αποτελεσματικότητας των εταίρων και του κινδύνου διαφθοράς και απάτης· ζητεί να υπάρξει εκ του σύνεγγυς εποπτεία και εμπεριστατωμένος διάλογος σε θέματα χάραξης πολιτικής μεταξύ της Ένωσης και των εταίρων χωρών όσον αφορά τους στόχους, την πρόοδο προς τα συμφωνηθέντα αποτελέσματα, τους δείκτες επιδόσεων, μια ανάλυση συστημικού κινδύνου και μια στρατηγική άμβλυνσης κινδύνου·

64.  πιστεύει ότι έμφαση πρέπει να δίνεται στην επίτευξη προόδου ως προς τη διαχείριση των δημοσίων οικονομικών, τη δημοσιονομική διαφάνεια και τη μακροοικονομική αιρεσιμότητα στις εταίρους χώρες, προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η ανάπτυξη ικανοτήτων και η παρακολούθηση των επιτευχθέντων αποτελεσμάτων·

Συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς

65.  παρατηρεί ότι οι πληρωμές εντός του 2014 από τα ΕΤΑ για έργα που υλοποιήθηκαν από διεθνείς οργανισμούς ανήλθαν σε 908,6 εκατομμύρια EUR·

66.  καλεί τα ενδιαφερόμενα θεσμικά όργανα της ΕΕ και του ΟΗΕ να σεβαστούν και να εφαρμόσουν στο ακέραιο την χρηματοδοτική και διοικητική συμφωνία-πλαίσιο (FAFA)· ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει έκθεση στο Κοινοβούλιο σχετικά με την εφαρμογή της FAFA και των σχετικών κατευθυντηρίων γραμμών, να εντοπίσει τομείς που επιδέχονται βελτίωσης και να διατυπώσει συναφείς προτάσεις επί του πλαισίου αυτού·

67.  παροτρύνει τον ΟΗΕ και τους σχετικούς φορείς του ΟΗΕ να συνεχίζουν να διευρύνουν την συνεργασία τους με την Ένωση μέσω μιας αδιάκοπης ανάπτυξης ολοκληρωμένων συστημάτων παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων· επισημαίνει ότι διάφορες υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων διαφόρων τύπων και διάφοροι όροι πληρωμής από διαφόρους διεθνείς χορηγούς επιδρούν αρνητικά στην απόδοση και τη αποτελεσματικότητα της βοήθειας· εκφράζει τη λύπη του διότι το σύστημα υποβολής εκθέσεων προς την Επιτροπή από εκείνους τους φορείς εταίρους της που είναι επιφορτισμένοι με την υλοποίηση του προϋπολογισμού της Ένωσης υπό έμμεση διαχείριση εμφανίζεται συχνά ατελές ή ανεπαρκώς προσανατολισμένο στα αποτελέσματα·

68.  υπενθυμίζει ότι η διαρθρωμένη συνεργασία μεταξύ της Ένωσης και του ΟΗΕ αποτελεί το μόνο αποτελεσματικό μέσο για την πρόληψη της μη αποδοτικής χρήσης των πόρων και της αλληλεπικάλυψης δραστηριοτήτων· αναγνωρίζει ότι η διοχέτευση ενωσιακής βοήθειας μέσω του ΟΗΕ δίνει στην ΕΕ τη δυνατότητα να προσεγγίζει περιοχές του πλανήτη που θα της ήταν ενδεχομένως απρόσιτες εάν δοκίμαζε μόνη της να τις προσεγγίσει·

69.  εμμένει στην ανάγκη επίτευξης του μεγίστου δυνατού βαθμού διαφάνειας και θεσμικής λογοδοσίας σε όλα τα επίπεδα μέσω της εξασφαλισμένης πρόσβασης σε εμπεριστατωμένες και ορθές δημοσιονομικές και χρηματοπιστωτικές πληροφορίες που θα καθιστούν δυνατό τον έλεγχο του Κοινοβουλίου· ζητεί ενισχυμένη διαδικασία κοινοποίησης όσον αφορά προθέσεις, δικαιούχους και χρηματοδότηση προκειμένου να επιτευχθεί μια καλύτερη επιστασία των χρηματικών πόρων της Ένωσης·

70.  θεωρεί, προκειμένου να εξασφαλίζεται η προβολή της Ένωσης, σε ό,τι αφορά την ανάληψη της ίδιας ευθύνης των αποτελεσμάτων και ιδίως όταν πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενες πρωτοβουλίες με πολλαπλούς δωρητές, ότι πρέπει ανυπερθέτως να παρέχονται τακτικά και χωρίς χρονοτριβή πληροφορίες σχετικά με την συγκέντρωση των κεφαλαίων ώστε να είναι δυνατή η ιχνηλασιμότητα των πόρων της Ένωσης·

71.  πιστεύει, σε σχέση με την εστίαση στην απόδοση της ενωσιακής βοήθειας, ότι η προσανατολισμένη προς τα αποτελέσματα προσέγγιση πρέπει να βελτιωθεί μέσω της εφαρμογής ενός πλαισίου υπολογισμού και μέτρησης των αποτελεσμάτων, το οποίο θα επιτρέπει την αξιολόγηση της ορθότητας των σχεδίων από την άποψη της οικονομικής και κοινωνικής τους βιωσιμότητας και την αξιολόγηση των σχεδίων από την άποψη της απόδοσης και της αποτελεσματικότητάς τους·

72.  τάσσεται αναφανδόν υπέρ της θέσπισης στόχων SMART κατά την φάση σχεδιασμού οποιουδήποτε χρηματοδοτούμενου από την ΕΕ έργου· επισημαίνει ότι μόνο έτσι θα μπορούν οι εκ των υστέρων αξιολογήσεις των αποτελεσμάτων και των επιπτώσεων να δίνουν στο Κοινοβούλιο τη δυνατότητα σαφούς και αξιόπιστης έκθεσης·

Συστήματα αξιολόγησης και προσανατολισμένης στα αποτελέσματα παρακολούθησης

73.  εκφράζει σοβαρή ανησυχία για την ανεπαρκή αξιοπιστία των συστημάτων αξιολόγησης της EuropeAid και της προσανατολισμένης στα αποτελέσματα παρακολούθησης, πρόβλημα που οφείλεται στο ανεπαρκές επίπεδο εποπτείας και παρακολούθησης της αξιολόγησης του προγράμματος, καθώς και στο γεγονός ότι η EuropeAid αδυνατεί να εγγυηθεί ότι οι ανθρώπινοι και χρηματοοικονομικοί πόροι είναι οι πλέον ενδεδειγμένοι και ότι κατανέμονται αποδοτικά στις διάφορες δραστηριότητες αξιολόγησης·

74.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την ειδική έκθεση αριθ. 18/2014 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Συστήματα αξιολόγησης και προσανατολισμένης στα αποτελέσματα παρακολούθησης της EuropeAid»· καλεί τη ΓΔ DEVCO να ασχοληθεί επειγόντως με τις διάφορες αδυναμίες των συστημάτων αξιολόγησης και παρακολούθησης που επισημαίνονται στην εν λόγω ειδική έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου και δη με αυτές που αφορούν σοβαρές ανεπάρκειες του συστήματος αξιολόγησης της ΓΔ DEVCO· τονίζει ότι μια κακή λειτουργία του συστήματος αξιολόγησης αυξάνει τους κινδύνους να επιλέγονται έργα που δεν διαθέτουν ποιότητα ή που δεν επιτυγχάνουν τους στόχους τους· παρατηρεί και εκφράζει την ανησυχία του σχετικά με την διάσταση απόψεων που παρατηρείται μεταξύ Επιτροπής και Ελεγκτικού Συνεδρίου ως προς την αξιοπιστία των πληροφοριών σχετικά με την αποτελεσματικότητα των δράσεων στήριξης του προϋπολογισμού· εκτιμά ότι σχετίζονται μεταξύ τους η έλλειψη προσωπικού στις αντιπροσωπείες της Ένωσης και στη μονάδα αξιολόγησης της ΓΔ DEVCO και τα προβλήματα που επισημαίνει το Συνέδριο· θεωρεί ότι τούτο αποτελεί παράδειγμα των αρνητικών συνεπειών που μπορεί να έχουν οι μειώσεις προσωπικού στην αποτελεσματική λειτουργία των προγραμμάτων της Ένωσης·

75.  τονίζει ότι είναι απαραίτητο να παρασχεθεί στο Κοινοβούλιο ως αρμόδια για τον έλεγχο του προϋπολογισμού αρχή σαφή εικόνα του πραγματικού βαθμού επίτευξης των βασικών στόχων της Ένωσης·

76.  υπενθυμίζει ότι πρέπει να παρέχεται εξωτερική, αντικειμενική και αμερόληπτη ανατροφοδότηση (feedback) όσον αφορά τις επιδόσεις των σχεδίων και των προγραμμάτων βοήθειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο της δέσμευσης που έχει αναλάβει η Επιτροπή για διασφάλιση της ποιότητας· θεωρεί ότι τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων αποτελούν βασικά στοιχεία των διεργασιών χάραξης και επανεξέτασης των πολιτικών στην προσπάθεια να προσαρμοστούν οι στρατηγικοί πολιτικοί στόχοι και να ενισχυθεί η εν γένει συνεκτικότητα με άλλες πολιτικές της Ένωσης·

77.  πιστεύει ότι η επένδυση στην ανάλυση και συγκέντρωση των αποτελεσμάτων δεν παρέχει απλώς μια συνολική εικόνα των τάσεων αλλά επιτρέπει επίσης την άντληση διδαγμάτων τα οποία ενισχύουν την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας αξιολόγησης, ενώ, παράλληλα, παρέχει καλύτερα αποδεικτικά στοιχεία για τη λήψη αποφάσεων και τη χάραξη πολιτικών·

78.  εκτιμά ότι η ανταλλαγή πληροφοριών με όλα τα διαθέσιμα μέσα και εργαλεία συμβάλλει αποφασιστικά στην καλλιέργεια νοοτροπίας αξιολόγησης και, κυρίως, στην καλλιέργεια μιας αποτελεσματικής νοοτροπίας επιδίωξης των επιδόσεων·

79.  εκτιμά ότι απαιτείται επειγόντως διαφάνεια· καλεί συνεπώς την Επιτροπή να παράσχει ετησίως στο Κοινοβούλιο, κάνοντας χρήση ηλεκτρονικών μέσων, κατάλογο σε μορφότυπο Excel διαρρυθμισμένο με βάση τις εξής κατηγορίες (α) παραλήπτες, (β) χώρες, (γ) παραλήπτες φορείς, (δ) επιδοτήσεις κατώτερες του 1 εκατομμυρίου EUR, (ε) επιδοτήσεις μεταξύ 1 και 3 εκατομμυρίων EUR, (στ) επιδοτήσεις μεταξύ 3 και 5 εκατομμυρίων EUR, (ζ) επιδοτήσεις μεταξύ 5 και 10 εκατομμυρίων EUR και (η) επιδοτήσεις που υπερβαίνουν τα 10 εκατομμύρια EUR·

Στήριξη της ΕΕ προς τις χώρες παραγωγής ξυλείας στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης FLEGT

80.  θεωρεί την πρωτοβουλία FLEGT ουσιώδους σημασίας για τη βελτίωση της διακυβέρνησης των δασών, τη διατήρηση των δασών και τη διασφάλιση της επιβολής του νόμου, ιδίως με τη χρήση κάθε δυνατού μέσου όπως είναι, μεταξύ άλλων, οι εθελοντικές συμφωνίες εταιρικής σχέσης ή ο διεξοδικός οικονομικός έλεγχος, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το παγκόσμιο ζήτημα της παράνομης υλοτομίας και να διασφαλιστούν οι εξαγωγές ξυλείας προς την Ένωση·

81.  εκφράζει εντούτοις τη λύπη του για τις σωρευτικές αδυναμίες που εντοπίστηκαν στη φάση εφαρμογής του σχεδίου δράσης και των προγραμμάτων FLEGT, γεγονός που καθιστά αναγκαία μια διεξοδική αξιολόγηση· πιστεύει ακράδαντα ότι έφτασε πλέον η ώρα, μετά τη διάθεση 300 εκατομμυρίων EUR κατά την περίοδο 2003-2013 για στήριξη στο πλαίσιο του FLEGT, για να πραγματοποιηθεί μια αξιόπιστη ανάλυση κόστους - οφέλους για τη διαδικασία FLEGT όσον αφορά τη μείωση της παράνομης υλοτομίας·

82.  εκφράζει τη λύπη του για την βραδεία εφαρμογή του σχεδίου δράσης FLEGT, την καθυστερημένη έγκριση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 995/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(27) (κανονισμός της Ένωσης για την ξυλεία) καθώς και για το γεγονός ότι η Επιτροπή άργησε να αντλήσει διδάγματα από τη συνολική χρηματοδότηση για το FLEGT·

83.  καλεί την Επιτροπή να αναδιαρθρώσει την ενωσιακή χρηματοδότηση προκειμένου να απαλλαγεί από την πληθώρα των προϋπολογισμών και να εξετάσει το ενδεχόμενο ενός ενιαίου, σαφώς προσδιορισμένου προϋπολογισμού·

84.  υπενθυμίζει ότι η ιχνηλασιμότητα των προϊόντων ξυλείας, μέσω ενός νομίμως θεσπισθέντος λειτουργικού συστήματος αδειοδότησης μεταξύ της ΕΕ και των χωρών εξαγωγής ξυλείας, πρέπει να αποτελεί πάγιο και κεντρικό στόχο, ιδίως αν ληφθούν υπόψη φαινόμενα όπως η εκτεταμένη διαφθορά, η ελλιπής επιβολή του νόμου ή η ανεπαρκής εκτίμηση των κινδύνων και των περιορισμών των προγραμμάτων·

Υποστήριξη της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στην Ανατολική Αφρική μέσω της χρηματοδοτικής διευκόλυνσης ΑΚΕ-ΕΕ στον τομέα της ενέργειας

85.  εκφράζει την ικανοποίησή του διότι έχει καταστεί υποχρεωτική η διενέργεια προκαταρκτικής ανάλυσης σκοπιμότητας από τη δεύτερη πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο της χρηματοδοτικής διευκόλυνσης για την ενέργεια· επισημαίνει ότι η προκαταρκτική μελέτη πρέπει να βασίζεται σε ακριβή και ρεαλιστικά σενάρια και σε εκτιμήσεις σχετικά με τους τρόπους με τους οποίους η τοπική κοινότητα μπορεί να ενταχθεί στην υλοποίηση του έργου προκειμένου να βελτιωθούν τόσο ο βαθμός «υιοθέτησης» του έργου από τον τοπικό πληθυσμό όσο και η προβολή του έργου·

86.  υπογραμμίζει με επίταση ότι η διασύνδεση μεταξύ σκοπιμότητας του έργου και κοινωνικής, οικονομικής και περιβαλλοντικής βιωσιμότητας πρέπει να εδραιώνεται καλύτερα προκειμένου να διασφαλίζονται όχι απλώς η αποδοτικότητα, η συνεκτικότητα και η προβολή των επενδυτικών έργων της διευκόλυνσης για την ενέργεια, αλλά και η αποτελεσματικότητα και τα εν γένει οφέλη για τις εμπλεκόμενες περιοχές·

87.  θεωρεί ότι η παρακολούθηση των έργων και δη εκείνων που είναι σαφές ότι αντιμετωπίζουν προβλήματα και των συναφών κινδύνων πρέπει να διενεργείται επί τακτικής βάσεως και να πλαισιώνεται από μέτρα μετριασμού των κινδύνων που λαμβάνονται χωρίς χρονοτριβή·

88.  τονίζει την ανάγκη ανάμειξης των τοπικών ενδιαφερόμενων φορέων, όπως είναι οι ΜΚΟ ή οι τοπικές κοινότητες, καθ̕ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής έργων που έτυχαν υποστήριξης από την διευκόλυνση για την ενέργεια, από την έναρξη έως και μετά την ολοκλήρωσή τους, με προσεκτική συνεκτίμηση της απαίτησης για αδιάλειπτη στήριξη της ανάπτυξης τοπικών ικανοτήτων και για περαιτέρω εδραίωση της «υιοθέτησης» του έργου από τον τοπικό πληθυσμό προκειμένου να παραμείνει το έργο βιώσιμο και αειφόρο και μετά την εκπνοή της περιόδου χρηματοδότησης·

Στήριξη της ΕΕ προς την Aϊτή

89.  υπενθυμίζει ότι μέτρα «συγκρότησης κρατικού μηχανισμού» βρίσκονται στο επίκεντρο της αναπτυξιακής πολιτικής της Ένωσης· συντάσσεται με την άποψη ότι, σε οποιαδήποτε παρόμοια κρίση, πρέπει να αποδίδεται η δέουσα προσοχή στην πληρότητα και τη λειτουργική αποτελεσματικότητα του εθνικού πλαισίου διακυβέρνησης για τη διαχείριση της μείωσης του κινδύνου καταστροφών, κάτι που αποτελεί προϋπόθεση για την ευδοκίμηση της παρέμβασης της ΕΕ·

90.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να ενημερώνουν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τις εξελίξεις, ιδίως όσον αφορά τη διαχείριση των κινδύνων και την ετοιμότητα για την υλοποίηση και την επίτευξη των στόχων του προγράμματος σε καταστάσεις έπειτα από καταστροφή·

Στήριξη της Ένωσης στον αγώνα κατά των βασανιστηρίων και για την κατάργηση της θανατικής ποινής

91.  υπενθυμίζει ότι ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας συμπεριλαμβάνεται στους θεμέλιους λίθους της εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-Ένωσης· παροτρύνει την ΕΥΕΔ και την Επιτροπή να βελτιώσουν τις δυνατότητες των αντιπροσωπειών της Ένωσης ως προς την εδραίωση της αποτελεσματικότητας και των αποτελεσμάτων και ως προς την διάδοση μιας νοοτροπίας θετικής προς τις πολιτικές για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την δημοκρατία·

92.  πιστεύει ότι πρέπει να επιδιωχθεί στενότερος κοινός προγραμματισμός και παρακολούθηση μεταξύ της ΕΥΕΔ και της Επιτροπής σχετικά με ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, έτσι ώστε να υπάρξει μεγαλύτερη εναρμόνιση με τοπικές στρατηγικές πολιτικής και ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

93.  επισημαίνει ως προς αυτό ότι τα συστήματα που χρησιμοποιήθηκαν για τη μέτρηση του αντίκτυπου είναι μάλλον ισχνά, γεγονός που οφείλεται εν μέρει στα ασαφή λογικά πλαίσια που χαρακτηρίζουν τα έργα και στην απουσία σαφώς καθορισμένων κριτηρίων αξιολόγησης και στόχων· καλεί την Επιτροπή να αποσαφηνίσει τις απαιτήσεις για τα λογικά πλαίσια των έργων έτσι ώστε να αυξήσει τα αποτελέσματα και την προστιθέμενη αξία τους·

Διαμόρφωση μιας νέας εταιρικής σχέσης ΕΕ-ΑΚΕ

94.  εκτιμά ότι η έγκριση ενός νέου παγκόσμιου πλαισίου για τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης επιδρά στην εν γένει λειτουργία των ΕΤΑ με τον καθορισμό σαφέστερων προτεραιοτήτων και οφείλει επίσης να οδηγήσει στην περαιτέρω εξέταση των τρόπων χρηματοδότησης που ισχύουν σήμερα με δεδομένη τούτη την εκτός προϋπολογισμού παράμετρο· συντάσσεται με την άποψη ότι το ΕΤΑ μπορεί να επιτύχει ακόμη μεγαλύτερο αντίκτυπο βασισμένο σε συνεκτικούς δείκτες επιδόσεων και σε μεγαλύτερη γεωγραφική συνοχή εντός ομάδων κρατών που αντιμετωπίζουν παρόμοιες προκλήσεις·

95.  επαναλαμβάνει μετ̕ επιτάσεως την έκκλησή του προς το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη περί εγγραφής του ΕΤΑ στον προϋπολογισμό της Ένωσης προκειμένου να ισχυροποιηθεί ο δημοκρατικός έλεγχος· ζητεί από την Επιτροπή και δη από την ομάδα εργασίας που προετοιμάζει την μετά Κοτονού περίοδο να τηρεί το Κοινοβούλιο ενήμερο σχετικά με το στάδιο στο οποίο βρίσκονται οι συζητήσεις για την αντικατάσταση της συμφωνίας του Κοτονού μετά το 2020 και σχετικά με τις διαθέσιμες επιλογές·

Το ΕΤΑ σε σχέση με την μεταναστευτική κρίση του 2014-2016

96.  γνωρίζει ότι η αναπτυξιακή βοήθεια χρησιμοποιείται για τη μείωση της φτώχειας στις φτωχότερες χώρες του κόσμου και αναγνωρίζει ότι, μέχρι στιγμής, τα ΕΤΑ έχουν επιτύχει αξιοθαύμαστη πρόοδο στις χώρες ΑΚΕ και στις υπερπόντιες χώρες και εδάφη·

97.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τα σημερινά προσφυγικά ρεύματα και ιδίως για το γεγονός ότι, αν και τα ποσοστά προσφύγων πολέμου και αιτούντων άσυλο είναι ήδη υψηλά, τα ποσοστά των οικονομικών προσφύγων δεν παύουν να αυξάνονται·

98.  συντάσσεται με την άποψη ότι η αναπτυξιακή βοήθεια πρέπει να εκταμιεύεται με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και να πληροί κριτήρια προστιθέμενης αξίας· επισημαίνει ότι μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορεί κανείς να προσφέρει αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης στους ανθρώπους και να αποτρέψει την αύξηση των ροών της οικονομικής μετανάστευσης·

99.  επισημαίνει ότι, επί του παρόντος, 9 673 εκατομμύρια EUR από το τρέχον αλλά και από προηγούμενα ΕΤΑ είναι δεσμευμένα σε διάφορα στάδια της διαδικασίας, όπως οι εκκρεμείς αναλήψεις υποχρεώσεων (ή RAL από τον γαλλικό όρο «reste à liquider»), τα υπόλοιπα προς σύναψη (ή RACs, από τον γαλλικό όρο «reste à contracter») και οι εκκρεμείς πληρωμές (ή RAP από τον γαλλικό όρο «reste à payer»)· βρίσκει όσα ακολουθούν ιδιαιτέρως παραστατικά:

ΕΤΑ

Άθροισμα RAL

Άθροισμα RAC

Άθροισμα RAP

8

36 291 173

15 067 281

21 223 892

9

754 545 794

298 932 156

455 613 639

10

8 195 173 994

3 072 710 058

5 122 463 936

11

565 263 991

429 067 226

136 196 765

Συγχρηματοδότηση

121 744 226

14 408 394

107 335 833

Σύνολο

9 673 019 179

3 830 185 114

5 842 834 065

100.  θεωρεί ανησυχητικό το γεγονός ότι οι επικεφαλής των αντιπροσωπειών της Ένωσης στις χώρες ΑΚΕ και στις υπερπόντιες χώρες και τα εδάφη, υπ̕ ευθύνη της ΕΥΕΔ, έχουν επιφορτιστεί με την επίβλεψη 917 έργων, εκ των οποίων 428 έχουν καθυστερήσει ή έχουν στόχους που κινδυνεύουν να μην υλοποιηθούν· θεωρεί πραγματικά ανησυχητικό το γεγονός ότι η αξία των εν αμφιβόλω έργων ανέρχεται σε 9 188 εκατομμύρια EUR·

101.  ζητεί να εφαρμοστεί μία βάσει διδαγμάτων προσέγγιση όσον αφορά τα συμπεράσματα της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου και επισημαίνει ότι είναι αναγκαία μία περισσότερο στοχοθετημένη προσέγγιση ως προς τη χρήση των πόρων του ΕΤΑ· προτείνει συνεπώς μία πιο ευέλικτη στρατηγική εκταμίευσης που θα συνάδει με την ανάγκη της Ένωσης να δαμάσει την μεταναστευτική κρίση·

102.  συντάσσεται με την άποψη ότι ένα τέταρτο των κονδυλίων του 11ου ΕΤΑ πρέπει να δεσμευθεί για μέτρα αποτροπής της μεταναστευτικής κρίσης και για τη διαχείριση των σημερινών μεταναστευτικών ροών·

Συνέχεια στο ψήφισμα του Κοινοβουλίου

103.  ζητεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο να ενσωματώσει στην προσεχή ετήσια έκθεσή του επανεξέταση της παρακολούθησης των συστάσεων του Κοινοβουλίου.

22.2.2016

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Ανάπτυξης

προς την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του όγδοου, ένατου, δέκατου και ενδέκατου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης για το οικονομικό έτος 2014

(2015/2203(DEC))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Doru-Claudian Frunzulică

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  υπενθυμίζει ότι οι δαπάνες αναπτυξιακής βοήθειας της ΕΕ συχνά πραγματοποιούνται σε πολύ αντίξοα περιβάλλοντα, γεγονός που εντείνει τις δυσκολίες όταν πρόκειται για εκτέλεση έργων, αξιολογήσεις και ελέγχους των δαπανών· η αναπτυξιακή βοήθεια είναι, κατά συνέπεια, επιρρεπέστερη σε σφάλματα σε σχέση με άλλους τομείς πολιτικής της ΕΕ·

2.  σημειώνει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο εκτιμά ότι το ποσοστό σφάλματος για τις δαπάνες του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης (ΕΤΑ) αυξήθηκε από 3,4 σε 3,8% μεταξύ 2013 και 2014· τονίζει ότι το ποσοστό αυτό σφάλματος παραμένει, ωστόσο, κατά πολύ χαμηλότερο των ποσοστών σφάλματος στις ενωσιακές δαπάνες που διαχειρίζονται τα κράτη μέλη·

3.  σημειώνει ότι τα σφάλματα στην πλειονότητά τους οφείλονται στη μη συμμόρφωση προς τους κανόνες περί δημόσιων συμβάσεων και ότι, σύμφωνα με το Ελεγκτικό Συνέδριο, το ποσοστό σφάλματος θα μπορούσε να μειωθεί σημαντικά με καλύτερους εκ των προτέρων ελέγχους των έργων από την Επιτροπή· συντάσσεται με τη σύσταση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για βελτίωση των εκ των προτέρων ελέγχων·

4.  τονίζει ότι οι εκθέσεις για τη διαχείριση της εξωτερικής βοήθειας που συντάσσουν οι αντιπροσωπείες της ΕΕ είναι μια απεικόνιση της κατάστασης όσον αφορά την εκτέλεση των έργων εξωτερικής βοήθειας όπως έχει τη συγκεκριμένη στιγμή και, κατά συνέπεια, δεν μπορούν να θεωρούνται ως τελικές αξιολογήσεις των έργων· προειδοποιεί, ως εκ τούτου, για τον κίνδυνο πρόωρων και μεροληπτικών συμπερασμάτων σχετικά με τη γενική αποτελεσματικότητα των πολιτικών βοήθειας της ΕΕ·

5.  χαιρετίζει την ειδική έκθεση αριθ. 18/2014 του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τα συστήματα αξιολόγησης και προσανατολισμένης στα αποτελέσματα παρακολούθησης της EuropeAid· καλεί τη ΓΔ DEVCO να αντιμετωπίσει επειγόντως τις διάφορες αδυναμίες των συστημάτων αξιολόγησης και παρακολούθησης που επισημαίνονται στην ειδική έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ειδικά αυτές που αφορούν σοβαρές ανεπάρκειες του συστήματος αξιολόγησης της ΓΔ DEVCO· τονίζει ότι ένα σύστημα αξιολόγησης που δεν λειτουργεί σωστά επιτείνει τον κίνδυνο επιλογής προγραμμάτων που υστερούν σε ποιότητα ή δεν επιτυγχάνουν τους στόχους τους· επισημαίνει με ανησυχία τη διάσταση απόψεων μεταξύ Επιτροπής και Ελεγκτικού Συνεδρίου ως προς την αξιοπιστία των πληροφοριών σχετικά με την αποτελεσματικότητα των δράσεων στήριξης του προϋπολογισμού· εκτιμά ότι υπάρχει συσχετισμός μεταξύ της έλλειψης προσωπικού στις αντιπροσωπείες της ΕΕ και στη μονάδα αξιολόγησης της ΓΔ DEVCO και των προβλημάτων που επισημαίνει το Ελεγκτικό Συνέδριο· εκτιμά ότι αυτό καταδεικνύει τις καταστροφικές συνέπειες που μπορεί να έχουν οι μειώσεις προσωπικού στην αποτελεσματική λειτουργία των προγραμμάτων της ΕΕ·

6.  χαιρετίζει την ειδική έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου αριθ. 14/2015 σχετικά με την Επενδυτική Διευκόλυνση ΑΚΕ· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η Επενδυτική Διευκόλυνση έχει σαφή προστιθέμενη αξία·

7.  χαιρετίζει τη δημιουργία του καταπιστευματικού ταμείου Bêkou της ΕΕ και τη συμβολή του στη διεθνή απόκριση στην κρίση στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία· ζητεί μεγαλύτερη συμμετοχή των κρατών μελών προκειμένου το ταμείο αυτό να καταστεί πλήρως λειτουργικό·

8.  χαιρετίζει τη δημιουργία του καταπιστευματικού ταμείου Madad της ΕΕ για την αντιμετώπιση των συνεπειών της σύρραξης στη Συρία και του καταπιστευματικού ταμείου έκτακτης ανάγκης για την Αφρική· καλεί τα κράτη μέλη να αυξήσουν την οικονομική τους δέσμευση σε όλα τα καταπιστευματικά ταμεία της ΕΕ·

9.  αναγνωρίζει τις μεγάλες προσδοκίες που εναποτίθενται στη συμβολή της αναπτυξιακής πολιτικής της ΕΕ στην επίλυση της προσφυγικής κρίσης· τονίζει, ως προς το θέμα αυτό, ότι οι προσπάθειες θα πρέπει να επικεντρωθούν στην αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων των μεταναστευτικών κρίσεων, των παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ανομίας, της διαφθοράς, της φτώχειας και της πείνας, αντί απλώς να εκτραπούν σημαντικοί πόροι του ΕΤΑ και του Μέσου Αναπτυξιακής Συνεργασίας σε δραστηριότητες για τη μετανάστευση, καθώς και σε δραστηριότητες στρατιωτικού χαρακτήρα, ασαφούς ή αμφιβόλου αξίας για μια βιώσιμη ανάπτυξη, καθώς και στη δράση για το κλίμα· αναγνωρίζει πλήρως τη σύνθετη φύση πολλών από τις προκλήσεις και την ανάγκη για πολύπλευρες και συμπληρωματικού χαρακτήρα δράσεις απόκρισης και, επομένως, την ανάγκη για διασάφηση των υφιστάμενων ρυθμίσεων χρηματοδότησης, εντοπισμό άλλων, συμπληρωματικών, πηγών χρηματοδότησης και σεβασμό τόσο των διεθνών δεσμεύσεων όσο και των υφισταμένων εσωτερικών νομικών διατάξεων, προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι νέες αυτές παγκόσμιες προκλήσεις· υποστηρίζει εν προκειμένω τη δημιουργία ενός ταμείου για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, οι πόροι του οποίου θα περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, φόρους επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών και φόρους άνθρακα στις διεθνείς εναέριες και θαλάσσιες μεταφορές·

10.  χαιρετίζει το γεγονός ότι ένα μεγάλο μέρος της αναπτυξιακής βοήθειας από την ΕΕ παρέχεται ως στήριξη στον προϋπολογισμό· υποστηρίζει τη χρήση της στήριξης του προϋπολογισμού, όταν υπάρχουν οι προϋποθέσεις, ως μέσου που επιτρέπει σε κάθε χώρα να αποφασίζει για τις προτεραιότητές της και να αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη της ανάπτυξής της· χαιρετίζει το γεγονός ότι στην ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου στοιχειοθετείται ότι οι προϋποθέσεις για την επιλογή αυτού του τρόπου υλοποίησης τηρούνται πράγματι από την Επιτροπή· υπενθυμίζει ότι η ΕΑΒ που παρέχεται μέσω προγραμμάτων στήριξης του προϋπολογισμού έχει αποδεδειγμένο ιστορικό επιδόσεων όσον αφορά τις αρχές για την αποτελεσματικότητα της ανάπτυξης, δεδομένου ότι τονώνει την ανάληψη ευθύνης των χωρών εταίρων και τα εθνικά συστήματα· υπενθυμίζει ότι η στήριξη του προϋπολογισμού μπορεί να προσφέρει πραγματικά αποτελέσματα, από αυξήσεις των δημόσιων δαπανών και επέκταση της παροχής υπηρεσιών έως βελτιωμένα αποτελέσματα στις δράσεις υπέρ των φτωχών· υπενθυμίζει ότι η στήριξη του προϋπολογισμού είναι αποτελεσματική, διότι, όταν παρέχεται με τον σωστό τρόπο, μπορεί να ανταποκριθεί άμεσα στις χρηματοδοτικές ανάγκες των δικαιούχων χωρών χρησιμοποιώντας τα δικά τους συστήματα και αναπτυξιακούς δείκτες και ότι μπορεί να συμβάλει στην ενίσχυση των κρατικών θεσμών και στη δημιουργία περιβάλλοντος διαφάνειας και λογοδοσίας που μειώνει τη διαφθορά·

11.  υπογραμμίζει τη σημασία που έχει η συνεχής βελτίωση της αξιολόγησης του αντίκτυπου της αναπτυξιακής συνεργασίας και των έργων ανθρωπιστικής βοήθειας που χρηματοδοτούνται μέσω εξωτερικής χρηματοδότησης της Ένωσης· τονίζει ότι απαιτείται μια εις βάθος, ακριβής και συνολική ανάλυση των διαφόρων ρυθμίσεων για την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων, με στόχο την αποφυγή ενδεχόμενης κακοδιαχείρισης, έλλειψης διαφάνειας και κατάχρησης κονδυλίων της ΕΕ·

12.  υπογραμμίζει ότι η ανάπτυξη δεν είναι εφικτή χωρίς ειρήνη και η ειρήνη δεν είναι εφικτή χωρίς ανάπτυξη· επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα, η χρηστή διακυβέρνηση, η οικοδόμηση της ειρήνης και της δημοκρατίας θα πρέπει να έχουν προτεραιότητα στο πλαίσιο της αναπτυξιακής πολιτικής και ότι οι δραστηριότητες που σχετίζονται με την εκπλήρωση του στόχου 16 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ΣΒΑ 16) για ειρήνη και δικαιοσύνη θα πρέπει να αποτελέσουν έναν από τους κεντρικούς τομείς των εθνικών ενδεικτικών προγραμμάτων (ΕΕΠ) στο πλαίσιο της αναπτυξιακής συνεργασίας, και ότι θα πρέπει να απαιτείται από τους εταίρους μας η ετήσια υποβολή εκθέσεων για τα αποτελέσματα ως προς την επίτευξη του ΣΒΑ 16 με βάση αξιόπιστους δείκτες κοινής αποδοχής·

13.  καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη τις ανησυχίες και τις παρατηρήσεις του Κοινοβουλίου σχετικά με τα σχέδια εθνικών ενδεικτικών προγραμμάτων (ΕΕΠ) και να αποτυπώσει τα συμπεράσματα του Κοινοβουλίου στα τελικά ΕΕΠ· ζητεί τη θέσπιση επίσημων εξουσιών ελέγχου σε σχέση με το ΕΤΑ, ενδεχομένως μέσω διοργανικής συμφωνίας δεσμευτικού χαρακτήρα δυνάμει του άρθρο 295 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

14.  καλεί την Επιτροπή να κατοχυρώσει ένα σταθερό, διαφανές και υπεύθυνο πλαίσιο που θα διασφαλίζει την ευθυγράμμιση με τις αρχές για την αποτελεσματικότητα της ανάπτυξης και των αναπτυξιακών στόχων σε κάθε συνδυαστικό έργο, για να εξασφαλίσει πρόσθετες εγγυήσεις για την ανάπτυξή του, όπως συνιστάται από την ειδική έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου «Η αποτελεσματικότητα του συνδυασμού επιχορηγήσεων από περιφερειακές επενδυτικές διευκολύνσεις με δάνεια από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για την υποστήριξη των εξωτερικών πολιτικών της ΕΕ»·

15.  υπογραμμίζει ότι η συνοχή της πολιτικής για την ανάπτυξη (PCD) αποτελεί απαίτηση που κατοχυρώνεται στη Συνθήκη· σημειώνει ότι τούτο συνεπάγεται ότι οι δαπάνες σε όλους τους σχετικούς τομείς πολιτικής θα πρέπει να συνάδουν με τους στόχους της αναπτυξιακής συνεργασίας και ότι οι δυσμενείς επιπτώσεις πρέπει να προλαμβάνονται και να εξαλείφονται· πιστεύει ότι η αποτίμηση των δαπανών από την άποψη της PCD θα πρέπει, συνεπώς, να αποτελεί πάγιο στοιχείο της προετοιμασίας, της παρακολούθησης, της υποβολής εκθέσεων, της αξιολόγησης και του λογιστικού ελέγχου των δαπανών σε όλους τους σχετικούς τομείς πολιτικής, περιλαμβανομένων των τομέων του εμπορίου, της γεωργίας και της αλιείας.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

17.2.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

25

2

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Louis Aliot, Beatriz Becerra Basterrechea, Ignazio Corrao, Nirj Deva, Doru-Claudian Frunzulică, Nathan Gill, Charles Goerens, Enrique Guerrero Salom, Heidi Hautala, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Arne Lietz, Linda McAvan, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Lola Sánchez Caldentey, Elly Schlein, Pedro Silva Pereira, Davor Ivo Stier, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta, Rainer Wieland, Anna Záborská, Στέλιος Κούλογλου

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Juan Fernando López Aguilar, Jan Zahradil, Joachim Zeller

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

7.4.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

21

6

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Louis Aliot, Jonathan Arnott, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Richard Ashworth, Andrey Novakov, Markus Pieper, Julia Pitera, Miroslav Poche, Patricija Šulin

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Luke Ming Flanagan, Arne Gericke, Ramón Jáuregui Atondo, Claudiu Ciprian Tănăsescu

(1)

ΕΕ C 373, της 10.11.2015, σ. 289.

(2)

ΕΕ C 379, της 13.11.2015, σ. 124.

(3)

ΕΕ L 317, της 15.12.2000, σ. 3.

(4)

ΕΕ L 287, της 4.11.2010, σ. 3.

(5)

ΕΕ L 344, της 19.12.2013, σ. 1.

(6)

ΕΕ L 156, της 29.5.1998, σ. 108.

(7)

ΕΕ L 317, της 15.12.2000, σ. 355.

(8)

ΕΕ L 247, της 9.9.2006, σ. 32.

(9)

ΕΕ L 210, της 6.8.2013, σ. 1.

(10)

ΕΕ L 191, της 7.7.1998, σ. 53.

(11)

ΕΕ L 83, της 1.4.2003, σ. 1.

(12)

ΕΕ L 78, της 19.3.2008, σ. 1.

(13)

ΕΕ L 58, της 3.3.2015, σ. 17.

(14)

ΕΕ C 373, της 10.11.2015, σ. 289.

(15)

ΕΕ C 379, της 13.11.2015, σ. 124.

(16)

ΕΕ L 317, της 15.12.2000, σ. 3.

(17)

ΕΕ L 287, της 4.11.2010, σ. 3.

(18)

ΕΕ L 344, της 19.12.2013, σ. 1.

(19)

ΕΕ L 156, της 29.5.1998, σ. 108.

(20)

ΕΕ L 317, της 15.12.2000, σ. 355.

(21)

ΕΕ L 247, της 9.9.2006, σ. 32.

(22)

ΕΕ L 210, της 6.8.2013, σ. 1.

(23)

ΕΕ L 191, της 7.7.1998, σ. 53.

(24)

ΕΕ L 83, της 1.4.2003, σ. 1.

(25)

ΕΕ L 78, της 19.3.2008, σ. 1.

(26)

ΕΕ L 58, της 3.3.2015, σ. 17.

(27)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 995/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Οκτωβρίου 2010, για τη θέσπιση των υποχρεώσεων των φορέων εκμετάλλευσης που διαθέτουν ξυλεία και προϊόντα ξυλείας στην αγορά (ΕΕ L 295, της 12.11.2010, σ. 23).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου