Postup : 2015/2203(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0137/2016

Predkladané texty :

A8-0137/2016

Rozpravy :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Hlasovanie :

PV 28/04/2016 - 4.13
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0149

SPRÁVA     
PDF 740kWORD 216k
12.4.2016
PE 571.494v02-00 A8-0137/2016

o absolutóriu za plnenie rozpočtu ôsmeho, deviateho, desiateho a jedenásteho Európskeho rozvojového fondu za rozpočtový rok 2014

(2015/2203(DEC))

Výbor pre kontrolu rozpočtu

Spravodajkyňa: Claudia Schmidt

 1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU


1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o absolutóriu za plnenie rozpočtu ôsmeho, deviateho, desiateho a jedenásteho Európskeho rozvojového fondu za rozpočtový rok 2014

(2015/2203(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na finančné výkazy a príjmové a výdavkové účty ôsmeho, deviateho, desiateho a jedenásteho Európskeho rozvojového fondu za rozpočtový rok 2014 (COM(2015)0379 – C8-0248/2015),

–  so zreteľom na finančné informácie o Európskom rozvojovom fonde (COM(2015)0295),

–  so zreteľom na výročnú správu Dvora audítorov o aktivitách financovaných ôsmym, deviatym, desiatym a jedenástym Európskym rozvojovým fondom za rozpočtový rok 2014 spolu s odpoveďami Komisie(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a správnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2014 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčania Rady z 12. februára 2016 týkajúce sa udelenia absolutória Komisii za vykonávanie činností európskych rozvojových fondov za rozpočtový rok 2014 (05219/2016 – C8-0036/2016, 05220/2016 – C8-0037/2016, 05223/2016 – C8-0038/2016, 05224/2016 – C8-0039/2016),

–  so zreteľom na správu Komisie o následných opatreniach k udeleniu absolutória za rozpočtový rok 2013 (COM(2015)0505) a na pracovný dokument útvarov Komisie k nej pripojený (SWD(2015)0194 a SWD(2015)0195),

–  so zreteľom na Dohodu o partnerstve medzi členmi skupiny afrických, karibských a tichomorských štátov (AKT) na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na strane druhej, ktorá bola podpísaná 23. júna 2000(3) v Cotonou a zmenená 22. júna 2010(4) v Ouagadougou (Burkina Faso),

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady 2013/755/EÚ z 25. novembra 2013 o pridružení zámorských krajín a území k Európskej únii („rozhodnutie o pridružení zámoria“)(5),

–  so zreteľom na článok 33 Vnútornej dohody z 20. decembra 1995 medzi zástupcami vlád členských štátov, ktorí sa zišli na zasadnutí Rady, o financovaní a správe pomoci Spoločenstva v rámci Druhého finančného protokolu k štvrtému dohovoru AKT – ES(6),

–  so zreteľom na článok 32 Vnútornej dohody z 18. septembra 2000 medzi zástupcami vlád členských štátov, ktorí sa zišli na zasadnutí Rady, o financovaní a správe pomoci Spoločenstva v rámci Finančného protokolu Dohody o partnerstve, uzatvorenej 23. júna 2000 v Cotonou (Benin) medzi africkými, karibskými a tichomorskými štátmi a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi, a o rozdelení finančnej pomoci určenej zámorským krajinám a územiam, na ktorú sa vzťahujú ustanovenia štvrtej časti Zmluvy o ES(7),

–  so zreteľom na článok 11 Vnútornej dohody zo 17. júla 2006 medzi zástupcami vlád členských štátov, ktorí sa zišli na zasadnutí Rady, o financovaní pomoci Spoločenstva na základe viacročného finančného rámca na obdobie rokov 2008 – 2013 v súlade s Dohodou o partnerstve AKT – ES a o poskytnutí finančnej pomoci zámorským krajinám a územiam, na ktoré sa vzťahuje časť štyri Zmluvy o ES(8),

–  so zreteľom na článok 11 Vnútornej dohody z 24. júna 2013 a 26. júna 2013 medzi zástupcami vlád členských štátov Európskej únie zasadajúcimi v Rade o financovaní pomoci Európskej únie na základe viacročného finančného rámca na obdobie rokov 2014 – 2020 v súlade s Dohodou o partnerstve AKT – EÚ a o poskytnutí finančnej pomoci zámorským krajinám a územiam, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia štvrtej časti Zmluvy o fungovaní Európskej únie(9),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 74 nariadenia o rozpočtových pravidlách zo 16. júna 1998, ktoré sa vzťahujú na spoluprácu pri financovaní rozvoja podľa štvrtého dohovoru AKT – ES(10),

–  so zreteľom na článok 119 nariadenia o rozpočtových pravidlách z 27. marca 2003, ktoré sa vzťahujú na deviaty Európsky rozvojový fond(11),

–  so zreteľom na článok 50 nariadenia Rady (ES) č. 215/2008 z 18. februára 2008 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na desiaty Európsky rozvojový fond(12),

–  so zreteľom na článok 48 nariadenia Rady (EÚ) 2015/323 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na jedenásty Európsky rozvojový fond(13),

–  so zreteľom na článok 93, článok 94 tretiu zarážku a na prílohu V k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre rozvoj (A8-0137/2016),

1.   udeľuje Komisii absolutórium za plnenie rozpočtu ôsmeho, deviateho, desiateho a jedenásteho Európskeho rozvojového fondu za rozpočtový rok 2014;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, Rade, Komisii, Dvoru audítorov a Európskej investičnej banke a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

2. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o účtovnej závierke ôsmeho, deviateho, desiateho a jedenásteho Európskeho rozvojového fondu za rozpočtový rok 2014

(2015/2203(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na finančné výkazy a príjmové a výdavkové účty ôsmeho, deviateho, desiateho a jedenásteho Európskeho rozvojového fondu za rozpočtový rok 2014 (COM(2015)0379 – C8-0248/2015),

–  so zreteľom na finančné informácie o Európskom rozvojovom fonde (COM(2015)0295),

–  so zreteľom na výročnú správu Dvora audítorov o aktivitách financovaných ôsmym, deviatym, desiatym a jedenástym Európskym rozvojovým fondom za rozpočtový rok 2014 spolu s odpoveďami Komisie(14),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(15) vedenia účtov a zákonnosti a správnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2014 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčania Rady z 12. februára 2016 týkajúce sa udelenia absolutória Komisii za vykonávanie činností európskych rozvojových fondov za rozpočtový rok 2014 (05219/2016 – C8-0036/2016, 05220/2016 – C8-0037/2016, 05223/2016 – C8-0038/2016, 05224/2016 – C8-0039/2016),

–  so zreteľom na správu Komisie o následných opatreniach k udeleniu absolutória za rozpočtový rok 2013 (COM(2015)0505) a na pracovný dokument útvarov Komisie k nej pripojený (SWD(2015)0194 a SWD(2015)0195),

–  so zreteľom na Dohodu o partnerstve medzi členmi skupiny afrických, karibských a tichomorských štátov (AKT) na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na strane druhej, ktorá bola podpísaná 23. júna 2000(16) v Cotonou a zmenená 22. júna 2010(17) v Ouagadougou (Burkina Faso),

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady 2013/755/EÚ z 25. novembra 2013 o pridružení zámorských krajín a území k Európskej únii („rozhodnutie o pridružení zámoria“)(18),

–  so zreteľom na článok 33 Vnútornej dohody z 20. decembra 1995 medzi zástupcami vlád členských štátov, ktorí sa zišli na zasadnutí Rady, o financovaní a správe pomoci Spoločenstva v rámci Druhého finančného protokolu k štvrtému dohovoru AKT – ES(19),

–  so zreteľom na článok 32 Vnútornej dohody z 18. septembra 2000 medzi zástupcami vlád členských štátov, ktorí sa zišli na zasadnutí Rady, o financovaní a správe pomoci Spoločenstva v rámci Finančného protokolu Dohody o partnerstve, uzatvorenej 23. júna 2000 v Cotonou (Benin) medzi africkými, karibskými a tichomorskými štátmi a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi, a o rozdelení finančnej pomoci určenej zámorským krajinám a územiam, na ktorú sa vzťahujú ustanovenia štvrtej časti Zmluvy o ES(20),

–  so zreteľom na článok 11 Vnútornej dohody zo 17. júla 2006 medzi zástupcami vlád členských štátov, ktorí sa zišli na zasadnutí Rady, o financovaní pomoci Spoločenstva na základe viacročného finančného rámca na obdobie rokov 2008 – 2013 v súlade s Dohodou o partnerstve AKT – ES a o poskytnutí finančnej pomoci zámorským krajinám a územiam, na ktoré sa vzťahuje časť štyri Zmluvy o ES(21),

–  so zreteľom na článok 11 Vnútornej dohody z 24. júna 2013 a 26. júna 2013 medzi zástupcami vlád členských štátov Európskej únie zasadajúcimi v Rade o financovaní pomoci Európskej únie na základe viacročného finančného rámca na obdobie rokov 2014 – 2020 v súlade s Dohodou o partnerstve AKT – EÚ a o poskytnutí finančnej pomoci zámorským krajinám a územiam, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia štvrtej časti Zmluvy o fungovaní Európskej únie(22),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 74 nariadenia o rozpočtových pravidlách zo 16. júna 1998, ktoré sa vzťahujú na spoluprácu pri financovaní rozvoja podľa štvrtého dohovoru AKT – ES(23),

–  so zreteľom na článok 119 nariadenia o rozpočtových pravidlách z 27. marca 2003, ktoré sa vzťahujú na deviaty Európsky rozvojový fond(24),

–  so zreteľom na článok 50 nariadenia Rady (ES) č. 215/2008 z 18. februára 2008 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na desiaty Európsky rozvojový fond(25),

–  so zreteľom na článok 48 nariadenia Rady (EÚ) 2015/323 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na jedenásty Európsky rozvojový fond(26),

–  so zreteľom na článok 93, článok 94 tretiu zarážku a na prílohu V k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre rozvoj (A8-0137/2016),

1.  berie na vedomie, že konečná ročná účtovná závierka ôsmeho, deviateho a desiateho a jedenásteho Európskeho rozvojového fondu sa nachádza v tabuľke 2 výročnej správy Dvora audítorov;

2.  schvaľuje účtovnú závierku ôsmeho, deviateho, desiateho a jedenásteho Európskeho rozvojového fondu za rozpočtový rok 2014;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie Rade, Komisii, Dvoru audítorov a Európskej investičnej banke a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

3. NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu ôsmeho, deviateho, desiateho a jedenásteho Európskeho rozvojového fondu za rozpočtový rok 2014

(2015/2203(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu ôsmeho, deviateho, desiateho a jedenásteho Európskeho rozvojového fondu za rozpočtový rok 2014,

–  so zreteľom na článok 93, článok 94 tretiu zarážku a na prílohu V k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre rozvoj (A8-0137/2016),

A.  keďže po sebe nasledujúce Európske rozvojové fondy (ERF) financované členskými štátmi sú hlavným nástrojom spolupráce na poskytovanie pomoci Únie na rozvojovú spoluprácu africkým, karibským a tichomorským (AKT) štátom a zámorským krajinám a územiam (ZKÚ);

B.  keďže hlavný cieľ dohody z Cotonou sa zameriava na zníženie a konečné odstránenie chudoby do roku 2020;

C.  keďže udržateľnosť a postupná ekonomická integrácia sa stali kľúčovými zásadami rozvojovej politiky a nástrojov v rámci partnerstva z Cotonou;

D.  keďže skutočnosť, že výdavky sa v roku 2014 realizovali v rámci ôsmeho, deviateho, desiateho a jedenásteho ERF, pričom platby sa vykonávali ešte aj v rámci ôsmeho ERF otvoreného v roku 1995, bráni celkovej transparentnosti a efektívnosti operácií;

E.  keďže Rada v decembri 2013 prijala preklenujúci nástroj na zabezpečenie dostupnosti prostriedkov v období od januára 2014 do nadobudnutia účinnosti 11. ERF s prechodnými zdrojmi vo výške 1 616 miliónov EUR;

F.  keďže financovanie ERF riadi Komisia aj Európska investičná banka (EIB), pričom Komisia je jediná zodpovedná za hospodárenie s prostriedkami a operácie v rámci postupu udeľovania absolutória;

G.  keďže Únia má v rámci medzinárodnej spolupráce bohaté skúsenosti s riešením globálnych výziev a poskytovaním rozvojovej podpory v mnohých častiach sveta;

H.  keďže je potrebné opätovne vymedziť spôsob spolupráce medzi globálnymi aktérmi a inštitúciami, a to stanovením nových foriem úsilia a spôsobov práce, najmä z hľadiska dosahovania lepších výsledkov pri plnení záväzkov spojených s vonkajšími politikami Únie;

I.  keďže vonkajšie intervencie Únie sú zabezpečované prostredníctvom medzinárodných organizácií, ktoré využívajú financovanie Únie alebo sa podieľajú na financovaní projektov spolu s Úniou, a to aj pokiaľ ide o výzvy spojené s dohľadom a správou;

J.  keďže prevládajúce operačné prostredie v krajinách AKT sa vyznačuje vysokým vnútorným rizikom s politickou nestabilitou a bezpečnostnými otázkami a slabým inštitucionálnym a administratívnym prostredím;

K.  keďže miera a charakter pôsobenia Únie musia byť diferencované a podmienečné a musia závisieť od merateľného pokroku v rozličných oblastiach, napríklad demokratizácie, ľudských práv, dobrej správy, udržateľného spoločensko-hospodárskeho rozvoja, právneho štátu, transparentnosti a boja proti korupcii;

L.  keďže pravidelný a dôkladný politický dialóg je kľúčový pre zabezpečenie väčšej zodpovednosti a prispôsobenia cieľov politiky zo strany partnerov;

M.  keďže rozpočtová podpora predstavuje vážne riziká v súvislosti so schopnosťou partnerskej krajiny využívať vhodne pridelené prostriedky s potenciálnym dosahom na spoločne dohodnuté ciele a prináša aj množstvo výziev súvisiacich s transparentnosťou, zodpovednosťou a riadnym finančným hospodárením;

N.  keďže nezákonné finančné toky vyplývajúce z korupcie, daňových únikov alebo prania špinavých peňazí bránia úsiliu partnerských krajín o mobilizáciu domácich príjmov a ohrozujú ich príležitosti rastu a zmierňovania chudoby;

O.  keďže je mimoriadne dôležité rozšíriť viditeľnosť a dôveryhodnosť Únie a presadzovať jej hodnoty vo všetkých činnostiach, ktoré vykonáva;

P.  keďže zahrnutie ERF do rozpočtu t. j. do rozpočtovej štruktúry Únie je aj naďalej prioritou Európskeho parlamentu; keďže zahrnutie ERF do všeobecného rozpočtu by Parlamentu umožnilo väčší vplyv v zriaďovaní ERF a prideľovaní finančných prostriedkov z neho a posilnilo by tiež politickú súdržnosť a demokratickú kontrolu;

Vyhlásenie o vierohodnosti

Plnenie rozpočtu a vykonávanie projektov v roku 2014

1.  berie na vedomie nízke záväzky v roku 2014 na úrovni 621 miliónov EUR v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi (3 923 miliónov EUR v roku 2013 a 3 163 EUR miliónov v roku 2012) čo súvisí s neskorým nadobudnutím účinnosti 11. ERF a obmedzenými prechodnými zdrojmi dostupnými v rámci preklenovacieho nástroja, t. j. 1 616 miliónov EUR; poukazuje tiež na veľmi vysoké platby na úrovni 3 516 miliónov EUR v porovnaní s rokom 2013 (2 963 miliónov EUR) vďaka sume 595 miliónov EUR z preklenovacieho nástroja na rozpočtovú podporu úhrad a zálohových platieb na operácie v rámci Mierového nástroja pre Afriku v Stredoafrickej republike a v Somálsku;

2.  vyjadruje hlboké znepokojenie nad tým, že podľa odhadov Dvora audítorov sa miera chybovosti výdavkov ERF zvyšovala tri roky za sebou (od 2012 do 2014) z 3 % na 3,8 %; zdôrazňuje, že táto miera chybovosti je stále podstatne nižšia, ako je miera chybovosti v prípade výdavkov Únie, ktoré spravujú členské štáty;

3.  vyjadruje znepokojenie nad tým, že Komisia mala dostatočné informácie, aby predišla vyčísliteľným chybám, respektíve, aby tieto chyby odhalila a opravila ich ešte pred potvrdením a odsúhlasením výdavku, čo by viedlo k miere chybovosti nižšej až o 2,3 percentuálneho bodu, čím by sa miera chybovosti znížila pod prahovú hodnotu významnosti 2 %; konštatuje, že väčšina chýb vyplýva z nedodržania pravidiel verejného obstarávania; podporuje odporúčanie Dvora audítorov, aby sa kontrol ex ante zlepšili;

4.  víta úsilie EuropeAid o zníženie vysokej miery nesplatených záväzkov (často označované francúzskym výrazom reste à liquider) z 12,5 miliardy EUR 31. decembra 2013 na 9,7 miliardy EUR 31. decembra 2014, čo predstavuje 23 % pokles; upozorňuje však, že je potrebné ďalšie úsilie; berie tiež na vedomie úsilie EuropeAid o zníženie staršieho predbežného financovania (splnené na 46 %, pričom cieľ bol 25 %) a starších nevyčerpaných záväzkov (splnené na 51,24 %, pričom cieľ bol 25 %), ako aj počtu otvorených zmlúv so skončenou platnosťou (splnené na 15,52 %, pričom cieľ bol 15 %), avšak s menej uspokojivými výsledkami v prípade zmlúv so skončenou platnosťou v rámci ERF, kde 25 % všetkých zmlúv ERF tvoria otvorené zmluvy so skončenou platnosťou s celkovou hodnotou 3,8 miliardy EUR; vyzýva Komisiu, aby pokračovala vo svojom úsilí o skrátenie priemernej dĺžky vykonávania projektu;

Riziká v súvislosti s riadnosťou

5.  berie na vedomie mnohostrannosť spôsobov dodávok používaných pri implementácii ERF s centralizovaným priamym hospodárením (čo predstavuje 38 % platieb vykonaných v roku 2014, z čoho 22 % sa týkalo rozpočtovej podpory) a účtovaním v rámci nepriameho hospodárenia v prípade zvyšných 62 % (v tomto členení: 32 % prostredníctvom medzinárodných organizácií, 25 % prostredníctvom tretích krajín a 5 % s vnútroštátnymi orgánmi členských štátov); berie na vedomie široké geografické pokrytie (79 krajín), ako aj zložitosť uplatňovaných vykonávacích predpisov a postupov, ako sú verejné súťaže a udeľovanie zákaziek;

6.  konštatuje, že v dvoch oblastiach, a to v oblasti rozpočtovej podpory a spolupráce s medzinárodnými organizáciami, najmä s príspevkami Únie na projekty OSN s viacerými darcami, povaha nástrojov a platobné podmienky obmedzujú rozsah, v ktorom sú operácie náchylné na chyby;

Spoľahlivosť účtovnej závierky

7.  víta názor Dvora audítorov, že konečná ročná účtovná závierka ôsmeho, deviateho, desiateho a jedenásteho ERF za rok 2014 vyjadruje verne a zo všetkých významných hľadísk finančnú situáciu ERF k 31. decembru 2014 a že výsledky ich operácií, ich toky hotovosti a zmeny čistých aktív za príslušný rozpočtový rok ukončený k tomuto dátumu sú v súlade s ustanoveniami o rozpočtových pravidlách ERF a účtovnými pravidlami vychádzajúcimi z medzinárodne prijatých účtovných štandardov pre verejný sektor;

8.  tak ako v predchádzajúcich rokoch vyjadruje hlboké znepokojenie nad tým, že v prípade platieb predbežného financovania v hodnote nad 750 000 EUR poverení povoľujúci úradníci vymenovaní subdelegovaním naďalej systematicky nedodržiavajú pravidlo, na základe ktorého je Komisia povinná uplatňovať ročný úrok (2,5 milióna EUR v roku 2014 v porovnaní s 5,7 milióna EUR v roku 2013), a tiež nad tým, že výška príjmov z úrokov uvedená v účtovnej závierke vychádza čiastočne z odhadov; vyzýva Generálne riaditeľstvo Komisie pre rozvoj a spoluprácu (GR DEVCO), aby dôkladne monitorovalo povoľujúcich úradníkov poverených subdelegovaním; vyjadruje navyše poľutovanie nad tým, že úrok získaný z predbežného financovania vo výške od 250 000 do 750 000 EUR nebol vo finančných výkazoch ešte stále uznaný ako zdroj finančného príjmu;

9.  poznamenáva, že v roku 2014 bolo spätne získaných 83,3 mil. EUR, čo predstavuje 2,3 % celkovej sumy 3,58 miliardy EUR vyplatených na EFR v roku 2014; zdôrazňuje však, že tieto spätne získané sumy sa vzťahujú aj na ôsmy, deviaty a desiaty ERF a že miera spätne získaných prostriedkov sa preto výrazne odlišuje;

Zákonnosť a riadnosť operácií súvisiacich s účtovnou závierkou

10.  víta názor Dvora audítorov, že príjmy súvisiace s účtovnou závierkou za rok 2014 sú zo všetkých významných hľadísk zákonné a riadne;

11.  vyjadruje znepokojenie nad hodnotením Dvora audítorov týkajúcim sa zákonnosti a riadnosti platieb, ktoré vykazujú závažné chyby, a nad tým, že systémy dohľadu a kontroly ústredia EuropeAid a delegácií Únie sú hodnotené len ako čiastočne účinné pri zabezpečovaní zákonnosti a riadnosti platieb; je znepokojený výsledkami vzoriek platobných operácií, keď boli v 54 prípadoch zo 165 platieb (33 %) zistené chyby;

12.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že podľa odhadu Dvora audítorov v jeho výročnej správe dosahuje najpravdepodobnejšia miera chybovosti výdavkových operácií ôsmeho, deviateho, desiateho a jedenásteho ERF 3,8 %, čo je druhý po sebe nasledujúci nárast v porovnaní s rokmi 2013 (3,4 %) a 2012 (3 %);

13.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že nedodržanie pravidiel verejného obstarávania zo strany príjemcov a absencia podkladových dokumentov k výdavkom sú stále dvoma hlavnými príčinami chýb, ktoré predstavujú 63 % odhadovanej miery chybovosti; považuje za nevyhnutné, aby sa neustále venovala pozornosť vývoju vnútorného finančného a kontrolného know-how, a vyzýva, aby sa v súvislosti s príjemcami a subdodávateľmi preukazovala úplná transparentnosť;

14.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že zo 133 platobných operácií skontrolovaných Dvorom audítorov boli v 34 prípadoch zistené vyčísliteľné chyby a že 19 % z týchto 34 prípadov súviselo s výdavkami, ktoré príjemcom nevznikli, čo by mohlo nasvedčovať, že došlo k podvodu;

15.  vyjadruje znepokojenie nad tým, že Komisia mala dostatočné informácie na to, aby predišla vyčísliteľným chybám, zistila ich a opravila pred validovaním a prijatím výdavku a že použitie dostupných informácií by viedlo k miere chybovosti nižšej o 2,3 percentuálneho bodu oproti skutočne dosiahnutej miere; očakáva, že GR DEVCO bude dôslednejšie v uplatňovaní systému celkovej kontroly a že bude využívať dostupné informácie;

16.  víta nadobudnutie účinnosti stratégie boja proti podvodom v roku 2014 a požaduje zameranie na jeho mechanizmy a ich vývoj a zlepšenie transparentnosti financovania ERF;

Dohľad nad operáciami a posilnenie spoľahlivosti riadenia

17.  konštatuje, že zo 133 platobných operácií týkajúcich sa projektov bolo 52 (39 %) ovplyvnených chybami, pričom 34 z nich (65 %) obsahovalo vyčísliteľné chyby; vyjadruje poľutovanie nad tým, že 14 z týchto 34 operácií boli konečné operácie, ktoré boli predmetom všetkých kontrol ex-ante; opakuje znepokojenie nad neuspokojivou výkonnosťou a opakujúcimi sa nedostatkami kontrol ex ante;

18.  opakuje svoju výzvu Komisii, aby pravidelne venovala pozornosť kvalite a primeranosti kontrol ex ante, ktoré vykonáva, a to najmä vzhľadom na nestabilné politické a operačné prostredie;

19.  berie na vedomie, že zostatková chybovosť (RER) za rok 2014 je podľa odhadov na úrovni 2,81 % (205,7 milióna EUR); berie na vedomie, že túto metódu odhadov Dvor audítorov posúdil ako vhodnú metodiku poskytujúcu užitočné informácie o oblastiach, v ktorých musí byť vykonávanie kontrol ešte viac posilnené, a dostatočné dôkazy o tom, že zostatková chybovosť je závažná;

20.  opakuje postoj Parlamentu, že by bolo užitočné jednoznačne stanoviť, ktoré časti rozpočtu zostaveného podľa činností alebo sektory zásahov obsahujú najviac nedostatkov a chýb a najvyššiu mieru ohrozenia; žiada GR DEVCO, aby uskutočnilo potrebnú analýzu, aby ju bolo možné čo najskôr predložiť v rámci výročnej správy o činnosti;

21.  považuje za potrebné udržať náklady na kontroly na primeranej úrovni a spresniť informácie týkajúce sa nákladovej účinnosti kontrol, ako sú informácie o zistených a opravených chybách na základe externých auditov a vlastných kontrol Komisie, ako aj začlenenie všetkých typov priamych nákladov alebo ukazovateľov nákladovej účinnosti kontrol s cieľom predísť nahromadeniu zbytočných vrstiev rôznych kontrol;

22.  domnieva sa, že v tejto súvislosti sa musí zohľadniť primeraná rovnováha medzi kontrolou a zodpovednosťou spolu s rovnováhou medzi dohľadom a atraktívnosťou financovania z Únie;

23.  víta spustenie rámca EÚ pre výsledky v oblasti medzinárodnej spolupráce a rozvoja na meranie výsledkov v súvislosti s strategickými rozvojovými cieľmi; považuje za veľmi dôležité neustále sledovať vplyv projektu počas celého jeho cyklu alebo vplyv rozpočtovej podpory a vypracovať zodpovedajúce správy o výsledkoch projektu;

24.  zdôrazňuje význam nepretržitého zlepšovania hodnotenia vplyvu projektov rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci financovaných prostredníctvom vonkajších finančných nástrojov Únie; zdôrazňuje, že je potrebné vykonať hĺbkovú, presnú a celkovú analýzu rôznych mechanizmov monitorovania a podávania správ, aby sa predišlo zlému spravovaniu, nedostatočnej transparentnosti a zneužívaniu prostriedkov Únie;

25.  dôrazne vyzýva Komisiu, tak ako v predchádzajúcich rokoch, aby naďalej presadzovala zodpovednosť delegácií Únie, v ktorých pracuje personál Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (ESVČ); domnieva sa, že by sa to malo uskutočniť nad rámec vypracúvania správ o riadení vonkajšej pomoci (EAMR), ktoré vypracúvajú a podpisujú vedúci delegácií Únie;

26.   upozorňuje, že vedúcim delegácií Únie by sa mali jasne pripomenúť ich povinnosti a zodpovednosť v oblasti riadenia a dohľadu, pokiaľ ide o spoľahlivosť riadenia súvisiacu s portfóliom operácií ich delegácie (kľúčové procesy riadenia, riadenie kontroly, zodpovedajúce chápanie a hodnotenie kľúčových ukazovateľov výkonnosti); zdôrazňuje, že treba nájsť jasnú rovnováhu medzi politickými a riadiacimi úlohami;

27.  je presvedčený, že vedúci delegácií Únie by v rámci všeobecných usmernení mali dostať jasné pokyny týkajúce sa vymedzenia výhrad, ich zložiek, prvkov, ktoré treba posúdiť pred vyjadrením výhrady (napríklad úroveň finančných rizík a rizík spojených s dobrým menom, operačné nedostatky, zistené vnútorné a vonkajšie obmedzenia) a súvisiaceho vplyvu na riadenie operácií financovania a platieb; pripomína, že výhrada by mala jasne určiť proces, ktorý sa vyznačuje opakujúcimi sa alebo dočasnými nedostatkami, a fungovanie, adekvátnosť a výkonnosť súboru noriem vnútornej kontroly;

28.  vyzýva EuropeAid, aby vo svojej výročnej správe o činnosti poskytlo všeobecný prehľad a analýzu s cieľom zlepšiť viditeľnosť výsledkov delegácií Únie a zabezpečiť dostatočnú kvalitu, konzistentnosť a homogénnosť v odpovediach formulovaných vedúcimi delegácií;

29.  domnieva sa, že je dôležité identifikovať trendy na základe informácií o riadení a kľúčových ukazovateľoch výkonnosti s cieľom upraviť programové cykly a zlepšiť celkovú sektorovú výkonnosť rozvojovej pomoci Únie;

30.  vyzýva EuropeAid a ESVČ, aby posilnili dohľad nad vedúcimi delegácií vo funkcii poverených povoľujúcich úradníkov pre Komisiu v záujme zvýšenia ich zodpovednosti, a to poskytovaním kvalitatívnych, komplexných a vyčerpávajúcich správ okrem presných informácií obsiahnutých vo výročných správach o činnosti;

Vykonávanie nového rámca rozvojovej politiky a súvisiace výzvy

31.  víta obnovený a rozšírený program rozvoja do roku 2030 s prijatím sedemnástich cieľov udržateľného rozvoja so 169 súvisiacimi cieľmi, ktorý pre rozvojovú politiku predstavuje skutočný a komplexný krok vpred;

32.  vyzýva na ambície na vyššej úrovni v súvislosti so stratégiou, riadením a zodpovednosťou fondov ERF; zdôrazňuje, že existuje príležitosť na optimalizáciu odolnosti všetkých činností ERF posilnením ekonomických a finančných kritérií účinnosti a identifikáciou prínosov z hľadiska efektívnosti a účinnosti, čo sa prejavuje vo výkonnosti riadenia; považuje vypracovanie hodnotenia potrieb za efektívnu predbežnú fázu v snahe o zabezpečenie konečnej účinnosti financovania Únie;

33.  zdôrazňuje, že súdržnosť politík v záujme rozvoja (PCD) je požiadavkou zakotvenou v zmluve; konštatuje, že to znamená, že výdavky vo všetkých relevantných oblastiach politík by mali byť v súlade s cieľmi rozvojovej spolupráce a že nepriaznivým účinkom sa musí predchádzať a musia sa zastaviť; domnieva sa, že posúdenie výdavkov z pohľadu PCD by sa preto malo stať pravidelným prvkom v rámci prípravy, monitorovania, podávania správ, hodnotenia a auditu výdavkov vo všetkých relevantných oblastiach politík vrátane obchodu, poľnohospodárstva a rybného hospodárstva;

34.  vyzýva Komisiu, aby preskúmala a zdokonalila prepojenie medzi stratégiou politík a koordináciou medzi darcami v prípade rôznych existujúcich nástrojov pomoci, najmä pokiaľ ide o rozpočtovú podporu, operácie kombinovaného financovania a riadenie projektov; zastáva názor, že súkromné investície a súkromné kapitálové toky sú kľúčovými faktormi trvalo udržateľného rozvoja spolu s formovaním inštitucionálnych kapacít a pevných systémov riadenia s cieľom zvýšiť transparentnosť, znížiť korupciu a predchádzať daňovým únikom;

35.  zdôrazňuje, že rozvoj nie je možný bez mieru a mier nie je možný bez rozvoja; v tejto súvislosti poukazuje na to, že ľudské práva, dobrá správa vecí verejných, mier a budovanie demokracie by mali byť v rámci rozvojovej politiky prioritou a že činnosti súvisiace s plnením cieľa udržateľného rozvoja č. 16 (SDG 16) o mieri a spravodlivosti by sa mali zaradiť k prioritným oblastiam národných indikatívnych programov (NIP) v rámci rozvojovej spolupráce; zdôrazňuje tiež, že od partnerov Únie by sa mali vyžadovať ročné správy o výsledkoch pri plnení SDG 16 na základe spoľahlivých a vzájomne dohodnutých ukazovateľov;

36.  vyzýva Komisiu, aby vzala do úvahy obavy a pripomienky Parlamentu týkajúce sa návrhu národných indikatívnych programov (NIP) a aby zohľadnila jeho závery v konečných národných indikatívnych programoch; žiada zavedenie formálnych kontrolných právomocí v súvislosti s ERF, pokiaľ možno prostredníctvom záväznej medziinštitucionálnej dohody podľa článku 295 Lisabonskej zmluvy;

Dohľad nad trustovými fondmi a nástrojmi kombinovaného financovania Únie

37.  víta zámer vyplácať v núdzovej situácii finančné prostriedky rýchlejšie a pružnejšie a spájať rôzne zdroje financovania s cieľom zamerať sa na riešenie všetkých aspektov akejkoľvek krízy; víta zriadenie núdzového trustového fondu EÚ pre Afriku a jeho finančný balík (vo výške 1,8 miliardy EUR), aby sa umožnila komplexná reakcia na utečeneckú krízu a riešenie prvotných príčin nelegálnej migrácie a vysídľovania ľudí v Afrike;

38.  víta vytvorenie trustového fondu EÚ Bêkou a jeho príspevok k medzinárodnej reakcii na krízu v Stredoafrickej republike; vyzýva na väčšiu účasť členských štátov, aby sa tento fond stal plne funkčným;

39.  víta vytvorenie trustového fondu EÚ Madad na riešenie následkov konfliktu v Sýrii a núdzového trustového fondu pre Afriku; vyzýva členské štáty, aby zvýšili svoju finančnú účasť vo všetkých trustových fondoch EÚ;

40.  zdôrazňuje, že Komisia by rozpočtové prostriedky nemala odvádzať od cieľov a zásad základných aktov, a domnieva sa, že akékoľvek poskytovanie rozpočtových prostriedkov prostredníctvom trustového fondu by nemalo byť na úkor ERF a dlhodobých politík Únie;

41.  uznáva pridanú hodnotu združovania veľkého počtu príspevkov členských štátov na úrovni Únie nad rámec vysokých príspevkov z nástrojov na financovanie vonkajšej činnosti a ERF; naliehavo však vyzýva členské štáty, aby prispeli rovnakým dielom, ako prispieva Únia, namiesto toho, aby len poskytli minimálnu sumu, ktoré im zaručuje hlasovacie práva;

42.  poznamenáva, že trustové fondy sú súčasťou riešenia ad hoc, čo dokazuje, že ERF, rozpočet Únie a viacročný finančný rámec nemajú dostatočné zdroje a flexibilitu, ktoré sú potrebné na rýchlu a komplexnú reakciu v prípade veľkých kríz; vyjadruje poľutovanie nad tým, že vedú k obchádzaniu rozpočtového orgánu a k oslabovaniu celistvosti rozpočtu;

43.  berie na vedomie úzku súvislosť medzi rozvojovými a migračnými politikami, ktorá je mimoriadne dôležitá najmä vo vzťahoch medzi Úniou a AKT; považuje v tejto súvislosti za potrebné, aby Únia tiež pamätala na súdržnosť, hodnotu za vynaložené peniaze a najlepšie zosúladenie takejto činnosti trustových fondov s ostatnými existujúcimi bilaterálnymi rozvojovými politikami a nástrojmi;

44.  domnieva sa tiež, že osobitná pozornosť by sa mala venovať účinnosti a politickému riadeniu trustových fondov, a najmä núdzového trustového fondu EÚ pre Afriku, ako aj nedostatočným zárukám a dohľadu nad konečným použitím pridelených prostriedkov;

45.  zdôrazňuje dôležitosť dostatočných kontrolných mechanizmov na zabezpečenie politickej kontroly plnenia rozpočtu v rámci postupu udelenia absolutória; naliehavo vyzýva Komisiu, aby prijala okamžité kroky s cieľom zvýšiť zapojenie rozpočtového orgánu a orgánu zodpovedného za kontrolu rozpočtu a lepšie zosúladiť trustové fondy a ďalšie mechanizmy s rozpočtovými pravidlami, a to najmä tak, že ich začlení do rozpočtu Únie;

46.  opakuje svoju žiadosť o pravidelné podávanie správ Parlamentu o používaní nástrojov kombinovaného financovania a výsledkoch s cieľom umožniť Parlamentu vykonávať svoju kontrolnú právomoc, a to na posúdenie riadiacich kapacít a pridanej hodnoty;

47.  zdôrazňuje, že akékoľvek nové finančné nástroje a zmiešané finančné nástroje by mali byť v súlade s celkovými cieľmi rozvojovej politiky Únie a zamerať sa na oblasti, v ktorých sú pridaná hodnota a strategický vplyv najvyššie;

48.  vyzýva Komisiu, aby zabezpečila spoľahlivý, transparentný a zodpovedný rámec, ktorý zaistí súlad so zásadami účinnosti rozvoja a s rozvojovými cieľmi vo všetkých programoch kombinovaného financovania, a aby zaručila jeho ďalší rozvoj, ako odporúčal Dvor audítorov v osobitnej správe č. 16/2014 s názvom „Účinnosť kombinovania grantov v rámci regionálnych investičných nástrojov s pôžičkami od finančných inštitúcií na podporu vonkajších politík EÚ“;

49.  berie na vedomie, že väčšina finančných prostriedkov pochádzala doteraz z rozpočtu Únie a z ERF a príspevky členských štátov do trustových fondov boli doposiaľ pomerne nízke; naliehavo vyzýva členské štáty, aby do trustových fondov prispeli rovnakým dielom, ako sú príspevky Únie z rozpočtu a z ERF;

Výkonnosť investičného nástroja AKT, ktorý spravuje EIB

50.  pripomína, že prostriedky pridelené na investičný nástroj z deviateho a desiateho ERF boli na úrovni 3 185,5 milióna EUR pre AKT a ZKÚ a boli doplnené o 500 miliónov EUR v rámci jedenásteho ERF prostredníctvom balíka na financovanie projektov s vysokým vplyvom, ktoré im umožnia prijať väčšie riziká na účely ďalšieho rozvoja prostredníctvom „spoločensky prospešného investovania“;

51.  víta prvú správu EIB v roku 2014 o výsledkoch svojej vonkajšej činnosti a využívaní rámca pre posúdenie na základe troch pilierov (3PA) a rámca merania výsledkov Európskou investičnou bankou na účely ex ante posúdenia očakávaných výsledkov investičných projektov; je však presvedčený, že je potrebné, aby sa ďalej zlepšili analýzy ex-ante a ex-post, ktoré zohľadňujú nielen ekonomické ukazovatele, ale aj kritériá týkajúce sa ochrany životného prostredia a trvalo udržateľného rozvoja;

52.  vyzýva EIB, aby rozhodujúcim spôsobom uprednostňovala dlhodobý účinok investícií a ich prínos k udržateľnosti;

53.  nabáda EIB, aby naďalej podporovala rozvoj miestneho súkromného sektora ako kľúčového faktora udržateľnosti, základnú sociálnu a hospodársku infraštruktúru bezprostredného záujmu pre príjemcov, ako aj hľadanie nových miestnych a regionálnych partnerov v špecifickej oblasti mikrofinancovania; vyzýva EIB, aby zvýšila doplnkovosť prostredníctvom lepšieho odôvodnenia využívania finančných prostriedkov;

54.  víta osobitnú správu Dvora audítorov č. 14/2015 s názvom „Investičný nástroj AKT: vytvára pridanú hodnotu?“ ako pozitívny príklad následných krokov Dvora audítorov v súvislosti s postupmi udelenia absolutória za roky 2012 a 2013, v ktorých Parlament žiadal vypracovanie osobitnej správy o výkonnosti a zosúladení s rozvojovými politikami Únie a cieľmi aktivít EIB v oblasti poskytovania úverov tretím krajinám pred hodnotením vonkajšieho mandátu EIB a investičného nástroja v polovici trvania;

55.  považuje audit investičného nástroja AKT za príklad osvedčeného postupu v oblasti spolupráce a spoločných kontrol medzi Parlamentom a Dvorom audítorov; domnieva sa, že táto audítorská správa je odrazovým mostíkom, pretože je prvým auditom vykonaným Dvorom audítorov v tejto konkrétnej oblasti; vyjadruje poľutovanie nad tým, že investičný nástroj nespadá do rozsahu auditu Dvora audítorov na účely výročného vyhlásenia o vierohodnosti;

56.  berie na vedomie závery auditu týkajúce sa súladu investičného nástroja AKT s cieľmi rozvojovej politiky Únie a jeho katalytického účinku; víta dobrú spoluprácu medzi EIB a Komisiou v prieskume a výbere projektov; vyjadruje poľutovanie nad tým, že pridanú hodnotu investičného nástroja AKT nebolo možné presnejšie identifikovať; vyzýva preto Dvor audítorov, aby v budúcich osobitných správach uvádzal konkrétnejšie príklady a poukázal na niektoré projekty s cieľom lepšie objasniť svoje závery a odporúčania;

57.  požaduje systematické zverejňovanie dohôd o pôžičkách v rámci investičného nástroja AKT a prístup k rozhodnutiam a riadiacim dokumentom správnej rady;

58.  domnieva sa, že pre EIB je kľúčové, aby neustále investovala čas do politiky hĺbkovej analýzy (due diligence) v kombinácii s nástrojmi hodnotenia výsledkov s cieľom získať lepšie poznatky o profile finančných sprostredkovateľov a príjemcov a tiež lepšie vyhodnotiť vplyv projektov na konečných príjemcov;

59.  domnieva sa, že by nemali existovať žiadne peniaze daňových poplatníkov Únie, ktoré nepodliehajú absolutóriu Parlamentu; preto opätovne zdôrazňuje a je rozhodne presvedčený, že investičný nástroj AKT spravovaný EIB v mene Únie by mal podliehať postupu udelenia absolutória Parlamentom, pretože tento investičný nástroj sa financuje z peňazí daňových poplatníkov Únie;

60.  upozorňuje, že v roku 2015 bola obnovená trojstranná dohoda uvedená v článku 287 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ktorou sa riadi spolupráca medzi EIB, Komisiou a Dvorom audítorov, pokiaľ ide o spôsoby kontroly uplatňované Dvorom audítorov na činnosť EIB pri správe finančných prostriedkov Únie a členských štátov; opakuje postoj Parlamentu, podľa ktorého by sa mali aktualizovať právomoci Dvora audítorov v tejto oblasti tým, že sa medzi ne zahrnú všetky nové finančné nástroje EIB, ktoré využívajú verejné finančné prostriedky Únie alebo ERF;

61.  nabáda EIB, aby v reakcii na závažné problémy vyvolané prílevom migrantov do Európy vypracovala a zaviedla nevyhnutný komplexný prístup vrátane posilnených operácií v krajinách pôvodu týchto migrantov, ako aj v krajinách, ktoré priamo susedia s krajinami pôvodu;

Riadenie rozpočtovej podpory

62.  konštatuje, že celkové platby na rozpočtovú podporu za rok 2014 predstavujú 794 miliónov EUR; poznamenáva, na základe 32 operácií v oblasti rozpočtovej podpory činností, ktoré preskúmal Dvor audítorov, že len dve z nich boli ovplyvnené vyčísliteľnými chybami menšieho vplyvu;

63.  pripomína, že rozpočtová podpora ako spôsob dvojstrannej spolupráce predstavuje opakované fiduciárne riziká, pokiaľ ide o účinnosť partnerov a riziko korupcie a podvodov; žiada o dôkladné monitorovanie a dôkladný politický dialóg medzi Úniou a partnerskými krajinami, pokiaľ ide o ciele, pokrok pri dosahovaní dohodnutých výsledkov, ukazovatele výkonnosti, ako aj analýzu systémového rizika a stratégiu na zmiernenie rizika;

64.  domnieva sa, že dôraz by sa mal klásť na pokrok v oblasti hospodárenia s verejnými financiami, transparentnosti rozpočtu a makroekonomickej podmienenosti v partnerských krajinách s cieľom optimalizovať rozvoj kapacít a monitorovanie dosiahnutých výsledkov;

Spolupráca s medzinárodnými organizáciami

65.  berie na vedomie, že platby z ERF na projekty realizované medzinárodnými organizáciami, dosiahli v roku 2014 objem 908,6 milióna EUR;

66.  vyzýva príslušné inštitúcie EÚ a OSN, aby v plnej miere dodržiavali a vykonávali finančnú a administratívnu rámcovú dohodu (FAFA); žiada Komisiu, aby Parlamentu podala správu o vykonávaní dohody FAFA a súvisiacich usmernení, aby vymedzila oblasti, v ktorých je potrebné zlepšenie, a v tejto súvislosti predložila príslušné návrhy;

67.  nabáda OSN a jej príslušné inštitúcie, aby naďalej prehlbovali spoluprácu s Úniou prostredníctvom neustáleho vývoja ucelených monitorovacích systémov a systémov na predkladanie správ; zdôrazňuje, že existencia viacerých druhov ohlasovacích povinností a platobných podmienok rôznych medzinárodných darcov má negatívny vplyv na účinnosť a efektívnosť pomoci; vyjadruje poľutovanie nad tým, že správy predkladané Komisii jej partnerskými organizáciami poverenými plnením rozpočtu Únie na základe nepriameho hospodárenia často nie sú úplné alebo sú nedostatočne orientované na výsledky;

68.  pripomína, že štruktúrovaná spolupráca medzi Úniou a OSN je jediný účinným prostriedkom na zabránenie neefektívnemu používaniu prostriedkov a prekrývaniu činností; oceňuje skutočnosť, že nasmerovanie pomoci Únie prostredníctvom OSN umožňuje Únii poskytovať pomoc v regiónoch sveta, do ktorých by sa asi sama nedostala;

69.  trvá na potrebe dosiahnuť čo najvyššiu mieru transparentnosti a inštitucionálnej zodpovednosti na všetkých úrovniach tým, že sa zabezpečí prístup k vyčerpávajúcim a spoľahlivým rozpočtovým informáciám a finančným údajom, aby mohol Parlament vykonávať kontrolu; požaduje posilnenú politiku zverejňovania informácií o zámeroch, príjemcoch a financovaní s cieľom dosiahnuť lepšiu správu finančných prostriedkov Únie;

70.  považuje za mimoriadne dôležité zaistiť zviditeľnenie Únie, a to aj v súvislosti so zodpovednosťou za výsledky, najmä v rámci spolufinancovaných iniciatív a iniciatív zahŕňajúcich viacerých darcov, a urýchlene poskytovať pravidelné informácie o združovaní finančných prostriedkov, aby sa zabezpečila sledovateľnosť finančných prostriedkov Únie;

71.  domnieva sa, že prístup založený na výsledkoch sa musí vzhľadom na dôraz pomoci Únie na výkonnosť zlepšiť zavedením zodpovednosti za výsledky a rámca merateľnosti, aby bolo možné hodnotiť spoľahlivosť projektov z hľadiska ich hospodárskej a sociálnej udržateľnosti a hodnotiť projekty z hľadiska účinnosti a efektívnosti;

72.  dôrazne podporuje stanovenie konkrétnych, merateľných, dosiahnuteľných, realistických a časovo ohraničených cieľov (SMART) vo fáze plánovania každej operácie financovanej EÚ; zdôrazňuje, že iba takto Parlament na základe hodnotení dosiahnutých výsledkov a vplyvov ex post získa jasné a spoľahlivé informácie;

Systémy monitorovania zamerané na hodnotenie a výsledky

73.  je vážne znepokojený nedostatočnou spoľahlivosťou systémov hodnotenia a monitorovania zameraného na výsledky EuropeAid kvôli nezodpovedajúcej úrovni dohľadu a monitorovania hodnotenia programu a tiež skutočnosťou, že EuropeAid nevie zabezpečiť, aby personál a finančné zdroje boli vhodne a efektívne vyčlenené na rôzne hodnotiace činnosti;

74.  víta osobitnú správu Dvora audítorov č. 18/2014 o systémoch EuropeAid na hodnotenie a monitorovanie zamerané na výsledky; vyzýva GR DEVCO, aby bezodkladne riešilo rôzne nedostatky vo svojich hodnotiacich a monitorovacích systémoch, na ktoré poukázala táto osobitná správa, najmä v súvislosti s vážnymi nedostatkami týkajúcimi sa systému hodnotenia GR DEVCO; zdôrazňuje, že v dôsledku zle fungujúceho systému hodnotenia vo zvýšenej miere hrozí, že sa vyberú projekty nízkej kvality alebo projekty, ktoré nedosiahnu stanovené ciele; konštatuje a je znepokojený tým, že Komisia a Dvor audítorov zastávajú odlišné názory, pokiaľ ide o spoľahlivé informácie o účinnosti operácií rozpočtovej podpory; domnieva sa, že existuje súvislosť medzi nedostatkom personálu v delegáciách EÚ a na oddelení GR DEVCO pre hodnotenie a problémami, na ktoré upozornil Dvor audítorov; považuje to za názorný príklad negatívnych následkov znižovania počtu zamestnancov na efektívne fungovanie programov Únie;

75.  upozorňuje, že je nevyhnutné, aby sa Parlamentu ako orgánu rozpočtovej kontroly poskytol jasný prehľad o skutočnom rozsahu, v ktorom boli dosiahnuté hlavné ciele Únie;

76.  pripomína, že externá, objektívna a nestranná spätná väzba o výkonnosti projektov a programov pomoci Komisie by sa mala poskytovať ako súčasť jej záväzku zabezpečovať kvalitu; domnieva sa, že výsledky hodnotení sú kľúčovými prvkami politiky a procesu preskúmania politiky na účely upravenia strategických politických cieľov a posilnenia celkovej súdržnosti s ostatnými politikami Únie;

77.  domnieva sa, že investovanie do analýzy a vyhodnocovania výsledkov poskytuje nielen celkový obraz trendov, ale umožňuje vyvodenie ponaučení, ktoré posilňujú účinnosť hodnotiacich procesov a zároveň prinášajú lepšie dôkazy na rozhodovanie a tvorbu politiky;

78.  domnieva sa, že výmena poznatkov všetkými prostriedkami je dôležitá nielen pre rozvoj kultúry hodnotenia, ale najmä pre skutočnú kultúru výkonnosti;

79.  prikladá mimoriadny význam transparentnosti; preto žiada Komisiu, aby Parlamentu každoročne poskytovala zoznam všetkých podpísaných zmlúv v elektronickej podobe vo formáte Excel, zoradených podľa: prijímateľa, b) krajiny, c) prijímajúcej organizácie, d) príspevku vo výške menej ako 1 milión EUR, e) príspevku vo výške 1 až 3 milióny EUR, f) príspevku vo výške 3 až 5 miliónov EUR, g) príspevku vo výške 5 až 10 miliónov EUR, h) príspevku vo výške viac ako 10 miliónov EUR;

Podpora Únie krajinám produkujúcim drevo v rámci akčného plánu FLEGT

80.  považuje iniciatívu FLEGT za životne dôležitú pre zlepšenie správy lesov, ich zachovanie a zabezpečenie presadzovania práva, a to najmä použitím všetkých dostupných prostriedkov okrem iného dohôd o dobrovoľnom partnerstve alebo hĺbkovej finančnej analýzy s cieľom riešiť celosvetový problém nezákonnej ťažby a zároveň pomôcť zabezpečiť vývoz dreva do EÚ;

81.  vyjadruje však poľutovanie nad nahromadenými nedostatkami zistenými počas implementačnej fázy akčného plánu FLEGT a projektov, ktoré si teraz vyžadujú dôkladné vyhodnotenie; pevne verí, že po pridelení 300 miliónov EUR na podporu spojenú s FLEGT v období rokov 2003 – 2013 nastal čas vypracovať serióznu analýzu nákladov a prínosov procesu FLEGT na znižovanie nezákonnej ťažby dreva;

82.  vyjadruje poľutovanie nad pomalým vykonávaním akčného plánu FLEGT, neskorým prijatím nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 995/2010(27) (nariadenie Únie o dreve), ako aj nad pomalou reakciou Komisie, pokiaľ ide o vyvodenie záverov z celkového financovania FLEGT;

83.  vyzýva Komisiu, aby reštrukturalizovala financovanie Únie tak, aby upustila od viacerých rozpočtov a zvážila použitie jedného, jasne vymedzeného rozpočtu;

84.  pripomína, že za trvalý hlavný cieľ by sa mala považovať vystopovateľnosť výrobkov z dreva prostredníctvom fungujúceho právneho systému udeľovania licencií medzi Úniou a krajinami vyvážajúcimi drevo, a to najmä so zreteľom na rozšírenú korupciu, slabé presadzovanie práva a nedostatočné posudzovanie rizík a obmedzení v projektoch;

Podpora z energetického nástroja AKT-EÚ pre energiu z obnoviteľných zdrojov vo východnej Afrike

85.  víta skutočnosť, že predbežná analýza uskutočniteľnosti sa stala povinnou z druhej výzvy na predloženie návrhov v rámci energetického nástroja; zdôrazňuje, že predbežná štúdia by sa mala opierať o presné a realistické scenáre a odhady toho, ako môže byť miestne spoločenstvo zapojené do vykonávania projektu zameraného na zlepšenie miestnej zodpovednosti a podporu projektov;

86.  rozhodne zdôrazňuje, že by sa malo zlepšiť vytváranie prepojenia medzi uskutočniteľnosťou projektu a sociálnou, hospodárskou a environmentálnou udržateľnosťou s cieľom zabezpečiť nielen efektívnosť, súdržnosť a zviditeľnenie investičných projektov podporovaných z energetického nástroja, ale aj účinnosť a širšie výsledky v dotknutých regiónoch;

87.  domnieva sa, že by sa malo pravidelne vykonávať monitorovanie projektov, a to najmä tých, ktoré sú zjavne ohrozené, ako aj súvisiacich rizík, a mali by sa v súvislosti s nimi urýchlene prijímať opatrenia na zmiernenie rizík;

88.  zdôrazňuje potrebu zabezpečiť, aby sa miestne zainteresované strany, ako sú mimovládne organizácie a miestne komunity, angažovali počas celej životnosti projektov podporovaných z tohto nástroja, a to od ich vzniku až po obdobie po ich dokončení, pričom by sa mala obozretne zvážiť požiadavka na pokračujúcu podporu budovania miestnych kapacít a ďalšieho zlepšovania miestnej zodpovednosti tak, aby projekt bol realizovateľný a udržateľný aj v období po skončení financovania;

Podpora Únie na Haiti

89.  pripomína, že opatrenia na „budovanie štátu“ sú ústredným bodom rozvojovej stratégie Únie; pripomína, že v akejkoľvek takejto krízovej situácii treba náležitú pozornosť venovať primeranosti a operačnej účinnosti vnútroštátneho riadiaceho rámca pre riadenie znižovania rizík katastrof, pretože ide o predpoklad úspechu príslušného zásahu Únie;

90.  opätovne žiada Komisiu a ESVČ, aby Parlament informovali o vývoji, najmä so zreteľom na riadenie rizika a prípravy na uskutočnenie a plnenie programových cieľov v situáciách po katastrofách;

Podpora Únie na boj proti mučeniu a za zrušenie trestu smrti

91.  pripomína, že dodržiavanie ľudských práv a demokracie predstavuje jeden zo základných prvkov partnerstva AKT a Únie; nabáda ESVČ a Komisiu, aby zlepšili schopnosť delegácií Únie zlepšovať účinnosť a výsledky a kultúrny vplyv v politikách v oblasti ľudských práv a demokracie;

92.  je presvedčený, že väčšiu pozornosť treba venovať spoločnému programovaniu a monitorovaniu medzi ESVČ a Komisiou v otázkach dodržiavania ľudských práv, aby sa dostali do väčšieho súladu s miestnymi politickými a ľudskoprávnymi stratégiami;

93.  v tejto súvislosti pripomína, že systémy na meranie vplyvu sú pomerne slabé čiastočne aj z dôvodu nejasných logických rámcov na projekty, ktoré nemajú presne vymedzené kritériá ani ciele; vyzýva Komisiu, aby objasnila požiadavky na logické rámce na projekty, aby sa zlepšili ich výsledky a pridaná hodnota;

Vytváranie nového partnerstva EÚ – AKT

94.  domnieva sa, že prijatie nového globálneho rámca cieľov udržateľného rozvoja má vplyv na celkové fungovanie ERF s vymedzením jasnejších priorít a malo by tiež viesť k ďalšiemu preskúmaniu súčasných podrobných foriem financovania vzhľadom na tento mimorozpočtový aspekt; zastáva názor, že ERF môže ešte dosiahnuť väčší vplyv na základe jednotných ukazovateľov výkonnosti a väčšiu územnú súdržnosť v rámci skupín krajín, ktoré čelia podobným výzvam;

95.  dôrazne opakuje výzvu Parlamentu Rade a členským štátom, aby pristúpili k začleneniu ERF do rozpočtu Únie v záujme posilnenia demokratickej kontroly; žiada Komisiu, konkrétne pracovnú skupinu pre obdobie po dohode z Cotonou, aby informovala Parlament o súčasnom stave rokovaní týkajúcich sa nahradenia dohody z Cotonou po roku 2020 a súvisiacich možnostiach;

ERF v súvislosti s migračnou krízou 2014 – 2016

96.  berie na vedomie, že rozvojová pomoc sa používa na zníženie chudoby v najchudobnejších krajinách sveta a že ERF doteraz dosiahol pozoruhodný pokrok v krajinách AKT a v ZKÚ;

97.  je vážne znepokojený súčasným prílevom utečencov, najmä vzhľadom na skutočnosť, že hoci podiel vojnových utečencov a žiadateľov o azyl je vysoký, podiel ekonomických migrantov neustále rastie;

98.  domnieva sa, že rozvojová pomoc sa musí vyplácať oveľa efektívnejšie a musí spĺňať kritériá pridanej hodnoty; zdôrazňuje, že je to jediný spôsob, ako zabezpečiť ľuďom adekvátne životné podmienky a zabrániť zvýšeniu tokov ekonomickej migrácie;

99.  zdôrazňuje skutočnosť, že v súčasnosti je zo súčasného a všetkých predchádzajúcich ERF zablokovaných 9 673 miliónov EUR v rôznych fázach viazanosti, ako sú nesplatené záväzky (alebo RAL podľa francúzskeho výrazu reste à liquider), záväzky, ktoré sa majú zadať (alebo RAC podľa francúzskeho výrazu reste à contracter), a záväzky, ktoré sa majú vyplatiť (RAP podľa francúzskeho výrazu reste à payer); považuje túto tabuľku za vysoko názornú:

EDF

Suma RAL

Suma RAC

Suma RAP

8

36 291 173

15 067 281

21 223 892

9

754 545 794

298 932 156

455 613 639

10

8 195 173 994

3 072 710 058

5 122 463 936

11

565 263 991

429 067 226

136 196 765

Spolufinancovanie

121 744 226

14 408 394

107 335 833

Spolu

9 673 019 179

3 830 185 114

5 842 834 065

100.  považuje za znepokojujúce, že vedúci delegácií Únie v AKT a ZKÚ podliehajúci ESVČ spravujú 917 projektov, z ktorých 428 je oneskorených alebo splnenie ich cieľov je ohrozené; považuje za veľmi znepokojujúce, že hodnota týchto projektov predstavuje 9 188 miliónov EUR;

101.  vyzýva na uplatnenie prístupu založeného na vyvodení záverov, pokiaľ ide o zistenia Výboru Parlamentu pre kontrolu rozpočtu, a zdôrazňuje, že je potrebný cielenejší prístup k používaniu ERF; navrhuje preto myšlienku stratégie flexibilnejších výdavkov v súlade s potrebami Únie na zvládnutie migračnej krízy;

102.  domnieva sa, že jedna štvrtina prostriedkov z jedenásteho ERF by sa mala vyčleniť na predchádzanie migračných kríz a riadenie už jestvujúcich migračných tokov;

Následné kroky na základe uznesenia Parlamentu

103.  vyzýva Dvor audítorov, aby do svojej ďalšej výročnej správy zahrnul hodnotenie následných krokov v súvislosti s odporúčaniami Európskeho parlamentu.

22.2.2016

STANOVISKO Výboru pre rozvoj

pre Výbor pre kontrolu rozpočtu

k absolutóriu za plnenie rozpočtu ôsmeho, deviateho, desiateho a jedenásteho Európskeho rozvojového fondu za rozpočtový rok 2014

(2015/2203(DEC))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Doru-Claudian Frunzulică

NÁVRHY

Výbor pre rozvoj vyzýva Výbor pre kontrolu rozpočtu, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.  pripomína, že realizácia výdavkov Únie na rozvojovú pomoc sa často uskutočňuje vo veľmi zložitých podmienkach, v dôsledku čoho sa zhoršujú problémy v oblasti kontroly vykonávania projektov, ich hodnotenia a výdavkov; rozvojová pomoc je preto náchylnejšia na chyby ako iné oblasti politiky Únie;

2.  berie na vedomie, že podľa odhadov Dvora audítorov sa miera chybovosti v prípade výdavkov Európskeho rozvojového fondu (ERF) medzi rokmi 2013 a 2014 zvýšila z 3,4 na 3,8 %; zdôrazňuje, že táto miera chybovosti je stále podstatne nižšia, ako je miera chybovosti v prípade výdavkov Únie, ktoré spravujú členské štáty;

3.  konštatuje, že väčšina chýb vyplýva z nedodržania pravidiel verejného obstarávania a že podľa Dvora audítorov by mieru chybovosti mohli výrazne znížiť lepšie kontroly projektov ex ante vykonávané Komisiou; podporuje odporúčanie Dvora audítorov na vylepšenie kontrol ex ante;

4.  zdôrazňuje, že správy o riadení vonkajšej pomoci, ktoré vypracúvajú delegácie EÚ, slúžia ako prehľad o vykonávaní projektov vonkajšej pomoci Únie, a nemožno ich preto považovať za konečné hodnotenie projektov; varuje preto pred predčasnými a skreslenými závermi o všeobecnej účinnosti politík Únie v oblasti pomoci;

5.  víta osobitnú správu Dvora audítorov č. 18/2014 o systémoch EuropeAid na hodnotenie a monitorovanie zamerané na výsledky; vyzýva GR DEVCO, aby bezodkladne riešilo rôzne nedostatky vo svojich hodnotiacich a monitorovacích systémoch, na ktoré Dvor audítorov poukázal vo svojej osobitnej správe, najmä v súvislosti s vážnymi nedostatkami týkajúcimi sa systému hodnotenia GR DEVCO; zdôrazňuje, že v dôsledku zle fungujúceho systému hodnotenia vo zvýšenej miere hrozí, že sa vyberú projekty nízkej kvality alebo projekty, ktoré nedosiahnu stanovené ciele; konštatuje a obáva sa, že Komisia a Dvor audítorov zastávajú odlišné názory, pokiaľ ide o spoľahlivé informácie o účinnosti operácií rozpočtovej podpory; domnieva sa, že medzi nedostatkom personálu v delegáciách EÚ a na oddelení pre hodnotenie GR DEVCO a problémami, na ktoré upozornil Dvor audítorov, existuje súvislosť; domnieva sa, že to svedčí o možných negatívnych dôsledkoch znižovania počtu zamestnancov na účinné fungovanie programov Únie;

6.  víta osobitnú správu Dvora audítorov č. 14/2015 s názvom Investičný nástroj AKT; víta skutočnosť, že Dvor audítorov dospel k záveru, že tento investičný nástroj má jasnú pridanú hodnotu;

7.  víta vytvorenie trustového fondu EÚ Bêkou a jeho príspevok k medzinárodnej reakcii na krízu v Stredoafrickej republike; vyzýva na väčšiu účasť členských štátov, aby sa tento fond stal plne funkčným;

8.  víta vytvorenie trustového fondu EÚ Madad na riešenie následkov konfliktu v Sýrii a núdzového trustového fondu pre Afriku; vyzýva členské štáty, aby zvýšili svoju finančnú účasť vo všetkých trustových fondoch EÚ;

9.  berie na vedomie veľké očakávania zo strany rozvojovej politiky Únie, ktorá by mala pomôcť vyriešiť utečeneckú krízu; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že úsilie by sa malo zamerať na riešenie základných príčin migračnej krízy: porušovania ľudských práv, bezprávia, korupcie, chudoby, hladu, a nie iba o presmerovanie značného objemu prostriedkov ERF a DCI na činnosti súvisiace s migráciou, ako aj na vojenské činnosti, ktoré majú nejasnú alebo pochybnú hodnotu z hľadiska udržateľného rozvoja, ako aj na opatrenia v oblasti zmeny klímy; plne uznáva zložitú povahu mnohých výziev a potrebu rozmanitých a dopĺňajúcich opatrení v rámci reakcie, a preto považuje za potrebné objasniť existujúce mechanizmy financovania a určiť ďalšie, doplnkové zdroje financovania a dodržiavať medzinárodné záväzky, ako aj existujúce vnútorné právne predpisy s cieľom splniť tieto nové globálne výzvy; v tejto súvislosti nabáda na zriadenie fondu na boj proti zmene klímy, ktorého zdrojmi budú okrem iného dane z finančných transakcií a uhlíkové dane v medzinárodnej leteckej a námornej doprave;

10.  víta skutočnosť, že veľká časť rozvojovej pomoci Únie sa poskytuje vo forme rozpočtovej podpory; pri splnení príslušných podmienok nabáda na využívanie rozpočtovej podpory ako nástroja, ktorý každej krajine umožní zvoliť svoje vlastné priority a prevziať plnú zodpovednosť za vlastný rozvoj; víta dôkazy vo výročnej správe Dvora audítorov, že celkovo Komisia podmienky pre výber tohto spôsobu implementácie riadne dodržiava; pripomína, že oficiálna rozvojová pomoc poskytovaná prostredníctvom programov rozpočtovej podpory preukázala dobré výsledky pri plnení zásad účinnosti rozvoja, keďže posilňuje zodpovednosť partnerských krajín a vnútroštátne systémy; pripomína, že rozpočtová podpora môže priniesť skutočné výsledky, a to od nárastu verejných výdavkov a rozšíreného poskytovania služieb až po lepšie výsledky v prospech chudobných; pripomína, že rozpočtová podpora je účinná, pretože, ak sa poskytuje správne, môže bezprostredne reagovať na finančné potreby prijímajúcich krajín využitím svojich vlastných systémov a ukazovateľov rozvoja, čo môže pomôcť posilniť vládne inštitúcie a budovať vnútroštátnu transparentnosť a zodpovednosť, ktorá znižuje korupciu;

11.  zdôrazňuje význam nepretržitého zlepšovania hodnotenia vplyvu projektov rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci financovaných prostredníctvom vonkajších finančných nástrojov Únie; zdôrazňuje, že je potrebné vykonať dôkladnú, presnú a globálnu analýzu rôznych mechanizmov monitorovania a podávania správ, aby sa predišlo zlému spravovaniu, nedostatočnej transparentnosti a zneužívaniu prostriedkov Únie;

12.  zdôrazňuje, že rozvoj nie je možný bez mieru a mier nie je možný bez rozvoja; v tejto súvislosti poukazuje na to, že ľudské práva, dobrá správa vecí verejných, mier a budovanie demokracie by mali byť prioritou v rámci rozvojovej politiky a že činnosti súvisiace s plnením cieľa udržateľného rozvoja č. 16 č. o mieri a spravodlivosti by sa mali zaradiť k prioritným oblastiam národných indikatívnych programov (NIP) v rámci rozvojovej spolupráce, pričom od našich partnerov by sa mali vyžadovať ročné správy o výsledkoch pri dosahovaní cieľa udržateľného rozvoja č. 16 na základe spoľahlivých a vzájomne dohodnutých ukazovateľov;

13.  vyzýva Komisiu, aby vzala do úvahy obavy a pripomienky Európskeho parlamentu týkajúce sa návrhu národných indikatívnych programov (NIP) a aby zohľadnila závery Európskeho parlamentu v konečných národných indikatívnych programoch; žiada, aby sa v súvislosti s ERF zaviedli formálne kontrolné právomoci, pokiaľ možno na základe záväznej medziinštitucionálnej dohody podľa článku 295 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

14.  vyzýva Komisiu, aby zabezpečila spoľahlivý, transparentný a zodpovedný rámec, ktorý zaistí súlad so zásadami účinnosti rozvoja a s rozvojovými cieľmi vo všetkých programoch kombinovaného financovania, aby sa zaručil jeho ďalší rozvoj, ako odporúčal Dvor audítorov v osobitnej správe „Účinnosť kombinovania grantov v rámci regionálnych investičných nástrojov s pôžičkami od finančných inštitúcií na podporu vonkajších politík EÚ“;

15.  zdôrazňuje, že súdržnosť politík v záujme rozvoja (PCD) je požiadavkou zakotvenou v zmluve; konštatuje, že to znamená, že výdavky vo všetkých relevantných oblastiach politík by mali byť v súlade s cieľmi rozvojovej spolupráce a že nepriaznivým účinkom sa musí predchádzať a musia sa odstrániť; domnieva sa, že posúdenie výdavkov z pohľadu PCD by sa preto malo stať pravidelným prvkom v rámci prípravy, monitorovania, podávania správ, hodnotenia a auditu výdavkov vo všetkých relevantných oblastiach politík vrátane obchodu, poľnohospodárstva a rybného hospodárstva.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

Dátum prijatia

17.2.2016

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

25

2

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Louis Aliot, Beatriz Becerra Basterrechea, Ignazio Corrao, Nirj Deva, Doru-Claudian Frunzulică, Nathan Gill, Charles Goerens, Enrique Guerrero Salom, Heidi Hautala, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Stelios Kouloglou, Arne Lietz, Linda McAvan, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Lola Sánchez Caldentey, Elly Schlein, Pedro Silva Pereira, Davor Ivo Stier, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta, Rainer Wieland, Anna Záborská

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Juan Fernando López Aguilar, Jan Zahradil, Joachim Zeller

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA V GESTORSKOM VÝBORE

Dátum prijatia

7.4.2016

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

21

6

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Louis Aliot, Jonathan Arnott, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Richard Ashworth, Andrey Novakov, Markus Pieper, Julia Pitera, Miroslav Poche, Patricija Šulin

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Luke Ming Flanagan, Arne Gericke, Ramón Jáuregui Atondo, Claudiu Ciprian Tănăsescu

(1)

Ú. v. EÚ C 373, 10.11.2015, s. 289.

(2)

Ú. v. EÚ C 379, 13.11.2015, s. 124.

(3)

Ú. v. ES L 317, 15.12.2000, s. 3.

(4)

Ú. v. EÚ L 287, 4.11.2010, s. 3.

(5)

Ú. v. EÚ L 344, 19.12.2013, s. 1.

(6)

Ú. v. ES L 156, 29.5.1998, s. 108.

(7)

Ú. v. ES L 317, 15.12.2000, s. 355.

(8)

Ú. v. EÚ L 247, 9.9.2006, s. 32.

(9)

Ú. v. EÚ L 210, 6.8.2013, s. 1.

(10)

Ú. v. ES L 191, 7.7.1998, s. 53.

(11)

Ú. v. EÚ L 83, 1.4.2003, s. 1.

(12)

Ú. v. EÚ L 78, 19.3.2008, s. 1.

(13)

Ú. v. EÚ L 58, 3.3.2015, s. 17.

(14)

Ú. v. EÚ C 373, 10.11.2015, s. 289.

(15)

Ú. v. EÚ C 379, 13.11.2015, s. 124.

(16)

Ú. v. ES L 317, 15.12.2000, s. 3.

(17)

Ú. v. EÚ L 287, 4.11.2010, s. 3.

(18)

Ú. v. EÚ L 344, 19.12.2013, s. 1.

(19)

Ú. v. ES L 156, 29.5.1998, s. 108.

(20)

Ú. v. ES L 317, 15.12.2000, s. 355.

(21)

Ú. v. EÚ L 247, 9.9.2006, s. 32.

(22)

Ú. v. EÚ L 210, 6.8.2013, s. 1.

(23)

Ú. v. ES L 191, 7.7.1998, s. 53.

(24)

Ú. v. EÚ L 83, 1.4.2003, s. 1.

(25)

Ú. v. EÚ L 78, 19.3.2008, s. 1.

(26)

Ú. v. EÚ L 58, 3.3.2015, s. 17.

(27)

  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 995/2010 z 20. októbra 2010, ktorým sa ustanovujú povinnosti hospodárskych subjektov uvádzajúcich na trh drevo a výrobky z dreva (Ú. v. EÚ L 295, 12.11.2010, s. 23).

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia