Förfarande : 2015/2203(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0137/2016

Ingivna texter :

A8-0137/2016

Debatter :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Omröstningar :

PV 28/04/2016 - 4.13
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0149

BETÄNKANDE     
PDF 447kWORD 158k
12.4.2016
PE 571.494v02-00 A8-0137/2016

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för åttonde, nionde, tionde och elfte Europeiska utvecklingsfonden för budgetåret 2014

(2015/2203(DEC))

Budgetkontrollutskottet

Föredragande: Claudia Schmidt

ÄNDRINGSFÖRSLAG
 1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT


1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för åttonde, nionde, tionde och elfte Europeiska utvecklingsfonden för budgetåret 2014

(2015/2203(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av balansräkningarna och inkomst- och utgiftsredovisningen för åttonde, nionde, tionde och elfte Europeiska utvecklingsfonden för budgetåret 2014 (COM(2015)0379 – C8-0248/2015),

–  med beaktande av de ekonomiska uppgifterna om Europeiska utvecklingsfonden (COM(2015)0295),

–  med beaktande av revisionsrättens årsrapport om den verksamhet som finansieras genom åttonde, nionde, tionde och elfte Europeiska utvecklingsfonden för budgetåret 2014, med kommissionens svar(1),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(2), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2014 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendationer av den 12 februari 2016 om beviljande av ansvarsfrihet för kommissionen för genomförandet av Europeiska utvecklingsfondens verksamhet för budgetåret 2014 (05219/2016 – C8-0036/2016, 05220/2016 – C8-0037/2016, 05223/2016 – C8-0038/2016, 05224/2016 – C8-0039/2016),

–   med beaktande av kommissionens rapport om uppföljningen av ansvarsfrihetsförfarandet för budgetåret 2013 (COM(2015)0505), och de arbetsdokument från kommissionens tjänsteavdelningar som åtföljer denna rapport (SWD(2015)0194 och SWD(2015)0195),

–  med beaktande av partnerskapsavtalet mellan medlemmarna i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet (AVS), å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan, undertecknat i Cotonou den 23 juni 2000(3) och ändrat i Ouagadougou, Burkina Faso, den 22 juni 2010(4),

–  med beaktande av rådets beslut 2013/755/EU av den 25 november 20131 om associering av de utomeuropeiska länderna och territorierna med Europeiska gemenskapen (ULT-beslutet)(5),

–  med beaktande av artikel 33 i den interna överenskommelsen av den 20 december 1995 mellan företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, om finansiering och förvaltning av gemenskapsstödet inom ramen för andra finansprotokollet till fjärde AVS–EG konventionen(6),

–  med beaktande av artikel 32 i det interna avtalet av den 18 september 2000 mellan företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, om finansiering och förvaltning av gemenskapens bistånd inom ramen för finansprotokollet till partnerskapsavtalet mellan staterna i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan, undertecknat i Cotonou (Benin) den 23 juni 2000, och om tilldelning av ekonomiskt stöd till de utomeuropeiska länder och territorier på vilka den fjärde delen av EG fördraget är tillämplig(7),

–  med beaktande av artikel 11 i det interna avtalet av den 17 juli 2006 mellan företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, om finansiering av gemenskapens bistånd inom den fleråriga finansieringsramen för perioden 2008–2013 i enlighet med AVS–EG-partnerskapsavtalet och om tilldelning av ekonomiskt stöd till de utomeuropeiska länder och territorier på vilka den fjärde delen av EG-fördraget är tillämplig(8),

–  med beaktande av artikel 11 i det interna avtalet av den 24 juni 2013 och den 26 juni 2013 mellan företrädarna för regeringarna i Europeiska unionens medlemsstater, församlade i rådet, om finansiering av Europeiska unionens bistånd inom den fleråriga budgetramen för perioden 2014–2020 i enlighet med AVS–EU-partnerskapsavtalet och om tilldelning av ekonomiskt stöd till de utomeuropeiska länder och territorier på vilka den fjärde delen i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt är tillämplig

(9),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 74 i budgetförordningen av den 16 juni 1998 tillämplig på samarbete för utvecklingsfinansiering enligt fjärde AVS–EG konventionen(10),

–  med beaktande av artikel 119 i budgetförordningen av den 27 mars 2003 för den nionde Europeiska utvecklingsfonden(11),

–  med beaktande av artikel 50 i rådets förordning (EG) nr 215/2008 av den 18 februari 2008 med budgetförordning för tionde Europeiska utvecklingsfonden(12),

–  med beaktande av artikel 48 i rådets förordning (EU) nr 2015/323 av den 2 mars 2015 med budgetförordning för elfte Europeiska utvecklingsfonden(13),

–  med beaktande av artikel 93, artikel 94 tredje strecksatsen och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för utveckling (A8-0137/2016).

1.  Europaparlamentet beviljar kommissionen ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för åttonde, nionde, tionde och elfte Europeiska utvecklingsfonden för budgetåret 2014.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till rådet, kommissionen, revisionsrätten och Europeiska investeringsbanken, samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

2. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om avslutande av räkenskaperna för åttonde, nionde, tionde och elfte Europeiska utvecklingsfonden för budgetåret 2014

(2015/2203(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av balansräkningarna och inkomst- och utgiftsredovisningen för åttonde, nionde, tionde och elfte Europeiska utvecklingsfonden för budgetåret 2014 (COM(2015)0379 – C8-0248/2015),

–  med beaktande av de ekonomiska uppgifterna om Europeiska utvecklingsfonden (COM(2015)0295),

–  med beaktande av revisionsrättens årsrapport om den verksamhet som finansieras genom åttonde, nionde, tionde och elfte Europeiska utvecklingsfonden för budgetåret 2014, med kommissionens svar(14),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(15), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2014 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendationer av den 12 februari 2016 om beviljande av ansvarsfrihet för kommissionen för genomförandet av Europeiska utvecklingsfondens verksamhet för budgetåret 2014 (05219/2016 – C8-0036/2016, 05220/2016 – C8-0037/2016, 05223/2016 – C8-0038/2016, 05224/2016 – C8-0039/2016),

–  med beaktande av kommissionens rapport om uppföljningen av ansvarsfrihetsförfarandet för budgetåret 2013 (COM(2015)0505), och de arbetsdokument från kommissionens tjänsteavdelningar som åtföljer denna rapport (SWD(2015)0194 och SWD(2015)0195),

–  med beaktande av partnerskapsavtalet mellan medlemmarna i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet (AVS), å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan, undertecknat i Cotonou den 23 juni 2000(16) och ändrat i Ouagadougou, Burkina Faso, den 22 juni 2010(17),

–  med beaktande av rådets beslut 2013/755/EU av den 25 november 20131 om associering av de utomeuropeiska länderna och territorierna med Europeiska gemenskapen (ULT-beslutet)(18),

–  med beaktande av artikel 33 i den interna överenskommelsen av den 20 december 1995 mellan företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, om finansiering och förvaltning av gemenskapsstödet inom ramen för andra finansprotokollet till fjärde AVS–EG konventionen(19),

–  med beaktande av artikel 32 i det interna avtalet av den 18 september 2000 mellan företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, om finansiering och förvaltning av gemenskapens bistånd inom ramen för finansprotokollet till partnerskapsavtalet mellan staterna i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan, undertecknat i Cotonou (Benin) den 23 juni 2000, och om tilldelning av ekonomiskt stöd till de utomeuropeiska länder och territorier på vilka den fjärde delen av EG-fördraget är tillämplig

(20),

–  med beaktande av artikel 11 i det interna avtalet av den 17 juli 2006 mellan företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, om finansiering av gemenskapens bistånd inom den fleråriga finansieringsramen för perioden 2008–2013 i enlighet med AVS–EG-partnerskapsavtalet och om tilldelning av ekonomiskt stöd till de utomeuropeiska länder och territorier på vilka den fjärde delen av EG-fördraget är tillämplig(21),

–  med beaktande av artikel 11 i det interna avtalet av den 24 juni 2013 och den 26 juni 2013 mellan företrädarna för regeringarna i Europeiska unionens medlemsstater, församlade i rådet, om finansiering av Europeiska unionens bistånd inom den fleråriga budgetramen för perioden 2014–2020 i enlighet med AVS–EU-partnerskapsavtalet och om tilldelning av ekonomiskt stöd till de utomeuropeiska länder och territorier på vilka den fjärde delen i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt är tillämplig

(22),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 74 i budgetförordningen av den 16 juni 1998 tillämplig på samarbete för utvecklingsfinansiering enligt fjärde AVS–EG konventionen(23),

–  med beaktande av artikel 119 i budgetförordningen av den 27 mars 2003 för den nionde Europeiska utvecklingsfonden(24),

–  med beaktande av artikel 50 i rådets förordning (EG) nr 215/2008 av den 18 februari 2008 med budgetförordning för tionde Europeiska utvecklingsfonden(25),

–  med beaktande av artikel 48 i rådets förordning (EU) nr 2015/323 av den 2 mars 2015 med budgetförordning för elfte Europeiska utvecklingsfonden(26),

–  med beaktande av artikel 93, artikel 94 tredje strecksatsen och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för utveckling (A8-0137/2016).

1.  Europaparlamentet konstaterar att årsredovisningarna för åttonde, nionde, tionde och elfte Europeiska utvecklingsfonden framgår av tabell 2 i revisionsrättens årsrapport.

2.  Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för åttonde, nionde, tionde och elfte Europeiska utvecklingsfonden för budgetåret 2014.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till rådet, kommissionen, revisionsrätten och Europeiska investeringsbanken, samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

3. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för åttonde, nionde, tionde och elfte Europeiska utvecklingsfonden för budgetåret 2014

(2015/2203(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för åttonde, nionde, tionde och elfte Europeiska utvecklingsfonden för budgetåret 2014,

–  med beaktande av artikel 93, artikel 94 tredje strecksatsen och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för utveckling (A8-0137/2016), och av följande skäl:

A.  De successiva Europeiska utvecklingsfonderna (EUF), som finansieras av medlemsstaterna, är de huvudsakliga samarbetsinstrumenten för beviljande av EU-bistånd för utvecklingssamarbete med gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet (AVS-länderna) samt de utomeuropeiska länderna och territorierna (ULT).

B.  Det övergripande målet med Cotonouavtalet är att minska och så småningom utrota fattigdomen före år 2020.

C.  Hållbarhet och progressiv ekonomisk integration har blivit centrala principer för utvecklingspolitiken och instrumenten inom ramen för Cotonousamarbetet.

D.  Utgifterna under 2014 omfattades av åttonde, nionde, tionde och elfte EUF, men betalningar gjordes fortfarande inom åttonde EUF som inleddes 1995, vilket hämmar transaktionernas globala transparens- och effektivitetsnivå.

E.  I december 2013 antog rådet en övergångsfacilitet med anslag motsvarande ett belopp på 1 616 miljoner EUR, för att säkerställa tillgången till medel mellan januari 2014 och ikraftträdandet av elfte EUF.

F.  EUF:s medel förvaltas av både kommissionen och Europeiska investeringsbanken. Kommissionen är ensamt ansvarig för förvaltningen av medel och transaktioner i förbindelse med ansvarsfrihetsförfarandet.

G.  Unionen har stor erfarenhet av internationellt samarbete när det gäller att hantera globala utmaningar och tillhandahålla utvecklingsstöd i många delar av världen.

H.  Det är viktigt att omdefiniera det sätt på vilket globala aktörer och institutioner arbetar tillsammans, genom att definiera nya initiativformer och arbetssätt, i synnerhet för att säkra bättre resultat när det gäller unionens utrikespolitiska åtaganden.

I.  Unionens externa insatser kanaliseras genom internationella organisationer, som antingen använder EU-medel eller medfinansierar projekt tillsammans med unionen, däribland projekt som rör övervakning och styrning.

J.  Den rådande operativa miljön i AVS-staterna innebär höga risker på grund av politisk instabilitet och säkerhetsproblem samt svaga institutioner och dåliga administrativa förutsättningar.

K.  Omfattningen och arten av unionens engagemang måste differentieras och villkoras utifrån mätbara framsteg på olika områden såsom demokratisering, mänskliga rättigheter, goda styrelseformer, hållbar socioekonomisk utveckling, rättsstatsprincipen, transparens och korruptionsbekämpning.

L.  En regelbunden och ingående politisk dialog är av största vikt för att säkra ett ökat egenansvar från partnernas sida och en anpassning av de politiska målen.

M.  Budgetstöd innebär betydande risker i samband med partnerlandets kapacitet att använda de allokerade medlen på lämpligt sätt så att de eventuellt inverkar på de gemensamt fastställda målen, och medför dessutom ett antal utmaningar särskilt när det gäller transparens, ansvarsskyldighet och sund ekonomisk förvaltning.

N.  Olagliga finansiella flöden via korruption, skatteundandragande eller penningtvätt hindrar partnerländernas ansträngningar för att mobilisera inhemska intäkter och undergräver deras möjligheter att skapa tillväxt och bekämpa fattigdom.

O.  Det är av grundläggande betydelse att stärka unionens synlighet och trovärdighet samt att främja unionens värden i förbindelse med alla unionens insatser.

P.  ”Budgetiseringen” av EUF, det vill säga dess införlivande i unionens budgetstruktur, är fortfarande en prioritering för parlamentet. Införandet av EUF i den allmänna budgeten skulle ge parlamentet möjlighet att påverka fastställandet och allokeringen av EUF:s resurser och samtidigt förstärka den politiska samstämmigheten och den demokratiska kontrollen.

Revisionsförklaring

Det finansiella genomförandet och projektgenomförandet 2014

1.  Europaparlamentet konstaterar det låga beloppet för åtaganden under 2014 på 621 miljoner EUR jämfört med tidigare år, dvs. 3 923 miljoner EUR år 2013 och 3 163 miljoner EUR år 2012. Den låga nivån berodde på det försenade ikraftträdandet av elfte EUF och de begränsade medel som fanns tillgängliga inom övergångsfaciliteten, dvs. 1 616 miljoner EUR. Parlamentet konstaterar dessutom att betalningsnivån är mycket hög, 3 516 miljoner EUR jämfört med 2 963 miljoner EUR år 2013, på grund av att 595 miljoner EUR betalades ut från övergångsfaciliteten i form av budgetstödbetalningar och förskott till åtgärder inom den fredsbevarande resursen för Afrika i Centralafrikanska republiken och Somalia.

2.  Europaparlamentet är djupt bekymrat över att revisionsrätten uppskattade att den mest sannolika felprocenten för utgiftstransaktioner har ökat tre år i rad, från 2012 till 2014, från 3,0 % till 3,8 %. Parlamentet understryker att denna felprocent ändå är betydligt lägre än felprocenten för unionsutgifter som förvaltas av medlemsstaterna.

3.  Europaparlamentet är oroat över att kommissionen hade tillräckligt med information för att kunna förhindra, upptäcka och korrigera de kvantifierbara felen innan den validerade och godkände utgifterna, vilket skulle ha lett till en felprocent som var upp till 2,3 % lägre och under väsentlighetströskeln på 2 %. Parlamentet noterar att de flesta felen beror på att upphandlingsregler inte har följts. Parlamentet stöder revisionsrättens rekommendation om att förhandskontrollerna bör förbättras.

4.  Europaparlamentet välkomnar de ansträngningar som gjorts av EuropeAid för att minska den höga nivån av utestående åtaganden (anges ofta med det franska begreppet reste à liquider) från 12,5 miljarder EUR den 31 december 2013 till 9,7 miljarder EUR den 31 december 2014, dvs. en minskning med 23 %. Parlamentet påpekar dock att det krävs ytterligare insatser. Parlamentet noterar vidare att EuropeAid ansträngde sig för att minska gammal förfinansiering (46 % uppnåddes, mål: 25 %) och gamla outnyttjade åtaganden (51,24 % uppnåddes, mål: 25 %) samt att minska antalet icke avslutade kontrakt som löpt ut (15,52 % uppnåddes, mål: 15 %), men med mindre tillfredsställande framsteg för utgångna EUF-kontrakt, där 25 % av samtliga EUF-kontrakt är icke avslutade kontrakt som löpt ut med ett totalt värde på 3,8 miljarder EUR. Parlamentet uppmuntrar kommissionen att fortsätta sina insatser för att korta ned projektens genomsnittliga genomförandeperiod.

Risker avseende korrektheten

5.  Europaparlamentet noterar de olika metoder som används för genomförandet av EUF, dvs. direkt central förvaltning (representerade 38 % av betalningarna år 2014, varav 22 % berörde budgetstöd) och indirekt förvaltning för återstående 62 % (fördelat enligt följande: 32 % via internationella organisationer, 25 % via tredjeländer och 5 % via nationella organ i medlemsstaterna). Parlamentet är medvetet om den breda geografiska täckningen (79 länder), samt de komplexa genomförandereglerna och genomförandeförfarandena, till exempel upphandlingsförfarandena och förfarandena för tilldelning av kontrakt.

6.  Europaparlamentet noterar att på två områden – budgetstöd och samarbete med internationella organisationer, i synnerhet EU:s bidrag till projekt med flera givare som genomförs av FN – begränsar instrumentens karaktär och betalningsvillkoren risken för fel i transaktionerna.

Räkenskapernas tillförlitlighet

7.  Europaparlamentet gläder sig över att revisionsrätten anser att årsredovisningarna för åttonde, nionde, tionde och elfte EUF för budgetåret 2014 i alla väsentliga avseenden ger en rättvisande bild av EUF:s finansiella ställning per den 31 december 2014, det finansiella resultatet, kassaflöden och förändringar i nettotillgångarna för året i enlighet med EUF:s budgetförordning och med internationellt erkända redovisningsstandarder för den offentliga sektorn.

8.  Europaparlamentet är liksom tidigare år djupt oroat över att de vidaredelegerade utanordnarna fortfarande inte systematiskt följer den regel som innebär att kommissionen måste kräva in ränta på årlig basis (2,5 miljoner EUR 2014 jämfört med 5,7 miljoner EUR 2013) när det gäller betalningar av förfinansiering på över 750 000 EUR, och att det belopp för ränteinkomster som anges i årsredovisningen delvis baseras på uppskattningar. Parlamentet uppmanar kommissionens generaldirektorat för utveckling och samarbete (GD DEVCO) att strikt övervaka de vidaredelegerade utanordnarna. Parlamentet beklagar också att den inkomstränta som avser förfinansiering på mellan 250 000 och 750 000 EUR fortfarande inte redovisas som finansiella inkomster i årsredovisningen.

9.  Europaparlamentet konstaterar att 83,3 miljoner EUR har återkrävts 2014, vilket är 2,3 % av det totala beloppet på 3,58 miljarder EUR som betalats för EUF 2014. Parlamentet betonar dock att dessa återkrav även omfattar åttonde, nionde och tionde EUF och att återkravsatsen därför är mycket varierande.

Lagligheten och korrektheten i de transaktioner som ligger till grund för räkenskaperna

10.  Europaparlamentet gläder sig över att revisionsrätten anser att de inkomster som ligger till grund för räkenskaperna för budgetåret 2014 i alla väsentliga avseenden är lagliga och korrekta.

11.  Europaparlamentet är oroat över revisionsrättens bedömning av lagligheten och korrektheten när det gäller utbetalningarna, som innehåller väsentliga fel, och över att övervaknings- och kontrollsystemen vid EuropeAids huvudkontor och unionens delegationer enbart är delvis ändamålsenliga när det gäller att garantera betalningarnas laglighet och korrekthet. Parlamentet är bekymrat över resultaten av de stickprovskontroller som gjorts av betalningstransaktionerna, enligt vilka 54 av 165 betalningar (33 %) innehöll fel.

12.  Europaparlamentet beklagar att revisionsrätten i sin årsrapport uppskattar den mest sannolika felprocenten för utgiftstransaktioner från åttonde, nionde, tionde och elfte EUF till 3,8 %, vilket anger en ökning för andra året i rad jämfört med 2013 (3,4 %) och 2012 (3 %).

13.  Europaparlamentet beklagar att stödmottagarnas bristande efterlevnad av upphandlingsreglerna och avsaknaden av styrkande handlingar för utgifter fortfarande är de två huvudsakliga orsakerna till fel och utgör 63% av den uppskattade felnivån. Parlamentet anser att det är absolut nödvändigt att konsekvent rikta uppmärksamheten på utvecklingen av intern finansiell och kontrollmässig knowhow, och kräver fullständig transparens när det gäller stödmottagare och underentreprenörer.

14.  Europaparlamentet beklagar att 34 av de 133 betalningstransaktioner som kontrollerades av revisionsrätten innehöll kvantifierbara fel och att 19 % av dessa 34 transaktioner gällde utgifter som inte hade uppkommit, vilket kan vara ett bevis på bedräglig verksamhet.

15.  Europaparlamentet är bekymrat över att kommissionen hade tillräckligt med information för att kunna förhindra, upptäcka och korrigera de kvantifierbara felen innan utgifterna validerades och godkändes. Om den information som fanns hade använts skulle felprocenten ha blivit 2,3 procentenheter lägre än vad som blev fallet. Parlamentet förväntar sig att GD DEVCO är noggrannare i styrningen av sitt allmänna kontrollsystem och i samband med utnyttjandet av den information som finns.

16.  Europaparlamentet gläder sig över att bedrägeribekämpningsstrategin trädde i kraft 2014, och kräver att man fokuserar på och utvecklar mekanismer för att bekämpa bedrägeri och ökar transparensen i EUF:s finansiering.

Övervakning av verksamheten och förstärkning av förvaltningsförklaringen

17.  Europaparlamentet noterar att 52 (eller 39 %) av de 133 betalningstransaktionerna avseende projekt innehöll fel, av vilka 34 (65 %) var kvantifierbara fel. Parlamentet beklagar att 14 av dessa 34 transaktioner var slutgiltiga transaktioner som hade godkänts efter alla förhandskontroller. Parlamentet upprepar sin oro över det otillfredsställande resultatet och de återkommande svagheterna i förhandskontrollerna.

18.  Europaparlamentet upprepar sin uppmaning till kommissionen att regelbundet uppmärksamma kvaliteten när det gäller de förhandskontroller som den utför och se till att de är tillräckliga, i synnerhet med tanke på de instabila politiska och operativa förhållandena.

19.  Europaparlamentet konstaterar att den kvarstående felprocenten för 2014 uppskattas till 2,81 % (205,7 miljoner EUR). Parlamentet noterar att denna beräkningsmetod enligt revisionsrätten är en lämplig metod, som både ger användbar information om områden där genomförandet av kontroller ytterligare bör förbättras och tillräckliga bevis för att den kvarstående felprocenten är väsentlig.

20.  Europaparlamentet upprepar sin ståndpunkt att det skulle vara värdefullt att klart fastställa vilken verksamhetsbaserad budgetering eller vilka insatsområden som uppvisar flest svagheter och fel och som är mest sårbara. Parlamentet uppmanar GD DEVCO att genomföra nödvändig analys i detta avseende för att så snabbt som möjligt kunna presentera den i den årliga verksamhetsrapporten.

21.  Europaparlamentet anser att det är nödvändigt att hålla kostnaderna för kontroller på en rimlig nivå och att detaljera informationen om kontrollernas kostnadseffektivitet, till exempel information om fel som har upptäckts och korrigerats som ett resultat av extern revision och kommissionens egna kontroller, inbegripande av alla typer av direkta kostnader eller indikatorer på kontrollernas kostnadseffektivitet för att undvika att onödiga kontrollnivåer ackumuleras.

22.  Europaparlamentet anser i detta sammanhang att lämplig balans måste beaktas mellan kontroll och ansvar samt mellan tillsynen av EU-finansieringen och dess attraktionskraft.

23.  Europaparlamentet välkomnar inrättandet av EU:s internationella resultatram för samarbete och utveckling, som mäter resultaten i förhållande till de strategiska utvecklingsmålen. Parlamentet anser att det är av största vikt att kontinuerligt följa upp effekterna av ett projekt under hela dess livscykel eller effekterna av budgetstödet och att utarbeta lämplig rapportering av projektresultat.

24.  Europaparlamentet understryker att konsekvensbedömningarna av projekt för utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd som finansieras genom EU:s finansieringsinstrument för yttre åtgärder kontinuerligt måste förbättras. Parlamentet betonar att det behövs en grundlig, korrekt och övergripande analys av de olika övervaknings- och rapporteringsarrangemangen för att eventuell misskötsel, bristande insyn och förskingring av EU-medel ska kunna undvikas.

25.  Europaparlamentet uppmanar med eftertryck kommissionen, liksom tidigare år, att ytterligare förstärka ansvarsskyldigheten för unionens delegationer som är bemannade med personal från utrikestjänsten. Parlamentet anser att detta bör göras utöver de förvaltningsrapporter om externt stöd (EAMR) som utarbetas och undertecknas av cheferna för unionens delegationer.

26.   Europaparlamentet anser att unionens delegationschefer tydligt bör påminnas om sina skyldigheter och sitt förvaltnings- och tillsynsansvar i förvaltningsförklaringen i samband med deras delegationers verksamhetsportföljer (nyckelhanteringsprocesser, kontrollstyrning, tillräcklig förståelse och bedömning av nyckelutförandeindikatorerna). Parlamentet betonar att en tydlig balans måste uppnås mellan politiska och förvaltningsmässiga uppgifter.

27.  Europaparlamentet anser att unionens delegationschefer bör ges tydliga anvisningar i de allmänna riktlinjerna avseende definitionen av reservationer och de olika delar de består av, de aspekter som ska beaktas vid utfärdandet av en reservation (de ekonomiska risker och anseenderisker som finns, de operativa svagheterna och de konstaterade interna och externa begränsningarna) samt konsekvenserna på förvaltningen av medel och betalningstransaktioner. Parlamentet påminner om att en reservation tydligt bör ange vilket förfarande som berörs av återkommande eller tillfälliga svagheter och de interna kontrollstandardernas funktionssätt, ändamålsenlighet och resultat.

28.  Europaparlamentet uppmanar EuropeAid att inkludera en allmän översikt och analys i sin årliga verksamhetsrapport för att göra EU-delegationernas resultat mer synligt och säkerställa tillräcklig kvalitet, konsekvens och enhetlighet i delegationschefernas svar.

29.  Europaparlamentet anser att det är viktigt att kartlägga trender på grundval av förvaltningsinformation och nyckelutförandeindikatorer för att justera programcykler och förbättra de allmänna sektorsspecifika resultaten inom ramen för unionens utvecklingsbistånd.

30.  Europaparlamentet uppmanar EuropeAid och utrikestjänsten att stärka tillsynen över delegationscheferna i deras egenskap av vidaredelegerade utanordnare för kommissionen i syfte att öka deras ansvarsskyldighet med hjälp av en kvalitativ, övergripande och uttömmande rapportering utöver den detaljerade information som ingår i den årliga verksamhetsrapporten.

Genomförande av den nya utvecklingspolitiska ramen och utmaningar med anknytning till detta

31.  Europaparlamentet välkomnar den förnyade och utvidgade utvecklingsagendan fram till 2030, med antagandet av 17 mål för hållbar utveckling och 169 delmål, vilken utgör en verklig och omfattande intensifiering av utvecklingspolitiken.

32.  Europaparlamentet efterlyser en högre ambitionsnivå i strategin för, förvaltningen av och ansvarsskyldigheten i förbindelse med EUF-medel. Parlamentet understryker att detta är en möjlighet att optimera motståndskraften inom all EUF-verksamhet, genom att förstärka kriterierna för ekonomisk och finansiell effektivitet och identifiera produktivitets- och effektivitetsökningar, som bör avspeglas i förvaltningsresultatet. Parlamentet anser att utarbetandet av behovsbedömningar är ett effektivt första steg mot att säkerställa EU-medlens slutliga effektivitet.

33.  Europaparlamentet understryker att en konsekvent politik för utveckling är ett krav som slås fast i fördraget. Parlamentet noterar att detta innebär att utgifterna inom alla relevanta politikområden bör vara i linje med målen för utvecklingssamarbetet och att negativa effekter måste förhindras och stoppas. Parlamentet anser därför att en utvärdering av utgifter utifrån perspektivet om en konsekvent politik för utveckling bör utgöra ett regelbundet inslag i förberedandet, övervakningen, rapporteringen, utvärderingen och granskningen av utgifter inom alla relevanta politikområden, inbegripet handels-, jordbruks- och fiskeripolitiken.

34.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se över och finslipa kopplingen mellan politisk strategi och samordning av givarna för de olika befintliga stödinstrumenten, i synnerhet vad gäller budgetstöd, kombinerade operationer och projektledning. Parlamentet anser att investeringar från den privata sektorn och privata kapitalflöden tillsammans med utformningen av den institutionella kapaciteten och stabila förvaltningssystem är viktiga drivkrafter för att skapa hållbar utveckling och därmed öka transparensen, minska korruptionen och bekämpa skatteundandragandet.

35.  Europaparlamentet betonar att utveckling inte kan komma till stånd utan fred, och att fred inte är möjlig utan utveckling. Parlamentet påpekar därför att mänskliga rättigheter, goda styrelseformer, fred och demokratifrämjande åtgärder bör prioriteras i utvecklingspolitiken och att insatser för att uppnå det 16:e målet för hållbar utveckling om fred och rättvisa bör vara ett huvudområde i de nationella vägledande programmen (NVP) inom utvecklingssamarbetet. Parlamentet betonar dessutom att vi bör kräva att våra partner årligen rapporterar, på grundval av pålitliga och ömsesidigt överenskomna indikatorer, om hur arbetet för att uppnå det 16:e målet för hållbar utveckling går framåt.

36.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ta hänsyn till parlamentets tveksamheter och synpunkter i samband med förslag till nationella vägledande program, och att återspegla parlamentets slutsatser i de slutliga programmen. Parlamentet begär att formella granskningsbefogenheter införs i samband med EUF, eventuellt genom ett interinstitutionellt avtal av bindande karaktär enligt artikel 295 i fördraget.

Tillsyn över unionens förvaltningsfonder och kombinationsinstrument

37.  Europaparlamentet välkomnar intentionen att betala ut medel snabbare och på ett mer flexibelt sätt i en nödsituation, och att sammanföra olika finansieringskällor för att kunna angripa en kris i alla dess dimensioner. Parlamentet välkomnar inrättandet av EU:s förvaltningsfond för nödåtgärder i Afrika och tilldelningen av medel till den (motsvarande 1,8 miljarder EUR) för att möjliggöra en snabb och omfattande reaktion på flyktingkrisen och ta itu med de bakomliggande orsakerna till irreguljär migration och fördrivna personer i Afrika.

38.  Europaparlamentet välkomnar inrättandet av EU:s förvaltningsfond Bêkou och fondens bidrag till den internationella krishanteringen i Centralafrikanska republiken. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att engagera sig mer, så att denna fond kan göras helt operationell.

39.  Europaparlamentet välkomnar inrättandet av EU:s förvaltningsfond Madad för hantering av följderna av konflikten i Syrien och av förvaltningsfonden för nödåtgärder i Afrika. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att öka sitt ekonomiska engagemang i EU:s samtliga förvaltningsfonder.

40.  Europaparlamentet betonar att kommissionen inte får låta anslagen gå till annat än målen och principerna för de grundläggande rättsakterna, och anser att ingen form av kanalisering genom förvaltningsfonden får ske på bekostnad av EU:s långsiktiga politik.

41.  Europaparlamentet erkänner mervärdet i att en stor del av de nationella bidragen samordnas på unionsnivå utöver de viktiga bidragen från externa finansieringsinstrument och EUF. Parlamentet uppmanar dock medlemsstaterna att effektivt matcha EU:s bidrag i stället för att ge det minimibelopp som krävs för att få rösträtt.

42.  Europaparlamentet noterar att förvaltningsfonder är en del av ett för ändamålet särskilt utformat svar, vilket visar att EUF, EU:s budget och den fleråriga finansieringsramen saknar de resurser och den flexibilitet som krävs för att snabbt och på ett heltäckande sätt kunna hantera större kriser. Parlamentet beklagar djupt att resultatet blir att budgetmyndigheten förbigås och att budgetens enhet undermineras.

43.  Europaparlamentet är medvetet om den nära kopplingen mellan utvecklingspolitik och migrationspolitik, vilket är ytterst viktigt i relationerna mellan unionen och AVS-länderna. Parlamentet anser att unionen i detta sammanhang ytterligare måste reflektera över samstämmigheten, kostnadseffektiviteten och det optimala samspelet mellan sådana förvaltningsfonders verksamhet och andra befintliga bilaterala utvecklingsstrategier och instrument.

44.  Europaparlamentet anser vidare att särskild vikt bör fästas vid effektiviteten och den politiska styrningen av EU:s förvaltningsfond för nödåtgärder i Afrika samt vid bristen på garantier och tillsyn över den slutgiltiga användningen av de allokerade medlen.

45.  Europaparlamentet understryker vikten av tillräckliga kontrollmekanismer för att säkra politisk kontroll av budgetgenomförandet inom ramen för förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet. Parlamentet uppmanar med kraft kommissionen att omedelbart vidta åtgärder för att utöka budget- och budgetkontrollmyndighetens involvering och bättre anpassa förvaltningsfonderna och andra mekanismer till budgetreglerna, i synnerhet genom att göra dem synliga i EU:s budget.

46.  Europaparlamentet upprepar kravet på regelbunden rapportering till parlamentet om användningen av kombinationsinstrument och resultat för att göra det möjligt för parlamentet att utöva sina kontrollbefogenheter, särskilt i förbindelse med bedömningen av förvaltningskapaciteten och mervärdet.

47.  Europaparlamentet understryker att alla nya finansiella instrument och kombinerade finansiella instrument bör överensstämma med de övergripande målen för unionens utvecklingspolitik och fokusera på områden där mervärdet och de strategiska vinsterna är störst.

48.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att säkra ett stabilt, transparent och ansvarsfullt ramverk, som säkerställer att alla kombinerade program följer principerna om effektivitet i utvecklingen och uppfyller utvecklingsmålen, och att säkerställa att de bidrar till utveckling, enligt rekommendationen i revisionsrättens särskilda rapport nr 16/2014 Ändamålsenligheten i att kombinera bidrag från regionala investeringsinstrument med lån från finansinstitut för att stödja EU:s externa politik.

49.  Europaparlamentet noterar att den största delen av medlen hittills har kommit från unionens budget och EUF, och att medlemsstaternas bidrag till förvaltningsfonderna hittills har varit relativt lågt. Parlamentet uppmanar med kraft medlemsstaterna att matcha bidragen till förvaltningsfonderna från unionens budget och EUF.

Resultatet av AVS-investeringsanslaget, som förvaltas av EIB

50.  Europaparlamentet påminner om att de medel som allokerats till investeringsanslaget från nionde och tionde EUF uppgick till 3 185,5 miljoner EUR för AVS-länderna och ULT, med ett kompletterande belopp på 500 miljoner EUR under elfte EUF genom finansieringsramen för effektfinansiering, som gör det möjligt att ta ännu större risker för ännu mer utveckling genom effektfinansiering.

51.  Europaparlamentet välkomnar EIB:s första rapport under 2014 om resultaten av EIB:s transaktioner utanför EU och EIB:s användning av bedömningsramen för den tredje pelaren (3PA) och ramen för resultatmätning (ReM) för förhandsbedömningar av förväntade resultat av investeringsprojekt. Parlamentet anser dock att förhands- och efterhandsanalyserna ytterligare måste förbättras så att hänsyn inte enbart tas till ekonomiska indikatorer, utan också till kriterier för miljöskydd och hållbar utveckling.

52.  Europaparlamentet uppmanar EIB att lägga avgörande vikt vid investeringarnas långsiktiga effekter och deras bidrag till hållbarheten.

53.  Europaparlamentet uppmanar EIB att ytterligare stödja utvecklingen av den lokala privata sektorn som en central drivkraft för hållbarhet, att stödja grundläggande social och ekonomisk infrastruktur som är av direkt intresse för stödmottagarna samt att söka efter nya lokala och regionala partner inom det specifika området mikrofinansiering. Parlamentet uppmanar EIB att öka additionaliteten med hjälp av bättre motivering för användningen av medel.

54.  Europaparlamentet välkomnar revisionsrättens särskilda rapport nr 14/2015

AVS-investeringsanslaget: ger det något mervärde? som ett positivt exempel på revisionsrättens uppföljning av 2012 och 2013 års förfarande för beviljande av ansvarsfrihet, där parlamentet efterlyste en särskild rapport om resultatet av EIB:s externa utlåningsverksamhet och dess överensstämmelse med unionens utvecklingspolitik och mål före halvtidsutvärderingen av EIB:s externa mandat och halvtidsutvärderingen av investeringsanslaget.

55.  Europaparlamentet betraktar granskningen av AVS-investeringsanslaget som ett exempel på god praxis för samarbete och gemensamma kontroller mellan parlamentet och revisionsrätten. Parlamentet anser att denna granskningsrapport är en milstolpe, eftersom det är den första granskning som utförs av revisionsrätten på detta specifika område. Parlamentet beklagar att investeringsanslaget inte omfattas av revisionsrättens årliga revisionsförklaring.

56.  Europaparlamentet tar del av slutsatserna av revisionen avseende AVS-investeringsanslagets samstämmighet med målen för unionens utvecklingspolitik samt dess katalysatoreffekt. Parlamentet välkomnar det positiva samarbetet mellan EIB och kommissionen i samband med projektundersökningar och projekturval. Parlamentet beklagar att det mervärde som AVS-investeringsanslaget skapar inte kunde anges mer exakt. Parlamentet uppmanar därför revisionsrätten att i sina framtida särskilda rapporter ge mer konkreta exempel och välja ut några projekt för att bättre illustrera sina slutsatser och rekommendationer.

57.  Europaparlamentet kräver ett systematiskt offentliggörande av AVS-investeringsanslagets vidareutlåningsavtal och tillgång till styrelsens beslut och styrdokument.

58.  Europaparlamentet anser att det är av största vikt för EIB att kontinuerligt investera tid i strategier för tillbörlig aktsamhet kombinerat med redskap för bedömning av resultat, i syfte att få bättre kunskaper om de finansiella mellanhändernas och stödmottagarnas profil och för att bättre bedöma projektens konsekvenser för de slutliga stödmottagarna.

59.  Europaparlamentet anser att alla pengar från unionens skattebetalare bör omfattas av parlamentets förfarande för beviljande av ansvarsfrihet. Parlamentet upprepar därför och är fast övertygat om att AVS-investeringsanslaget som EIB förvaltar för unionens räkning bör omfattas av parlamentets ansvarsfrihetsförfarande, eftersom investeringsanslaget finansieras med pengar från unionens skattebetalare.

60.  Europaparlamentet konstaterar att det trepartsavtal som avses i artikel 287.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt om samarbetet mellan EIB, kommissionen och revisionsrätten med avseende på revisionsrättens kontrollmetoder när det gäller EIB:s förvaltning av unionens och medlemsstaternas medel förnyades 2015. Parlamentet upprepar sin ståndpunkt att revisionsrättens mandat i detta hänseende bör uppdateras i syfte att inbegripa alla EIB:s nya finansieringsinstrument som involverar offentliga medel från unionen eller EUF.

61.  Europaparlamentet uppmanar EIB att utveckla och tillämpa den övergripande strategi som krävs för att hantera de allvarliga utmaningar som uppstått till följd av migrationsflödet till Europa, bland annat ökade insatser i migranternas ursprungsländer samt i de länder som gränsar direkt till dessa ursprungsländer.

Förvaltning av budgetstödet

62.  Europaparlamentet noterar att de totala budgetstödbetalningarna 2014 uppgick till 794 miljoner EUR. Parlamentet konstaterar också utifrån de 32 transaktioner avseende budgetstöd som granskades av revisionsrätten att endast två innehöll kvantifierbara fel med liten effekt.

63.  Europaparlamentet påminner om att budgetstöd som en form av bilateralt samarbete medför återkommande förvaltningsrisker med anknytning till partnernas effektivitet liksom en risk för korruption och bedrägeri. Parlamentet efterlyser en noggrann övervakning och en ingående politisk dialog mellan unionen och partnerländerna om mål, framsteg mot överenskomna resultat och resultatindikatorer samt en systemriskanalys och riskreduceringsstrategi.

64.  Europaparlamentet anser att fokus bör läggas på framsteg i förvaltningen av de offentliga finanserna, budgettransparensen och de makroekonomiska villkoren i partnerländerna för att optimera kapacitetsuppbyggnaden och övervakningen av de uppnådda resultaten.

Samarbete med internationella organisationer

65.  Europaparlamentet noterar att betalningarna från EUF för projekt som genomförts av internationella organisationer uppgick till 908,6 miljoner EUR år 2014.

66.  Europaparlamentet uppmanar de relevanta EU- och FN-institutionerna att fullt ut följa och genomföra det ekonomiska och administrativa ramavtalet (Fafa). Parlamentet uppmanar vidare kommissionen att rapportera till parlamentet om genomförandet av Fafa och de tillhörande riktlinjerna, att kartlägga områden där förbättringar behövs och att lägga fram relevanta förslag i detta avseende.

67.  Europaparlamentet uppmanar FN och relevanta FN-institutioner att fortsätta att fördjupa sitt samarbete med unionen genom fortsatt utveckling av omfattande övervaknings- och rapporteringssystem. Parlamentet understryker att flera typer av rapporteringsskyldigheter och betalningsvillkor från olika internationella givare får negativa effekter på stödets effektivitet och ändamålsenlighet. Parlamentet beklagar att rapporteringen till kommissionen från de partnerorganisationer som ansvarar för att genomföra unionens budget genom indirekt förvaltning ofta är ofullständig eller inte tillräckligt resultatinriktad.

68.  Europaparlamentet påminner om att ett strukturerat samarbete mellan unionen och FN är det enda effektiva sättet att förebygga ineffektiv användning av medel och dubbelarbete. Parlamentet uppskattar att kanaliseringen av EU-bistånd genom FN gör att unionen kan stödja regioner i världen som man kanske inte skulle kunna nå på egen hand.

69.  Europaparlamentet insisterar på att det är nödvändigt att uppnå bästa möjliga transparens och institutionell ansvarsskyldighet på alla nivåer genom att säkerställa tillgång till uttömmande och välgrundade budgetuppgifter och finansiella uppgifter så att parlamentet har möjlighet att genomföra sin kontroll. Parlamentet kräver en förbättrad offentlighetspolicy för avsikter, stödmottagare och finansiering för att säkra en bättre förvaltning av unionens medel.

70.  Europaparlamentet anser att det är mycket viktigt att säkra unionens synlighet, särskilt i samband med medfinansierade initiativ och initiativ med flera bidragsgivare, och att regelbunden information snabbt kan tillhandahållas om sammanslagning av medel för att säkerställa EU-medlens spårbarhet.

71.  Europaparlamentet anser mot bakgrund av granskningen av unionsbiståndets resultat att den resultatorienterade metoden måste förbättras genom att man inför en ram för resultatansvarighet och mätning som möjliggör bedömning av olika projekts felfrihet vad gäller ekonomisk och social hållbarhet och utvärdering av projekt i fråga om ändamålsenlighet och effektivitet.

72.  Europaparlamentet rekommenderar bestämt fastställandet av SMART-mål i planeringsfasen för alla EU-finansierade operationer. Parlamentet betonar att efterhandsbedömningarna av uppnådda resultat och effekter endast på detta sätt kan ge parlamentet en klar och tillförlitlig rapport.

System för utvärdering och resultatinriktad övervakning

73.  Europaparlamentet är allvarligt oroat över att EuropeAids system för utvärdering och resultatinriktad övervakning inte är tillräckligt tillförlitlig, på grund av att tillsynen och övervakningen av utvärderingsverksamheten avseende program är otillräcklig och att EuropeAid inte kan garantera att personalen och resurserna är lämpliga och effektivt fördelade mellan de olika utvärderingsverksamheterna.

74.  Europaparlamentet välkomnar revisionsrättens särskilda rapport nr 18/2014 EuropeAids system för utvärdering och resultatinriktad övervakning. Parlamentet uppmanar DG DEVCO att snarast ta itu med de olika brister i dess utvärderings- och övervakningssystem som identifieras i revisionsrättens särskilda rapport, särskilt de som avser allvarliga brister i DG DEVCOs utvärderingssystem. Illa fungerande utvärderingssystem ökar risken för att projekt av låg kvalitet eller projekt som inte når sina mål väljs ut. Parlamentet noterar och är oroat över de skilda uppfattningarna hos kommissionen och revisionsrätten om vad som är tillförlitlig information om hur effektiva budgetstödsinsatserna är. Parlamentet anser att det finns en koppling mellan personalbristen i EU:s delegationer och i GD DEVCOs utvärderingsenhet och de problem som revisionsrätten lyfter fram. Detta är en illustration av de negativa konsekvenser som personalnedskärningarna kan få för unionsprogrammens effektiva genomförande.

75.  Europaparlamentet påpekar att det är nödvändigt att ge parlamentet i egenskap av budgetmyndighet en klar bild av vad som verkligen åstadkommits i fråga om huvudmålen för unionen.

76.  Europaparlamentet påminner om att en extern, objektiv och opartisk feedback om resultatet av kommissionens projekt och program för stöd bör ges som en del av kommissionens åtagande att garantera kvaliteten. Parlamentet anser att resultatet av utvärderingarna är en nyckelaspekt i den politiska översynsprocessen, som syftar till att anpassa strategiska politiska mål och stärka den övergripande samstämmigheten med annan unionspolitik.

77.  Europaparlamentet anser att en investering i analys och sammanslagning av resultat inte bara ger en allmän bild av tendenser, utan också lärdomar som stärker utvärderingsprocessernas effektivitet och samtidigt tillhandahåller bättre underlag för beslutsfattande och politik.

78.  Europaparlamentet anser att det är mycket viktigt att med alla medel dela med sig av kunskaper för att utveckla inte bara en utvärderingskultur, utan först och främst en effektiv resultatinriktad kultur.

79.  Europaparlamentet anser att transparens är av största betydelse. Parlamentet uppmanar därför kommissionen varje år förelägga parlamentet en elektronisk lista i Excel-format uppdelad efter a) mottagare, b) länder, c) mottagande organisation, d) stöd under 1 miljon EUR, e) stöd från 1–3 miljoner EUR, f) stöd från 3–5 miljoner EUR, g) stöd från 5–10 miljoner EUR och h) stöd på mer än 10 miljoner EUR.

EU:s stöd till timmerproducerande länder inom handlingsplanen för skogslagstiftningens efterlevnad samt förvaltning av och handel med skog (Flegt)

80.  Europaparlamentet anser att Flegtinitiativet är mycket viktigt för att man ska kunna förbättra skogsförvaltningen, bevara skogarna och säkerställa att lagstiftningen efterlevs, framför allt genom att utnyttja alla tillgängliga medel, bland annat frivilliga partnerskapsavtal och krav på tillbörlig finansiell aktsamhet, i syfte att hantera det globala problemet med olaglig avverkning och bidra till att trygga timmerexporten till EU.

81.  Europaparlamentet beklagar emellertid de kumulativa brister som konstaterats i genomförandet av Flegt-handlingsplanen och Flegt-projekten, som nu kräver att en grundlig utvärdering genomförs. Parlamentet är av den fasta övertygelsen att det nu, efter att 300 miljoner EUR har fördelats under perioden 2003–2013 i Flegtrelaterat stöd, är dags att genomföra en seriös kostnadsnyttoanalys av Flegtprocessen för att minska den olagliga skogsavverkningen.

82.  Europaparlamentet beklagar det långsamma genomförandet av Flegt-handlingsplanen, det sena antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 955/2010(27) (EU:s timmerförordning) och kommissionens sena reaktion när det gäller att lära av erfarenheterna med den övergripande Flegt-finansieringen.

83.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att omstrukturera EU:s stöd genom att överge systemet med flera olika budgetar och att undersöka möjligheten att använda en enda, tydligt definierad budget.

84.  Europaparlamentet påminner om att spårbarheten för timmerprodukter, som har framställts lagligt inom ramen för ett licenssystem mellan unionen och de timmerexporterande länderna, bör betraktas som ett konstant huvudmål, i synnerhet i ljuset av utbredd korruption, bristfällig tillämpning av lagen eller otillräcklig bedömning av risker och begränsningar i projekt.

Stöd till förnybar energi i Östafrika via EU-mekanismen för energiinvesteringar i AVS-staterna

85.  Europaparlamentet gläder sig över att det från och med den andra förslagsinfordran inom ramen för mekanismen för energiinvesteringar och stöd till förnybar energi i Östafrika har blivit obligatoriskt att inkludera preliminära genomförbarhetsanalyser. Parlamentet understryker att den föregående undersökningen bör baseras på exakta och realistiska scenarier och uppskattningar av hur lokalsamhället kan göras delaktigt i genomförandet av projektet för att förbättra det lokala egenansvaret och främjandet av projekt.

86.  Europaparlamentet understryker med eftertryck att kopplingen mellan projektets genomförbarhet och socioekonomisk och miljömässig hållbarhet bör fastställas tydligare, så att man inte endast garanterar effektivitet, konsekvens och synlighet för investeringsprojekt som stöds via mekanismen för energiinvesteringar, utan även effektivitet och mer omfattande resultat i de berörda regionerna.

87.  Europaparlamentet anser att övervakningen av projekt, särskilt de projekt som har tydliga problem, och dithörande risker bör utföras regelbundet och åtföljas av snabba riskreducerande åtgärder.

88.  Europaparlamentet understryker att det är nödvändigt att säkerställa att lokala intressenter såsom icke-statliga organisationer eller lokalsamhällen är involverade under hela livslängden för de projekt som stöds av mekanismen för energiinvesteringar, från starten till tiden efter slutförandet, och att noggrant beakta kravet på kontinuerligt stöd till lokal kapacitetsuppbyggnad och till ytterligare förbättring av det lokala egenansvaret, så att projektet är livskraftigt och hållbart när finansieringsperioden löper ut.

EU:s stöd till Haiti

89.  Europaparlamentet påminner om att åtgärder för statsbyggande utgör kärnan i unionens utvecklingsstrategi. Parlamentet anser att man vid alla sådana kriser måste se till att den nationella styrningsramen för hantering av katastrofriskreducering är sund och att verksamheten är effektiv, vilket är en förutsättning för att unionens insatser ska bli framgångsrika.

90.  Europaparlamentet upprepar sin uppmaning till kommissionen och utrikestjänsten att informera parlamentet om utvecklingen, särskilt när det gäller riskhantering och förberedelser för att genomföra och uppnå programmål efter en katastrof.

EU:s stöd till kampen mot tortyr och avskaffande av dödsstraff

91.  Europaparlamentet påminner om att respekten för mänskliga rättigheter och demokrati är en av hörnstenarna i partnerskapet mellan AVS-länderna och EU. Parlamentet uppmanar utrikestjänsten och kommissionen att stärka EU-delegationernas kapacitet att förbättra effektiviteten och resultatet och att påverka politiken på området för mänskliga rättigheter och demokrati.

92.  Europaparlamentet anser att man bör sträva efter att utöka den gemensamma programplaneringen och övervakningen mellan utrikestjänsten och kommissionen avseende människorättsfrågor, för att säkerställa att de i högre grad överensstämmer med lokala politiska strategier och människorättsstrategier.

93.  Europaparlamentet påpekar i detta avseende att systemen för att mäta effekter är ganska bristfälliga, delvis på grund av otydliga logiska ramar för projekt som saknar väldefinierade riktmärken och delmål. Parlamentet uppmanar kommissionen att klargöra kraven avseende de logiska ramarna för projekten i syfte att förbättra deras resultat och mervärde.

Utformning av ett nytt EU-AVS-samarbete

94.  Europaparlamentet anser att antagandet av en ny global ram för hållbara utvecklingsmål, genom fastställandet av tydligare prioriteringar, inverkar på EUF:s övergripande funktion och bör också leda till ytterligare överväganden avseende de nuvarande detaljerade finansieringsmetoderna i ljuset av denna aspekt som står utanför budgeten. Parlamentet anser vidare att EUF kan uppnå ännu större verkningar med hjälp av sammanhängande resultatindikatorer och större geografisk samstämmighet inom grupper av länder som står inför liknande utmaningar.

95.  Europaparlamentet upprepar bestämt sin uppmaning till rådet och medlemsstaterna att gå vidare med att integrera EUF i unionens budget för att stärka den demokratiska granskningen. Parlamentet kräver att kommissionen, särskilt arbetsgruppen för tiden efter Cotonouavtalet, informerar parlamentet om läget i diskussionerna i förbindelse med ersättandet av Cotonouavtalet efter 2020 och möjliga alternativ.

EUF i förbindelse med migrationskrisen 2014–2016

96.  Europaparlamentet konstaterar att utvecklingsbistånd används för att minska fattigdomen i världens fattigaste länder, och att EUF hittills har gjort anmärkningsvärda framsteg i AVS-länderna och ULT.

97.  Europaparlamentet är djupt oroat över den nuvarande flyktingströmmen. Andelen krigsflyktingar och asylsökande är hög, men parlamentet är särskilt oroat över att andelen ekonomiska migranter ökar stadigt.

98.  Europaparlamentet anser att utvecklingsbiståndet måste betalas ut på ett mycket mer effektivt sätt och uppfylla kriterierna för mervärde. Parlamentet understryker att detta är det enda sättet att ge människor drägliga livsvillkor och undvika ökade flöden av ekonomiska migranter.

99.  Europaparlamentet understryker att 9 673 miljoner EUR från den nuvarande och alla tidigare EUF för närvarande är låsta i olika åtagandefaser såsom RAL (utestående åtaganden), RAC (åtaganden som ska ingås) och RAP (utestående betalningar). Parlamentet anser att nedanstående tabell illustrerar detta mycket väl:

EUF

RAL totalt

RAC totalt

RAP totalt

8

36 291 173

15 067 281

21 223 892

9

754 545 794

298 932 156

455 613 639

10

8 195 173 994

3 072 710 058

5 122 463 936

11

565 263 991

429 067 226

136 196 765

Medfinansiering

121 744 226

14 408 394

107 335 833

Totalt

9 673 019 179

3 830 185 114

5 842 834 065

100.  Europaparlamentet anser att det är oroande att cheferna för EU-delegationerna i AVS-länderna och ULT, som utrikestjänsten ansvarar för, har ansvaret för att övervaka 917 projekt, av vilka 428 är försenade eller innehåller mål som riskerar att inte uppfyllas. Parlamentet anser att det är mycket oroande att det berörda projektvärdet uppgår till 9 188 miljoner EUR.

101.  Europaparlamentet begär att man drar lärdomar av budgetkontrollutskottets slutsatser, och understryker att det behövs en mer målinriktad strategi för användningen av EUF-medel. Parlamentet föreslår därför en mer flexibel betalningsstrategi i linje med unionens behov av att kunna kontrollera migrationskrisen.

102.  Europaparlamentet anser att en fjärdedel av medlen från elfte EUF bör öronmärkas för förebyggande av migrationskriser och hantering av de befintliga migrationsflödena.

Uppföljning av parlamentets resolution

103.  Europaparlamentet uppmanar revisionsrätten att i sin nästa årsrapport inbegripa en granskning av uppföljningen av parlamentets rekommendationer.

22.2.2016

YTTRANDE FRÅN UTSKOTTET FÖR UTVECKLING

till budgetkontrollutskottet

över ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för åttonde, nionde, tionde och elfte Europeiska utvecklingsfonden för budgetåret 2014

(2015/2203(DEC))

Föredragande av yttrande: Doru-Claudian Frunzulică

FÖRSLAG

Utskottet för utveckling uppmanar budgetkontrollutskottet att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1.  Europaparlamentet påminner om att EU:s utgifter för utvecklingsbistånd ofta görs i mycket problematiska miljöer, vilket gör det svårare att genomföra och utvärdera projekt och kontrollera utgifterna. Utvecklingsbiståndet är därför behäftat med fel i högre grad än andra unionspolitikområden.

2.  Europaparlamentet noterar att revisionsrättens beräknade felprocent för utgifter inom Europeiska utvecklingsfonden (EUF) har ökat från 3,4 % till 3,8 % mellan 2013 och 2014. Parlamentet understryker att denna felprocent ändå är betydligt lägre än felprocenten för unionsutgifter som förvaltas av medlemsstaterna.

3.  Europaparlamentet noterar att de flesta fel beror på att upphandlingsregler inte har följts, och att bättre förhandskontroller av projekt från kommissionens sida enligt revisionsrätten avsevärt skulle ha kunnat sänka felprocenten. Parlamentet stöder revisionsrättens rekommendation om att förhandskontrollerna bör förbättras.

4.  Europaparlamentet betonar att rapporterna om förvaltning av externt stöd från EU:s delegationer utgör ögonblicksbilder av genomförandet av unionens biståndsprojekt, och därför inte kan ses som slutliga projektutvärderingar. Därför måste man akta sig för att dra förhastade och obalanserade slutsatser om hur effektiv unionens biståndspolitik generellt sett är.

5.  Europaparlamentet välkomnar revisionsrättens särskilda rapport 18/2014 om EuropeAids system för utvärdering och resultatinriktad övervakning. Parlamentet uppmanar DG DEVCO att snarast ta itu med de olika brister i dess utvärderings- och övervakningssystem som identifieras i revisionsrättens särskilda rapport, särskilt de som avser allvarliga brister i DG DEVCOs utvärderingssystem. Illa fungerande utvärderingssystem ökar risken för att projekt av låg kvalitet eller projekt som inte når sina mål väljs ut. Parlamentet noterar och är oroat över de skilda uppfattningarna hos kommissionen och revisionsrätten om vad som är tillförlitlig information om hur effektiva budgetstödsinsatser är. Parlamentet anser att det finns en koppling mellan personalbristen i EU:s delegationer och i GD DEVCOs utvärderingsenhet och de problem som revisionsrätten lyfter fram. Detta är en illustration av de negativa konsekvenser som personalnedskärningarna kan få för unionsprogrammens effektiva genomförande.

6.  Europaparlamentet välkomnar revisionsrättens särskilda rapport nr 14/2015 om AVS‑investeringsanslaget, och revisionsrättens slutsats att investeringsanslaget har ett tydligt mervärde.

7.  Europaparlamentet välkomnar inrättandet av EU:s förvaltningsfond Bêkou och fondens bidrag till den internationella krishanteringen i Centralafrikanska republiken. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att engagera sig mer, så att denna fond kan göras helt operationell.

8.  Europaparlamentet välkomnar inrättandet av EU:s förvaltningsfond Madad för hantering av följderna av konflikten i Syrien och av förvaltningsfonden för nödåtgärder i Afrika. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att öka sitt ekonomiska åtagande i EU:s samtliga förvaltningsfonder.

9.  Europaparlamentet konstaterar att det finns stora förväntningar på att EU:s utvecklingspolitik ska bidra till att lösa flyktingkrisen. Parlamentet betonar i detta sammanhang att insatserna bör fokuseras på att ta itu med de underliggande orsakerna till migrationskrisen – kränkningar av mänskliga rättigheter, laglöshet, korruption, fattigdom och hunger – snarare än att man avleder omfattande medel från EUF och finansieringsinstrumentet för utvecklingssamarbete till migrationsrelaterad och militär verksamhet med oklart eller tveksamt värde för en hållbar utveckling, samt till klimatåtgärder. Parlamentet är helt på det klara med att många utmaningar är komplexa och att det behövs mångsidiga och kompletterande insatser, och framhåller därför att befintliga finansieringsformer måste förtydligas och att andra, kompletterande finansieringskällor behöver identifieras, samt att internationella åtaganden liksom befintliga nationella föreskrifter måste respekteras om dessa nya globala utmaningar ska kunna hanteras. Parlamentet begär därför att fonder för bekämpning av klimatförändringar ska upprättas, och att medel till dessa fonder ska komma från bland annat skatt på finansiella transaktioner och koldioxidskatt på internationell luft- och sjöfart.

10.  Europaparlamentet välkomnar att en stor del av EU:s utvecklingsbistånd ges i form av budgetstöd. Parlamentet begär att budgetstöd, i de fall där villkoren är uppfyllda, ska fungera som ett instrument som möjliggör för varje land att besluta om sina egna prioriteringar och ta fullt ansvar för sin egen utveckling. Parlamentet välkomnar uppgifterna i revisionsrättens årsrapport om att kommissionen på det hela taget respekterar villkoren för denna genomförandeform. Parlamentet påminner om att offentligt utvecklingsbistånd som ges genom budgetstödsprogram ger dokumenterat bra resultat när det gäller principerna för effektivitet i utvecklingsarbetet, eftersom det ger kraft åt partnerländers egenansvar och landsspecifika system. Parlamentet påminner om att budgetstöd kan ge verkliga resultat i form av ökade allmänna utgifter, utökat tillhandahållande av tjänster och större fördelar för fattiga. Parlamentet påminner om att budgetstöd är effektivt då det, om det tillhandahålls på rätt sätt, kan bemöta direkta finansieringsbehov i mottagarländerna med hjälp av deras egna system och utvecklingsindikatorer, och det kan bidra till att stärka statliga institutioner och bygga upp en inhemsk öppenhet och ansvarighet som minskar korruption.

11.  Europaparlamentet understryker att konsekvensbedömningarna av projekt för utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd som finansieras genom EU:s finansieringsinstrument för yttre åtgärder hela tiden måste förbättras. Parlamentet betonar att det behövs en grundlig, korrekt och övergripande analys av de olika övervaknings- och rapporteringsarrangemangen för att eventuell misskötsel, bristande insyn och förskingring av EU-medel ska kunna undvikas.

12.  Europaparlamentet betonar att utveckling inte kan komma till stånd utan fred, och att fred inte är möjlig utan utveckling. Parlamentet påpekar därför att mänskliga rättigheter, god styrning, fred och demokratifrämjande åtgärder bör prioriteras i utvecklingspolitiken och att insatser för att uppnå det 16:e målet för hållbar utveckling om fred och rättvisa bör vara ett huvudområde i de nationella vägledande programmen (NVP) inom utvecklingssamarbetet, och att vi bör kräva att våra partner årligen rapporterar, på grundval av pålitliga och ömsesidigt överenskomna indikatorer, om hur arbetet för att uppnå det 16:e målet för hållbar utveckling går framåt.

13.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ta hänsyn till parlamentets tveksamheter och synpunkter i samband med förslag till nationella vägledande program, och att återspegla parlamentets slutsatser i de slutliga programmen. Parlamentet begär att formella granskningsbefogenheter i samband med EUF ska införas, eventuellt genom ett interinstitutionellt avtal av bindande karaktär enligt artikel 295 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

14.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att säkerställa ett stabilt, genomblickbart och ansvarsfullt ramverk som säkerställer att alla kombinerade program följer principerna om effektivitet i utvecklingen och uppfyller utvecklingsmål för att säkerställa att de bidrar till utveckling, enligt rekommendationen i revisionsrättens särskilda rapport Ändamålsenligheten i att kombinera bidrag från regionala investeringsinstrument med lån från finansinstitut för att stödja EU:s externa politik.

15.  Europaparlamentet understryker att en konsekvent politik för utveckling är ett krav som slås fast i fördraget. Parlamentet noterar att detta innebär att utgifterna inom alla relevanta politikområden bör vara i linje med målen för utvecklingssamarbetet och att negativa effekter måste förhindras och stoppas. Parlamentet anser därför att en utvärdering av utgifter utifrån perspektivet om en konsekvent politik för utveckling bör utgöra ett regelbundet inslag i förberedandet, övervakningen, rapporteringen, utvärderingen och granskningen av utgifter inom alla relevanta politikområden, inbegripet handels-, jordbruks- och fiskeripolitiken.

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Antagande

17.2.2016

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

25

2

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Louis Aliot, Beatriz Becerra Basterrechea, Ignazio Corrao, Nirj Deva, Doru-Claudian Frunzulică, Nathan Gill, Charles Goerens, Enrique Guerrero Salom, Heidi Hautala, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Stelios Kouloglou, Arne Lietz, Linda McAvan, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Lola Sánchez Caldentey, Elly Schlein, Pedro Silva Pereira, Davor Ivo Stier, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta, Rainer Wieland, Anna Záborská

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Juan Fernando López Aguilar, Jan Zahradil, Joachim Zeller

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGENI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Antagande

7.4.2016

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

21

6

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Louis Aliot, Jonathan Arnott, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Richard Ashworth, Andrey Novakov, Markus Pieper, Julia Pitera, Miroslav Poche, Patricija Šulin

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Luke Ming Flanagan, Arne Gericke, Ramón Jáuregui Atondo, Claudiu Ciprian Tănăsescu

(1)

EUT C 373, 10.11.2015, s. 289.

(2)

EUT C 379, 13.11.2015, s. 124.

(3)

EGT L 317, 15.12.2000, s. 3.

(4)

EGT L 287, 4.11.2010, s. 3.

(5)

EGT L 344, 19.12.2013, s. 1.

(6)

EGT L 156, 29.5.1998, s. 108.

(7)

EGT L 317, 15.12.2000, s. 355.

(8)

EUT L 247, 9.9.2006, s. 32.

(9)

EUT L 210, 6.8.2013, s. 1.

(10)

EGT L 191, 7.7.1998, s. 53.

(11)

EUT L 83, 1.4.2003, s. 1.

(12)

EUT L 78, 19.3.2008, s. 1.

(13)

EUT L 58, 3.3.2015, s. 17.

(14)

EUT C 373, 10.11.2015, s. 289.

(15)

EUT C 379, 13.11.2015, s. 124.

(16)

EGT L 317, 15.12.2000, s. 3.

(17)

EUT L 287, 4.11.2010, s. 3.

(18)

EUT L 344, 19.12.2013, s. 1.

(19)

EGT L 156, 29.5.1998, s. 108.

(20)

EGT L 317, 15.12.2000, s. 355.

(21)

EUT L 247, 9.9.2006, s. 32.

(22)

EUT L 210, 6.8.2013, s. 1.

(23)

EGT L 191, 7.7.1998, s. 53.

(24)

EUT L 83, 1.4.2003, s. 1.

(25)

EUT L 78, 19.3.2008, s. 1.

(26)

EUT L 58, 3.3.2015, s. 17.

(27)

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 995/2010 av den 20 oktober 2010 om fastställande av skyldigheter för verksamhetsutövare som släpper ut timmer och trävaror på marknaden (EUT L 295, 12.11.2010, s. 23).

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy