Postup : 2012/0010(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0138/2016

Předložené texty :

A8-0138/2016

Rozpravy :

Hlasování :

PV 14/04/2016 - 7.2
CRE 14/04/2016 - 7.2
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0126

DOPORUČENÍ PRO DRUHÉ ČTENÍ     ***II
PDF 594kWORD 96k
12.4.2016
PE 580.498v03-00 A8-0138/2016

k postoji Rady v prvním čtení k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů příslušnými orgány za účelem prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonu trestů, o volném pohybu těchto údajů a o zrušení rámcového rozhodnutí Rady 2008/977/SVV

(05418/1/2016 – C8-0139/2016 – 2012/0010(COD))

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Zpravodajka: Marju Lauristin

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o postoji Rady v prvním čtení k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů příslušnými orgány za účelem prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonu trestů, o volném pohybu těchto údajů a o zrušení rámcového rozhodnutí Rady 2008/977/SVV

(05418/1/2016 – C8-0139/2016 – 2012/0010(COD))

(Řádný legislativní postup: druhé čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na postoj Rady v prvním čtení (05418/1/2016 – C8-0139/2016),

–  s ohledem na odůvodněná stanoviska předložená německou Spolkovou radou a švédským parlamentem v rámci protokolu č. 2 o používání zásad subsidiarity a proporcionality uvádějící, že návrh legislativního aktu není v souladu se zásadou subsidiarity,

–  s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne 10. října 2012(1),

–  s ohledem na stanoviska evropského inspektora ochrany údajů ze dne 7. března 2012(2) a 19. listopadu 2015(3),

–  s ohledem na stanovisko Komise (COM(2016)0213),

–  s ohledem na svůj postoj v prvním čtení(4) k návrhu Komise Evropskému parlamentu a Radě (COM(2012)0010),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 7 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 76 jednacího řádu,

–  s ohledem na doporučení pro druhé čtení předložené Výborem pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0138/2016),

1.  schvaluje postoj Rady v prvním čtení;

2.  konstatuje, že akt je přijat v souladu s postojem Rady;

3.  pověřuje svého předsedu, aby společně s předsedou Rady podepsal akt podle čl. 297 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie;

4.  pověřuje svého generálního tajemníka, aby akt podepsal poté, co ověří, že všechny postupy byly řádně ukončeny, a aby společně s generálním tajemníkem Rady zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

5.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vnitrostátním parlamentům.

POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Ochrana fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů příslušnými orgány za účelem předcházení trestným činům, jejich odhalování, vyšetřování a stíhání nebo výkonu trestů a volný pohyb těchto údajů (směrnice)

Referenční údaje

05418/1/2016 – C8-0139/2016 – 2012/0010(COD)

Datum prvního čtení EP – P číslo

12.3.2014                     T7-0219/2014

Návrh Komise

COM(2012)0010 - C7-0024/2012

Datum, kdy bylo na zasedání oznámeno obdržení postoje Rady v prvním čtení

11.4.2016

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

LIBE

11.4.2016

 

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Marju Lauristin

15.9.2014

 

 

 

Předchozí zpravodajové

Dimitrios Droutsas

 

 

 

Projednání ve výboru

17.12.2015

11.4.2016

12.4.2016

 

Datum přijetí

12.4.2016

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

45

4

1

Členové přítomní při konečném hlasování

Jan Philipp Albrecht, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Frank Engel, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Mariya Gabriel, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Iliana Iotova, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Monica Macovei, Barbara Matera, Roberta Metsola, Claude Moraes, Alessandra Mussolini, József Nagy, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Udo Voigt, Beatrix von Storch, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Marina Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos, Daniel Dalton, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Morten Helveg Petersen, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Petri Sarvamaa

Datum předložení

12.4.2016

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

45

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Morten Helveg Petersen, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld

ECR

Daniel Dalton, Jussi Halla-aho, Timothy Kirkhope, Monica Macovei, Branislav Škripek, Helga Stevens

GUE/NGL

Marina Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos, Marie-Christine Vergiat

PPE

Michał Boni, Rachida Dati, Frank Engel, Mariya Gabriel, Monika Hohlmeier, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Barbara Matera, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Petri Sarvamaa, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Iliana Iotova, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Jan Philipp Albrecht, Judith Sargentini, Bodil Valero

4

-

EFDD

Kristina Winberg, Beatrix von Storch

ENF

Harald Vilimsky

NI

Udo Voigt

1

0

ENF

Lorenzo Fontana

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

(1)

  Úř. věst. C 391 18.12.2012, s. 127.

(2)

  Úř. věst. C 192, 30.6.2012, s. 7.

(3)

  Úř. věst. C 67, 20.2.2016, s. 13.

(4)

  Přijaté texty ze dne 12.3.2014, P8_TA(2014)0219.

Právní upozornění - Ochrana soukromí