Menetlus : 2012/0010(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0138/2016

Esitatud tekstid :

A8-0138/2016

Arutelud :

Hääletused :

PV 14/04/2016 - 7.2
CRE 14/04/2016 - 7.2
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2016)0126

SOOVITUS TEISELE LUGEMISELE     ***II
PDF 366kWORD 92k
12.4.2016
PE 580.498v03-00 A8-0138/2016

nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset seoses pädevates asutustes isikuandmete töötlemisega süütegude tõkestamise, uurimise, avastamise ja nende eest vastutusele võtmise või kriminaalkaristuste täitmisele pööramise eesmärgil ning selliste andmete vaba liikumist ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu raamotsus 2008/977/JSK

(05418/1/2016 – C8‑0139/2016 – 2012/0010(COD))

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon

Raportöör: Marju Lauristin

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset seoses pädevates asutustes isikuandmete töötlemisega süütegude tõkestamise, uurimise, avastamise ja nende eest vastutusele võtmise või kriminaalkaristuste täitmisele pööramise eesmärgil ning selliste andmete vaba liikumist ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu raamotsus 2008/977/JSK

(05418/1/2016 – C8‑0139/2016 – 2012/0010(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: teine lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse nõukogu esimese lugemise seisukohta (05418/1/2016 – C8‑0139/2016),

–  võttes arvesse Saksamaa Liidunõukogu ja Rootsi Parlamendi poolt subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtete kohaldamist käsitleva protokolli nr 2 alusel esitatud põhjendatud arvamusi, mille kohaselt seadusandliku akti eelnõu ei vasta subsidiaarsuse põhimõttele,

–  võttes arvesse Regioonide Komitee 10. oktoobri 2012. aasta arvamust(1),

–  võttes arvesse Euroopa Andmekaitseinspektori 7. märtsi 2012. aasta(2) ja 19. novembri 2015. aasta arvamust(3),

–  võttes arvesse komisjoni arvamust (COM(2016)0213),

–  võttes arvesse oma esimese lugemise seisukohta(4) Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitatud komisjoni ettepaneku (COM(2012)0010) suhtes,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 7,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 76,

–  võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni soovitust teisele lugemisele (A8-0138/2016),

1.  kiidab nõukogu esimese lugemise seisukoha heaks;

2.  märgib, et seadusandlik akt võetakse vastu kooskõlas nõukogu seisukohaga;

3.  teeb presidendile ülesandeks kirjutada koos nõukogu eesistujaga seadusandlikule aktile alla vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 297 lõikele 1;

4.  teeb peasekretärile ülesandeks pärast kõikide menetluste nõuetekohase läbiviimise kontrollimist seadusandlikule aktile alla kirjutada ja korraldada kokkuleppel nõukogu peasekretäriga selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

5.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Füüsiliste isikute kaitse seoses pädevates asutustes isikuandmete töötlemisega süütegude tõkestamise, uurimise, avastamise ja nende eest vastutusele võtmise või kriminaalkaristuste täitmisele pööramise eesmärgil ning selliste andmete vaba liikumine (direktiiv)

Viited

05418/1/2016 – C8-0139/2016 – 2012/0010(COD)

EP 1. lugemise kuupäev – P-number

12.3.2014                     T7-0219/2014

Komisjoni ettepanek

COM(2012)0010 - C7-0024/2012

Nõukogu esimese lugemise seisukoha kättesaamisest istungil teada andmise kuupäev

11.4.2016

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

LIBE

11.4.2016

 

 

 

Raportöörid

       nimetamise kuupäev

Marju Lauristin

15.9.2014

 

 

 

Endised raportöörid

Dimitrios Droutsas

 

 

 

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

17.12.2015

11.4.2016

12.4.2016

 

Vastuvõtmise kuupäev

12.4.2016

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

45

4

1

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Jan Philipp Albrecht, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Frank Engel, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Mariya Gabriel, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Iliana Iotova, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Monica Macovei, Barbara Matera, Roberta Metsola, Claude Moraes, Alessandra Mussolini, József Nagy, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Udo Voigt, Beatrix von Storch, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Marina Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos, Daniel Dalton, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Morten Helveg Petersen, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Petri Sarvamaa

Esitamise kuupäev

12.4.2016

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUSVASTUTAVAS KOMISJONIS

45

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Morten Helveg Petersen, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld

ECR

Daniel Dalton, Jussi Halla-aho, Timothy Kirkhope, Monica Macovei, Branislav Škripek, Helga Stevens

GUE/NGL

Marina Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos, Marie-Christine Vergiat

PPE

Michał Boni, Rachida Dati, Frank Engel, Mariya Gabriel, Monika Hohlmeier, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Barbara Matera, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Petri Sarvamaa, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Iliana Iotova, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Jan Philipp Albrecht, Judith Sargentini, Bodil Valero

4

-

EFDD

Kristina Winberg, Beatrix von Storch

ENF

Harald Vilimsky

NI

Udo Voigt

1

0

ENF

Lorenzo Fontana

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

-  :  vastu

0  :  erapooletu

(1)

  ELT C 391, 18.12.2012, lk 127.

(2)

  ELT C 192, 30.6.2012, lk 7.

(3)

  ELT C 67, 20.2.2016, lk 13.

(4)

  Vastuvõetud tekstid, 12.3.2014, P8_TA(2014)0219.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika