Postupak : 2012/0010(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0138/2016

Podneseni tekstovi :

A8-0138/2016

Rasprave :

Glasovanja :

PV 14/04/2016 - 7.2
CRE 14/04/2016 - 7.2
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2016)0126

PREPORUKA ZA DRUGO ČITANJE     ***II
PDF 519kWORD 99k
12.4.2016
PE 580.498v03-00 A8-0138/2016

o stajalištu Vijeća u prvom čitanju radi donošenja direktive Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti pojedinaca pri obradi osobnih podataka od strane nadležnih tijela u svrhe sprečavanja, istrage, otkrivanja ili progona kaznenih djela ili izvršavanja kaznenih sankcija i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Okvirne odluke Vijeća 2008/977/PUP

(05418/1/2016 – C8-0139/2016 – 2012/0010(COD))

Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove

Izvjestiteljica: Marju Lauristin

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o stajalištu Vijeća u prvom čitanju radi donošenja direktive Europskog parlamenta i Vijeća  o zaštiti pojedinaca pri obradi osobnih podataka od strane nadležnih tijela u svrhe sprečavanja, istrage, otkrivanja ili progona kaznenih djela ili izvršavanja kaznenih sankcija i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Okvirne odluke Vijeća 2008/977/PUP

(05418/1/2016 – C8-0139/2016 – 2012/0010(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: drugo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir stajalište Vijeća u prvom čitanju (05418/1/2016 – C8-0139/2016),

–  uzimajući u obzir obrazložena mišljenja njemačkog Saveznog vijeća - Bundesrata i Švedskog parlamenta podnesena u okviru protokola br. 2 o primjeni načela supsidijarnosti i proporcionalnosti, u kojima se izjavljuje da nacrt zakonodavnog akta nije u skladu s načelom supsidijarnosti,

–  uzimajući u obzir mišljenje Odbora regija od 10. listopada 2012.(1),

–  uzimajući u obzir mišljenja europskog nadzornika za zaštitu podataka od 7. ožujka 2012.(2) i 19. studenoga 2015.(3),

–  uzimajući u obzir mišljenje Komisije (COM(2016)0213),

–  uzimajući u obzir stajalište u prvom čitanju(4) o prijedlogu Komisije upućenom Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2012)0010),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 7. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 76. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir preporuku za drugo čitanje Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (A8-0138/2016),

1.  prihvaća stajalište Vijeća u prvom čitanju;

2.  utvrđuje da je akt prihvaćen u skladu sa stajalištem Vijeća;

3.  nalaže svojem predsjedniku da potpiše akt s predsjednikom Vijeća u skladu s člankom 297. stavkom 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije;

4.  nalaže svojem glavnom tajniku da potpiše akt nakon provjere jesu li svi postupci propisno zaključeni te da ga u dogovoru s glavnim tajnikom Vijeća da na objavu u Službenom listu Europske unije;

5.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Zaštita pojedinaca pri obradi osobnih podataka koju provode nadležna tijela u svrhe sprečavanja, istrage, otkrivanja ili progona kaznenih djela ili izvršenja kaznenih presuda te slobodni protok takvih podataka

Referentni dokumenti

05418/1/2016 – C8-0139/2016 – 2012/0010(COD)

Datum 1. čitanja u EP-u – broj P

12.3.2014                     T7-0219/2014

Prijedlog Komisije

COM(2012)0010 - C7-0024/2012

Datum objave primitka stajališta Vijeća u prvom čitanju na plenarnoj sjednici

11.4.2016

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

LIBE

11.4.2016

 

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Marju Lauristin

15.9.2014

 

 

 

Prethodni izvjestitelji

Dimitrios Droutsas

 

 

 

Razmatranje u odboru

17.12.2015

11.4.2016

12.4.2016

 

Datum usvajanja

12.4.2016

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

45

4

1

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Jan Philipp Albrecht, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Frank Engel, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Mariya Gabriel, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Iliana Iotova, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Monica Macovei, Barbara Matera, Roberta Metsola, Claude Moraes, Alessandra Mussolini, József Nagy, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Udo Voigt, Beatrix von Storch, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Marina Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos, Daniel Dalton, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Morten Helveg Petersen, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Petri Sarvamaa

Datum podnošenja

12.4.2016

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

45

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Morten Helveg Petersen, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld

ECR

Daniel Dalton, Jussi Halla-aho, Timothy Kirkhope, Monica Macovei, Branislav Škripek, Helga Stevens

GUE/NGL

Marina Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos, Marie-Christine Vergiat

PPE

Michał Boni, Rachida Dati, Frank Engel, Mariya Gabriel, Monika Hohlmeier, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Barbara Matera, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Petri Sarvamaa, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Iliana Iotova, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Jan Philipp Albrecht, Judith Sargentini, Bodil Valero

4

-

EFDD

Kristina Winberg, Beatrix von Storch

ENF

Harald Vilimsky

NI

Udo Voigt

1

0

ENF

Lorenzo Fontana

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

(1)

SL C 391, 18.12.2012., str. 127.

(2)

SL C 192, 30.6.2012., str. 7.

(3)

SL C 67, 20.2.2016., str. 13.

(4)

Usvojeni tekstovi od 12.3.2014., P8_TA(2014)0219.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti