AJÁNLÁS MÁSODIK OLVASATRA a személyes adatoknak az illetékes hatóságok által a bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése, üldözése vagy büntetőjogi szankciók végrehajtása céljából végzett kezelése tekintetében a természetes személyek védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 2008/977/JHA tanácsi kerethatározat hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról

12.4.2016 - (05418/1/2016 – C8–0139/2016 – 2012/0010(COD)) - ***II

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
Előadó: Marju Lauristin

Eljárás : 2012/0010(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A8-0138/2016
Előterjesztett szövegek :
A8-0138/2016
Viták :
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a személyes adatoknak az illetékes hatóságok által a bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése, üldözése vagy büntetőjogi szankciók végrehajtása céljából végzett kezelése tekintetében a természetes személyek védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 2008/977/JHA tanácsi kerethatározat hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról

(05418/1/2016 – C8 0139/2016 – 2012/0010(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: második olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Tanács első olvasatbeli álláspontjára (05418/1/2016 – C8–0139/2016),

–  tekintettel a német Bundesrat és a svéd parlament által a szubszidiaritás és az arányosság elvének alkalmazásáról szóló 2. jegyzőkönyv alapján benyújtott, indokolt véleményekre, amelyek szerint a jogalkotási aktus tervezete nem egyeztethető össze a szubszidiaritás elvével,

–   tekintettel a Régiók Bizottsága 2012. október 10-i véleményére[1],

–  tekintettel az európai adatvédelmi biztos 2012. március 7-i[2] és 2015. november 19-i véleményére[3],

–  tekintettel a Bizottság véleményére (COM(2016)0213),

–  tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatával (COM(2012)0010) kapcsolatban az első olvasat során kialakított álláspontjára[4],

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (7) bekezdésére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 76. cikkére,

–  tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság második olvasatra adott ajánlására (A8-0138/2016),

1.  egyetért a Tanács első olvasatban elfogadott álláspontjával;

2.  megállapítja, hogy a jogalkotási aktust a Tanács álláspontjának megfelelően elfogadták;

3.  utasítja elnökét, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 297. cikke (1) bekezdésével összhangban a Tanács elnökével együtt írja alá a jogalkotási aktust;

4.  utasítja főtitkárát, hogy miután megbizonyosodott arról, hogy minden eljárást megfelelően lefolytattak, írja alá a jogalkotási aktust, és a Tanács főtitkárával egyetértésben gondoskodjon annak kihirdetéséről az Európai Unió Hivatalos Lapjában;

5.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

A természetes személyek védelme a személyes adatok illetékes hatóságok általi feldolgozása során bűncselekmények megelőzése és felderítése, kivizsgálása vagy büntető szankciók végrehajtása érdekében, és ezen adatok szabad áramlása (irányelv)

Hivatkozások

05418/1/2016 – C8-0139/2016 – 2012/0010(COD)

Az EP 1. olvasatának dátuma - P szám

12.3.2014                     T7-0219/2014

A Bizottság javaslata

COM(2012)0010 - C7-0024/2012

Az első olvasatbeli tanácsi álláspont kézhezvétele ülésen történő bejelentésének időpontja

11.4.2016

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

LIBE

11.4.2016

 

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Marju Lauristin

15.9.2014

 

 

 

Korábbi előadók

Dimitrios Droutsas

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

17.12.2015

11.4.2016

12.4.2016

 

Az elfogadás dátuma

12.4.2016

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

45

4

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Jan Philipp Albrecht, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Frank Engel, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Mariya Gabriel, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Iliana Iotova, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Monica Macovei, Barbara Matera, Roberta Metsola, Claude Moraes, Alessandra Mussolini, József Nagy, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Udo Voigt, Beatrix von Storch, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Marina Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos, Daniel Dalton, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Morten Helveg Petersen, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Petri Sarvamaa

Benyújtás dátuma

12.4.2016

  • [1]    HL C 391., 2012.12.18., 127. o.
  • [2]    HL C 192., 2012.6.30., 7. o.
  • [3]    HL C 67., 2016.2.20., 13. o.
  • [4]    A 2014.3.12-én elfogadott szövegek, P8_TA(2014)0219.