RECOMANDARE PENTRU A DOUA LECTURĂ referitoare la Poziția Consiliului în primă lectură în vederea adoptării unei directive a Parlamentului European și a Consiliului privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, anchetării, detectării sau urmăririi penale a infracțiunilor penale sau al executării pedepselor penale, precum și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei cadru 2008/977/JAI a Consiliului

12.4.2016 - (05418/1/2016 – C8-0139/2016 – 2012/0010(COD)) - ***II

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
Raportoare: Marju Lauristin

Procedură : 2012/0010(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A8-0138/2016
Texte depuse :
A8-0138/2016
Dezbateri :
Texte adoptate :

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la Poziția Consiliului în primă lectură în vederea adoptării unei directive a Parlamentului European și a Consiliului privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, anchetării, detectării sau urmăririi penale a infracțiunilor penale sau al executării pedepselor penale, precum și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei cadru 2008/977/JAI a Consiliului

(05418/1/2016 – C8-0139/2016 – 2012/0010(COD))

(Procedura legislativă ordinară: a doua lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere poziția Consiliului în primă lectură (05418/1/2016 – C8-0139/2016),

–   având în vedere avizele motivate prezentate de către Bundesrat-ul german și Parlamentul Suediei în cadrul Protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității, în care se susține că proiectul de act legislativ nu respectă principiul subsidiarității,

–   având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 10 octombrie 2012[1],

–  având în vedere avizele Autorității Europene pentru Protecția Datelor din 7 martie 2012[2] și 19 noiembrie 2015[3],

–  având în vedere avizul Comisiei (COM(2016)0213),

–  având în vedere poziția sa în primă lectură[4] referitoare la propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2012)0010),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (7) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 76 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere recomandarea pentru a doua lectură a Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-0138/2016),

1.  aprobă poziția Consiliului în primă lectură;

2.  constată că actul este adoptat în conformitate cu poziția Consiliului;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a semna actul împreună cu Președintele Consiliului, în conformitate cu articolul 297 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

4.  încredințează Secretarului General sarcina de a semna actul, după ce s-a verificat îndeplinirea corespunzătoare a tuturor procedurilor, și de a asigura, în acord cu Secretarul General al Consiliului, publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

5.  îi încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale, poziția Parlamentului.

PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE ÎN FOND

Titlu

Protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, identificării, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor sau al executării pedepselor, precum și libera circulație a acestor date (directivă)

Referințe

05418/1/2016 – C8-0139/2016 – 2012/0010(COD)

Data primei lecturi a PE

12.3.2014 T7-0219/2014

Propunerea Comisiei

COM(2012)0010 - C7-0024/2012

Data anunțului în plen al primirii poziției Consiliului în primă lectură

11.4.2016

Comisie competentă în fond

Data anunțului în plen

LIBE

11.4.2016

 

 

 

Raportori

Data numirii

Marju Lauristin

15.9.2014

 

 

 

Raportori substituiți

Dimitrios Droutsas

 

 

 

Examinare în comisie

17.12.2015

11.4.2016

12.4.2016

 

Data adoptării

12.4.2016

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

45

4

1

Membri titulari prezenți la votul final

Jan Philipp Albrecht, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Frank Engel, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Mariya Gabriel, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Iliana Iotova, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Monica Macovei, Barbara Matera, Roberta Metsola, Claude Moraes, Alessandra Mussolini, József Nagy, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Udo Voigt, Beatrix von Storch, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Membri supleanți prezenți la votul final

Marina Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos, Daniel Dalton, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Morten Helveg Petersen, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Petri Sarvamaa

Data depunerii

12.4.2016

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

45

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Morten Helveg Petersen, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld

ECR

Daniel Dalton, Jussi Halla-aho, Timothy Kirkhope, Monica Macovei, Branislav Škripek, Helga Stevens

GUE/NGL

Marina Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos, Marie-Christine Vergiat

PPE

Michał Boni, Rachida Dati, Frank Engel, Mariya Gabriel, Monika Hohlmeier, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Barbara Matera, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Petri Sarvamaa, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Iliana Iotova, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Jan Philipp Albrecht, Judith Sargentini, Bodil Valero

4

-

EFDD

Kristina Winberg, Beatrix von Storch

ENF

Harald Vilimsky

NI

Udo Voigt

1

0

ENF

Lorenzo Fontana

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

  • [1]    JO C 391, 18.12.2012, p. 127.
  • [2]    JO C 192, 30.6.2012, p. 7.
  • [3]    JO C 67, 20.2.2016, p. 13.
  • [4]    Texte adoptate la 12.3.2014, P8_TA(2014)0219.