PRIPOROČILO ZA DRUGO OBRAVNAVO o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov, ki jih pristojni organi obdelujejo za namene preprečevanja, preiskovanja, odkrivanja ali pregona kaznivih dejanj ali izvrševanja kazenskih sankcij, in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Okvirnega sklepa Sveta 2008/977/PNZ

  12.4.2016 - (05418/1/2016 – C8‑0139/2016 – 2012/0010(COD)) - ***II

  Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
  Poročevalka: Marju Lauristin

  Postopek : 2012/0010(COD)
  Potek postopka na zasedanju
  Potek postopka za dokument :  
  A8-0138/2016
  Predložena besedila :
  A8-0138/2016
  Razprave :
  Sprejeta besedila :

  OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

  o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Direktive Evropskega parlamenta in Sveta   o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov, ki jih pristojni organi obdelujejo za namene preprečevanja, preiskovanja, odkrivanja ali pregona kaznivih dejanj ali izvrševanja kazenskih sankcij, in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Okvirnega sklepa Sveta 2008/977/PNZ

  (05418/1/2016 – C8‑0139/2016 – 2012/0010(COD))

  (Redni zakonodajni postopek: druga obravnava)

  Evropski parlament,

  –  ob upoštevanju stališča Sveta v prvi obravnavi (05418/1/2016 – C8‑0139/2016),

  –  ob upoštevanju obrazloženih mnenj nemškega zveznega sveta in švedskega parlamenta v okviru Protokola št. 2 o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti, v katerih izjavljata, da osnutek zakonodajnega akta ni v skladu z načelom subsidiarnosti,

  –  ob upoštevanju mnenja Odbora regij z dne 10. oktobra 2012[1],

  –  ob upoštevanju mnenj Evropskega nadzornika za varstvo podatkov z dne 7. marca 2012[2] in 19. novembra 2015[3],

  –  ob upoštevanju mnenja Komisije (COM(2016)0213),

  –  ob upoštevanju svojega stališča v prvi obravnavi[4] o predlogu Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2012)0010),

  –  ob upoštevanju člena 294(7) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

  –  ob upoštevanju člena 76 Poslovnika,

  –  ob upoštevanju priporočila za drugo obravnavo Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A8-0138/2016)

  1.  odobri stališče Sveta v prvi obravnavi;

  2.  ugotavlja, da je akt sprejet v skladu s stališčem Sveta;

  3.  naroči svojemu predsedniku, naj skupaj s predsednikom Sveta podpiše pravni akt na podlagi člena 297(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije;

  4.  naroči svojemu generalnemu sekretarju, naj potem ko je bilo preverjeno, da so bili vsi postopki pravilno zaključeni, podpiše akt in ga v soglasju z generalnim sekretarjem Sveta da objaviti v Uradnem listu Evropske unije;

  5.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

  POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

  Naslov

  Varstvo posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov, ki jih pristojni organi obdelujejo za namene preprečevanja, preiskovanja, odkrivanja ali pregona kaznivih dejanj ali izvrševanja kazenskih sankcij, in o prostem pretoku takih podatkov (direktiva)

  Referenčni dokumenti

  05418/1/2016 – C8-0139/2016 – 2012/0010(COD)

  Datum 1. obravnave EP – št. P

  12.3.2014                     T7-0219/2014

  Predlog Komisije

  COM(2012)0010 - C7-0024/2012

  Datum razglasitve prejetja stališča Sveta iz prve obravnave na zasedanju

  11.4.2016

  Pristojni odbor

         Datum razglasitve na zasedanju

  LIBE

  11.4.2016

   

   

   

  Poročevalec/-ka

         Datum imenovanja

  Marju Lauristin

  15.9.2014

   

   

   

  Nadomeščeni poročevalci/-ke

  Dimitrios Droutsas

   

   

   

  Obravnava v odboru

  17.12.2015

  11.4.2016

  12.4.2016

   

  Datum sprejetja

  12.4.2016

   

   

   

  Izid končnega glasovanja

  +:

  –:

  0:

  45

  4

  1

  Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

  Jan Philipp Albrecht, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Frank Engel, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Marija Gabriel (Mariya Gabriel), Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Filiz Hjusmenova (Filiz Hyusmenova), Sophia in ‘t Veld, Ilijana Jotova (Iliana Iotova), Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Monica Macovei, Barbara Matera, Roberta Metsola, Claude Moraes, Alessandra Mussolini, József Nagy, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Udo Voigt, Beatrix von Storch, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

  Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

  Marina Albiol Guzmán, Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos), Daniel Dalton, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Morten Helveg Petersen, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Petri Sarvamaa

  Datum predložitve

  12.4.2016

  POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

  45

  +

  ALDE

  Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Morten Helveg Petersen, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld

  ECR

  Daniel Dalton, Jussi Halla-aho, Timothy Kirkhope, Monica Macovei, Branislav Škripek, Helga Stevens

  GUE/NGL

  Marina Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos, Marie-Christine Vergiat

  PPE

  Michał Boni, Rachida Dati, Frank Engel, Mariya Gabriel, Monika Hohlmeier, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Barbara Matera, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Petri Sarvamaa, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský

  S&D

  Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Iliana Iotova, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

  VERTS/ALE

  Jan Philipp Albrecht, Judith Sargentini, Bodil Valero

  4

  -

  EFDD

  Kristina Winberg, Beatrix von Storch

  ENF

  Harald Vilimsky

  NI

  Udo Voigt

  1

  0

  ENF

  Lorenzo Fontana

  Uporabljeni znaki:

  +  :  za

  -  :  proti

  0  :  vzdržani

  • [1]    UL C 391, 18.12.2012, str. 127.
  • [2]    UL C 192, 30.6.2012, str. 7.
  • [3]    UL C 67, 20.2.2016, str. 13.
  • [4]    Sprejeta besedila, 12.3.2014, P8_TA(2014)0219.