Förfarande : 2012/0010(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0138/2016

Ingivna texter :

A8-0138/2016

Debatter :

Omröstningar :

PV 14/04/2016 - 7.2
CRE 14/04/2016 - 7.2
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0126

FÖRSLAG TILL ANDRABEHANDLINGS-REKOMMENDATION     ***II
PDF 368kWORD 92k
12.4.2016
PE 580.498v03-00 A8-0138/2016

om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om skydd för enskilda personer med avseende på behöriga myndigheters behandling av personuppgifter för att förebygga, utreda, avslöja eller lagföra brott eller verkställa straffrättsliga påföljder, och det fria flödet av sådana uppgifter, och om ersättande av rådets rambeslut 2008/977/RIF

(05418/1/2016 – C8-0139/2016 – 2012/0010(COD))

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

Föredragande: Marju Lauristin

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om skydd för enskilda personer med avseende på behöriga myndigheters behandling av personuppgifter för att förebygga, utreda, avslöja eller lagföra brott eller verkställa straffrättsliga påföljder, och det fria flödet av sådana uppgifter, och om ersättande av rådets rambeslut 2008/977/RIF

(05418/1/2016 – C8-0139/2016 – 2012/0010(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: andra behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av rådets ståndpunkt vid första behandlingen (05418/1/2016 – C8‑0139/2016),

–  med beaktande av de motiverade yttranden från det tyska förbundsrådet och Sveriges riksdag som lagts fram i enlighet med protokoll nr 2 om tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna, och enligt vilka utkastet till lagstiftningsakt inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen,

–  med beaktande av Regionkommitténs yttrande av den 10 oktober 2012(1),

–  med beaktande av yttrandena från Europeiska datatillsynsmannen av den 7 mars 2012(2) och 19 november 2015(3),

–  med beaktande av kommissionens yttrande (COM(2016)0213),

–  med beaktande av sin ståndpunkt vid första behandlingen av ärendet(4), en behandling som avsåg kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2012)0010),

–  med beaktande av artikel 294.7 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 76 i arbetsordningen,

–  med beaktande av andrabehandlingsrekommendationen från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0138/2016).

1.  Europaparlamentet godkänner rådets ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet konstaterar att rättsakten är antagen i enlighet med rådets ståndpunkt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna akten i enlighet med artikel 297.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt sin generalsekreterare att, när det har kontrollerats att alla förfaranden vederbörligen avslutats, underteckna akten och i samförstånd med rådets generalsekreterare se till att den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Skydd för enskilda personer med avseende på behöriga myndigheters behandling av personuppgifter för att förebygga, utreda, avslöja eller lagföra brott eller verkställa straffrättsliga påföljder, och det fria flödet av sådana uppgifter (direktiv)

Referensnummer

05418/1/2016 – C8-0139/2016 – 2012/0010(COD)

Parlamentets första behandling – P‑nummer

12.3.2014                     T7-0219/2014

Kommissionens förslag

COM(2012)0010 - C7-0024/2012

Mottagande av rådets ståndpunkt vid första behandlingen: tillkännagivande i kammaren

11.4.2016

Ansvarigt utskott

        Tillkännagivande i kammaren

LIBE

11.4.2016

 

 

 

Föredragande

        Utnämning

Marju Lauristin

15.9.2014

 

 

 

Tidigare föredragande

Dimitrios Droutsas

 

 

 

Behandling i utskott

17.12.2015

11.4.2016

12.4.2016

 

Antagande

12.4.2016

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

45

4

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Jan Philipp Albrecht, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Frank Engel, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Mariya Gabriel, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Iliana Iotova, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Monica Macovei, Barbara Matera, Roberta Metsola, Claude Moraes, Alessandra Mussolini, József Nagy, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Udo Voigt, Beatrix von Storch, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Marina Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos, Daniel Dalton, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Morten Helveg Petersen, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Petri Sarvamaa

Ingivande

12.4.2016

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

45

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Morten Helveg Petersen, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld

ECR

Daniel Dalton, Jussi Halla-aho, Timothy Kirkhope, Monica Macovei, Branislav Škripek, Helga Stevens

GUE/NGL

Marina Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos, Marie-Christine Vergiat

PPE

Michał Boni, Rachida Dati, Frank Engel, Mariya Gabriel, Monika Hohlmeier, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Barbara Matera, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Petri Sarvamaa, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Iliana Iotova, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Jan Philipp Albrecht, Judith Sargentini, Bodil Valero

4

-

EFDD

Kristina Winberg, Beatrix von Storch

ENF

Harald Vilimsky

NI

Udo Voigt

1

0

ENF

Lorenzo Fontana

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

(1)

  EUT C 391, 18.12.2012, s. 127.

(2)

  EUT C 192, 30.6.2012, s. 7.

(3)

  EUT C 67, 20.2.2016, s. 13.

(4)

  Antagna texter 12.3.2014, P8_TA(2014)0219.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy