ПРЕПОРЪКА ЗА ВТОРО ЧЕТЕНЕ относно позицията на Съвета на първо четене с оглед на приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относносвободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните)

12.4.2016 - (05419/1/2016 – C8-0140/2016 – 2012/0011(COD)) - ***II

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
Докладчик: Ян Филип Олбрихт

Процедура : 2012/0011(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A8-0139/2016
Внесени текстове :
A8-0139/2016
Разисквания :
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно позицията на Съвета на първо четене с оглед на приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните)

(05419/1/2016 – C8-0140/2016 – 2012/0011(COD))

(Обикновена законодателна процедура: второ четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид позицията на Съвета на първо четене (05419/1/2016 – C8-0140/2016),

–  като взе предвид мотивираните становища, представени в рамките на Протокол № 2 относно прилагането на принципите на субсидиарност и пропорционалност от Камарата на представителите на Белгия, германския Бундесрат, Сената на Френската република, Камарата на депутатите на Италия и Риксдага на Кралство Швеция, в които се твърди, че проектът на законодателен акт не е в съответствие с принципа на субсидиарност,

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 23 май 2012 г.[1],

–  като взе предвид становището на Комитета на регионите от 10 октомври 2012 г.[2],

–  като взе предвид становищата на Европейския надзорен орган по защита на данните от 7 март 2012 г.[3] и 19 ноември 2015 г.[4],

–  като взе предвид становището на Комисията (СОМ(2016)0214),

–  като взе предвид позицията си на първо четене[5] относно предложението на Комисията до Парламента и Съвета (COM(2012)0011),

–  като взе предвид член 294, параграф 7 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид член 76 от своя правилник,

–  като взе предвид препоръката за второ четене на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0139/2016),

1.  одобрява позицията на Съвета на първо четене;

2.  отбелязва, че актът е приет в съответствие с позицията на Съвета;

3.  възлага на своя председател да подпише акта заедно с председателя на Съвета, съгласно член 297, параграф 1 от Договора за функционирането на ЕС;

4.  възлага на своя генерален секретар да подпише акта, след като е направена проверка за надлежното изпълнение на всички процедури, и съвместно с генералния секретар на Съвета да пристъпи към публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

5.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Защита на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (общ регламент относно защитата на данните)

Позовавания

05419/1/2016 – C8-0140/2016 – 2012/0011(COD)

Дата на 1-во четене в ЕП – Номер P

12.3.2014                     T7-0212/2014

Предложение на Комисията

COM(2012)0011 - C7-0025/2012

Дата на обявяване в заседание на получаването на позицията на Съвета на първо четене

11.4.2016

Водеща комисия

       Становище, изказано от   Дата на обявяване в заседание JURI

LIBE

11.4.2016

 

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Jan Philipp Albrecht

12.4.2012

 

 

 

Разглеждане в комисия

17.12.2015

11.4.2016

12.4.2016

 

Дата на приемане

12.4.2016

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

50

3

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Jan Philipp Albrecht, Heinz K. Becker, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Iliana Iotova, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Barbara Matera, Roberta Metsola, Claude Moraes, Alessandra Mussolini, József Nagy, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Udo Voigt, Beatrix von Storch, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Marina Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos, Daniel Dalton, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Morten Helveg Petersen, Petri Sarvamaa

Дата на внасяне

12.4.2016

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

50

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Morten Helveg Petersen, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld

ECR

Daniel Dalton, Jussi Halla-aho, Timothy Kirkhope, Monica Macovei, Helga Stevens, Branislav Škripek

GUE/NGL

Marina Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

NI

Udo Voigt

PPE

Heinz K. Becker, Michał Boni, Rachida Dati, Frank Engel, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Barbara Matera, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Petri Sarvamaa, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Iliana Iotova, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Verts/ALE

Jan Philipp Albrecht, Judith Sargentini, Bodil Valero

3

-

EFDD

Kristina Winberg, Beatrix von Storch

ENF

Harald Vilimsky

1

0

ENF

Lorenzo Fontana

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

  • [1]    OВ C 229, 31.7.2012 г., стр. 90.
  • [2]    ОВ C 391, 18.12.2012 г., стр. 127.
  • [3]    ОВ C 192, 30.6.2012 г., стр. 7.
  • [4]    OВ C 67, 20.2.2016 г., стр. 13.
  • [5]    Приети текстове от 12.3.2014 г., P8_TA(2014)0212.