SUOSITUS TOISEEN KÄSITTELYYN neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus)

12.4.2016 - (05419/1/2016 – C8‑0140/2016 – 2012/0011(COD)) - ***II

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
Esittelijä: Jan Philipp Albrecht

Menettely : 2012/0011(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A8-0139/2016
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A8-0139/2016
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus)

(05419/1/2016 – C8‑0140/2016 – 2012/0011(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: toinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannan (05419/1/2016 – C8‑0140/2016),

–  ottaa huomioon Belgian edustajainhuoneen, Saksan liittoneuvoston, Ranskan senaatin, Italian edustajainhuoneen ja Ruotsin valtiopäivien toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamisesta tehdyn pöytäkirjan N:o 2 mukaisesti antamat perustellut lausunnot, joiden mukaan esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi ei ole toissijaisuusperiaatteen mukainen,

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 23. toukokuuta 2012 antaman lausunnon[1],

–  ottaa huomioon alueiden komitean 10. lokakuuta 2012 antaman lausunnon[2],

–  ottaa huomioon Euroopan tietosuojavaltuutetun 7. maaliskuuta 2012[3] ja 19. marraskuuta 2015[4] antamat lausunnot,

–  ottaa huomioon komission lausunnon (COM(2016)0214),

–  ottaa huomioon ensimmäisessä käsittelyssä vahvistamansa kannan[5] komission ehdotuksesta Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2012)0011),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 7 kohdan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 76 artiklan,

–  ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan suosituksen toiseen käsittelyyn (A8-0139/2016),

1.  hyväksyy neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  toteaa, että säädös annetaan neuvoston kannan mukaisesti;

3.  kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan säädöksen yhdessä neuvoston puheenjohtajan kanssa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 297 artiklan 1 kohdan mukaisesti;

4.  kehottaa pääsihteeriä allekirjoittamaan säädöksen, kun on tarkistettu, että kaikki menettelyt on suoritettu asianmukaisesti, ja julkaisemaan sen yhteisymmärryksessä neuvoston pääsihteerin kanssa Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

5.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Yksilöiden suojelu henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaa liikkuvuus (yleinen tietosuoja-asetus)

Viiteasiakirjat

05419/1/2016 – C8-0140/2016 – 2012/0011(COD)

EP:n 1. käsittely (pvä) – P-numero

12.3.2014                     T7-0212/2014

Komission ehdotus

COM(2012)0011 - C7-0025/2012

Neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta ilmoitettu täysistunnossa (pvä)

11.4.2016

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

LIBE

11.4.2016

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Jan Philipp Albrecht

12.4.2012

 

 

 

Valiokuntakäsittely

17.12.2015

11.4.2016

12.4.2016

 

Hyväksytty (pvä)

12.4.2016

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

50

3

1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Jan Philipp Albrecht, Heinz K. Becker, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Iliana Iotova, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Barbara Matera, Roberta Metsola, Claude Moraes, Alessandra Mussolini, József Nagy, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Udo Voigt, Beatrix von Storch, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Marina Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos, Daniel Dalton, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Morten Helveg Petersen, Petri Sarvamaa

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

12.4.2016

  • [1]  EUVL C 229, 31.7.2012, s. 90.
  • [2]  EUVL C 391, 18.12.2012, s. 127.
  • [3]  EUVL C 192, 30.6.2012, s. 7.
  • [4]  EUVL C 67, 20.2.2016, s. 13.
  • [5]  Hyväksytyt tekstit 12.3.2014, P8_TA(2014)0212.