Procedūra : 2012/0011(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0139/2016

Pateikti tekstai :

A8-0139/2016

Debatai :

Balsavimas :

PV 14/04/2016 - 7.1
CRE 14/04/2016 - 7.1
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2016)0125

REKOMENDACIJA ANTRAJAM SVARSTYMUI     ***II
PDF 661kWORD 96k
12.4.2016
PE 580.501v03-00 A8-0139/2016

dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas)

(05419/1/2016 – C8-0140/2016 – 2012/0011(COD))

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

Pranešėjas: Jan Philipp Albrecht

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas)

(05419/1/2016 – C8-0140/2016 – 2012/0011(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: antrasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į per pirmąjį svarstymą priimtą Tarybos poziciją (05419/1/2016 – C8-0140/2016),

–  atsižvelgdamas į Belgijos Atstovų Rūmų, Vokietijos Bundesrato, Prancūzijos Senato, Italijos Deputatų Rūmų ir Švedijos Riksdago pagal Protokolą Nr. 2 dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo pateiktas pagrįstas nuomones, kuriose tvirtinama, jog teisėkūros procedūra priimamo akto projektas neatitinka subsidiarumo principo,

–   atsižvelgdamas į 2012 m. gegužės 23 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

–   atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 10 d. Regionų komiteto nuomonę(2),

–  atsižvelgdamas į 2012 m. kovo 7 d.(3) ir 2015 m. lapkričio 19 d.(4) Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno nuomones,

–  atsižvelgdamas į Komisijos nuomonę (COM(2016) 0214),

–  atsižvelgdamas į savo poziciją(5) dėl Komisijos pasiūlymo Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2012) 0011) per pirmąjį svarstymą,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 7 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 76 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto rekomendaciją antrajam svarstymui (A8-0139/2016),

1.  pritaria per pirmąjį svarstymą priimtai Tarybos pozicijai;

2.  pažymi, kad aktas priimtas remiantis Tarybos pozicija;

3.  paveda Pirmininkui pasirašyti aktą su Tarybos pirmininku pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 297 straipsnio 1 dalį;

4.  paveda generaliniam sekretoriui pasirašyti aktą, patikrinus, ar tinkamai įvykdytos visos procedūros ir, susitarus su Tarybos generaliniu sekretoriumi, pasirūpinti, kad šis aktas būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

5.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Fizinių asmenų apsauga tvarkant asmens duomenis ir laisvas tokių duomenų judėjimas (Bendrasis reglamentas dėl duomenų apsaugos)

Nuorodos

05419/1/2016 – C8-0140/2016 – 2012/0011(COD)

Pirmojo svarstymo EP data - P numeris

12.3.2014                     T7-0212/2014

Komisijos pasiulymas

COM(2012)0011 - C7-0025/2012

Paskelbimo, kad gauta per pirmąjį svarstymą priimta Tarybos pozicija, plenariniame posėdyje data

11.4.2016

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

LIBE

11.4.2016

 

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Jan Philipp Albrecht

12.4.2012

 

 

 

Svarstymas komitete

17.12.2015

11.4.2016

12.4.2016

 

Priėmimo data

12.4.2016

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

50

3

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Jan Philipp Albrecht, Heinz K. Becker, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Iliana Iotova, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Barbara Matera, Roberta Metsola, Claude Moraes, Alessandra Mussolini, József Nagy, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Udo Voigt, Beatrix von Storch, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Marina Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos, Daniel Dalton, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Morten Helveg Petersen, Petri Sarvamaa

Pateikimo data

12.4.2016

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

50

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Morten Helveg Petersen, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld

ECR

Daniel Dalton, Jussi Halla-aho, Timothy Kirkhope, Monica Macovei, Helga Stevens, Branislav Škripek

GUE/NGL

Marina Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

NI

Udo Voigt

PPE

Heinz K. Becker, Michał Boni, Rachida Dati, Frank Engel, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Barbara Matera, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Petri Sarvamaa, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Iliana Iotova, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Verts/ALE

Jan Philipp Albrecht, Judith Sargentini, Bodil Valero

3

-

EFDD

Kristina Winberg, Beatrix von Storch

ENF

Harald Vilimsky

1

0

ENF

Lorenzo Fontana

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

(1)

  OL C 229, 2012 7 31, p. 90.

(2)

  OL C 391, 2012 12 18, p. 127.

(3)

  OL C 192, 2012 6 30, p. 7.

(4)

  OL C 67, 2016 2 20, p. 13.

(5)

  2014 m. kovo 12 d. priimti tekstai, P8_TA(2014)0212.

Teisinė informacija - Privatumo politika