Procedūra : 2012/0011(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0139/2016

Iesniegtie teksti :

A8-0139/2016

Debates :

Balsojumi :

PV 14/04/2016 - 7.1
CRE 14/04/2016 - 7.1
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2016)0125

IETEIKUMS OTRAJAM LASĪJUMAM     ***II
PDF 583kWORD 100k
12.4.2016
PE 580.501v03-00 A8-0139/2016

par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un

šādu datu brīvu apriti, un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula)

(05419/1/2016 – C8-0140/2016 – 2012/0011(COD))

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

Referents: Jan Philipp Albrecht

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula)

(05419/1/2016 – C8-0140/2016 – 2012/0011(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: otrais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Padomes nostāju pirmajā lasījumā (05419/1/2016 – C8-0140/2016),

–   ņemot vērā pamatotos atzinumus, kurus saskaņā ar 2. protokolu par subsidiaritātes principa un proporcionalitātes principa piemērošanu iesniedza Beļģijas parlamenta Pārstāvju palāta, Vācijas Bundesrāts, Francijas parlamenta Senāts, Itālijas parlamenta Deputātu palāta un Zviedrijas Riksdāgs un kuros norādīts, ka leģislatīvā akta projekts neatbilst subsidiaritātes principam,

–   ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2012. gada 23. maija atzinumu(1),

–   ņemot vērā Reģionu komitejas 2012. gada 10. oktobra atzinumu(2),

–  ņemot vērā Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja atzinumus, kas sniegti 2012. gada 7. martā(3) un 2015. gada 19. novembrī(4),

–  ņemot vērā Komisijas atzinumu (COM(2016)0214),

–  ņemot vērā Parlamenta nostāju pirmajā lasījumā(5) attiecībā uz Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2012)0011),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 7. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 76. pantu,

–  ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ieteikumus otrajam lasījumam (A8–0139/2016),

1.  apstiprina Padomes nostāju pirmajā lasījumā;

2.  konstatē, ka akts ir pieņemts saskaņā ar Padomes nostāju;

3.  uzdod priekšsēdētājam parakstīt aktu kopā ar Padomes priekšsēdētāju saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 297. panta 1. punktu;

4.  uzdod ģenerālsekretāram parakstīt aktu pēc tam, kad ir notikusi pārbaude, ka ir ievērotas visas procedūras, un pēc saskaņošanas ar Padomes ģenerālsekretāru nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

5.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Nosaukums

Fizisku personu aizsardzība attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīva aprite (Vispārīgā datu aizsardzības regula)

Izmantotā literatūra

05419/1/2016 – C8-0140/2016 – 2012/0011(COD)

lasījuma EP datums – P numurs

12.3.2014                     T7-0212/2014

Komisijas priekšlikums

COM(2012)0011 - C7-0025/2012

Datums, kad plenārsēdē paziņoja par Padomes nostājas saņemšanu pirmajā lasījumā

11.4.2016

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

LIBE

11.4.2016

 

 

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Jan Philipp Albrecht

12.4.2012

 

 

 

Izskatīšana komitejā

17.12.2015

11.4.2016

12.4.2016

 

Pieņemšanas datums

12.4.2016

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

50

3

1

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Jan Philipp Albrecht, Heinz K. Becker, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Iliana Iotova, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Barbara Matera, Roberta Metsola, Claude Moraes, Alessandra Mussolini, József Nagy, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Udo Voigt, Beatrix von Storch, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Marina Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos, Daniel Dalton, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Morten Helveg Petersen, Petri Sarvamaa

Iesniegšanas datums

12.4.2016

ATBILDĪGĀS KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

50

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Morten Helveg Petersen, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld

ECR

Daniel Dalton, Jussi Halla-aho, Timothy Kirkhope, Monica Macovei, Helga Stevens, Branislav Škripek

GUE/NGL

Marina Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

NI

Udo Voigt

PPE

Heinz K. Becker, Michał Boni, Rachida Dati, Frank Engel, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Barbara Matera, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Petri Sarvamaa, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Iliana Iotova, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Verts/ALE

Jan Philipp Albrecht, Judith Sargentini, Bodil Valero

3

-

EFDD

Kristina Winberg, Beatrix von Storch

ENF

Harald Vilimsky

1

0

ENF

Lorenzo Fontana

Izmantoto simbolu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

(1)

  OV C 229, 31.7.2012., 90. lpp.

(2)

  OV C 391, 18.12.2012., 127. lpp.

(3)

  OV C 192, 30.6.2012., 7. lpp.

(4)

  OV C 67, 20.2.2016., 13. lpp.

(5)

  Pieņemtie teksti, 12.3.2014., P8_TA(2014)0212.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika