Procedură : 2012/0011(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0139/2016

Texte depuse :

A8-0139/2016

Dezbateri :

Voturi :

PV 14/04/2016 - 7.1
CRE 14/04/2016 - 7.1
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0125

RECOMANDARE PENTRU A DOUA LECTURĂ     ***II
PDF 515kWORD 99k
12.4.2016
PE 580.501v03-00 A8-0139/2016

referitoare la poziția Consiliului în primă lectură în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal

și libera circulație a acestor date, și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)

(05419/1/2016 – C8-0140/2016 – 2012/0011(COD))

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

Raportor: Jan Philipp Albrecht

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la poziția Consiliului în primă lectură în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)

(05419/1/2016 – C8-0140/2016 – 2012/0011(COD))

(Procedura legislativă ordinară: a doua lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere poziția Consiliului în primă lectură (05419/1/2016 – C8‑0140/2016),

–   având în vedere avizele motivate prezentate de către Camera Reprezentanților din Belgia, Bundesrat-ul Germaniei, Senatul Franței, Camera deputaților din Italia și Parlamentul Suediei în cadrul Protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității, în care se susține că proiectul de act legislativ nu respectă principiul subsidiarității,

–   având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 23 mai 2012(1),

–   având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 10 octombrie 2012(2),

–  având în vedere avizele Autorității Europene pentru Protecția Datelor din 7 martie 2012(3) și 19 noiembrie 2015(4),

–  având în vedere avizul Comisiei (COM(2016)0214),

–  având în vedere poziția sa în primă lectură(5) referitoare la propunerea Comisiei prezentată Parlamentului și Consiliului (COM(2012)0011),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (7) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 76 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere recomandarea pentru a doua lectură a Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-0139/2016),

1.  aprobă poziția Consiliului în primă lectură;

2.  constată că actul este adoptat în conformitate cu poziția Consiliului;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a semna actul împreună cu Președintele Consiliului, în conformitate cu articolul 297 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

4.  încredințează Secretarului General sarcina de a semna actul, după ce s-a verificat îndeplinirea corespunzătoare a tuturor procedurilor, și de a asigura, în acord cu Secretarul General al Consiliului, publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

5.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale, poziția Parlamentului.

PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE ÎN FOND

Titlu

Protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (Regulament general privind protecția datelor)

Referințe

05419/1/2016 – C8-0140/2016 – 2012/0011(COD)

Data primei lecturi a PE

12.3.2014 T7-0212/2014

Propunerea Comisiei

COM(2012)0011 - C7-0025/2012

Data anunțului în plen al primirii poziției Consiliului în primă lectură

11.4.2016

Comisie competentă în fond

Data anunțului în plen

LIBE

11.4.2016

 

 

 

Raportori

Data numirii

Jan Philipp Albrecht

12.4.2012

 

 

 

Examinare în comisie

17.12.2015

11.4.2016

12.4.2016

 

Data adoptării

12.4.2016

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

50

3

1

Membri titulari prezenți la votul final

Jan Philipp Albrecht, Heinz K. Becker, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Iliana Iotova, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Barbara Matera, Roberta Metsola, Claude Moraes, Alessandra Mussolini, József Nagy, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Udo Voigt, Beatrix von Storch, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Membri supleanți prezenți la votul final

Marina Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos, Daniel Dalton, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Morten Helveg Petersen, Petri Sarvamaa

Data depunerii

12.4.2016

VOTUL FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

50

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Morten Helveg Petersen, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld

ECR

Daniel Dalton, Jussi Halla-aho, Timothy Kirkhope, Monica Macovei, Helga Stevens, Branislav Škripek

GUE/NGL

Marina Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

NI

Udo Voigt

PPE

Heinz K. Becker, Michał Boni, Rachida Dati, Frank Engel, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Barbara Matera, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Petri Sarvamaa, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Iliana Iotova, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Verts/ALE

Jan Philipp Albrecht, Judith Sargentini, Bodil Valero

3

-

EFDD

Kristina Winberg, Beatrix von Storch

ENF

Harald Vilimsky

1

0

ENF

Lorenzo Fontana

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

(1)

  JO C 229, 31.7.2012, p. 90.

(2)

  JO C 391, 18.12.2012, p. 127.

(3)

  JO C 192, 30.6.2012, p. 7.

(4)

  JO C 67, 20.2.2016, p. 13.

(5)

  Texte adoptate la 12.3.2014, P8_TA(2014)0212.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate