Postopek : 2012/0011(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0139/2016

Predložena besedila :

A8-0139/2016

Razprave :

Glasovanja :

PV 14/04/2016 - 7.1
CRE 14/04/2016 - 7.1
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2016)0125

PRIPOROČILO ZA DRUGO OBRAVNAVO     ***II
PDF 581kWORD 96k
12.4.2016
PE 580.501v03-00 A8-0139/2016

o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov

ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (splošna uredba o varstvu podatkov)

(05419/1/2016 – C8-0140/2016 – 2012/0011(COD))

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

Poročevalec: Jan Philipp Albrecht

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (splošna uredba o varstvu podatkov)

(05419/1/2016 – C8-0140/2016 – 2012/0011(COD))

(Redni zakonodajni postopek: druga obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju stališča Sveta v prvi obravnavi (05419/1/2016 – C8-0140/2016),

–   ob upoštevanju obrazloženih mnenj, ki so jih v okviru Protokola (št. 2) o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti predložili belgijska predstavniška zbornica, nemški bundesrat, francoski senat, italijanska poslanska zbornica in švedski parlament, v katerih zatrjujejo, da osnutek zakonodajnega predloga ni v skladu z načelom subsidiarnosti,

–   ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 23. maja 2012(1),

–   ob upoštevanju mnenja Odbora regij z dne 10. oktobra 2012(2),

–  ob upoštevanju mnenj Evropskega nadzornika za varstvo podatkov z dne 7. marca 2012(3) in 19. novembra 2015(4),

–  ob upoštevanju mnenja Komisije (COM(2016)0214),

–  ob upoštevanju svojega stališča v prvi obravnavi(5) o predlogu Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2012)0011),

–  ob upoštevanju člena 294(7) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju člena 76 Poslovnika,

–  ob upoštevanju priporočila za drugo obravnavo Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A8-0139/2016)

1.  odobri stališče Sveta v prvi obravnavi;

2.  ugotavlja, da je akt sprejet v skladu s stališčem Sveta;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj skupaj s predsednikom Sveta podpiše akt na podlagi člena 297(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije;

4.  naroči svojemu generalnemu sekretarju, naj potem ko je bilo preverjeno, da so bili vsi postopki pravilno zaključeni, podpiše akt in ga v soglasju z generalnim sekretarjem Sveta da objaviti v Uradnem listu Evropske unije;

5.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Varstvo posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in prosti pretok takih podatkov (splošna uredba o varstvu podatkov)

Referenčni dokumenti

05419/1/2016 – C8-0140/2016 – 2012/0011(COD)

Datum 1. obravnave EP – št. P

12.3.2014                     T7-0212/2014

Predlog Komisije

COM(2012)0011 - C7-0025/2012

Datum razglasitve prejetja stališča Sveta iz prve obravnave na zasedanju

11.4.2016

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

LIBE

11.4.2016

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Jan Philipp Albrecht

12.4.2012

 

 

 

Obravnava v odboru

17.12.2015

11.4.2016

12.4.2016

 

Datum sprejetja

12.4.2016

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

50

3

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Jan Philipp Albrecht, Heinz K. Becker, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Marija Gabriel (Mariya Gabriel), Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hjusmenova (Filiz Hyusmenova), Sophia in ‘t Veld, Ilijana Jotova (Iliana Iotova), Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Barbara Matera, Roberta Metsola, Claude Moraes, Alessandra Mussolini, József Nagy, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Udo Voigt, Beatrix von Storch, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Marina Albiol Guzmán, Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos), Daniel Dalton, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Morten Helveg Petersen, Petri Sarvamaa

Datum predložitve

12.4.2016

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

50

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Morten Helveg Petersen, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld

ECR

Daniel Dalton, Jussi Halla-aho, Timothy Kirkhope, Monica Macovei, Helga Stevens, Branislav Škripek

GUE/NGL

Marina Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

NI

Udo Voigt

PPE

Heinz K. Becker, Michał Boni, Rachida Dati, Frank Engel, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Barbara Matera, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Petri Sarvamaa, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Iliana Iotova, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Verts/ALE

Jan Philipp Albrecht, Judith Sargentini, Bodil Valero

3

-

EFDD

Kristina Winberg, Beatrix von Storch

ENF

Harald Vilimsky

1

0

ENF

Lorenzo Fontana

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

(1)

  UL C 229, 31.7.2012, str. 90.

(2)

  UL C 391, 18.12.2012, str. 127.

(3)

  UL C 192, 30.6.2012, str. 7.

(4)

  UL C 67, 22.2.2016, str. 13.

(5)

  Sprejeta besedila z dne 12.3.2014, P8_TA(2014)0212.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov