ПРЕПОРЪКА относно проекта на решение на Съвета за сключване от името на Европейския съюз на Споразумението за партньорство в областта на устойчивото рибарство между Европейския съюз и Република Либерия и на протокола за неговото прилагане

21.4.2016 - (13015/2015 – C8-0402/2015 – 2015/0224(NLE)) - ***

Комисия по рибно стопанство
Докладчик: Ярослав Валенса

Процедура : 2015/0224(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A8-0142/2016
Внесени текстове :
A8-0142/2016
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно проекта на решение на Съвета за сключване от името на Европейския съюз на Споразумението за партньорство в областта на устойчивото рибарство между Европейския съюз и Република Либерия и на протокола за неговото прилагане

(13015/2015 – C8 0402/2015 – 2015/0224(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

–  като взе предвид проекторешението на Съвета (13015/2015),

–  като взе предвид проекта на Споразумение за партньорство в областта на устойчивото рибарство между Европейския съюз и Република Либерия (13014/2015),

–  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 43, член 218, параграф 6, втора алинея, буква а), както и с член 218, параграф 7 от Договора за функционирането на ЕС (C8-0402/2015),

–  като взе предвид член 99, параграф 1, първа и трета алинеи, член 99, параграф 2 и член 108, параграф 7 от своя правилник,

–  като взе предвид препоръката на комисията по рибно стопанство и становищата на комисията по развитие и на комисията по бюджети (A8-0142/2016),

1.  дава своето одобрение за сключването на споразумението и протокола към него;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки и на Република Либерия.

КРАТКА ОБОСНОВКА

През последните години Европейският съюз (ЕС) подписа редица спогодби за партньорство в областта на рибарството (СПОР) и протоколи с „трети държави“. Чрез СПОР ЕС предоставя финансова и техническа подкрепа в замяна на права за риболов на широк набор от рибни запаси в изключителната икономическа зона на държавата партньор. След реформата от 2014 г. на общата политика в областта на рибарството (ОПОР) тези споразумения се наричат споразумения за партньорство в областта на устойчивото рибарство (СПОУР).

Настоящото споразумение за партньорство в областта на устойчивото рибарство е първото, което трябва да бъде подписано между Европейския съюз и Република Либерия, която има брегова линия от 570 км по протежение на Атлантическия океан. Изключителната икономическа зона (ИИЗ) от 246 152 кв.км е дом на дънни и пелагични рибни ресурси, включително риба тон и подобни на нея видове.

Либерия и ЕС

Риболовните флоти на Европейския съюза в отдалечени води извършват улов на тропическа риба тон в Гвинейския залив от 50-те години на миналия век насам. Понастоящем те улавят около 10 % от техния общ улов от риба тон в Атлантическия океан, състоящ се основно от ивичест тунец (70 %), жълтопер тунец (албакор) (25 %) и големоок тон (5 %).

ЕС и Либерия си сътрудничат чрез многостранни споразумения, като например Конвенцията на Организацията на обединените нации по морско право от 10 декември 1982 г. (UNCLOS) или на Споразумението относно опазването и управлението на трансгранично преминаващите и далекомигриращите рибни запаси от 1995 г., както и посредством междуправителствени и регионални риболовни организации, като Международната комисия за опазване на рибата тон в Атлантическия океан (ICCAT). Освен това „Политика и стратегия за храните и земеделието на Либерия“ от 2008 г. приема подходящи елементи от най-добрите международни практики, предоставени в доброволния Кодекс за поведение за отговорно рибарство (ОПРФ) от 1995 г. на Организацията за прехрана и земеделие (ФАО) .

Компетентните органи на Либерия са в тясно сътрудничество с ЕС в борбата срещу незаконния, недеклариран и нерегулиран (ННН) риболов. Годините на гражданската война създадоха условия за незаконни риболовни дейности, при които чуждестранни кораби, извършващи улов на рибните запаси във водите на Либерия, доведоха както до източването на потенциални национални приходи от рибарите в Либерия, така и до отрицателно въздействие върху здравето на рибните запаси и морската екосистема.

Ето защо сключването на СПОУР с Либерия несъмнено би спомогнало за това ЕС да постигне целите си по отношение на борбата срещу ННН риболов и да популяризира целта на Общата политика в областта на рибарството (ОПОР) за устойчиво управление на дейностите в областта на рибарството и аквакултурите.

Рибарството в Либерия

Под ръководството на Министерството на земеделието, Бюрото по национално рибарство (БНР) носи цялостна отговорност за политиката в областта на рибарството и управлението на рибните ресурси в Либерия.

БНР се стреми към насърчаване на устойчиво управление и икономически жизнеспособните риболовни дейности, които водят до благоденствие за настоящото и бъдещите поколения. Новите регламенти в областта на рибарството бяха приети през 2010 г. и последвани от документа „Политика и стратегия в областта на рибарството и аквакултурите“[1], приет през 2014 г.: основната цел на политиката на Либерия в областта на рибарството е да се постигне устойчиво управление на рибните ресурси и екосистеми, а именно чрез:

•  възстановяване на капацитета за производство на рибна биомаса на равнищата на максималния устойчив добив;

•  насърчаване на международното сътрудничество за управление на общите запаси;

•  прилагане на механизми за ефективно наблюдение, контрол и надзор за предотвратяване на ННН риболов.

Следователно политиката на Либерия е в съответствие с целите на ЕС относно общата политика в областта на рибарството (ОПОР).

Секторът на рибарството допринася за 12 % брутен вътрешен продукт (БВП) на Либерия от селското стопанство и 3 % от общия БВП. Приходите на правителството от лицензионни такси, такси за регистрация на плавателни съдове, такси за инспекция, такси за наблюдение, такси за внос и износ, както и от глоби, възлязоха на 400 000 щатски долара през 2011 г. и рязко нараснаха до близо 6 милиона щатски долара в средата на 2013 г., благодарение на глобите, събрани от успешните наказателни преследвания на чуждестранни кораби, които извършват незаконен риболов в риболовните води на страната[2].

Повече от половината от населението на Либерия живее по крайбрежието и е зависимо за прехраната си изцяло или отчасти от риболова, като рибата осигурява приблизително 65 % от приема на животински протеини в страната. Въпреки своите рибни ресурси, Либерия все още внася по-евтини малки пелагични видове за местна консумация, докато в същото време изнася някои видове с висока стойност като например скариди. Данните за търговията не се считат за надеждни, което отчасти се дължи на слабите системи за мониторинг. Съществува обаче консенсус, че секторът на рибарството има потенциал да допринесе значително за развитието на Либерия.

Предварителна оценка на евентуалното бъдещо СПОУР между ЕС и Либерия

През 2013 г. Комисията изготви предварителна оценка на евентуално споразумение за партньорство в областта на устойчивото рибарство (СПОУР) с Либерия[3]. В доклада за оценка бе направен изводът, че секторът за улов на риба тон на ЕС проявява силен интерес към риболова в Либерия и че СПОУР с Либерия ще съдейства за по-засилено наблюдение, контрол и надзор и ще допринесе за по-добро управление на рибарството в региона.

Той също така прави ключови констатации, като например:

•  Ключовата дългосрочна нужда от евентуално СПОР /протокол, който се споделя от ЕС и Либерия е устойчивостта на улова в региона на местни и мигриращи през водите на Либерия видове.

•  Между двата варианта, разгледани в оценката, беше счетено, че вариант 1 (да сключи СПОУР и протокол) е за предпочитане пред вариант 2 на споразумение за достъп до водите на Либерия без финансови средства (предоставен чрез протокол).

•  Въпреки че съществуват някои рискове, свързани с оптимизирането на ресурсите, предоставени от средствата на ЕС при вариант 1, общите цели на СПОУР за устойчива експлоатация, поддържане и развитие на икономиката на Либерия, на ЕС и на съседните държави от АКТБ е по-малко вероятно да бъдат постигнати съгласно вариант 2 — ако няма СПОР /протокол.

•  Основното предимство на вариант 1 е, че едно такова споразумение и протокол, ще осигурят по-голяма предвидимост и сигурност по отношение на правата на плавателните съдове на ЕС и това би довело до засилена роля на ЕС в региона в подкрепа на сътрудничеството между плаващите под флаг на държави от ЕС съдове.

СПОУР между ЕС и Либерия и протокол за прилагането

След предварителната оценка, и след като бе упълномощена с мандата на Съвета от 20 юни 2014 г.[4] Европейската комисия проведе три кръга преговори[5] с правителството на Либерия с оглед на сключването на Първото споразумение за партньорство в областта на устойчивото рибарство и протокол за прилагането му между Европейския съюз и Република Либерия.

В резултат на тези преговори на 5 юни 2015 г. бяха парафирани ново споразумение и протокол. Става дума за споразумение за улов на риба тон и протокол към него, сключено за срок от 5 години, считано от датата на временното прилагане, подлежащо на подновяване с мълчаливо съгласие, което би могло допълнително да разшири мрежата на Съюза от споразумения за риболова на риба тон в Западна Африка.

Основната цел на протокола за прилагане е да се предоставят възможности за риболов на кораби на Съюза в риболовната зона на Либерия въз основа на най-добрите налични научни становища и съблюдавайки препоръките на Международната комисия за опазване на рибата тон в Атлантическия океан (ICCAT) и, когато това е целесъобразно, в рамките на наличните допълнителни рибни ресурси. Протоколът предвижда възможности за риболов в следните категории: 28 кораба с мрежи гъргър за улов на риба тон и 6 кораба с повърхностни парагади.

Протоколът предвижда финансово участие на ЕС в размер на 715 000 EUR за първата година, 650 000 EUR за втората, третата и четвъртата година и 585 000 EUR за петата година, изчислени въз основа на:

а) референтен тонаж от 6 500 тона, за който е определена сума, свързана с достъпа, в размер на 357 500 EUR за първата година, 325 000 EUR за втората, третата и четвъртата година и 292 500 EUR за петата година; както и

б) подкрепа за развитието на секторната политика на Република Либерия в областта на рибарството в размер на 357 500 EUR за първата година, 325 000 EUR за втората, третата и четвъртата година и 292 500 EUR за петата година. Тази подкрепа отговаря на целите на националната политика в областта на рибарството, и по-специално на нуждите на Република Либерия по отношение на подкрепа за научните изследвания, сектора на непромишления риболов, както и за наблюдението, контрола и надзора на риболова и борбата срещу незаконния риболов.

Позиция на докладчика

В светлината на гореизложеното докладчикът счита, че СПОУР с Либерия и протоколът за неговото прилагане, са в съответствие с целите на общата политика в областта на рибарството, с тези за устойчиво управление на дейностите в областта на рибарството и аквакултурите, както и че са от голяма взаимна полза и за двете страни.

То укрепва сътрудничеството между Съюза и Либерия, а в по-общ план и със Западна Африка, където се намират важни риболовни зони за улов на риба тон.

Споразумението насърчава рамка за партньорство, в която да се развива устойчива политика за рибарство и отговорно използване на риболовните ресурси в изключителната икономическа зона на Либерия.

То помага на Европейския съюз в неговата световна борба срещу ННН риболов чрез подобряване на наблюдението, контрола и надзора в сектора на рибарството на Либерия и в нейната изключителната икономическа зона.

Това е в интерес на двете страни, в съответствие със съответните мерки за опазване и управление и в рамките на наличните допълнителни рибни ресурси.

Следователно докладчикът препоръчва одобрението от Европейския парламент.

Той приветства факта, че по време на процеса на преговори бяха изслушани съответните заинтересовани страни, а научните препоръки бяха сериозно отчетени по редица технически въпроси.

Той е убеден, че положителният ефект на мерките за секторна подкрепа за местната икономика и крайбрежните общности ще бъде доказан в дългосрочен план и следователно трябва да стане обект на изчерпателна оценка от страна на Комисията при изтичането на протокола. На Парламента също трябва да бъде дадена възможност да наблюдава по-отблизо процеса на прилагане на многогодишната програма за секторна подкрепа.

Като цяло докладчикът изразява съжаление, че Европейският парламент има ограничена роля при приемането на спогодбите за партньорство в областта на устойчивото рибарство единствено чрез процедура за одобрение. Счита, че на Европейския парламент следва да бъде дадена по-активна роля и да получава незабавно изчерпателна информация на всички етапи от процедурите по отношение на СПОР или тяхното подновяване, с цел увеличаване на прозрачността и демократичната отчетност на протоколите.

17.3.2016

СТАНОВИЩЕ на комисията по развитие

на вниманието на комисията по рибно стопанство

относно проекта на решение на Съвета за сключване от името на Европейския съюз на Споразумението за партньорство в областта на устойчивото рибарство между Европейския съюз и Република Либерия и на протокола за неговото прилагане

(13015/2015 – C8-0402/2015 – 2015/0224(NLE))

Докладчик по становище: Мария Хойбух

КРАТКА ОБОСНОВКА

Това ново споразумение се отнася само за рибата тон. За обща сума в размер на 3,25 милиона евро в продължение на пет години плавателните съдове на ЕС могат да извършват улов на 6 500 тона риба тон годишно. Финансовата вноска се разделя поравно между сумата за достъп до рибните ресурси и сумата за подкрепа на секторната политика на Либерия в областта на рибарството. Включени са също така и други елементи от реформата, като например клаузата за изключителни права, клаузата за правата на човека и принципът, гласящ, че никоя друга нация, осъществяваща риболов в далечни води, не следва да получава по-благоприятни условия от ЕС.

Що се отнася до прозрачността, в споразумението е включен основен елемент за насърчаване на устойчивото рибарство – разпоредба, която е подобна (макар не толкова подробна) на разпоредбата, съдържаща се в последното споразумение с Мавритания, която изисква публикуването на всички (публични или частни) споразумения, които разрешават достъп на плавателни съдове, плаващи под чуждо знаме, до либерийски води. В продължение на няколко години Либерия публикува списъци с лицензираните плавателни съдове. Необходимо е да се обърне внимание на това да се гарантира изчерпателността и надеждността на въпросната информация. В период, когато Инициативата за прозрачност в областта на рибарството тъкмо е в процес на стартиране, тези разпоредби относно прозрачността са горещо приветствани.

В Либерия приносът на дребномащабния риболов за продоволствената сигурност има жизненоважно значение, но е ограничен от липсата на инфраструктури: Либерия е нетен вносител на риба за вътрешно потребление, особено на малки пелагични видове. Секторната подкрепа на ЕС следва да третира този въпрос като приоритет, включително подкрепата за разработвания понастоящем от Либерия план за управление, основано на участието, за малките пелагични видове.

Заинтересованите страни от Либерия не бяха консултирани по време на изготвянето на оценката преди преговорите и това трябва да се коригира в бъдеще.

******

Комисията по развитие приканва водещата комисия по рибно стопанство да препоръча на Парламента да даде своето одобрение за проекта на решение на Съвета за сключване от името на Европейския съюз на Споразумението за партньорство в областта на устойчивото рибарство между Европейския съюз и Република Либерия и на протокола за неговото прилагане.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

15.3.2016

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

19

1

4

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Louis Aliot, Nicolas Bay, Ignazio Corrao, Doru-Claudian Frunzulică, Nathan Gill, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Linda McAvan, Norbert Neuser, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Lola Sánchez Caldentey, Elly Schlein, Pedro Silva Pereira, Eleni Theocharous, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Juan Fernando López Aguilar, Louis-Joseph Manscour, Paul Rübig, Jan Zahradil, Joachim Zeller

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Michèle Rivasi, Estefanía Torres Martínez

17.3.2016

СТАНОВИЩЕ на комисията по бюджети

на вниманието на комисията по рибно стопанство

относно проекта за решение на Съвета относно сключването, от името на Европейския съюз, на Споразумение за партньорство в областта на устойчивото рибарство между Европейския съюз и Република Либерия и протокола за прилагане към него

(13015/2015 – C8-0402/2015 – 2015/0224(NLE))

Докладчик по становище: Зигфрид Мурешан

КРАТКА ОБОСНОВКА

Въз основа на съответните указания за водене на преговори Комисията проведе преговори с правителството на Либерия с оглед на сключване на ново Споразумение за партньорство в областта на устойчивото рибарство между Европейския съюз и Либерия и протокол за прилагането му. В резултат на тези преговори на 5 юни 2015 г. бяха парафирани ново споразумение и протокол.

Новото споразумение ще предостави рамка, в която се отчитат приоритетите на реформираната обща политика в областта на рибарството и на нейното външно измерение, с оглед на установяване на стратегическо партньорство между Европейския съюз и Либерия. В Споразумението се предвижда създаването на съвместен комитет, който да отговаря за наблюдението на изпълнението, тълкуването и прилагането на Споразумението. Освен това съвместният комитет може да одобрява някои корекции в протокола.

Новият протокол ще осигури рамка за риболовните дейности на европейския флот в риболовната зона на Либерия и ще позволи на европейските корабособственици да подават заявления за разрешения за риболов, даващи им възможност да извършват риболов в тази зона. Освен това новият протокол укрепва сътрудничеството между ЕС и Република Либерия с цел насърчаване на развитието на устойчива политика в областта на рибарството. В него се предвижда по-специално наблюдение на корабите чрез VMS и съобщаване на данните за улова по електронен път. Подкрепата за сектора на рибарството в рамките на протокола ще подпомогне Република Либерия по отношение на националната ѝ стратегия в областта на рибарството, в т.ч. борбата срещу незаконния, недекларирания и нерегулирания (ННН) риболов.

Протоколът обхваща период от пет години, считано от датата на временното прилагане, т.е. от датата на подписването му, за да не се забавя началото на риболовните операции.

Годишното финансово участие се определя на:

•715 000 EUR за първата година,

•650 000 EUR за втората, третата и четвъртата година, и

•585 000 EUR за петата година, на базата на:

а) референтен тонаж от 6 500 тона, за който е определена сума, свързана с достъпа, в размер на 357 500 EUR за първата година, 325 000 EUR за втората, третата и четвъртата година и 292 500 EUR за петата година; и

б) подкрепа за развитието на секторната политика на Република Либерия в областта на рибарството в размер на 357 500 EUR за първата година, 325 000 EUR за втората, третата и четвъртата година и 292 500 EUR за петата година. Тази подкрепа отговаря на целите на националната политика в областта на рибарството, и по-специално на нуждите на Република Либерия по отношение на подкрепата за научните изследвания, сектора на непромишления риболов, както и за наблюдението, контрола и надзора на риболова и борбата срещу незаконния риболов.

******

Комисията по бюджети приканва водещата комисия по рибно стопанство да препоръча Парламентът да даде своето одобрение за проекта на решение на Съвета за сключване на Споразумение за партньорство в областта на устойчивото рибарство между Европейския съюз и Република Либерия и протокола за прилагане към него.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

16.3.2016

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

26

2

3

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Urmas Paet, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Indrek Tarand, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Marco Zanni, Auke Zijlstra, Stanisław Żółtek

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Anneli Jäätteenmäki, Nils Torvalds, Marco Valli

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

19.4.2016

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

21

2

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Richard Corbett, Diane Dodds, Linnéa Engström, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Izaskun Bilbao Barandica, Anja Hazekamp, Lidia Senra Rodríguez

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Laura Ferrara