HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af en partnerskabsaftale om bæredygtigt fiskeri mellem Den Europæiske Union og Republikken Liberia og den tilhørende gennemførelsesprotokol

21.4.2016 - (13015/2015 – C8-0402/2015 – 2015/0224(NLE)) - ***

Fiskeriudvalget
Ordfører: Jarosław Wałęsa

Procedure : 2015/0224(NLE)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A8-0142/2016
Indgivne tekster :
A8-0142/2016
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af en partnerskabsaftale om bæredygtigt fiskeri mellem Den Europæiske Union og Republikken Liberia og den tilhørende gennemførelsesprotokol

(13015/2015 – C8-0402/2015 – 2015/0224(NLE))

(Godkendelse)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til udkast til Rådets afgørelse (13015/2015),

–  der henviser til udkast til partnerskabsaftale om bæredygtigt fiskeri mellem Den Europæiske Union og Republikken Liberia og den tilhørende gennemførelsesprotokol (13014/2015),

–  der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 43, artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a), og artikel 218, stk. 7, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (C8-0402/2015),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 99, stk. 1, første og tredje afsnit, artikel 99, stk. 2, og artikel 108, stk. 7,

–  der henviser til henstilling fra Fiskeriudvalget og udtalelser fra Udviklingsudvalget og fra Budgetudvalget (A8-0142/2016),

1.  godkender udkastet til Rådets afgørelse og den tilhørende gennemførelsesprotokol;

2.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes og Republikken Liberias regeringer og parlamenter.

KORT BEGRUNDELSE

Den Europæiske Union (EU) har i de senere år undertegnet en række fiskeripartnerskabsaftaler (FPA'er) og fiskeriprotokoller med "tredjelande". Gennem fiskeripartnerskabsaftalerne giver EU finansiel og teknisk bistand til gengæld for fiskerirettigheder til en lang række fiskebestande i partnerlandets eksklusive økonomiske zone. Siden reformen af den fælles fiskeripolitik i 2014 benævnes disse aftaler "partnerskabsaftaler om bæredygtigt fiskeri".

Denne partnerskabsaftale om bæredygtigt fiskeri er den første, som indgås mellem Den Europæiske Union og Republikken Liberia, der har en 570 km lang kystlinje langs Atlanterhavet. I den eksklusive økonomiske zone, som omfatter at areal på 246 152 km², lever der demersale og pelagiske fiskearter, herunder tun og tunlignende arter.

Liberia og EU

Den Europæiske Unions fjernfiskerflåder har fisket efter tropisk tun i Guineabugten siden 1950'erne. De fanger aktuelt omkring 10 % af deres samlede fangst af tun, som hovedsageligt består af bugstribet bonit (70 %), gulfinnet tun (25 %) og storøjet tun (5 %), i Atlanterhavet.

EU og Liberia samarbejder gennem multilaterale aftaler, eksempelvis De Forenede Nationers havretskonvention af 10. december 1982 (UNCLOS) eller aftalen om bevarelse og forvaltning af fælles fiskebestande og stærkt vandrende fiskearter af 1995, samt gennem mellemstatslige og regionale fiskeriorganisationer som f.eks. Den Internationale Kommission for Bevarelse af Tunfiskebestanden i Atlanterhavet (ICCAT). Herudover inkorporerer Liberia i sin fødevare- og landbrugspolitik og -strategi fra 2008 egnede dele af den internationale bedste praksis som beskrevet i De Forenede Nationers Fødevare- og Landbrugsorganisations (FAO's) frivillige adfærdskodeks for ansvarligt fiskeri fra 1995.

De liberiske myndigheder arbejder tæt sammen med EU om at bekæmpe ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri (IUU-fiskeri). Årene med borgerkrig gjorde det muligt at drive ulovligt fiskeri, og fremmede fartøjer fiskede i liberisk farvand, hvilket førte til, at potentielle nationale indtægter gik tabt for liberiske fiskere, ligesom det havde negative følger for fiskebestandenes sundhedstilstand og havøkosystemet.

Indgåelsen af en partnerskabsaftale om bæredygtigt fiskeri med Liberia vil klart hjælpe EU med at nå sine mål med hensyn til bekæmpelse af IUU-fiskeri og med at udbrede den fælles fiskeripolitiks målsætning om bæredygtig forvaltning af fiskeri- og akvakulturaktiviteter.

Fiskeriet i Liberia

Under landbrugsministeriets ledelse har "Bureau of National Fisheries" (BNF) (det nationale fiskerikontor) det overordnede ansvar for fiskeripolitikken og forvaltningen af fiskeressourcerne i Liberia.

BNF sigter mod at fremme fiskeri, der forvaltes bæredygtigt og er økonomisk rentabelt, og som skaber velstand for den nulevende og for kommende generationer. I 2010 blev der vedtaget nye fiskeriforordninger, som i 2014 fulgtes op af et strategidokument for fiskeri- og akvakulturpolitikken[1]. Det overordnede mål for Liberias fiskeripolitik er at opnå en bæredygtig forvaltning af fiskeressourcer og økosystemer, navnlig gennem:

·genopretning af fiskebestandens biomassekapacitet med henblik på at producere et så højt bæredygtigt udbytte som muligt

·fremme af internationalt samarbejde om forvaltningen af fælles bestande

·iværksættelse af effektive tilsyns-, kontrol- og overvågningsmekanismer for at forhindre IUU-fiskeri.

Det ligger derfor på linje med målsætningerne i EU's fælles fiskeripolitik.

Fiskerisektoren bidrager med cirka 12 % af Liberias landbrugs-BNP og 3 % af dets samlede BNP. Regeringens indtægter fra licensafgifter, fartøjsregistreringsafgifter, inspektionsgebyrer, kontrolgebyrer, import- og eksportafgifter og bøder beløb sig i 2011 til 400 000 USD og steg kraftigt til næsten 6,0 mio. USD medio 2013 på grund af de bøder, som kom ind efter vellykkede retsforfølgelser af fremmede fartøjer, som fiskede ulovligt i fiskerivandene[2].

Det anslås, at over halvdelen af befolkningen bor langs kysten og er helt eller delvist afhængig af fiskeri som livsgrundlag, og fisk udgør skønsvis 65 % af indtaget af animalske proteiner i landet. Til trods for sine rige fiskeressourcer importerer Liberia alligevel billigere små pelagiske arter til lokalt forbrug, mens der eksporteres mere værdifulde arter som rejer. Handelstallene anses ikke for at være pålidelige, hvilket til dels skyldes svage overvågningssystemer. Der er imidlertid konsensus om, at fiskerisektoren har potentiale til at yde et vigtigt bidrag til Liberias udvikling.

Forudgående evaluering af en mulig fremtidig partnerskabsaftale om bæredygtigt fiskeri mellem EU og Liberia

Kommissionen foretog i 2013 en forudgående evaluering af en mulig partnerskabsaftale om bæredygtigt fiskeri med Liberia[3]. Evalueringsrapporten konkluderede, at der er i EU's tunfiskerisektor er en kraftig interesse for at fiske i Liberia, og at en partnerskabsaftale om bæredygtigt fiskeri med Liberia ville medvirke til at styrke tilsyn, kontrol og overvågning og bidrage til forbedret forvaltning af fiskeriet i regionen.

Den indeholder også centrale konklusioner, eksempelvis følgende:

•  Det centrale langsigtede behov for en fiskeripartnerskabsaftale/en protokol, som er fælles for EU og Liberia, bunder i, at det fiskeri, der finder sted i regionen – såvel fiskeriet efter lokale bestande som bestande, der migrerer gennem liberiske farvande – er bæredygtigt.

•  Blandt de to muligheder, der overvejes i evalueringen, blev det vurderet, at mulighed 1 (indgåelse af en partnerskabsaftale om bæredygtigt fiskeri og en protokol) var at foretrække frem for mulighed 2, en aftale om adgang til liberiske farvande uden finansielle modydelser (gennem en protokol).

•  Skønt der er nogle risici med hensyn til at få valuta for pengene for den EU-støtte, der gives ved mulighed 1, er der mindre sandsynlighed for, at de overordnede mål med partnerskabsaftaler om bæredygtigt fiskeri – bæredygtig udnyttelse, støtte til og udvikling af Liberias og EU's økonomier og økonomien i AVS-nabolandene – vil kunne opnås ved mulighed 2, dvs. uden en fiskeripartnerskabsaftale/en protokol.

•  De primære fordele ved mulighed 1 er, at en partnerskabsaftale om bæredygtigt fiskeri/en protokol vil medføre større vished og sikkerhed for EU-fiskerfartøjernes rettigheder og styrke EU's rolle i regionen med hensyn til at fremme samarbejdet mellem EU-flagstater.

Partnerskabsaftalen om bæredygtigt fiskeri mellem EU og Liberia og den tilhørende gennemførelsesprotokol

På grundlag af den forudgående evaluering og bemyndiget ved Rådets mandat af 20. juni 2014[4] har Europa-Kommissionen afholdt tre forhandlingsrunder[5] med Liberias regering med henblik på at indgå den første partnerskabsaftale om bæredygtigt fiskeri med tilhørende gennemførelsesprotokol mellem Den Europæiske Union og Republikken Liberia.

Disse forhandlinger mundede ud i, at der den 5. juni 2015 blev paraferet en ny aftale og en tilhørende protokol. Det er en aftale om tun og en tilhørende protokol, som er indgået for fem år regnet fra datoen for den midlertidige anvendelse, og som derefter fornys stiltiende, der kan udvide EU's net af aftaler om fiskeri efter tun i Vestafrika yderligere.

Hovedformålet med gennemførelsesprotokollen er at skabe fiskerimuligheder for EU-fartøjerne i Liberias fiskeriområde på grundlag af den bedste tilgængelige videnskabelige rådgivning og under hensyntagen til henstillingerne fra Den Internationale Kommission for Bevarelse af Tunfiskebestanden i Atlanterhavet (i det følgende benævnt ICCAT) og, hvor det er relevant, inden for grænserne af det disponible overskud. I protokollen er der fastsat fiskerimuligheder for følgende kategorier: 28 notfartøjer til tunfiskeri og 6 langlinefartøjer med flydeline.

Den årlige finansielle modydelse fra EU beløber sig til 715 000 EUR for det første år, 650 000 EUR for det andet, tredje og fjerde år og 585 000 EUR for det femte år, baseret på:

a) en referencemængde på 6 500 ton til et beløb for adgang for det første år på 357 500 EUR, for det andet, tredje og fjerde år på 325 000 EUR og for det femte år på 292 500 EUR, og

b) støtte til udvikling af fiskerisektorpolitikken i Republikken Liberia til et beløb for det første år på 357 500 EUR, for det andet, tredje og fjerde år på 325 000 EUR og det femte år på 292 500 EUR. Denne støtte opfylder målene for Republikken Liberias nationale fiskeripolitik og især dens behov med hensyn til videnskabelige undersøgelser, ikkeindustrielt fiskeri, fiskeritilsyn, kontrol og overvågning samt bekæmpelse af ulovligt fiskeri.

Ordførerens holdning

På baggrund af ovenstående mener ordføreren, at partnerskabsaftalen om bæredygtigt fiskeri med Liberia og den tilhørende gennemførelsesprotokol er forenelige med målene i den fælles fiskeripolitik om bæredygtig forvaltning af fiskeri- og akvakulturaktiviteter, og at den er til stor gensidig gavn for begge parter.

Den styrker samarbejdet mellem EU og Liberia og, mere generelt, samarbejdet med Vestafrika, hvor der findes vigtige tunfiskeriområder.

Den fremmer en partnerskabsramme for udvikling af en politik for bæredygtigt fiskeri og ansvarlig udnyttelse af fiskeressourcerne i Liberias fiskerizone.

Den hjælper EU i dets overordnede bekæmpelse af IUU-fiskeri ved at fremme styrkede tilsyns-, kontrol- og overvågningsforanstaltninger i Liberias fiskerisektor og eksklusive økonomiske zone.

Dette er i begge parters interesse, stemmer overens med de relevante bevarelses- og forvaltningsforanstaltninger og ligger inden for grænserne af det disponible overskud.

Ordføreren anbefaler derfor, at Europa-Parlamentet godkender aftalen.

Han bifalder, at relevante interessenter er blevet hørt i løbet af forhandlingsprocessen, og at videnskabelig rådgivning vedrørende en række tekniske spørgsmål er blevet taget alvorligt.

Han er overbevist om, at sektorstøtteforanstaltningerne på langt sigt vil vise sig at få en positiv indflydelse på den lokale økonomi og kystsamfundene, og Kommissionen bør derfor ved udløbet af den nye protokol evaluere dette grundigt. Parlamentet bør også have lejlighed til at følge det flerårige sektorstøtteprogram tættere gennem hele gennemførelsesprocessen.

Generelt beklager ordføreren Europa-Parlamentets begrænsede rolle i vedtagelsen af de bæredygtige fiskeripartnerskabsaftaler, hvor det kun deltager i en godkendelsesprocedure. Han mener, at Europa-Parlamentet bør spille en mere aktiv rolle og orienteres straks og fuldstændigt på alle trin i procedurerne vedrørende fiskeripartnerskabsaftaler eller fornyelse heraf for at øge protokollernes gennemsigtighed og den demokratiske ansvarlighed i forbindelse hermed.

17.3.2016

UDTALELSE fra Udviklingsudvalget

til Fiskeriudvalget

om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af partnerskabsaftalen om bæredygtigt fiskeri mellem Den Europæiske Union og Republikken Liberia med tilhørende gennemførelsesprotokol

(13015/2015 – C8-0402/2015 – 2015/0224(NLE))

Ordfører: Maria Heubuch

KORT BEGRUNDELSE

Denne nye aftale vedrører kun tunfisk. For et samlet beløb på 3,25 mio. EUR over fem år kan EU-fiskerfartøjer fange 6 500 ton tunfisk pr. år. Den finansielle modydelse deles ligeligt mellem et beløb for adgang til fiskeressourcer og et beløb til støtte til Liberias sektorpolitik på fiskeriområdet. Der er også medtaget andre elementer fra reformen, som f.eks. en eneretsklausul, en menneskerettighedsklausul og princippet om, at ingen anden fjernfiskerination bør opnå gunstigere betingelser end EU.

Åbenhed er et centralt element i bestræbelserne på at fremme bæredygtigt fiskeri, og der er derfor medtaget en bestemmelse svarende til, men ikke helt så detaljeret som, bestemmelsen i den seneste aftale med Mauretanien, hvori det er fastslået, at enhver (offentlig eller privat) aftale, som giver fartøjer under fremmed flag adgang til liberisk farvand, skal offentliggøres. I adskillige år har Liberia offentliggjort lister over fartøjer med licenser. Det er vigtigt at sikre, at disse oplysninger er udtømmende og troværdige. På et tidspunkt, hvor initiativet om åbenhed i fiskerisektoren netop er ved at blive iværksat, er disse bestemmelser om åbenhed meget velkomne.

I Liberia yder det kystnære småfiskeri et vitalt bidrag til fødevaresikkerheden, selv om dette bidrag er af begrænset rækkevidde på grund af de manglende infrastrukturer: Liberia er nettoimportør af fisk til indenlandsk forbrug, navnlig små pelagiske fiskearter. I forbindelse med EU's sektorstøtte bør dette område prioriteres, bl.a. ved at yde støtte til den participatoriske forvaltningsplan for små pelagiske fiskearter, som Liberia er i færd med at udarbejde.

Liberiske interesseparter blev ikke hørt som led i udarbejdelsen af evalueringen forud for forhandlingerne, og dette bør der rettes op på i fremtiden.

******

Udviklingsudvalget opfordrer Fiskeriudvalget, som er korresponderende udvalg, til at henstille, at forslaget til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af partnerskabsaftalen om bæredygtigt fiskeri mellem Den Europæiske Union og Republikken Liberia med tilhørende gennemførelsesprotokol, godkendes.

RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNING I RÅDGIVENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

15.3.2016

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

19

1

4

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Louis Aliot, Nicolas Bay, Ignazio Corrao, Doru-Claudian Frunzulică, Nathan Gill, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Linda McAvan, Norbert Neuser, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Lola Sánchez Caldentey, Elly Schlein, Pedro Silva Pereira, Eleni Theocharous, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Juan Fernando López Aguilar, Louis-Joseph Manscour, Paul Rübig, Jan Zahradil, Joachim Zeller

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Michèle Rivasi, Estefanía Torres Martínez

17.3.2016

UDTALELSE fra Budgetudvalget

til Fiskeriudvalget

om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne

af en partnerskabsaftale om bæredygtigt fiskeri mellem Den Europæiske Union og Republikken Liberia og den tilhørende gennemførelsesprotokol

(13015/2015 – C8-0402/2015 – 2015/0224(NLE))

Ordfører for udtalelse: Siegfried Mureşan

KORT BEGRUNDELSE

På grundlag af de relevante forhandlingsdirektiver har Kommissionen ført forhandlinger med Liberias regering med henblik på at indgå en ny partnerskabsaftale om bæredygtigt fiskeri med tilhørende gennemførelsesprotokol mellem Den Europæiske Union og Liberia. Disse forhandlinger mundede ud i, at der den 5. juni 2015 blev paraferet en ny aftale og en protokol dertil.

Den nye aftale skal danne grundlag for et strategisk partnerskab om fiskeri mellem Den Europæiske Union og Liberia, som tager hensyn til prioriteterne i den fælles fiskeripolitik efter reformen og dennes eksterne dimension. Ved aftalen nedsættes der et blandet udvalg, der skal overvåge, at aftalen gennemføres, fortolkes og anvendes korrekt. Desuden kan den blandede komité godkende visse ændringer af protokollen.

Den nye protokol udgør en ramme for EU-flådens fiskeriaktiviteter i Liberias fiskerizone og giver redere fra EU mulighed for at søge om tilladelse til at fiske i denne zone. Desuden styrker den nye protokol samarbejdet mellem EU og Republikken Liberia med henblik på at fremme udviklingen af en bæredygtig fiskeripolitik. Den indeholder bl.a. bestemmelser om fartøjsovervågning ved hjælp af FOS og elektronisk indberetning af fangstdata. Den sektorstøtte, der kan ydes i henhold til protokollen, har til formål at bistå Republikken Liberia med gennemførelsen af landets fiskeristrategi, herunder bekæmpelsen af IUU-fiskeri.

Fiskeriprotokollen dækker en periode på fem år regnet fra datoen for den midlertidige anvendelse – det vil sige fra datoen for dens undertegnelse – for at fiskeriet kan komme i gang hurtigst muligt.

Den årlige finansielle modydelse er fastsat til:

• 715 000 EUR det første år

• 650 000 EUR det andet, tredje og fjerde år

• 585 000 EUR det femte år, baseret på:

a) en referencemængde på 6 500 ton til et beløb for adgang for det første år på 357 500 EUR, for det andet, tredje og fjerde år på 325 000 EUR og det femte år på 292 500 EUR, og

b) støtte til udvikling af fiskerisektorpolitikken i Republikken Liberia til et beløb for det første år på 357 500 EUR, for det andet, tredje og fjerde år på 325 000 EUR og det femte år på 292 500 EUR. Denne støtte opfylder målene for Republikken Liberias nationale fiskeripolitik hvad angår behovet for videnskabelige undersøgelser, ikke-industrielt fiskeri, fiskeritilsyn, kontrol og overvågning samt bekæmpelse af ulovligt fiskeri.

******

Budgetudvalget opfordrer Fiskeriudvalget, som er korresponderende udvalg, til at henstille, at Parlamentet godkender udkastet til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af en partnerskabsaftale om bæredygtigt fiskeri mellem Den Europæiske Union og Republikken Liberia og den tilhørende gennemførelsesprotokol.

RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNINGI RÅDGIVENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

16.3.2016

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

26

2

3

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Urmas Paet, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Indrek Tarand, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Marco Zanni, Auke Zijlstra, Stanisław Żółtek

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Anneli Jäätteenmäki, Nils Torvalds, Marco Valli

RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNINGI KORRESPONDERENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

19.4.2016

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

21

2

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Richard Corbett, Diane Dodds, Linnéa Engström, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Izaskun Bilbao Barandica, Anja Hazekamp, Lidia Senra Rodríguez

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Laura Ferrara