ΣΥΣΤΑΣΗ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Συμφωνίας Σύμπραξης Βιώσιμης Αλιείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Λιβερίας και του πρωτοκόλλου εφαρμογής της

21.4.2016 - (13015/2015 – C8-0402/2015 – 2015/0224(NLE)) - ***

Επιτροπή Αλιείας
Εισηγητής: Jarosław Wałęsa

Διαδικασία : 2015/0224(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A8-0142/2016
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A8-0142/2016
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Συμφωνίας Σύμπραξης Βιώσιμης Αλιείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Λιβερίας και του πρωτοκόλλου εφαρμογής της

(13015/2015 – C8 0402/2015 – 2015/0224(NLE))

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου(13015/2015),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο συμφωνίας σύμπραξης στον τομέα της βιώσιμης αλιείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Λιβερίας (13014/2015),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 43, το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α), και το άρθρο 218 παράγραφος 7 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0402/2015),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφος 1 πρώτο και τρίτο εδάφιο και την παράγραφο 2, το άρθρο 99 παράγραφος 2 καθώς και το άρθρο 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Αλιείας και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Ανάπτυξης και της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0142/2016),

1.  εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας και του πρωτοκόλλου·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Δημοκρατίας της Λιβερίας.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Τα τελευταία χρόνια, η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) έχει υπογράψει ορισμένες συμφωνίες αλιευτικής σύμπραξης (ΣΑΣ) και πρωτόκολλα με «τρίτες χώρες». Μέσω των ΣΑΣ, η ΕΕ παρέχει οικονομική και τεχνική στήριξη και λαμβάνει ως αντάλλαγμα αλιευτικά δικαιώματα για ένα μεγάλο εύρος ιχθυαποθεμάτων στην αποκλειστική οικονομική ζώνη (ΑΟΖ) της χώρας-εταίρου. Από το 2014, με τη μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ), οι συμφωνίες αυτές ονομάζονται συμφωνίες σύμπραξης στον τομέα της βιώσιμης αλιείας (ΣΣΒΑ).

Η εν λόγω συμφωνία σύμπραξης στον τομέα της βιώσιμης αλιείας είναι η πρώτη που υπογράφεται μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Λιβερίας, η οποία έχει ακτογραμμή μήκους 570 χλμ. στον Ατλαντικό Ωκεανό. Η ΑΟΖ έκτασης 246 152 χλμ.² αποτελεί ενδιαίτημα βενθικών και πελαγικών ειδών, συμπεριλαμβανομένων του τόννου και των θυννοειδών.

Η Λιβερία και η ΕΕ

Τα σκάφη του αλιευτικού στόλου ανοικτής θαλάσσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλιεύουν τροπικούς τόννους στον Κόλπο της Γουινέας από τη δεκαετία του 1950. Αυτή τη στιγμή αλιεύουν στον Ατλαντικό Ωκεανό περίπου το 10% των συνολικών τους αλιευμάτων τόννου, κυρίως παλαμίδες (70%), κιτρινόπτερους τόννους (25%) και μεγαλόφθαλμους τόννους (5%).

Η ΕΕ και η Λιβερία συνεργάζονται μέσω πολυμερών συμφωνιών, όπως η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας της 10ης Δεκεμβρίου 1982 (UNCLOS) ή η συμφωνία για τη διατήρηση και τη διαχείριση των αλληλοεπικαλυπτόμενων αποθεμάτων και των άκρως μεταναστευτικών αποθεμάτων υδρόβιων ζώων του 1995, και μέσω διακυβερνητικών και περιφερειακών οργανώσεων αλιείας, όπως η Διεθνής Επιτροπή για τη Διατήρηση των Θυννοειδών του Ατλαντικού (ICCAT). Επιπλέον, η πολιτική και στρατηγική για τα τρόφιμα και τη γεωργία της Λιβερίας του 2008 υιοθετεί κατάλληλα στοιχεία της διεθνούς βέλτιστης πρακτικής που περιλαμβάνεται στον προαιρετικό Κώδικα Δεοντολογίας για υπεύθυνη αλιεία (CCRF) του 1995, του Οργανισμού Επισιτισμού και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO).

Οι αρχές της Λιβερίας συνεργάζονται στενά με την ΕΕ για την καταπολέμηση της παράνομης, αδήλωτης και ανεξέλεγκτης αλιείας (ΠΑΑ). Τα χρόνια του εμφυλίου πολέμου δημιούργησαν συνθήκες κατάλληλες για δραστηριότητες παράνομης αλιείας, με ξένα σκάφη να αλιεύουν ιχθυαποθέματα στα ύδατα της Λιβερίας, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα τόσο την απομύζηση πιθανού εθνικού εισοδήματος από τους λιβεριανούς αλιείς όσο και αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία των αποθεμάτων και του θαλάσσιου οικοσυστήματος.

Κατά συνέπεια, η σύναψη μιας ΣΣΒΑ με τη Λιβερία θα βοηθούσε σαφώς την ΕΕ να επιτύχει τους στόχους της σχετικά με την καταπολέμηση της ΠΑΑ αλιείας και να επεκτείνει τον στόχο της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ) για βιώσιμη διαχείριση των δραστηριοτήτων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.

Αλιεία στη Λιβερία

Υπό την εποπτεία του Υπουργείου Γεωργίας, η Υπηρεσία Εθνικής Αλιείας (BNF) έχει τη συνολική ευθύνη για την αλιευτική πολιτική και τη διαχείριση των αλιευτικών πόρων στη Λιβερία.

Η BNF έχει στόχο την προώθηση της βιώσιμης διαχείρισης και την οικονομική βιωσιμότητα της αλιείας για την ευημερία της σημερινής και των μελλοντικών γενεών. Το 2010 εγκρίθηκαν νέοι κανονισμοί για την αλιεία και ακολούθησε ένα έγγραφο πολιτικής και στρατηγικής για την αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια [1]που εγκρίθηκε το 2014: ο κύριος στόχος της αλιευτικής πολιτικής της Λιβερίας είναι η επίτευξη βιώσιμης διαχείρισης των αλιευτικών πόρων και οικοσυστημάτων, ιδίως μέσω:

•  αποκατάστασης των δυνατοτήτων παραγωγής της βιομάζας ιχθύων σε επίπεδα μέγιστης βιώσιμης απόδοσης·

•  προώθησης της διεθνούς συνεργασίας για τη διαχείριση κοινών αποθεμάτων·

•  εφαρμογής αποτελεσματικών μηχανισμών παρακολούθησης, ελέγχου και εποπτείας (ΠΕΕ) προκειμένου να εμποδίζεται η ΠΑΑ αλιεία.

Συνάδει, επομένως, με τους στόχους της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ) της ΕΕ.

Ο τομέας της αλιείας στη Λιβερία αντιπροσωπεύει περίπου το 12% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕγχΠ) που προέρχεται από τη γεωργία και το 3% του συνολικού ΑΕγχΠ. Τα κρατικά έσοδα από τέλη αδείας, νηολόγησης σκάφους, επιθεώρησης, τέλη παρατηρητή, τέλη εισαγωγής και εξαγωγής και πρόστιμα ήταν συνολικά 400 000 δολάρια ΗΠΑ (USD) το 2011 και παρουσίασαν κατακόρυφη άνοδο έως τα 6 εκατομμύρια USD μέχρι τα μέσα του 2013, εξαιτίας των προστίμων που εισπράχθηκαν από τις διώξεις ξένων σκαφών που δραστηριοποιούνταν παράνομα σε ζώνη αλιείας[2].

Καθώς εκτιμάται ότι ο πληθυσμός σε ποσοστό πάνω από 50% κατοικεί κατά μήκος της ακτής και η διαβίωσή του εξαρτάται πλήρως ή μερικώς από την αλιεία, τα ψάρια παρέχουν περίπου το 65% της πρόσληψης ζωικών πρωτεϊνών στη χώρα. Παρά τους αλιευτικούς της πόρους, η Λιβερία εξακολουθεί να εισάγει φθηνότερα μικρά πελαγικά είδη για τοπική κατανάλωση, ενώ εξάγει ορισμένα είδη υψηλής αξίας όπως η γαρίδα. Τα στοιχεία για το εμπόριο δεν θεωρούνται αξιόπιστα, εν μέρει εξαιτίας χαλαρών συστημάτων παρακολούθησης. Υπάρχει ωστόσο συναίνεση όσον αφορά τη δυνατότητα του τομέα της αλιείας να συνεισφέρει σημαντικά στην ανάπτυξη της Λιβερίας.

Εκ των προτέρων αξιολόγηση ενδεχόμενης μελλοντικής ΣΣΒΑ μεταξύ ΕΕ-Λιβερίας.

Το 2013 η Επιτροπή πραγματοποίησε εκ των προτέρων αξιολόγηση ενδεχόμενης μελλοντικής συμφωνίας σύμπραξης στον τομέα της βιώσιμης αλιείας (ΣΣΒΑ) με τη Λιβερία[3]. Η έκθεση αξιολόγησης κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η αλιεία στη Λιβερία παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον για τον τομέα της αλιείας τόννου της ΕΕ και ότι μια ΣΣΒΑ με τη Λιβερία θα βοηθούσε στην ενίσχυση της παρακολούθησης, του ελέγχου και της εποπτείας, και θα συνέβαλε σε βελτιωμένη διακυβέρνηση όσον αφορά τον τομέα της αλιείας στην περιοχή.

Παρουσιάζει επίσης βασικά πορίσματα, όπως:

•  Τόσο η ΕΕ όσο και η Λιβερία χρειάζονται μακροπρόθεσμα μια ενδεχόμενη ΣΑΣ/Πρωτόκολλο, κυρίως για να διασφαλίσουν τη βιωσιμότητα της παραγωγής αλιευμάτων που είτε βρίσκονται στην περιοχή είτε μεταναστεύουν μέσω των υδάτων της Λιβερίας.

•  Μεταξύ των δύο επιλογών που εξετάστηκαν στην αξιολόγηση, η επιλογή 1 (σύναψη ΣΣΒΑ και Πρωτοκόλλου) θεωρήθηκε προτιμότερη από την επιλογή 2 που ήταν μια συμφωνία για πρόσβαση στα ύδατα της Λιβερίας χωρίς κονδύλια (εξασφάλιση μέσω πρωτοκόλλου).

•  Παρόλο που υπάρχουν ορισμένοι κίνδυνοι σε σχέση με την απόδοση των κονδυλίων της ΕΕ με την επιλογή 1, οι συνολικοί στόχοι της ΣΣΒΑ για βιώσιμη εκμετάλλευση, διατήρηση και ανάπτυξη της οικονομίας της Λιβερίας, της ΕΕ και των γειτονικών κρατών της ΑΚΕ θα ήταν λιγότερο πιθανό να επιτευχθούν με την επιλογή 2 - εάν δεν υπήρχε ΣΑΣ/Πρωτόκολλο.

•  Τα κύρια οφέλη της επιλογής 1 είναι ότι με ΣΣΒΑ και Πρωτόκολλο θα υπάρχει μεγαλύτερη βεβαιότητα και ασφάλεια των δικαιωμάτων για τα σκάφη της ΕΕ και ότι θα οδηγήσει σε έναν πιο ενισχυμένο ρόλο της ΕΕ στην περιοχή για τη στήριξη της συνεργασίας μεταξύ κρατών σημαίας που ανήκουν στην ΕΕ.

ΣΣΒΑ ΕΕ-Λιβερίας και πρωτόκολλο εφαρμογής

Κατόπιν της εκ των προτέρων αξιολόγησης και με εντολή του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2014[4], η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πραγματοποίησε τρεις γύρους διαπραγματεύσεων[5] με την κυβέρνηση της Λιβερίας με σκοπό τη σύναψη της πρώτης συμφωνίας σύμπραξης βιώσιμης αλιείας και του πρωτοκόλλου εφαρμογής της μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Λιβερίας.

Μετά το πέρας των εν λόγω διαπραγματεύσεων, στις 5 Ιουνίου 2015, μονογραφήθηκε νέα συμφωνία και το πρωτόκολλο αυτής. Πρόκειται για συμφωνία και πρωτόκολλο σχετικά με την αλιεία τόννου που συνήφθη για 5 έτη από την ημερομηνία προσωρινής εφαρμογής, που θα ανανεώνεται σιωπηρά και θα μπορούσε να επεκτείνει περαιτέρω το δίκτυο συμφωνιών της ΕΕ για την αλιεία του τόννου στη Δυτική Αφρική.

Κύριος στόχος του πρωτοκόλλου εφαρμογής είναι η παροχή αλιευτικών δυνατοτήτων για τα ενωσιακά σκάφη στην αλιευτική ζώνη της Λιβερίας, με βάση τις βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις και λαμβάνοντας υπόψη τις συστάσεις της Διεθνούς Επιτροπής για τη Διατήρηση των Θυννοειδών του Ατλαντικού (ICCAT), κατά περίπτωση εντός των ορίων του διαθέσιμου πλεονάσματος. Το πρωτόκολλο προβλέπει αλιευτικές δυνατότητες στις ακόλουθες κατηγορίες: 28 θυνναλιευτικά γρι-γρι και 6 παραγαδιάρικα επιφανείας.

Το πρωτόκολλο προβλέπει χρηματοδοτική συνεισφορά της ΕΕ ύψους 715 000 EUR για το πρώτο έτος, 650 000 EUR για το δεύτερο, το τρίτο και το τέταρτο έτος, και 585 000 EUR για το πέμπτο έτος, με βάση:

(α) βάρος αναφοράς 6 500 τόνους, για το οποίο ορίστηκε ποσό σχετικά με την πρόσβαση 357 500 EUR για το πρώτο έτος, 325 000 EUR για το δεύτερο, το τρίτο και το τέταρτο έτος, και 292 500 EUR για το πέμπτο έτος· και

(β) στήριξη για την ανάπτυξη της τομεακής αλιευτικής πολιτικής της Δημοκρατίας της Λιβερίας, ύψους 357 500 EUR για το πρώτο έτος, 325 000 EUR για το δεύτερο, το τρίτο και το τέταρτο έτος, και 292 500 EUR για το πέμπτο έτος. Η εν λόγω στήριξη ανταποκρίνεται στους στόχους της εθνικής πολιτικής στον τομέα της αλιείας και ιδίως στις ανάγκες της Δημοκρατίας της Λιβερίας όσον αφορά την επιστημονική έρευνα, την αλιεία μικρής κλίμακας, την παρακολούθηση, τον έλεγχο και την εποπτεία της αλιείας, καθώς και την καταπολέμηση της παράνομης αλιείας.

Η θέση του εισηγητή

Υπό το πρίσμα των ανωτέρω, ο εισηγητής θεωρεί ότι η σύναψη της ΣΣΒΑ και του πρωτοκόλλου εφαρμογής με τη Λιβερία είναι συνεπής με τους στόχους της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής, της βιώσιμης διαχείρισης των δραστηριοτήτων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας και ότι οδηγεί σε μεγάλο αμοιβαίο όφελος για αμφότερα τα μέρη.

Ενισχύει τη συνεργασία της Ένωσης με τη Λιβερία, και γενικότερα με τη Δυτική Αφρική όπου υπάρχουν σημαντικές ζώνες αλιείας τόννου.

Προωθεί ένα πλαίσιο εταιρικής σχέσης εντός του οποίου μπορεί να αναπτυχθεί μια βιώσιμη αλιευτική πολιτική και υπεύθυνη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων στην αλιευτική ζώνη της Λιβερίας.

Συνδράμει την Ευρωπαϊκή Ένωση στη συνολική της προσπάθεια για καταπολέμηση της ΠΑΑ αλιείας μέσω της ενίσχυσης της παρακολούθησης, του ελέγχου και της εποπτείας (MCS) του αλιευτικού τομέα και της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης της Λιβερίας.

Τούτο είναι προς το συμφέρον αμφότερων των συμβαλλόμενων μερών, σύμφωνα με τα συναφή μέτρα διατήρησης και διαχείρισης και εντός των ορίων του διαθέσιμου πλεονάσματος.

Ως εκ τούτου, ο εισηγητής συνιστά να δοθεί η έγκριση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια της διαδικασίας διαπραγμάτευσης εξέφρασαν τις απόψεις τους τα ενδιαφερόμενα μέρη και ακούστηκαν επιστημονικές συμβουλές που ελήφθησαν σοβαρά υπόψη σε μια σειρά από τεχνικά ζητήματα.

Είναι πεπεισμένος ότι θα αποδειχθεί μακροπρόθεσμα η θετική επίδραση των τομεακών μέτρων στήριξης για την τοπική οικονομία και τις παράκτιες κοινότητες και συνεπώς πρέπει να αξιολογηθεί προσεκτικά από την Επιτροπή κατά τη λήξη του πρωτοκόλλου. Στο Κοινοβούλιο θα πρέπει επίσης να δοθεί η ευκαιρία για στενότερη παρακολούθηση καθ' όλη τη διαδικασία υλοποίησης του πολυετούς τομεακού προγράμματος στήριξης.

Σε γενικές γραμμές, ο εισηγητής εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη σύναψη των συμφωνιών αλιευτικής σύμπραξης είναι περιορισμένος και αφορά μόνο τη διαδικασία έγκρισης. Θεωρεί ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να ασκεί πιο ενεργό ρόλο και να ενημερώνεται άμεσα και πλήρως σε όλα τα στάδια των διαδικασιών που αφορούν τις ΣΑΣ ή τις ανανεώσεις τους, προκειμένου να ενισχυθεί η διαφάνεια και η δημοκρατική λογοδοσία σχετικά με τα πρωτόκολλα.

17.3.2016

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Ανάπτυξης

προς την Επιτροπή Αλιείας

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμφωνίας σύμπραξης βιώσιμης αλιείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Λιβερίας, και του πρωτοκόλλου εφαρμογής της

(13015/2015 – C8-0402/2015 – 2015/0224(NLE))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Maria Heubuch

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Αυτή η νέα συμφωνία αφορά μόνον τον τόνο. Τα σκάφη της ΕΕ μπορούν να αλιεύουν 6.500 τόνους αλιευμάτων τόνου το χρόνο για ποσό ύψους 3,25 εκατομμύρια ευρώ συνολικά σε διάστημα πέντε ετών. Η χρηματική συνεισφορά θα μοιρασθεί εξίσου μεταξύ ποσού για την πρόσβαση στους αλιευτικούς πόρους και ενός ποσού για τη στήριξη της τομεακής αλιευτικής πολιτικής της Λιβερίας. Περιλαμβάνονται επίσης άλλα στοιχεία από τη μεταρρύθμιση, όπως η ρήτρα αποκλειστικότητας, μια ρήτρα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η αρχή βάσει της οποίας καμιά άλλη χώρα που η αλιεία της διεξάγεται σε μακρινά ύδατα δεν θα επωφεληθεί από ευνοϊκότερες της ΕΕ συνθήκες.

Όσον αφορά τη διαφάνεια, περιλαμβάνεται ένα σημαντικό στοιχείο για την προώθηση της βιώσιμης αλιείας, μια διάταξη παρόμοια, μολονότι όχι τόσο λεπτομερής, με εκείνη που περιέχεται στην τελευταία συμφωνία με την Μαυριτανία, βάσει της οποίας απαιτείται η δημοσίευση κάθε συμφωνίας (δημόσιας ή ιδιωτικής) που επιτρέπει σε σκάφη με ξένες σημαίες την πρόσβαση στα ύδατα της Λιβερίας. Επί σειρά ετών, η Λιβερία δημοσίευε καταλόγους με τα σκάφη που διαθέτουν άδεια. Πρέπει να δοθεί προσοχή ώστε να διασφαλιστεί ότι αυτή η πληροφορία είναι πλήρης και αξιόπιστη. Σε μια φάση που η Πρωτοβουλία Διαφάνειας της Αλιείας είναι ακόμη στα σπάργανα, αυτές οι διατάξεις για διαφάνεια είναι ευπρόσδεκτες.

Στην Λιβερία, η συμβολή της αλιείας μικρής κλίμακας στην επισιτιστική ασφάλεια έχει ζωτική σημασία αλλά είναι περιορισμένη λόγω έλλειψης υποδομών: Η Λιβερία είναι καθαρός εισαγωγέας ιχθύων για εγχώρια κατανάλωση, ιδίως μικρών πελαγικών ειδών. Η τομεακή στήριξη της ΕΕ θα πρέπει να επικεντρωθεί σε αυτήν την πτυχή κατά προτεραιότητα, συμπεριλαμβανομένης της στήριξης στο πρόγραμμα συμμετοχικής διαχείρισης για μικρά πελαγικά είδη που αναπτύσσεται από την Λιβερία.

Κατά την προετοιμασία της αξιολόγησης πριν από τις διαπραγματεύσεις δεν ζητήθηκε η γνώμη των ενδιαφερομένων μερών από την πλευρά της Λιβερίας, και αυτό θα πρέπει να διορθωθεί στο μέλλον.

******

Η Επιτροπή Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Αλιείας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συστήσει στο Κοινοβούλιο να δώσει τη συγκατάθεσή του στην πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμφωνίας σύμπραξης βιώσιμης αλιείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Λιβερίας, και του πρωτοκόλλου εφαρμογής της.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

15.3.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

19

1

4

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Louis Aliot, Nicolas Bay, Ignazio Corrao, Doru-Claudian Frunzulică, Nathan Gill, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Linda McAvan, Norbert Neuser, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Lola Sánchez Caldentey, Elly Schlein, Pedro Silva Pereira, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta, Ελένη Θεοχάρους

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Juan Fernando López Aguilar, Louis-Joseph Manscour, Paul Rübig, Jan Zahradil, Joachim Zeller

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Michèle Rivasi, Estefanía Torres Martínez

17.3.2016

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Προϋπολογισμών

προς την Επιτροπή Αλιείας

σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμφωνίας σύμπραξης βιώσιμης αλιείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Λιβερίας, καθώς και του πρωτοκόλλου εφαρμογής τη

(13015/2015 – C8-0402/2015 – 2015/0224(NLE))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Siegfried Mureşan

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Βάσει των σχετικών διαπραγματευτικών οδηγιών, η Επιτροπή διεξήγαγε διαπραγματεύσεις με την κυβέρνηση της Λιβερίας με σκοπό τη σύναψη νέας συμφωνίας σύμπραξης βιώσιμης αλιείας, μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Λιβερίας, και του πρωτοκόλλου εφαρμογής της. Μετά το πέρας των εν λόγω διαπραγματεύσεων, στις 5 Ιουνίου 2015, μονογραφήθηκε η νέα συμφωνία και το πρωτόκολλο αυτής.

Η νέα συμφωνία θα προβλέπει ένα πλαίσιο το οποίο λαμβάνει υπόψη τις προτεραιότητες της μεταρρυθμισμένης κοινής αλιευτικής πολιτικής και της εξωτερικής της διάστασης, με στόχο τη σύναψη στρατηγικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Λιβερίας. Η συμφωνία θεσπίζει μεικτή επιτροπή, που θα είναι υπεύθυνη για την παρακολούθηση της εκτέλεσης, της ερμηνείας και της εφαρμογής της συμφωνίας. Επιπλέον, η μεικτή επιτροπή μπορεί να εγκρίνει ορισμένες τροποποιήσεις του πρωτοκόλλου.

Το νέο πρωτόκολλο θα παρέχει το πλαίσιο για τις αλιευτικές δραστηριότητες του ευρωπαϊκού στόλου στην αλιευτική ζώνη της Λιβερίας και θα εξουσιοδοτεί τους ευρωπαίους πλοιοκτήτες να υποβάλλουν αιτήσεις χορήγησης αδειών αλιείας που θα τους επιτρέπουν να αλιεύουν στην εν λόγω ζώνη. Επιπρόσθετα, το νέο πρωτόκολλο ενισχύει τη συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και της Δημοκρατίας της Λιβερίας, με στόχο την προώθηση της ανάπτυξης μιας βιώσιμης αλιευτικής πολιτικής. Προβλέπει ειδικότερα την παρακολούθηση των σκαφών με VMS και την ηλεκτρονική διαβίβαση των δεδομένων σχετικά με τα αλιεύματα. Η τομεακή στήριξη που διατίθεται δυνάμει του πρωτοκόλλου θα συνδράμει τη Δημοκρατία της Λιβερίας όσον αφορά την εθνική στρατηγική της στον τομέα της αλιείας, συμπεριλαμβανομένης της καταπολέμησης της ΠΛΑ αλιείας.

Το νέο πρωτόκολλο καλύπτει περίοδο πέντε ετών από την ημερομηνία προσωρινής εφαρμογής – ήτοι από την ημερομηνία της υπογραφής του, προκειμένου να μην καθυστερήσει η έναρξη των αλιευτικών δραστηριοτήτων.

Η ετήσια χρηματική αντιπαροχή ανέρχεται σε:

•715 000 EUR για το πρώτο έτος,

•650 000 EUR για το δεύτερο, το τρίτο και το τέταρτο έτος, και

•585 000 EUR για το πέμπτο έτος, βάσει:

(α) βάρους αναφοράς 6 500 τόνων, για το οποίο ορίστηκε ποσό, συνδεδεμένο με την πρόσβαση, ύψους 357 500 EUR για το πρώτο έτος, 325 000 EUR για το δεύτερο, το τρίτο και το τέταρτο έτος, και 292 500 EUR για το πέμπτο έτος· και

(β) στήριξη για την ανάπτυξη της τομεακής αλιευτικής πολιτικής της Δημοκρατίας της Λιβερίας, ύψους 357 500 EUR για το πρώτο έτος, 325 000 EUR για το δεύτερο, το τρίτο και το τέταρτο έτος, και 292 500 EUR για το πέμπτο έτος. Η εν λόγω στήριξη ανταποκρίνεται στους στόχους της εθνικής πολιτικής στον τομέα της αλιείας και, ιδίως, στις ανάγκες της Δημοκρατίας της Λιβερίας όσον αφορά την επιστημονική έρευνα, την αλιεία μικρής κλίμακας, την παρακολούθηση, τον έλεγχο και την εποπτεία της αλιείας, καθώς και την καταπολέμηση της παράνομης αλιείας.

******

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών καλεί την Επιτροπή Αλιείας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συστήσει στο Κοινοβούλιο να εγκρίνει το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμφωνίας σύμπραξης βιώσιμης αλιείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Λιβερίας, καθώς και του πρωτοκόλλου εφαρμογής της.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

16.3.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

26

2

3

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jean Arthuis, Reimer Böge, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Urmas Paet, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Paul Tang, Indrek Tarand, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Marco Zanni, Auke Zijlstra, Stanisław Żółtek, Ελευθέριος Συναδινός, Λευτέρης Χριστοφόρου

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Anneli Jäätteenmäki, Nils Torvalds, Marco Valli

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

19.4.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

21

2

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Richard Corbett, Diane Dodds, Linnéa Engström, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Izaskun Bilbao Barandica, Anja Hazekamp, Lidia Senra Rodríguez

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Laura Ferrara