SUOSITUS esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Liberian tasavallan välisen kestävää kalastusta koskevan kumppanuussopimuksen ja sen täytäntöönpanopöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin puolesta

21.4.2016 - (13015/2015 – C8-0402/2015 – 2015/0224(NLE)) - ***

Kalatalousvaliokunta
Esittelijä: Jarosław Wałęsa

Menettely : 2015/0224(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A8-0142/2016
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A8-0142/2016
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Liberian tasavallan välisen kestävää kalastusta koskevan kumppanuussopimuksen ja sen täytäntöönpanopöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin puolesta

(13015/2015 – C8 0402/2015 – 2015/0224(NLE))

(Hyväksyntä)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon esityksen neuvoston päätökseksi (13015/2015),

–  ottaa huomioon luonnoksen Euroopan unionin ja Liberian tasavallan väliseksi kestävää kalastusta koskevaksi kumppanuussopimukseksi (13014/2015),

–  ottaa huomioon neuvoston Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 43 artiklan, 218 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan a alakohdan ja 218 artiklan 7 kohdan mukaisesti esittämän hyväksyntää koskevan pyynnön (C8-0402/2015),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 99 artiklan 1 kohdan ensimmäisen ja kolmannen alakohdan, 99 artiklan 2 kohdan sekä 108 artiklan 7 kohdan,

–  ottaa huomioon kalatalousvaliokunnan suosituksen sekä kehitysvaliokunnan ja budjettivaliokunnan lausunnot (A8-0142/2016),

1.  antaa hyväksyntänsä sopimuksen ja sen pöytäkirjan tekemiselle;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden ja Liberian tasavallan hallituksille ja parlamenteille.

LYHYET PERUSTELUT

EU on viime vuosina allekirjoittanut useita kalastuskumppanuussopimuksia ja pöytäkirjoja kolmansien maiden kanssa. Kalastuskumppanuussopimusten kautta EU tarjoaa taloudellista ja teknistä tukea vastineeksi kalastusoikeuksista, joita se saa moniin kalakantoihin kumppanimaan talousvyöhykkeellä. Vuonna 2014 tehdystä yhteisen kalastuspolitiikan uudistuksesta (YKP) lähtien näitä sopimuksia on kutsuttu kestävää kalastusta koskeviksi kumppanuussopimuksiksi.

Tämä kestävää kalastusta koskeva kumppanuussopimus on ensimmäinen, jonka EU ja Liberian tasavalta allekirjoittavat. Liberia sijaitsee Atlantin valtameren rannikolla, ja sen rantaviiva on 570 kilometrin pituinen. Maan talousvyöhyke on kooltaan 246 152 km², ja vyöhykkeellä elää pohjakalalajeja ja pelagisia kalalajeja sekä tonnikaloja ja tonnikalan kaltaisia lajeja.

Liberia ja EU

Trooppiset tonnikalalajit ovat olleet EU:n aavanmeren laivaston pyynnin kohteina Guineanlahdella 1950-luvulta lähtien. Laivaston tonnikalan kokonaispyynnistä nykyisin noin 10 prosenttia on peräisin Atlantin valtamerellä pyydetystä tonnikalasta, jonka saalis koostuu pääasiassa boniitista (70 prosenttia), keltaevätonnikalasta (25 prosenttia) ja isosilmätonnikalasta (5 prosenttia).

EU ja Liberia tekevät 10. joulukuuta 1982 tehdyn YK:n merioikeusyleissopimuksen (UNCLOS) ja vuonna 1995 tehdyn, hajallaan olevien kalakantojen ja laajasti vaeltavien kalakantojen säilyttämistä ja hoitoa koskevan sopimuksen kaltaisiin monenvälisiin sopimuksiin liittyvää yhteistyötä. Yhteistyötä tehdään myös kansainvälisissä hallitusten välisissä ja alueellisissa kalastusjärjestöissä, kuten Kansainvälisessä Atlantin tonnikalojen suojelukomissiossa (ICCAT). Lisäksi Liberian vuoden 2008 elintarvike- ja maatalouspolitiikkaan ja -strategiaan sisällytettiin asianmukaisia osia vuoden 1995 vapaaehtoisista FAO:n vastuullista kalastusta koskevista menettelyohjeista.

Liberian viranomaiset tekevät tiivistä yhteistyötä EU:n kanssa laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen (LIS-kalastus) torjumiseksi. Sisällissodan aikaiset vuodet mahdollistivat laittoman kalastustoiminnan. Ulkomaalaiset alukset hyödynsivät Liberian vesialueiden kalakantoja, minkä vuoksi liberialaisten kalastajien mahdolliset kansalliset tulot haihtuivat ilmaan ja kalakantojen terveydelle ja meren ekosysteemille aiheutettiin haittaa.

EU:n ja Liberian kestävää kalastusta koskeva kumppanuussopimus auttaisi siis selvästi EU:ta saavuttamaan tavoitteensa, jotka koskevat LIS-kalastuksen torjumista ja kalastus- ja vesiviljelytoiminnan kestävää hoitoa koskevan YKP:n tavoitteen levittämistä.

Kalastusala Liberiassa

Kansallisella kalastusvirastolla (BNF) on maatalousministeriön alaisuudessa yleinen vastuu kalastuspolitiikasta ja kalavarojen hoidosta Liberiassa.

BNF:n tavoitteena on edistää kestävästi hoidettua ja taloudellisesti kannattavaa kalastusta, joka luo hyvinvointia nykyisille ja tuleville sukupolville. Uudet kalastusasetukset hyväksyttiin vuonna 2010 ja sen jälkeen vuonna 2014 kalastusta ja vesiviljelyä koskeva politiikka- ja strategia-asiakirja[1]. Liberian kalastuspolitiikan päätavoitteena on saavuttaa kalavarojen ja ekosysteemien kestävä hoito erityisesti

•  palauttamalla kalan biomassan määrä kestävän enimmäistuoton mahdollistavia tasoja suuremmaksi

•  edistämällä yhteisten kantojen hoitoa koskevaa kansainvälistä yhteistyötä

•  panemalla täytäntöön tehokkaita seuranta-, valvonta- ja tarkkailumekanismeja LIS-kalastuksen estämiseksi.

Näin ollen se on yhdenmukainen EU:n yhteisen kalastuspolitiikan tavoitteiden kanssa.

Kalastusalan osuus Liberian maatalouden BKT:sta on noin 12 prosenttia ja koko BKT:sta kolme prosenttia. Vuonna 2011 hallitus sai lupamaksuista, alusten rekisteröintimaksuista, tarkastusmaksuista, tarkkailijamaksuista, tuonti- ja vientitulleista ja sakoista tuloja yhteensä 400 000 Yhdysvaltain dollaria. Tulot nousivat jyrkästi lähes 6 miljoonaan Yhdysvaltain dollariin vuoden 2013 puolivälissä, mikä johtui kalastusvesillä laittomasti pyytävien ulkomaalaisten alusten menestyksellisen syytteeseenpanon ansiosta kerätyistä sakoista[2].

Kala tarjoaa arviolta 65 prosenttia eläinproteiinin saannista Liberiassa. Arvioiden mukaan rannikolla asuu yli puolet maan väestöstä, jonka toimeentulo on riippuvaista tai osittain riippuvaista kalastuksesta. Kalavaroista huolimatta Liberia tuo yhä maahan halvempia pieniä pelagisia lajeja paikalliseen kulutukseen samalla, kun se vie joitakin arvoltaan korkeampia lajeja, kuten katkarapuja. Kauppalukuja ei pidetä luotettavina, mikä johtuu osittain heikoista seurantajärjestelmistä. Kalastusalan mahdollisuuksista myötävaikuttaa huomattavasti Liberian kehitykseen ollaan kuitenkin yhtä mieltä.

Tulevan mahdollisen EU:n ja Liberian välisen kestävää kalastusta koskevan kalastuskumppanuussopimuksen ennakkoarviointi

Komissio teki vuonna 2013 ennakkoarvioinnin EU:n ja Liberian välisestä kestävää kalastusta koskevasta kalastuskumppanuussopimuksesta[3]. Tässä arviointiraportissa todettiin, että EU:n tonnikalanpyyntiala on erittäin kiinnostunut kalastuksesta Liberian talousalueella ja että kestävää kalastusta koskeva kumppanuussopimus Liberian kanssa auttaisi seurannan, valvonnan ja tarkkailun vahvistamista sekä tukisi kalastuksen parempaa hallintoa alueella.

Siinä esitetään myös tärkeitä havaintoja, joiden mukaan

•  sekä EU:n että Liberian tärkein pitkän aikavälin tarve mahdollisessa kalastuskumppanuusspimuksessa/pöytäkirjassa on kalastaa kestävästi Liberian vesialueella pysytteleviä ja sen läpi vaeltavia kalakantoja

•  arvioinnissa tarkastelluissa kahdessa vaihtoehdossa vaihtoehtoa 1 (kestävää kalastusta koskevan kumppanuussopimuksen ja pöytäkirjan tekeminen) pidettiin parempana kuin vaihtoehtoa 2 (sopimus pääsystä Liberian vesille maksutta ja maksu pöytäkirjan kautta)

•  vaihtoehdossa 1 EU:n varoille saatavan vastineen suhteen on riskejä, mutta kestävää kalastusta koskevan kumppanuussopimuksen kestävää hyödyntämistä sekä Liberian, EU:n ja AKT-naapurimaiden talouden tukemista ja kehittämistä koskevia yleistavoitteita ei saavutettaisi yhtä todennäköisesti vaihtoehdossa 2 – jos kalastuskumppanuussopimusta/pöytäkirjaa ei olisi

•  vaihtoehdon 1 merkittävimmät edut ovat, että kestävää kalastusta koskeva kumppanuussopimus ja pöytäkirja toisivat EU:n aluksille varmemmat ja turvatummat oikeudet ja että tämä vaihtoehto vahvistaisi EU:n mahdollisuuksia tukea alueella EU-lippuvaltioiden yhteistyötä.

EU:n ja Liberian välinen kestävää kalastusta koskeva kumppanuussopimus ja täytäntöönpanopöytäkirja

Ennakkoarvioinnin jälkeen ja 20. kesäkuuta 2014 annetun neuvoston mandaatin[4] valtuuttamana komissio on käynyt kolme neuvottelukierrosta[5] Liberian hallituksen kanssa Euroopan unionin ja Liberian tasavallan välisen ensimmäisen kestävää kalastusta koskevan kumppanuussopimuksen ja sen täytäntöönpanopöytäkirjan tekemisestä.

Neuvottelujen tuloksena uusi sopimus ja pöytäkirja parafoitiin 5. kesäkuuta 2015. Kyseessä on tonnikalasopimus, joka on tehty yhdessä pöytäkirjan kanssa viideksi vuodeksi väliaikaisesta soveltamispäivästä lähtien, ja se voidaan uusia ilman eri toimenpiteitä. Näin voitaisiin laajentaa edelleen unionin tonnikalasopimusten verkostoa Länsi-Afrikassa.

Täytäntöönpanopöytäkirjan tärkein tavoite on tarjota unionin kalastusaluksille kalastusmahdollisuuksia Liberian kalastusalueella parhaiden käytettävissä olevien tieteellisten lausuntojen perusteella ja noudattaen Kansainvälisen Atlantin tonnikalojen suojelukomission (ICCAT) suosituksia, mahdollisuuksien mukaan käytettävissä olevan ylijäämän rajoissa. Pöytäkirjassa määrätään kalastusmahdollisuuksista seuraavissa luokissa: 28 nuottaa käyttävää tonnikala-alusta ja 6 pintasiima-alusta.

Pöytäkirjan tarjoama EU:n taloudellinen korvaus on 715 000 euroa ensimmäisenä vuonna, 650 000 euroa toisena, kolmantena ja neljäntenä vuonna sekä 585 000 euroa viidentenä vuonna, ja siihen sisältyy

a) vesille pääsystä maksettava korvaus, joka on 357 500 euroa ensimmäisenä vuonna, 325 000 euroa toisena, kolmantena ja neljäntenä vuonna sekä 292 500 euroa viidentenä vuonna ja joka vastaa 6 500 tonnin viitesaalismäärää ja

b) Liberian tasavallan alakohtaisen kalastuspolitiikan kehittämiseen myönnettävä tuki, joka on 357 500 euroa ensimmäisenä vuonna, 325 000 euroa toisena, kolmantena ja neljäntenä vuonna sekä 292 500 euroa viidentenä vuonna. Tämä tuki on kansallisen kalastuspolitiikan tavoitteiden mukaista ja vastaa erityisesti Liberian tasavallan tieteellistä tutkimusta, pienimuotoista kalastusta, kalastuksen seurantaa, valvontaa ja tarkkailua sekä laittoman kalastuksen torjuntaa koskeviin tarpeisiin.

Esittelijän kanta

Edellä esitetyn valossa esittelijä katsoo, että Liberian kanssa tehtävä kestävää kalastusta koskeva kumppanuussopimus ja sen täytäntöönpanopöytäkirja ovat johdonmukaisia yhteisen kalastuspolitiikan ja kalastus- ja vesiviljelytoiminnan kestävän hoidon tavoitteiden kanssa ja että ne hyödyttävät suuresti molempia osapuolia.

Ne vahvistavat EU:n ja Liberian ja yleisemmin Länsi-Afrikan välistä yhteistyötä. Tärkeät tonnikalanpyyntialueet sijaitsevat Länsi-Afrikassa.

Niillä luodaan kumppanuuspuitteet kestävän kalastuspolitiikan kehittämiselle ja kalavarojen vastuulliselle hyödyntämiselle Liberian kalastusalueella.

Niillä autetaan EU:ta sen maailmanlaajuisessa LIS-kalastuksen torjunnassa tukemalla Liberian kalastusalan ja talousvyöhykkeen tehokkaampaa seurantaa, valvontaa ja tarkkailua.

Tämä on kummankin sopimuspuolen edun mukaista ja vastaa asiaa koskevia säilyttämis- ja hoitotoimenpiteitä myös käytettävissä olevan ylijäämän rajoissa.

Esittelijä suosittaa siksi Euroopan parlamenttia antamaan hyväksyntänsä.

Esittelijä panee tyytyväisenä merkille, että asianmukaisia sidosryhmiä kuultiin neuvotteluprosessin aikana ja että tieteelliset neuvot otettiin vakavasti huomioon monissa teknisissä kysymyksissä.

Esittelijä on vakuuttunut, että paikallisen talouden ja rannikkoyhteisöjen tukemiseen kohdistetut alakohtaiset toimenpiteet osoittavat pitkällä aikavälillä myönteisen vaikutuksensa. Siksi komission olisi arvioitava ne perusteellisesti pöytäkirjan voimassaolon päätyttyä. Parlamentille olisi myös annettava mahdollisuus seurata tiiviimmin monivuotisen alakohtaisen tukiohjelman koko täytäntöönpanoprosessia.

Yleisesti ottaen esittelijä pitää valitettavana, että Euroopan parlamentilla on vain rajallinen asema kestävää kalastusta koskevien kumppanuussopimusten hyväksymisessä, koska se osallistuu vain hyväksyntämenettelyyn. Esittelijä katsoo, että Euroopan parlamentille olisi myönnettävä aktiivisempi asema ja sille olisi tiedotettava välittömästi ja täysimääräisesti kaikista kalastuskumppanuussopimuksia tai niiden uusimista koskevien menettelyjen vaiheista pöytäkirjojen avoimuuden ja demokraattisen vastuun lisäämiseksi.

17.3.2016

KEHITYSVALIOKUNNAN LAUSUNTO

kalatalousvaliokunnalle

esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Liberian tasavallan välisen kestävää kalastusta koskevan kumppanuussopimuksen ja sen täytäntöönpanopöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin puolesta

(13015/2015 – C8-0402/2015 – 2015/0224(NLE))

Valmistelija: Maria Heubuch

LYHYET PERUSTELUT

Tämä uusi sopimus koskee vain tonnikalaa. Vastineena viiden vuoden aikana maksetusta 3,25 miljoonasta eurosta EU:n alukset voivat pyytää 6 500 tonnia tonnikalaa vuodessa. Taloudellinen korvaus jaetaan tasan kalavarojen hyödyntämiseen tarkoitetun määrän ja Liberian alakohtaisen kalastuspolitiikan tukemiseen tarkoitetun määrän kesken. Kalastuspolitiikan uudistuksesta on sisällytetty myös muita tekijöitä, kuten yksioikeuslauseke, ihmisoikeuslauseke ja periaate, jonka mukaan mikään muu aavalla merellä kalastava valtio ei saa EU:ta parempia ehtoja.

Avoimuus on keskeinen tekijä kestävän kalastuksen edistämisessä, joten viimeisimpään Mauritaniaan kanssa tehtyyn sopimukseen sisältyvä määräys on kirjattu sopimukseen, vaikka ei yhtä yksityiskohtaisena. Siinä edellytetään kaikkien sellaisten (julkisten tai yksityisten) sopimusten julkaisemista, joissa sallitaan ulkomaan lipun alla purjehtivien alusten pääsy Liberian vesille. Liberia on usean vuoden ajan julkaissut luettelon kalastusluvan saaneista aluksista. On kiinnitettävä huomiota sen varmistamiseen, että nämä tiedot ovat täydellisiä ja luotettavia. Nämä avoimuusmääräykset ovat erittäin tervetulleita tilanteessa, jossa kalastuksen avoimuutta koskevaa aloitetta (Fisheries Transparency Initiative – FiTI) ollaan käynnistämässä.

Liberiassa pienimuotoisen kalastuksen panos elintarviketurvalle on ratkaisevan tärkeä, mutta infrastruktuurien puute rajoittaa sitä. Liberia on kotimaan kulutukseen tarkoitetun kalan, varsinkin pienten pelagisten lajien, nettotuoja. EU:n alakohtaisessa tuessa tätä olisi pidettävä etusijalla samoin kuin tukea pieniä pelagisia lajeja koskevalle osallistavalle hoitosuunnitelmalle, jota Liberia parhaillaan kehittää.

Liberialaisia sidosryhmiä ei kuultu ennen neuvotteluja tehdyn arvioinnin valmistelun aikana. Tämä on korjattava tulevaisuudessa.

******

Kehitysvaliokunta kehottaa asiasta vastaavaa kalatalousvaliokuntaa suosittamaan parlamentille, että se hyväksyy esityksen neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Liberian tasavallan välisen kestävää kalastusta koskevan kumppanuussopimuksen ja sen täytäntöönpanopöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin puolesta.

LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOSLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

15.3.2016

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

19

1

4

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Louis Aliot, Nicolas Bay, Ignazio Corrao, Doru-Claudian Frunzulică, Nathan Gill, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Linda McAvan, Norbert Neuser, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Lola Sánchez Caldentey, Elly Schlein, Pedro Silva Pereira, Eleni Theocharous, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Juan Fernando López Aguilar, Louis-Joseph Manscour, Paul Rübig, Jan Zahradil, Joachim Zeller

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Michèle Rivasi, Estefanía Torres Martínez

17.3.2016

BUDJETTIVALIOKUNNAN LAUSUNTO

kalatalousvaliokunnalle

esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Liberian tasavallan välisen kestävää kalastusta koskevan kumppanuussopimuksen ja sen täytäntöönpanopöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin puolesta

(13015/2015 – C8-0402/2015 – 2015/0224(NLE))

Valmistelija Siegfried Mureşan

LYHYET PERUSTELUT

Komissio neuvotteli asiaa koskevien neuvotteluohjeiden perusteella Liberian hallituksen kanssa Euroopan unionin ja Liberian välisen uuden kestävää kalastusta koskevan kumppanuussopimuksen ja sen täytäntöönpanopöytäkirjan tekemisestä. Neuvottelujen tuloksena uusi sopimus ja pöytäkirja parafoitiin 5. kesäkuuta 2015.

Uudella sopimuksella luodaan kehys, jossa otetaan huomioon uudistetun yhteisen kalastuspolitiikan painopisteet ja kyseisen politiikan ulkoinen ulottuvuus, Euroopan unionin ja Liberian välisen strategisen kumppanuuden luomiseksi kalastusalalla. Sopimuksella perustetaan sekakomitea, joka vastaa sopimuksen tuloksellisuuden, tulkinnan ja noudattamisen seurannasta. Sekakomitea voi lisäksi hyväksyä tiettyjä pöytäkirjaan tehtäviä muutoksia.

Uusi pöytäkirja luo puitteet EU:n laivaston kalastustoiminnalle Liberian kalastusalueella, ja sen ansiosta EU:n varustajat voivat hakea kalastuslisenssejä kyseiselle alueelle. Lisäksi uudella pöytäkirjalla tehostetaan EU:n ja Liberian tasavallan välistä yhteistyötä kestävän kalastuspolitiikan kehittämiseksi. Siinä määrätään erityisesti alusten seurannasta VMS-järjestelmällä ja saalistietojen toimittamisesta sähköisesti. Pöytäkirjan mukainen alakohtainen tuki auttaa Liberian tasavaltaa sen toteuttaessa kansallista kalastusstrategiaansa, mukaan lukien LIS-kalastuksen torjunta.

Pöytäkirja on voimassa viisi vuotta väliaikaisen soveltamisen alkamispäivästä eli allekirjoittamispäivästä, jotta kalastustoimien aloittaminen ei viivästy.

Vuotuinen taloudellinen korvaus on

• 715 000 euroa ensimmäisenä vuonna,

• 650 000 euroa toisena, kolmantena ja neljäntenä vuonna ja

• 585 000 euroa viidentenä vuonna, ja sen perustana on

a) vesille pääsystä maksettava korvaus, joka on 357 500 euroa ensimmäisenä vuonna, 325 000 euroa toisena, kolmantena ja neljäntenä vuonna sekä 292 500 euroa viidentenä vuonna ja joka vastaa 6 500 tonnin viitesaalismäärää; ja

b) Liberian tasavallan alakohtaisen kalastuspolitiikan kehittämiseen myönnettävä tuki, joka on 357 500 euroa ensimmäisenä vuonna, 325 000 euroa toisena, kolmantena ja neljäntenä vuonna sekä 292 500 euroa viidentenä vuonna. Tämä tuki on kansallisen kalastuspolitiikan tavoitteiden mukaista ja vastaa erityisesti Liberian tasavallan tieteellistä tutkimusta, pienimuotoista kalastusta, kalastuksen seurantaa, valvontaa ja tarkkailua sekä laittoman kalastuksen torjuntaa koskeviin tarpeisiin.

******

Budjettivaliokunta kehottaa asiasta vastaavaa kalatalousvaliokuntaa suosittamaan parlamentille, että se antaa hyväksyntänsä esitykselle neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Liberian tasavallan välisen kestävää kalastusta koskevan kumppanuussopimuksen ja sen täytäntöönpanopöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin puolesta.

LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS LAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

16.3.2016

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

26

2

3

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Urmas Paet, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Indrek Tarand, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Marco Zanni, Auke Zijlstra, Stanisław Żółtek

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Anneli Jäätteenmäki, Nils Torvalds, Marco Valli

LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOSASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

19.4.2016

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

21

2

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Richard Corbett, Diane Dodds, Linnéa Engström, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Izaskun Bilbao Barandica, Anja Hazekamp, Lidia Senra Rodríguez

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Laura Ferrara