ZALECENIE w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między Unią Europejską a Republiką Liberii i Protokołu wykonawczego do tej Umowy

21.4.2016 - (13015/2015 – C8-0402/2015 – 2015/0224(NLE)) - ***

Komisja Rybołówstwa
Sprawozdawca: Jarosław Wałęsa

Procedura : 2015/0224(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A8-0142/2016
Teksty złożone :
A8-0142/2016
Teksty przyjęte :

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między Unią Europejską a Republiką Liberii i Protokołu wykonawczego do tej Umowy

(13015/2015 – C8 0402/2015 – 2015/0224(NLE))

(Zgoda)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając projekt decyzji Rady (13015/2015),

–  uwzględniając projekt Umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między Unią Europejską a Republiką Liberii (13014/2015),

–  uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 43, art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) i art. 218 ust. 7 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C8-0402/2015),

–  uwzględniając art. 99 ust. 1 akapit pierwszy i trzeci oraz art. 99 ust. 2, jak również art. 108 ust. 7 Regulaminu,

–  uwzględniając zalecenie Komisji Rybołówstwa oraz opinie Komisji Rozwoju i Komisji Budżetowej (A8-0142/2016),

1.  wyraża zgodę na zawarcie umowy i protokołu do niej;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich oraz Republiki Liberii.

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

W ostatnich latach Unia Europejska (UE) podpisała szereg umów o partnerstwie w sprawie połowów oraz protokołów z „państwami trzecimi”. Za pośrednictwem umów o partnerstwie w sprawie połowów UE zapewnia wsparcie finansowe i techniczne w zamian za prawo do połowu wielu gatunków ryb w wyłącznej strefie ekonomicznej (w.s.e.) kraju partnerskiego. Od 2014 r. w następstwie reformy wspólnej polityki rybołówstwa (WPRyb) umowy te zwane są umowami o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów.

Niniejsza umowa jest pierwszą umową o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między Unią Europejską a Republiką Liberii, która posiada linię brzegową o długości 570 km wzdłuż Oceanu Atlantyckiego. Wyłączna strefa ekonomiczna o powierzchni 246 152 km² jest siedliskiem zasobów ryb dennych i pelagicznych, w tym tuńczyka i tuńczykopodobnych.

Liberia i UE

Celem dalekomorskich flot połowowych Unii Europejskiej od lat pięćdziesiątych XX w. były zasoby tuńczyka tropikalnego w Zatoce Gwinejskiej. Obecnie floty te poławiają około 10% wartości swoich całkowitych połowów tuńczyka w Oceanie Atlantyckim i głównie są to tuńczyk bonito (70%), tuńczyk żółtopłetwy (25%) oraz opastun (5%).

UE i Liberia prowadzą współpracę za pośrednictwem wielostronnych umów, takich jak Konwencja Narodów Zjednoczonych o prawie morza z dnia 10 grudnia 1982 r. (UNCLOS) czy porozumienie z 1995 r. w sprawie ochrony międzystrefowych zasobów rybnych i zasobów rybnych masowo migrujących i zarządzania nimi, a także w ramach międzyrządowych i regionalnych organizacji rybackich takich jak Międzynarodowa Komisja ds. Ochrony Tuńczyka Atlantyckiego (ICCAT). Ponadto w liberyjskiej strategii z 2008 r. w dziedzinie polityki żywnościowej i rolnej przyjęto właściwe rozwiązania wzorowane na najlepszych praktykach międzynarodowych przedstawionych w Kodeksie odpowiedzialnego rybołówstwa Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) z 1995 r., który ma dobrowolny charakter.

Władze Liberii ściśle współpracują z UE w zwalczaniu nielegalnych, niezgłaszanych i nieuregulowanych połowów. Lata wojny domowej umożliwiły prowadzenie nielegalnej działalności połowowej, a statki floty zagranicznej obrały sobie za cel zasoby rybne w wodach liberyjskich, co spowodowało ucieczkę potencjalnego dochodu krajowego z rąk liberyjskich rybaków oraz wywarło szkodliwy wpływ na stan zasobów rybnych i ekosystemów morskich.

W konsekwencji zawarcie umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów z Liberią pomoże zdecydowanie osiągnąć UE jej cele w zakresie walki z nielegalnymi, niezgłaszanymi i nieuregulowanymi połowami oraz rozszerzyć cel wspólnej polityki rybołówstwa (WPRyb), jakim jest zrównoważone zarządzanie działalnością połowową oraz akwakulturą.

Rybołówstwo w Liberii

Pod zwierzchnictwem ministerstwa rolnictwa Krajowe Biuro Rybołówstwa ponosi pełną odpowiedzialność za politykę rybołówstwa i zarządzanie zasobami rybnymi w Liberii.

Celem Krajowego Biura Rybołówstwa jest promowanie zarządzanego w zrównoważony sposób i rentownego sektora rybołówstwa, który będzie źródłem dobrobytu dla obecnego i przyszłych pokoleń. Nowe regulacje dotyczące rybołówstwa zostały przyjęte w 2010 r., a następnie w 2014 r. przyjęto dokument dotyczący polityki i strategii w dziedzinie rybołówstwa i akwakultury[1]: Głównym celem polityki rybołówstwa w Liberii jest zapewnienie zrównoważonego zarządzania zasobami rybnymi i ekosystemami, między innymi poprzez:

•  przywrócenie wielkości biomasy ryb w celu zapewnienia maksymalnych poziomów podtrzymywalnego połowu;

•  promowanie współpracy międzynarodowej na rzecz zarządzania wspólnymi zasobami;

•  skuteczne wdrażanie mechanizmów monitorowania, kontroli i nadzoru w celu zapobiegania nielegalnym, niezgłaszanym i nieregulowanym połowom.

Jest ona zatem zgodna z celami wspólnej polityki rybołówstwa (WPRyb) UE.

Sektor rybołówstwa wytwarza około 12% produktu krajowego brutto (PKB) w rolnictwie i 3% całkowitego PKB. Dochody rządu pochodzące z opłat licencyjnych, opłat za rejestrację statków, kosztów związanych z prowadzeniem inspekcji, kosztów obserwatora, ceł przywozowych i wywozowych oraz grzywien o łącznej wartości 400 000 USD w 2011 r. zwiększyły się znacznie do blisko 6 mln USD w połowie 2013 r., z powodu grzywien uzyskanych w wyniku postępowań karnych przeciwko zagranicznym statkom prowadzącym nielegalne połowy na łowiskach[2].

Jako że szacuje się, iż ponad połowa populacji zamieszkuje strefę przybrzeżną i utrzymuje się całkowicie lub częściowo z rybołówstwa, oblicza się, że ryby stanowią 65% spożycia białka zwierzęcego w tym kraju. Pomimo posiadanych zasobów rybnych Liberia nadal importuje tańsze gatunki małych ryb pelagicznych z przeznaczeniem do spożycia lokalnego, natomiast eksportuje niektóre wysoko cenione gatunki takie jak krewetka. Dane dotyczące handlu nie są uznawane za wiarygodne, częściowo z powodu niedostatecznych systemów monitorowania. Istnieje jednak powszechna zgoda, że sektor rybołówstwa posiada potencjał, by przyczynić się znacznie do rozwoju Liberii.

Ocena ex ante ewentualnej przyszłej umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między UE a Liberią

Komisja przeprowadziła w 2013 r. ocenę ex ante ewentualnej umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów z Liberią[3]. W sprawozdaniu z oceny stwierdzono, że unijny sektor połowów tuńczyka jest żywo zainteresowany połowami w Liberii i że umowa o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów pomogłaby poprawić monitorowanie, kontrolę i nadzór oraz przyczyniłaby się do poprawy zarządzania rybołówstwem w tym regionie.

W sprawozdaniu przedstawiono także następujące główne wnioski:

•  Ważną długoterminową potrzebą wspólną dla UE i Liberii, którą należy uwzględnić w ewentualnej umowie o partnerstwie w sprawie połowów/protokole, jest zapewnienie zrównoważonych połowów zasobów ryb występujących w regionie lub przepływających przez wody należące do Liberii;

•  Z dwóch możliwości rozważanych w ocenie możliwość pierwsza (zawarcie umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów i protokołu) została uznana za lepszą niż możliwość druga, czyli umowa przewidująca dostęp do wód liberyjskich, jednak bez określania funduszy (które zostałyby przeznaczone za pośrednictwem protokołu).

•  Pomimo że istnieje pewne ryzyko w zakresie stosunku wartości do ceny w kontekście funduszy UE przewidzianych w możliwości pierwszej, mniej prawdopodobne wydaje się osiągnięcie ogólnych celów zrównoważonego wykorzystania zasobów, zapewnienia trwałości i rozwijania gospodarki Liberii, UE i państw sąsiadujących w regionie AKP w ramach drugiej możliwości (gdyby umowa i protokół nie zostały zawarte).

•  Główne korzyści płynące z wyboru pierwszej możliwości to większa pewność i bezpieczeństwo poszanowania praw statków UE wynikające z umowy i protokołu oraz to, że prowadziłaby ona do wzmocnienia roli UE w regionie w celu wspierania współpracy między państwami bandery UE.

Umowa o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między UE a Liberią i protokół wykonawczy do tej umowy

W wyniku oceny ex ante oraz z upoważnienia Rady nadanego dnia 20 czerwca 2014 r.[4] Komisja Europejska przeprowadziła trzy rundy negocjacji[5] z rządem Liberii w celu zawarcia pierwszej Umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów i Protokołu wykonawczego do tej umowy między Unią Europejską a Republiką Liberii.

W wyniku tych rokowań w dniu 5 czerwca 2015 r. parafowano nową umowę i protokół. Umowa i protokół dotyczące połowów tuńczyka zostały zawarte na 5 lat od daty rozpoczęcia ich tymczasowego stosowania, z możliwością automatycznego przedłużenia. Mogą one spowodować dalsze rozszerzenie sieci umów dotyczących połowów tuńczyka zawieranych przez Unię w Afryce Zachodniej.

Głównym celem wdrażania protokołu jest zapewnienie statkom unijnym uprawnień do połowów w liberyjskim obszarze połowowym w oparciu o najlepsze dostępne opinie naukowe i z uwzględnieniem zaleceń Międzynarodowej Komisji ds. Ochrony Tuńczyka Atlantyckiego (ICCAT), w stosownych przypadkach w granicach dostępnej nadwyżki. W Protokole przewidziano w szczególności uprawnienia do połowów w następujących kategoriach: 28 sejnerów tuńczykowych i 6 taklowców powierzchniowych.

Protokół przewiduje roczną rekompensatę finansową UE w wysokości 715 000 EUR w pierwszym roku, 650 000 EUR w drugim, trzecim i czwartym roku oraz 585 000 EUR w piątym roku na podstawie:

a) tonażu referencyjnego wynoszącego 6500 ton, w odniesieniu do którego ustala się należność z tytułu dostępu w wysokości 357 500 EUR w pierwszym roku, 325 000 EUR w drugim, trzecim i czwartym roku oraz 292 500 EUR w piątym roku; oraz

b) wsparcia na rozwój sektorowej polityki rybołówstwa Republiki Liberii, w wysokości 357 500 EUR w pierwszym roku, 325 000 EUR w drugim, trzecim i czwartym roku oraz 292 500 EUR w piątym roku. Wsparcie to jest zgodne z celami krajowej polityki rybołówstwa, a zwłaszcza z potrzebami Republiki Liberii w odniesieniu do badań naukowych, tradycyjnego łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego, a także monitorowania i kontroli rybołówstwa oraz nadzoru nad nim i zwalczania nielegalnych połowów.

Stanowisko sprawozdawcy

W świetle powyższych uwag sprawozdawca uważa, że umowa partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów z Liberią oraz protokół wykonawczy do niej są spójne z celami wspólnej polityki rybołówstwa i z zasadą zrównoważonego zarządzania działalnością połowową i akwakulturą oraz że przynosi ona obu stronom wzajemne korzyści.

Umowa zacieśnia współpracę między Unią a Liberią, a ogólniej z Afryką Zachodnią, w której usytuowane są duże obszary połowów tuńczyka.

Wspiera ona partnerskie ramy rozwoju zrównoważonej polityki rybołówstwa i odpowiedzialnej eksploatacji zasobów rybnych w liberyjskim obszarze połowowym.

Pomaga Unii Europejskiej w globalnym zwalczaniu nielegalnych, niezgłaszanych i nieregulowanych połowów poprzez wsparcie monitorowania, kontroli i nadzoru nad liberyjskim sektorem rybołówstwa i wyłączną strefą ekonomiczną.

Jest to zgodne z interesem obu stron i odpowiednimi środkami zarządzania i ochrony oraz mieści się w granicach dostępnej nadwyżki.

W związku z powyższym sprawozdawca zaleca, by Parlament Europejski udzielił zgody na zawarcie umowy.

Wyraża on zadowolenie, że w procesie negocjacji wysłuchano odpowiednie zainteresowane podmioty oraz uwzględniono doradztwo naukowe w szeregu kwestii technicznych.

Sprawozdawca jest przekonany, że w dłuższej perspektywie odczuwalne będą pozytywne skutki środków wsparcia sektorowego dla lokalnej gospodarki i społeczności nadbrzeżnych, w związku z czym środki te powinny zostać wnikliwie ocenione przez Komisję w chwili wygaśnięcia protokołu. Parlament powinien mieć również możliwość ściślejszego monitorowania całego procesu realizacji wieloletniego programu wsparcia sektorowego.

Zasadniczo sprawozdawca ubolewa nad tym, że Parlament Europejski odgrywa ograniczoną rolę w przyjmowaniu umów o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów, jedynie za pośrednictwem procedury zgody. Uważa, że Parlamentowi Europejskiemu należy przyznać bardziej aktywną rolę oraz że powinien on być niezwłocznie i wyczerpująco informowany na wszystkich etapach procedur dotyczących umów partnerskich w sprawie połowów lub ich przedłużenia w celu zwiększenia przejrzystości i demokratycznej rozliczalności protokołów.

17.3.2016

OPINIA Komisji Rozwoju

dla Komisji Rybołówstwa

w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między Unią Europejską a Republiką Liberii i Protokołu wykonawczego do tej Umowy

(13015/2015 – C8-0402/2015 – 2015/0224(NLE))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Maria Heubuch

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Ta nowa umowa dotyczy wyłącznie tuńczyka. Unijne statki mogą dokonywać połowu 6 500 ton tuńczyka rocznie, o wartości 3,23 mln EUR w okresie pięciu lat. Rekompensata finansowa podzielona będzie równo na kwotę przeznaczoną na dostęp do zasobów rybnych oraz na kwotę przeznaczoną na wsparcie sektorowej polityki rybołówstwa Liberii. Inne elementy reformy zostały również uwzględnione, jak klauzula wyłączności, klauzula praw człowieka i zasada, zgodnie z którą żadne inne prowadzące połowy dalekomorskie państwo nie powinno otrzymać bardziej korzystnych warunków niż UE.

W kwestii przejrzystości, będącej podstawowym elementem propagowania zrównoważonego rybołówstwa, uwzględniono postanowienie podobne, chociaż nie identyczne z tym, które zawarto w ostatniej umowie z Mauretanią, a na mocy tego postanowienia wprowadzono wymóg publikacji wszelkiej umowy (publicznej lub prywatnej) umożliwiającej statkom pływającym pod obcą banderą wstęp na wody Liberii. Przez szereg lat Liberia publikowała listę upoważnionych statków. Należy poświęcić uwagę dopilnowaniu, by informacje te były zarówno wyczerpujące, jak i wiarygodne. W chwili, gdy inicjatywa dotycząca przejrzystości w dziedzinie rybołówstwa (FiTI) dopiero jest uruchamiana, te postanowienia w sprawie przejrzystości są mile widziane.

W Liberii wkład tradycyjnego łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego w bezpieczeństwo żywnościowe ma podstawowe znaczenie, jednak jest on ograniczony z powodu niewystarczającej infrastruktury: Liberia jest importerem netto ryb przeznaczonych do konsumpcji krajowej, zwłaszcza małych ryb pelagicznych. Sektorowe wsparcie UE powinno traktować je priorytetowo, obejmując wsparcie dla partycypacyjnego planu zarządzania odnośnie do małych ryb pelagicznych, rozwijanego przez Liberię.

Nie przeprowadzono konsultacji z zainteresowanymi stronami w Liberii w czasie przygotowań do oceny przed negocjacjami i należy to naprawić w przyszłości.

******

Komisja Rozwoju zwraca się do Komisji Rybołówstwa, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o zalecenie Parlamentowi wyrażenia zgody na projekt decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej Umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między Unią Europejską a Republiką Liberii i Protokołu wykonawczego do tej umowy.

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGOW KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Data przyjęcia

15.3.2016

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

19

1

4

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Louis Aliot, Nicolas Bay, Ignazio Corrao, Doru-Claudian Frunzulică, Nathan Gill, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Linda McAvan, Norbert Neuser, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Lola Sánchez Caldentey, Elly Schlein, Pedro Silva Pereira, Eleni Theocharous, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Juan Fernando López Aguilar, Louis-Joseph Manscour, Paul Rübig, Jan Zahradil, Joachim Zeller

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Michèle Rivasi, Estefanía Torres Martínez

17.3.2016

OPINIA Komisji Budżetowej

dla Komisji Rybołówstwa

w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między Unią Europejską a Republiką Liberii i Protokołu wykonawczego do tej Umowy

(13015/2015 – C8-0402/2015 – 2015/0224(NLE))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Siegfried Mureşan

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Na podstawie odpowiednich wytycznych negocjacyjnych Komisja przeprowadziła negocjacje z rządem Liberii w celu zawarcia nowej Umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów i Protokołu wykonawczego do tej Umowy między Unią Europejską a Liberią. W wyniku tych rokowań w dniu 5 czerwca 2015 r. parafowano nową umowę i protokół.

Nowa umowa stworzy nowe ramy prawne uwzględniające priorytety zreformowanej wspólnej polityki rybołówstwa i jej wymiar zewnętrzny z myślą o partnerstwie strategicznym między Unią Europejską a Liberią. W umowie ustanowiono Wspólny Komitet, który jest odpowiedzialny za kontrolę jej wyników, interpretacji i stosowania. Ponadto Wspólny Komitet może zatwierdzać niektóre zmiany w protokole.

Nowy protokół stworzy ramy dla działalności połowowej floty europejskiej w liberyjskim obszarze połowowym oraz umożliwi europejskim właścicielom statków składanie wniosków o wydanie upoważnień do połowów pozwalających im na dokonywanie połowów w tym obszarze. Ponadto nowy protokół posłuży wzmocnieniu współpracy między UE a Republiką Liberii z zamiarem propagowania rozwoju zrównoważonej polityki rybołówstwa. Przewidziano w nim między innymi monitorowanie statków za pomocą VMS oraz elektroniczne przekazywanie danych o połowach. Wsparcie sektorowe dostępne na mocy protokołu pomoże Republice Liberii we wdrażaniu strategii krajowej w zakresie rybołówstwa, w tym w zwalczaniu połowów NNN.

Protokół obejmuje okres pięciu lat od daty rozpoczęcia jego tymczasowego stosowania, tj. od dnia jego podpisania, tak aby nie opóźniać rozpoczęcia działalności połowowej.

Wysokość rocznego wkładu finansowego ustala się na:

•715 000 EUR w pierwszym roku,

•650 000 EUR w drugim, trzecim i czwartym roku,

•585 000 EUR w piątym roku, na podstawie:

a) tonażu referencyjnego wynoszącego 6500 ton, w odniesieniu do którego ustala się należność z tytułu dostępu w wysokości 357 500 EUR w pierwszym roku, 325 000 EUR w drugim, trzecim i czwartym roku oraz 292 500 EUR w piątym roku; oraz

b) wsparcia na rozwój sektorowej polityki rybołówstwa Republiki Liberii, w wysokości 357 500 EUR w pierwszym roku, 325 000 EUR w drugim, trzecim i czwartym roku oraz 292 500 EUR w piątym roku. Wsparcie to jest zgodne z celami krajowej polityki rybołówstwa, a zwłaszcza z potrzebami Republiki Liberii w zakresie badań naukowych, tradycyjnego łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego, a także monitorowania i kontroli rybołówstwa oraz nadzoru nad nim i zwalczania nielegalnych połowów.

******

Komisja Budżetowa zwraca się do Komisji Rybołówstwa, jako komisji przedmiotowo właściwej, o zalecenie Parlamentowi wyrażenia zgody na projekt decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między Unią Europejską a Republiką Liberii i Protokołu wykonawczego do tej Umowy.

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGOW KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Data przyjęcia

16.3.2016

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

26

2

3

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Urmas Paet, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Indrek Tarand, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Marco Zanni, Auke Zijlstra, Stanisław Żółtek

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Anneli Jäätteenmäki, Nils Torvalds, Marco Valli

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGOW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Data przyjęcia

19.4.2016

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

21

2

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Richard Corbett, Diane Dodds, Linnéa Engström, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Izaskun Bilbao Barandica, Anja Hazekamp, Lidia Senra Rodríguez

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Laura Ferrara