RECOMANDARE referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil între Uniunea Europeană și Republica Liberia și a protocolului de punere în aplicare a acestuia

21.4.2016 - (13015/2015 – C8-0402/2015 – 2015/0224(NLE)) - ***

Comisia pentru pescuit
Raportor: Jarosław Wałęsa

Procedură : 2015/0224(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A8-0142/2016

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil între Uniunea Europeană și Republica Liberia și a protocolului de punere în aplicare a acestuia

(13015/2015 – C8 0402/2015 – 2015/0224(NLE))

(Procedura de aprobare)

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (13015/2015),

–  având în vedere proiectul de Acord de parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil între Uniunea Europeană și Republica Liberia (13014/2015),

–  având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 43, articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) și articolul 218 alineatul (7) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C8-0402/2015),

–  având în vedere articolul 99 alineatul (1) primul și al treilea paragraf, articolul 99 alineatul (2) și articolul 108 alineatul (7) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere recomandarea Comisiei pentru pescuit și avizul Comisiei pentru dezvoltare și cel al Comisiei pentru bugete (A8-0142/2016),

1.  aprobă încheierea acordului și a protocolului;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și ale Republicii Liberia.

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

În ultimii ani, Uniunea Europeană (UE) a semnat o serie de acorduri de parteneriat în domeniul pescuitului (APP) și protocoale cu „țări terțe”. Prin APP, UE acordă asistență financiară și tehnică, în schimbul drepturilor de pescuit al unei game largi de stocuri de pește în zona economică exclusivă (ZEE) a țării partenere. Începând din 2014, odată cu reforma politicii comune în domeniul pescuitului (PCP), aceste acorduri se numesc acorduri de parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil (APPS).

Acest acord de parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil este primul care va fi încheiat între Uniunea Europeană și Republica Liberia, care deține un litoral de 570 km de-a lungul Oceanului Atlantic. ZEE de 246 152 km² adăpostește resurse piscicole din specii demersale și pelagice, inclusiv specii de ton și specii înrudite.

Liberia și UE

Flotele Uniunii Europene de pescuit pelagic vizează speciile de ton tropical din Golful Guineei încă din anii 1950. În prezent, flotele UE capturează aproximativ 10 % din capturile lor globale de ton în Oceanul Atlantic, fiind vorba în principal de ton dungat (70 %), ton cu aripioare galbene (25 %) și ton obez (5 %).

UE și Liberia cooperează prin intermediul acordurilor multilaterale, cum ar fi Convenția Națiunilor Unite asupra dreptului mării din 10 decembrie 1982 (UNCLOS) sau Acordul din 1995 privind conservarea și gestionarea stocurilor de pești anadromi și a stocurilor de pești mari migratori și prin intermediul organizațiilor interguvernamentale și regionale de pescuit precum Comisia Internațională pentru Conservarea Tonului din Oceanul Atlantic (ICCAT). În plus, Strategia și politica liberiană în domeniul alimentar și agricol din 2008 adoptă elemente corespunzătoare din cadrul celor mai bune practici internaționale prevăzute de Codul voluntar de conduită pentru un pescuit responsabil elaborat în 1995 de Organizația pentru Alimentație și Agricultură (FAO).

Autoritățile liberiene cooperează strâns cu UE pentru a lupta împotriva pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat (INN). Anii de război civil au făcut posibilă desfășurarea de activități de pescuit ilegal, iar faptul că navele străine au vizat stocuri de pește din apele Liberiei a dus atât la epuizarea potențialelor venituri naționale ale pescarilor liberieni, cât și la efecte negative asupra sănătății stocurilor de pește și a ecosistemelor marine.

În consecință, încheierea unui APPS cu Liberia ar contribui în mod clar la îndeplinirea de către UE a obiectivelor sale în ceea ce privește combaterea pescuitului INN și la propagarea obiectivului politicii comune în domeniul pescuitului (PCP) privind gestionarea sustenabilă a activităților de pescuit și de acvacultură.

Activitățile de pescuit în Liberia

Sub autoritatea Ministerului Agriculturii, Biroul pentru activitățile de pescuit de la nivel național (BNF) deține responsabilitatea generală pentru politica în domeniul pescuitului și pentru gestionarea resurselor piscicole din Liberia.

BNF vizează promovarea activităților de pescuit gestionate în mod sustenabil și viabile din punct de vedere economic, care generează prosperitate pentru generațiile prezente și viitoare. În 2010 au fost adoptate noi reglementări în domeniul pescuitului, acestea fiind urmate de un document de politică și strategie în domeniul pescuitului și acvaculturii[1], adoptat în 2014; principalul obiectiv al politicii liberiene în domeniul pescuitului este realizarea unei gestionări sustenabile a resurselor piscicole și a ecosistemelor, în special prin:

  restabilirea capacităților biomasei de pește de a produce la nivelul producției maxime durabile;

  promovarea cooperării internaționale pentru gestionarea stocurilor comune;

  punerea în aplicare a unor mecanisme eficiente de monitorizare, control și supraveghere (MCS) în vederea prevenirii pescuitului INN.

Prin urmare, această politică este în concordanță cu obiectivele politicii comune în domeniul pescuitului (PCP) a UE.

Sectorul pescuitului reprezintă aproximativ 12 % din produsul intern brut (PIB) agricol al Liberiei și 3 % din PIB-ul global. Veniturile publice provenite din taxele de licență, taxele de înregistrare a navelor, taxele de inspecție, taxele de observator, impunerile la import și la export și amenzi au avut o valoare totală de 400 000 USD în 2011 și au crescut brusc la aproape 6 milioane USD până la jumătatea anului 2013, datorită amenzilor colectate ca rezultat al urmăririi penale cu succes a navelor străine care pescuiesc ilegal în apele de pescuit[2].

Estimându-se că peste jumătate din populație locuiește de-a lungul coastei, fiind dependentă integral sau parțial de pescuit pentru subzistență, peștele asigură, conform estimărilor, 65 % din aportul de proteină animală în această țară. În ciuda resurselor sale piscicole, Liberia încă importă specii pelagice de mici dimensiuni mai ieftine pentru consumul local, exportând speciile cu valoare ridicată, cum ar fi creveții. Cifrele legate de schimburile comerciale nu sunt considerate fiabile, în parte din cauza sistemelor de monitorizare slabe. Cu toate acestea, există un consens în privința ideii că sectorul pescuitului are potențialul de a aduce o contribuție semnificativă la dezvoltarea Liberiei.

Evaluarea ex ante a unui posibil viitor acord de parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil UE-Liberia

În 2013, Comisia a efectuat o evaluare ex-ante a unui posibil acord de parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil (APPS) cu Liberia[3]. Raportul de evaluare a concluzionat că sectorul pescuitului de ton din UE este foarte interesat să pescuiască în Liberia și că un APPS cu Liberia ar contribui la consolidarea monitorizării, controlului și supravegherii și la îmbunătățirea guvernanței pescuitului în regiune.

Raportul aduce și constatări esențiale cum ar fi:

•  principala necesitate pe termen lung a unui posibil APP/protocol, susținută atât de UE, cât și Liberia, este sustenabilitatea resurselor piscicole capturate în regiune și a celor care migrează prin apele Liberiei;

•  dintre cele două opțiuni avute în vedere în evaluare, opțiunea 1 (încheierea unui APPS și a unui protocol) a fost considerată preferabilă opțiunii 2 (un acord de acces la apele Liberiei fără fonduri, prevăzut prin intermediul unui protocol);

•  deși există anumite riscuri legate de eficiența fondurilor oferite de UE în cadrul opțiunii 1, atingerea obiectivelor generale ale APPS-rilor privind exploatarea sustenabilă, sprijinirea și dezvoltarea economiei Liberiei, a UE și a statelor vecine ACP ar fi mai puțin probabilă prin opțiunea 2, dacă nu ar exista un APP/protocol;

•  principalele avantaje ale opțiunii 1 constau în faptul că un APPS și un protocol ar oferi mai multă certitudine și securitate în privința drepturilor navelor UE și ar aduce o consolidare a rolului UE în regiune pentru a sprijini cooperarea statelor de pavilion.

APPS UE-Liberia și protocolul de punere în aplicare

În urma evaluării ex ante și împuternicită de mandatul Consiliului din 20 iunie 2014[4], Comisia Europeană a organizat trei runde de negocieri[5] cu guvernul Liberiei, în scopul încheierii primului Acord de parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil între Uniunea Europeană și Republica Liberia și a protocolului de punere în aplicare a acestuia.

În urma acestor negocieri, la 5 iunie 2015 au fost parafate un nou acord și un nou protocol. Este vorba despre un acord și un protocol privind tonul încheiat pe o perioadă de 5 ani începând de la data aplicării cu titlu provizoriu, care pot fi prelungite în mod tacit și care ar putea extinde rețeaua Uniunii de acorduri privind pescuitul de ton din Africa de Vest.

Obiectivul principal al protocolului de punere în aplicare este să ofere posibilități de pescuit pentru navele Uniunii în zona de pescuit a Liberiei, ținând cont de cele mai bune avize științifice disponibile și respectând recomandările Comisiei Internaționale pentru Conservarea Tonului din Oceanul Atlantic (ICCAT) și, dacă este cazul, în limitele surplusului disponibil. Protocolul prevede posibilități de pescuit pentru următoarele categorii: 28 de nave de pescuit ton cu plasă-pungă și 6 nave cu paragate plutitoare.

Protocolul prevede o contribuție financiară anuală a UE de 715 000 EUR în primul an, de 650 000 EUR în al doilea, al treilea și al patrulea an, și de 585 000 EUR în al cincilea an, având ca bază:

(a) un tonaj de referință de 6 500 de tone, pentru care s-a stabilit o sumă legată de acces în valoare de 357 500 EUR în primul an, de 325 000 EUR în al doilea, al treilea și al patrulea an și de 292 500 EUR în al cincilea an; și

(b) sprijinul pentru dezvoltarea politicii sectoriale în domeniul pescuitului din Republica Liberia, în valoare de 357 500 EUR în primul an, de 325 000 EUR în al doilea, al treilea și al patrulea an și de 292 500 EUR în al cincilea an. Acest sprijin răspunde obiectivelor politicii naționale în domeniul pescuitului și, în special, necesităților Republicii Liberia în ceea ce privește cercetarea științifică, pescuitul artizanal, precum și monitorizarea, controlul și supravegherea pescuitului și combaterea pescuitului ilegal.

Poziția raportorului

În lumina celor expuse mai sus, raportorul consideră că APPS-ul cu Liberia și protocolul său de punere în aplicare sunt conforme obiectivelor politicii comune în domeniul pescuitului legate de o gestionare sustenabilă a activităților de pescuit și de acvacultură și aduce un număr mare de beneficii reciproce ambelor părți.

Acest acord consolidează cooperarea dintre Uniune și Liberia și, în general, cu Africa de Vest, unde sunt situate zone importante de pescuit de ton.

De asemenea, promovează un cadru de parteneriat care permite dezvoltarea unei politici în domeniul pescuitului sustenabil și o exploatare responsabilă a resurselor piscicole din zona de pescuit liberiană.

El ajută Uniunea Europeană în combaterea pescuitului INN la nivel mondial prin sprijinirea îmbunătățirii monitorizării, controlului și supravegherii (MCS) sectorului pescuitului din Liberia și a zonei sale economice exclusive.

Acordul este în interesul ambelor părți, în conformitate cu măsurile de conservare și de gestionare aplicabile și în limitele surplusului disponibil.

Prin urmare, raportorul recomandă aprobarea de către Parlamentul European.

Salută faptul că, pe parcursul procesului de negociere, părțile interesate relevante au fost consultate, iar avizele științifice privind o serie de aspecte tehnice au fost cu adevărat luate în considerare.

Raportorul este convins că efectul pozitiv al măsurilor de sprijin sectorial pentru economia locală și comunitățile de coastă va fi constatat pe termen lung și că acesta ar trebui evaluat în detaliu de Comisie la expirarea protocolului. Parlamentului ar trebui să i se ofere posibilitatea unei monitorizări mai atente de-a lungul întregului proces de implementare a programului de sprijin sectorial multianual.

În general, raportorul deplânge faptul că Parlamentul European are un rol redus în adoptarea acordurilor de parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil, limitat la o procedură de aprobare. Raportorul consideră că Parlamentul European ar trebui să dispună de un rol mai activ și ar trebui să fie informat imediat și pe deplin în toate etapele procedurilor legate de APP-uri sau reînnoirile acestora, în vederea creșterii transparenței și a responsabilității democratice a protocoalelor.

17.3.2016

AVIZ al Comisiei pentru dezvoltare

destinat Comisiei pentru pescuit

referitor la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil între Uniunea Europeană și Republica Liberia și a protocolului de punere în aplicare a acestuia

(13015/2015 – C8-0402/2015 – 2015/0224(NLE))

Raportoare pentru aviz: Maria Heubuch

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Acest nou acord privește doar tonul. Navele UE pot pescui 6 500 de tone de ton pe an contra unei contribuții totale de 3,25 de milioane de euro pe cinci ani. Contribuția financiară va fi împărțită în mod egal între o sumă pentru a avea acces la resursele halieutice și o sumă pentru sprijinirea politicii sectoriale a Liberiei în domeniul pescuitului. Sunt incluse și alte elemente ale reformei, cum ar fi clauza de exclusivitate, o clauză privind drepturile omului și principiul conform căruia nicio națiune maritimă îndepărtată nu ar trebui să beneficieze de condiții mai favorabile decât UE.

În ceea ce privește transparența, un element-cheie pentru promovarea pescuitului sustenabil, se include o dispoziție similară, deși nu la fel de detaliată ca și cea conținută în ultimul acord cu Mauritania, care introduce obligativitatea publicării oricărui acord (public sau privat) care permite navelor sub pavilion străin accesul la apele Liberiei. Timp de mai mulți ani, Liberia a publicat liste de nave titulare ale unei licențe. Trebuie să se vegheze ca aceste informații să fie atât complete, cât și fiabile. În acest moment, în care Inițiativa pentru transparența în domeniul pescuitului (FiTI) este la primii pași, aceste dispoziții privind transparența sunt deosebit de binevenite.

În Liberia, contribuția pescuitului la scară mică la securitatea alimentară este de importanță vitală, dar limitată de lipsa infrastructurilor. Liberia este un importator net de pește pentru consum intern, în special de pești pelagici mici. Sprijinul sectorial al UE ar trebui să trateze acest domeniu drept prioritar, inclusiv sprijinirea planului de gestionare participativă pentru peștii pelagici dezvoltat de Liberia.

Părțile interesate liberiene nu au fost consultate în faza de pregătire a evaluării înaintea negocierilor, iar acest lucru va trebui rectificat pe viitor.

******

Comisia pentru dezvoltare invită Comisia pentru pescuit, competentă în fond, să recomande Parlamentului aprobarea proiectului de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil între Uniunea Europeană și Republica Liberia și a protocolului de punere în aplicare a acordului respectiv.

REZULTATUL VOTULUI FINALÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

Data adoptării

15.3.2016

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

19

1

4

Membri titulari prezenți la votul final

Louis Aliot, Nicolas Bay, Ignazio Corrao, Doru-Claudian Frunzulică, Nathan Gill, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Linda McAvan, Norbert Neuser, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Lola Sánchez Caldentey, Elly Schlein, Pedro Silva Pereira, Eleni Theocharous, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta

Membri supleanți prezenți la votul final

Juan Fernando López Aguilar, Louis-Joseph Manscour, Paul Rübig, Jan Zahradil, Joachim Zeller

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Michèle Rivasi, Estefanía Torres Martínez

17.3.2016

AVIZ al Comisiei pentru bugete

destinat Comisiei pentru pescuit

referitor la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil între Uniunea Europeană și Republica Liberia și a protocolului de punere în aplicare a acestuia

(13015/2015 – C8-0402/2015 – 2015/0224(NLE))

Raportor pentru aviz: Siegfried Mureșan

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

În temeiul directivelor de negociere relevante, Comisia a purtat negocieri cu guvernul Liberiei, în scopul încheierii, între Uniunea Europeană și Liberia, a unui nou acord de parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil și a unui nou protocol de punere în aplicare a acestuia. În urma acestor negocieri, la 5 iunie 2015, au fost parafate un nou acord și un nou protocol.

Noul acord va oferi un cadru care să țină cont de prioritățile politicii comune reformate în domeniul pescuitului și de dimensiunea sa externă, în vederea stabilirii unui parteneriat strategic între Uniunea Europeană și Liberia. Acordul instituie un comitet mixt care este responsabil de monitorizarea executării, interpretării și aplicării acordului. În plus, comitetul mixt poate aproba anumite modificări ale protocolului.

Noul protocol va oferi un cadru pentru activitățile de pescuit ale flotei europene în zona de pescuit liberiană și va autoriza armatorii europeni să solicite licențe de pescuit care să le permită să pescuiască în zona respectivă. În plus, noul protocol consolidează cooperarea dintre UE și Republica Liberia în vederea promovării dezvoltării unei politici de pescuit sustenabil. Acesta prevede, în special, monitorizarea navelor prin VMS și comunicarea pe cale electronică a datelor privind capturile. Sprijinul sectorial disponibil conform protocolului va ajuta Republica Liberia în ceea ce privește strategia sa națională în domeniul pescuitului, inclusiv pentru combaterea pescuitului INN.

Protocolul acoperă o perioadă de cinci ani de la data aplicării provizorii - mai exact, de la data semnării sale, pentru a nu întârzia începerea operațiunilor de pescuit.

Contribuția financiară anuală a fost stabilită astfel:

•715 000 EUR pentru primul an;

•650 000 EUR pentru al doilea, al treilea și al patrulea an și

•585 000 EUR pentru al cincilea an, având ca bază:

(a) un tonaj de referință de 6 500 de tone, pentru care s-a stabilit o sumă legată de acces în valoare de 357 500 EUR în primul an, de 325 000 EUR în al doilea, al treilea și al patrulea an și de 292 500 EUR în al cincilea an; și

(b) sprijinul pentru dezvoltarea politicii sectoriale în domeniul pescuitului din Republica Liberia, în valoare de 357 500 EUR în primul an, de 325 000 EUR în al doilea, al treilea și al patrulea an și de 292 500 EUR în al cincilea an. Acest sprijin răspunde obiectivelor politicii naționale în domeniul pescuitului, și în special necesităților Republicii Liberia în ceea ce privește cercetarea științifică, pescuitul artizanal, precum și monitorizarea, controlul și supravegherea pescuitului și combaterea pescuitului ilegal.

******

Comisia pentru bugete invită Comisia pentru pescuit, competentă în fond, să recomande Parlamentului aprobarea proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil între Uniunea Europeană și Republica Liberia și a protocolului de punere în aplicare a acestuia.

REZULTATUL VOTULUI FINALÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

Data adoptării

16.3.2016

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

26

2

3

Membri titulari prezenți la votul final

Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Siegfried Mureșan, Jan Olbrycht, Urmas Paet, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Indrek Tarand, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Marco Zanni, Auke Zijlstra, Stanisław Żółtek

Membri supleanți prezenți la votul final

Anneli Jäätteenmäki, Nils Torvalds, Marco Valli

REZULTATUL VOTULUI FINALÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

Data adoptării

19.4.2016

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

21

2

0

Membri titulari prezenți la votul final

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Richard Corbett, Diane Dodds, Linnéa Engström, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Membri supleanți prezenți la votul final

Izaskun Bilbao Barandica, Anja Hazekamp, Lidia Senra Rodríguez

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Laura Ferrara