PRIPOROČILO o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije, Sporazuma o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med Evropsko unijo in Republiko Liberijo ter njegovega protokola o izvajanju

21.4.2016 - (13015/2015 – C8-0402/2015 – 2015/0224(NLE)) - ***

Odbor za ribištvo
Poročevalec: Jarosław Wałęsa

Postopek : 2015/0224(NLE)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A8-0142/2016
Predložena besedila :
A8-0142/2016
Sprejeta besedila :

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije, Sporazuma o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med Evropsko unijo in Republiko Liberijo ter njegovega protokola o izvajanju

(13015/2015 – C8-0402/2015 – 2015/0224(NLE))

(Odobritev)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju osnutka sklepa Sveta (13015/2015),

–  ob upoštevanju osnutka Sporazuma o partnerstvu o trajnostnem ribolovu med Evropsko unijo in Republiko Liberijo (13014/2015),

–  ob upoštevanju prošnje za odobritev, ki jo je Svet podal v skladu s členom 43, točko (a) drugega pododstavka člena 218(6) in členom 218(7) Pogodbe o delovanju Evropske unije (C8-0402/2015),

–  ob upoštevanju prvega in tretjega pododstavka člena 99(1), člena 99(2) in člena 108(7) Poslovnika,

–  ob upoštevanju priporočila Odbora za ribištvo in mnenj Odbora za razvoj ter Odbora za proračun (A8-0142/2016),

1.  odobri sklenitev sporazuma;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic in Republike Liberije.

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Evropska unija je v zadnjih letih podpisala številne sporazume o partnerstvu v ribiškem sektorju in protokole s tretjimi državami. EU v okviru teh sporazumov zagotavlja finančno in tehnično podporo v zameno za ribolovne pravice za veliko število ribjih staležev v izključni ekonomski coni partnerske države. Od reforme skupne ribiške politike leta 2014 se ti sporazumi imenujejo sporazumi o partnerstvu o trajnostnem ribištvu.

Ta sporazum o partnerstvu o trajnostnem ribištvu je prvi, ki ga bosta podpisali Evropska unija in Republika Liberija, ki ima 570 km obale ob Atlantskem oceanu. Izključni ekonomska cona s površino 246 152 km² je vir pridnenih in pelagičnih ribolovnih vrst, kot so tun in tunu podobne vrste;

Liberija in EU

Ribiške flote EU za ribolov na odprtem morju od leta 1950 lovijo tropskega tuna v Gvinejskem zalivu. Trenutno v Atlantskem oceanu ulovijo 10 % svetovnega ulova tuna, v glavnem črtastega tuna (70 %), rumenoplavutega (25 %) in veleokega tuna (5 %).

EU in Liberija sodelujeta v okviru večstranskih sporazumov, kot je Konvencija OZN o pomorskem mednarodnem pravu (UNCLOS) z dne 10. decembra 1982 ali Sporazum o ohranjanju in upravljanju čezoceanskih ribjih staležev in izrazito selivskih ribjih staležev iz leta 1995, ter v okviru medvladnih in regionalnih ribiških organizacij, kot je Mednarodna komisija za ohranitev tunov v Atlantiku. Poleg tega liberijska politika in strategija za prehrano in kmetijstvo iz leta 2008 vključujeta ustrezne elemente mednarodne najboljše prakse iz prostovoljnega kodeksa ravnanja za odgovorno ribištvo Organizacije Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo (FAO) iz leta 1995.

Liberijske oblasti tesno sodelujejo z EU v boju proti nezakonitemu, neprijavljenemu in zakonsko neurejenemu ribolovu. Čas državljanske vojne je omogočil nezakonite ribolovne dejavnosti, pri tem so tuje ladje lovile ribje staleže v liberijskih vodah in tako liberijske ribiče prikrajšale za morebitni nacionalni prihodek, poleg tega je to negativno vplivalo na zdravje ribjih staležev in morski ekosistem.

Zato bi sklenitev sporazuma o partnerstvu o trajnostnem ribištvu očitno pripomogla k temu, da bi EU dosegla cilj v zvezi z bojem proti nezakonitemu, neprijavljenemu in zakonsko neurejenemu ribolovu in širila cilje skupne ribiške politike o trajnostnem upravljanju dejavnosti ribištva in akvakulture.

Ribištvo v Liberiji

Za ribiško politiko in upravljanje ribolovnih virov v Liberiji je na splošno pristojen urad za nacionalno ribištvo pod nadzorom ministrstva za kmetijstvo.

Urad se zavzema za trajnostno upravljano in gospodarsko vzdržno ribištvo, ki ustvarja blaginjo za sedanjo in prihodnjo generacijo. Leta 2010 so bile sprejete nove uredbe ribištva, ki jim je leta 2014 sledilo sprejetje dokumenta o politiki in strategiji za ribištvo in akvakulturo[1]: glavni cilj liberijske ribiške politike je doseči trajnostno upravljanje ribolovnih virov in ekosistemov, in sicer z

  obnovo zmogljivosti ribolovne biomase za proizvodnjo na ravneh največjega trajnostnega donosa;

  spodbujanjem mednarodnega sodelovanja za upravljanje skupnih staležev;

  izvajanjem učinkovitih mehanizmov za spremljanje, kontrolo in nadzor, da se prepreči nezakoniti, neprijavljeni in zakonsko neurejeni ribolov.

Zato je liberijska ribiška politika skladna s cilji skupne ribiške politike EU.

Ribiški sektor ustvari 12 % liberijskega kmetijskega bruto domačega proizvoda (BDP) in 3 % splošnega BDP. Prihodki vlade od pristojbin za dovoljenje, pristojbin za registracijo ladij, inšpekcijskih pristojbin, pristojbin za opazovanje, uvoznih in izvoznih dajatev ter glob so leta 2011 znašali skupaj 400 000 USD, nato so strmo narasli, tako da so sredi leta 2013 znašali skoraj 6 milijonov USD, razlog za to pa so globe, zaračunane v okviru uspešnega pregona tujih ribiških plovil, ki so nezakonito ribarila v liberijskih vodah[2].

Glede na to, da naj bi po ocenah ob obali živela več kot polovica prebivalcev, ki se preživljajo ali deloma preživljajo z ribištvom, ribe zagotavljajo približno 65 % vnosa živalskih beljakovin v državi. Liberija kljub svojim ribolovnim virom še vedno uvaža cenejše male pelagične vrste za lokalno uporabo, medtem ko izvaža nekatere vrste visoke vrednosti, kot so kozice. Trgovinski podatki niso zanesljivi, deloma zaradi slabega sistema spremljanja. Vseeno obstaja soglasje, da lahko ribiški sektor bistveno prispeva k razvoju Liberije.

Predhodna ocena morebitnega prihodnjega sporazuma o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med EU in Liberijo

Komisija je leta 2013 opravila predhodno oceno morebitnega sporazuma o partnerstvu o trajnostnem ribištvu z Liberijo[3]. V poročilu o oceni je ugotovila, da je sektor ribolova tuna EU zelo zainteresiran za ribolov v Liberiji in da bi sporazum o partnerstvu o trajnostnem ribištvu pripomogel h krepitvi spremljanja, kontrole in nadzora ter bi prispeval k boljšemu upravljanju ribištva v regiji.

V poročilu so tudi naslednje ključne ugotovitve:

•  Morebitni sporazum o partnerstvu/protokolu je za EU in Liberijo dolgoročno potreben v glavnem zaradi trajnosti ribiške proizvodnje v regiji in liberijskih vodah.

•  Med dvema možnostma, obravnavanima v oceni, velja prva možnost (sklenitev sporazuma o partnerstvu o trajnostnem ribištvu in protokola) za primernejšo od druge možnosti (sklenitev sporazuma o dostopu do liberijskih vod brez sredstev, ki se zagotovijo s protokolom).

•  Čeprav je pri prvi možnosti nekaj tveganja v zvezi s stroškovno učinkovitostjo sredstev EU, je manj verjetno, da bi se splošni cilji sporazuma o partnerstvu o trajnostnem ribištvu v zvezi z trajnostnim izkoriščanjem, ohranjanjem in razvojem gospodarstva Liberije, EU in držav AKP dosegli, če bi obveljala druga možnost ter se sporazum o partnerstvu in protokol ne bi sprejela.

•  Glavne prednosti prve možnosti so, da bi sporazum o partnerstvu o trajnostnem ribištvu in protokol zagotovila večjo gotovost in varstvo pravic za plovila EU ter bi okrepila vlogo EU v regiji pri podpiranju sodelovanja držav zastave EU.

Sporazum o partnerstvu o trajnostnem ribištvu in protokol o izvajanju med EU in Liberijo

Evropska komisija je na podlagi predhodne ocene in pooblastila Sveta z dne 20. junija 2014[4] opravila tri kroge pogajanj[5] z liberijsko vlado za sklenitev prvega sporazuma med Evropsko unijo in Republiko Liberijo o partnerstvu o trajnostnem ribištvu in protokola o izvajanju navedenega sporazuma.

Po teh pogajanjih sta bila novi sporazum in protokol parafirana 5. junija 2015. S sporazumom in protokolom, sklenjenima za obdobje petih let od datuma začasne uporabe z možnostjo samodejnega podaljšanja, bi se lahko mreža sporazumov Unije o ribolovu tuna v Zahodni Afriki še razširila.

Glavni cilj protokola o izvajanju je plovilom Unije zagotoviti ribolovne možnosti na liberijskem ribolovnem območju na podlagi najboljšega razpoložljivega znanstvenega mnenja in ob upoštevanju priporočil Mednarodne komisije za ohranitev tunov v Atlantiku (ICCAT) ter, kjer je primerno, v mejah razpoložljivega presežka. Protokol določa ribolovne možnosti za naslednje kategorije: 28 plovil za ribolov tuna s potegalkami in 6 plovil s površinskim parangalom.

Protokol določa finančni prispevek EU v višini 715 000 EUR za prvo leto, po 650 000 EUR za drugo, tretje in četrto leto ter 585 000 EUR za peto leto, in sicer na podlagi:

(a) referenčne tonaže 6500 ton, za katero je bil določen znesek, povezan z dostopom, v višini 357 500 EUR za prvo leto, po 325 000 EUR za drugo, tretje in četrto leto ter 292 500 EUR za peto leto in

(b) podpore za razvoj sektorske ribiške politike Republike Liberije v višini 357 500 EUR za prvo leto, po 325 000 EUR za drugo, tretje in četrto leto ter 292 500 EUR za peto leto. Ta podpora je skladna s cilji nacionalne ribiške politike in zlasti s potrebami Republike Liberije glede znanstvenih raziskav, obrtnega ribolova, spremljanja, nadzora in spremljanja ribištva ter boja proti nezakonitemu ribolovu.

Stališče poročevalca

Glede na navedeno poročevalec meni, da je sporazum o partnerstvu o trajnostnem ribištvu z Liberijo in protokol o njegovem izvajanju skladen s cilji skupne ribiške politike ter trajnostnim upravljanjem ribiških dejavnosti in dejavnosti akvakulture ter da obema pogodbenicama prinaša velike vzajemne koristi.

Sporazum krepi sodelovanje med Unijo in Liberijo ter na splošno z Zahodno Afriko, kjer so pomembna območja za ribolov tuna.

Spodbuja partnerski okvir, v katerem je mogoče razviti trajnostno ribiško politiko in odgovorno izkoriščanje ribolovnih virov v liberijskem ribolovnem območju.

Evropski uniji pomaga v boju proti nezakonitemu, neprijavljenemu in zakonsko neurejenemu ribolovu, saj podpira izboljšanje spremljanja, kontrole in nadzora v liberijskem ribiškem sektorju in izključnih ekonomskih conah.

To je v interesu obeh strani, v skladu z ustreznimi ukrepi za ohranjanje in upravljanje in v mejah razpoložljivega presežka.

Zato poročevalec priporoča, da Evropski parlament da odobritev.

Pozdravlja, da so lahko ustrezni deležniki tekom pogajanja izrazili svoja stališča in da so se znanstvena mnenja o številnih tehničnih vprašanjih zares upoštevala.

Je prepričan, da se bodo pozitivni učinki sektorskih podpornih ukrepov za lokalno gospodarstvo in obalne skupnosti pokazali v daljšem obdobju in bi jih morala Komisija zato ob izteku veljavnosti protokola temeljito oceniti. Prav tako bi moral Parlament imeti možnost, da podrobneje spremlja celoten postopek izvajanja večletnega programa sektorske podpore.

Poročevalec na splošno obžaluje, da ima Evropski parlament omejeno vlogo pri sprejemanju sporazumov o partnerstvu o trajnostnem ribištvu, in sicer zgolj prek postopka odobritve. Meni, da bi moral imeti Evropski parlament dejavnejšo vlogo ter da bi ga bilo treba v vseh fazah postopkov v zvezi s sporazumi o partnerstvu v ribiškem sektorju ali njihovo obnovitvijo nemudoma in v celoti obveščati, da bi se povečali preglednost in demokratična odgovornost protokolov.

17.3.2016

MNENJE Odbora za razvoj

za Odbor za ribištvo

o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije, Sporazuma o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med Evropsko unijo in Republiko Liberijo ter njegovega protokola o izvajanju

(13015/2015 – C8-0402/2015 – 2015/0224(NLE))

Pripravljavka mnenja: Maria Heubuch

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Novi sporazum obravnava samo tuna. Plovila EU lahko za skupaj 3,25 milijona EUR v naslednjih petih letih nalovijo 6.500 ton tuna na leto. Znesek finančnega prispevka se v enaki meri razdeli med dostop do ribolovnih virov in podporo sektorski ribiški politiki Liberije. Vključeni so tudi drugi elementi reforme, na primer klavzula o izključnosti in klavzula o človekovih pravicah ter načelo, da nobena druga oddaljena pomorska država ne more imeti ugodnejših pogojev od EU.

V zvezi s preglednostjo, ki je bistven element spodbujanja trajnostnega ribištva, je vključena določba, ki je podobna tisti iz zadnjega sporazuma z Mavretanijo, vendar manj podrobna, zahteva pa, da se objavijo vsi sporazumi (javni ali zasebni) o dostopu plovil pod tujo zastavo do liberijskih voda. Liberija že več let objavlja sezname plovil z dovoljenji. Paziti je treba, da so te informacije popolne in zanesljive. Te določbe o preglednosti so zelo dobrodošle, saj se šele začenja uresničevati pobuda za preglednost na področju ribištva.

Mali ribolov v Liberiji bistveno prispeva k prehranski varnosti, vendar ga omejuje pomanjkanje infrastrukture, saj je Liberija neto uvoznica rib za domačo potrošnjo, zlasti malih pelagičnih rib. To bi morala biti prednostna naloga sektorske podpore EU, podpreti pa bi morali tudi participativni načrt gospodarjenja z malimi pelagičnimi ribami, ki ga pripravlja Liberija.

Pri pripravi ocene pred pogajanji niso bila opravljena posvetovanja z liberijskimi deležniki, kar je treba v prihodnosti popraviti.

******

Odbor za razvoj poziva Odbor za ribištvo kot pristojni odbor, naj odobri osnutek sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma o partnerstvu med Evropsko unijo in Republiko Liberijo o trajnostnem ribolovu ter njegovega protokola o izvajanju, v imenu Evropske unije.

IZID KONČNEGA GLASOVANJAV ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Datum sprejetja

15.3.2016

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

19

1

4

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Louis Aliot, Nicolas Bay, Ignazio Corrao, Doru-Claudian Frunzulică, Nathan Gill, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Linda McAvan, Norbert Neuser, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Lola Sánchez Caldentey, Elly Schlein, Pedro Silva Pereira, Eleni Teoharus (Eleni Theocharous), Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Juan Fernando López Aguilar, Louis-Joseph Manscour, Paul Rübig, Jan Zahradil, Joachim Zeller

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Michèle Rivasi, Estefanía Torres Martínez

17.3.2016

MNENJE Odbora za proračun

za Odbor za ribištvo

o osnutku sklepa Sveta o podpisu, v imenu Evropske unije, in začasni uporabi Sporazuma o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med Evropsko unijo in Republiko Liberijo ter njegovega protokola o izvajanju

(13015/2015 – C8-0402/2015 – 2015/0224(NLE))

Pripravljavec mnenja: Siegfried Mureşan

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Komisija je na podlagi ustreznih pogajalskih smernic opravila pogajanja z vlado Liberije za sklenitev novega sporazuma med Evropsko unijo in Liberijo o partnerstvu o trajnostnem ribištvu in protokola o izvajanju navedenega sporazuma. Po teh pogajanjih sta bila novi sporazum in protokol parafirana 5. junija 2015.

Novi sporazum bo ob upoštevanju prednostnih nalog prenovljene skupne ribiške politike in njene zunanje razsežnosti zagotovil okvir za vzpostavitev strateškega partnerstva med Evropsko unijo in Liberijo. S sporazumom se ustanavlja skupni odbor, ki je pristojen za spremljanje izvajanja, razlago in uporabo sporazuma. Skupni odbor lahko poleg tega odobri določene spremembe protokola.

Novi protokol bo predstavljal okvir za ribolovne dejavnosti evropske flote na liberijskem ribolovnem območju, lastnikom evropskih plovil pa bo omogočil, da zaprosijo za dovoljenja za ribolov na navedenem območju. Poleg tega novi protokol krepi sodelovanje med EU in Republiko Liberijo, da bi se spodbudil razvoj trajnostne ribiške politike. Zlasti določa spremljanje plovil s sistemom VMS in elektronsko sporočanje podatkov o ulovu. Sektorska podpora, ki je na voljo v skladu s protokolom, bo Republiki Liberiji pomagala pri nacionalni strategiji na področju ribištva, vključno z bojem proti nezakonitemu, neprijavljenemu in zakonsko neurejenemu ribolovu.

Protokol obsega obdobje petih let od datuma začetka njegove začasne uporabe, to je od datuma podpisa, da ne bi prišlo do zamika pri začetku ribolovnih dejavnosti.

Letni finančni prispevek znaša:

715 000 EUR za prvo leto,

650 000 EUR za drugo, tretje in četrto leto

ter 585 000 EUR za peto leto, na podlagi

(a) referenčne tonaže 6500 ton, za katero je bil določen znesek, povezan z dostopom, v višini 357 500 EUR za prvo leto, po 325 000 EUR za drugo, tretje in četrto leto ter 292 500 EUR za peto leto; ter

(b) podpore za razvoj sektorske ribiške politike Republike Liberije v višini 357 500 EUR za prvo leto, po 325 000 EUR za drugo, tretje in četrto leto ter 292 500 EUR za peto leto. Ta podpora je v skladu s cilji nacionalne ribiške politike in zlasti potrebami Republike Liberije glede znanstvenih raziskav, obrtnega ribolova, spremljanja, nadzora in opazovanja ribištva ter boja proti nezakonitemu ribolovu.

******

Odbor za proračun poziva Odbor za ribištvo kot pristojni odbor, da priporoči odobritev osnutka sklepa Sveta o podpisu, v imenu Evropske unije, in začasni uporabi Sporazuma o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med Evropsko unijo in Republiko Liberijo ter njegovega protokola o izvajanju.

IZID KONČNEGA GLASOVANJAV ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Datum sprejetja

16.3.2016

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

26

2

3

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Jean Arthuis, Reimer Böge, Levteris Hristoforu (Lefteris Christoforou), Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Urmas Paet, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Elevterios Sinadinos (Eleftherios Synadinos), Paul Tang, Indrek Tarand, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Marco Zanni, Auke Zijlstra, Stanisław Żółtek

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Anneli Jäätteenmäki, Nils Torvalds, Marco Valli

IZID KONČNEGA GLASOVANJAV PRISTOJNEM ODBORU

Datum sprejetja

19.4.2016

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

21

2

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Richard Corbett, Diane Dodds, Linnéa Engström, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Izaskun Bilbao Barandica, Anja Hazekamp, Lidia Senra Rodríguez

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Laura Ferrara