Betänkande - A8-0142/2016Betänkande
A8-0142/2016

REKOMMENDATION om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av partnerskapsavtalet om hållbart fiske mellan Europeiska unionen och Republiken Liberia och av det genomförandeprotokoll som fogas till avtalet

21.4.2016 - (13015/2015 – C8-0402/2015 – 2015/0224(NLE)) - ***

Fiskeriutskottet
Föredragande: Jarosław Wałęsa

Förfarande : 2015/0224(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A8-0142/2016
Ingivna texter :
A8-0142/2016
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av partnerskapsavtalet om hållbart fiske mellan Europeiska unionen och Republiken Liberia och av det genomförandeprotokoll som fogas till avtalet

(13015/2015 – C8 0402/2015 – 2015/0224(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution,

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (13015/2015),

–  med beaktande av utkastet till avtal om partnerskap för hållbart fiske mellan Europeiska unionen och Republiken Liberia (13014/2015),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 43 samt artikel 218.6 andra stycket led a och artikel 218.7 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C8-0402/2015),

–  med beaktande av artikel 99.1 första och tredje styckena och artikel 99.2 samt artikel 108.7 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från fiskeriutskottet och yttrandena från utskottet för utveckling och budgetutskottet (A8-0142/2016).

1.  Europaparlamentet godkänner att avtalet och protokollet som fogas till avtalet ingås.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Republiken Liberia.

KORTFATTAD MOTIVERING

Europeiska unionen (EU) har de senaste åren undertecknat flera partnerskapsavtal om fiske (FPA) och protokoll med tredjeländer. Genom partnerskapsavtalen om fiske ger EU ekonomiskt och tekniskt stöd i utbyte mot fiskerättigheter för många olika fiskbestånd i partnerländernas exklusiva ekonomiska zoner. Sedan 2014 efter reformen av den gemensamma fiskeripolitiken kallas avtalen för partnerskapsavtal om hållbart fiske.

Detta partnerskapsavtal om hållbart fiske är det första som ingås mellan Europeiska unionen och Republiken Liberia, som har en 570 km lång kust längs Atlanten. I den exklusiva ekonomiska zonen på 246 152 km² finns bottenlevande och pelagiska fiskresurser, inklusive tonfisk och liknande arter.

Liberia och EU

EU:s fjärrfiskeflottor har fiskat tropisk tonfisk i Guineabukten sedan 1950-talet. Av deras totala fångst av tonfisk kommer för närvarande ca 10 % från Atlanten fördelat på främst bonit (70 %), gulfenad tonfisk (25 %) och storögd tonfisk (5 %).

EU och Liberia samarbetar genom multilaterala avtal, t.ex. Förenta nationernas havsrättskonvention av den 10 december 1982 (Unclos) och 1995 års avtal om bevarande och förvaltning av gränsöverskridande och långvandrande fiskbestånd, och genom mellanstatliga och regionala fiskeriorganisationer, t.ex. Internationella kommissionen för bevarande av tonfisk i Atlanten (Iccat). Därutöver antas genom Liberias strategi för livsmedels- och jordbrukspolitik lämpliga delar av den internationella bästa praxis som återfinns i FN:s livsmedels- och jordbruksorganisations (FAO) frivilliga uppförandekod för ansvarsfullt fiske från 1995.

De liberiska myndigheterna samarbetar kraftfullt med EU i kampen mot olagligt, orapporterat och oreglerat fiske (IUU). Åren med inbördeskrig gjorde det möjligt att fiska olagligt, och utländska fartyg siktade in sig på fiskbestånd i Liberias vatten, vilket ledde både till att potentiella nationella inkomster avleddes från Liberias fiskare och till att fiskbeståndens hälsa och det marina ekosystemet påverkades negativt.

Följaktligen skulle ingåendet av ett partnerskapsavtal om hållbart fiske med Liberia uppenbart hjälpa EU att nå sina mål när det gäller kampen mot IUU-fiske och att sprida den gemensamma fiskeripolitikens mål om hållbar förvaltning av fiske och vattenbruk.

Fisket i Liberia

Under ledning av Jordbruksministeriet har Bureau of National Fisheries (BNF) övergripande ansvar för fiskeripolitiken och förvaltningen av fiskeresurser i Liberia.

BNF är inriktat på att främja hållbart förvaltat och ekonomiskt bärkraftigt fiske som generar välstånd för nuvarande och kommande generationer. Nya fiskeriförordningar antogs 2010 och följdes av ett strategiskt policydokument för fiskeri och vattenbruk[1] som antogs 2014. Liberias fiskeripolitik har som huvudmål att åstadkomma hållbar förvaltning av fiskeresurser och ekosystem, bl.a. genom att

•  återställa fiskbiomassans förmåga att producera på högsta hållbara avkastningsnivå,

•  främja internationellt samarbete för förvaltning av gemensamma bestånd,

•  genomföra verksamma uppföljnings-, kontroll- och övervakningsmekanismer för att förhindra IUU-fiske.

Den svarar därför mot målen för EU:s gemensamma fiskeripolitik.

Fiskerinäringen bidrar med ca 12 % till bruttonationalprodukten (BNP) för Liberias jordbruk och med 3 % till hela BNP. Statens intäkter från licensavgifter, registreringsavgifter för fartyg, inspektionsavgifter, kontrollavgifter, import- och exportavgifter samt böter uppgick till 400 000 amerikanska dollar 2011 och steg brant till nästan 6,0 miljoner amerikanska dollar i mitten av 2013 på grund av böter inhämtade till följd av att man framgångsrikt lagförde utländska fartyg som fiskade olagligt i fiskevattnen[2].

Man uppskattar att mer än halva befolkningen bor längs kusten och är helt eller delvis beroende av fiske för sin försörjning. Fisk svarar för uppskattningsvis 65 % av intaget av animaliskt protein i landet. Trots fiskeresurserna importerar Liberia billigare små pelagiska arter för lokal konsumtion, medan man exporterar vissa värdefullare arter, t.ex. räkor. Handelssiffrorna anses inte tillförlitliga, delvis på grund av svaga övervakningssystem. Samsyn råder dock om att fiskerinäringen har potential att bidra väsentligt till Liberias utveckling.

Förhandsutvärdering av ett eventuellt kommande partnerskapsavtal om hållbart fiske mellan EU och Liberia

Kommissionen gjorde under 2013 en förhandsutvärdering av ett eventuellt partnerskapsavtal om hållbart fiske med Liberia[3]. I utvärderingsrapporten konstaterades att EU:s fiskesektor för tonfisk har ett starkt intresse av att fiska i Liberia och att ett nytt partnerskapsavtal om hållbart fiske med Liberia skulle förbättra uppföljning, kontroll och övervakning och bidra till en bättre styrning av fisket i regionen.

Utvärderingen gav bl.a. följande resultat:

•  Det centrala långsiktiga behovet av ett eventuellt partnerskapsavtal om hållbart fiske med protokoll för både EU och Liberia är hållbarhet för fångstproduktion av fisk som finns i regionen eller vandrar genom Liberias vatten.

•  Av de två alternativ som bedömdes i utvärderingen ansågs alternativ 1 (partnerskapsavtal om hållbart fiske med protokoll) överlägset alternativ 2 (avtal om tillgång till Liberias vatten utan bidrag genom ett protokoll).

•  Alternativ 1 innebär visserligen en viss risk för att EU-bidragen inte ger värde för pengarna, men de övergripande målen för partnerskapsavtalen om hållbart fiske, nämligen hållbar exploatering, stöd och utveckling av ekonomin i Liberia, EU och angränsande AVS-stater skulle ha sämre utsikter med alternativ 2 – dvs. utan partnerskapsavtal med protokoll.

•  De viktigaste fördelarna med alternativ 1 är att ett partnerskapsavtal om hållbart fiske med protokoll skulle ge säkrare och tryggare rättigheter för EU-fartygen och det skulle leda till bättre förutsättningar för EU att i regionen stödja samarbetet mellan EU-flaggstaterna.

Partnerskapsavtalet om hållbart fiske mellan EU och Liberia samt genomförandeprotokollet

Efter förhandsutvärderingen och i kraft av rådets mandat av den 20 juni 2014[4] har kommissionen fört förhandlingar i tre omgångar[5] med Liberias regering i syfte att ingå det första partnerskapsavtalet om hållbart fiske och ett genomförandeprotokoll som fogas till avtalet, mellan Europeiska unionen och Republiken Liberia.

Till följd av dessa förhandlingar paraferades ett nytt avtal och protokoll den 5 juni 2015. Det är ett avtal om tonfisk med protokoll, ingånget på 5 år räknat från dagen för preliminär tillämpning och därefter möjligt att förlänga med tyst medgivande, som skulle kunna bredda EU:s nätverk av avtal om tonfisk i Västafrika ytterligare.

Målet för genomförandeprotokollet är främst att erbjuda fiskemöjligheter för EU-fartyg i Liberias fiskezon, på grundval av bästa tillgängliga vetenskapliga utlåtanden och under iakttagande av Iccats (Internationella kommissionen för bevarande av tonfisk i Atlanten) rekommendationer och, i förekommande fall, inom gränserna för det tillgängliga överskottet. Protokollet fastställer fiskemöjligheter inom följande kategorier: 28 notfartyg för tonfiskfiske och 6 ytlångrevsfartyg.

Enligt protokollet är den ekonomiska ersättningen från EU 715 000 euro det första året, 650 000 euro det andra, tredje och fjärde året och 585 000 euro det femte året. Ersättningen avser följande:

a) En referensfångstmängd på 6 500 ton, för vilken ett belopp kopplat till tillträdet har fastställts till 357 500 euro för det första året, 325 000 euro för det andra, tredje och fjärde året och 292 500 euro för det femte året.

b) Ett stöd till utvecklingen av en sektoriell fiskeripolitik i Republiken Liberia på 357 500 euro för det första året, 325 000 euro för det andra, tredje och fjärde året och 292 500 euro för det femte året. Detta stöd bidrar till uppfyllandet av den nationella fiskeripolitikens mål och uppfyller i synnerhet Republiken Liberias behov av stöd till vetenskaplig forskning och icke-industriellt fiske samt till uppföljning, kontroll och övervakning av fisket och för att bekämpa olagligt fiske.

Föredragandens ståndpunkt

Mot bakgrund av ovanstående anser föredraganden att partnerskapsavtalet om hållbart fiske med Liberia och dess genomförandeprotokoll överensstämmer med målen för den gemensamma fiskeripolitiken och för hållbar förvaltning av fiskeri och vattenbruk samt att det är till stor ömsesidig nytta för båda parter.

Det stärker samarbetet mellan EU och Liberia, och mer allmänt med Västafrika där viktiga fångstzoner för tonfisk finns.

Det främjar en partnerskapsram som gör det möjligt att utveckla en hållbar fiskeripolitik och ett ansvarsfullt utnyttjande av fiskeresurserna i Liberias fiskezon.

Det hjälper EU i dess globala kamp mot IUU-fiske genom att stödja bättre uppföljning, kontroll och övervakning av Liberias fiskerinäring och exklusiva ekonomiska zon.

Detta ligger i båda parters intresse, i enlighet med relevanta bevarande- och förvaltningsåtgärder och inom ramen för det tillgängliga överskottet.

Föredraganden rekommenderar därför Europaparlamentet att ge sitt godkännande.

Föredraganden är positiv till att relevanta berörda parter hördes och vetenskapliga råd beaktades i fråga om ett antal tekniska punkter under förhandlingsprocessen.

Föredraganden är övertygad om att den positiva effekten av de sektoriella stödåtgärderna på den lokala ekonomin och kustsamhällena kommer att bli tydlig på lång sikt och den bör därför utvärderas grundligt av kommissionen när protokollet löper ut. Parlamentet bör även ges möjlighet att på nära håll övervaka hela genomförandeprocessen för de fleråriga sektoriella stödprogrammen.

Föredraganden beklagar allmänt att godkännandeförfarandet innebär att Europaparlamentet bara har en begränsad roll i antagandet av partnerskapsavtal om hållbart fiske. Föredraganden anser att Europaparlamentet bör ges en mer aktiv roll, och i alla faser av förfaranden som rör partnerskapsavtal om fiske eller förnyandet av dessa omedelbart och fullständigt informeras för att öka öppenheten, insynen och det demokratiska ansvarsutkrävandet när det gäller protokollen.

17.3.2016

YTTRANDE från utskottet för utveckling

till fiskeriutskottet

över förslaget till rådets beslut om ingående av ett partnerskapsavtal om hållbart fiske mellan Europeiska unionen och Republiken Liberia och av det genomförandeprotokoll som fogas till avtalet

(13015/2015 – C8-0402/2015 – 2015/0224(NLE))

Föredragande av yttrande: Maria Heubuch

KORTFATTAD MOTIVERING

Detta nya avtal gäller endast för tonfisk. För totalt 3,25 miljoner euro under fem år får EU-fartyg fiska 6,500 ton tonfisk per år. Den ekonomiska ersättningen ska fördelas jämt, den ena delen för tillträdet till fiskeresurserna och den andra delen för stöd till den sektoriella fiskeripolitiken i Liberia. Andra delar från reformen ingår också, däribland en exklusivitetsklausul, en klausul om mänskliga rättigheter och en princip som innebär att ingen annan fjärrfiskenation ska ges mer fördelaktiga villkor än EU.

När det gäller insynen, som är grundläggande för att främja hållbart fiske, så finns det en bestämmelse som liknar den som finns i det senaste avtalet med Mauretanien, men inte är lika detaljerad, och som gör det obligatoriskt att offentliggöra alla (privata och offentliga) avtal som ger utländskflagade fartyg tillgång till Liberias vatten. Liberia har offentliggjort förteckningar över licensierade fartyg i flera år, men man måste se till att denna information är både komplett och tillförlitlig. Nu när transparensinitiativet för fiske precis börjar införas, är dessa bestämmelser väldigt positiva.

I Liberia är det småskaliga fiskets bidrag till livsmedelssäkerheten avgörande, men hämmas av bristen på infrastruktur. Liberia är en nettoimportör av fisk för inhemsk konsumtion, i synnerhet små pelagiska arter. I EU:s sektorstöd bör man se detta som en prioritering, vilket inkluderar stöd till den inkluderande förvaltningsplan för små pelagiska arter som Liberia har tagit fram.

Liberianska intressenter rådfrågades inte när utvärderingen förbereddes inför inledandet av förhandlingarna, något som måste ändras i framtiden.

******

Utskottet för utveckling uppmanar fiskeriutskottet att som ansvarigt utskott rekommendera att Europaparlamentet godkänner utkastet till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av ett partnerskapsavtal för hållbart fiske mellan Europeiska unionen och Republiken Liberia och av det genomförandeprotokoll som fogas till avtalet.

ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Antagande

15.3.2016

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

19

1

4

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Louis Aliot, Nicolas Bay, Ignazio Corrao, Doru-Claudian Frunzulică, Nathan Gill, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Linda McAvan, Norbert Neuser, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Lola Sánchez Caldentey, Elly Schlein, Pedro Silva Pereira, Eleni Theocharous, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Juan Fernando López Aguilar, Louis-Joseph Manscour, Paul Rübig, Jan Zahradil, Joachim Zeller

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Michèle Rivasi, Estefanía Torres Martínez

17.3.2016

YTTRANDE från budgetutskottet

till fiskeriutskottet

över utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av partnerskapsavtalet om hållbart fiske mellan Europeiska unionen och Republiken Liberia och av det genomförandeprotokoll som fogas till avtalet

(13015/2015 – C8-0402/2015 – 2015/0224(NLE))

Föredragande av yttrande: Siegfried Mureşan

KORTFATTAD MOTIVERING

På grundval av relevanta förhandlingsdirektiv har kommissionen fört förhandlingar med Liberias regering i syfte att ingå ett nytt partnerskapsavtal om hållbart fiske och ett genomförandeprotokoll som fogas till avtalet, mellan Europeiska unionen och Liberia. Till följd av dessa förhandlingar paraferades ett nytt avtal och protokoll den 5 juni 2015.

Det nya avtalet kommer att innehålla ramen för partnerskapet där den gemensamma och reformerade fiskeripolitikens prioriterade mål och fiskeripolitikens utrikespolitiska dimension beaktas, i syfte att skapa ett strategiskt partnerskap mellan Europeiska unionen och Liberia. Genom avtalet inrättas en gemensam kommitté med ansvar för att kontrollera genomförandet, tolkningen och tillämpningen av avtalet. Den gemensamma kommittén får dessutom godkänna vissa ändringar av protokollet.

Det nya protokollet skapar en ram för EU-flottans fiskeverksamhet i Liberias fiskezon och kommer att göra det möjligt för europeiska fartygsägare att ansöka om tillstånd att fiska i den fiskezonen. Vidare stärker det nya protokollet samarbetet mellan EU och Republiken Liberia och kommer på så sätt att främja utvecklingen av en hållbar fiskeripolitik. I protokollet föreskrivs fartygsövervakning genom VMS-system och elektronisk överföring av fångstdata. Det sektorsstöd som tillhandahålls genom protokollet kommer att hjälpa Republiken Liberia att genomföra sin nationella fiskeristrategi, vilken även inbegriper kampen mot IUU-fiske.

Protokollet omfattar en period på fem år räknat från den dag då protokollet preliminärt ska börja tillämpas (dvs. från och med den dag då det undertecknas, så att fiskeverksamheten kan inledas utan dröjsmål).

Den årliga ekonomiska ersättningen är på

•  715 000 euro under det första året,

•  650 000 euro under det andra, tredje och fjärde året, och

•  585 000 under det femte året, på grundval av följande:

a)  En referensfångstmängd på 6 500 ton, för vilken ett belopp kopplat till tillträdet på 357 500 euro har fastställts för det första året, 325 000 euro för det andra, tredje och fjärde året och 292 500 euro för det femte året.

b)  Ett stöd till utvecklingen av en sektoriell fiskeripolitik i Republiken Liberia på 357 500 för det första året, 325 000 euro för det andra, tredje och fjärde året och 292 500 euro för det femte året. Detta stöd bidrar till uppfyllandet av den nationella fiskeripolitikens mål och uppfyller i synnerhet Republiken Liberias behov av stöd till vetenskaplig forskning och icke-industriellt fiske samt till inspektion, kontroll och övervakning av fisket och för att bekämpa olagligt fiske.

******

Budgetutskottet uppmanar fiskeriutskottet att som ansvarigt utskott rekommendera att Europaparlamentet godkänner utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av partnerskapsavtalet om hållbart fiske mellan Europeiska unionen och Republiken Liberia och av det genomförandeprotokoll som fogas till avtalet.

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Antagande

16.3.2016

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

26

2

3

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Urmas Paet, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Indrek Tarand, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Marco Zanni, Auke Zijlstra, Stanisław Żółtek

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Anneli Jäätteenmäki, Nils Torvalds, Marco Valli

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Antagande

19.4.2016

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

21

2

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Richard Corbett, Diane Dodds, Linnéa Engström, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Izaskun Bilbao Barandica, Anja Hazekamp, Lidia Senra Rodríguez

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Laura Ferrara