Διαδικασία : 2015/2234(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0143/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0143/2016

Συζήτηση :

PV 07/06/2016 - 14
CRE 07/06/2016 - 14

Ψηφοφορία :

PV 08/06/2016 - 12.11
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0263

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 610kWORD 110k
21.4.2016
PE 567.752v02-00 A8-0143/2016

που περιέχει πρόταση μη νομοθετικού ψηφίσματος σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης, της συμφωνίας-πλαισίου εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας των Φιλιππίνων, αφετέρου

(05431/2015 – C8-0061/2015 – 2013/0441(NLE) – 2015/2234(INI))

Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων

Εισηγητής: Elmar Brok

ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης, της συμφωνίας-πλαισίου εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας των Φιλιππίνων, αφετέρου

(05431/2015 – C8-0061/2015 – 2013/0441(NLE)2015/2234(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (05431/2015),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο συμφωνίας-πλαισίου εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας των Φιλιππίνων, αφετέρου (15616/2010),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση για έγκριση που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 207 και 209 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε συνδυασμό με το άρθρο 218 παράγραφος 6 στοιχείο α) (C8-0061/2015),

–  έχοντας υπόψη τις διπλωματικές σχέσεις μεταξύ των Φιλιππίνων και της ΕΕ (κατά την εποχή της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας (ΕΟΚ)), που συνήφθησαν στις 12 Μαΐου 1964 με τον διορισμό του Πρέσβη των Φιλιππίνων στην ΕΟΚ,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία πλαίσιο συνεργασίας για την ανάπτυξη ΕΚ-Φιλιππίνων, η οποία τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιουνίου 1985,

–  έχοντας υπόψη το πολυετές ενδεικτικό πρόγραμμα 2014-2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις Φιλιππίνες,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EOK) αριθ. 1440/80 του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 1980, για τη σύναψη συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Ινδονησίας, της Μαλαισίας, των Φιλιππίνων, της Σιγκαπούρης και της Ταϊλάνδης, χωρών μελών της Ένωσης Κρατών της Νοτιοανατολικής Ασίας(1),

–  έχοντας υπόψη την κοινή ανακοίνωση της 18ης Μαΐου 2015 προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με τίτλο: «Η ΕΕ και η ASEAN: μια εταιρική σχέση με στρατηγικό σκοπό»,

–  έχοντας υπόψη τη 10η σύνοδο κορυφής της ASEM που πραγματοποιήθηκε στο Μιλάνο στις 16-17 Οκτωβρίου 2014,

–  έχοντας υπόψη τη Διακοινοβουλευτική Συνάντηση μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Κοινοβουλίου των Φιλιππίνων, του Φεβρουαρίου του 2013,

–   έχοντας υπόψη την 23η συνεδρίαση της Μικτής Επιτροπής Συνεργασίας ASEAN-ΕΕ που πραγματοποιήθηκε στην Τζακάρτα στις 4 Φεβρουαρίου 2016,

–  έχοντας υπόψη τα πρόσφατα ψηφίσματά του για τις Φιλιππίνες, ιδίως εκείνα της 14ης Ιουνίου 2012 σχετικά με τα κρούσματα ατιμωρησίας στις Φιλιππίνες(2), της 21ης Ιανουαρίου 2010 σχετικά με τις Φιλιππίνες (μετά την σφαγή στο Maguindanao στις 23 Νοεμβρίου 2009)(3) και της 12ης Μαρτίου 2009 σχετικά με το Φιλιππίνες (σχετικά με τις εχθροπραξίες μεταξύ κυβερνητικών δυνάμεων και του Εθνικού Απελευθερωτικού Μετώπου των Μόρο (MNLF))(4),

–  έχοντας υπόψη ότι οι Φιλιππίνες είναι ιδρυτικό μέλος της ASEAN μετά την υπογραφή της Διακήρυξης της Μπανγκόκ στις 8 Αυγούστου 1967.

–   έχοντας υπόψη την 27η σύνοδο κορυφής της ASEAN που πραγματοποιήθηκε στην Κουάλα Λουμπούρ της Μαλαισίας από 18 έως 22 Νοεμβρίου 2015,

–  έχοντας υπόψη την 14η σύνοδο κορυφής για την ασφάλεια στην Ασία (Διάλογος του Σάνγκρι-Λα του Διεθνούς Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών -IISS) που πραγματοποιήθηκε στη Σιγκαπούρη από τις 29 έως τις 31 Μαΐου 2015,

–   έχοντας υπόψη τις εκθέσεις της ειδικής εισηγήτριας των Ηνωμένων Εθνών Hilal Elver, της 29ης Δεκεμβρίου 2015, για το δικαίωμα στη διατροφή (A/HRC/31/51/Add.1), της ειδικής εισηγήτριας των Ηνωμένων Εθνών Joy Ngozi Ezeilo, της 19ης Απριλίου 2013, για την εμπορία ανθρώπων (A/HRC/23/48/Add.3) και του ειδικού εισηγητή των Ηνωμένων Εθνών Philip Alston, της 29ης Απριλίου 2009, για τις εξωδικαστικές, συνοπτικές ή αυθαίρετες εκτελέσεις (A/HRC/11/2/Add.8),

–   έχοντας υπόψη τη δεύτερη καθολική περιοδική εξέταση του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών του Μαΐου του 2012, στην οποία οι Φιλιππίνες αποδέχτηκαν 66 από τις 88 συστάσεις,

–   έχοντας υπόψη το σχέδιο δράσης των Φιλιππίνων για τη διατροφή κατά την περίοδο από το 2011 έως το 2016, το πρόγραμμα ταχείας εφαρμογής για τον μετριασμό της πείνας, καθώς και το ολοκληρωμένο σχέδιο αγροτικής μεταρρύθμισης του 1988 και τον κώδικα αλιείας του 1998,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων(A8-0143/2016),

A.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, από πλευράς διεθνούς και εθνικής νομοθεσίας για τα ανθρώπινα δικαιώματα, οι Φιλιππίνες αποτελούν πρότυπο για τις υπόλοιπες χώρες της περιοχής, δεδομένου ότι έχουν επικυρώσει οκτώ από τις εννέα συμβάσεις μείζονος σημασίας για τα ανθρώπινα δικαιώματα, εξαιρουμένης της σύμβασης για την προστασία όλων των προσώπων από αναγκαστική εξαφάνιση (CPPED), καθώς και το Καταστατικό της Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου το 2011·

B.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση των Φιλιππίνων κατέληξε σε μια ειρηνευτική συμφωνία στο Μιντανάο με το Ισλαμικό Απελευθερωτικό Μέτωπο Μόρο (MILF), τον Μάρτιο 2014, η οποία προβλέπει τη δημιουργία μιας αυτόνομης περιοχής Bangsamoro στον μουσουλμανικό νότο, αλλά δεν περιλαμβάνει άλλες παραστρατιωτικές ομάδες που αντιτίθενται στην ειρηνευτική διαδικασία· λαμβάνοντας ωστόσο υπόψη ότι το νομοθετικό σώμα των Φιλιππίνων δεν ψήφισε εντέλει τον βασικό νόμο για την περιοχή Bangsamoro τον Φεβρουάριο του 2016, με αποτέλεσμα οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις να μην έχουν επιτυχή έκβαση·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Φιλιππίνες έχουν λάβει στρατιωτική εκπαίδευση από τον στρατό των ΗΠΑ για την αντιμετώπιση εξεγέρσεων και τρομοκρατικών επιθέσεων και την κατάρτιση των υπηρεσιών πληροφοριών, στο πλαίσιο του αγώνα τους κατά παραστρατιωτικών ομάδων που έχουν πιθανές συνδέσεις με περιφερειακές τρομοκρατικές ομάδες της Νοτιοανατολικής Ασίας και διεθνείς τρομοκρατικές ομάδες όπως την Αλ Κάιντα και το ISIS·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Φιλιππίνες και οι Ηνωμένες Πολιτείες υπέγραψαν συμφωνία ενισχυμένης αμυντικής συνεργασίας (EDCA) τον Απρίλιο του 2015·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ιαπωνία και οι Φιλιππίνες υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας και Ανταλλαγών στο πεδίο της Άμυνας, τον Ιανουάριο του 2015·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι σχέσεις μεταξύ Κίνας και Φιλιππίνων έχουν σημειώσει βαθμιαία επιδείνωση μετά τις καταγγελίες του 2008 περί διαφθοράς σχετικά με την κινεζική βοήθεια, και, κυρίως, μετά την αυξανόμενη πίεση της Κίνας σχετικά με τις αξιώσεις της στη Νότια Σινική Θάλασσα·

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Φιλιππίνες ξεκίνησαν μια υπόθεση διαιτησίας στο Διεθνές Διαιτητικό Δικαστήριο της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS), τον Ιανουάριο του 2013, επιδιώκοντας να αποσαφηνιστούν τα θαλάσσια δικαιώματά τους στο πλαίσιο της UNCLOS, καθώς και η βασιμότητα της διεκδίκησης της Κίνας βάσει του «διαγράμματος εννέα σημείων» (9-dash line) σε πολύ μεγάλο τμήμα της Νότιας Σινικής Θάλασσας·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Φιλιππίνες ανακοίνωσαν ότι θα ανοίξουν νέες ναυτικές και αεροπορικές βάσεις με εκτεταμένη πρόσβαση στην Νότια Σινική Θάλασσα, και θα θέσουν αυτές τις εγκαταστάσεις στη διάθεση σκαφών των ΗΠΑ, της Ιαπωνίας και του Βιετνάμ·

Θ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ χορήγησε τον Δεκέμβριο 2014 το καθεστώς ΣΓΠ + στις Φιλιππίνες, καθιστώντας τις την πρώτη χώρα του ASEAN με τέτοιες εμπορικές προτιμήσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι το καθεστώς αυτό παρέχει στις Φιλιππίνες τη δυνατότητα να εξάγουν στην ΕΕ άνευ δασμών το 66% όλων των προϊόντων της, μεταξύ των οποίων μεταποιημένα οπωροκηπευτικά, έλαιο κοκοφοίνικα, είδη υπόδησης, αλιευτικά και κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Φιλιππίνες αποτελούνται από χιλιάδες νησιά, γεγονός που αποτελεί πρόκληση για την εσωτερική διασύνδεση, τις υποδομές και το εμπόριο·

ΙΑ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ είναι ένας από τους σημαντικότερους ξένους επενδυτές και εμπορικούς εταίρους των Φιλιππίνων·

ΙΒ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ είναι ο τέταρτος μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος και η τέταρτη μεγαλύτερη εξαγωγική αγορά των Φιλιππίνων, αντιπροσωπεύοντας το 11,56% των συνολικών εξαγωγών των Φιλιππίνων·

ΙΓ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Φιλιππίνες εξέφρασαν προσφάτως το ενδιαφέρον τους να προσχωρήσουν στην Εταιρική Σχέση του Ειρηνικού και ότι βρίσκονται επί του παρόντος στο στάδιο των διαβουλεύσεων με τις ΗΠΑ για την προσχώρησή τους στη συμφωνία·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει υπερδιπλασιάσει τα κονδύλια της αναπτυξιακής συνεργασίας με τις Φιλιππίνες για την περίοδο 2014-2020 και έχει παράσχει επίσης σημαντική ανθρωπιστική και επείγουσα βοήθεια στα θύματα των τροπικών καταιγίδων·

ΙΕ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Φιλιππίνες είναι η τρίτη πλέον ευάλωτη αναπτυσσόμενη χώρα στην κλιματική αλλαγή, η οποία θα έχει δυσμενείς επιπτώσεις στους γεωργικούς και θαλάσσιους πόρους της·

ΙΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη τις ολέθριες συνέπειες του τυφώνα Haiyan το 2013, ο οποίος προκάλεσε τον θάνατο περίπου 6.000 ανθρώπων, εξακολουθεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην οικονομία και έχει επιδεινώσει σε μεγάλο βαθμό την επισιτιστική ανασφάλεια, έχοντας ωθήσει άλλο ένα εκατομμύριο ανθρώπων στη φτώχεια, σύμφωνα με εκτιμήσεις του ΟΗΕ·

1.  χαιρετίζει τη σύναψη της συμφωνίας-πλαισίου εταιρικής σχέσης και συνεργασίας με τις Φιλιππίνες·

2.   θεωρεί ότι η ΕΕ πρέπει να συνεχίσει να παρέχει χρηματοδοτική στήριξη και βοήθεια για την ανάπτυξη ικανοτήτων στις Φιλιππίνες με στόχο τη μείωση της φτώχειας, την κοινωνική ένταξη, τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου, την προώθηση της ειρήνης, της συμφιλίωσης, της ασφάλειας και της μεταρρύθμισης του δικαστικού συστήματος, και να στηρίζει την χώρα στην δημιουργία ετοιμότητας σε περίπτωση καταστροφών, την αρωγή και αποκατάσταση και στην εφαρμογή αποτελεσματικών πολιτικών για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής·

3.   ενθαρρύνει την κυβέρνηση των Φιλιππίνων να συνεχίσει να προωθεί την επίτευξη περαιτέρω προόδου όσον αφορά την εξάλειψη της διαφθοράς και την προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

4.   επαινεί τις Φιλιππίνες για τη συμμετοχή τους στον διεθνή αντιτρομοκρατικό συνασπισμό από το 2001· εκφράζει, ωστόσο, την ανησυχία του για το γεγονός ότι εξακολουθούν να υπάρχουν αναφορές σχετικά με κατάφωρες παραβιάσεις των ανθρώπινων δικαιωμάτων κατά την εφαρμογή μέτρων καταστολής εξεγέρσεων από τις στρατιωτικές δυνάμεις των Φιλιππίνων, και ιδίως από παραστρατιωτικές μονάδες·

5.   υπενθυμίζει ότι η ομάδα Αμπού Σαγιάφ κατηγορείται για τις χειρότερες τρομοκρατικές ενέργειες που έχουν διαπραχθεί στις Φιλιππίνες, και ιδίως για αιματηρές βομβιστικές επιθέσεις, όπως αυτή σε οχηματαγωγό στη Μανίλα η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο περισσότερων από 100 ανθρώπων, το 2004·

6.  τονίζει τις αυξανόμενες ανησυχίες ότι το ISIS θα επικρατήσει σε φιλικά προσκείμενες ομάδες στην Νοτιοανατολική Ασία, δεδομένου ότι διεξάγει την προπαγάνδα του στις τοπικές γλώσσες, και ορισμένοι εξτρεμιστές της περιοχής έχουν ήδη προσχωρήσει σε αυτό·

7.   εκφράζει ικανοποίηση για τις δεσμεύσεις που ανέλαβε η κυβέρνηση των Φιλιππίνων και υπογραμμίζει τη σημασία που έχει η επίτευξη μιας ειρηνευτικής διαδικασίας στο Μιντανάο με όσο το δυνατόν λιγότερες αποχές· σημειώνει τη συμβολή της διεθνούς ομάδας επαφής στη συμφωνία του Μιντανάο· εκφράζει τη βαθιά του απογοήτευση για το γεγονός ότι η ειρηνευτική συμφωνία του Μιντανάο δεν εγκρίθηκε από το κοινοβούλιο των Φιλιππίνων· ζητεί τη συνέχιση των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων και την έγκριση από το κοινοβούλιο του βασικού νόμου για την περιοχή Bangsamoro·

8.   καταδικάζει τη σφαγή χριστιανών χωρικών που διαπράχθηκε στις 24 Δεκεμβρίου 2015 από αυτονομιστές αντάρτες στο Μιντανάο· επικροτεί την πρωτοβουλία της φιλιππινέζικης ΜΚΟ PeaceTech να φέρει σε επαφή χριστιανούς και μουσουλμάνους μαθητές μέσω του λογισμικού Skype, προκειμένου να προωθηθούν οι ανταλλαγές μεταξύ των δύο κοινοτήτων·

9.   ζητεί από την κυβέρνηση των Φιλιππίνων να αναπτύξει ικανότητες για τη συστηματική συλλογή δεδομένων όσον αφορά την εμπορία ανθρώπων και ζητεί από την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να στηρίξουν την κυβέρνηση, και ιδίως το Διοργανικό Συμβούλιο για την Καταπολέμηση της Εμπορίας (IACAT), στις προσπάθειες για την ενίσχυση της βοήθειας και της στήριξης των θυμάτων, τη θέσπιση αποτελεσματικών μέτρων επιβολής του νόμου και τη βελτίωση των νόμιμων οδών μετανάστευσης εργατικού δυναμικού και της αξιοπρεπούς μεταχείρισης των φιλιππινέζων μεταναστών σε τρίτες χώρες·

10.   καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να έλθουν σε συνεννόηση με τις Φιλιππίνες με σκοπό την ανταλλαγή πληροφοριών, τη συνεργασία και την παροχή στήριξης στην κυβέρνηση για την ανάπτυξη ικανοτήτων στο πλαίσιο του διεθνούς αγώνα κατά της τρομοκρατίας και του εξτρεμισμού και σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου·

11.  επισημαίνει ότι οι Φιλιππίνες βρίσκονται σε στρατηγική θέση, πλησίον των μεγάλων διεθνών ναυτιλιακών και αεροπορικών διαδρομών στη Νότια Σινική Θάλασσα·

12.   υπενθυμίζει τις σοβαρές ανησυχίες του για τις εντάσεις στη Θάλασσα της Νότιας Κίνας· θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι, αντίθετα με τη δήλωση συμπεριφοράς του 2002, διάφορα μέρη διεκδικούν εδάφη στις διαφιλονικούμενες περιοχές· εκφράζει ανησυχία ιδίως για τις ιδιαίτερα μεγάλης κλίμακας δραστηριότητες της Κίνας αυτή τη στιγμή, με την οικοδόμηση στρατιωτικών εγκαταστάσεων, λιμανιών και τουλάχιστον ενός διαδρόμου προσγείωσης/απογείωσης· καλεί όλα τα μέρη στην διαφιλονικούμενη περιοχή να απέχουν από μονομερείς και προκλητικές ενέργειες και να επιλύσουν τις διαφορές τους ειρηνικά, με βάση το διεθνές δίκαιο, και ιδίως την UNCLOS, μέσω της αμερόληπτης διεθνούς μεσολάβησης και διαιτησίας· παροτρύνει όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να αναγνωρίσουν τη δικαιοδοσία της UNCLOS και του Διαιτητικού Δικαστηρίου και ζητεί να σεβαστούν την όποια ενδεχόμενη απόφαση βάσει της UNCLOS· στηρίζει όλες τις δράσεις που συμβάλλουν στη μετατροπή της Νότιας Σινικής Θάλασσας σε «Θάλασσα Ειρήνης και Συνεργασίας»· υποστηρίζει επίσης τις προσπάθειες να συμφωνήσουν τα εμπλεκόμενα μέρη σχετικά με έναν κώδικα συμπεριφοράς για την ειρηνική εκμετάλλευση των συγκεκριμένων θαλάσσιων περιοχών, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας ασφαλών εμπορικών οδών, και ενθαρρύνει τη λήψη μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης· θεωρεί ότι η ΕΕ πρέπει να αξιοποιήσει τη διμερή και πολυμερή συνεργασία ώστε να μπορέσει να συμβάλει αποτελεσματικά στην ασφάλεια της περιοχής·

13.  χαιρετίζει τη συμφωνία μεταξύ των Φιλιππίνων και της Ινδονησίας που αποσαφηνίζει το ζήτημα των επικαλυπτόμενων θαλάσσιων συνόρων στις θάλασσες του Μιντανάο και της Κελέβης, τον Μάιο του 2014·

14.   καλεί τις Φιλιππίνες, ως μία από τις χώρες στις οποίες έχει χορηγηθεί το καθεστώς ΣΓΠ + από την ΕΕ, να διασφαλίσουν την αποτελεσματική εφαρμογή όλων των βασικών διεθνών συμβάσεων για τα ανθρώπινα και εργασιακά δικαιώματα, το περιβάλλον και τη χρηστή διακυβέρνηση, όπως καταγράφονται στο παράρτημα VIII του κανονισμού (ΕΕ ) αριθ. 978/2012· αναγνωρίζει ότι οι Φιλιππίνες ενίσχυσαν τη νομοθεσία τους στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· καλεί τις Φιλιππίνες να συνεχίσουν να σημειώνουν προόδους όσον αφορά την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μεταξύ άλλων με τη δημοσίευση του εθνικού σχεδίου δράσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς και όσον αφορά την εξάλειψη της διαφθοράς· εκφράζει σοβαρές ανησυχίες για τα μέτρα καταστολής με τα οποία έρχονται αντιμέτωποι οι ακτιβιστές που διοργανώνουν ειρηνικές εκστρατείες για την προστασία της γης των προγόνων τους από τις επιπτώσεις της εξορυκτικής δραστηριότητας και της αποψίλωσης· υπενθυμίζει ότι, βάσει του ΣΓΠ+, οι δικαιούχοι θα πρέπει να αποδεικνύουν ότι εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά τα πρότυπα στους τομείς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της εργασίας, του περιβάλλοντος και της διακυβέρνησης·

15.   λαμβάνει υπόψη την αξιολόγηση των Φιλιππίνων όσον αφορά το καθεστώς ΣΓΠ+ που τους χορηγήθηκε, ιδίως σε σχέση με την επικύρωση και των επτά συμβάσεων των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα που συνδέονται με το ΣΓΠ+ της ΕΕ· επισημαίνει ότι πρέπει να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες για την εφαρμογή τους· αναγνωρίζει τα βήματα που έχει κάνει η κυβέρνηση και την πρόοδο που έχει συντελεστεί μέχρι στιγμής·

16.   ενθαρρύνει τις Φιλιππίνες να συνεχίσουν να βελτιώνουν το επενδυτικό κλίμα, περιλαμβανομένου του περιβάλλοντος για τις ΑΞΕ, μέσω της αύξησης της διαφάνειας και της χρηστής διακυβέρνησης, να εφαρμόζουν τις κατευθυντήριες αρχές των Ηνωμένων Εθνών για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα και να αναπτύξουν περαιτέρω τις υποδομές, όπου κρίνεται σκόπιμο μέσω συμπράξεων δημόσιου-ιδιωτικού τομέα· εκφράζει ανησυχία για τις επιπτώσεις που θα έχει η κλιματική αλλαγή στις Φιλιππίνες·

17.   ενθαρρύνει την κυβέρνηση να επενδύσει στις νέες τεχνολογίες και στο διαδίκτυο, ώστε να διευκολυνθούν οι πολιτιστικές και εμπορικές συναλλαγές μεταξύ των νησιών του αρχιπελάγους·

18.   επιδοκιμάζει τη συμφωνία της 22ας Δεκεμβρίου 2015 για την έναρξη των διαπραγματεύσεων για μια μελλοντική συνθήκη ελεύθερου εμπορίου με τις Φιλιππίνες· θεωρεί ότι η Επιτροπή και οι αρχές των Φιλιππίνων θα πρέπει να διασφαλίσουν υψηλά πρότυπα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, την εργασία και το περιβάλλον· υπογραμμίζει ότι η εν λόγω συμφωνία ελεύθερου εμπορίου πρέπει να αποτελέσει θεμελιώδες στοιχείο για τη σύναψη διαπεριφερειακής συμφωνίας ΕΕ-ASEAN στον τομέα του εμπορίου και των επενδύσεων, για την οποία θα μπορούσαν να ξεκινήσουν παράλληλες διαπραγματεύσεις·

19.   σημειώνει ότι 800.000 Φιλιππινέζοι ζουν στην ΕΕ και ότι οι φιλιππινέζοι ναυτικοί που εργάζονται σε νηολογημένα στην ΕΕ πλοία στέλνουν στις Φιλιππίνες εμβάσματα συνολικού ύψους 3 δισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως· θεωρεί ότι η ΕΕ πρέπει να αναπτύξει περαιτέρω τις αμοιβαίες ανταλλαγές φοιτητών, καθηγητών και επιστημονικών ερευνητών, καθώς και τις πολιτιστικές ανταλλαγές·

20.   δεδομένου ότι σε πολλά πλοία που δεν έχουν κοινοτική σημαία και καταπλέουν σε ευρωπαϊκούς λιμένες, τα πληρώματα αποτελούνται ως επί το πλείστον από Φιλιππινέζους και, δεδομένων των σκληρών και απάνθρωπων συνθηκών εργασίας υπό τις οποίες ζουν πολλοί από αυτούς τους ναυτικούς, ζητεί από τα κράτη μέλη να μην επιτρέπουν τον κατάπλου των πλοίων στα οποία οι συνθήκες εργασίας αντιβαίνουν στα εργασιακά δικαιώματα και στις αρχές που αναγνωρίζονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης· ζητεί επίσης από τα πλοία με μη κοινοτική σημαία να διασφαλίζουν τις συνθήκες εργασίας των πληρωμάτων τους σύμφωνα με τη διεθνή νομοθεσία και τους κανόνες που ορίζουν η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ) και ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (ΔΝΟ)·

21.   ζητεί τακτικές ανταλλαγές μεταξύ της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) και του Κοινοβουλίου, ώστε να μπορέσει το Κοινοβούλιο να παρακολουθεί την εφαρμογή της συμφωνίας-πλαισίου και την επίτευξη των στόχων της·

22.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και στην κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο της Δημοκρατίας των Φιλιππίνων.

(1)

ΕΕ L 144, 10.6.1980, σ. 1.

(2)

ΕΕ C 332 E, 15.11.2013, σ. 99.

(3)

ΕΕ C 305 E, 11.11.2010, σ. 11.

(4)

ΕΕ C 87 E, 1.4.2010, σ. 181.


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

19.4.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

57

3

5

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Amjad Bashir, Goffredo Maria Bettini, Elmar Brok, Klaus Buchner, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Aymeric Chauprade, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Mark Demesmaeker, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Iveta Grigule, Richard Howitt, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Afzal Khan, Janusz Korwin-Mikke, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Tonino Picula, Andrej Plenković, Cristian Dan Preda, Jean-Luc Schaffhauser, Charles Tannock, László Tőkés, Geoffrey Van Orden, Boris Zala, Γεώργιος Επιτήδειος, Δημήτρης Παπαδάκης, Σοφία Σακοράφα, Андрей Ковачев, Илхан Кючюк

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Luis de Grandes Pascual, Marielle de Sarnez, Andrzej Grzyb, András Gyürk, Marek Jurek, Javi López, Antonio López-Istúriz White, Norbert Neuser, Norica Nicolai, Soraya Post, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Paavo Väyrynen, Janusz Zemke, Τάκης Χατζηγεωργίου

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Monika Hohlmeier, Zdzisław Krasnodębski, Marian-Jean Marinescu, Indrek Tarand, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ivan Štefanec

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου