BETÄNKANDE     ***I
PDF 1356kWORD 962k
22.4.2016
PE 557.179v04-00 A8-0145/2016

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om unionskodexen om viseringar (viseringskodex) (omarbetning)

(COM(2014)0164 – C8-0001/2014 – 2014/0094(COD))

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

Föredragande: Juan Fernando López Aguilar

(Omarbetning – artikel 104 i arbetsordningen)

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om unionskodexen om viseringar (viseringskodex) (omarbetning)

(COM(2014)0164 – C8-0001/2014 – 2014/0094(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: omarbetning)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2014)0164),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 77.2 a i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0001/2014),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 10 september 2014(1),

–  med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 28 november 2001 om en mer strukturerad användning av omarbetningstekniken för rättsakter(2),

–  med beaktande av skrivelsen av den 30 september 2014 från utskottet för rättsliga frågor till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor i enlighet med artikel 104.3 i arbetsordningen,

–  med beaktande av skrivelserna av den 31 augusti 2015 i enlighet med artikel 104.3 i arbetsordningen från talmannen till kommissionen och rådet, i vilka talmannen meddelar att utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor kan lägga fram ändringsförslag till de kodifierade delarna av ovannämnda förslag till omarbetning i enlighet med punkt 8 i det interinstitutionella avtalet av den 28 november 2001 om en mer strukturerad användning av omarbetningstekniken för rättsakter,

–  med beaktande av artiklarna 104 och 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor och yttrandet från utskottet för transport och turism (A8‑0145/2016).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet föreslår att hänvisning till akten görs med ”förordningen López Aguilar-NN om viseringskodexen”.

3.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

 

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Skäl 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) No 810/20092 har vid flera tillfällen varit föremål för betydande ändringar. Eftersom det nu är aktuellt att göra ytterligare ändringar bör förordningen omarbetas för att undvika oklarheter.

utgår

___________________

 

2 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 810/2009 av den 13 juli 2009 om införande av en gemenskapskodex om viseringar (viseringskodex) (EUT L 243, 15.9.2009, s. 1).

 

Motivering

Viseringskodexen har bara ändrats i mycket begränsad omfattning genom kommissionens förordning (EU) nr 977/2011, förordning (EU) nr 154/2012 och förordning (EU) nr 610/2013. Vid sitt sammanträde den 7 juli enades LIBE-utskottets samordnare om att utskottet skulle ha möjlighet att ändra även de kodifierade delarna i enlighet med punkt 8 i det interinstitutionella avtalet av den 28 november 2001 om en mer strukturerad användning av omarbetningstekniken för rättsakter. Kommissionen och rådet har underrättats om detta.

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Skäl 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2) Den unionspolicy på viseringsområdet som möjliggör vistelser på upp till 90 dagar under en period på 180 dagar är ett grundläggande element i skapandet av ett gemensamt område utan inre gränser. De gemensamma bestämmelserna om villkor och förfaranden för utfärdande av viseringar bör bygga på principen om solidaritet och ömsesidigt förtroende mellan medlemsstaterna.

(2) Den gemensamma viseringspolitiken är ett grundläggande element i skapandet av ett gemensamt område utan inre gränser. De gemensamma bestämmelserna om villkor och förfaranden för utfärdande av viseringar bör bygga på principen om solidaritet och ömsesidigt förtroende mellan medlemsstaterna.

Motivering

Ett skäl bör inte innehålla sådana detaljer, som hör till artikeldelen. Skälen bör i stället fastställa syftet med de viktigaste bestämmelserna i rättsakten.

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3) Förordning (EG) nr 810/2009 syftar bland annat till att ytterligare utveckla den gemensamma viseringspolitiken som en del av ett mångsidigt system och därigenom underlätta lagligt resande och ta itu med olaglig invandring genom ytterligare harmonisering av lagstiftning förfaranden.

(3) Unionskodexen om viseringar (viseringskodex, Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 810/2009) utgör en viktig del av den gemensamma viseringspolitiken. Den syftar samtidigt till att säkra en hög säkerhetsnivå, ta itu med irreguljär migration och underlätta lagligt resande. Den bör bidra till att skapa tillväxt och vara förenlig med annan unionspolitik, t.ex. när det gäller yttre förbindelser, handel, utbildning, kultur och turism.

 

_________________

 

1aEuropaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 810/2009 av den 13 juli 2009 om införande av en gemenskapskodex om viseringar (viseringskodex) (EUT L 243, 15.9.2009, s. 1).

Motivering

Detta skäl bör innehålla alla syftena med kodexen, vilka för närvarande har fördelats i ett antal olika skäl.

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3a) Förordning (EG) nr 810/2009 förtydligade och förenklade den rättsliga ramen och bidrog i stor utsträckning till att modernisera och standardisera viseringsförfarandena. Som en del av den fortsatta utvecklingen av regelverket mot en verkligt gemensam viseringspolitik bör emellertid förfarandena och villkoren för utfärdande av viseringar ytterligare harmoniseras och deras enhetliga tillämpning stärkas.

Motivering

Detta skäl bör innehålla ett allmänt uttalande om ändringarna i den aktuella översynen.

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5) Förordning (EG) nr 810/2009 förtydligade och förenklade den rättsliga ramen och bidrog i stor utsträckning till att modernisera och standardisera viseringsförfarandena. Det har dock visat sig att vissa bestämmelser som syftade till att förenkla förfarandena i enskilda fall på grundval av subjektiva kriterier inte tillämpas i den utsträckning som var avsett.

utgår

Motivering

Innehållet i detta föreslagna skäl har inkluderats i skäl 3a (nytt).

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6) En smart viseringspolitik bör leda till kontinuerlig säkerhet vid de yttre gränserna, och samtidigt garantera att Schengenområdet fungerar väl och bidrar till att underlätta lagligt resande. De gemensamma viseringspolitiken bör bidra till att skapa tillväxt och vara förenlig med annan unionspolitik, till exempel när det gäller yttre förbindelser, handel, utbildning, kultur och turism.

utgår

Motivering

Innehållet i detta föreslagna skäl har inkluderats i skäl 3.

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Skäl 6a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(6a) Att utfärda en visering för en person som söker skydd är ett sätt att ge personen tillträde till medlemsstaternas territorium under säkra former. Vid bedömningen av konsulär territoriell behörighet och om det är möjligt att pröva viseringsansökan eller utfärda en visering med territoriellt begränsad giltighet bör konsulaten därför ägna särskild uppmärksamhet åt personer som söker skydd. För sådana personer bör medlemsstaterna tillämpa de undantag av humanitära skäl eller på grund av internationella förpliktelser som föreskrivs i denna förordning.

Motivering

Den nuvarande migrationskrisen och de oacceptabla dödstalen till havs är ett komplext problem som kan lösas endast med hjälp av flera olika åtgärder och en helhetssyn. Översynen av viseringskodexen är ett tillfälle att se till att eventuella skyddsbehov hamnar mer i fokus för konsulaten och kan på så vis vara en del av lösningen. Det föreslagna skälet påminner om att stater enligt Europadomstolens rättspraxis i en del situationer har vissa förpliktelser i utövandet av sin jurisdiktion även utanför sitt territorium. Se Hirsi m.fl. mot Italien.

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Skäl 6b (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(6b) Vid tillämpningen av denna förordning bör medlemsstaterna fullgöra sina respektive förpliktelser enligt internationell rätt, särskilt Genèvekonventionen angående flyktingars rättsliga ställning, den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, FN:s konvention mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning, FN:s konvention om barnets rättigheter och andra relevanta internationella instrument.

Motivering

I viseringskodexen hänvisas vid flera tillfällen till medlemsstaternas internationella förpliktelser, men det sägs inget om vad som menas med dessa förpliktelser. Det föreslagna skälet påminner om de förpliktelser som medlemsstaterna har åtagit sig. Beroende på rättspraxis och tolkning kan vissa bestämmelser i de akter som nämns i det föreslagna skälet innebära att medlemsstaterna är skyldiga att respektera sökandenas rättigheter när de handlägger viseringsansökningar.

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Skäl 10

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10) Det bör presumeras att sökande som är registrerade i VIS och som har erhållit och på ett lagligt sätt använt sig av två viseringar inom de 12 månader som föregått ansökan uppfyller inresevillkoren med avseende på irreguljär invandring och kravet på att ha tillräckliga medel för uppehället. Denna presumtion bör dock kunna kullkastas i enskilda fall där de behöriga myndigheterna konstaterar att ett eller flera av dessa villkor inte är uppfyllda.

(10) Det bör presumeras att sökande vilkas uppgifter är registrerade i VIS och som har erhållit och på ett lagligt sätt använt sig av tre viseringar inom de 30 månader som föregått ansökan eller en visering för flera inresor uppfyller inresevillkoren med avseende på irreguljär invandring och kravet på att ha tillräckliga medel för uppehället. Denna presumtion bör dock kunna kullkastas i enskilda fall där de behöriga myndigheterna konstaterar att ett eller flera av dessa villkor inte är uppfyllda.

Ändringsförslag    10

Förslag till förordning

Skäl 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12) Det är nödvändigt att införa regler om transitering genom det internationella transitområdet på flygplatser för att bekämpa irreguljär invandring. Därför bör det upprättas En gemensam förteckning över tredjeländer vars medborgare bör vara skyldiga att ha inneha visering för flygplatstransitering. När en medlemsstat upplever en plötslig och betydande tillströmning av irreguljära invandrare, bör den dock ha möjlighet att införa ett provisoriskt krav på visering för flygplatstransitering för medborgare i ett visst tredjeland. Villkor och förfaranden bör fastställas för att säkerställa att tillämpningen av denna åtgärd är begränsad i tiden och att den, i enlighet med proportionalitetsprincipen, inte går utöver vad som är nödvändigt för att uppnå målet. Krav på visering för flygplatstransitering bör endast omfatta den särskilda situation som ledde till att åtgärden infördes.

(12) Det är nödvändigt att införa regler om transitering genom det internationella transitområdet på flygplatser för att bekämpa irreguljär invandring. Därför bör det upprättas En gemensam förteckning över tredjeländer vars medborgare bör vara skyldiga att ha inneha visering för flygplatstransitering. När en medlemsstat upplever en plötslig och betydande tillströmning av irreguljära migranter, bör den dock ha möjlighet att införa ett provisoriskt krav på visering för flygplatstransitering för medborgare i ett visst tredjeland. Villkor och förfaranden bör fastställas för att säkerställa att tillämpningen av denna åtgärd är begränsad i tiden och att den, i enlighet med proportionalitetsprincipen, inte går utöver vad som är nödvändigt för att uppnå målet. Krav på visering för flygplatstransitering bör endast omfatta den särskilda situation som ledde till att åtgärden infördes.

Ändringsförslag    11

Förslag till förordning

Skäl 15

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(15) Viseringssökande bör kunna ge in en ansökan i det land där de är bosatta, även om den medlemsstat som är behörig enligt de allmänna bestämmelserna inte är vare sig närvarande eller representerad i det landet.

(15) Viseringssökande bör kunna ge in en ansökan i det land där de är bosatta, även om den medlemsstat som är behörig enligt de allmänna bestämmelserna inte är vare sig närvarande eller representerad i det landet. För att effektivisera den gemensamma viseringspolitiken bör det nuvarande representationssystemet ses över efter fem år för att det gemensamma utnyttjandet av infrastruktur ska stärkas genom att viseringscentrum för Schengen inrättas.

Ändringsförslag    12

Förslag till förordning

Skäl 17

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(17) På grund av registreringen av biometriska kännetecken i Informationssystemet för viseringar (VIS), som upprättades genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 767/2008, bör det vara ett grundkrav för ansökan om visering att sökanden infinner sig personligen, åtminstone vid den första ansökan.

(17) På grund av registreringen av biometriska kännetecken i Informationssystemet för viseringar (VIS), som upprättades genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 767/2008, bör det vara ett grundkrav för utfärdande av visering att sökanden infinner sig personligen, åtminstone vid den första ansökan.

__________________

__________________

13 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 767/2008 av den 9 juli 2008 om informationssystemet för viseringar (VIS) och utbytet mellan medlemsstaterna av uppgifter om viseringar för kortare vistelse (VIS-förordningen) (EUT L 218, 13.8.2008, s. 60).

13 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 767/2008 av den 9 juli 2008 om informationssystemet för viseringar (VIS) och utbytet mellan medlemsstaterna av uppgifter om viseringar för kortare vistelse (VIS-förordningen) (EUT L 218, 13.8.2008, s. 60).

Ändringsförslag    13

Förslag till förordning

Skäl 23

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(23) Sökande bör inte vara skyldiga att lägga fram bevis för en medicinsk reseförsäkring när de ger in en ansökan om visering för kortare vistelse, eftersom ett sådant krav lägger en alltför stor börda på de viseringssökande och det inte finns några bevis för att innehavare av visering för kortare vistelse utgör en större risk när det gäller medlemsstaternas medicinska kostnader än tredjelandsmedborgare som är undantagna från kravet på visering.

(23) Sökande bör inte vara skyldiga att lägga fram bevis för en medicinsk reseförsäkring när de ger in en ansökan om visering för kortare vistelse med tanke på risken för de sökande att förlora de pengar som spenderats på en sådan försäkring i fall där viseringsansökan avslås respektive beviljas för kortare tid än den tid som ansökan avsåg. För att minska risken när det gäller medlemsstaternas medicinska kostnader bör sökande emellertid lägga fram bevis för en giltig medicinsk reseförsäkring som omfattar den vistelseperiod som beviljats genom den begärda viseringen, eller den första vistelsen i fall av visering för flera inresor, vid tidpunkten för utfärdande av den sådan visering.

Ändringsförslag    14

Förslag till förordning

Skäl 26

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(26) Viseringar för flera inresor med lång giltighet bör utfärdas i enlighet med objektivt fastställda kriterier. Giltigheten av en visering för flera inresor bör bör kunna sträcka sig utöver giltigheten av den resehandling i vilken den har påförts.

(26) Viseringar för flera inresor med lång giltighet bör utfärdas i enlighet med objektivt fastställda kriterier.

Ändringsförslag    15

Förslag till förordning

Skäl 26a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(26a) Det bör införas en möjlighet att ansöka om en europeisk humanitär visering direkt på något konsulat eller någon ambassad i medlemsstaterna. Bestämmelser som syftar till detta bör dock börja gälla först två år efter denna förordnings ikraftträdande, så att kommissionen ges tillräcklig tid att fastställa de nödvändiga specifika villkoren och förfarandena för utfärdande av sådana viseringar. Vid utarbetandet av de specifika villkoren och förfarandena för utfärdande av sådana viseringar bör kommissionen göra en konsekvensbedömning. Om kommissionen föreslår ett separat rättsligt instrument genom vilket den europeiska humanitära viseringen inrättas bör den lägga fram förslag om ändring av denna förordning innan dess bestämmelser om en europeisk humanitär visering börjar gälla.

Ändringsförslag    16

Förslag till förordning

Skäl 27a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(27a) Medlemsstaterna och konsulaten bör verka för att göra det möjligt att ansöka om visering på elektronisk väg, särskilt för VIS-registrerade sökande och VIS-registrerade regelbundna resande, vars uppgifter, bl.a. biometriska kännetecken, redan är lagrade i VIS.

Motivering

Det är viktigt att vidta åtgärder för att modernisera viseringsansökningsförfarandet. Framför allt eftersom införandet av VIS nästan är helt klart nu skulle konsulaten kunna öka effektiviteten om fler steg i viseringsförfarandet kunde genomföras elektroniskt. Avsikten är inte att detta ska bli obligatoriskt, men de medlemsstater och konsulat som vill gå vidare i denna riktning bör uppmuntras att göra det.

Ändringsförslag    17

Förslag till förordning

Skäl 28

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(28) Standardardformuläret för underrättelse om avslag på viseringsansökan eller upphävande eller återkallande av visering bör inkludera en särskild grund för avslag på en ansökan om flygplatstransitering och säkerställa att den berörda personen vederbörligen informeras om förfarandena för överklagande.

(28) Standardardformuläret för underrättelse om avslag på viseringsansökan eller upphävande eller återkallande av visering bör inkludera en särskild grund för avslag på en ansökan om flygplatstransitering och säkerställa att den berörda personen vederbörligen informeras om förfarandena för överklagande. För att tillhandahålla effektiva rättsmedel bör medlemsstaterna se till att deras nationella överklagandeförfaranden i viseringsärenden är lätt tillgängliga, snabba och ändamålsenliga. Om ett beslut upphävs efter överklagandet bör sökanden ges möjlighet att begära ersättning för de eventuella kostnader som orsakats av det felaktiga beslutet.

Ändringsförslag    18

Förslag till förordning

Skäl 30

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(30) Utfärdande av viseringar vid de yttre gränserna bör i princip endast ske i undantagsfall. För att göra det möjligt för medlemsstaterna att främja korttidsturim, bör de emellertid ha rätt att utfärda viseringar vid de yttre gränserna på grundval av ett provisoriskt system och efter underrättelse om och offentliggörande av systemets organisatoriska former. Sådana system bör vara tillfälliga till sin natur och giltigheten av de viseringar som utfärdas bör vara begränsad till den utfärdande medlemsstatens territorium.

(30) Utfärdande av viseringar vid de yttre gränserna bör endast ske i undantagsfall. För att göra det möjligt för medlemsstaterna att främja korttidsturim, bör de emellertid ha rätt att utfärda viseringar vid de yttre gränserna på grundval av ett provisoriskt pilotsystem och efter underrättelse om och offentliggörande av systemets organisatoriska former. Med tanke på att sådana system bör tillämpas endast i undantagsfall samt vikten av att minska de potentiella riskerna bör pilotsystemen i fråga tillämpas under kort tid och vara begränsade till att omfatta på förhand fastställda personkategorier, och giltigheten av de viseringar som utfärdas bör vara begränsad till den utfärdande medlemsstatens territorium och till en vistelse under högst 15 dagar.

Ändringsförslag    19

Förslag till förordning

Skäl 31

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(31) Arrangemangen för att ta emot sökande bör vara utformade på ett sätt som visar vederbörlig respekt för den mänskliga värdigheten. Handläggningen av viseringsansökningar bör genomföras på ett professionellt och respektfullt sätt och inte gå utöver vad som är nödvändigt för att uppnå de eftersträvade målen.

(31) Arrangemangen för att ta emot sökande bör vara utformade på ett sätt som visar vederbörlig respekt för den mänskliga värdigheten. Arrangemangen för att ta emot sökande bör utan diskriminering vara utformade på ett sätt som visar vederbörlig respekt för den mänskliga värdigheten.

Ändringsförslag    20

Förslag till förordning

Skäl 36

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(36) Bestämmelser måste antas för situationer där en medlemsstat beslutar att samarbeta med en extern tjänsteleverantör för mottagande av ansökningar. Denna typ av arrangemang bör överensstämma med de allmänna principerna för utfärdandet av viseringar och kraven på skydd av uppgifter i direktiv 95/46/EG bör respekteras.

(36) Samarbete med externa tjänsteleverantörer bör vara möjligt under särskilda omständigheter eller av skäl som rör den lokala situationen. Bestämmelser måste därför antas för sådana situationer där en medlemsstat beslutar att samarbeta med en extern tjänsteleverantör för mottagande av ansökningar. Denna typ av arrangemang bör överensstämma med de allmänna principerna för utfärdandet av viseringar och kraven på skydd av uppgifter i direktiv 95/46/EG bör respekteras. Om en medlemsstat har beslutat att samarbeta med en extern tjänsteleverantör bör den ge de sökande möjlighet att ansöka direkt vid dess diplomatiska och konsulära beskickningar, utom då detta inte är möjligt av säkerhetsskäl.

Ändringsförslag    21

Förslag till förordning

Skäl 39

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(39) Allmänheten bör ges tillgång till all information som är av relevans i samband med en ansökan om visering, samtidigt som arbetet för att synliggöra och skapa en enhetlig bild av viseringspolitiken bör stärkas. Därför bör man skapa en gemensam webbplats för frågor rörande viseringar till Schengenområdet och en gemensam modell för medlemsstaternas information till allmänheten.

(39) Allmänheten bör ges tillgång till all information som är av relevans i samband med ansökningar om och användning av viseringar, samtidigt som arbetet för att synliggöra och skapa en enhetlig bild av viseringspolitiken bör stärkas. Därför bör man skapa en gemensam webbplats för frågor rörande viseringar till Schengenområdet och en gemensam modell för medlemsstaternas information till allmänheten.

Ändringsförslag    22

Förslag till förordning

Skäl 39a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(39a) Det är ytterst viktigt att kommissionen utvecklar en enhetlig webbplats som gör det möjligt för de sökande att inge sina viseringsansökningar på elektronisk väg, i syfte att underlätta ansökningar och locka fler besökare till Schengenområdet.

Motivering

Länder som Förenta staterna, Kanada och Indien har redan inrättat system för ingivande av viseringsansökningar på elektronisk väg, i syfte att underlätta för de sökande och locka till sig fler besökare. Det är viktigt att kommissionen påbörjar arbetet med en enhetlig EU-webbplats där sökande skulle kunna inge sin ansökan via internet. Detta kommer att eliminera större delen av byråkratin och bördan för konsulat och behöriga myndigheter.

Ändringsförslag    23

Förslag till förordning

Skäl 41

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(41) Om det inte finns någon harmoniserad förteckning över styrkande handlingar på en viss plats, står det medlemsstaterna fritt att fastställa exakt vilka styrkande handlingar som viseringssökanden ska lämna in för att bevisa att inresevillkoren enligt denna förordning är uppfyllda. När det finns en sådan harmoniserad förteckning över styrkande handlingar bör medlemsstaterna, för att underlätta för de sökande, ha möjlighet att göra vissa undantag från denna förteckning i samband med att stora internationella evenemang organiseras på deras territorium. Dessa evenemang bör vara storskaliga och av särskild betydelse på grund av deras verkningar för turism och kultur, till exempel internationella utställningar eller sportmästerskap.

(41) En harmoniserad förteckning över styrkande handlingar bör upprättas varje plats eftersom sådana harmoniserade förteckningar understryker att unionens viseringspolitik enligt denna förordning är en gemensam politik. När det finns en sådan harmoniserad förteckning över styrkande handlingar bör medlemsstaterna, för att underlätta för de sökande, ha möjlighet att göra vissa undantag från denna förteckning i samband med att stora internationella evenemang organiseras på deras territorium. Dessa evenemang bör vara storskaliga och av särskild betydelse på grund av deras verkningar för turism och kultur, till exempel internationella utställningar eller sportmästerskap. Om det inte finns någon sådan förteckning står det medlemsstaterna fritt att fastställa exakt vilka styrkande handlingar som de viseringssökande ska lämna in för att bevisa att inresevillkoren enligt denna förordning är uppfyllda.

Motivering

Skälet bör hänvisa till huvudregeln, som kommissionen föreslår vara att det finns en harmoniserad förteckning på varje plats (se artikel 46.1). Meningarna omorganiseras för att göra det mer logiskt.

Ändringsförslag    24

Förslag till förordning

Skäl 43

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(43) För att den gemensamma förteckningen över tredjeländer vars medborgare måste inneha visering för flygplatstransitering när de passerar genom det internationella transitområdet på flygplatser inom medlemsstaternas territorium ska kunna anpassas till nya förutsättningar, bör befogenhet att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen. Det är av särskild vikt att kommissionen genomför lämpliga samråd under förberedelsearbetet, också på expertnivå.

(43) För att den gemensamma förteckningen över tredjeländer vars medborgare måste inneha visering för flygplatstransitering när de passerar genom det internationella transitområdet på flygplatser inom medlemsstaternas territorium, förteckningen över uppehållstillstånd som ger innehavaren rätt att passera genom medlemsstaternas flygplatser utan visering för flygplatstransitering, bestämmelserna om instruktioner för ifyllande och påförande av viseringsmärken och reglerna för utfärdande av viseringar vid gränserna till de sjömän i transit som omfattas av viseringstvång ska kunna anpassas till nya förutsättningar och för att de specifika villkoren och förfarandena för utfärdande av en europeisk humanitär visering och de operativa anvisningar om den praktiska tillämpningen av denna förordning som åtföljer den ska kunna antas, bör befogenhet att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen. Det är av särskild vikt att kommissionen genomför lämpliga samråd under förberedelsearbetet, också på expertnivå. När kommissionen förbereder och utarbetar delegerade akter bör den se till att relevanta handlingar översänds samtidigt till Europaparlamentet och rådet och att detta sker så snabbt som möjligt och på lämpligt sätt.

Ändringsförslag    25

Förslag till förordning

Skäl 44

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(44) För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av denna förordning, bland annat när det gäller praxis och förfaranden som medlemsstaterna ska följa vid handläggning av viseringsansökningar, förteckningar över styrkande handlingar som ska användas i varje jurisdiktion, obligatoriska uppgifter på viseringsmärket och bestämmelser om utfärdande av viseringar till sjömän vid gränserna, bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med Europaparlamentet och rådets förordning (EU) nr 182/2011. Granskningsförfarandet bör tillämpas vid antagandet av sådana genomförandeakter.

(44) För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av denna förordning, när det gäller förteckningar över styrkande handlingar som ska användas i varje jurisdiktion och när det gäller det formulär som styrker sponsoråtagande och/eller privat inkvartering, bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med Europaparlamentet och rådets förordning (EU) nr 182/2011. Granskningsförfarandet bör tillämpas vid antagandet av sådana genomförandeakter.

Ändringsförslag    26

Förslag till förordning

Skäl 48

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(48) Denna förordning står i överensstämmelse med de grundläggande rättigheter och principer som erkänns framför allt i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. Förordningen syftar särskilt till att garantera full respekt för privatlivet och familjelivet, skyddet av personuppgifter och barnets rättigheter, som det hänvisas till i artikel 7, artikel 8 respektive artikel 24 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.

(48) Denna förordning står i överensstämmelse med de grundläggande rättigheterna och iakttar de rättigheter och principer som erkänns framför allt i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, som alltid är tillämplig när medlemsstaterna och deras myndigheter genomför unionslagstiftningen. Förordningen syftar särskilt till att garantera full respekt för rätten till skydd av personuppgifter enligt artikel 16 i EUF-fördraget samt rätten till respekt för privatlivet och familjelivet enligt artikel 7, rätten till skydd av personuppgifter enligt artikel 8, rätten till asyl enligt artikel 18, principen om icke-diskriminering enligt artikel 21 och barnets rättigheter enligt artikel 24 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.

Ändringsförslag    27

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Denna förordning, inklusive bestämmelsen om vistelser som inte är avsedda att vara längre än 90 dagar, är tillämplig utan att det påverkar eventuella ansökningar om internationellt skydd på medlemsstaternas territorium och rättigheter för flyktingar och personer som ansöker om internationellt skydd, särskilt när det gäller principen om ”non-refoulement”.

Motivering

Det föreslagna tillägget syftar till att klargöra att bestämmelsen om planerade kortare vistelser inte får användas som skäl att neka visering för en person som söker skydd. De föreslagna bestämmelserna om ”non-refoulement” är identiska med kodexen om Schengengränserna, eftersom båda fastställer villkor för tredjelandsmedborgares inresa i Schengenområdet.

Ändringsförslag    28

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – led 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6. rundresevisering: en visering av den typ som definieras i artikel 3.2 i [förordning nr…/…],

6. rundresevisering: ett tillstånd som har utfärdats av en medlemsstat för en planerad vistelse i två eller fler medlemsstater under sammanlagt 12 månader under en period på 15 månader, under förutsättning att sökanden inte vistas längre än 90 dagar inom en period på 180 dagar i samma medlemsstat,

Ändringsförslag    29

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – led 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

8. VIS-registrerad sökande: en sökande vars uppgifter finns registrerade i informationssystemet för viseringar,

8. VIS-registrerad viseringssökande: en sökande vars uppgifter finns registrerade i informationssystemet för viseringar,

Ändringsförslag    30

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – led 9

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

9. VIS-registrerad regelbundet resande: en viseringssökande som är registrerad i informationssystemet för viseringar och som har beviljats två viseringar inom de tolv månader som föregått ansökan,

9. VIS-registrerad regelbundet resande: en viseringssökande vars uppgifter är registrerade i informationssystemet för viseringar och som har beviljats och på ett lagligt sätt använt sig av tre viseringar inom de 30 månader som föregått ansökan eller en visering för flera inresor,

Ändringsförslag    31

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – led 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

12. giltig resehandling: en resehandling som inte är en efterbildning eller förfalskning och vars giltighetsperiod, såsom denna definieras av den utfärdande myndigheten, inte har löpt ut,

12. giltig resehandling: en resehandling som inte är en efterbildning eller förfalskning, som varken har stulits eller beviljats på otillbörlig väg och vars giltighetsperiod, såsom denna definieras av den utfärdande myndigheten, inte har löpt ut,

Ändringsförslag    32

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Vid en plötslig och betydande tillströmning av irreguljära invandrare, får en medlemsstat kräva att andra medborgare i tredjeländer än de som avses i punkt 1 innehar visering för flygplatstransitering när de passerar genom de internationella transitområdena på flygplatser inom dess territorium. Varaktigheten av en sådan åtgärd ska inte överstiga 12 månader. Omfattningen och varaktigheten av kravet på visering för flygplatstransitering ska inte överstiga vad som är absolut nödvändigt för att möta den plötsliga och betydande tillströmningen av irreguljära invandrare.

3. Vid en plötslig och betydande tillströmning av irreguljära migranter, får en medlemsstat kräva att andra medborgare i tredjeländer än de som avses i punkt 1 innehar visering för flygplatstransitering när de passerar genom de internationella transitområdena på flygplatser inom dess territorium. Varaktigheten av en sådan åtgärd ska inte överstiga 12 månader. Omfattningen och varaktigheten av kravet på visering för flygplatstransitering ska inte överstiga vad som är absolut nödvändigt för att möta den plötsliga och betydande tillströmningen av irreguljära migranter.

Ändringsförslag    33

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 4 – led a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a) Skälet för det planerade införandet av krav på visering för flygplatstransitering, och uppgifter som styrker den plötsliga och betydande tillströmningen av irreguljära invandrare.

(a) Skälet för det planerade införandet av krav på visering för flygplatstransitering, och närmare uppgifter som styrker den plötsliga och betydande tillströmningen av irreguljära migranter.

Ändringsförslag    34

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 5

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5. Εfter underrättelse från den berörda medlemsstaten i enlighet med punkt 4, kan kommissionen avge ett yttrande.

5. Εfter underrättelse från den berörda medlemsstaten i enlighet med punkt 4 ska kommissionen göra en bedömning av informationen och av huruvida villkoren för införande av visering för flygplatstransitering är uppfyllda med beaktande av syftet med visering för flygplatstransitering, dvs. att ge vissa tredjelandsmedborgare rätt att passera genom de internationella transitområdena på flygplatser. Kommissionen kan avge ett yttrande.

Ändringsförslag    35

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 6

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6. Medlemsstaten får förlänga tillämpningen av kravet på visering för flygplatstransitering en gång, om ett upphävande av kravet skulle leda till en betydande tillströmning av irreguljära invandrare. Punkt 3 ska vara tillämplig vid en sådan förlängning.

6. Medlemsstaten får förlänga tillämpningen av kravet på visering för flygplatstransitering två gånger, om ett upphävande av kravet skulle leda till en betydande tillströmning av irreguljära invandrare. Punkterna 3, 4 och 5 ska vara tillämpliga vid en sådan förlängning.

Ändringsförslag    36

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 6a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

6a. Om en betydande tillströmning av irreguljära migranter till en medlemsstat kvarstår även efter den förlängning som avses i punkt 6 ska den berörda medlemsstaten uppmana kommissionen att ändra bilaga III.

Ändringsförslag    37

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 7

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

7. Kommissionen ska på årlig basis underrätta Europaparlamentet och rådet om tillämpningen av denna artikel.

utgår

Motivering

Det föreslås att kommissionen ska upprätta en årlig rapport som omfattar alla olika delar som enligt denna förordning ska ingå i rapporteringen eller informationen till parlamentet och rådet. Se ändringsförslaget till artikel 54.4a (ny).

Ändringsförslag    38

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 8 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(fa) Personer i behov av internationellt skydd.

Ändringsförslag    39

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Om konsulatet för den behöriga medlemsstaten enligt punkt 1 eller konsulatet för den medlemsstat som avses i första stycket i denna punkt ligger längre än 500 km från sökandens bostadsort eller om en tur-och-retur-resa med kollektivtrafik från sökandens bostadsort skulle kräva en övernattning och om en annan medlemsstats konsulat ligger närmare, har sökanden rätt att inge ansökan vid den sistnämnda medlemsstatens konsulat.

Ändringsförslag    40

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 2a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a. Om den enligt punkt 1 eller punkt 2 behöriga medlemsstaten i överensstämmelse med artikel 39 har ingått en överenskommelse om representation med en annan medlemsstat för att pröva ansökningarna och utfärda viseringar på dennas vägnar, ska den sökande ge in sin ansökan till konsulatet tillhörande den medlemsstat som agerar som representant.

Ändringsförslag    41

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a. Om de villkor som avses i punkterna 1 och 2 inte är uppfyllda ska ett konsulat pröva och fatta beslut om en ansökan ifall den finner det nödvändigt av humanitära skäl, av hänsyn till nationella intressen eller på grund av internationella förpliktelser, särskilt enligt 1951 års konvention angående flyktingars rättsliga ställning (1951 års Genèvekonvention) eller andra relevanta europeiska eller internationella instrument.

Ändringsförslag    42

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Tredjelandsmedborgare som har förlorat sin resehandling eller blivit bestulna på denna handling under en vistelse på en medlemsstats territorium, får lämna det territoriet på grundval av en giltig resehandling som ger dem rätt att passera gränsen och som utfärdats av ett konsulat för det land i vilket de är medborgare, utan att det krävs en visering eller något annat tillstånd.

2. Tredjelandsmedborgare som har förlorat sin resehandling eller blivit bestulna på denna handling under en vistelse på en medlemsstats territorium, får lämna det territoriet på grundval av en giltig resehandling som ger dem rätt att passera gränsen och som utfärdats av ett konsulat för det land i vilket de är medborgare och mot uppvisande av stöld- eller förlustanmälan, utan att det krävs en visering eller något annat tillstånd.

Ändringsförslag    43

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Om en tredjelandsmedborgare som avses i punkt 2 avser att fortsätta sin resa inom Schengenområdet, ska myndigheterna i den medlemsstat där han eller hon har anmält förlusten eller stölden av sin resehandling utfärda en visering med en giltighetstid och tillåten vistelsperiod som är identisk med den ursprungliga viseringen på grundval av de uppgifter som finns registrerade i VIS.

3. Om en tredjelandsmedborgare som avses i punkt 2 avser att fortsätta sin resa inom Schengenområdet, ska myndigheterna i den medlemsstat där han eller hon har anmält förlusten eller stölden av sin resehandling mot uppvisande av stöld- eller förlustanmälan utfärda en visering med en giltighetstid och tillåten vistelseperiod som är identisk med den ursprungliga viseringen på grundval av de uppgifter som finns registrerade i VIS.

Ändringsförslag    44

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Ansökningar får lämnas in tidigast sex månader före och senast 15 kalenderdagar före den tidpunkt då det planerade besöket ska inledas. Ansökningar ska lämnas in tidigast tre månader före den tidpunkt då det planerade besöket ska inledas.

1. Ansökningar får lämnas in tidigast nio månader före och senast 15 kalenderdagar före den tidpunkt då det planerade besöket ska inledas.

 

I enskilda motiverade nödsituationer, också om det är nödvändigt av yrkesskäl, av humanitära skäl, av hänsyn till nationella intressen eller på grund av internationella förpliktelser, får konsulatet bortse från den sistnämnda tidsfristen.

Ändringsförslag    45

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 3 – inledningen

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Konsulatet ska tillåta antingen att ansökan lämnas in utan avtalat besök eller omedelbart ordna tid för besök om den sökande är nära anhörig till en unionsmedborgare och

3. Konsulatet ska vara direkt tillgängligt och antingen tillåta att ansökan lämnas in utan avtalat besök eller omedelbart ordna tid för besök om den sökande är nära anhörig till en unionsmedborgare och

Ändringsförslag    46

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. Konsulatet ska se till att sådana familjemedlemmar till unionsmedborgare som avses i artikel 3 i direktiv 2004/38/EG antingen kan ge in ansökan utan avtalat besök eller omedelbart får en tid för besök.

4. Konsulatet ska gentemot sådana familjemedlemmar till unionsmedborgare som avses i artikel 3 i direktiv 2004/38/EG vara direkt tillgängligt och antingen tillåta att ansökan lämnas in utan avtalat besök eller omedelbart ordna tid för besök.

Ändringsförslag    47

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 5

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5. I motiverade brådskande fall ska konsulatet tillåta att sökande antingen lämnar in ansökan utan avtalat besök, eller omedelbart meddela tid för besök.

5. I motiverade brådskande fall ska konsulatet antingen tillåta att sökande lämnar in ansökan utan avtalat besök eller omedelbart ordna tid för besök.

Ändringsförslag    48

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 6

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6. Ansökningar får, utan att det påverkar tillämpningen av artikel 12, lämnas in:

6. Ansökningar får, utan att det påverkar tillämpningen av artikel 12, lämnas in av sökanden. Konsulaten får även godta att ansökningar lämnas in:

(a) av sökanden,

 

(b) av en ackrediterad kommersiell mellanhand som avses i artikel 43

(b) av en ackrediterad kommersiell mellanhand som avses i artikel 43,

(c) en yrkes-, kultur-, sport- eller utbildningsorganisation eller -institution.

(c) av en yrkes-, kultur-, sport- eller utbildningsorganisation eller -institution.

Ändringsförslag    49

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 6a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

6a. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 12 får konsulaten göra det möjligt att inge ansökan på elektronisk väg och att skicka resehandlingar och styrkande handlingar per post om tillhandahållande av original krävs enligt artikel 13.6.

Ändringsförslag    50

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 7

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

7. En sökande ska inte behöva infinna sig personligen på mer än en plats för att ge in en ansökan

7. En sökande ska inte behöva infinna sig personligen på mer än en plats för att ge in en viseringsansökan.

Ändringsförslag    51

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 7a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

7a. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 18.3 och 18.10 ska sökande vara skyldiga att infinna sig personligen för insamling av fingeravtryck, i enlighet med artikel 12.2 och 12.3.

Ändringsförslag    52

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 7b (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

7b. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 18.3 och 18.10 ska sökande som är registrerade i VIS inte behöva inställa sig personligen för att lämna in ansökan ifall deras biometriska kännetecken registrerades i VIS i enlighet med artikel 12 mindre än 59 månader tidigare.

Ändringsförslag    53

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 7c (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

7c. Om en medlemsstat samarbetar med en extern tjänsteleverantör ska den medlemsstaten ge de sökande möjlighet att ansöka direkt vid dess egna konsulat, utom då detta inte är möjligt av säkerhetsskäl.

Motivering

Skyldigheten att ge tillgång till konsulatet ingår för närvarande i kodexen, men kommissionen föreslår att detta ska strykas. Konsulaten bör emellertid vara redo att ta emot sökande, åtminstone vid problem med tjänsteleverantören eller för EU-medborgares familjemedlemmar (se ändringsförslag till artikel 8.3). Föredraganden föreslår dock ett tillägg om att detta inte ska krävas om det är omöjligt på grund av säkerhetsläget i ett tredjeland.

Ändringsförslag    54

Förslag till förordning

Artikel 9 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Allmänna regler för inlämnande av viseringsansökningar

Moment som krävs vid inlämnande av viseringsansökningar

Ändringsförslag    55

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Sökande ska infinna sig personligen för att lämna fingeravtryck, i enlighet med artikel 12.2–3.

utgår

Motivering

Denna bestämmelse flyttas från artikel 9 eftersom den passar bättre i artikel 8.

Ändringsförslag    56

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Sökande som är registrerade i VIS ska inte behöva inställa sig personligen för att lämna in ansökan om deras fingeravtryck har registrerats i VIS mindre än 59 månader tidigare.

utgår

Motivering

Denna bestämmelse flyttas från artikel 9 eftersom den passar bättre i artikel 8.

Ändringsförslag    57

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Varje viseringssökande ska, manuellt eller på elektronisk väg lämna in ett ifyllt och undertecknat ansökningsformulär i enlighet med bilaga I. Personer som eventuellt är upptagna i sökandens resehandling ska lämna in ett separat ansökningsformulär. Underåriga ska lämna in ett ansökningsformulär undertecknat av en person som permanent eller tillfälligt utövar förälders vårdnadsrätt eller rättsligt förmyndarskap.

1. Varje viseringssökande ska lämna in ett ansökningsformulär i enlighet med bilaga I, ifyllt manuellt eller på elektronisk väg och undertecknat manuellt eller, om möjligt för sökanden och konsulatet, på elektronisk väg. Personer som eventuellt är upptagna i sökandens resehandling ska lämna in ett separat ansökningsformulär. Underåriga ska lämna in ett ansökningsformulär undertecknat av en person som permanent eller tillfälligt utövar förälders vårdnadsrätt eller rättsligt förmyndarskap.

Ändringsförslag    58

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Innehållet i den elektroniska versionen av ansökningsformuläret ska i tillämpliga fall vara utformat i enlighet med bilaga I.

2. Ansökningsformuläret ska finnas tillgängligt i elektronisk form, och innehållet i den elektroniska versionen av ansökningsformuläret ska vara utformat i enlighet med bilaga I.

Motivering

I dagsläget borde det vara självklart att formuläret ska vara tillgängligt elektroniskt för dem som så önskar.

Ändringsförslag    59

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 5

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5. Om ansökningsformuläret inte finns tillgängligt på det eller de officiella språken i värdlandet, ska en översättning av det till det/dessa språk göras tillgänglig separat för de sökande.

utgår

Motivering

Denna punkt bör strykas eftersom den motsäger punkt 4 b, där det föreskrivs att formuläret ska finnas tillgängligt på värdlandets officiella språk.

Ändringsförslag    60

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

När de biometriska kännetecknen har upptagits ska sökanden erhålla ett kvitto.

Motivering

Ett kvitto är viktigt om en person inger nästa viseringsansökan via en extern tjänsteleverantör. Externa tjänsteleverantörer får inte ha tillgång till VIS och kan därför inte kontrollera om de biometriska kännetecknen har upptagits tidigare.

Ändringsförslag    61

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

De tekniska kraven i fråga om fotografiet ska uppfylla internationella standarder enligt Internationella civila luftfartsorganisationens (Icao) dokument 9303 del 1, 6:e utgåvan.

De tekniska kraven i fråga om fotografiet ska uppfylla internationella standarder enligt Internationella civila luftfartsorganisationens (ICAO) dokument 9303, 7:e utgåvan.

Motivering

Hänvisningen bör uppdateras eftersom det nu finns en 7:e utgåva. Hänvisningen till ”del 1” utgår dessutom eftersom detta är inledningen till dokumentet, som inte innehåller tekniska krav för fotografier. Se: http://www.icao.int/Security/mrtd/Pages/Document9303.aspx.

Ändringsförslag    62

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Punkt 1 b–d är inte tillämpliga i fråga om VIS-registrerade sökande som reser regelbundet och som har använt de två föregående utfärdade viseringarna på ett lagligt sätt.

2. Utan att det påverkar artikel 18.3 och 18.10 är punkt 1 b–d inte tillämplig i fråga om VIS-registrerade sökande som reser regelbundet enligt definitionen i artikel 2.9, har använt föregående utfärdade viseringar på ett lagligt sätt och vars senaste visering utfärdades mindre än 12 månader före ansökan.

Ändringsförslag    63

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6. Konsulatet ska inleda handläggningen av viseringsansökan på grundval av faksimil eller kopior av de styrkande handlingarna. Sökande som ännu inte har registrerats i VIS ska tillhandahålla original. Konsulatet får endast begära originalhandlingar av sökande som är registrerade i VIS i egenskap av sökande eller person som reser regelbundet om det råder tvivel om en viss handlings äkthet.

6. Konsulatet ska inleda handläggningen av viseringsansökan på grundval av faksimil, kopior eller inskanningar av de styrkande handlingarna. Sökande vars uppgifter ännu inte har registrerats i VIS eller sökande som registrerats i VIS och som aldrig har beviljats visering ska tillhandahålla original. Konsulatet får begära originalhandlingar av sökande som är registrerade i VIS i egenskap av sökande och som har beviljats åtminstone en visering endast om det råder tvivel om en viss handlings äkthet.

Ändringsförslag    64

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

7. Medlemsstaterna får kräva att sökanden, genom att fylla i ett formulär som utformats av varje medlemsstat, ger in handlingar som styrker ett sponsoråtagande och/eller privat inkvartering. Detta formulär ska särskilt ange följande:

7. Om sökandena får ekonomiskt stöd eller avser att vara inneboende hos en privatperson får konsulaten kräva att dessa sökande, genom att fylla i ett formulär, ger in handlingar som styrker ett sponsoråtagande och/eller privat inkvartering. Detta formulär ska ange följande:

a) Om syftet är att styrka sponsoråtagandet och/eller privat logi.

a) Om syftet är att styrka sponsoråtagandet och/eller privat logi.

b) Om sponsorn/den inbjudande personen är en enskild, ett företag eller en organisation.

b) Om sponsorn/den inbjudande personen är en enskild, ett företag eller en organisation.

c) Sponsorns/den inbjudande personens identitet och kontaktuppgifter.

c) Sponsorns/den inbjudande personens identitet och kontaktuppgifter.

d) Den eller de sökande.

d) Den eller de sökande.

e) Logiets adress.

e) Logiets adress.

f) Vistelsens längd och syfte.

f) Vistelsens längd och syfte.

g) Eventuella familjeband med sponsorn/den inbjudande personen.

g) Eventuella familjeband med sponsorn/den inbjudande personen.

h) Den information som krävs enligt artikel 37.1 i förordning (EG) nr 767/2008.

h) Den information som krävs enligt artikel 37.1 i förordning (EG) nr 767/2008.

Utöver medlemsstatens officiella språk ska formuläret upprättas på minst ett annat av de officiella språken vid Europeiska unionens institutioner. Ett provexemplar av formuläret ska översändas till kommissionen.

Kommissionen ska, genom genomförandeakter, anta detta formulär. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 51.2.

Ändringsförslag    65

Förslag till förordning

Artikel 13a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 13a

 

Medicinsk reseförsäkring

 

1. Personer för vilka en enhetlig visering för en eller två inresor ska utfärdas ska vid tidpunkten för avhämtning av sitt pass med den utfärdade viseringen styrka att de har lämplig och giltig medicinsk reseförsäkring som täcker eventuella kostnader som kan uppstå i samband med hemtransport av medicinska skäl, brådskande läkarhjälp och/eller akut sjukhusvård eller vid dödsfall under vistelsen eller vistelserna inom medlemsstaternas territorium.

 

Underlåtelse att ge in giltig medicinsk reseförsäkring ska leda till återkallande av viseringen i enlighet med artikel 31.

 

2. Personer för vilka en enhetlig visering för fler än två inresor (”flera inresor”) ska utfärdas ska vid tidpunkten för avhämtning av sitt pass med den utfärdade viseringen styrka att de har lämplig och giltig medicinsk reseförsäkring som täcker tiden för deras första planerade resa.

 

Underlåtelse att ge in giltig medicinsk reseförsäkring ska leda till återkallande av viseringen i enlighet med artikel 31.

 

Dessutom ska sådana personer underteckna en förklaring som finns i ansökningsformuläret, varigenom de intygar att de känner till kravet att ha en medicinsk reseförsäkring för flera efterföljande vistelser.

 

3. Försäkringen ska vara giltig inom hela medlemsstaternas territorium och omfatta hela den period som den berörda personens planerade vistelse eller transitering varar. Försäkringsbeloppet ska uppgå till minst 30 000 EUR.

 

När en visering utfärdas med territoriellt begränsad giltighet som omfattar fler än en medlemsstats territorium, ska försäkringen åtminstone täcka de berörda medlemsstaterna.

 

4. Personer för vilka en enhetlig visering ska utfärdas ska, i princip, teckna försäkring i det land där de är bosatta. Om detta inte är möjligt ska de försöka teckna försäkring i ett annat land.

 

Om en annan person tecknar försäkring på vägnar av den person för vilken en enhetlig visering ska utfärdas ska villkoren i punkt 3 gälla.

 

5. Vid bedömningen av om försäkringen är lämplig ska konsulaten undersöka om krav mot försäkringsbolaget kan drivas in i medlemsstaten i fråga.

 

6. Kravet att ha försäkring kan anses uppfyllt om det fastställs att en lämplig försäkringsnivå förmodas föreligga mot bakgrund av personens yrkessituation. Undantaget från kravet att ge in sådant bevis på medicinsk reseförsäkring kan beröra vissa yrkesgrupper, till exempel sjömän, som redan omfattas av medicinsk reseförsäkring som en följd av sin yrkesverksamhet.

 

7. Innehavare av diplomatpass ska vara undantagna från kravet på att ha medicinsk reseförsäkring.

Ändringsförslag    66

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a. Följande sökande ska betala en viseringsavgift på 40 EUR:

 

a) Viseringssökande vars uppgifter finns registrerade i VIS och vars biometriska kännetecken samlats in i enlighet med artikel 12.

 

b) Tredjelandsmedborgare med vilka Europeiska unionen har undertecknat ett återtagandeavtal.

Ändringsförslag    67

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Sökande som tillhör någon av följande kategorier ska inte betala viseringsavgift:

3. Sökande som tillhör någon av följande kategorier ska inte betala viseringsavgift:

a) Underåriga under 18 år.

a) Underåriga under 18 år.

b) Skolelever, studerande, forskarstuderande och medföljande lärare som reser i studie- eller utbildningssyfte.

b) Skolelever, studerande, forskarstuderande och medföljande lärare som reser i studie- eller utbildningssyfte.

c) Forskare från tredjeländer , enligt definitionen i rådets direktiv 2005/71/EG3, som reser i syfte att bedriva vetenskaplig forskning eller delta i ett forskningsseminarium eller en forskningskonferens.

c) Forskare från tredjeländer , enligt definitionen i rådets direktiv 2005/71/EG3, som reser i syfte att bedriva vetenskaplig forskning eller delta i ett forskningsseminarium eller en forskningskonferens.

d) Innehavare av diplomatpass och tjänstepass.

 

e) Deltagare, som är 25 år eller yngre, i seminarier, konferenser, idrottsevenemang, kulturella evenemang eller utbildningsarrangemang som anordnats av ideella organisationer.

e) Deltagare, som är 30 år eller yngre, i seminarier, konferenser, idrottsevenemang, kulturella evenemang eller utbildningsarrangemang som anordnats av ideella organisationer.

f) Nära anhöriga till de unionsmedborgare som avses i artikel 8.3.

f) Nära anhöriga till de unionsmedborgare som avses i artikel 8.3.

(g) Familjemedlemmar till unionsmedborgare i den mening som avses i artikel 3 i direktiv 2004/38/EG, i enlighet med artikel 5.2 i det direktivet.

g) Familjemedlemmar till unionsmedborgare i den mening som avses i artikel 3 i direktiv 2004/38/EG, i enlighet med artikel 5.2 i det direktivet.

 

ga) Mottagare av en visering med territoriellt begränsad giltighet som utfärdats av humanitära skäl, av hänsyn till nationella intressen eller på grund av internationella förpliktelser, och de som omfattas av genomförandet av unionens program för vidarebosättning eller omplacering, i enlighet med artikel 22.

_________________

_________________

3 Rådets direktiv 2005/71/EG av den 12 oktober 2005 om ett särskilt förfarande för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse i forskningssyfte (EUT L 289, 3.11.2005, s. 15).

3 Rådets direktiv 2005/71/EG av den 12 oktober 2005 om ett särskilt förfarande för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse i forskningssyfte (EUT L 289, 3.11.2005, s. 15).

Ändringsförslag    68

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a. Viseringsavgiften får åsidosättas för innehavare av diplomatpass och tjänstepass.

Ändringsförslag    69

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna får i enskilda fall avstå från att ta ut eller sänka viseringsavgiften om åtgärden syftar till att främja kultur- eller idrottsintressen, utrikespolitiska, utvecklingspolitiska och andra väsentliga allmänintressen eller vidtas av humanitära skäl.

4. Medlemsstaterna får i enskilda fall avstå från att ta ut eller sänka viseringsavgiften om åtgärden syftar till att främja kultur- eller idrottsintressen, utrikespolitiska, utvecklingspolitiska och andra väsentliga allmänintressen eller vidtas av humanitära skäl eller på grund av internationella förpliktelser.

Ändringsförslag    70

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Serviceavgiften får inte vara högre än halva viseringsavgiften enligt artikel 14.1, oberoende av eventuella sänkningar av och undantag från viseringsavgiften enligt artikel 14.3 och 14.4.

3. Serviceavgiften får inte vara högre än halva viseringsavgiften enligt artikel 14.1, oberoende av eventuella sänkningar av och undantag från viseringsavgiften enligt artikel 14.3 och 14.4. Den ska inkludera alla kostnader i samband med viseringsansökan, inbegripet kostnaderna för att översända ansökan och resehandlingen från den externa tjänsteleverantören till konsulatet och för att återsända resehandlingen till den externa tjänsteleverantören.

Motivering

Det har rapporterats att sökande fått betala ytterligare avgifter i strid med bestämmelserna i viseringskodexen. Det föreslagna tillägget syftar till att klargöra att inga ytterligare obligatoriska avgifter får tas ut.

Ändringsförslag    71

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 3a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a. Den sökande ska erhålla ett kvitto på att avgiften är betald.

Ändringsförslag    72

Förslag till förordning

Artikel 17 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. När det behöriga konsulatet finner att villkoren i punkt 1 inte har uppfyllts, ska ansökan inte anses möjlig att ta upp till prövning och konsulatet ska utan dröjsmål

3. När det behöriga konsulatet finner att villkoren i punkt 1 inte har uppfyllts, ska det underrätta sökanden, ange bristerna och låta sökanden rätta till dem. Om bristerna inte rättas till ska ansökan inte anses möjlig att ta upp till prövning och konsulatet ska utan dröjsmål

Ändringsförslag    73

Förslag till förordning

Artikel 17 – punkt 4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. Med avvikelse från detta kan en ansökan som inte uppfyller kraven i punkt 1 ändå tas upp till prövning av humanitära skäl, av hänsyn till nationella intressen eller på grund av internationella förpliktelser.

4. Med avvikelse från detta ska en ansökan som inte uppfyller kraven i punkt 1 ändå tas upp till prövning när den berörda medlemsstaten finner det nödvändigt av humanitära skäl, av hänsyn till nationella intressen eller på grund av internationella förpliktelser.

Motivering

”Internationella förpliktelser” införs [berör inte den svenska versionen], och lydelsen ändras något för att bestämmelserna om vilka ansökningar som kan tas upp till prövning ska överensstämma med dem för visering med territoriellt begränsad giltighet.

Ändringsförslag    74

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Vid prövningen av ansökningar om enhetlig visering ska det fastställas huruvida sökanden uppfyller inresevillkoren i artikel 5.1 a, c, d och e i förordning (EG) nr 562/2006 , och särskild uppmärksamhet bör ägnas åt att bedöma huruvida sökanden utgör en risk för irreguljär invandring eller en risk för medlemsstaternas säkerhet och huruvida sökanden har för avsikt att lämna medlemsstaternas territorium när den visering som sökanden ansökt om löper ut.

1. Vid prövningen av ansökningar om enhetlig visering ska det fastställas huruvida sökanden uppfyller inresevillkoren i artikel 5.1 a, c, d och e i förordning (EG) nr 562/2006, och särskild uppmärksamhet bör ägnas åt att bedöma huruvida sökanden utgör en risk för irreguljär invandring eller en risk för medlemsstaternas säkerhet.

Ändringsförslag    75

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Vid prövningen av en ansökan om enhetlig visering som lämnats in av en VIS-registrerad person som reser regelbundet och som använt de två senast utfärdade viseringarna på ett lagligt sätt, ska det presumeras att sökanden uppfyller inresevillkoren avseende risken för irreguljär invandring, risken för medlemsstaternas säkerhet samt innehav av tillräckliga medel för uppehället.

2. Vid prövningen av en ansökan om enhetlig visering som lämnats in av en VIS-registrerad person som reser regelbundet enligt definitionen i artikel 2.9, har använt de senast utfärdade viseringarna på ett lagligt sätt och vars senaste visering utfärdades mindre än 12 månader före ansökan, ska det presumeras att sökanden uppfyller inresevillkoren avseende risken för irreguljär invandring, risken för medlemsstaternas säkerhet samt innehav av tillräckliga medel för uppehället.

Ändringsförslag    76

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Den presumtion som avses i punkt 2 ska inte vara tillämplig om konsulatet har rimliga skäl att misstänka att dessa inresevillkor inte är uppfyllda på grundval av information som lagras i VIS, till exempel beslut om upphävande av tidigare viseringar, eller uppgifter som införts i passet, till exempel in- och utresetämplar. I sådana fall får konsulaten göra en intervju och begära ytterligare handlingar.

3. Den presumtion som avses i punkt 2 ska inte vara tillämplig om konsulatet har rimliga skäl att misstänka att dessa inresevillkor inte är uppfyllda på grundval av information som lagras i VIS, till exempel beslut om upphävande av tidigare viseringar, eller uppgifter som införts i passet, till exempel in- och utresetämplar, eller i SIS II. I sådana fall får konsulaten göra en intervju och begära ytterligare handlingar i enlighet med bilaga II.

Ändringsförslag    77

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 3a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a. Ansökningar från nära anhöriga till de unionsmedborgare som avses i artikel 8.3 och från familjemedlemmar till unionsmedborgare i den mening som avses i artikel 3.1 i direktiv 2004/38/EG ska bedömas med hänsyn till rätten till respekt för privatlivet och familjelivet i enlighet med Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.

Ändringsförslag    78

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 5

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5. Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 2 ska konsulatet, vid sin prövning av huruvida sökanden uppfyller inresevillkoren, kontrollera

5. Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 2 ska konsulatet, vid sin prövning av huruvida sökanden uppfyller inresevillkoren, kontrollera

a) att den resehandling som läggs fram inte är en efterbildning eller förfalskning,

a) att sökanden lägger fram en giltig resehandling,

b) sökandens skäl rörande den avsedda vistelsens syfte och villkor, och att sökanden har tillräckliga medel för sitt uppehälle både för den planerade vistelsens längd och för återresan till ursprungslandet eller bosättningslandet, eller för transitering till ett tredjeland, i vilket han är säker på att beviljas inresa, eller är i stånd att på laglig väg anskaffa sådana medel,

b) sökandens skäl rörande den avsedda vistelsens syfte och villkor, och att sökanden har tillräckliga medel för sitt uppehälle både för den planerade vistelsens längd och för återresan till ursprungslandet eller bosättningslandet, eller för transitering till ett tredjeland, i vilket han är säker på att beviljas inresa, eller är i stånd att på laglig väg anskaffa sådana medel,

c) om personen finns på en spärrlista i Schengens informationssystem (SIS), i syfte att vägras inresa,

c) om personen finns på en spärrlista i andra generationen av Schengens informationssystem (SIS II), i syfte att vägras inresa i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1987/20061a,

d) att sökanden inte anses utgöra något hot mot medlemsstaternas allmänna ordning, inre säkerhet eller folkhälsa enligt definitionen i artikel 2.19 i förordning nr (EG) nr 562/2006 eller någon av medlemsstaternas internationella förbindelser, särskilt när det inte finns någon registrering i medlemsstaternas nationella databaser som syftar till att vägra inresa av dessa skäl.

d) att sökanden inte anses utgöra något hot mot medlemsstaternas allmänna ordning, inre säkerhet eller folkhälsa enligt definitionen i artikel 2.19 i förordning nr (EG) nr 562/2006 eller någon av medlemsstaternas internationella förbindelser, särskilt när det inte finns någon registrering i medlemsstaternas nationella databaser som syftar till att vägra inresa av dessa skäl.

 

_________________

 

1a Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1987/2006 av den 20 december 2006 om inrättande, drift och användning av andra generationen av Schengens informationssystem (SIS II) (EUT L 381, 28.12.2006, s. 4).

Ändringsförslag    79

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 8 – led a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a) att den resehandling som läggs fram inte är en efterbildning eller förfalskning,

(a) att sökanden lägger fram en giltig resehandling,

Ändringsförslag    80

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 10

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

10. Under prövningen av en ansökan kan konsulaten i motiverade fall göra en intervju och begära ytterligare handlingar.

10. Under prövningen av en ansökan kan konsulaten i motiverade fall göra en intervju och begära ytterligare handlingar i enlighet med bilaga II.

Motivering

Den relevanta hänvisningen införs för tydlighets skull.

Ändringsförslag    81

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 11a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

11a. Vid bedömningen av en ansökan om en europeisk humanitär visering i enlighet med artikel 22.5a ska endast bestämmelserna i punkterna 4, 9, 10 och 11 i denna artikel gälla.

Ändringsförslag    82

Förslag till förordning

Artikel 19 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. En medlemsstat kan kräva att andra medlemsstaters centrala myndigheter samråder med medlemsstatens centrala myndigheter under handläggningen av en ansökan som lämnats in av medborgare från specifika tredjeländer eller specifika kategorier av sådana medborgare. Sådant samråd ska inte gälla ansökningar om viseringar för flygplatstransitering.

1. En medlemsstat kan kräva att andra medlemsstaters centrala myndigheter samråder med medlemsstatens centrala myndigheter under handläggningen av en ansökan som lämnats in av medborgare från specifika tredjeländer eller specifika kategorier av sådana medborgare. Sådant samråd får inte gälla ansökningar om viseringar för flygplatstransitering eller viseringar med begränsad territoriell giltighet.

Ändringsförslag    83

Förslag till förordning

Artikel 19 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. De centrala myndigheter som konsulteras ska lämna definitivt svar inom fem kalenderdagar efter det att de har konsulterats. Uteblir svaret inom denna tidsfrist ska detta innebära att de inte har några invändningar mot utfärdandet av viseringen.

2. De centrala myndigheter som konsulteras ska lämna definitivt svar inom fem arbetsdagar efter det att de har konsulterats. Uteblir svaret inom denna tidsfrist ska detta innebära att de inte har några invändningar mot utfärdandet av viseringen.

Ändringsförslag    84

Förslag till förordning

Artikel 19 – punkt 4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. Kommissionen ska meddela medlemsstaterna sådana underrättelser.

4. Kommissionen ska offentliggöra sådana underrättelser.

Motivering

Enligt artikel 45.1 f ska allmänheten informeras om ”de tredjeländer vars medborgare eller särskilda kategorier av medborgare omfattas av föregående samråd”. Uppgiften om vilken medlemsstat som begärt samråd eller information lämnas dock endast ut till medlemsstaterna. Det finns ingen anledning att tillgången till denna information ska vara begränsad till medlemsstaterna, även beaktat att ett samråd kan leda till att viseringsansökan avslås.

Ändringsförslag    85

Förslag till förordning

Artikel 20 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Beslut om ansökningar ska fattas inom 10 kalenderdagar från det att en ansökan som kan tas upp till prövning enligt artikel 17 lämnas in.

1. Beslut om ansökningar ska fattas inom 10 kalenderdagar från det att en ansökan som kan tas upp till prövning enligt artikel 17 lämnas in.

 

Beslut om ansökningar ska fattas utan dröjsmål i enskilda motiverade nödsituationer, också om det är nödvändigt av yrkesskäl, av humanitära skäl, av hänsyn till nationella intressen eller på grund av internationella förpliktelser.

 

Beslut om ansökningar som inlämnats av VIS-registrerade personer som reser regelbundet, har utnyttjat tidigare utfärdade viseringar på lagligt sätt i enlighet med artikel 2.9 och vars senaste visering utfärdades för mindre än 12 månader sedan, ska fattas inom 5 kalenderdagar räknat från det att ansökan lämnades in.

Ändringsförslag    86

Förslag till förordning

Artikel 20 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Den perioden kan utsträckas till högst 20 kalenderdagar i enskilda fall, särskilt när ansökan behöver granskas närmare

2. De perioder som avses i punkt 1 kan utsträckas till högst 20 kalenderdagar i enskilda fall, särskilt när ansökan behöver granskas närmare.

Ändringsförslag    87

Förslag till förordning

Artikel 20 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. De tidsfrister som anges i punkt 3 ska gälla som maxfrister för familjemedlemmar till unionsmedborgare i den mening som avses i artikel 3 i direktiv 2004/38/EG, i enlighet med artikel 5.2 i det direktivet.

utgår

Motivering

Punkten bör strykas eftersom innehållet omfattas av punkt 3 i samma artikel.

Ändringsförslag    88

Förslag till förordning

Artikel 21 – punkt -1 (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

-1. Till sökande för vilka konsulaten anser att villkoren för inresa är uppfyllda och för vilka inga av de skäl till avslag som avses i artikel 29 föreligger ska en visering utfärdas i enlighet med denna artikel.

Ändringsförslag    89

Förslag till förordning

Artikel 21 – punkt 2 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. En visering kan utfärdas för en eller flera inresor. Giltighetstiden för en visering för flera inresor får inte överstiga fem år. Giltighetstiden för en visering för flera inresor får sträcka sig utöver giltighetstiden för det pass i vilket viseringen är påförd.

2. En visering kan utfärdas för en eller flera inresor. Giltighetstiden för en visering för flera inresor får inte överstiga fem år.

Ändringsförslag    90

Förslag till förordning

Artikel 21 – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. VIS-registrerade personer som reser regelbundet och som har använt de två senast utfärdade viseringarna på ett lagligt sätt ska beviljas en visering för flera inresor som är giltig i minst tre år.

3. Under förutsättning att de uppfyller de villkor som fastställs i artikel 18 och utan att det påverkar artikel 29 ska VIS‑registrerade personer som reser regelbundet, har använt de senast utfärdade viseringarna på ett lagligt sätt i enlighet med artikel 2.9 och vars senaste visering utfärdades mindre än 12 månader före ansökan beviljas en visering för flera inresor som är giltig i minst tre år.

Ändringsförslag    91

Förslag till förordning

Artikel 21 – punkt 4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. Sökande enligt punkt 3 som på lagligt sätt har använt den treåriga viseringen för flera inresor, ska beviljas en visering för flera inresor som är giltig i fem år under förutsättning att ansökan ges in inom ett år från den dag då den treåriga viseringen för flera inresor löpte ut.

4. Under förutsättning att de uppfyller de villkor som fastställs i artikel 18 och utan att det påverkar artikel 29 ska sökande som tidigare har erhållit en minst treårig visering för flera inresor och har använt denna visering för flera inresor på lagligt sätt, ska beviljas en visering för flera inresor som är giltig i fem år under förutsättning att ansökan ges in inom ett år från den dag då den senast beviljade viseringen för flera inresor löpte ut.

Ändringsförslag    92

Förslag till förordning

Artikel 21 – punkt 5

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5. En visering för flera inresor med en giltighetstid på upp till fem år kan även utfärdas till sökande som visar sitt behov av eller motiverar sin avsikt att resa ofta och/eller regelbundet, under förutsättning att den sökande visar sin integritet och tillförlitlighet, särskilt den lagliga användningen av tidigare enhetliga viseringar, viseringar med territoriellt begränsad giltighet, sin ekonomiska situation i ursprungslandet och sin ärliga avsikt att lämna medlemsstaternas territorium innan giltighetstiden löper ut för den visering som han eller hon har ansökt om.

5. En visering för flera inresor med en giltighetstid på upp till fem år ska även utfärdas till familjemedlemmar till unionsmedborgare i den mening som avses i artikel 3.1 i direktiv 2004/38/EG och likaså till sökande som visar sitt behov av eller motiverar sin avsikt att resa ofta och/eller regelbundet, även av yrkesskäl, under förutsättning att den sökande visar sin integritet och tillförlitlighet, särskilt den lagliga användningen av tidigare enhetliga viseringar, viseringar med territoriellt begränsad giltighet, nationella viseringar för längre vistelse eller uppehållstillstånd som utfärdats av en medlemsstat, sin ekonomiska situation i ursprungslandet och sin ärliga avsikt att lämna medlemsstaternas territorium innan giltighetstiden löper ut för den visering som han eller hon har ansökt om.

Ändringsförslag    93

Förslag till förordning

Artikel 22 – punkt 1 – inledningen

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Visering med territoriellt begränsad giltighet ska undantagsvis utfärdas om

1. Visering med territoriellt begränsad giltighet ska utfärdas om

Ändringsförslag    94

Förslag till förordning

Artikel 22 – punkt 1 – led a – inledningen

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a) den berörda medlemsstaten finner det nödvändigt att, av humanitära skäl, av hänsyn till nationella intressen eller på grund av internationella förpliktelser

a) den berörda medlemsstaten finner det nödvändigt att, av humanitära skäl, av hänsyn till nationella intressen eller på grund av internationella förpliktelser, särskilt om det är nödvändigt för att säkerställa internationellt skydd för personen i fråga i enlighet med Genèvekonventionen från 1951 angående flyktingars rättsliga ställning eller andra relevanta unionsinstrument och internationella instrument,

Motivering

Tillägget syftar till att klargöra att ”internationella förpliktelser” kan innefatta beviljande av skydd till en tredjelandsmedborgare.

Även om en person som söker skydd kanske inte uppfyller alla kriterier för utfärdande av en Schengenvisering är detta helt i linje med själva tanken med en visering med territoriellt begränsad giltighet, eftersom en sådan uttryckligen ska utfärdas när inte alla dessa kriterier är uppfyllda.

Ändringsförslag    95

Förslag till förordning

Artikel 22 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

5a. Personer som söker internationellt skydd får ansöka om en europeisk humanitär visering direkt på något konsulat eller någon ambassad i medlemsstaterna. Om en sådan humanitär visering beviljas efter en bedömning ska den tillåta dess innehavare att resa in på den utfärdande medlemsstatens territorium endast för att söka internationellt skydd där, i enlighet med definitionen i artikel 2 a i direktiv 2011/95/EU.

 

De relevanta bestämmelserna i avdelning III i denna förordning ska gälla med undantag för artiklarna 11, 13a, 15 och 27.

 

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 48 med avseende på de specifika villkoren och förfarandena för utfärdande av sådana viseringar, för att komplettera eller ändra artiklarna 9, 10, 13 och 20 i denna förordning om det är nödvändigt för att ta hänsyn till de särskilda omständigheterna för personer som söker internationellt skydd och för medlemsstaternas konsulat och ambassader.

Ändringsförslag    96

Förslag till förordning

Artikel 22a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 22a

 

Undantag från viseringars normala giltighetstid

 

Inom ramen för utfärdandet av viseringar av humanitära skäl eller för internationellt skydd ska medlemsstaterna bevilja ett undantag från den normala giltighetstiden 90 dagar under en tidsperiod på 180 dagar och bevilja giltighetstiden 12 månader med möjlighet till förnyelse, grundat på en bedömning av situationen i ursprungslandet eller bosättningslandet för tredjelandsmedborgaren, med särskild hänsyn tagen till omständigheterna för personer som begär internationellt skydd.

Ändringsförslag    97

Förslag till förordning

Artikel 24 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. När viseringsmärket fyllts i, ska det maskinläsbara fältet fyllas i enligt Icao-dokument 9303 del 2.

1. När viseringsmärket fyllts i ska de obligatoriska uppgifter som anges i bilaga Va föras in och det maskinläsbara fältet fyllas i enligt Icao-dokument 9303 del 2.

Motivering

Kommissionen föreslår att en rad bilagor till den befintliga kodexen ska strykas och antas i ett senare skede med hjälp av genomförandeakter. Föredraganden vill att bilagorna ska behållas i stället för att kommissionen ska få rätt att anta innehållet i ett senare skede med hjälp av genomförandeakter.

Ändringsförslag    98

Förslag till förordning

Artikel 24 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Kommissionen ska med stöd av genomförandeakter anta närmare bestämmelser om ifyllande av viseringsmärket. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet det granskningsförfarande som anges i artikel 51.2.

utgår

Motivering

Kommissionen föreslår att en rad bilagor till den befintliga kodexen ska strykas och antas i ett senare skede med hjälp av genomförandeakter. Föredraganden vill att bilagorna ska behållas i stället för att kommissionen ska få rätt att anta innehållet i ett senare skede med hjälp av genomförandeakter.

Ändringsförslag    99

Förslag till förordning

Artikel 24 – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna kan lägga till nationella noteringar i fältet för anmärkningar på viseringsmärket, men dessa noteringar får varken utgöra en upprepning av uppgifterna som fastställts i enlighet med det förfarande som avses i punkt 2 eller ange ett specifikt reseändamål.

3. Medlemsstaterna kan lägga till nationella noteringar i fältet för anmärkningar på viseringsmärket, men dessa noteringar får varken utgöra en upprepning av de obligatoriska uppgifterna i bilaga Va eller ange ett specifikt reseändamål.

Motivering

Kommissionen föreslår att en rad bilagor till den befintliga kodexen ska strykas och antas i ett senare skede med hjälp av genomförandeakter. Föredraganden vill att bilagorna ska behållas i stället för att kommissionen ska få rätt att anta innehållet i ett senare skede med hjälp av genomförandeakter.

Ändringsförslag    100

Förslag till förordning

Artikel 26 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Det tryckta viseringsmärket med de uppgifter som anges i artikel 24 ska påföras resehandlingen.

1. Det tryckta viseringsmärket med de uppgifter som anges i artikel 24 och bilaga Va ska påföras resehandlingen i enlighet med bestämmelserna i bilaga Vb.

Motivering

Kommissionen föreslår att en rad bilagor till den befintliga kodexen ska strykas och antas i ett senare skede med hjälp av genomförandeakter. Föredraganden vill att bilagorna ska behållas i stället för att kommissionen ska få rätt att anta innehållet i ett senare skede med hjälp av genomförandeakter.

Ändringsförslag    101

Förslag till förordning

Artikel 26 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Kommissionen ska med stöd av genomförandeakter anta närmare bestämmelser om påförande av viseringsmärket. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet det granskningsförfarande som anges i artikel 51.2.

utgår

Motivering

Kommissionen föreslår att en rad bilagor till den befintliga kodexen ska strykas och antas i ett senare skede med hjälp av genomförandeakter. Föredraganden vill att bilagorna ska behållas i stället för att kommissionen ska få rätt att anta innehållet i ett senare skede med hjälp av genomförandeakter.

Ändringsförslag    102

Förslag till förordning

Artikel 28 – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Kommissionen ska meddela medlemsstaterna sådana underrättelser.

3. Kommissionen ska offentliggöra sådana underrättelser.

Motivering

Enligt artikel 45.1 f ska allmänheten informeras om ”de tredjeländer vars medborgare eller särskilda kategorier av medborgare omfattas av föregående samråd”. Uppgiften om vilken medlemsstat som begärt samråd eller information lämnas dock endast ut till medlemsstaterna. Det finns ingen anledning att tillgången till denna information ska vara begränsad till medlemsstaterna.

Ändringsförslag    103

Förslag till förordning

Artikel 29 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 22.1, ska en ansökan om visering avslås

1. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 22, ska en ansökan om visering avslås

a) om sökanden

a) om sökanden

i) ger in en resehandling som utgör en efterbildning eller förfalskning,

i) inte ger in en giltig resehandling,

ii) kan inte styrka ändamålet och villkoren för den planerade vistelsen,

ii) kan inte styrka ändamålet och villkoren för den planerade vistelsen,

iii) kan inte styrka att han eller hon har tillräckliga medel för uppehället, både för hela den planerade vistelsens längd och för återresan till ursprungs- eller avreselandet eller för transitering till ett tredjeland till vilket han eller hon är säker på att få inresetillstånd, eller är i stånd att skaffa sådana medel på laglig väg,

iii) kan inte styrka att han eller hon har tillräckliga medel för uppehället, både för hela den planerade vistelsens längd och för återresan till ursprungs- eller avreselandet eller för transitering till ett tredjeland till vilket han eller hon är säker på att få inresetillstånd, eller är i stånd att skaffa sådana medel på laglig väg,

iv) redan har tillbringat 90 dagar av den innevarande 180-dagarsperioden på medlemsstaternas territorium på grundval av en enhetlig visering eller en visering med territoriellt begränsad giltighet,

iv) redan har tillbringat 90 dagar av den innevarande 180-dagarsperioden på medlemsstaternas territorium på grundval av en enhetlig visering eller en visering med territoriellt begränsad giltighet,

v) finns på en spärrlista i Schengens informationssystem i syfte att vägras inresa,

v) finns på en spärrlista i Schengens informationssystem i syfte att vägras inresa,

vi) anses utgöra ett hot mot någon av medlemsstaternas allmänna ordning, inre säkerhet, folkhälsa enligt definitionen i artikel 2.19 i förordning (EG) nr 562/2006 eller deras internationella förbindelser, särskilt när det finns en registrering i medlemsstaternas nationella databaser som syftar till att vägra inresa av dessa skäl,

vi) anses utgöra ett hot mot någon av medlemsstaternas allmänna ordning, inre säkerhet, folkhälsa enligt definitionen i artikel 2.19 i förordning (EG) nr 562/2006 eller deras internationella förbindelser, särskilt när det finns en registrering i medlemsstaternas nationella databaser som syftar till att vägra inresa av dessa skäl,

eller

eller

b) om det föreligger rimliga tvivel på äktheten hos de styrkande handlingar som sökanden lämnat in eller på innehållets sanningsenlighet, tillförlitligheten hos sökandens utsagor eller dennes avsikt att lämna medlemsstaternas territorium innan den sökta viseringen löper ut.

b) om det föreligger rimliga tvivel på äktheten hos de styrkande handlingar som sökanden lämnat in eller på innehållets sanningsenlighet, tillförlitligheten hos sökandens utsagor eller dennes avsikt att lämna medlemsstaternas territorium innan den sökta viseringen löper ut.

Ändringsförslag    104

Förslag till förordning

Artikel 29 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Ett beslut om avslag och uppgift om de skäl som ligger till grund för avslaget ska meddelas sökande med hjälp av standardformuläret i bilaga V.

2. Ett beslut om avslag och uppgift om de skäl som ligger till grund för avslaget ska meddelas sökande med hjälp av standardformuläret i bilaga V, på ett språk som sökanden förstår eller rimligen kan antas förstå.

Ändringsförslag    105

Förslag till förordning

Artikel 29 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a. Beslut om ansökningar från nära anhöriga till de unionsmedborgare som avses i artikel 8.3 och till familjemedlemmar till unionsmedborgare i den mening som avses i artikel 3.1 i direktiv 2004/38/EG ska motiveras utförligt och skriftligen utöver uppgifterna i det standardformulär som anges i bilaga V.

 

Avslag på ansökningar från familjemedlemmar till unionsmedborgare i den mening som avses i artikel 3.1 i direktiv 2004/38/EG omfattas av bestämmelserna i det direktivet.

 

En familjemedlem får nekas visering endast om

 

a) de nationella myndigheterna kan visa att den viseringssökande utgör ett verkligt, aktuellt och tillräckligt allvarligt hot mot den allmänna ordningen, den allmänna säkerheten eller folkhälsan, eller

 

b) de nationella myndigheterna kan påvisa förekomst av missbruk eller bedrägeri.

Ändringsförslag    106

Förslag till förordning

Artikel 29 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Sökande som fått avslag på sin viseringsansökan ska ha rätt att överklaga. Överklaganden ska riktas mot den medlemsstat som fattade det slutliga beslutet om ansökan och i enlighet med den medlemsstatens nationella lagstiftning. Medlemsstaterna ska tillhandahålla sökanden detaljerad information om hur de ska förfara för att överklaga ett beslut, i enlighet med vad som anges i bilaga V.

3. Sökande som fått avslag på sin viseringsansökan ska ha rätt att överklaga, vilket inbegriper rätt till domstolsprövning. Överklaganden ska riktas mot den medlemsstat som fattade det slutliga beslutet om ansökan och i enlighet med den medlemsstatens nationella lagstiftning. Sökanden ska ges möjlighet att begära ersättning i enlighet med den nationella lagstiftningen, och informationen i VIS ska korrigeras omedelbart, om ett beslut upphävs efter överklagandet. Medlemsstaterna ska tillhandahålla sökanden detaljerad information om hur de ska förfara för att överklaga ett beslut, i enlighet med vad som anges i bilaga V, på ett språk som sökanden förstår eller rimligen kan antas förstå.

Ändringsförslag    107

Förslag till förordning

Artikel 30 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Giltighetstiden och/eller vistelsetiden för en utfärdad visering ska förlängas om en medlemsstats centrala myndigheter anser att en viseringsinnehavare har styrkt att det föreligger force majeure eller humanitära skäl som hindrar honom från att lämna medlemsstaternas territorium före utgången av den giltighetstid eller vistelsetid som viseringen medger. En sådan förlängning ska göras kostnadsfritt.

1. Giltighetstiden och/eller vistelsetiden för en utfärdad visering ska förlängas om en medlemsstats behöriga myndighet anser att

 

a) en viseringsinnehavare har styrkt att det föreligger force majeure som hindrar honom eller henne från att lämna medlemsstaternas territorium före utgången av den giltighetstid eller vistelsetid som viseringen medger,

 

b) en viseringsinnehavare har styrkt att det föreligger humanitära skäl som hindrar honom eller henne från att lämna medlemsstaternas territorium före utgången av den giltighetstid eller vistelsetid som viseringen medger,

 

c) medlemsstatens internationella förpliktelser kräver en sådan förlängning.

 

En sådan förlängning ska göras kostnadsfritt.

Ändringsförslag    108

Förslag till förordning

Artikel 31 – punkt 7

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

7. En viseringsinnehavare vars visering har upphävts eller återkallats ska ha rätt att överklaga, såvida inte viseringen återkallades på dennes begäran i enlighet med punkt 3. Överklaganden ska riktas mot den medlemsstat som fattade beslutet om upphävandet eller återkallandet och i enlighet med den medlemsstatens nationella lagstiftning. Medlemsstaterna ska tillhandahålla sökanden information om hur de ska förfara för att överklaga ett beslut, i enlighet med vad som anges i bilaga V.

7. En viseringsinnehavare vars visering har upphävts eller återkallats ska ha rätt att överklaga, vilket inbegriper rätt till domstolsprövning, såvida inte viseringen återkallades på dennes begäran i enlighet med punkt 3. Överklaganden ska riktas mot den medlemsstat som fattade beslutet om upphävandet eller återkallandet och i enlighet med den medlemsstatens nationella lagstiftning. Sökanden ska ges möjlighet att begära ersättning i enlighet med den nationella lagstiftningen, och informationen i VIS ska korrigeras omedelbart, om ett beslut upphävs efter överklagandet. Medlemsstaterna ska tillhandahålla sökanden detaljerad information om hur de ska förfara för att överklaga ett beslut, i enlighet med vad som anges i bilaga V, på ett språk som sökanden förstår eller rimligen kan antas förstå.

Ändringsförslag    109

Förslag till förordning

Artikel 32 – punkt 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

aa) Det föreligger humanitära skäl.

Ändringsförslag    110

Förslag till förordning

Artikel 32 – punkt 1a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a. Om en familjemedlem till en unionsmedborgare, i den mening som avses i artikel 3.1 i direktiv 2004/38/EG, kommer till gränsen utan den visering som krävs, ska den berörda medlemsstaten, innan avvisning får komma i fråga, ge personen i fråga all rimlig möjlighet att få eller få tillgång till de nödvändiga handlingarna inom rimlig tid för att få bekräftat eller på annat sätt bevisat att han eller hon omfattas av rätten till fri rörlighet. Om personen gör detta med framgång och om det inte finns några bevis för att han eller hon utgör ett hot mot den allmänna ordningen, den allmänna säkerheten eller folkhälsan ska han eller hon utan dröjsmål beviljas visering vid gränsen, med beaktande av bestämmelserna i direktiv 2004/38/EG.

Motivering

Familjemedlemmar har för närvarande just de rättigheter som fastställs i ändringsförslaget, som är hämtat från den befintliga handboken med handläggningsanvisningar. För tydlighets skull bör dessa bestämmelser ingå i kodexen.

Ändringsförslag    111

Förslag till förordning

Artikel 32 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1b. Om en ansökan om visering lämnas in vid den yttre gränsen i enlighet med denna artikel eller artikel 33 får kravet på att sökanden ska ha en medicinsk reseförsäkring åsidosättas antingen om sådan medicinsk reseförsäkring inte finns tillgänglig vid gränsövergången eller av humanitära skäl.

Ändringsförslag    112

Förslag till förordning

Artikel 33 – rubriken

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Viseringar som söks vid den yttre gränsen enligt en provisorisk ordning

Viseringar som söks vid den yttre gränsen enligt en provisorisk pilotordning

Ändringsförslag    113

Förslag till förordning

Artikel 33 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. För att främja korttidsturism får en medlemsstat besluta att tillfälligt utfärda viseringar vid den yttre gränsen till personer som uppfyller villkoren i artikel 32.1 a och 32.1 c.

1. För att främja korttidsturism får en medlemsstat i undantagsfall besluta att tillfälligt utfärda viseringar vid den yttre gränsen till personer som uppfyller villkoren i artikel 32.1 a och 32.1 c, under förutsättning att tillförlitliga åtgärder införts för att garantera respekten för villkoren för utfärdande av viseringar, inbegripet bedömningen av den sökandes avsikt att återvända.

Ändringsförslag    114

Förslag till förordning

Artikel 33 – punkt 5 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5. Medlemsstaterna ska underrätta Europaparlamentet, rådet och kommissionen om de planerade ordningarna senast tre månader innan de ska börja tillämpas. Underrättelsen ska innehålla en definition av de personkategorier som omfattas, den geografiska räckvidden, de organisatoriska lösningar som använts och vilka åtgärder som vidtagits för att säkerställa kontrollen av villkoren för utfärdande av visering.

5. Medlemsstaterna ska underrätta Europaparlamentet, rådet och kommissionen om de planerade ordningarna senast fyra månader innan de ska börja tillämpas. Underrättelsen ska innehålla en definition av de personkategorier som omfattas, den geografiska räckvidden, de organisatoriska lösningar som använts och vilka åtgärder som vidtagits för att säkerställa kontrollen av villkoren för utfärdande av visering.

Ändringsförslag    115

Förslag till förordning

Artikel 33 – punkt 5a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

5a. Kommissionen ska bedöma den information som ingår i underrättelsen och huruvida villkoren för den provisoriska pilotordningen är uppfyllda. Kommissionen kan avge ett yttrande.

Ändringsförslag    116

Förslag till förordning

Artikel 33 – punkt 6a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

6a. Tre år efter det att denna artikel blivit tillämplig ska kommissionen göra en utvärdering av dess tillämpning. På grundval av utvärderingen ska kommissionen vid behov lägga fram lämpliga förslag till ändringar av denna förordning.

Ändringsförslag    117

Förslag till förordning

Artikel 34 – punkt 1 – inledningen

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. En visering för transitering får utfärdas vid gränsen för en sjöman som måste inneha visering vid passage av medlemsstaternas yttre gränser om

1. En visering för transitering ska utfärdas vid gränsen för en sjöman som måste inneha visering vid passage av medlemsstaternas yttre gränser om

Motivering

Bestämmelserna om utfärdande av visering för sjömän bör harmoniseras. Det har framförts klagomål mot att medlemsstaterna tillämpar dessa bestämmelser på mycket olika sätt. Se även framställning nr 1530/2014.

Ändringsförslag    118

Förslag till förordning

Artikel 34 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. De behöriga nationella myndigheterna ska, innan de utfärdar en visering vid gränsen för en sjöman, se till att den nödvändiga informationen om sjömannen i fråga har utbytts.

2. De behöriga nationella myndigheterna ska följa anvisningarna i bilaga Vc del 1 innan de utfärdar en visering vid gränsen för en sjöman i transit, och se till att den nödvändiga informationen om sjömannen i fråga har utbytts med hjälp av ett vederbörligen ifyllt formulär om sjömän i transit enligt bilaga Vc del 2.

Motivering

Kommissionen föreslår att en rad bilagor till den befintliga kodexen ska strykas och antas i ett senare skede med hjälp av genomförandeakter. Föredraganden vill att bilagorna ska behållas i stället för att kommissionen ska få rätt att anta innehållet i ett senare skede med hjälp av genomförandeakter.

Ändringsförslag    119

Förslag till förordning

Artikel 34 – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Kommissionen ska med hjälp av genomförandeakter anta bestämmelser om utfärande av viseringar vid gränsen till sjömän, och om formerna för informationsutbytet. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet det granskningsförfarande som anges i artikel 51.2.

utgår

Motivering

Kommissionen föreslår att en rad bilagor till den befintliga kodexen ska strykas och antas i ett senare skede med hjälp av genomförandeakter. Föredraganden vill att bilagorna ska behållas i stället för att kommissionen ska få rätt att anta innehållet i ett senare skede med hjälp av genomförandeakter.

Ändringsförslag    120

Förslag till förordning

Artikel 35 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Förvaringen och hanteringen av viseringsmärken ska omfattas av fullgoda säkerhetsåtgärder för att undvika bedrägeri och förluster. Varje konsulat ska registrera lagret av viseringsmärken och registrera hur varje viseringsmärke har använts.

2. Förvaringen och hanteringen av viseringsmärken ska omfattas av fullgoda säkerhetsåtgärder för att undvika bedrägeri och förluster. Varje konsulat ska registrera lagret av viseringsmärken och registrera hur varje viseringsmärke har använts. Det ska därför tas fram digitala system för att säkerställa transparensen i hanteringen av viseringsmärken.

Ändringsförslag    121

Förslag till förordning

Artikel 35 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Medlemsstaternas konsulat ska arkivera ansökningarna. Varje enskild akt ska innehålla ansökningsformuläret, kopior av relevanta styrkande handlingar, en förteckning över de kontroller som utförts och referensnumret för den utfärdade viseringen så att personalen vid behov kan rekonstruera bakgrunden till det beslut som fattats om ansökan.

3. Medlemsstaternas konsulat ska arkivera ansökningarna digitalt. Varje enskild akt ska innehålla ansökningsformuläret, kopior av relevanta styrkande handlingar, en förteckning över de kontroller som utförts och referensnumret för den utfärdade viseringen så att personalen vid behov kan rekonstruera bakgrunden till det beslut som fattats om ansökan.

Ändringsförslag    122

Förslag till förordning

Artikel 36 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska avdela lämplig personal i tillräckligt antal för uppgifter som rör handläggning av viseringsansökningar, för att kunna säkerställa en rimlig och harmoniserad kvalitet på den tjänst som erbjuds allmänheten.

1. Medlemsstaterna ska avdela lämplig personal i tillräckligt antal för uppgifter som rör handläggning av viseringsansökningar, för att kunna säkerställa en rimlig och harmoniserad kvalitet på den tjänst som erbjuds allmänheten. Personalen ska utbildas i elektronisk och digital ärendehantering.

Ändringsförslag    123

Förslag till förordning

Artikel 36 – punkt 4a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a. Medlemsstaterna ska se till att konsulaten har ett klagomålsförfarande för viseringssökande. Konsulatet, och i tillämpliga fall den externa tjänsteleverantören, ska publicera information om detta förfarande på sin webbplats. Det ska föras ett register över klagomålen.

Motivering

Att ha ett klagomålsförfarande är god förvaltningssed och även i linje med den rätt till god förvaltning som fastställs i artikel 41 i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna. För närvarande föreskrivs inget sådant förfarande i viseringskodexen, även om så är fallet för gränsövergångar i enlighet med bilaga II till kodexen om Schengengränserna.

Ändringsförslag    124

Förslag till förordning

Artikel 37 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Konsulär personal ska under utförandet av sina arbetsuppgifter visa full respekt för den mänskliga värdigheten. Eventuella åtgärder som vidtas ska stå i proportion till det mål som eftersträvas med åtgärderna.

2. Konsulär personal ska under utförandet av sina arbetsuppgifter visa full respekt för de rättigheter som anges i stadgan om de grundläggande rättigheterna. Eventuella åtgärder som vidtas ska stå i proportion till det mål som eftersträvas med åtgärderna.

Ändringsförslag    125

Förslag till förordning

Artikel 37 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Konsulär personal får under utförandet av sina arbetsuppgifter inte diskriminera någon på grund av kön, ras, etniskt ursprung, religion, övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning.

3. Konsulär personal får under utförandet av sina arbetsuppgifter inte diskriminera någon på grund av nationalitet, kön, familjesituation, ras, etniskt ursprung, religion, övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning.

Ändringsförslag    126

Förslag till förordning

Artikel 38 – punkt 2 – led b

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b) samarbeta med en eller flera andra medlemsstater inom ramen för överenskommelser om representation eller andra former av konsulärt samarbete.

(b) samarbeta med en eller flera andra medlemsstater inom ramen för det lokala Schengensamarbetet eller genom andra lämpliga kontakter i form av begränsad representation, representation, samlokalisering, ett gemensamt ansökningscentrum eller andra former av konsulärt samarbete, såsom viseringscentrum för Schengen.

Motivering

Kommissionen föreslår att en rad samarbetsformer för medlemsstaterna ska strykas. Att stryka dessa möjligheter vore dock att sända fel signaler. Dessa möjligheter bör finnas kvar som alternativ i texten utöver förslaget om att inrätta viseringscentrum för Schengen (se artikel 39b (ny)).

Ändringsförslag    127

Förslag till förordning

Artikel 38 – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. En medlemsstat får även samarbeta med en extern tjänsteleverantör i enlighet med artikel 41.

3. Under särskilda omständigheter eller av skäl som rör lokala förhållanden, t.ex. när

 

(a) ett stort antal sökande inte gör det möjligt att organisera mottagandet av ansökningar och insamlingen av uppgifter inom rimlig tid och under anständiga förhållanden, eller

 

(b) det inte är möjligt att säkerställa god geografisk täckning av det berörda tredjelandet på något annat sätt, eller

 

(c) säkerhetsläget i det berörda tredjelandet är särskilt problematiskt,

 

och när samarbete med andra medlemsstater visar sig olämpligt för den berörda medlemsstaten, får en medlemsstat som en sista utväg även samarbeta med en extern tjänsteleverantör i enlighet med artikel 41.

Motivering

I denna översyn av viseringskodexen föreslår kommissionen att det ska finnas möjlighet att samarbeta med en extern tjänsteleverantör utan några villkor eller begränsningar. Detta avviker från gällande viseringskodex, vars utgångspunkt är att underleverantörer ska få anlitas endast ”som en sista utväg”, när det står klart att det inte finns något annat alternativ. Föredraganden anser att anlitande av underleverantörer bör övervägas noggrant och lägger därför fram detta ändringsförslag. I detta förslag har gällande text ändrats för att bättre avspegla konsulatens verklighet.

Ändringsförslag    128

Förslag till förordning

Artikel 39 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a. Den representerande medlemsstatens konsulat eller ambassad ska, när det respektive den överväger att neka visering, överlämna ansökan till de behöriga myndigheterna i den medlemsstat som den representerar, så att de kan fatta ett slutligt beslut om ansökan inom de tidsfrister som anges i artikel 20.1, 20.2 eller 20.3.

Ändringsförslag    129

Förslag till förordning

Artikel 39 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. En bilateral överenskommelse ska ingås mellan den medlemsstat som representerar en annan och den medlemsstat som representeras. I denna överenskommelse

3. En bilateral överenskommelse, vars text ska offentliggöras, ska ingås mellan den medlemsstat som representerar en annan och den medlemsstat som representeras. I denna överenskommelse

Ändringsförslag    130

Förslag till förordning

Artikel 39a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 39a

 

Samarbete mellan medlemsstaterna

 

1. När alternativet samlokalisering väljs ska personal vid en eller flera medlemsstaters konsulat handlägga de ansökningar (inklusive insamling av biometriska kännetecken) som lämnats in till dem på en annan medlemsstats konsulat och dela utrustningen med denna medlemsstat. De berörda medlemsstaterna ska enas om hur länge samlokaliseringen ska pågå och om villkoren för dess upphörande, samt om hur stor andel av viseringsavgiften som ska tillfalla den medlemsstat vars konsulat används.

 

2. När gemensamma ansökningscentrum inrättas ska personal från två eller flera medlemsstaters konsulat ha gemensamma lokaler i en byggnad där de sökande kan lämna in ansökningar, inklusive biometriska kännetecken. Sökandena ska hänvisas till den medlemsstat som är behörig att pröva och fatta beslut om ansökan. Medlemsstaterna ska enas om hur länge detta samarbete ska pågå och om villkoren för dess upphörande, samt om fördelningen av kostnaderna mellan de deltagande medlemsstaterna. En medlemsstat ska ha ansvaret för kontrakt avseende logistik och diplomatiska förbindelser med värdlandet.

 

3. Även om samarbetet med andra medlemsstater skulle avslutas ska medlemsstaterna fortsätta att tillhandahålla fullgod service.

Motivering

Kommissionen föreslår att dessa bestämmelser ska strykas från den befintliga viseringskodexen. Att ta bort dem vore dock att sända fel signaler. Dessa möjligheter bör finnas kvar i texten utöver förslaget om att inrätta viseringscentrum för Schengen (se nedan).

Ändringsförslag    131

Förslag till förordning

Artikel 39b (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 39b

 

Viseringscentrum för Schengen

 

1. Medlemsstaterna ska sträva efter att inrätta viseringscentrum för Schengen för att dela resurser, öka den konsulära täckningen, förbättra den service som erbjuds viseringssökande, synliggöra Europeiska unionen och uppnå en enhetlig tillämpning av denna förordning.

 

2. Inrättandet av viseringscentrum för Schengen innebär åtminstone att man samordnar konsulatpersonal eller delar lokaler. Övriga detaljer avseende verksamheten vid viseringscentrum för Schengen får anpassas efter de lokala omständigheterna.

 

3. Benämningen ”viseringscentrum för Schengen” ska användas endast för konsulära beskickningar och får inte användas av externa tjänsteleverantörer.

Motivering

Det är bara i skäl 33 som kommissionen tar upp viseringscentrum för Schengen. En sådan bestämmelse bör dock även ingå i en artikel. Viseringscentrum för Schengen bör inrättas i framtiden, eftersom de för det första är mer kostnadseffektiva och för det andra är ett synligt uttryck för EU:s gemensamma viseringspolitik och Schengenområdet, som ett område inom vilket människor får resa fritt.

Ändringsförslag    132

Förslag till förordning

Artikel 41 – punkt 2a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a. Medlemsstaterna ska inom ramen för det lokala Schengensamarbetet utbyta information om sitt samarbete med externa tjänsteleverantörer.

Motivering

I kommissionens förslag stryks den nuvarande bestämmelse i artikel 43.3 som innebär att medlemsstaterna ska utbyta information om valda externa tjänsteleverantörer och villkoren i avtalen med dessa, med motiveringen ”sådan harmonisering är inte möjlig i praktiken, eftersom medlemsstaterna normalt upprättar övergripande avtal med externa tjänsteleverantörer”. Även om detta stämmer är det ändå värdefullt att konsulaten i en viss jurisdiktion utbyter information om sitt samarbete med externa tjänsteleverantörer.

Ändringsförslag    133

Förslag till förordning

Artikel 41 – punkt 12

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

12. Medlemsstaterna ska tillhandahålla kommissionen ett exemplar av det rättsliga instrument som avses i punkt 2. Senast den 1 januari varje år ska medlemsstaterna rapportera till kommissionen om sitt samarbete med och sin övervakning (som anges i bilaga VI, punkt C) av externa tjänsteleverantörer i hela världen.

12. Medlemsstaterna ska tillhandahålla kommissionen ett exemplar av det rättsliga instrument som avses i punkt 2. Senast den 1 januari varje år ska medlemsstaterna rapportera till kommissionen om sitt samarbete med och sin övervakning av externa tjänsteleverantörer i hela världen. Denna rapport ska innehålla detaljerad information om hur medlemsstaterna övervakar de externa tjänsteleverantörernas verksamhet och hur de externa tjänsteleverantörerna ser till att uppfylla de krav som fastställs i det rättsliga instrument som upprättats med medlemsstaten och som avses i punkt 2. Den ska även innehålla information om de rapporter som avses i led C e i bilaga VI och om den externa tjänsteleverantörens eventuella andra överträdelser av det rättsliga instrumentet.

Motivering

Det är för närvarande mycket svårt, eller till och med omöjligt, att veta hur samarbetet mellan medlemsstaterna och externa tjänsteleverantörer verkligen fungerar i praktiken, och även kommissionen har konstaterat att den saknar metoder för att kontrollera hur och hur ofta medlemsstaterna övervakar externa tjänsteleverantörer för att ta reda på vilka eventuella problem som kan ha uppstått (SWD(2014)0101, s. 34). Medlemsstaternas rapportering till kommissionen, som ansvarar för att se till att denna förordning tillämpas korrekt, bör därför vara mer utförlig och omfattande.

Ändringsförslag    134

Förslag till förordning

Artikel 43 – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Ackrediterade kommersiella mellanhänder ska övervakas regelbundet genom stickprovskontroller som inbegriper personliga intervjuer eller telefonintervjuer med sökande, kontroll av resor och logi och, när det bedöms vara nödvändigt, kontroll av dokument som rör gruppåterresa.

3. Ackrediterade kommersiella mellanhänder ska övervakas regelbundet genom stickprovskontroller som inbegriper personliga intervjuer eller telefonintervjuer med sökande, kontroll av resor och logi, kontroll av att den medicinska reseförsäkring som tillhandahålls är tillräcklig och täcker enskilda resande och, när det bedöms vara nödvändigt, kontroll av dokument som rör gruppåterresa.

Ändringsförslag    135

Förslag till förordning

Artikel 45 – punkt 1 – inledningen

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Medlemsstaternas centrala myndigheter och konsulat ska förse allmänheten med all relevant information som rör viseringsansökan, särskilt

1. Medlemsstaternas centrala myndigheter och konsulat ska förse allmänheten med all relevant information som rör ansökan och användning av en visering, särskilt

Motivering

Tillägget ”och användning av” behövs för att ta hänsyn till ändringsförslaget avseende punkt 1 – led ha (nytt) nedan.

Ändringsförslag    136

Förslag till förordning

Artikel 45 – punkt 1 – led a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a) kriterier, villkor och förfaranden som ska följas vid ansökan om visering,

(a) kriterier, villkor och förfaranden som ska följas vid ansökan om visering, bl.a. vilka styrkande handlingar som behövs och de standarder för fotografiet som anges i artikel 9.3 c,

Motivering

De sökande bör få mer utförlig information, så att de kan förbereda sin ansökan ordentligt.

Ändringsförslag    137

Förslag till förordning

Artikel 45 – punkt 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(aa) viseringsavgiftens storlek, tillämpliga undantag och begränsningar,

Ändringsförslag    138

Förslag till förordning

Artikel 45 – punkt 1 – led ab (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ab) vilka länders medborgare som behöver en visering för flygplatstransitering i enlighet med artikel 3.1 och 3.3,

Ändringsförslag    139

Förslag till förordning

Artikel 45 – punkt 1 – led ac (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ac) viseringens användning, utgångsdatum, upphörande och upphävande,

Ändringsförslag    140

Förslag till förordning

Artikel 45 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d) ackrediterade kommersiella mellanhänder,

(d) uppgifter om samarbete med externa tjänsteleverantörer och ackrediterade kommersiella mellanhänder,

Ändringsförslag    141

Förslag till förordning

Artikel 45 – punkt 1 – led ha (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ha) att tredjelandsmedborgare i allmänhet får vistas på medlemsstaternas territorium i högst 90 dagar under en 180‑dagarsperiod.

Motivering

Det verkar som om många tredjelandsmedborgare inte känner till denna bestämmelse. Det är därför lämpligt att informera mer proaktivt om denna bestämmelse, även för att undvika problem vid gränsen och oavsiktliga överträdelser av längsta tillåtna vistelse.

Ändringsförslag    142

Förslag till förordning

Artikel 45 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. Kommissionen ska upprätta en webbplats om Schengenviseringar som innehåller all information av relevans för ansökan om visering.

4. Kommissionen ska upprätta en webbplats om Schengenviseringar som innehåller all information av relevans för ansökan om visering. Denna webbplats ska vara tillgänglig på unionens samtliga officiella språk och på huvudspråket i de fem tredjeländer från vilka det största antalet viseringsansökningar till Schengenområdet kommer. Den ska vara tillgänglig i alla format som behövs för att säkerställa tillgänglighet för människor med funktionsnedsättning. Dessutom ska webbplatsen innehålla kontaktuppgifter för och webblänkar till de konsulat i medlemsstaterna som är behöriga att pröva en viseringsansökan.

Motivering

Det är viktigt att upprätta en webbplats som fungerar som en gemensam kontaktpunkt för all information om viseringsansökningar. Mot bakgrund av viseringskodexens komplexitet är det nödvändigt att tillhandahålla viseringssökande enkel information så att de kan få reda på när, var och hur de kan ansöka om en visering.

Ändringsförslag    143

Förslag till förordning

Artikel 46 – punkt 3 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ca) Uppgifter om försäkringsbolag som tillhandahåller lämplig medicinsk reseförsäkring, inklusive kontroll av typen av täckning och eventuella självriskbelopp.

Ändringsförslag    144

Förslag till förordning

Artikel 46 – punkt 7

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

7. En årsrapport ska upprättas inom varje jurisdiktion senast den 31 december varje år. På grundval av dessa rapporter ska kommissionen utarbeta en årsrapport om läget i det lokala Schengensamarbetet , vilken ska läggas fram för Europaparlamentet och rådet.

7. En årsrapport ska upprättas inom varje jurisdiktion senast den 31 december varje år, och kommissionen ska offentliggöra den på sin webbplats.

Motivering

Hittills har parlamentet och rådet fått alla enskilda årsrapporter från samtliga jurisdiktioner i det lokala Schengensamarbetet. Dessa enskilda rapporter bör även fortsättningsvis vara tillgängliga för referensändamål. När det gäller årsrapporten föreslås i stället att kommissionen ska utarbeta en årlig rapport som omfattar alla olika delar som enligt denna förordning ska ingå i rapporteringen. Det verkar bättre att ha en årsrapport som omfattar alla olika frågor i stället för flera särskilda rapporter. Se ändringsförslaget till artikel 54.4a (ny).

Ändringsförslag    145

Förslag till förordning

Artikel 47a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 47a

 

Ändringar av bilagorna

 

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 48 med avseende på ändringar av bilagorna till denna förordning.

 

Om det, i fråga om risker som uppstår, är nödvändigt på grund av tvingande skäl till skyndsamhet, ska det förfarande som anges i artikel 49 tillämpas på delegerade akter som antas enligt den här artikeln.

Motivering

Föredraganden vill behålla bilagan som en del av viseringskodexen i stället för att kommissionen ska få rätt att anta de befintliga bilagornas innehåll med hjälp av genomförandeakter i ett senare skede. För att skapa tillräckligt utrymme för ändringar i bilagorna vid behov föreslår föredraganden att bilagorna till denna förordning ska kunna ändras genom delegerade akter, i likhet med vad som gäller för kodexen för Schengengränserna.

Ändringsförslag    146

Förslag till förordning

Artikel 48 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 3.2 och 3.9 ska tilldelas kommissionen tills vidare.

2. Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 3.2, 3.9, 22.5a, 47a och 50 ska ges till kommissionen tills vidare.

Ändringsförslag    147

Förslag till förordning

Artikel 48 – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Den delegering av befogenheter som avses i artikel 3.2 och 3.9 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

3. Den delegering av befogenheter som avses i artiklarna 3.2, 3.9, 22.5a, 47a och 50 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

Ändringsförslag    148

Förslag till förordning

Artikel 48 – punkt 5

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5. En delegerad akt som antas enligt artikel 3.2 och 3.9 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period av två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

5. En delegerad akt som antas enligt artiklarna 3.2, 3.9, 22.5a, 47a och 50 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period av två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

Ändringsförslag    149

Förslag till förordning

Artikel 49 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Delegerade akter som antas enligt denna artikel ska träda i kraft utan dröjsmål och ska tillämpas så länge ingen invändning görs i enlighet med punkt 2. Delgivningen av en delegerad akt till Europaparlamentet och rådet ska innehålla en motivering till varför det skyndsamma förfarandet tillämpas.

1. Delegerade akter som antas enligt denna artikel ska träda i kraft utan dröjsmål och ska tillämpas så länge ingen invändning görs i enlighet med punkt 2. Delgivningen av en delegerad akt till Europaparlamentet och rådet ska ske utan dröjsmål och innehålla en noggrann motivering till varför det skyndsamma förfarandet tillämpas.

Ändringsförslag    150

Förslag till förordning

Artikel 50

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen ska med hjälp av genomförandeakter anta handläggningsanvisningar för den praktiska tillämpningen av bestämmelserna i denna förordning. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet det granskningsförfarande som anges i artikel 51.2.

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 48 med avseende på antagandet av handläggningsanvisningar för den praktiska tillämpningen av bestämmelserna i denna förordning.

Motivering

De befintliga anvisningarna (C(2010)1620) sägs visserligen inte medföra några ytterligare förpliktelser utöver kodexen men är formulerade som en bindande rättsakt (och används i praktiken även som en sådan), medför ytterligare skyldigheter utöver kodexen och föreskriver undantag från denna. Som exempel kan nämnas bestämmelserna om originalhandlingar (6.1.1), om krav på läkarintyg (5.3.2), om kvitto på avgiften (4.4.5.1) och skyldigheten att tillhandahålla vissa handlingar om en värd (6.2.1 A.3). Anvisningarna bör därför antas genom en delegerad akt.

Ändringsförslag    151

Förslag till förordning

Artikel 54 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Tre år efter den dag som fastställs i artikel 55.2 ska kommissionen göra en utvärdering av tillämpningen av förordningen. Denna övergripande utvärdering ska innehålla en granskning av de uppnådda resultaten i relation till målen och av tillämpningen av bestämmelserna i denna förordning utan att det påverkar de rapporter som anges i punkt 3.

1. Två år efter den dag som fastställs i artikel 55.2 ska kommissionen göra en utvärdering av tillämpningen av förordningen. Denna övergripande utvärdering ska innehålla en granskning av de uppnådda resultaten i relation till målen och av tillämpningen av bestämmelserna i denna förordning utan att det påverkar de rapporter som anges i punkt 3. Denna utvärdering ska innehålla en bedömning av behovet av obligatorisk medicinsk reseförsäkring för innehavare av visering för kortare vistelse. I detta syfte ska medlemsstaterna underrätta kommissionen om hälso- och sjukvårdskostnader som skulle kunna täckas av viseringsinnehavares försäkringar samt hälso- och sjukvårdskostnader som innehavare av visering för kortare vistelse ådrar sig men inte betalar.

Ändringsförslag    152

Förslag till förordning

Artikel 54 – punkt 4a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a. Kommissionen ska varje år överlämna en rapport om genomförandet av denna förordning till Europaparlamentet och rådet. Rapporten ska i synnerhet innehålla information om genomförandet av bestämmelserna om visering för flygplatstransitering och de tillfälliga systemen för att utfärda visering vid den yttre gränsen, samt information om samarbetet med externa tjänsteleverantörer och det lokala Schengensamarbetet.

Motivering

Det föreslås att kommissionen ska upprätta en årlig rapport som omfattar alla olika delar som enligt denna förordning ska ingå i rapporteringen eller informationen till parlamentet och rådet.

Ändringsförslag    153

Förslag till förordning

Artikel 55 – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Artikel 51 sha tillämpas från och med [3 månader efter dagen för ikraftträdandet].

3. Artiklarna 48, 49, 50 och 51 ska tillämpas från och med [3 månader efter dagen för ikraftträdandet].

Motivering

Även artiklarna 48–50 bör tillämpas tidigare, så att de nya praktiska anvisningarna kan vara klara när hela den nya viseringskodexen blir tillämplig.

Ändringsförslag    154

Förslag till förordning

Artikel 55 – punkt 3a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a. Artikel 22.5a ska tillämpas från och med [2 månader efter dagen för ikraftträdandet].

Ändringsförslag    155

Förslag till förordning

Bilaga I – tabell 1 – rad 30

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Jag känner till att ansökningsavgiften inte betalas tillbaka om viseringsansökan avslås.

Jag känner till att ansökningsavgiften inte betalas tillbaka om viseringsansökan avslås.

 

Tillämpligt vid viseringar för flera inresor: Jag känner till att jag måste ha en lämplig medicinsk reseförsäkring för min första vistelse och därefter följande vistelser på medlemsstaternas territorium.

Ändringsförslag    156

Förslag till förordning

Bilaga II – led A – led 3 – led a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a) handlingar rörande logi

a) handlingar rörande logi, eller bevis för tillräckliga medel för att täcka kostnaderna för logi

Motivering

Bekräftade bokningar saknar i dag verkligt värde, eftersom de kan ske via ett internetbokningssystem med möjlighet till avbokning utan avgift. Genom denna lydelse blir bilagan också samstämmig med artikel 13.1 b om styrkande handlingar.

Ändringsförslag    157

Förslag till förordning

Bilaga V – led 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Motivering till syftet med Er vistelse och villkoren för vistelsen har inte lämnats.

2. Motivering till syftet med Er vistelse och villkoren för vistelsen har inte lämnats.

 

Följande handling(ar) kunde inte tillhandahållas:

Motivering

Detta är en anpassning till bestämmelsen i bilaga V del B till förordning (EG) nr 562/2006 (kodexen för Schengengränserna).

Ändringsförslag    158

Förslag till förordning

Bilaga V – led 6

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6. En eller flera medlemsstater anser Er vara ett hot mot den allmänna ordningen, inre säkerheten, folkhälsan, enligt artikel 2.19 i förordning (EG) nr 562/2006 (kodex om Schengengränserna), eller en eller flera av medlemsstaternas internationella förbindelser.

6. En eller flera medlemsstater anser Er vara ett hot mot den allmänna ordningen, inre säkerheten, folkhälsan, enligt artikel 2.19 i förordning (EG) nr 562/2006 (kodex om Schengengränserna), eller en eller flera av medlemsstaternas internationella förbindelser.

 

Medlemsstaterna är: ..................... (uppgift om medlemsstat)

Motivering

Viseringssökanden bör få veta vilken medlemsstat som betraktar honom eller henne som ett hot.

Ändringsförslag    159

Förslag till förordning

Bilaga V – Ytterligare anmärkningar

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Ytterligare anmärkningar:

Utförligare upplysningar om skälen till beslutet (punkterna 1–11 ovan) och ytterligare anmärkningar:

Ni har rätt att överklaga beslutet om avslag på viseringsansökan eller upphävande eller återkallande av visering.

Ni har rätt att överklaga detta beslut.

Motivering

När det gäller ”ytterligare anmärkningar” bör det klargöras att konsulaten får använda detta fält även för att ge ytterligare förklaringar till skälen till beslutet.

Ändringen syftar till att göra formuläret mer läsvänligt. Detta är särskilt viktigt eftersom formuläret lämnas till personer som inte får någon visering och därför måste vara lätt att förstå.

Ändringsförslag    160

Förslag till förordning

Bilaga V – ytterligare anmärkningar – led 7

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Den berörda personens namnteckning7

Den berörda personens namnteckning

________________

 

7Om detta krävs enligt nationell lagstiftning.

 

Motivering

Ett beslut om att avslå, upphäva eller återkalla en visering bör med tanke på dess betydelse alltid undertecknas. Detta bör inte bara gälla fall där detta krävs enligt nationell lagstiftning.

Ändringsförslag    161

Förslag till förordning

Bilaga Va (ny)

 

Kommissionens förslag

 

 

Ändringsförslag

BILAGA Va

IFYLLANDE AV VISERINGSMÄRKET

1. Fält för obligatoriska uppgifter

1.1. Fältet ”GILTIGT FÖR”

I detta fält ska viseringens territoriella giltighet anges.

Detta fält kan endast fyllas i på något av följande sätt:

a) Schengenstater

b) Uppgift om den Schengenstat eller de Schengenstater i vilken eller vilka viseringen är giltig (i detta fall ska följande beteckningar för länderna användas):

BE

 

BELGIEN

CZ

 

TJECKIEN

DK

 

DANMARK

DE

 

TYSKLAND

EE

 

ESTLAND

GR

 

GREKLAND

ES

 

SPANIEN

FR

 

FRANKRIKE

IT

 

ITALIEN

LV

 

LETTLAND

LT

 

LITAUEN

LU

 

LUXEMBURG

HU

 

UNGERN

MT

 

ΜΑLTA

NL

 

NEDERLÄNDERNA

AT

 

ÖSTERRIKE

PL

 

POLEN

PT

 

PORTUGAL

SI

 

SLOVENIEN

SK

 

SLOVAKIEN

FI

 

FINLAND

SE

 

SVERIGE

IS

 

ISLAND

NO

 

NORGE

CH

 

SCHWEIZ

1.2. När viseringsmärket används för att utfärda enhetliga viseringar ska detta fält fyllas i med orden ”Schengenstater”, på den utfärdande medlemsstatens språk.

1.3. När viseringsmärket används för att utfärda en visering med territoriellt begränsad giltighet i enlighet med artikel 25.1 i denna förordning ska namnet på den eller de medlemsstater till vars territorium viseringsinnehavarens vistelse är begränsad skrivas in i detta fält, på den utfärdande medlemsstatens språk.

1.4. När viseringsmärket används för att utfärda en visering med territoriellt begränsad giltighet i enlighet med artikel 25.3 i denna förordning, finns följande alternativ i fråga om de landskoder som ska skrivas i fältet:

a) De berörda medlemsstaternas koder skrivs in i fältet.

b) Beteckningen ”Schengenstaterna” och därefter inom parentes ett minustecken följt av koderna för de medlemsstater för vars territorium viseringen inte är giltig.

c) Om fältet ”giltigt för” inte räcker till för att skriva in alla koderna för de medlemsstater som (inte) erkänner den berörda resehandlingen ska bokstävernas storlek minskas.

2. Fältet ”FRÅN OCH MED ... TILL OCH MED”

I detta fält ska viseringens giltighetstid anges.

Efter orden ”från och med” ska den första dag anges från och med vilken det är tillåtet att resa in i det område som anges genom viseringens territoriella giltighet. Denna uppgift ska skrivas på följande sätt:

– Två siffror för dagen; den 1–9 i en månad ska föregås av en nolla.

– Bindestreck.

– Två siffror för månaden; de månader som betecknas med en siffra ska föregås av en nolla.

– Bindestreck.

– För årtalet ska de båda sista siffrorna i året anges.

Exempel: 05-12-07 = den 5 december 2007.

Datum för viseringens sista giltighetsdag ska anges efter orden ”till och med” och anges på samma sätt som den första giltighetsdagen. Utresan från viseringens giltighetsområde ska ha ägt rum senast kl. 24 det datumet.

3. Fältet ”ANTAL INRESOR”

Uppgift om det antal inresor till giltighetsområdet för viseringen som viseringsinnehavaren har möjlighet att göra och därmed uppgift om det antal olika vistelser på vilka de dagar som anges i punkt 4 kan fördelas.

En enstaka inresa, två inresor eller flera inresor kan beviljas utan närmare uppgifter. Dessa uppgifter ska markeras i fältet till höger om texten med ”01”, ”02” eller med ”MULT” om fler än två inresor beviljas.

När en visering för transitering genom flera flygplatser utfärdas i enlighet med artikel 26.3 i denna förordning ska viseringens giltighetstid beräknas enligt följande: första avresedatum plus sex månader.

Om antalet utresor överensstämmer med antalet beviljade inresor blir viseringen ogiltig även om det totala antal dagar som har beviljats för vistelsen inte har utnyttjats.

4. Fältet ”VISTELSENS LÄNGD ... DAGAR”

Uppgift om det antal dagar som viseringsinnehavaren får vistas i det område som anges genom den territoriellt begränsade giltigheten. Här rör det sig antingen om en oavbruten vistelse eller om flera dagar under olika vistelser inom den tidsperiod som anges i punkt 2 och i enlighet med det antal beviljade inresor som anges i punkt 3.

Mellan orden ”vistelsens längd” och ”dagar” ska det antal dagar som beviljas för vistelsen skrivas in med två siffror. Den första siffran ska vara en nolla om antalet dagar är mindre än 10.

Maximiantalet dagar som får anges i detta fält är 90 dagar.

När en visering är giltig under mer än sex månader ska vistelsens längd vara 90 dagar inom varje 180-dagarsperiod.

5. Fältet ”UTFÄRDAT I ... DEN …”

I detta fält anges den ort där den utfärdande myndigheten är belägen. Datum för utfärdandet ska skrivas in direkt efter ”den”.

Datum för utfärdande ska anges på samma sätt som under punkt 2.

6. Fältet ”PASSNUMMER”

Uppgift om numret på det resehandling i vilken viseringen ska påföras.

Om den person som viseringen utfärdas till finns upptagen i makans/makens, vårdnadshavarens eller förmyndarens pass, ska numret på den personens resehandling anges.

Om sökandens resehandling inte erkänns av den utfärdande medlemsstaten, ska det enhetliga formatet för det separata bladet för påförande av visering användas för att påföra viseringen.

Det nummer som ska skrivas i detta fält ska, om det gäller ett viseringsmärke som ska påföras det separata bladet, i stället för passnummer vara samma typografiska nummer som det som förekommer på formuläret, bestående av sex siffror.

7. Fältet ”SLAG AV VISERING”

För att underlätta kontrollmyndighetens arbete ska viseringskategorin anges med bokstäverna A, C och D enligt följande:

A

:

Visering för flygplatstransitering (enligt definitionen i artikel 2.5 i denna förordning).

C

:

Visering (enligt definitionen i artikel 2.2 i denna förordning).

D

:

Visering för längre vistelse.

8. Fältet ”EFTERNAMN OCH FÖRNAMN”

Här anges det första ordet under ”efternamn” och därefter det första ordet under ”förnamn” i viseringsinnehavarens resehandling i angiven ordning. Den utfärdande myndigheten ska kontrollera att det efternamn och det förnamn som finns i resehandlingen, och som ska skrivas in såväl i detta fält som i det maskinläsbara fältet, överensstämmer med de namn som finns i viseringsansökan. Om antalet tecken i efternamnet och förnamnet överstiger det tillgängliga utrymmet ska de tecken som inte får plats ersättas med en punkt (.).

9. a) Obligatoriska uppgifter i fältet ”ANMÄRKNINGAR”

– Om en visering utfärdas för en annan medlemsstats räkning i enlighet med artikel 8 ska följande uppgift läggas till: ”R/[den representerade medlemsstatens kod]”.

– Om en visering utfärdas för transitering ska följande uppgift läggas till: ”TRANSIT”.

– Om alla uppgifter som avses i artikel 5.1 i VIS-förordningen är registrerade i informationssystemet för viseringar ska följande uppgift läggas till: ”VIS”.

– Om endast de uppgifter som avses i artikel 5.1 a och b är registrerade i informationssystemet för viseringar, men de uppgifter som avses i artikel 5.1 c inte samlats in eftersom det inte var obligatoriskt att ta fingeravtryck i den berörda regionen, ska följande uppgift läggas till: ”VIS 0”.

b) Fältet för särskilda uppgifter i de enskilda staterna (anmärkningar)

Detta fält ska även omfatta anmärkningar på den utfärdande medlemsstatens språk rörande nationella bestämmelser. Sådana anmärkningar får dock inte överlappa de obligatoriska anmärkningar som avses i punkt 1.

c) Fältet för insättning av fotografi

Viseringsinnehavarens fotografi, som ska vara i färg, ska fylla det därför avsedda utrymmet.

Följande bestämmelser ska iakttas för det fotografi som ska påföras viseringsmärket:

Huvudets storlek från haka till hjässa ska utgöra 70–80 % av fotografiets yta, mätt vertikalt.

Minimikrav för upplösning:

– Skanner, 300 ”pixels per inch” (ppi), utan förminskning.

– Färgskrivare, 720 ”dots per inch” (dpi) för det insatta fotografiet.

10. Maskinläsbar del

Detta fält består av två rader med vardera 36 tecken (OCR B-10 tecken per tum).

Första raden: 36 tecken (obligatoriskt)

Positioner

Antal tecken

Fältets innehåll

Kommentarer

1–2

2

Typ av handling

Första tecknet: V

 

 

 

Andra tecknet: kod som anger typen av visering (A, C eller D)

3–5

3

Utfärdande stat

Icaos trebokstavskod: BEL, CHE, CZE, DNK, D<<, EST, GRC, ESP, FRA, ITA, LVA, LTU, LUX, HUN, MLT, NLD, AUT, POL, PRT, SVN, SVK, FIN, SWE, ISL, NOR.

6–36

31

Efternamn och förnamn

Efternamnet ska skiljas från förnamnet med två utfyllnadstecken (<<). Olika delar av ett namn ska skiljas åt genom ett utfyllnadstecken (<). Positioner som inte utnyttjas ska markeras med ett utfyllnadstecken (<).

Andra raden: 36 tecken (obligatoriskt)

Positioner

Antal tecken

Fältets innehåll

Kommentarer

1

9

Viseringens nummer

Numret är tryckt i viseringsmärkets övre högra hörn.

10

1

Kontrollsiffra

Siffran är resultatet av en komplicerad beräkning, på grundval av uppgifterna i föregående fält, enligt en algoritm som fastställts av Icao.

11

3

Sökandens nationalitet

Icaos trebokstavskod.

14

6

Födelsedatum

Ordningen ska vara ÅÅMMDD där

 

 

 

ÅÅ = år (obligatoriskt)

 

 

 

MM = månad eller << om uppgift saknas

 

 

 

DD = dag eller << om uppgift saknas

20

1

Kontrollsiffra

Siffran är resultatet av en komplicerad beräkning, på grundval av uppgifterna i föregående fält, enligt en algoritm som fastställts av Icao.

21

1

Kön

F = kvinna,

 

 

 

M = man,

 

 

 

<  =  uppgift saknas.

22

6

Datum då viseringens giltighetstid upphör

Ordningen ska vara ÅÅMMDD utan utfyllnadstecken.

28

1

Kontrollsiffra

Siffran är resultatet av en komplicerad beräkning, på grundval av uppgifterna i föregående fält, enligt en algoritm som fastställts av Icao.

29

1

Territoriell giltighet

a) För viseringar med territoriellt begränsad giltighet, ange bokstaven T.

 

 

 

b) Vid enhetlig visering, ange utfyllnadstecknet <.

30

1

Antal inresor

1, 2 eller M

31

2

Vistelsens längd

a) Kortare vistelse: antalet dagar ska införas i det visuellt läsbara fältet.

 

 

 

b) Längre vistelse: <<

33

4

Giltig fr.o.m.

Strukturen ska vara MMDD utan utfyllnadstecken.

Ändringsförslag    162

Förslag till förordning

Bilaga Vb (ny)

 

Kommissionens förslag

 

 

Ändringsförslag

BILAGA Vb

PÅFÖRANDE AV VISERINGSMÄRKE

1. Viseringsmärket ska placeras på den första sidan i resehandlingen som inte innehåller några noteringar eller stämplar, bortsett från den stämpel som anger att en ansökan kan lämnas in.

2. Viseringsmärket ska placeras så att det ligger i linje med sidans kanter samt anbringas så nära dem som möjligt. Viseringsmärkets maskinläsbara fält ska placeras så att det ligger i linje med sidans kant.

3. De utfärdande myndigheternas stämpel ska placeras i fältet ”ANMÄRKNINGAR” på ett sådant sätt att den går utöver viseringsmärkets kant in på sidan i resehandlingen.

4. Om det är nödvändigt att avstå från att fylla i det maskinläsbara fältet, får stämpeln anbringas på detta fält för att göra det obrukbart. Dimensionerna och stämpelavtrycket ska användas i enlighet med vad som beslutats av varje medlemsstat.

5. För att förhindra att ett viseringsmärke som påförts ett separat blad för påförande av visering återanvänds, ska de utfärdande myndigheternas stämpel placeras till höger över både viseringsmärket och det separata bladet, så att läsningen av fält och anmärkningar inte försvåras och utan att den går in på det maskinläsbara fältet.

6. Förlängningen av en visering, i enlighet med artikel 33 i förordningen, ska ske i form av ett viseringsmärke. De utfärdande myndigheternas stämpel ska anbringas på viseringsmärket.

Ändringsförslag    163

Förslag till förordning

Bilaga Vc (ny)

 

Kommissionens förslag

 

 

Ändringsförslag

BILAGA Vc

DEL 1

Bestämmelser om utfärdande av viseringar vid gränsen för sjömän i transit vilka omfattas av viseringstvång

Dessa bestämmelser gäller utbytet av information mellan medlemsstaternas behöriga myndigheter i fråga om sjömän i transit vilka omfattas av viseringstvång. När en visering utfärdas vid en gräns på grundval av ett informationsutbyte, vilar ansvaret på den medlemsstat som utfärdar viseringen.

I dessa bestämmelser avses med

medlemsstatshamn en hamn som utgör en yttre gräns i en medlemsstat,

medlemsstatsflygplats en flygplats som utgör en yttre gräns i en medlemsstat.

I. Sjömän som mönstrar på ett fartyg som befinner sig i en medlemsstatshamn eller ett fartyg som väntas anlöpa en sådan hamn (inresa till medlemsstaternas territorium)

– Rederiet eller skeppsmäklaren ska informera de behöriga myndigheterna i den medlemsstatshamn där fartyget befinner sig eller som fartyget väntas anlöpa om att sjömän som omfattas av viseringstvång väntas resa in via en medlemsstatsflygplats eller en land- eller sjögräns. Rederiet eller skeppsmäklaren ska underteckna en åtagandeförklaring för dessa sjömän om att alla kostnader för vistelsen och, om så är nödvändigt, för sjömännens återresa till hemlandet kommer att betalas av rederiet.

– De ovan nämnda behöriga myndigheterna ska snarast möjligt kontrollera om de uppgifter som rederiet eller skeppsmäklaren överlämnar är korrekta och ska kontrollera om övriga villkor för inresa till medlemsstaternas territorium är uppfyllda. Resvägen inom medlemsstaternas territorium ska också kontrolleras, t.ex. genom (flyg)biljetterna.

– När sjömän väntas resa in via en medlemsstatsflygplats ska de behöriga myndigheterna i medlemsstatshamnen med hjälp av ett vederbörligen ifyllt formulär om sjömän i transit vilka omfattas av viseringstvång (enligt del 2), vilket ska översändas med fax, e-post eller på annat sätt, informera de behöriga myndigheterna vid den medlemsstatsflygplats där inresan äger rum om utfallet av kontrollen och ska ange om visering vid gränsen i princip får utfärdas. När sjömän väntas resa in via en land- eller sjögräns ska de behöriga myndigheterna vid den gränsstation där den berörda sjömannen reser in på medlemsstaternas territorium informeras enligt samma förfarande.

– Om kontrollen av de tillgängliga uppgifterna utfaller positivt och om dessa klart överensstämmer med sjömannens uppgifter eller handlingar, får de behöriga myndigheterna vid den medlemsstatsflygplats där inresa eller utresa äger rum utfärda en transitvisering vid gränsen, med en tillåten vistelsetid som motsvarar den tid som behövs för transiteringen. I sådana fall ska dessutom en inrese- eller utresestämpel för medlemsstaten införas i sjömannens resehandling, som ska återlämnas till denne.

II. Sjömän som mönstrar av från ett fartyg som har anlöpt en medlemsstatshamn (utresa från medlemsstaternas territorium)

– Rederiet eller skeppsmäklaren ska informera de behöriga myndigheterna i den medlemsstatshamnen om inresa när det gäller sjömän som omfattas av viseringstvång och som ämnar mönstra av och lämna medlemsstaternas territorium via en medlemsstatsflygplats eller en land- eller sjögräns. Rederiet eller skeppsmäklaren ska underteckna en åtagandeförklaring för dessa sjömän om att alla kostnader för vistelsen och, om så är nödvändigt, kostnaderna för sjömännens återresa till hemlandet kommer att betalas av rederiet.

– De behöriga myndigheterna ska snarast möjligt kontrollera om de uppgifter som rederiet eller skeppsmäklaren överlämnar är korrekta och ska undersöka om övriga villkor för inresa till medlemsstaternas territorium är uppfyllda. Resvägen inom medlemsstaternas territorium ska också kontrolleras, t.ex. genom (flyg)biljetterna.

– Om kontrollen av de tillgängliga uppgifterna utfaller positivt får de behöriga myndigheterna utfärda en visering med en tillåten vistelsetid som motsvarar den tid som behövs för transiteringen.

III. Sjömän som mönstrar av ett fartyg som anlöpt en medlemsstatshamn för att börja arbeta på ett annat fartyg

– Rederiet eller skeppsmäklaren ska informera de behöriga myndigheterna i medlemsstatshamnen om inresa när det gäller sjömän som omfattas av viseringstvång och som ämnar mönstra av och lämna medlemsstaternas territorium via en annan medlemsstatshamn. Rederiet eller skeppsmäklaren ska underteckna en åtagandeförklaring för dessa sjömän om att alla kostnader för vistelsen och, om så är nödvändigt, för sjömännens återresa till hemlandet kommer att betalas av rederiet.

– De behöriga myndigheterna ska snarast möjligt kontrollera om de uppgifter som rederiet eller skeppsmäklaren överlämnar är korrekta och ska undersöka om övriga villkor för inresa till medlemsstaternas territorium är uppfyllda. De behöriga myndigheterna i den medlemsstatshamn via vilken sjömännen kommer att lämna medlemsstaternas territorium med fartyget ska även kontaktas för undersökningen. En kontroll ska genomföras för att fastställa om det fartyg på vilket sjömännen ska börja arbeta redan befinner sig i hamn eller om det väntas. Även resvägen inom medlemsstaternas territorium ska kontrolleras.

– Om kontrollen av de tillgängliga uppgifterna utfaller positivt får de behöriga myndigheterna utfärda en visering med en tillåten vistelsetid som motsvarar den tid som behövs för transiteringen.

DEL 2

DETALJERAD BESKRIVNING AV FORMULÄRET

Punkterna 1–4: Sjömannens identitet.

(1)

A. Efternamn

 

B. Förnamn

 

C. Nationalitet

 

D. Befattning/grad

(2)

A. Födelseort

 

B. Födelsedatum

(3)

A. Passnummer

 

B. Datum för utfärdande

 

C. Giltighetstid

(4)

A. Sjöfartsboksnummer

 

B. Datum för utfärdande

 

C. Giltighetstid

Beträffande punkterna 3 och 4: En resehandling eller sjöfartsbok får användas i identifieringssyfte beroende på sjömannens nationalitet och den medlemsstat där inresan äger rum.

Punkterna 5–8: Skeppsmäklaren och fartyget i fråga.

(5)

Skeppsmäklarens namn (den person eller juridiska person som företräder redaren på platsen i allt som rör redarens uppgifter med att utrusta fartyget) i punkt 5A och telefonnummer (och andra kontaktuppgifter som faxnummer och e-postadress) i punkt 5B.

(6)

A. Fartygets namn

 

B. IMO-nummer (detta nummer består av 7 siffror och kallas också ”Lloyds-nummer”)

 

C. Flagg (under vilken ett handelsfartyg seglar)

(7)

A. Fartygets ankomstdatum

 

B. Föregående hamn för fartyget

 

Bokstaven A avser datumet när fartyget anlöper den hamn där sjömannen ska mönstra på.

(8)

A. Fartygets avgångsdatum

 

B. Destinationshamn för fartyget (nästa anlöpshamn)

Beträffande punkterna 7A och 8A: Uppgifter om den tidsperiod under vilken en sjöman får resa i syfte att mönstra på.

Man bör hålla i minnet att resvägen i stor utsträckning är avhängig av oförutsedda händelser och yttre faktorer såsom stormar, haverier etc.

Punkterna 9–12: Syftet med sjömannens resa och hans/hennes destination.

(9) ”Slutmålet” är den slutliga destinationen för sjömannens resa. Detta kan vara antingen den hamn där sjömannen mönstrar på eller det land dit han/hon beger sig i händelse av avmönstring.

(10) Syftet med ansökan

a) Vid påmönstring är slutmålet den hamn där sjömannen ska mönstra på.

b) Vid mönstring på ett annat fartyg som befinner sig inom medlemsstaternas territorium är slutmålet också den hamn där sjömannen ska mönstra på. En mönstring på ett annat fartyg som befinner sig utanför medlemsstaternas territorium ska anses vara en avmönstring.

c) Vid avmönstring av olika orsaker såsom kontraktets upphörande, arbetsolycka, trängande familjeskäl etc.

(11) Transportsätt

Förteckning över sådana transportsätt inom medlemsstaternas territorium som används av en sjöman i transit vilken omfattas av viseringstvång för att resa till slutmålet. I formuläret fastställs följande tre transportsätt:

a) Bil (eller buss).

b) Tåg.

c) Flyg.

(12) Datum för ankomst (till medlemsstaternas territorium)

Avser huvudsakligen den första medlemsstatsflygplatsen eller den första gränsövergången (eftersom det inte nödvändigtvis alltid är fråga om en flygplats) för en sjöman vid den yttre gräns där han/hon önskar resa in på medlemsstaternas territorium.

Datum för transit

Avser det datum när sjömannen mönstrar av i en hamn inom medlemsstaternas territorium och reser till en annan hamn som också är belägen inom medlemsstaternas territorium.

Datum för avresa

Avser det datum när sjömannen mönstrar av i en hamn inom medlemsstaternas territorium för att mönstra på ett annat fartyg som befinner sig i en hamn utanför medlemsstaternas territorium eller det datum när sjömannen mönstrar av i en hamn inom medlemsstaternas territorium för att återvända hem (utanför medlemsstaternas territorium).

Efter att ha fastställt de tre transportsätten bör även tillgänglig information lämnas om

a) bil, buss: registreringsnummer,

b) tåg: namn, nummer, etc.,

c) uppgifter om flygning: datum, klockslag, flygnummer.

(13) Åtagandeförklaring undertecknad av skeppsmäklaren eller redaren som bekräftar sitt ansvar för utgifterna för vistelsen och, i förekommande fall, för sjömannens återresa till hemlandet.

Ändringsförslag    164

Förslag till förordning

Bilaga VIII – inledningen

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Följande uppgifter ska lämnas till kommissionen inom den tidsfrist som anges i artikel 44 med hjälp av gemensamma mallar som tillhandahålls av kommissionen. Uppgifterna ska delas upp efter de sökandes medborgarskap i tillämpliga fall, i enlighet med vad som anges i mallarna:

2. Följande uppgifter ska lämnas till kommissionen inom den tidsfrist som anges i artikel 44 med hjälp av gemensamma mallar som tillhandahålls av kommissionen. Uppgifterna ska delas upp efter de sökandes medborgarskap i enlighet med vad som anges i mallarna:

Motivering

Det bör anges tydligt i lagstiftningen vilka uppgifter som ska samlas in. Det bör inte vara kommissionens sak att avgöra detta när den utarbetar en mall som inte omfattas av något ytterligare beslutsförfarande. Därför får lagtexten inte ge utrymme för skönsmässig bedömning.

Ändringsförslag    165

Förslag till förordning

Bilaga VIII – punkt 2 – strecksats 14

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Antal utfärdade viseringar med territoriellt begränsad giltighet, fördelade efter grunderna för utfärdandet (jfr. artikel 22.1 och 22.3, och artikel 33.3),

Antal utfärdade viseringar med territoriellt begränsad giltighet, fördelade efter grunderna för utfärdandet (jfr. artikel 22.1, i detta fall fördelade efter de tre olika grunderna humanitära skäl, nationella intressen och internationella förpliktelser, och 22.3, och artikel 33.3),

Motivering

För att få en bättre uppfattning om utfärdandet av viseringar med territoriellt begränsad giltighet behövs statistik som inte är ackumulerad utan avser de tre skälen var för sig.

MOTIVERING

Inledning

Detta förslag till betänkande är resultatet av ett intensivt arbete i LIBE-utskottet. Baserat på förslaget till betänkande, de ingivna ändringsförslagen och yttrandet från TRAN-utskottet har de politiska grupperna enats om ett antal kompromissändringsförslag före omröstningen i utskottet.

Nedan redogör föredraganden för de resonemang som ligger till grund för de viktigaste antagna ändringsförslagen.

Förslaget som helhet

Föredraganden välkomnar förslaget och tanken bakom det. Han instämmer i att denna fråga måste ses i ett större perspektiv och att vikten av att EU som helhet underlättar lagligt resande till unionen måste framhållas, men att de höga kraven för att skydda den allmänna säkerheten och förhindra irreguljär migration samtidigt måste behållas. Föredraganden ställer sig därför helt bakom de förenklingar av förfarandet som föreslås. Bland annat föreslås ett avskaffande av regeln att alla sökande måste infinna sig personligen för att lämna in sin ansökan, tydligare krav på nödvändiga dokument, kortare tidsfrister eller möjlighet att intervjua sökande med hjälp av modern kommunikationsteknik.

När det gäller den kritik som har framförts om att dessa föreslagna förenklingar skulle leda till säkerhetsrisker vill föredraganden mycket tydligt göra klart att dessa förenklingar enligt hans uppfattning syftar till att bemöta den ofta framförda kritiken att de nuvarande förfarandena är alltför besvärliga. Förenklingarna skulle inte i något avseende ändra de grundläggande kriterier och villkor som tillämpas vid prövningen av viseringsansökningar. Frågan gäller hur man ska kunna ansöka om visering, inte vilka kriterier som ska vara uppfyllda för att viseringen ska utfärdas.

Särskilda aspekter

Föredraganden instämmer visserligen till stor del i kommissionens synsätt, men ändringar föreslås ändå på ett antal områden.

För att ta steget mot att modernisera förfarandet ytterligare föreslår föredraganden att ansökningsformuläret alltid ska finnas tillgängligt i elektroniskt format, så att den som vill kan fylla i det på elektronisk väg i stället för manuellt (artikel 11.2). Dessutom bör konsulaten få möjlighet att godta ansökningar på elektronisk väg (artikel 8.6a). Dessa två förslag är smärre ändringar men bör ses som ett steg på vägen mot det långsiktiga målet att ha ett modernare förfarande för viseringsansökningar.

När det gäller förfarandet anser föredraganden att vissa av förslagen bör stärkas ytterligare. Man bör exempelvis kunna inge ansökan upp till nio månader före den planerade inresan i stället för bara sex månader i förväg. Föredraganden anser att denna period tar bättre hänsyn till dagens resvanor, särskilt eftersom internationella flygbiljetter ofta är väsentligt billigare om man bokar tidigt (artikel 8.1).

Föredraganden håller med kommissionen om att resande med ärligt uppsåt oftare bör få viseringar utfärdade för flera inresor med lång giltighetstid och att detta skulle vara till fördel för både dessa resande och konsulaten. Man bör verkligen dra nytta av ökad användning av informationssystemet för viseringar (VIS) när det har tagits i bruk i hela världen. Föredraganden stöder därför helhjärtat bestämmelserna om att viseringar för flera inresor ska beviljas VIS-registrerade personer som reser regelbundet.

I fråga om humanitära viseringar håller föredraganden med om att viseringskodexen inte kan vara den enda lösningen på de nuvarande svårigheterna för människor som söker internationellt skydd. Han är dock av den bestämda uppfattningen att det behövs säkra och lagliga vägar till EU:s territorium för personer som flyr undan förföljelse och att Schengenvisering är ett sätt. Föredraganden har i förslaget till betänkande valt en försiktig och rättsligt förankrad metod som bygger på att befintliga bestämmelser i texten stärks och utvecklas. Tanken bakom ändringsförslagen till skäl 6a och b samt artiklarna 1, 6, 19 och 22 är att konsulatpersonalen ska få större utrymme att ta hänsyn till skyddsbehov och att erinra om de internationella förpliktelser som medlemsstaterna har åtagit sig. Dessutom antogs en kompromiss enligt vilken personer som söker internationellt skydd kan ansöka om en europeisk humanitär visering direkt på något konsulat eller någon ambassad i medlemsstaterna.

En fråga som har varit föremål för flera enskilda klagomål har varit nekade viseringar till tredjelandsmedborgare som är familjemedlemmar till EU-medborgare och som ansöker om visering för att besöka dem. Rättsläget är för närvarande komplext (på grund av de särskilda bestämmelserna i direktiv 2004/38/EG om fri rörlighet, som innebär att de familjemedlemmar som omfattas av direktivet har rätt till visering) och svårbegripligt, eftersom vissa bestämmelser på området hittills bara finns i handboken men inte i själva viseringskodexen. De många klagomålen om att dessa bestämmelser inte tillämpas korrekt av konsulaten kommer därför inte som någon överraskning. Föredraganden konstaterar att kommissionen försöker ta itu med detta problem i sitt förslag, liksom med situationer med ”nära anhöriga” och situationer som inte omfattas av direktivet. Föredraganden ställer sig helt bakom dessa förslag men anser att det behövs vissa andra bestämmelser. Det gäller bland annat bestämmelser för att se till att familjemedlemmar får tillgång till konsulatet, eftersom de inte ska behöva betala någon avgift, samt bestämmelser om viseringar för flera inresor, om utfärdande av viseringar vid gränsen och om avslag. När familjemedlemmar nekas visering behövs en utförligare motivering, så att den berörda personen förstår beslutet bättre.

I samma anda föreslår föredraganden ett antal klargöranden när det gäller överklagandeförfarandet och en ny bestämmelse om att alla konsulat ska ha ett klagomålsförfarande. Ett klagomålsförfarande är god förvaltningssed och är också viktigt för medlemsstatens och EU:s anseende. De flesta konsulat har antagligen redan ett sådant förfarande, men föredraganden anser att detta ska ingå i kodexen. Ett välorganiserat klagomålssystem kan dessutom minska antalet formella överklaganden, som är en extra arbetsbörda för konsulaten och som ofta bara inges på grund av att sökanden inte har förstått någon enskild del av förfarandet.

Av denna anledning bör även bestämmelsen om information för viseringssökande och allmänheten förbättras ytterligare. Föredraganden föreslår vissa tillägg i listan över information som ska lämnas till allmänheten och sökandena. Utskottet röstade också för att webbplatsen för Schengenvisering, som länge efterfrågats av parlamentet, åtminstone ska vara tillgänglig på EU:s samtliga officiella språk och på huvudspråket i de fem tredjeländer från vilka det största antalet viseringsansökningar till Schengenområdet kommer (artikel 45).

När det gäller konsulär organisation är det särskilt samarbetet med de externa tjänsteleverantörerna som har gett upphov till oro. Föredraganden är medveten om budgetåtstramningarna i medlemsstaternas förvaltning och ser även fördelar med samarbetet med externa tjänsteleverantörer. Samtidigt handlar det om ett offentligt uppdrag som överlåts åt externa tjänsteleverantörer och man bör därför välja att samarbeta med en extern tjänsteleverantör endast om det inte finns något annat alternativ. Anlitande av underleverantörer bör inte vara ett förstahandsalternativ. Föredraganden föreslår därför att artikel 38 ändras, så att den tar upp bedömningen av när det är lämpligt att anlita en extern tjänsteleverantör. Samtidigt bör övervakningen av de externa tjänsteleverantörerna skärpas och kommissionen behöver få bättre information om samarbetet med externa tjänsteleverantörer för att kunna göra en korrekt bedömning av hur bestämmelserna i lagstiftningen genomförs i praktiken, vilket för närvarande är svårt eller till och med omöjligt (artikel 41.12).

På lång sikt får vi inte glömma bort målet att Schengenviseringar ska handläggas av ett enda kontor i ett tredjeland som får resurser från alla medlemsstater och EU. Den nuvarande situationen är ofta absurd, eftersom det går åt mycket energi på alla nivåer till att reglera och administrera begreppet ”ansvarig medlemsstat”. Alla åtgärder som leder fram till detta långsiktiga mål måste vidtas. Föredraganden stöder därför förslagen om den så kallade obligatoriska representationen men föreslår också att man lägger till ett avståndskriterium för att underlätta för sökande. De befintliga frivilliga formerna för samarbete mellan medlemsstaterna (samlokalisering och gemensamma ansökningscentrum) bör dessutom finnas kvar. Att ta bort dem skulle sända fel signaler. Föredraganden föreslår också en ny artikel om viseringscentrum för Schengen – en idé som kommissionen tar upp i ett skäl men som sedan inte utvecklas ytterligare.

När det gäller institutionella frågor vill föredraganden nämna kommissionens förslag om att vissa av de befintliga bilagorna till kodexen ska strykas och att bestämmelser som för närvarande ingår i dessa bilagor ska antas senare genom genomförandeakter. Detta är enligt föredraganden inte godtagbart, eftersom det skulle minska lagstiftarens inflytande.

En annan viktig fråga är den handbok eller de praktiska anvisningar för konsulatpersonal som enligt kommissionens uppfattning ska antas genom genomförandeakter, såsom är fallet i dag. Så kallade praktiska handböcker har blivit ett vanligt inslag i många instrument som rör gräns- och viseringslagstiftning (t.ex. kodexen om Schengengränserna och Eurosur), men de antas i andra rättsliga former (rekommendationer och beslut). Det finns en risk att handböckerna ”skriver om lagstiftningen”, lägger till nya delar och undergräver den underliggande lagstiftningens betydelse eftersom handboken är det enda dokument som finns till hands för personalen på fältet. Eftersom den befintliga handboken faktiskt lägger till nya delar till kodexen och föreskriver undantag från den, och eftersom det är viktigt att konsulatpersonal har gemensamma och harmoniserade praktiska anvisningar, vore den bästa lösningen för rättssäkerheten och förvaltningen att dessa anvisningar skulle antas i form av en delegerad akt som utgör ett tillägg till viseringskodexen.

BILAGA: SKRIVELSE FRÅN UTSKOTTET FÖR RÄTTSLIGA FRÅGOR

D(2014)45068

Claude Moraes

Ordförande för utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

ASP 13G205

Bryssel

Ärende:  Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om en unionskodex om viseringar (viseringskodex)

  (COM(2014)164 final – C8-0001/2014 – 2014/0094(COD))

Till ordföranden

Ordföranden för utskottet för rättsliga frågor har granskat det ovannämnda förslaget, i enlighet med artikel 104 om omarbetning i parlamentets arbetsordning.

I punkt 3 i denna artikel står följande:

”Om utskottet med ansvar för rättsliga frågor anser att förslaget inte innebär några andra ändringar i sak än dem som angetts som sådana, ska det informera det ansvariga utskottet om detta.

Det utskott som är ansvarigt för ärendet får i så fall bara behandla ändringsförslag om de berör de delar av förslaget som innehåller ändringar och uppfyller villkoren i artiklarna 156 och 157.

Om emellertid det ansvariga utskottet i enlighet med punkt 8 i det interinstitutionella avtalet avser att även lägga fram ändringsförslag till de kodifierade delarna av förslaget, ska det omedelbart meddela rådet och kommissionen sin avsikt, och kommissionen bör före omröstningen i enlighet med artikel 54 meddela utskottet hur den ställer sig till ändringsförslagen och huruvida den avser att dra tillbaka sitt förslag till omarbetning eller inte.”

Efter yttrandet från den rådgivande gruppen, som har granskat det omarbetade förslaget, anser utskottet för rättsliga frågor att förslaget inte innebär några andra ändringar i sak än dem som angetts som sådana i förslaget eller i den rådgivande gruppens yttrande samt att förslaget, vad kodifieringen av de oförändrade bestämmelserna i tidigare rättsakter beträffar, enbart innebär att befintliga texter kodifieras, utan att på något sätt ändras i sak.

Utskottet för rättsliga frågor rekommenderar sammanfattningsvis, efter omröstningen om förslaget med 19 röster för och 1 röst emot(3) vid sammanträdet den 24 september 2014, att utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor, som ansvarigt utskott behandlar ovanstående förslag i enlighet med artikel 104.

Med vänlig hälsning

Pavel Svoboda

Bilaga: Yttrande från den rådgivande gruppen

BILAGA: YTTRANDE FRÅN DEN RÅDGIVANDE GRUPPEN, SAMMANSATT AV DE JURIDISKA AVDELNINGARNA VID EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH KOMMISSIONEN

 

 

 

 

DE JURIDISKA AVDELNINGARNAS

RÅDGIVANDE GRUPP

Bryssel den 5 augusti 2014

YTTRANDE

  TILL  EUROPAPARLAMENTET

    RÅDET

    KOMMISSIONEN

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om en unionskodex om viseringar (viseringskodex)

COM(2014)0164 av den 1 april 2014 – 2014/0094(COD)

I enlighet med det interinstitutionella avtalet av den 28 november 2001 om en mer strukturerad användning av omarbetningstekniken för rättsakter, särskilt punkt 9, sammanträdde den rådgivande gruppen, sammansatt av de juridiska avdelningarna vid Europaparlamentet, rådet och kommissionen, den 30 april 2014 för att bland annat granska ovannämnda förslag från kommissionen.

Vid sammanträdandet(4) behandlade den rådgivande gruppen förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning, som syftar till en omarbetning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 810/2009 av den 13 juli 2009 om införande av en gemenskapskodex för viseringar, och konstaterade enhälligt följande:

1) Motiveringen borde, för att uppfylla alla relevanta krav i det interinstitutionella avtalet, ha angett exakt vilka bestämmelser i den tidigare rättsakten som inte ändras genom förslaget, vilket föreskrivs i punkt 6 a iii i detta avtal.

2) I skäl 12 i förslaget till omarbetning borde man för att skapa samstämmighet mellan texten i det skälet och texten i artikel 3.3 ha markerat de ord som läggs till, ”När en medlemsstat upplever en plötslig och betydande”, mellan anpassningspilar och inte med den gråskuggning som allmänt används för att markera innehållsmässiga ändringar.

3) Den nuvarande ordalydelsen i artikel 5.2 i förordning (EG) nr 810/2009 borde ha ingått i förslaget till omarbetad text och borde ha markerats som ”innehållsmässig strykning” (dvs. med dubbel genomstrykning och gråskuggning).

4) Följande delar av förslaget till omarbetad text borde ha markerats med den gråskuggning som normalt används för att markera innehållsmässiga ändringar:

– I artikel 8.6: hela texten i led (c).

– I artikel 12.2: strykningen av orden ”är den sökande skyldig att inställa sig personligen. Vid det tillfället”.

– I artikel 14.3 led e: ersättningen av orden ”Företrädare för ideella organisationer” med ordet ”Deltagare”.

– I artikel 34.1: strykningen av orden ”för transitering”.

– I artikel 34.2: strykningen av orden ”i transit, och”.

Vid behandlingen var gruppen enig om att förslaget inte innehåller några innehållsmässiga ändringar utöver dem som anges i förslaget eller i detta yttrande. Gruppen konstaterade vidare att förslaget i fråga om kodifieringen av de oförändrade bestämmelserna i den tidigare rättsakten tillsammans med dessa ändringar endast gäller en kodifiering av den befintliga rättsakten som inte ändrar dess sakinnehåll.

F. DREXLER      H. LEGAL      L. ROMERO REQUENA

Juridisk rådgivare    Juridisk rådgivare    Generaldirektör

15.10.2015

YTTRANDE från utskottet för transport och turism

till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om unionskodexen om viseringar (viseringskodex)

(COM(2014)0164 – C8-0001/2014 – 2014/0094(COD))

Föredragande av yttrande: István Ujhelyi

KORTFATTAD MOTIVERING

1. Inledning

Kommissionens förslag syftar till att förkorta och förenkla de befintliga förfarandena för utfärdande av viseringar för kortare vistelse inom Schengenområdet, vilket leder till ytterligare kostnadsbesparingar och mindre byråkrati, samtidigt som man uppnår den rätta balansen mellan ekonomiska hänsyn och säkerhetshänsyn.

Genom att göra det lättare för personer som reser lagligt att komma in i Schengenområdet underlättas besök hos släktingar och vänner och affärsverksamhet. Förslaget kommer även att främja ekonomisk verksamhet och jobbskapande inom turism och relaterade näringar. Därigenom kommer Europa att kunna förbli världens främsta turistmål.

De viktigaste punkterna i förslaget om viseringskodex är följande:

Kortare tidsfrist för att behandla en viseringsansökan och fatta ett beslut. Möjlighet att lämna in ansökningar vid andra EU-länders konsulat om den medlemsstat som är behörig att behandla viseringsansökan inte är närvarande eller saknar representation. Förenklingar för personer som reser regelbundet, inbegripet en skyldighet att utfärda viseringar för flera inresor med tre års giltighet. Förenklade ansökningsformulär och möjlighet att fylla i ansökan på elektronisk väg. Möjlighet till särskilda ordningar i enlighet med vilka viseringar med upp till 15 dagars giltighet beviljas vid gränsen. Möjlighet att underlätta utfärdandet av viseringar för besökare som vill delta vid stora evenemang.

2. Förslagets ”transport- och turismdimension”

Flexiblare viseringsregler kommer att främja tillväxt och jobbskapande

Mot bakgrund av att huvudmålet med Schengens viseringssystem är att förhindra olaglig invandring och hot mot säkerheten är det positivt för ekonomin, i synnerhet transport- och turismnäringarna, att göra ansökningsförfarandena för viseringar mer användarvänliga.

Enligt siffror från kommissionen och olika berörda parter kommer de ekonomiska effekterna av att göra viseringsreglerna mer flexibla att bli mycket omfattande för Schengenområdet (se t.ex. Study on the economic impact of short stay visa facilitation on the tourism industry and on the overall economies of EU Member States being part of the Schengen Area, Europeiska kommissionen, GD Näringsliv, augusti 2013 – Visa facilitation: Stimulating economic growth and development through tourism, Världsturismorganisationen (UNWTO) januari 2013 – Contribution of Cruise Tourism to the Economies of Europe 2014, The Cruise Lines International Association (CLIA) – WTTC contribution to the Revision of the Visa Code, World Travel and Tourism Council (WTTC), juni 2015).

Flexiblare och mer tillgängliga viseringsregler skulle kunna leda till en ökning av resorna till Schengenområdet med mellan 30 och 60 procent, bara från följande sex länder: Indien, Kina, Ryssland, Saudiarabien, Sydafrika och Ukraina.

Detta skulle kunna innebära så mycket som totalt 130 miljarder euro i direkta utgifter under fem år (för logi, mat och dryck, transport, underhållning, shopping m.m.) och skulle kunna leda till omkring 1,3 miljoner arbetstillfällen inom turism och relaterade näringar.

3. Föredragandens ståndpunkt

Föredraganden stöder målet om att förenkla och underlätta viseringsansökningar. Detta kommer att förhindra att viseringssökande avskräcks av administrativa och ekonomiska bördor för att resa in i Schengenområdet och kommer på sikt att öka turism- och transportverksamheterna i Europa till gagn för ekonomin.

Vi måste utveckla en bättre ömsesidig förståelse mellan Schengenområdet och tredjeländer: större medvetenhet hos allmänheten, mer informationskampanjer, fler direktflyg m.m. Vi kan även dra lärdom av andra system för förenklade viseringsförfaranden (Förenta staterna, Kanada och Australien).

Föredraganden önskar införa vissa ändringar för att ytterligare förbättra de aspekter av kommissionens förslag som underlättar för de viseringssökande, med utgångspunkt i följande huvudprinciper:

•  Större flexibilitet i fråga om medlemsstaternas behörighet avseende viseringsansökningar och bättre konsulärt samarbete.

•  Ytterligare förenkling för sökande som finns registrerade i Informationssystemet för viseringar (VIS).

•  Utfärdande av visering för flera inresor för en längre period (minst fem år upp till tio år).

•  Förenklingar för sjömän i fråga om att ansöka om visering vid EU:s yttre gräns.

Rent konkret föreslår föredraganden att förenklingsförfarandena bör vara öppna för sökande som finns registrerade i Informationssystemet för viseringar och som redan erhållit och lagligen använt en visering inom 18 månader före deras ansökan, eller som innehaft en visering för flera inresor, en nationell visering för längre vistelse eller ett uppehållstillstånd.

Vad gäller konsulärt samarbete anser föredraganden att sökande inte ska behöva göra en tur-och-retur-resa på mer än 1 000 km eller tvingas till en övernattning för att komma till konsulatet för den medlemsstat som är behörig att behandla viseringsansökan, om det finns ett bättre alternativ med en annan medlemsstats konsulat.

Föredraganden önskar även förbättra åtkomsten till webbplatsen för Schengenviseringar genom att göra den tillgänglig på fler språk.

Slutligen föreslår föredraganden att kraven ska kompletteras avseende de styrkande handlingar beträffande logi som en sökande ska lämna in.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för transport och turism uppmanar utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor att som ansvarigt utskott ta hänsyn till följande ändringsförslag:

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Skäl 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10) Det bör presumeras att sökande som är registrerade i VIS och som har erhållit och på ett lagligt sätt använt sig av två viseringar inom de 12 månader som föregått ansökan uppfyller inresevillkoren med avseende på irreguljär invandring och kravet på att ha tillräckliga medel för uppehället. Denna presumtion bör dock kunna kullkastas i enskilda fall där de behöriga myndigheterna konstaterar att ett eller flera av dessa villkor inte är uppfyllda.

(10) Det bör presumeras att sökande som är registrerade i VIS och som har erhållit och på ett lagligt sätt använt sig av en visering inom de 18 månader som föregått ansökan uppfyller inresevillkoren med avseende på irreguljär invandring och kravet på att ha tillräckliga medel för uppehället. Denna presumtion bör dock kunna kullkastas i enskilda fall där de behöriga myndigheterna konstaterar att ett eller flera av dessa villkor inte är uppfyllda.

Motivering

De föreslagna kriterierna är alltför restriktiva gentemot resenärer som redan har en visering för flera inresor, en nationell visering för längre vistelse eller ett uppehållstillstånd. Framför allt besättningsmedlemmar på kryssningslinjer har svårt att erhålla två viseringar inom en tolvmånadersperiod på grund av det säsongsbetonade arbetet och anställningsavtalens genomsnittliga längd. Laglig användning av en visering borde räcka. Detta skulle inte öka säkerhetsrisken eftersom endast sökande med en styrkt bakgrund av lagliga besök skulle ha rätt till en visering för flera inresor.

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Skäl 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12) Det är nödvändigt att införa regler om transitering genom det internationella transitområdet på flygplatser för att bekämpa irreguljär invandring. Därför bör det upprättas En gemensam förteckning över tredjeländer vars medborgare bör vara skyldiga att ha inneha visering för flygplatstransitering. När en medlemsstat upplever en plötslig och betydande tillströmning av irreguljära invandrare, bör den dock ha möjlighet att införa ett provisoriskt krav på visering för flygplatstransitering för medborgare i ett visst tredjeland. Villkor och förfaranden bör fastställas för att säkerställa att tillämpningen av denna åtgärd är begränsad i tiden och att den, i enlighet med proportionalitetsprincipen, inte går utöver vad som är nödvändigt för att uppnå målet. Krav på visering för flygplatstransitering bör endast omfatta den särskilda situation som ledde till att åtgärden infördes.

(12) Det är nödvändigt att införa regler om transitering genom det internationella transitområdet på flygplatser för att bekämpa irreguljär invandring. Därför bör det upprättas En gemensam förteckning över tredjeländer vars medborgare bör vara skyldiga att ha inneha visering för flygplatstransitering. När en medlemsstat upplever en plötslig och betydande tillströmning av irreguljära invandrare, bör den dock ha möjlighet att införa ett provisoriskt krav på visering för flygplatstransitering för medborgare i ett visst tredjeland. Villkor och förfaranden bör fastställas för att säkerställa att tillämpningen av denna åtgärd är begränsad i tiden och att den, i enlighet med proportionalitetsprincipen, inte går utöver vad som är nödvändigt för att uppnå målet. Krav på visering för flygplatstransitering bör endast omfatta den särskilda situation som ledde till införandet av åtgärden och bör beslutas efter samråd med kommissionen och med beaktande av de övriga medlemsstaternas ståndpunkt.

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Skäl 30

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(30) Utfärdande av viseringar vid de yttre gränserna bör i princip endast ske i undantagsfall. För att göra det möjligt för medlemsstaterna att främja korttidsturim, bör de emellertid ha rätt att utfärda viseringar vid de yttre gränserna på grundval av ett provisoriskt system och efter underrättelse om och offentliggörande av systemets organisatoriska former. Sådana system bör vara tillfälliga till sin natur och giltigheten av de viseringar som utfärdas bör vara begränsad till den utfärdande medlemsstatens territorium.

(30) Utfärdande av viseringar vid de yttre gränserna bör i princip endast ske i undantagsfall. För att göra det möjligt för medlemsstaterna att främja korttidsturism, bör de emellertid ha rätt att utfärda viseringar vid de yttre gränserna på grundval av ett provisoriskt system och efter underrättelse om och offentliggörande av systemets organisatoriska former. Sådana system bör vara tillfälliga till sin natur och giltigheten av de viseringar som utfärdas bör vara begränsad till den utfärdande medlemsstatens territorium. För att underlätta användningen av sådana system får medlemsstaterna inrätta system för kostnadsfri förhandsregistrering via internet för dem som söker visering vid en yttre gräns.

Motivering

För att undvika köer och förseningar vid de yttre gränserna kan de behöriga myndigheterna underrättas om kommande viseringssökande genom ett system för förhandsregistrering via internet, som kommer att underlätta granskning och utfärdande av viseringar vid de yttre gränserna.

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Skäl 39a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(39a) Det är ytterst viktigt att kommissionen utvecklar en enhetlig webbplats som gör det möjligt för de sökande att inge sina viseringsansökningar via internet, i syfte att underlätta för de sökande och locka fler besökare till Schengenområdet.

Motivering

Länder som Förenta staterna, Kanada och Indien har redan inrättat system för ingivande av viseringsansökningar via internet, i syfte att underlätta för de sökande och locka till sig fler besökare. Det är viktigt att kommissionen påbörjar arbetet med en enhetlig EU-webbplats där sökande skulle kunna inge sin ansökan via internet. Detta kommer att minska större delen av byråkratin och belastningen för konsulat och behöriga myndigheter.

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

9. VIS-registrerad regelbundet resande: en viseringssökande som är registrerad i informationssystemet för viseringar och som har beviljats två viseringar inom de tolv månader som föregått ansökan,

9. VIS-registrerad regelbundet resande: en viseringssökande som

 

a) är registrerad i informationssystemet för viseringar och har beviljats en visering inom de 18 månader som föregått ansökan, eller

 

b) tidigare erhållit en visering för flera inresor, en nationell visering (av typ ”D”) eller ett nationellt uppehållstillstånd som utfärdats av en medlemsstat och som var giltigt under minst sex månader, förutsatt att ansökan lämnas in senast tolv månader efter det att viseringen för flera inresor, den nationella viseringen eller det nationella uppehållstillståndet löpte ut.

Motivering

De föreslagna kriterierna är alltför restriktiva gentemot resenärer som redan har en visering för flera inresor, en nationell visering för längre vistelse eller ett uppehållstillstånd. Framför allt besättningsmedlemmar på kryssningslinjer har svårt att erhålla två viseringar inom en tolvmånadersperiod på grund av det säsongsbetonade arbetet och anställningsavtalens genomsnittliga längd. Laglig användning av en visering borde räcka. Detta skulle inte öka säkerhetsrisken eftersom endast sökande med en styrkt bakgrund av lagliga besök skulle ha rätt till en visering för flera inresor.

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Om den medlemsstat som är behörig enligt punkt 1 a eller b inte är närvarande eller saknar representation i det tredjeland där sökanden lämnar in ansökan i enlighet med artikel 6, har sökanden rätt att lämna in ansökan

2. Om den medlemsstat som är behörig enligt punkt 1 a eller b inte är närvarande eller saknar representation i det tredjeland där sökanden lämnar in ansökan i enlighet med artikel 6, eller om denna medlemsstats närmaste konsulat eller ett viseringscentrum för Schengenområdet ligger mer än 500 km från sökandens bostadsort, eller om en tur-och-retur-resa med kollektivtrafik från sökandens bostadsort skulle kräva en övernattning, har sökanden rätt att lämna in ansökan

Motivering

Genom den föreslagna ändringen åtgärdas den olägenhet som drabbar vissa sökande i mycket stora länder (t.ex. Kina, Indien och Ryssland), som skulle behöva resa 1 000 km eller mer eller tvingas till en övernattning för att kunna lämna in en ansökan vid den behöriga medlemsstatens konsulat. Det vore lämpligt att utöka möjligheten att lämna in en viseringsansökan vid en annan medlemsstats konsulat för att undvika en sådan olägenhet.

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Ansökningar får lämnas in tidigast sex månader före och senast 15 kalenderdagar före den tidpunkt då det planerade besöket ska inledas.

1. Ansökningar får lämnas in tidigast 12 månader före och senast 15 kalenderdagar före den tidpunkt då det planerade besöket ska inledas.

Motivering

Sex månader är inte tillräckligt för tidiga bokningar. Exempelvis går det att boka kryssningar upp till 18 månader i förväg. Genom denna ändring skulle man bemöta potentiella resenärers osäkerhet huruvida de ska boka en kryssning eller ett annat semesterpaket. Detta skulle även gynna besättningsmedlemmar som redan tjänstgör ombord innan de tar tjänst vid ett kryssningsfartyg i Europa och som har svårt att kunna ansöka om en visering inom den sexmånadersperiod som kommissionen föreslagit.

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

6a. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 12 ska konsulaten tillåta att resehandlingar, ansökningsformulär och andra styrkande handlingar inges elektroniskt.

Motivering

Utan att det påverkar de skyldigheter i viseringskodexen som avser behovet av att infinna sig på ett konsulat för att lämna fingeravtryck och biometriska uppgifter, och för att göra det lättare att behandla ansökningar om turistviseringar, är det viktigt att ansökningsformulär, resehandlingar, fotografier och andra styrkande handlingar kan behandlas elektroniskt. Detta kommer även att göra det lättare att lagra dem, så att de kan användas i eventuella kommande viseringsansökningar.

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Innehållet i den elektroniska versionen av ansökningsformuläret ska i tillämpliga fall vara utformat i enlighet med bilaga I.

2. Ansökningsformuläret ska finnas tillgängligt i elektronisk form och innehållet i den elektroniska versionen av ansökningsformuläret ska vara utformat i enlighet med bilaga I.

Motivering

Det måste klargöras att formuläret kan fyllas i elektroniskt. Detta kommer att förenkla ansökningsprocessen för sökande och konsulat. Det kommer också att förbättra ärendehanteringen och lagringen och på ett positivt sätt minska byråkratin när det gäller turistviseringar eller personer som regelbundet besöker EU.

Ändringsförslag    10

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Punkt 1 b–d är inte tillämpliga i fråga om VIS-registrerade sökande som reser regelbundet och som har använt de två föregående utfärdade viseringarna på ett lagligt sätt.

2. Punkt 1 b–d är inte tillämplig i fråga om VIS-registrerade sökande som reser regelbundet och som har använt en föregående utfärdad visering på ett lagligt sätt.

Ändringsförslag    11

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 3 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

e) Deltagare i seminarier, konferenser, idrottsevenemang, kulturella evenemang eller utbildningsarrangemang som anordnats av ideella organisationer, under förutsättning att de är 25 år eller yngre.

e) Deltagare i seminarier, konferenser, idrottsevenemang, kulturella evenemang eller utbildningsarrangemang som anordnats av ideella organisationer, under förutsättning att de är 30 år eller yngre.

Motivering

Åldersgränsen för att undantas från viseringsavgifter måste höjas, eftersom många ungdomar i den här åldern fortfarande utbildar sig och deltar i utbildningsverksamhet och seminarier. Syftet med ändringsförslaget är att förenkla viseringsprocessen för ungdomar som vill besöka EU och ta del av vårt turistutbud utan att avskräckas av priset för viseringen.

Ändringsförslag    12

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Om konsulatet inte är behörigt, ska det utan dröjsmål lämna tillbaka ansökan och eventuella handlingar som sökanden lämnat in, återbetala viseringsavgiften och ange vilket konsulat som är behörigt.

2. Om konsulatet inte är behörigt ska det inom högst åtta kalenderdagar lämna tillbaka ansökan och eventuella handlingar som sökanden lämnat in, återbetala viseringsavgiften och ange vilket konsulat som är behörigt.

Ändringsförslag    13

Förslag till förordning

Artikel 17 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. När det behöriga konsulatet finner att villkoren i punkt 1 inte har uppfyllts, ska ansökan inte anses möjlig att ta upp till prövning och konsulatet ska utan dröjsmål

3. När det behöriga konsulatet finner att villkoren i punkt 1 inte har uppfyllts, ska ansökan inte anses möjlig att ta upp till prövning och konsulatet ska inom högst åtta kalenderdagar

Ändringsförslag    14

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Vid prövningen av en ansökan om enhetlig visering som lämnats in av en VIS-registrerad person som reser regelbundet och som använt de två senast utfärdade viseringarna på ett lagligt sätt, ska det presumeras att sökanden uppfyller inresevillkoren avseende risken för irreguljär invandring, risken för medlemsstaternas säkerhet samt innehav av tillräckliga medel för uppehället.

2. Vid prövningen av en ansökan om enhetlig visering som lämnats in av en VIS-registrerad person som reser regelbundet och som använt den senast utfärdade viseringen på ett lagligt sätt, ska det presumeras att sökanden uppfyller inresevillkoren avseende risken för irreguljär invandring, risken för medlemsstaternas säkerhet samt innehav av tillräckliga medel för uppehället.

Motivering

Enligt kommissionens förslag måste sökanden ha fått två viseringar utfärdade under de senaste tolv månaderna för att bli en VIS-registrerad person som reser regelbundet och komma i fråga för viseringar för flera inresor. Denna bestämmelse bör ändras i överensstämmelse med ändringen av definitionen av ”VIS-registrerad regelbundet resande”.

Ändringsförslag    15

Förslag till förordning

Artikel 20 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Denna period kan förlängas med upp till 20 kalenderdagar i enskilda fall, särskilt när ansökan behöver granskas ytterligare.

2. Denna period kan förlängas med upp till 20 kalenderdagar i enskilda fall, särskilt när ansökan behöver granskas ytterligare eller när det behöriga konsulatets arbetsbörda kräver det.

Motivering

Man bör ge mer tid åt konsulat som är hårt belastade. Handläggningstider och beslut är också beroende av säsong och geografisk placering.

Ändringsförslag    16

Förslag till förordning

Artikel 20 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Beslut om ansökningar från nära anhöriga till de unionsmedborgare som avses i artikel 8.3 och från familjemedlemmar till unionsmedborgare i den mening som avses i artikel 3.1 i direktiv 2004/38/EG ska fattas inom fem kalenderdagar från det att ansökan gavs in. Denna period kan förlängas med upp till 10 kalenderdagar i enskilda fall, särskilt när ansökan behöver granskas ytterligare.

3. Beslut om ansökningar från nära anhöriga till de unionsmedborgare som avses i artikel 8.3 och från familjemedlemmar till unionsmedborgare i den mening som avses i artikel 3.1 i direktiv 2004/38/EG ska fattas inom fem kalenderdagar från det att ansökan gavs in. Denna period kan förlängas med upp till 10 kalenderdagar i enskilda fall, särskilt när ansökan behöver granskas ytterligare eller när det behöriga konsulatets arbetsbörda kräver det.

Motivering

Man bör ge mer tid åt konsulat som är hårt belastade. Handläggningstider och beslut är också beroende av säsong och geografisk placering.

Ändringsförslag    17

Förslag till förordning

Artikel 21 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. En visering kan utfärdas för en eller flera inresor. Giltighetstiden för en visering för flera inresor får inte överstiga fem år. Giltighetstiden för en visering för flera inresor får sträcka sig utöver giltighetstiden för det pass i vilket viseringen är påförd.

2. En visering kan utfärdas för en eller flera inresor. Giltighetstiden för en visering för flera inresor får inte överstiga tio år. Giltighetstiden för en visering för flera inresor får sträcka sig utöver giltighetstiden för det pass i vilket viseringen är påförd.

Motivering

Det finns många exempel på viseringar för flera inresor för långa perioder på upp till tio år. I till exempel Förenta staterna och Kanada erbjuder man kinesiska medborgare denna förenkling. Genom att tillhandahålla personer som reser lagligt viseringar för flera inresor med tio års giltighet kommer Europa att kunna förbli världens främsta turistdestination.

Ändringsförslag    18

Förslag till förordning

Artikel 21 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. VIS-registrerade personer som reser regelbundet och som har använt de två senast utfärdade viseringarna på ett lagligt sätt ska beviljas en visering för flera inresor som är giltig i minst tre år.

3. VIS-registrerade personer som reser regelbundet och som har använt sin senast utfärdade visering på ett lagligt sätt ska beviljas en visering för flera inresor som är giltig i minst fem år.

Motivering

Genom att förlänga den kortaste giltighetstiden för en visering för flera inresor skulle man även få fler besök från tredjelandsmedborgare i Europa, vilket skulle främja ekonomin.

Ändringsförslag    19

Förslag till förordning

Artikel 21 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. Sökande enligt punkt 3 som på lagligt sätt har använt den treåriga viseringen för flera inresor, ska beviljas en visering för flera inresor som är giltig i fem år under förutsättning att ansökan ges in inom ett år från den dag då den treåriga viseringen för flera inresor löpte ut.

4. Sökande som på lagligt sätt har använt den visering för flera inresor som anges i punkt 3 ska beviljas en ny visering för flera inresor som är giltig i minst fem år, under förutsättning att ansökan ges in inom ett år från den dag då den visering för flera inresor som anges i punkt 3 löpte ut.

Motivering

Genom att förlänga den minsta giltighetstiden för en ny visering för flera inresor skulle man även få fler besök från tredjelandsmedborgare i Europa, vilket skulle främja ekonomin.

Ändringsförslag    20

Förslag till förordning

Artikel 33 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a. Medlemsstaterna får kräva att de sökande på förhand meddelar de behöriga myndigheterna om sin ansökan om utfärdande av en visering vid en yttre gräns, med hjälp av ett system för kostnadsfri förhandsregistrering via internet.

Motivering

För att undvika köer och förseningar vid de yttre gränserna kan de behöriga myndigheterna underrättas om kommande viseringssökande genom ett system för förhandsregistrering via internet, som kommer att underlätta granskning och utfärdande av viseringar vid de yttre gränserna.

Ändringsförslag    21

Förslag till förordning

Artikel 33 – punkt 5 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5. Medlemsstaterna ska underrätta Europaparlamentet, rådet och kommissionen om de planerade ordningarna senast tre månader innan de ska börja tillämpas. Underrättelsen ska innehålla en definition av de personkategorier som omfattas, den geografiska räckvidden, de organisatoriska lösningar som använts och vilka åtgärder som vidtagits för att säkerställa kontrollen av villkoren för utfärdande av visering.

5. Medlemsstaterna ska underrätta Europaparlamentet, rådet och kommissionen om de planerade ordningarna senast tre månader innan de ska börja tillämpas. Underrättelsen ska innehålla en definition av de personkategorier som omfattas, den geografiska räckvidden, de organisatoriska lösningar som använts, vilka åtgärder som vidtagits för att säkerställa kontrollen av villkoren för utfärdande av visering och, när så är tillämpligt, funktionerna hos systemet för förhandsregistrering via internet.

Ändringsförslag    22

Förslag till förordning

Artikel 34 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. En visering får utfärdas vid gränsen för en sjöman som måste inneha visering vid passage av medlemsstaternas yttre gränser om

1. En visering ska utfärdas vid gränsen för en sjöman som måste inneha visering vid passage av medlemsstaternas yttre gränser om

Motivering

Erfarenheten visar att det finns stora skillnader mellan medlemsstaterna när det gäller huruvida de kräver att sjöfolk på genomresa ska ha visering. Vi måste avsluta dessa godtyckliga arrangemang och harmonisera reglerna för att skapa ökad rättssäkerhet.

Ändringsförslag    23

Förslag till förordning

Artikel 34 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a) han uppfyller villkoren i artikel 32(1), och

utgår

Motivering

Mot bakgrund av arbetets karaktär, avtalens längd och det faktum att sjömän redan är anställda på ett fartyg när de kommer till Schengenområdet bör det finnas utrymme för dessa att ansöka om en visering vid gränsen. Därför bör denna bestämmelse utgå, så att sjömän kan ansöka vid gränsen under förutsättning att de passerar denna gräns för att gå ombord på, åter gå ombord på eller gå i land från ett fartyg på vilket de har arbetat eller kommer att arbeta.

Ändringsförslag    24

Förslag till förordning

Artikel 35 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Förvaringen och hanteringen av viseringsmärken ska omfattas av fullgoda säkerhetsåtgärder för att undvika bedrägeri och förluster. Varje konsulat ska registrera lagret av viseringsmärken och registrera hur varje viseringsmärke har använts.

2. Förvaringen och hanteringen av viseringsmärken ska omfattas av fullgoda säkerhetsåtgärder för att undvika bedrägeri och förluster. Varje konsulat ska registrera lagret av viseringsmärken och registrera hur varje viseringsmärke har använts. Det ska därför tas fram digitala system för att säkerställa transparensen i hanteringen av viseringsmärken.

Ändringsförslag    25

Förslag till förordning

Artikel 35 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Medlemsstaternas konsulat ska arkivera ansökningarna. Varje enskild akt ska innehålla ansökningsformuläret, kopior av relevanta styrkande handlingar, en förteckning över de kontroller som utförts och referensnumret för den utfärdade viseringen så att personalen vid behov kan rekonstruera bakgrunden till det beslut som fattats om ansökan.

3. Medlemsstaternas konsulat ska digitalt arkivera ansökningarna. Varje enskild akt ska innehålla ansökningsformuläret, kopior av relevanta styrkande handlingar, en förteckning över de kontroller som utförts och referensnumret för den utfärdade viseringen så att personalen vid behov kan rekonstruera bakgrunden till det beslut som fattats om ansökan.

Ändringsförslag    26

Förslag till förordning

Artikel 36 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska avdela lämplig personal i tillräckligt antal för uppgifter som rör handläggning av viseringsansökningar, för att kunna säkerställa en rimlig och harmoniserad kvalitet på den tjänst som erbjuds allmänheten.

1. Medlemsstaterna ska avdela lämplig personal i tillräckligt antal för uppgifter som rör handläggning av viseringsansökningar, för att kunna säkerställa en rimlig och harmoniserad kvalitet på den tjänst som erbjuds allmänheten. Personalen ska utbildas i elektronisk och digital ärendehantering.

Ändringsförslag    27

Förslag till förordning

Artikel 45 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. Kommissionen ska upprätta en webbplats om Schengenviseringar som innehåller all information av relevans för ansökan om visering.

4. Kommissionen ska upprätta en webbplats om Schengenviseringar som innehåller all information av relevans för ansökan om visering. Denna webbplats ska vara tillgänglig på EU:s samtliga officiella språk och på huvudspråket i de fem tredjeländer från vilka det största antalet viseringsansökningar till Schengenområdet kommer. Den ska vara tillgänglig i alla format som behövs för att säkra tillgänglighet för människor med funktionsvarianter. Dessutom ska webbplatsen innehålla kontaktuppgifter för och webblänkar till de medlemsstatskonsulat som har befogenhet att granska en viseringsansökan.

Motivering

Det är viktigt att upprätta en webbplats som fungerar som en gemensam kontaktpunkt för all information om viseringsansökningar. Mot bakgrund av viseringskodexens komplexitet är det nödvändigt att tillhandahålla viseringssökande enkel information så att de kan få reda på när, var och hur de kan ansöka om en visering.

Ändringsförslag    28

Förslag till förordning

Bilaga II – del A – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a) handlingar rörande logi

a) handlingar rörande logi, eller bevis för tillräckliga medel för att täcka kostnaderna för logi

Motivering

Bevis för tillräckliga medel för att täcka kostnaderna för logi bör nämnas i detta led, varvid man även beaktar artikel 13.1 b. Handlingar rörande logi kan vara otillräckliga för att styrka att resenären kommer att ta in på ett hotell eller något annat slags logi, eftersom han eller hon kan komma att avboka bokningen efter det att den har bekräftats.

ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel

Unionens viseringskodex (omarbetning)

Referensnummer

COM(2014)0164 – C8-0001/2014 – 2014/0094(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

LIBE

3.7.2014

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

TRAN

15.4.2015

Föredragande av yttrande

       Utnämning

István Ujhelyi

23.4.2015

Behandling i utskott

12.10.2015

 

 

 

Antagande

13.10.2015

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

40

2

2

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Claudia Tapardel, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Evžen Tošenovský

ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Unionens viseringskodex (omarbetning)

Referensnummer

COM(2014)0164 – C8-0001/2014 – 2014/0094(COD)

Framläggande för parlamentet

19.3.2014

 

 

 

Ansvarigt utskott

Tillkännagivande i kammaren

LIBE

3.7.2014

 

 

 

Rådgivande utskott

Tillkännagivande i kammaren

TRAN

15.4.2015

JURI

3.7.2014

 

 

Inget yttrande avges

Beslut

JURI

3.9.2014

 

 

 

Föredragande

Utnämning

Juan Fernando López Aguilar

3.9.2014

 

 

 

Tidigare föredragande

Juan Fernando López Aguilar

Tanja Fajon

 

 

Behandling i utskott

5.3.2015

14.9.2015

16.11.2015

16.3.2016

Antagande

16.3.2016

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

46

4

7

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Jan Philipp Albrecht, Gerard Batten, Heinz K. Becker, Michał Boni, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Lorenzo Fontana, Mariya Gabriel, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Iliana Iotova, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Louis Michel, Claude Moraes, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Beatrix von Storch, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Kostas Chrysogonos, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Gérard Deprez, Anna Hedh, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Miltiadis Kyrkos, Gilles Lebreton, Andrejs Mamikins, Petri Sarvamaa, Elly Schlein, Barbara Spinelli, Jaromír Štětina, Josep-Maria Terricabras, Geoffrey Van Orden

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Margrete Auken

Ingivande

25.4.2016

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

46

+

ALDE

Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Louis Michel, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld

EFDD

Ignazio Corrao, Laura Ferrara

GUE/NGL

Kostas Chrysogonos, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

PPE

Heinz K. Becker, Michał Boni, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Mariya Gabriel, Monika Hohlmeier, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Petri Sarvamaa, Csaba Sógor, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina

S&D

Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Ana Gomes, Anna Hedh, Iliana Iotova, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Elly Schlein, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Verts/ALE

Jan Philipp Albrecht, Margrete Auken, Josep-Maria Terricabras, Bodil Valero

4

-

ECR

Helga Stevens

EFDD

Gerard Batten, Kristina Winberg

NI

Udo Voigt

7

0

ECR

Jussi Halla-aho, Timothy Kirkhope, Branislav Škripek, Geoffrey Van Orden, Beatrix von Storch

ENF

Lorenzo Fontana, Gilles Lebreton

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

(1)

EUT C 458, 19.12.2014, s. 36.

(2)

EGT C 77, 28.3.2002, s. 1.

(3)

Daniel Buda, Sergio Gaetano Cofferati, Therese Comodini Cachia, Luis de Grandes Pascual, Mady Delvaux, Andrzej Duda, Rosa Estaràs Ferragut, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Sajjad Karim, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Viktor Uspaskich, Axel Voss och Tadeusz Zwiefka.

(4)

  Gruppen förfogade över den engelska, den franska och den tyska språkversionen av förslaget och arbetade utifrån den engelska, som var textens originalversion.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy